हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
11/2/2016

बाजार नोंदणी  : 1183
(till 18:24 44)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
147 औसत 1981 1448
एम.पी. शरबती 2285 1500
कल्याण 2700 1650
दड़ा 1700 1500
देशी 2000 1675
पी.बी.डब्ल्यू 343 1610 1590
मध्यम 1800 1600
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 2700 1450
मिल क्वालिटी 1765 1480
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 2130 1615
लाल 3650 3500
लोक-1 1700 1650
लोकवान 2200 1360
लोकवान गुजरात 1930 1620
शरबती 2500 1400
सेचर नं0 1 2230 1580
स्थानीय 1590 1590
जव 1225*
दरा 1550 1375
देशी 1150 1130
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2126 2000
ज्वार (सफेद) 2750 1303
लाल 1868 1600
स्थानीय 1600 1373
सफेद 1821 1550
हाईब्रिड 1900 1700
तांदूळ/भात
1009 कार 4700 1850
आई आर-8 2600 2250
उसना चावल 2000 1900
जया 3400 2700
तृतीय 2250 1600
फाइन 6000 2100
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4500 2600
मध्यम 3500 2100
मसूरी 3600 2600
मोटा 2850 1700
रतनाचुड़ी (7185-749) 2600 2250
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3300 300
सोना 3600 2100
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 1700
सोना महिन 3200 3100
बाजरी 1275*
देशी 1720 1250
बोल्ड 1505 1280
हाईब्रीड 1650 1270
मका 1325*
देशी लाल 1740 1200
देशी सफेद 1625 1300
पीला 1655 1249
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
व्हाइट (सफेद) 1700 1450
स्थानीय 1530 1100
हाइब्रिड 1650 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 1550 1300
रागी 1650*
लाल 1707 1550
स्थानीय 1908 1300
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1450 1410
1580 1500
1480 1400
2060 1965
1450 1160
1670 1180
1200 1050
1001 1500 1270
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1460 1080
आई .आर. 64 1450 1179
ए एस टी 19 1335 1335
ए. पुन्नी 2120 1320
एएसटी 16 1700 1400
एडीटी 36 1700 1300
एडीटी 37 1598 980
एडीटी 38 1261 1185
एडीटी 39 1450 1152
एडीटी 42 1600 1345
एडीटी 43 1700 1440
एमटीयू-1001 1450 1400
एमटीयू-1010 1600 1275
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1600 1450
टी.वाई . 01 1200 1127
धान 1950 1150
नं0 2716 1480 1450
पैडी मध्यम 1650 1000
पैडी महीन 1611 1162
पैडी मोटा 1500 1050
पपटला 1916 1120
पी.वाई 01 1450 1410
पोन्नी 2492 1273
पौम्मानी 1250 1102
बासुमती 2540 1350
बी.पी.टी. 2570 1150
मसूरी 2100 1430
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
राइट पौन्नी 2200 1333
लाल 1450 1300
सुपर पोन्नी 1505 1398
सम्बा मसूरी 2042 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1100
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1410
सिन्ना पोन्नी 1439 1400
सीओ. 43 1770 1185
सोना 2450 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 22000 1380
हंसा 1450 1345
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1800
गुळ
अनकापल्ली 3400 1800
काला 2500 2300
दिसारा 2710 2250
नं0 3 2600 1500
पठारी 2860 2740
पीला 4900 2300
लाल 2910 2350
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7400 7000
मैदा
मैदा आटा 2600 1850
येम
याम 2400 1200
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
एम-30 3410 3125
चीनी 3450 3100
महिन 3400 3000
शक्कर 3350 3200
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 9225 7875
पान
स्थानीय 16000 8500
सुपारी
कच्चा 1500 1200
सुपारी 24800 17000
डाळ
उडीद 4425*
10000 9000
उड़द (साबुत) 16000 4625
उड़द की दाल 14000 5900
देशी 16000 5755
स्थानीय 12000 6500
कलथी
कुलथी (साबूत) 4525 4000
छोटा 5100 5000
तूर 4425*
11500 10250
अरहर 9450 1475
अरहर दाल (तूर) 15000 5000
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5000 3000
बंगाली चना 3425*
6600 3850
औसत (साबुत) 9500 3500
काबुल छोटा 5600 5600
कॉटा 4390 3845
गुलाबी 4800 4000
चना (खंडित) 4000 4000
ज्वारी स्थानीय 4900 4360
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5450 5300
देशी (साबुत) 5650 3600
सफेद (साबुत) 3751 3751
मूग 4650*
बोल्ड 6700 6339
मूंग दाल-1 11300 9000
मध्यम 6500 5950
स्थानीय 6200 3509
स्थानीय (साबुत) 6600 6500
हरा (साबुत) 10500 4500
मूग दाळ
मूंग दाल 9200 9000
मटकी डाळ
मोठ दाल 9200 9000
मटार
हरा मटर 4300 500
मसूर 3325*
10700 7200
6920 3600
7000 5800
4750 4300
9900 9760
(साबुत) 7500 4625
देशी (साबुत) 8200 7279
स्थानीय 10600 4003
हाइब्रिड 7590 6500
मसूर डाळ
मसूरी दाल 6000 5800
लाख
लाक (साबूत) 2841 2450
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 6000 4365
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3211 2800
एरंड का बीज 3275 2500
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 7550 4500
मध्यम 5000 4800
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11950 11890
जवस
अलसी 4820 3990
जिंगेली
काला 13650 3436
तिल 6375 5110
लाल 7650 7650
सफेद 6605 4000
मुईमूग 4030*
4575 3500
गुंगरी (कोशयुक्त) 5065 4700
टीएमवी-2 5257 2222
डीएमवी-7 4860 4100
बड़ा (कोश युक्त) 4909 2619
बोल्उ करनेल 4905 3280
बोल्ड 4809 1280
मूंगफली का बीज 6871 2906
स्थानीय 5357 2498
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6900 4500
मोहरी 3350*
राई यू.पी. 3650 3550
लोही काली 4240 3200
सरसों 4200 2400
सरसौं (काली) 4100 3300
