हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
30/7/2015

बाजार नोंदणी  : 920
(till 15:38 10)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1450*
Sonalika 1600 1440
147 औसत 1670 1400
1482 1539 1392
एम.पी. (देशी) 1372 1350
कल्याण 2100 1400
चन्दौसी 3200 2800
दड़ा 1600 1300
देशी 1690 1470
फर्मी 1580 1425
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 1515 1515
मिल क्वालिटी 1451 1390
मिलबर 1425 1400
राजस्थान टुकड़ी 1700 1650
लोक-1 2300 1600
लोकवान 1800 NR
शरबती 2550 2200
स्थानीय 1500 1400
सफेद 2095 1800
जव 1150*
दरा 1520 1150
देशी 1160 1140
स्थानीय 1160 1040
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3200 1400
ज्वार हाईब्रीड 1750 1650
रबी 1300 1300
स्थानीय 1530 1530
सफेद 1500 1400
तांदूळ/भात
आई आर-8 3000 2400
आई आर-8 कच्चा (नया) 3000 2500
एच.वाई वी. 2300 1990
चिवड़ा 1620 1520
जया 4000 2800
तृतीय 2160 1420
पौन्नी 2750 2650
फाइन 3600 2100
बासूमती 8400 5000
बासमती पैडी 3800 3700
बी.पी.टी. 3800 3100
मध्यम 2700 1700
मसूरी 2900 2400
मोटा 4000 1750
रतनाचुड़ी (7185-749) 2650 2300
सुपर फाइन 14000 3400
सामान्य 2900 1700
सोना 2500 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1800
सोना महिन 4000 3900
बाजरी 1250*
देशी 1450 1100
बोल्ड 1330 1310
हाईब्रीड 1500 1070
मका 1310*
एच.वाई.वी. 1120 1080
एच.वाई.वी. (सफेद) 1250 1150
केसरी 1310 1310
देशी लाल 1355 1230
देशी सफेद 1350 980
पीला 1500 1140
फाइन 1450 1310
मध्यम 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1600 1210
स्थानीय 1525 910
हाइब्रिड 1500 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1360 1190
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
1200 1100
1361 1361
1401 1401
1450 1130
1001 1410 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1020 890
आई . आर. 64 1400 1300
आई .आर. 64 1400 1276
एडीटी 37 1466 1300
एमटीयू-1001 1410 1360
एमटीयू-1010 1600 1300
धान 1450 1050
पैडी मध्यम 1650 1020
पैडी महीन 1540 1090
पैडी मोटा 1460 1050
बासुमती 2300 2200
बी.पी.टी. 2350 1400
मसूरी 1650 1500
सम्बा मसूरी 1679 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1340
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1110
सोना 1750 1550
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1700 1300
हंसा 1406 1258
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1900
गुळ
काला 3450 2300
दिसारा 2570 2450
नं0 3 2500 1500
पठारी 3350 2700
पीला 3400 2200
लाल 3420 2825
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 8000 7600
नारळ
नारियल 9000 3500
मैदा
मैदा आटा 2400 2052
येम
याम 26 20
रबर
आर.एस.एस.-4 12100 11000
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
चीनी 3200 2300
महिन 2600 2400
शक्कर 2500 2250
औषधी एवं झोप आणणारा
सुपारी
कच्चा 2600 1200
सुपारी 32000 20000
डाळ
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 12000 NR
उड़द की दाल 9100 9000
देशी 8200 6600
स्थानीय 8000 4350
कलथी
कुलथी (साबूत) 4560 3750
तूर 4350*
7600 7200
अरहर 7300 5000
अरहर दाल (तूर) 10800 8020
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 7050 7050
बंगाली चना 3175*
5500 5300
औसत (साबुत) 6200 4000
गुलाबी 4700 3150
चना (खंडित) 4600 4500
ज्वारी स्थानीय 4500 4200
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5040 4930
देशी (साबुत) 5300 3500
मूग 4600*
बोल्ड 9200 7340
मूंग दाल-1 11000 8700
मध्यम 6300 6250
स्थानीय 5590 4500
स्थानीय (साबुत) 5400 5250
हरा (साबुत) 6975 4500
मसूर 3075*
10200 5780
6865 6825
10400 8900
6300 6100
(साबुत) 4660 4620
देशी (साबुत) 7600 4300
स्थानीय 7406 3950
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3830 3505
एरंड का बीज 4000 NR
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 6000 5000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 12250 12000
जिंगेली
काला 14000 4600
सफेद 8180 5000
मुईमूग 4000*
5375 4000
जेएल-24 5200 5000
बड़ा (कोश युक्त) 4951 2989
बोल्ड 5279 3500
स्थानीय 9800 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8200 5000
मोहरी 3100*
पीली (काली) 4600 3650
लाहा (सरसीब) 3900 3800
लोही काली 3962 3450
सरसों 5000 3200
सरसौं (काली) 4050 3380
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5833 4500
सुर्यफूल
स्थानीय 4110 2716
