हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
24/11/2014

बाजार नोंदणी  : 950
(till 19:18 02)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
Sonalika 1700 1590
147 औसत 1920 1400
1482 1800 1600
कल्याण 1655 1535
चन्दौसी 3000 2900
दड़ा 1485 1430
देशी 2400 1400
फर्मी 1650 1550
बंसी 2800 1650
मध्यम 2400 1700
मध्यम फाइन 2600 2400
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 1840 1395
लाल 2600 1363
लोक-1 2300 1650
लोकवान 2095 1200
लोकवान गुजरात 1775 1450
सेचर नं0 1 2045 1515
स्थानीय 3100 1360
सफेद 2000 1101
सोना 2200 1650
जव 1100*
दरा 1430 1420
देशी 1375 1350
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4100 709
ज्वार हाईब्रीड 1382 1000
स्थानीय 1320 925
सफेद 4000 1350
हाईब्रिड 1422 925
तांदूळ/भात
आई आर-8 2900 2350
आई आर-8 कच्चा (नया) 2800 2500
एच.वाई वी. 2310 2290
कच्चा बासमती 3400 2600
चिवड़ा 2650 1460
जया 3500 3100
तृतीय 2060 2000
फाइन 6700 2000
बासूमती 10000 6500
बासमती पैडी 9000 8850
बासमतीबार (कच्चा#पुराना) 13000 12800
बी.पी.टी. 4200 2500
मध्यम 4500 1750
मसूरी 3100 2400
मोटा 4200 1700
मोटा (आई .आर.20) 2130 2110
सुपर फाइन 4500 4300
सरबती कच्चा 3240 2560
सामान्य 2000 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5700 3350
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2700 2500
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2723 1565
बाजरी 1250*
देशी 1350 940
बोल्ड 1205 1000
स्थानीय 1205 1100
हाईब्रीड 2374 995
मका 1310*
देशी लाल 1650 850
देशी सफेद 1711 970
पीला 1625 601
मध्यम 1310 1280
व्हाइट (सफेद) 1600 1100
स्थानीय 1400 729
हाइब्रिड 1350 880
हाइब्रिड#स्थानीय 1350 700
रागी 1550*
फाइन 2100 1900
लाल 1691 1509
स्थानीय 1778 1110
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 1450 1250
साजें
सज्जे 1100 1000
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
3000 2800
1740 1420
2990 1950
1320 1172
2730 2210
1300 1300
1300 1300
3000 1980
1315 1305
1001 1800 1100
आई . आर. 36 1550 1200
आई . आर. 64 1230 1200
आई .आर. 64 1650 1095
आई.आर.20 1750 1700
ए एस टी 19 1692 1227
ए. पुन्नी 2200 1100
एएसटी 16 1800 1309
एडीटी 36 1650 1200
एडीटी 37 1808 1239
एडीटी 38 1375 1285
एडीटी 39 1878 1259
एडीटी 42 1370 1260
एडीटी 43 1777 NR
एमटीयू-1001 1450 1111
एमटीयू-1010 1600 1121
एमटीयू-2077 1400 1350
कल्चर 1720 1560
जया 1800 1400
जी.आर. 11 1500 1390
धान 2630 1100
पैडी ज्योति 1500 1400
पैडी डप्पा 1590 893
पैडी मध्यम 1600 1100
पैडी महीन 1500 1182
पैडी मोटा 1400 1050
पपटला 2241 2092
पोन्नी 2467 1780
पौम्मानी 1772 1678
बासुमती 2600 1350
बी.पी.टी. 2425 1200
मसूरी 1600 1500
रतना 1490 1480
राइट पौन्नी 2319 NR
लाल 1750 1600
सुपर पोन्नी 1742 1310
सम्बा मसूरी 1669 1211
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1212
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1420 1121
सीओ. 43 1494 1334
सोना 2350 1401
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1700 1360
हंसा 1613 1200
सोजी
सोजी 2300 2010
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2600 2210
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1600 1400
गुळ
अनकापल्ली 3800 2000
काला 1600 1500
पीला 2690 2550
लाल 3060 3020
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7800 6480
नारळ
नारियल 18000 3400
बड़ा 15000 15000
मध्यम 11000 11000
श्रेणी-2 13900 7000
मैदा
मैदा आटा 2200 1970
येम
