हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
28/1/2015

बाजार नोंदणी  : 1062
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
Sonalika 1650 1550
147 औसत 1735 1350
1482 1800 1700
एच.डी. 2225 1219
कल्याण 1970 1355
दड़ा 1820 1350
देशी 2500 1470
पी.आई .एस.एस.आई 1850 1555
बंसी 2800 1650
मध्यम 1420 1200
मध्यम फाइन 1700 1450
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 1800 1455
लाल 2500 1700
लोक-1 1890 1355
लोकवान 1840 1275
शरबती 2400 1800
स्थानीय 3100 1535
सफेद 1900 1800
सोना 2200 1450
जव 1100*
दरा 1830 1380
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3600 1200
ज्वार हाईब्रीड 3104 1014
स्थानीय 1688 1688
सफेद 3000 2750
हाईब्रिड 1950 1275
तांदूळ/भात
1009 कार 2200 1800
अलूर सन्ना 2500 2100
आई आर-8 3025 2250
उसना चावल 2200 2030
कच्चा बासमती 3580 2400
कट्टासाम्बर 2730 2250
चिवड़ा 2600 1200
जया 3400 3000
तृतीय 2360 1700
पौन्नी 3025 2950
फाइन 4400 2100
फाइन (बासमती) 2650 2300
बासमती दावत 5000 3100
बासमती पैडी 4250 4150
बासमतीबार (कच्चा#पुराना) 12500 12000
मटा उसना 3200 2700
मध्यम 4400 1600
मसूरी 2800 1250
मोटा 4300 1600
मोटा (कोर्स) उसना 2100 2000
रतनाचुड़ी (7185-749) 2950 2500
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 3700 3500
सरबती कच्चा 2960 2100
सामान्य 3300 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5700 3200
सोना मंसूरी नन बासमती 2500 1900
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3251 1067
बाजरी 1250*
देशी 1450 1050
बोल्ड 1260 900
स्थानीय 1415 1030
हाईब्रीड 3109 1002
मका 1310*
देशी लाल 1490 1076
देशी सफेद 1400 1295
पीला 1700 1000
व्हाइट (सफेद) 1600 1250
स्थानीय 1540 850
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 5000 2000
हाइब्रिड 1400 1090
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1350 1250
हाइब्रिड#स्थानीय 1410 800
रागी 1550*
फाइन 2300 1500
स्थानीय 1800 1200
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2350 2100
साजें
सज्जे 1080 1080
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1400 1400
1380 1350
1356 1336
1550 1450
2550 2450
2680 1800
1830 1326
1400 1400
2700 2600
1360 1360
2340 1650
1450 1360
1290 1270
1248 1130
1001 1400 1200
आई . आर. 36 1450 1160
आई .आर. 64 1500 1300
आई.आर.20 1203 1189
ए. पुन्नी 2100 1680
एएसटी 16 1700 1340
एडीटी 36 1825 1160
एडीटी 37 1560 1056
एडीटी 38 1390 1150
एडीटी 39 1637 1012
एडीटी 43 1800 1180
कल्चर 1550 1250
धान 1720 656
पैडी ज्योति 1733 1360
पैडी मध्यम 1610 1000
पैडी महीन 2000 1133
पैडी मोटा 1385 NR
पपटला 1541 1361
पोन्नी 2400 1448
पौम्मानी 1385 1135
बासुमती 2670 1907
बी.पी.टी. 2000 1063
मसूरी 1600 1360
राइट पौन्नी 1914 1485
राजाहम्सा 1509 1111
लाल 1750 1600
सुपर पोन्नी 2400 1500
स्वर्ण मसूरी (नया) 1360 1090
सीओ. 43 1700 1600
सोना 1620 1600
सोना महसूरी 2202 1219
सोजी
सोजी 2300 2080
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2700 1650
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1800 1600
गुळ
काला 3200 2050
दिसारा 2950 2280
पठारी 2690 2400
पीला 3115 1902
लाल 3200 2500
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 6800 5760
नारळ
नारियल 19000 6000
मध्यम 12000 10800
श्रेंणी-1 23000 8000
श्रेणी-2 15000 5000
मैदा
मैदा आटा 2200 1700
रबर
आर.एस.एस.-4 12100 11500
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
चीनी 3800 3140
महिन 3000 2950
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 7955 6905
पान
स्थानीय 15000 4400
सुपारी
कच्चा 1700 1540
केम्पूगोटू 24299 9809
गोराबालू 22159 10000
चाली 26612 20656
चिप्प्ू 19269 13500
टटीबेट्टी 33445 27469
नई वैरायटी 22500 12500
