हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
30/8/2016

बाजार नोंदणी  : 1515
(till 22:32 19)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
1600 1600
Sonalika 1790 1410
147 उत्तम 1580 1580
147 औसत 2365 1571
एम.पी. (देशी) 2150 1550
कल्याण 2350 1400
दड़ा 1700 1550
देशी 2400 1575
पी.आई .एस.एस.आई 1950 1630
फर्मी 1850 1750
बंसी 2181 1750
मध्यम 2000 1500
मध्यम फाइन 2400 2000
महाराष्ट्र 2189 2751 1450
मिल क्वालिटी 1600 1500
लाल 2500 2000
लोक-1 1873 1610
लोक-1 (नीलामी रेट) 1860 1301
लोकवान 2025 1500
लोकवान गुजरात 2005 1650
शरबती 2650 1700
स्थानीय 3200 1500
सफेद 3269 1261
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 3200 1300
ज्वार हाईब्रीड 1561 1350
लाल 2100 1700
स्थानीय 1620 1450
सफेद 1775 1775
हाईब्रिड 1835 1425
तांदूळ/भात
1009 कार 5000 1401
आई आर-8 2800 2300
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2500 1500
जया 3700 2900
तृतीय 2250 2040
परिमल (नया) 3000 2800
पौन्नी 2600 2500
फाइन 6000 2100
बासूमती 7400 7200
बासमती पैडी 4600 4500
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 4000 3600
मध्यम 4100 2000
मसूरी 2900 2000
मोटा 4200 1419
मोटा (आई .आर.20) 2320 2260
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2550
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 3200 2750
सामान्य 3000 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना 5300 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 2100
हन्सा 2600 2350
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1725 1251
बाजरी 1275*
देशी 2010 1300
बोल्ड 1780 1760
स्थानीय 1720 1422
हाईब्रीड 2065 1320
मका 1325*
देशी लाल 2090 1500
देशी सफेद 2020 1600
पीला 1804 1050
फाइन 1450 1325
लाल 1520 1400
व्हाइट (सफेद) 1925 1650
स्थानीय 1750 900
हाइब्रिड 1656 1025
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1450
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1325
रागी 1650*
फाइन 2100 1900
लाल 1933 1423
स्थानीय 2884 1197
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1540 1400
1560 1530
1430 1390
1430 1410
1420 1250
1420 1380
1430 1150
1001 1510 1000
आई . आर. 36 1560 1180
आई . आर. 64 1380 1300
आई .आर. 64 1450 1222
ए. पुन्नी 2260 1185
एएसटी 16 1750 1138
एडीटी 36 1700 1300
एडीटी 37 1528 1023
एडीटी 39 1700 1225
एडीटी 42 1476 1225
एडीटी 43 1750 1067
एम.एम.टी. 1850 1600
एमटीयू-1001 1600 1410
एमटीयू-1010 1720 1270
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1700 1410
जया 1750 1400
टी.के.एम.9 1376 1200
धान 2290 1200
पैडी मध्यम 1850 1000
पैडी महीन 2050 1250
पैडी मोटा 1700 1175
पपटला 2500 2333
पोन्नी 2853 1650
पौम्मानी 1333 1333
बी.पी.टी. 2570 1133
मसूरी 2250 1450
रतना 1700 1640
राइट पौन्नी 2417 2333
लाल 1450 1300
सुपर पोन्नी 1556 1066
सम्बा मसूरी 2410 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1510 1350
सीओ. 43 1700 1109
सोना 2200 1225
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 1900 1700
हंसा 1872 1340
सोजी
सोजी 6300 3600
हाइब्रीड कुम्बु
1620 1600
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2700 2100
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1500 1000
गुळ
अच्छू 4400 3350
अनकापल्ली 4000 3500
उन्डे 4500 2500
करीकटु 3600 2200
काला 4000 2000
नं0 1 4070 3000
नं0 2 3840 3220
नं0 3 3300 1500
निजामाबाद 4100 2500
पठारी 3300 3200
पीला 3720 3110
मुड्डे 5000 4500
लाल 3700 3500
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7200 7000
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
येम
याम 2200 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 13600 12500
साखर
एम-30 4200 3860
चीनी 4500 3300
शक्कर 3900 3800
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11650 11185
पान
स्थानीय 10400 2000
सुपारी
एपी 27029 26619
केम्पूगोटू 18685 13900
कोले 14389 7300
गोराबालू 17199 10619
चाली 22529 18169
चिप्प्ू 16099 14899
टटीबेट्टी 24399 17509
नई वैरायटी 30500 15000
पका 25200 19758
