हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
22/12/2014

बाजार नोंदणी  : 1102
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
Sonalika 1750 1610
147 औसत 1854 1350
1482 1731 1650
एच.डी. 1700 1350
कल्याण 1700 1550
दड़ा 1720 1200
देशी 1980 1575
पी.आई .एस.एस.आई 1880 1250
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2100
मिलबर 1550 1525
मौटा 1490 1450
राजस्थान टुकड़ी 2010 1535
लोक-1 1890 1500
लोकवान 2165 1300
लोकवान गुजरात 1820 1600
शरबती 1700 1525
सेचर नं0 1 2145 1595
स्थानीय 1900 1400
सफेद 1900 1800
सोना 1770 1730
जव 1100*
दरा 1640 1200
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3905 1500
ज्वार हाईब्रीड 1530 1168
सफेद 3000 1400
तांदूळ/भात
1009 कार 2580 1480
आई आर-8 3000 2500
आई आर-8 कच्चा (नया) 3000 2850
चिवड़ा 1700 1300
जया 3500 3000
तृतीय 2320 1800
परिमल (नया) 2700 2400
फाइन 6250 2050
फाइन (बासमती) 2850 2350
बासूमती 12000 7000
बी.पी.टी. 4300 4100
मटा उसना 4000 3000
मध्यम 3600 1700
मसूरी 2825 1250
मोटा 4200 1550
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2950 2500
सन्ना भट्टा 2500 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3000 1400
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2500 2000
बाजरी 1250*
देशी 2210 960
बोल्ड 1350 1060
स्थानीय 1145 1080
हाईब्रीड 3000 985
मका 1310*
देशी लाल 1475 851
देशी सफेद 1580 1100
पीला 1740 925
मध्यम 1310 1280
व्हाइट (सफेद) 1600 1111
स्थानीय 1450 1100
हाइब्रिड 3450 1125
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1200 1175
हाइब्रिड#स्थानीय 1400 1145
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1400 1400
1600 1500
2600 2500
1360 1360
1410 1390
1400 1238
2650 1500
2400 2000
1410 1390
1400 1238
1900 1390
1200 1100
1370 1250
1360 1160
1300 1170
1365 1100
1400 1400
2199 1900
1400 1350
NR 1100
1400 1400
1309 1245
1600 1580
1250 1060
2400 1595
1300 900
1001 1400 1050
आई . आर. 36 1500 1200
आई . आर. 64 1160 1160
ए. पुन्नी 2492 1100
एएसटी 16 1850 1400
एडीटी 36 1765 1200
एडीटी 37 1840 1200
एडीटी 38 1390 1265
एडीटी 39 1773 NR
एडीटी 42 1375 1270
एडीटी 43 1718 1275
एमटीयू-1001 1410 1106
एमटीयू-1010 1600 1310
एमटीयू-2077 1400 1380
कल्चर 1720 1640
जया 1500 1500
देहरादून 2480 2450
धान 1900 1150
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 1770 1140
पैडी मोटा 1460 1100
पपटला 2105 2105
पोन्नी 2460 1590
बासुमती 3000 1625
बी.पी.टी. 2380 1012
मसूरी 1600 1200
राइट पौन्नी 2283 1718
लाल 1750 1350
सुपर पोन्नी 2400 1225
सम्बा मसूरी 1750 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1100
सिन्ना पोन्नी 1612 1612
सीओ. 43 1690 1292
सोना 2460 1360
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1365 1355
सोजी
सोजी 2300 2090
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2600 1750
गुळ
अनकापल्ली 3575 2000
काला 3240 3125
दिसारा 2760 2160
पठारी 2700 2550
पीला 2750 2150
लाल 3145 2120
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7200 6420
नारळ
नारियल 5000 3500
मैदा
मैदा आटा 2300 1940
रबर
आर.एस.एस.-4 11500 9800
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
एम-30 3380 2975
चीनी 3800 2900
महिन 3600 2940
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 9650 8000
पान
स्थानीय 5000 1600
सुपारी
कच्चा 2000 1500
सुपारी 25000 18500
डाळ
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 9000 3500
उड़द की दाल 6850 4330
देशी 7500 3955
स्थानीय 5600 5500
कलथी
कुलथी (साबूत) 2935 2000
छोटा 3360 3280
तूर 4350*
7000 6640
अरहर 5775 3250
अरहर दाल (तूर) 8000 5525
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 6200 1500
बंगाली चना 3100*
5000 3425
औसत (साबुत) 3600 2175
गुलाबी 3250 3150
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3685 775
देशी (साबुत) 3685 2450
मूग 4600*
बोल्ड 7652 7000
मूंग दाल-1 10500 8500
स्थानीय 7500 4800
स्थानीय (साबुत) 6950 6900
हरा (साबुत) 7855 5000
मटार
हरा मटर 2100 1650
मसूर 2950*
8100 5000
5250 5025
7600 7000
3901 3901
8300 6210
देशी (साबुत) 4000 1880
स्थानीय 4250 2125
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4455 4005
एरंड का बीज 4555 3800
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 9100 6890
मध्यम 8700 8500
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 16000 15500
जवस
अलसी 4250 4100
जिंगेली
काला 8000 5611
सफेद 10069 7489
तीळ 4600*
काला 16450 7125
तिल 10700 9305
लाल 16005 13770
सफेद 12010 1660
भूईमुगाचे तेल
मूंगफली का तेल 9360 9320