पका 23709 20509
पाइलोन 2667 2000
फैक्ट्री 12729 5019
बेट्टे 36999 26599
बिलेगोटू 20989 9099
रासी 36000 28000
सुपारी 25000 18000
सराकू 55769 37419
सिप्पेगोट्टू 11369 10500
सी.क्यू.सी.ए. 18569 5024
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4428 3000
आवरे
ऑवरे दाल 6000 2700
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9500 6800
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 6075 NR
उड़द की दाल 7200 6400
देशी 5370 5200
स्थानीय 7500 4400
हाईब्रीड 5190 4730
कलथी
कुलथी (साबूत) 3500 980
छोटा 3390 3300
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7500 6500
तूर 4350*
4848 4848
5531 2416
6600 6200
अरहर 7030 2039
तूर दाल 9000 3639
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5900 500
बंगली चणा डाळ
चना दाल 4800 3800
बंगाली चना 3100*
3700 3600
5000 4830
औसत (साबुत) 4200 2400
छोटा (खंडित) 3300 3150
ज्वारी स्थानीय 3725 3271
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3750 3200
देशी (साबुत) 3800 2750
मूग 4600*
मूंग दाल-1 10600 8400
स्थानीय (साबुत) 7380 7320
हरा (साबुत) 9200 NR
हाईब्रीड 8770 5050
मूग दाळ
मूंग दाल 11500 8800
मटार
हरा मटर 4300 1350
मसूर 2950*
9400 6900
5300 5215
8000 6400
5350 4200
9600 6210
(साबुत) 2850 2381
देशी (साबुत) 4200 2200
स्थानीय 3300 2383
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3950 3500
एरंड का बीज 4065 NR
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15626 4900
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 15000 13300
जवस
अलसी 5000 3710
जिंगेली
काला 15360 7000
तिल 10105 7705
लाल 11820 5650
सफेद 10455 NR
तोरिया 3020*
तोरिया 2825 2431
फुल 3000*
कुसुम 2515 2450
मुईमूग 4000*
5000 3750
गुंगरी (कोशयुक्त) 4579 2489
गेजे 4762 3829
नट्टे 4619 1521
बड़ा (कोश युक्त) 4889 2651
बल्ली#हब्बू 2639 2639
बोल्ड 4875 3225
स्थानीय 4250 4125
हाईब्रीड 2909 2909
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4125
मोहरी 3050*
पीली (काली) 4900 3100
लोही काली 3750 3180
सरसों 6500 3000
सरसौं (काली) 4400 3150
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4855 3750
सुर्यफूल
स्थानीय 3980 2530
सूर्यमुखी 3200 2761
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3540 2600
सोयाबीन 3300 2850
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 19000 14000
बकरा
बकरी 6200 1800
बैल
बैल 22000 14000
भेड़
छोटी भेड़ 5200 1800
म्हैस
भैंस 15000 11000
फळ
अननस
अनन्नास 4000 700
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 2800
केळे
एलक्की बाले 3500 1000
खांदेश 1315 250
नन्द्रा बाले 4500 1000
पका हुआ केला 4400 1150
पच्छा बाले 1900 600
पलयमथोड़न 3500 1000
पूवन 5000 800
मध्यम 4100 1780
रसाकथाई 4500 4200
रोबस्टा 2200 800
लाल केला 3800 3600
कालिंगड
तरबूज 2000 500
खरबूज
खरबूजा 1200 600
चिकू
सपोता 3500 1000
डाकींब
अनार 10000 4515
डाळिंब
दार्जिलिंग 6800 800
संतरा 4000 1800
द्राक्षं
काला 11000 1000
सफेद 5100 3000
हरा 7000 2500
पपई
पपीता 3000 400
पेरू
अमरूद 5800 950
अमरूद इलाहाबाद 3700 3500
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1500 500
मोसंबी
मौसमबी 4500 1605
सफरचंद
कंडीशन 5200 5100
कश्मीर#शिमला-2 5850 3500
गोल्डन 6000 5650
डैलीसियस 7000 1300
महाराजी 2700 1000
रॉयल डेलीसियस 4540 4470
शिमला 6000 4000
सेब 11000 3800
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 2000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 2000
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 4000 400
कच्चे केळे
कच्चा केला 4000 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 10000 2500
काकडी
खीरा 3000 200
कांदा
छोटा 4000 2700
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2350 1480