फैक्ट्री 10801 10209
बेट्टे 23899 13409
बिलेगोटू 17255 13100
रासी 30169 21029
सुपारी 29000 17500
सिप्पेगोट्टू 10614 10319
सी.क्यू.सी.ए. 26000 6801
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6800 3090
उडीद 4425*
12000 8500
उड़द (साबुत) 15300 3009
उड़द की दाल 14500 7500
एफ.क्यू. (बर्मा) 17000 12000
देशी 9500 5000
राजकोट टी-9 9200 9200
स्थानीय 12000 5690
हाईब्रीड 7800 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 7900 2311
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7400 6600
तूर 4425*
8150 4680
8100 7900
7800 7600
13500 13000
अरहर 11600 4000
तूर दाल 13750 7500
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 2000 1000
सेम (साबुत) 2800 500
बंगाली चना 3425*
7700 7400
11000 7500
औसत (साबुत) 12700 4350
काबुल छोटा 7400 7400
कॉटा 6200 4400
गुलाबी 9000 4800
चना (खंडित) 5715 5550
ज्वारी स्थानीय 9000 4030
देशी (साबुत) 8650 3950
सफेद (साबुत) 4300 4300
मूग 4650*
छोटा (खंडित) 10600 9600
बोल्ड 8200 3311
मूंग दाल-1 10000 6500
मध्यम 5750 4000
स्थानीय 6500 3359
साधारण (खंडित) 4850 4850
हरा (साबुत) 8800 2000
हाईब्रीड 4650 4300
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 6700
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 6200 6200
मटार
हरा मटर 4600 3100
मसूर 3325*
10600 7200
5300 4500
10500 8000
5200 3325
10500 7300
4701 3841
7285 3750
मसूरी दाल 8000 6600
लाख
लाक (साबूत) 3200 2500
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 7500 3589
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3460 3055
एरंड का बीज 3505 2619
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 7800 7800
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
7400 7200
कोपरा 7200 4500
मध्यम 5900 5455
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 10800 10300
जवस
अलसी 7851 4420
जिंगेली तेल
तिल का तेल 7111 3889
तीळ 4700*
काला 13400 4200
तिल 8250 4000
सफेद 8150 4900
फुल 3300*
कुसुम 2812 2458
भूईमुगाचे तेल
मूंगफली का तेल 11200 10800
मुईमूग 4030*
5710 4000
गुंगरी (कोशयुक्त) 4379 2220
गेजे 6019 1270
जेएल-24 4500 4100
टीएमवी-2 5270 2100
डीएमवी-7 4700 4320
नट्टे 4218 4218
बड़ा (कोश युक्त) 5179 2629
बल्ली#हब्बू 4649 4316
बोल्ड 5640 3250
स्थानीय 5760 2071
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 6000
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4400 3200
लाहा (सरसीब) 4150 4050
लोही काली 4300 4200
सरसों 9000 3350
सरसौं (काली) 5100 3651
मोहरीचं तेल
10100 9850
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 6041 2400
सुर्यफूल
स्थानीय 4350 1528
सूर्यमुखी 4000 2400
हाइब्रिड 3901 3130
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3700
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3450 2400
सोयाबीन 3950 2000
होंज सीड
हांज सीड 2500 1800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
बकरा
बकरी 6500 1700
बकरी
बकरी 2000 1200
बैल
बैल 30000 20000
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1200
मेंढा
भेड़ 41000 32000
म्हैस
भैंस 60000 40000
पिण्याचा पदार्थ
चहा
असम सी.टी.सी पत्ती 33500 32500
असम सी.टी.सी. डस्ट 26000 25000
फळ
अननस
अनन्नास 6000 400
आंबा
लंगड़ा 4000 2000
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 5800
केळे
240 140
एलक्की बाले 5800 1000
खांदेश 1800 200
नन्द्रा बाले 7800 3800
नौटी बाले 2400 800
पका हुआ केला 7100 45
पच्छा बाले 3000 600
पलयमथोड़न 5700 1700
पूवन 7100 850
मध्यम 5900 1050
रसाकथाई 7300 5500
रोबस्टा 3700 980
लाल केला 6950 4200
सामान्य बड़ा 560 533
कालिंगड
तरबूज 2000 200
खरबूज
खरबूजा 2750 300
चिकू
सपोता 4500 800
डाकींब
अनार 11000 1500
डाळिंब
मध्यम 2950 2550
संतरा 13750 1875
द्राक्षं
काला 9800 1000
सफेद 3500 1500
हरा 11150 3750
पपई
पपीता 2800 500
पेरू
अमरूद 4000 400
मरासेबू
मारासेबू 2500 1500
मोसंबी
मौसमबी 4200 600
सफरचंद
कंडीशन 3438 938
कल्लू रॉयल डेलीसियस 9000 1000
कश्मीर#शिमला-2 7750 1500
डैलीसियस 8000 3500
रिजकवाड़ी 4500 2500
रॉयल डेलीसियस 11500 4250
