हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
4/9/2015

बाजार नोंदणी  : 955
(till 15:51 53)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1450*
Sonalika 1570 1480
147 औसत 1701 1575
कल्याण 1620 1420
दड़ा 1570 1300
देशी 2050 1450
फर्मी 1600 1440
महाराष्ट्र 2189 1475 1475
लाल 3600 3500
लोक-1 2300 2100
लोकवान 1701 1300
शरबती 2550 2200
स्थानीय 3200 1450
सफेद 2250 1900
जव 1150*
दरा 1560 1180
देशी 1150 1130
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1600 1500
ज्वार (सफेद) 2100 1400
लाल 1735 1606
स्थानीय 1450 1260
सफेद 1500 1400
तांदूळ/भात
1009 कार 3441 1856
आई आर-8 3000 2400
उसना चावल 2270 2145
एच.वाई वी. 2220 2180
चावल फलोर 3300 2500
चिवड़ा 1850 1360
जया 3700 3200
तृतीय 2200 1800
परिमल (नया) 2800 2600
फाइन 6100 1930
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4200 3100
मध्यम 4500 1700
मसूरी 2700 2600
मोटा 4000 1825
मोटा (कोर्स) उसना 2100 1935
रतनाचुड़ी (7185-749) 2650 2450
सुपर फाइन 4000 2800
सरबती कच्चा 3200 2540
सामान्य 3000 300
सोना 4850 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1750
सोना महिन 3900 3800
हन्सा 2750 2350
बाजरी 1275*
देशी 1400 1150
बोल्ड 1350 1320
हाईब्रीड 1300 1050
मका 1325*
देशी लाल 1530 1300
देशी सफेद 1425 1300
पीला 1600 1200
फाइन 1450 1310
मध्यम 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1511 1270
स्थानीय 1557 700
हाइब्रिड 1547 1310
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1280
रागी 1650*
फाइन 2200 1800
लाल 1700 1469
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1125 1100
1228 1208
1206 1186
1228 1206
1300 1125
1001 1410 1200
5001 1450 1250
आई . आर. 36 1250 1110
आई .आर. 64 1400 1049
ए. पुन्नी 1800 1300
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 947
एडीटी 37 1426 915
एडीटी 39 1467 927
एडीटी 43 1700 1227
एमटीयू-1001 1500 1380
एमटीयू-1010 1600 1100
एमटीयू-2077 1400 1360
कल्चर 1550 1350
टी.के.एम.9 1461 1101
धान 1850 1150
नं0 2716 1870 1800
पैडी ज्योति 1410 1410
पैडी डप्पा 1445 1400
पैडी मध्यम 1800 1410
पैडी महीन 1510 1090
पैडी मोटा 1400 1120
पोन्नी 2693 1500
बी.पी.टी. 2500 1300
मसूरी 1700 1410
मोगुलूकुलू (न्यू) 1400 1360
राइट पौन्नी 1905 1399
लाल 1600 1500
सुपर पोन्नी 1427 1013
सम्बा मसूरी 2029 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1160
सीओ. 43 1750 1700
सोना 1800 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2120 1542
हंसा 1728 1310
सोजी
सोजी 2300 2160
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1600
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1000 800
गुळ
अच्छू 3300 2900
अनकापल्ली 4000 2000
उन्डे 3200 2800
दिसारा 2680 2480
नं0 3 2100 1500
पठारी 3450 NR
पीला 3440 3250
मुड्डे 3600 1800
लाल 3350 2700
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 6500 5340
नारळ
नारियल 20000 5000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 10000 10000
मध्यम 10000 4000
मैदा
मैदा आटा 2400 2080
येम
याम 2000 1500
रबर
आर.एस.एस.-4 11300 11100
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 1000 1000
साखर
एम-30 2960 2580
चीनी 3350 2880
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 4400 3600
सुपारी
नई वैरायटी 27500 20500
पाइलोन 2000 2000
रासी 25599 24009
सुपारी 25000 22000
सी.क्यू.सी.ए. 15200 8800
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 4000
आवरे
ऑवरे दाल 6000 4200
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 12500 9500
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 9500 4500
देशी 8200 7500
स्थानीय 9600 6000
कलथी
कुलथी (साबूत) 3800 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर 4425*
अरहर 7925 6500
तूर दाल 17800 8130
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 3000 1400
बंगली चणा डाळ
चना दाल 6200 3600
बंगाली चना 3175*
5600 5400
6200 5490
औसत (साबुत) 6000 4500
गुलाबी 4900 3200
चना (खंडित) 5000 4800
ज्वारी स्थानीय 4700 4400
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4660 4620
देशी (साबुत) 5450 3400
मूग 4650*
बोल्ड 9000 5111
मूंग दाल-1 10500 8000
मध्यम 6600 6350
स्थानीय 7500 6000
हरा (साबुत) 10000 5400
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 8200
मटार
हरा मटर 4000 3200
मसूर 3075*
10400 7800
7275 6930
10500 7310
(साबुत) 9600 7700
देशी (साबुत) 8500 8400
स्थानीय 9400 3140
लाख
लाक (साबूत) 2650 2600
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड का बीज 4000 3500
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 7960 7200
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11900 11500
जवस
अलसी 4350 3775
जिंगेली
काला 5000 4000
मुईमूग 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5850 2000
डीएमवी-7 5640 4500