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4700 3500
सुर्यफूल
ज्वालामुखी 3751 3511
स्थानीय 4350 2600
सूर्यमुखी 3600 3500
हाइब्रिड 3750 3650
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 5000 3211
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3770 2400
स्थानीय 3400 3200
सोयाबीन 3700 2650
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
म्हैस
भैंस 60000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 4000 320
केळे
100 50
170 90
170 100
180 100
300 100
130 70
550 500
150 130
खांदेश 820 240
नन्द्रा बाले 4800 3400
पका हुआ केला 4700 35
पलयमथोड़न 3400 900
पूवन 4000 2000
मध्यम 2300 500
रसाकथाई 3800 3600
रोबस्टा 1900 800
सामान्य बड़ा 600 533
कालिंगड
तरबूज 1500 200
खरबूज
खरबूजा 3125 300
चिकू
सपोता 2670 200
डाकींब
अनार 7500 1500
डाळिंब
मध्यम 3900 3500
संतरा 6300 500
द्राक्षं
काला 4375 750
सफेद 5200 1428
हरा 7100 1500
पपई
पपीता 1660 400
पेरू
अमरूद 10000 850
अमरूद इलाहाबाद 1430 1420
फणस
कठहल 2400 2250
मोसंबी
मौसमबी 5500 650
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 6050 4400
डैलीसियस 6000 3500
शिमला 6050 4000
सेब 10000 1300
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 4000 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4100 2200
कच्चे केळे
कच्चा केला 5200 550
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 9200 4000
काकडी
खीरा 3100 400
कांदा
छोटा 5200 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2000 950
द्वितीय किस्म 2000 200
नासिक 3000 180
प्याज 3500 100
प्रथम किस्म 1600 700
बड़ा 3200 1300
बीलरी लाल 2000 1600
मध्यम 1150 1000
लाल 1500 50
स्थानीय 2000 300
सफेद 1100 555
कार्ले
करेला 6000 400
काळं घोसाळं
काली तोरी 4200 1000
कोहळा
पेठा 2600 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5600 1000
गवारी
ग्वार 6000 2500
गाजर
गाजर 5500 188
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 500
चिचिंडा
चिचिण्डा 3400 400
टैपीओका
टैपियोका 2000 1000
टोमॅटो
टमाटर 3000 150
देशी 2500 150
स्थानीय 1500 180
हाइब्रिड 2600 250
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1200 600
दुधी
बोटल गौर्ड 5400 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 6900 300
स्थानीय 7000 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2000
पानकोबी
गोभी 4000 150
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 4150 700
फ्लॉवर
फूलगोभी 3400 80
स्थानीय 1200 580
बटाटा
आलू 3200 150
एफ.ए.क्यू. 465 350
कुफरी गिरीराज 540 321
चन्द्रमुखी 500 300
चिप्स 3550 1000
ज्योति 1500 580
जालंधर 600 300
देशी 1000 200
लाल 600 490
स्थानीय 2650 200
बीट
बीटरूट 4400 500
भेंडी
भिन्डी 6000 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2400 700
भोपळा
कद्दू 2800 400
मेथी
मेथी 1200 300
मूळा
मूली 1500 100
रतळे
शकरकन्द 1900 600
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 8000 2000
वांगी
गोल 2650 500
गोल#लम्बा 2500 300
बैंगन 4000 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 6200 700
शलगम
मिर्च 7000 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 12000 900
सीजन लीवस
सीजन लीवस 650 500
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2400 2000
हिखे अले
कच्चा अदरक 6500 2000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 5500 NR
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 2400 1400
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
सूखी 18000 2500
काळं गिरी
उंगराब्लेड 64500 64000
गरब्लेड 59000 58000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 15755 7500
तांबडी मिरची
लाल 14500 4000
धनिया बीज
धनिया बीज 9355 4755
पूर्ण हरा 7605 4755
नारळ
नारियल 8500 300
मध्यम 3000 1900
मेथी दाणे
मेथीबीज 3100 3100
लसूण
देशी 8255 4805
लहसुन 12000 3500
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 4500 3500
तालू 7000 5000
द्वितीय किस्म 9000 8000
प्रथम किस्म 11500 10000
बोल्ड-1 14995 7505
स्थानीय 14050 7650
हळद
फिंगर 10670 4000
बल्ब 9400 6000
राजापुरी 15650 9100
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सी2 (जिन्ड) 4100 4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4300 4000
अमेरिकन 4745 4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4630 3605
एच-4 4684 3871
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4500 4200
एम.सी.यू 5 4600 3800
एमसीयू 3800 3600
एल.आर.ए. 4000 3400
कपास (अडोनी) 4633 3825
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
कपास (जिन्ड) 4200 4100
जी-6 4300 3825
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6409 5400
देशी 4660 3500
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
शंकर 431 मिमी फाइन 4630 4050
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4820 3500
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4000 4000
ताग 2700*
टी.डी. 5 5600 4700
वनोत्पाद
चिंच
इमली 6201 2800
करपुली ए#सी मध्यम 14300 11500
चपाथी 8600 5300
नन ए#सी पतली 7000 6400
नन ए#सी फूल 6000 5000
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2100 1900
चिंचोके
इमली का बीज 1600 1412
लाकूड
4400 420
यूकैलिप्टस 500 350
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
64000 63800
स्थानीय (कच्चा) 11000 5000