तेलगी 1300 300
नासिक 2200 1000
पूना 2000 400
प्याज 4000 450
पूसा-लाल 1600 500
बंगलौर - छोटा 1200 500
बड़ा 4600 1800
बीलरी लाल 2200 1600
मध्यम 1600 1500
लाल 1750 200
स्थानीय 1500 300
सफेद 1700 600
कार्ले
करेला 5625 700
काळं घोसाळं
काली तोरी 4000 800
कोहळा
पेठा 2400 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 2200
गवारी
ग्वार 8450 3000
गाजर
गाजर 5000 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2000
चिचिंडा
चिचिण्डा 3000 500
टैपीओका
टैपियोका 2200 1000
टोमॅटो
टमाटर 3050 200
देशी 1750 400
स्थानीय 2500 500
हाइब्रिड 2100 800
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 700
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1750 150
दुधी
बोटल गौर्ड 4000 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 3510 500
नूल खोल
नूल खोल 2200 300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2200 1000
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1000 800
पानकोबी
गोभी 4000 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2500 400
फ्लॉवर
फूलगोभी 5200 200
स्थानीय 2000 500
बटाटा
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3600 342
एफ.ए.क्यू. 1600 410
चन्द्रमुखी 550 400
चिप्स 2000 1600
ज्योति 1500 300
जालंधर 725 500
देशी 1000 400
लाल 800 600
स्थानीय 3000 400
बीट
बीटरूट 4000 600
भेंडी
भिन्डी 8000 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3500 400
भोपळा
कद्दू 2400 680
मेथी
मेथी 3220 200
मूळा
मूली 1800 200
रतळे
शकरकन्द 3000 400
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6200 1600
वांगी
गोल 2850 50
गोल#लम्बा 2500 500
बैंगन 4200 250
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 1650 1000
शलगम
मिर्च 10000 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 24000 1600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2000 1700
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1500 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1700 600
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 1500
हिखे अले
कच्चा अदरक 8500 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 8900 950
मसाले
अलं
छोटी 2850 2500
वैजीटेबल - फ्रैश 3300 2800
सूखी 27500 26500
काळं गिरी
उंगराब्लेड 60500 59500
गरब्लेड 63500 62500
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 16505 11400
तांबडी मिरची
लाल 11000 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 9125 NR
नारळ
नारियल 3650 400
बड़ा 2000 1600
मध्यम 4600 2000
मेथी दाणे
मेथीबीज 12000 4500
लसूण
ओसत 4900 3200
लहसुन 6200 1950
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 9500 8000
ब्यादगी 18000 8500
मन्कटटू 8500 7000
स्थानीय 8000 4500
हळद
फिंगर 7911 6151
बल्ब 7509 6417
सूखी 9500 8500
स्थानीय 7500 7500
हल्दी 4900 4900
हल्दी स्टिक 11500 9000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
4050 4050
अमेरिकन 4145 3420
आर-51 (जिन्ड) 3710 3500
एच-4 4050 3750
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3800 3200
एफ-1054 3900 3000
एम.सी.यू 5 4800 3749
एमसीयू 3500 3000
एल.आर.ए. 4050 3000
एलडी-327 4389 3879
कपास (अनजिन्ड) 4050 3500
जी.सी.एच. 3969 1469
देशी 4605 3285
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4707 3919
शंकर 431 मिमी फाइन 4100 3625
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4075 3000
ताग 2400*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3250 2500
वनोत्पाद
चिंच
इमली 11660 2060
चपाथी 7300 3250
चिंचोके
इमली का बीज 1800 1550
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 9400 4900
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 35000 26000