बड़ा (कोश युक्त) 4000 3800
मूंगफली का बीज 7769 6871
स्थानीय 6300 4000
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4000
मोहरी 3100*
पीली (काली) 4450 4350
लोही काली 4120 3500
सरसों 5000 3800
सरसौं (काली) 5025 3550
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 4380 4180
हाइब्रिड 3800 3600
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3600
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3390 2455
सोयाबीन 3300 3250
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 25000
म्हैस
भैंस 60000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 5500 2000
आंबा
दशहरी 8000 7300
ओला नारळ
कच्चा नारियल 7000 7000
केळे
180 100
200 100
200 100
200 100
200 100
400 200
150 130
एलक्की बाले 4500 4000
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 5000 3000
पका हुआ केला 5600 900
पच्छा बाले 1600 1200
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 6200 3100
मध्यम 2600 620
रसाकथाई 5700 3700
रोबस्टा 2500 650
लाल केला 4700 4300
डाकींब
अनार 8000 2600
डाळिंब
मध्यम 2260 2020
द्राक्षं
काला 4800 4600
हरा 5400 5200
पपई
पपीता 2400 650
पेरू
अमरूद 1500 400
मोसंबी
मौसमबी 3200 2000
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 5000 1000
कश्मीर#शिमला-2 4530 1500
गोल्डन 2760 200
डैलीसियस 6000 2500
रेड गोल्ड 3220 1840
रॉयल डेलीसियस 5080 5020
शिमला 6500 4000
सेब 6000 200
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2100 1400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 1900
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 6000 600
कच्चे केळे
कच्चा केला 5200 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 15000 8500
काकडी
खीरा 3650 150
कांदा
छोटा 6000 1900
नासिक 7000 2500
पूना 5000 4000
प्याज 6000 2000
प्रथम किस्म 5000 3700
पूसा-लाल 4900 1800
बंगलौर - छोटा 2000 800
बड़ा 7300 3000
लाल 5250 2000
स्थानीय 8000 2000
सफेद 5000 1900
कार्ले
करेला 5500 400
काळं घोसाळं
काली तोरी 2200 300
कोहळा
पेठा 2400 700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4600 300
गवारी
ग्वार 4300 900
गाजर
गाजर 5400 200
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2500 2000
चिचिंडा
चिचिण्डा 3500 300
टैपीओका
टैपियोका 1800 1200
टोमॅटो
टमाटर 6400 200
देशी 2400 1000
स्थानीय 2600 300
हाइब्रिड 3280 330
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1300 1100
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 2300 600
दुधी
बोटल गौर्ड 3500 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 3000 900
नूल खोल
नूल खोल 1400 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 500
पानकोबी
गोभी 4000 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2000 2000
फ्लॉवर
फूलगोभी 6000 600
स्थानीय 2000 800
बटाटा
(लाल नैनीताल) 900 650
आलू 3500 175
चन्द्रमुखी 600 400
चिप्स 2200 800
ज्योति 800 540
जालंधर 500 300
देशी 900 400
लाल 730 650
स्थानीय 2700 300
बीट
बीटरूट 4000 200
भेंडी
भिन्डी 5000 150
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 2500
भोपळा
कद्दू 4700 200
मेथी
मेथी 3100 2400
मूळा
मूली 2000 300
रतळे
शकरकन्द 600 500
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 900
वांगी
गोल 800 600
गोल#लम्बा 4800 400
बैंगन 4200 300
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5200 1200
शलगम
मिर्च 7000 500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 3500 300
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 1500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 500
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2800 2400
हिखे अले
कच्चा अदरक 10000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10500 600
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 3700 2600
तांबडी मिरची
लाल 12000 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 13000 8000
नारळ
नारियल 9400 900
मध्यम 3800 2900
लसूण
लहसुन 7550 2880
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 14000 12000
तालू 5500 3600
ब्यादगी 16000 14000
मन्कटटू 12000 10000
रेड टॉप 11600 10000
लाल 9100 6100
लाल नई 10000 8300
सफेद 8500 7500
हळद
फिंगर 8200 5400
बल्ब 8075 5500
स्थानीय 6500 6000
हल्दी 6500 6000
हल्दी स्टिक 10500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 3800 3000
अमेरिकन 4290 3900
एच-4 4050 4050
एम.सी.यू 5 4400 3000
एमसीयू 3900 3600
एल.आर.ए. 3600 3100
कपास (अडोनी) 4100 4000
कपास (अनजिन्ड) 4310 3000
देशी 4700 3550
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5458 5458
ताग 2700*
टी.डी. 5 4000 3000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2800
फूल ए#सी 5800 5200
लाकूड
4400 4400
यूकैलिप्टस 440 440
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
60000 59800
स्थानीय (कच्चा) 8700 7400