हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
24/8/2016

बाजार नोंदणी  : 1070
(till 19:10 58)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1600 1500
147 औसत 1992 1600
एच.डी. 1870 1600
एम.पी. शरबती 2400 1650
कल्याण 2400 1720
दड़ा 2100 1500
देशी 1697 1525
फर्मी 1850 1750
बंसी 2332 1682
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2300 2200
महाराष्ट्र 2189 2690 1400
मिल क्वालिटी 1794 1600
लाल 3100 2000
लोकवान 2035 1542
लोकवान एम.पी. नं0 1 1525 1525
शरबती 3100 2100
स्थानीय 3200 1607
सुपर फाइन 3000 2600
सफेद 3412 1209
जव 1225*
दरा 1720 1685
देशी 1830 1795
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1700 1700
ज्वार (सफेद) 3200 1300
ज्वार हाईब्रीड 2044 1224
लाल 2300 1800
स्थानीय 1620 1100
सफेद 2835 2205
हाईब्रिड 1904 1450
तांदूळ/भात
1009 कार 4800 2100
आई आर-8 2800 2150
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2750 2400
चिवड़ा 2600 1600
जया 2750 2650
तृतीय 2265 2000
फाइन 5500 2100
बी.पी.टी. 4200 2500
मध्यम 4100 2100
मसूरी 4000 2230
मोटा 2800 1650
रतनाचुड़ी (7185-749) 2900 2700
सुपर फाइन 14000 3350
सरबती कच्चा 3260 2850
सामान्य 2800 1700
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना 4200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3350 2100
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1813 1535
बाजरी 1275*
देशी 1750 1650
बोल्ड 1800 1320
स्थानीय 1505 1356
हाईब्रीड 1667 1410
मका 1325*
देशी लाल 2000 1400
देशी सफेद 2000 1700
पीला 1850 1461
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 1683 1550
स्थानीय 1890 900
हाइब्रिड 3400 1300
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1800 1000
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1450
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1370
रागी 1650*
फाइन 2100 1900
स्थानीय 1700 1100
साजें
सज्जे 1431 1410
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1590 1560
1560 1530
1592 1564
1200 1100
1675 1575
1430 1150
1001 1800 1000
आई . आर. 36 1470 1220
आई . आर. 64 1325 1325
आई .आर. 64 1600 1255
ए. पुन्नी 2333 1147
एएसटी 16 1750 1000
एडीटी 36 1700 1185
एडीटी 37 1448 900
एडीटी 39 1450 1159
एडीटी 43 1750 1110
एम.एम.टी. 2130 2075
एमटीयू-1001 1460 1410
एमटीयू-1008 1450 1410
एमटीयू-1010 1750 1300
एमटीयू-2077 1430 1410
कल्चर 1700 1420
जया 1500 1400
टी.के.एम.9 1440 1200
धान 1900 1200
नं0 2716 1760 1750
पैडी मध्यम 1850 1150
पैडी महीन 2000 1280
पैडी मोटा 1500 1200
पपटला 2500 2417
पोन्नी 2800 1452
पौम्मानी 1500 1333
बी.पी.टी. 2570 1267
मसूरी 2250 1370
राइट पौन्नी 2333 2333
व्हाईट कार 1221 1185
सुपर पोन्नी 1850 1280
सम्बा मसूरी 2309 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1340
सीओ. 43 1700 1500
सोना 2200 1750
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 2096 1800
हंसा 1837 1340
हाइब्रीड कुम्बु
1620 1600
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2700 2500
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1500 1000
गुळ
अच्छू 4600 3350
उन्डे 3650 3000
करीकटु 3800 3000
नं0 1 4200 3620
नं0 2 3640 3050
नं0 3 3280 2000
निजामाबाद 4120 3100
पठारी 3350 3200
पीला 3890 3350
मुड्डे 5000 2900
लाल 3870 3700
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7500 7000
येम
याम 2400 1200
रबर
आर.एस.एस.-4 13100 12900
साखर
चीनी 4500 3300
महिन 3800 3400
शक्कर 3950 3716
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 10400 7000
सुपारी
केम्पूगोटू 17389 8509
गोराबालू 17839 10169
चाली 18819 18099
चिप्प्ू 14359 12579
नई वैरायटी 25500 15000