याम 2000 800
रबर
आर.एस.एस.-4 11900 11600
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 900 800
साखर
एम-30 3575 3350
चीनी 3800 3450
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8705 4750
सुपारी
कच्चा 1650 1550
पाइलोन 2000 1800
सुपारी 19000 18000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4800 3249
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 9050 3450
देशी 7000 4000
स्थानीय 6400 4400
कलथी
कुलथी (साबूत) 3500 2200
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7500 6500
तूर 4350*
7000 6500
अरहर 5700 2950
तूर दाल 8500 5800
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 4800 800
बंगली चणा डाळ
5000 3425
औसत (साबुत) 4000 1519
गुलाबी 3300 2700
चना (खंडित) 3200 2800
ज्वारी स्थानीय 3800 1859
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3350 3320
देशी (साबुत) 4400 2211
मूग 4600*
बोल्ड 6700 6500
मध्यम 6400 6250
स्थानीय 8500 5709
हरा (साबुत) 9100 3607
मटार
हरा मटर 5000 3000
मसूर 2950*
7750 5400
4690 4690
7000 6280
(साबुत) 4900 1900
देशी (साबुत) 4200 2250
स्थानीय 5300 2101
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4475 3975
एरंड का बीज 4600 2952
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 11500 4600
जिंगेली
काला 8711 1386
सफेद 9841 7489
तीळ 4600*
काला 15000 5099
तिल 10675 9000
सफेद 10500 7500
मुईमूग 4000*
4225 3005
गेजे 4596 1950
जेएल-24 4400 4000
टीएमवी-2 4462 2100
डीएमवी-7 4590 3800
बड़ा (कोश युक्त) 5000 2201
बोल्ड 4215 2710
मूंगफली का बीज 5574 3250
स्थानीय 4500 1616
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6800 3765
मोहरी 3050*
पीली (काली) 4000 3630
लोही काली 3300 3230
सरसों 4305 2700
सरसौं (काली) 3575 3575
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4750 3750
सुर्यफूल
स्थानीय 2900 2700
सूर्यमुखी 3700 2269
हाइब्रिड 4000 2939
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 2861 2861
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3300 2450
स्थानीय 3305 2700
सोयाबीन 6000 2800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 25000 18500
बकरा
बकरी 6500 4500
बैल
बैल 19376 14000
भेड़
मध्यम भेड़ 8000 4000
म्हैस
भैंस 25000 15000
फळ
अननस
अनन्नास 4000 900
आंबा
नीलम 8333 6667
ओला नारळ
कच्चा नारियल 8333 5000
केळे
150 120
एलक्की बाले 3100 1600
खांदेश 1600 565
चम्पा 1500 1300
नन्द्रा बाले 4600 1800
पका हुआ केला 4500 2000
पच्छा बाले 2400 1200
पलयमथोड़न 3600 1200
पूवन 4800 2500
मध्यम 2300 580
रसाकथाई 4000 3500
रोबस्टा 2500 1200
लाल केला 5000 3500
कालिंगड
तरबूज 2500 200
खरबूज
खरबूजा 8500 3750
चिकू
सपोता 3250 1800
डाकींब
अनार 11000 2500
डाळिंब
मध्यम 4000 4000
संतरा 6800 100
द्राक्षं
काला 10000 100
सफेद 3200 2200
हरा 9000 3600
पपई
पपीता 2900 580
पेरू
अमरूद 4000 60
अमरूद इलाहाबाद 2200 1800
मोसंबी
मौसमबी 3600 600
सफरचंद
अमेरिकन 3000 2000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 8000 3500
गोल्डन 4500 2500
डैलीसियस 4500 2800
महाराजी 2500 2000
रॉयल डेलीसियस 11000 8000
सेब 10000 300
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 1800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 6000 200
कच्चे केळे
कच्चा केला 4200 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 8000 4000
काकडी
खीरा 3200 300
कांदा
छोटा 5000 2800
नासिक 2400 155
पूना 2000 1000
प्याज 5000 375
बड़ा 3400 2000
लाल 1550 1510