शिमला 26000 3000
सेब 13500 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3200 1200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4600 2000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2400 2200
एलिफैंट यैम
800 500
कच्चे केळे
कच्चा केला 6600 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 8500 1875
काकडी
खीरा 3200 200
कांदा
छोटा 4150 1500
द्वितीय किस्म 1600 100
नासिक 1300 500
पूना 1100 800
प्याज 2754 200
प्रथम किस्म 900 600
बंगलौर - छोटा 400 200
बड़ा 2200 1200
बीलरी लाल 1500 1100
लाल 1450 100
स्थानीय 1500 300
सफेद 900 125
कार्ले
करेला 6400 300
काळं घोसाळं
काली तोरी 3000 300
कोहळा
पेठा 2800 900
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 400
गवारी
ग्वार 4000 1250
गाजर
गाजर 5500 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2400 1200
चिचिंडा
चिचिण्डा 4000 200
टैपीओका
टैपियोका 3000 840
टोमॅटो
टमाटर 3500 40
देशी 1650 300
स्थानीय 1800 100
हाइब्रिड 3100 200
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 200
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1600 400
दुधी
बोटल गौर्ड 4400 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 9000 400
स्थानीय 7200 3000
नूल खोल
नूल खोल 2400 800
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2400 1000
पानकोबी
गोभी 4100 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2000 1300
फ्लॉवर
फूलगोभी 5500 80
स्थानीय 2000 800
बटाटा
(लाल नैनीताल) 2000 1300
आलू 3500 500
एफ.ए.क्यू. 1600 1000
चिप्स 3600 1400
ज्योति 2500 1250
जालंधर 3480 1000
देशी 2200 250
लाल 2500 1450
स्थानीय 3100 500
बीट
बीटरूट 3500 200
भेंडी
भिन्डी 5000 50
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 10000 2000
भोपळा
कद्दू 5000 100
मेथी
मेथी 1800 1000
मूळा
मूली 2000 300
रतळे
शकरकन्द 2000 1625
लिंबू
3600 2600
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1500
वांगी
गोल 3200 1118
गोल#लम्बा 4200 700
बैंगन 4900 110
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 4200 600
शलगम
मिर्च 8000 800
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 3500 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3800 2800
सीजन लीवस
सीजन लीवस 2000 1750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 1000
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1600
हिखे अले
कच्चा अदरक 8000 800
हिखी मिरची
हरी मिर्च 12000 150
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 3800 3300
बड़ा#मोटा 5500 5000
वैजीटेबल - फ्रैश 4200 3200
सूखी 17500 10900
ओवा
16370 8101
काळं गिरी
उंगराब्लेड 70500 69000
गरब्लेड 69500 68500
मालाबार 63009 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18140 12500
तांबडी मिरची
लाल 13800 6500
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 3569
बदामी स्टीम 6085 3970
नारळ
8000 7600
12000 4500
6000 6000
8000 6800
1500 1300
8000 8000
नारियल 7000 70
बड़ा 10000 1300
मध्यम 17500 700
बडिरोप
10500 5410
मेथी दाणे
मेथीबीज 6300 2750
लसूण
ओसत 10250 4444
देशी 12201 1700
लहसुन 13000 1000
सुकी मिर्ची
तालू 5000 4000
द्वितीय किस्म 15000 3500
प्रथम किस्म 14500 9000
ब्यादगी 18000 13000
मन्कटटू 16000 12500
रेड टॉप 15200 3600
लाल 14500 7000
लाल नई 14700 7000
सफेद 10500 3600
हळद
फिंगर 10022 2216
बल्ब 9802 2016
राजापुरी 8820 6725
सूखी 12000 11900
स्थानीय 7100 6800
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
6125 4800
एम.सी.यू 5 5800 3640
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 4609 4609
कपास (अडोनी) 6087 4637
कपास (अनजिन्ड) 6000 3546
देशी 4600 3800
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6529 2600
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4800 4800
ताग 3200*
टी.डी. 5 3850 3100
वनोत्पाद
चिंच
इमली 13000 2200
चपाथी 5300 4950
नन ए#सी पतली 12000 10800
नन ए#सी फूल 6500 5500
चिंचोके
इमली का बीज 15000 1200
बांबू
बॉस 200 200
लाकूड
4400 4400
यूकैलिप्टस 475 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 11000 9600