मुईमूग 4000*
4330 3250
जेएल-24 4700 4500
डीएमवी-7 4500 4000
बड़ा (कोश युक्त) 4450 3500
बोल्उ करनेल 4430 3105
बोल्ड 4135 2700
मूंगफली का बीज 5505 3000
स्थानीय 4500 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 5700 3825
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3600 3230
लोही काली 3600 3050
सरसों 6650 661
सरसौं (काली) 4300 3100
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4170 3920
सुर्यफूल
स्थानीय 4360 2800
हाइब्रिड 4000 3800
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3700 3500
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3561 1811
सोयाबीन 3260 2800
फळ
अननस
अनन्नास 4500 1000
केळे
खांदेश 861 531
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 4500 800
पका हुआ केला 5000 1200
पलयमथोड़न 3500 1000
पूवन 5000 700
मध्यम 3500 580
रसाकथाई 4800 4500
रोबस्टा 2500 800
लाल केला 6000 5500
कालिंगड
तरबूज 2000 1000
चिकू
सपोता 4850 1100
डाकींब
अनार 13000 2800
डाळिंब
दार्जिलिंग 6242.5 700
नागपुरी 2660 2640
मध्यम 4000 1650
संतरा 4200 900
द्राक्षं
काला 12000 2400
हरा 9600 3400
पपई
पपीता 2800 400
पेरू
अमरूद 6200 1000
अमरूद इलाहाबाद 2500 2000
मोसंबी
मौसमबी 3200 1610
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 6570 3420
गोल्डन 6000 5500
डैलीसियस 6125 3000
रॉयल डेलीसियस 9000 4130
शिमला 5000 3500
सेब 12000 1800
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 1800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 4000 300
कच्चे केळे
कच्चा केला 4500 550
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 9500 4000
काकडी
खीरा 6000 250
कांदा
छोटा 4000 3200
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2600 800
नासिक 2400 230
प्याज 5825 500
बड़ा 3600 2000
लाल 2500 850
स्थानीय 2500 800
सफेद 1860 660
कार्ले
करेला 5200 1400
काळं घोसाळं
काली तोरी 4000 2600
कोहळा
पेठा 2400 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3600 1400
गवारी
ग्वार 5010 1750
गाजर
गाजर 5000 500
चिचिंडा
चिचिण्डा 3500 1300
टैपीओका
टैपियोका 2200 1000
टोमॅटो
टमाटर 4000 500
देशी 2000 500
स्थानीय 1400 400
हाइब्रिड 1900 975
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1500 500
दुधी
बोटल गौर्ड 3600 400
धणे/कोथिंबर
धनिया 6020 500
स्थानीय 1038 1038
नूल खोल
नूल खोल 2000 900
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 3500
पानकोबी
गोभी 4000 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3150 400
फ्लॉवर
फूलगोभी 5600 55
स्थानीय 1000 600
बटाटा
(लाल नैनीताल) 1800 1000
आलू 4200 450
एफ.ए.क्यू. 880 600
चिप्स 3350 2800
ज्योति 1760 800
जालंधर 1200 400
देशी 1800 200
लाल 1300 600
स्थानीय 2900 500
बीट
बीटरूट 4600 1600
भेंडी
भिन्डी 6000 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3500 1100
भोपळा
कद्दू 2000 450
मेथी
मेथी 5780 200
मूळा
मूली 1500 150
रतळे
शकरकन्द 1500 500
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 2000
वांगी
गोल 3300 150
गोल#लम्बा 2500 250
बैंगन 6000 400
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 3350 1400
शलगम
मिर्च 8000 2000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 22000 2200
सीजन लीवस
सीजन लीवस 625 450
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 300
हिखे अले
कच्चा अदरक 7000 1700
हिखी मिरची
हरी मिर्च 9500 800
मसाले
अलं
छोटी 3200 2800
बड़ा#मोटा 3600 1600
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 3000
सूखी 27500 17500
हाईब्रीड 5200 4800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 68500 67500
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 13250 9250
तांबडी मिरची
लाल 11000 2000
धनिया बीज
धनिया बीज 11955 7905
पूर्ण हरा 11955 8755
नारळ
नारियल 6000 850
बड़ा 2000 1600
मध्यम 3800 2500
मेथी दाणे
मेथीबीज 6625 4250
लसूण
ओसत 2950 2860
देशी 4130 605
लहसुन 8000 800
सुकी मिर्ची
रेड टॉप 9000 7000
लाल 6800 5700
लाल नई 7800 6000
सफेद 6500 5000
हळद
फिंगर 9150 4800
बल्ब 7069 4600
सूखी 9500 8500
स्थानीय 5600 5400
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
4050 4050
अमेरिकन 4550 3550
एच.बी. (अनजिन्ड) 4255 3955
एच-4 4275 3800
एम.सी.यू 5 4800 3800
एमसीयू 3900 3700
एल.आर.ए. 4050 3000
कपास (अनजिन्ड) 4500 3500
देशी 4600 3500
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 3500
ताग 2400*
टी.डी. 5 3350 2480
डब्ल्यू-5#ब्ी.डी.-5 3050 2250
वनोत्पाद
चिंच
इमली 2400 2200
फूल ए#सी 6600 5800
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 45700 45000
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500