पका 24800 19001
बेट्टे 27759 18699
बिलेगोटू 16938 10699
रासी 27609 21509
सुपारी 28500 20000
सराकू 47009 27189
सिप्पेगोट्टू 9399 9399
सी.क्यू.सी.ए. 17500 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 3500
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 10000 4450
उड़द की दाल 14500 12250
एफ.क्यू. (बर्मा) 14500 12000
देशी 9500 9000
मोगन मध्यम 9000 6700
राजकोट टी-9 10400 10400
स्थानीय 12000 7000
हाईब्रीड 7800 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 3600 2012
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6800
तूर 4425*
7200 7100
6011 5410
6311 3733
5289 5289
8150 4455
13500 12500
अरहर 13500 4589
तूर दाल 14542 5151
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 2500 939
बंगाली चना 3425*
11000 10000
औसत (साबुत) 10000 3100
कॉटा 7000 6000
गुलाबी 7500 4750
चना (खंडित) 6701 6480
ज्वारी स्थानीय 6560 4500
देशी (साबुत) 8635 5228
मूग 4650*
बोल्ड 4761 3889
मूंग दाल-1 8600 8000
मध्यम 10500 4600
स्थानीय 4925 1325
हरा (साबुत) 7700 2469
हाईब्रीड 4650 4300
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 3800
मटार
हरा मटर 4500 3500
मसूर 3325*
10600 8000
7300 7200
4899 4301
5166 3500
9400 7300
5100 5100
10000 7500
6360 6230
मसूर डाळ
मसूरी दाल 10000 6600
लाख
लाक (साबूत) 3369 3009
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 6689 1786
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3250 3150
एरंड का बीज 3378 2990
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 7790 6000
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
7500 7400
कोपरा 7656 4500
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 9500 9200
जवस
अलसी 4450 4390
जिंगेली तेल
तिल का तेल 8502 4136
तीळ 4700*
काला 7500 4200
तिल 7000 4000
सफेद 7154 5155
फुल 3300*
कुसुम 2812 2475
मुईमूग 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5450 1800
गेजे 6041 2435
जेएल-24 4400 4000
टीएमवी-2 5469 2269
डीएमवी-7 4590 4320
नट्टे 5000 3000
बड़ा (कोश युक्त) 6311 2839
स्थानीय 5500 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 5300
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4530 3500
लोही काली 4200 3720
सरसों 9000 3451
सरसौं (काली) 5100 3660
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 6041 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 4680 1828
सूर्यमुखी 3700 3104
हाइब्रिड 3700 3700
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 3900 3321
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3645 2600
सोयाबीन 3501 2856
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
म्हैस
भैंस 60000 40000
फळ
अननस
अनन्नास 3100 480
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 5000
केळे
एलक्की बाले 7100 1000
खांदेश 1700 400
नन्द्रा बाले 6400 1200
पका हुआ केला 7400 45
पच्छा बाले 2700 1000
पलयमथोड़न 4200 1400
पूवन 5200 950
मध्यम 1480 1080
रोबस्टा 4200 975
लाल केला 7000 5000
कालिंगड
तरबूज 1500 200
खरबूज
खरबूजा 1400 300
चिकू
सपोता 2000 400
डाकींब
अनार 9900 1500
डाळिंब
मध्यम 2860 2450
संतरा 3800 1500
द्राक्षं
काला 2000 666
सफेद 3000 1000
पपई
पपीता 2300 600
पेरू
अमरूद 4400 800
मरासेबू
मारासेबू 2000 1000
मोसंबी
मौसमबी 3400 600
लाइम
4000 3200
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 7700 7500
डैलीसियस 7450 6100
रॉयल डेलीसियस 6570 6530
शिमला 24000 2500
सेब 14375 1500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 1800 1600
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2200 1400
एलिफैंट यैम
1425 600
कच्चे केळे
कच्चा केला 6200 550