सूर्यमुखी 3800 3600
हाइब्रिड 3850 3750
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4200 4000
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3360 2560
स्थानीय 2700 2500
सोयाबीन 3200 2500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 25000
म्हैस
भैंस 60000 7000
फळ
अननस
अनन्नास 4000 800
आंबा
चौसा 3100 2900
दशहरी 5200 875
लंगड़ा 4000 1200
सफेदा 1450 1300
केळे
200 100
200 100
220 100
400 200
खांदेश 1200 260
चम्पा 1300 1100
नन्द्रा बाले 4500 2800
पका हुआ केला 5000 40
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 5000 1800
मध्यम 2800 610
रसाकथाई 3500 3200
रोबस्टा 5000 620
लाल केला 5000 2950
कालिंगड
तरबूज 2800 1600
खरबूज
खरबूजा 6250 2500
चिकू
सपोता 3500 1600
डाकींब
अनार 9000 1000
डाळिंब
मध्यम 2360 2120
द्राक्षं
काला 12000 4000
हरा 10000 3200
पपई
पपीता 2100 500
पेरू
अमरूद 5000 400
फणस
कठहल 2000 400
मोसंबी
मौसमबी 5500 600
सफरचंद
अमेरिकन 12000 12000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7500 2000
कश्मीर#शिमला-2 4770 4720
डैलीसियस 9000 5760
रॉयल डेलीसियस 11000 4000
शिमला 7150 6900
सेब 14200 1000
हजरतबली 3000 750
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2500 900
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 2700
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 2600 9
कच्चे केळे
कच्चा केला 4800 4
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 5500 800
काकडी
खीरा 4000 6
कांदा
छोटा 5800 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2550 2400
द्वितीय किस्म 2000 1200
नासिक 3400 800
प्याज 6000 32
प्रथम किस्म 3800 2000
बड़ा 5200 1800
मध्यम 2500 2400
लाल 3900 1500
स्थानीय 4000 1080
सफेद 4000 2100
कार्ले
करेला 4500 28
काळं घोसाळं
काली तोरी 3900 28
कोहळा
पेठा 2800 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7000 12
गवारी
ग्वार 4000 1063
गाजर
गाजर 4800 625
चिचिंडा
चिचिण्डा 4200 8
टैपीओका
टैपियोका 2000 850
टोमॅटो
टमाटर 5000 130
देशी 4400 600
स्थानीय 3200 500
हाइब्रिड 3200 1440
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1300 625
दुधी
बोटल गौर्ड 4600 10
धणे/कोथिंबर
धनिया 10000 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 1580
पानकोबी
गोभी 4000 10
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 18 11
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 2000 1000
फूलगोभी 5900 15
बटाटा
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3000 11
एफ.ए.क्यू. 880 410
चिप्स 1100 1000
ज्योति 1500 570
जालंधर 600 500
देशी 1500 150
बड़ा 2800 2400
लाल 770 400
स्थानीय 1000 200
बीट
बीटरूट 4200 15
भेंडी
भिन्डी 4200 13
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7125 3200
भोपळा
कद्दू 5000 100
मेथी
मेथी 2600 1500
मूळा
मूली 2000 267
रतळे
शकरकन्द 1800 1400
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 2000
वांगी
गोल 1975 20
गोल#लम्बा 4050 700
बैंगन 4200 120
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5000 2500
शलगम
मिर्च 7000 900
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6100 3
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 3500
हिखे अले
कच्चा अदरक 10000 2917
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10500 22
मसाले
अलं
फ्रैश (आसाम) 7000 6500
फ्रैश अनब्लीचड 6000 4000
बड़ा#मोटा 6000 2000
वैजीटेबल - फ्रैश 9000 4700
हाईब्रीड 7200 6800
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 14400 9900
तांबडी मिरची
लाल 11000 10300
धनिया बीज
धनिया बीज 10625 5325
नारळ
नारियल 9000 1370
मध्यम 28000 26000
मेथी दाणे
मेथीबीज 7055 5500
लसूण
देशी 7000 1500
लहसुन 9000 3500
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 3500 2500
तालू 5500 3500
द्वितीय किस्म 12500 4000
प्रथम किस्म 9000 7000
लाल 7900 5000
हळद
फिंगर 6000 4000
बल्ब 8000 6000
स्थानीय 6500 6000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4555 3705
एच-4 4050 4050
एम.सी.यू 5 4300 3900
कपास (अनजिन्ड) 4200 3550
कपास (जिन्ड) 4050 3600
देशी 4475 3550
ताग 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4200 3600
वनोत्पाद
चिंच
इमली 7000 2800
नन ए#सी फूल 4000 3400
फूल ए#सी 6000 5300
चिंचोके
इमली का बीज 3600 1700
लाकूड
450 440
यूकैलिप्टस 510 360
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 10200 7400