स्थानीय 1500 699
कार्ले
करेला 5000 1000
काळं घोसाळं
काली तोरी 4000 800
कोहळा
पेठा 2400 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 800
गवारी
ग्वार 4900 1375
गाजर
गाजर 6000 500
चाऊ चाऊ
चाव चाव 800 500
चिचिंडा
चिचिण्डा 4000 500
टैपीओका
टैपियोका 2400 1000
टोमॅटो
टमाटर 3400 200
देशी 2600 975
स्थानीय 1500 600
हाइब्रिड 4200 630
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 2500 1500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1200 600
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 3000 200
दुधी
बोटल गौर्ड 5000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 8010 600
नूल खोल
नूल खोल 4400 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4500 800
पानकोबी
गोभी 4000 150
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3500 400
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 1000 800
फूलगोभी 6000 400
स्थानीय 2500 2000
बटाटा
(लाल नैनीताल) 2000 1000
आलू 4000 600
चिप्स 3600 3500
ज्योति 3000 1800
जालंधर 3300 1850
देशी 2350 1400
लाल 2100 2000
स्थानीय 3000 600
बीट
बीटरूट 4500 400
भेंडी
भिन्डी 7000 700
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 1000
भोपळा
कद्दू 2400 400
मेथी
मेथी 5000 500
मूळा
मूली 2400 167
रतळे
शकरकन्द 2000 400
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1400
वांगी
गोल 3700 500
गोल#लम्बा 2450 775
बैंगन 4200 400
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 3400 1000
शलगम
मिर्च 8000 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 12000 1000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2400 2000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 600 500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 700 600
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 3000
हिखे अले
कच्चा अदरक 10000 888
हिखी मिरची
हरी मिर्च 7000 500
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 2350 2300
बड़ा#मोटा 2000 1800
सूखी 23000 22000
हाईब्रीड 5200 4800
काळं गिरी
गरब्लेड 69000 68000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 11545 8250
तांबडी मिरची
लाल 10300 4200
धनिया बीज
धनिया बीज 13000 8905
पूर्ण हरा 11700 7255
नारळ
नारियल 7000 700
मध्यम 4200 2200
मेथी दाणे
मेथीबीज 6250 5000
मध्यम 5130 4255
लसूण
ओसत 3000 1260
देशी 3730 555
लहसुन 10000 650
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 4000 3000
द्वितीय किस्म 6500 4500
प्रथम किस्म 9000 7000
मन्कटटू 9000 7000
रेड टॉप 10000 8500
लाल 6900 5800
लाल नई 8300 6800
सफेद 7000 4800
हळद
फिंगर 6900 4750
बल्ब 6500 4600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4073 3750
एच.बी. (अनजिन्ड) 4205 3000
एच-4 4285 3800
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3760 3702
एन-44 4200 4000
एफ-1054 4130 3250
एम.सी.यू 5 4000 3300
एमसीयू 3900 3700
एल.आर.ए. 4230 3000
कपास (अडोनी) 4191 3837
कपास (अनजिन्ड) 4900 3375
कपास (जिन्ड) 4135 3350
जी.सी.एच. 4412 1769
देशी 4602 3888
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5050 3400
शंकर 431 मिमी फाइन 4255 4030
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4105 3250
ताग 2400*
टी.डी. 5 3400 2700
वनोत्पाद
चिंच
इमली 8500 2800
करपुली ए#सी पतली 8500 6000
चपाथी 6100 3250
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6500 3500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 8700 6500