काकडी
खीरा 3800 200
कांदा
छोटा 4200 4100
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1010 925
तेलगी 900 250
द्वितीय किस्म 1600 300
नासिक 5300 600
पूना 1300 300
प्याज 1800 200
प्रथम किस्म 1150 700
पूसा-लाल 1100 310
बंगलौर - छोटा 400 200
बड़ा 1550 1450
बीलरी लाल 1600 1200
लाल 1450 100
स्थानीय 1500 250
सफेद 1210 340
कार्ले
करेला 5600 500
काळं घोसाळं
काली तोरी 3200 300
कोलाकैसिया
1000 1000
कोहळा
पेठा 2500 1100
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 1200 500
गवारी
ग्वार 3465 3200
गाजर
गाजर 4500 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2200 1400
चिचिंडा
चिचिण्डा 3700 400
टैपीओका
टैपियोका 1700 1500
टोमॅटो
टमाटर 4000 150
देशी 3400 400
स्थानीय 900 100
हाइब्रिड 2300 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1600 1200
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1150 300
दुधी
बोटल गौर्ड 2200 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 7000 1000
स्थानीय 7800 4011
नूल खोल
नूल खोल 2000 600
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3200 1200
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1400 1000
पानकोबी
गोभी 3200 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3700 1800
फ्लॉवर
फूलगोभी 4000 400
रॉची 3000 2800
स्थानीय 2200 306
बटाटा
आलू 2500 500
चिप्स 3500 1400
ज्योति 2200 1500
जालंधर 1200 1000
देशी 2400 700
लाल 1600 1470
स्थानीय 2500 900
बीट
बीटरूट 1600 300
भेंडी
भिन्डी 4200 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 3000
भोपळा
कद्दू 3000 200
मूळा
मूली 1500 397
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 2100
वांगी
गोल 2700 1100
गोल#लम्बा 2800 980
बैंगन 4200 400
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2000 800
शलगम
मिर्च 5500 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 3000 800
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1500 800
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2200 1600
हिखे अले
कच्चा अदरक 6000 832
हिखी मिरची
हरी मिर्च 8000 600
मसाले
काळं गिरी
गरब्लेड 70000 70000
मालाबार 64000 30000
तांबडी मिरची
लाल 11500 2000
धनिया बीज
धनिया बीज 8178 1000
नारळ
11800 5200
9300 5000
14000 4600
8000 4500
18000 13000
नारियल 6000 1000
बड़ा 17000 6000
मध्यम 10000 1600
मेथी दाणे
मेथीबीज 8600 7800
लसूण
ओसत 10800 4910
लहसुन 12500 8000
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 13500 12000
तालू 5500 4000
द्वितीय किस्म 6887 3500
प्रथम किस्म 13500 8000
ब्यादगी 18000 13000
मन्कटटू 16000 12500
रेड टॉप 16500 5000
लाल 14700 6000
लाल नई 14800 7000
स्थानीय 9500 8500
सफेद 11800 4600
हळद
फिंगर 9516 2189
बल्ब 9000 1812
राजापुरी 9175 5000
स्थानीय 7200 7200
हल्दी 7700 7000
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
5100 4800
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एम.सी.यू 5 6530 4100
एमसीयू 5000 4800
एमसीयू-7 6191 5389
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 5669 4405
कपास (अडोनी) 6585 4259
कपास (अनजिन्ड) 5650 3452
देशी 5400 3950
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6290 5750
ताग 3200*
जूट 4000 3600
टी.डी. 5 4000 3100
वनोत्पाद
चिंच
इमली 13000 2600
करपुली ए#सी पतली 14000 11000
चपाथी 5300 4950
नन ए#सी पतली 12600 12600
नन ए#सी फूल 6700 5500
फूल ए#सी 7500 6500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
चिंचोके
इमली का बीज 1400 1200
लाकूड
4600 4600
4400 4400
यूकैलिप्टस 470 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 13000 8000
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 19500 17000