हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
19/9/2014

बाजार नोंदणी  : 1257
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
147 औसत 1811 1300
1482 1400 1380
एम.पी. शरबती 1970 1350
कल्याण 1805 1555
दड़ा 1650 1140
देशी 1590 1425
पी.आई .एस.एस.आई 1625 1275
पी.बी.डब्ल्यू 343 1550 1450
बंसी 2800 1650
मध्यम 3600 1394
महाराष्ट्र 2189 2900 1030
मिल क्वालिटी 1550 1320
राजस्थान टुकड़ी 1885 1370
लाल 2600 1660
लोक-1 2300 1295
लोकवान 1825 1111
लोकवान गुजरात 1685 1350
शरबती 2700 1400
स्थानीय 2250 1450
सुपर फाइन 1735 1400
सफेद 1550 1450
सोना 2200 1575
जव 1100*
दरा 1490 1020
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4000 1000
ज्वार हाईब्रीड 1900 1203
स्थानीय 1600 1530
सफेद 1700 1300
हाईब्रिड 1525 1000
तांदूळ/भात
अलूर सन्ना 2600 2000
आई आर-8 2900 2150
एच.वाई वी. 2350 2250
एपी कच्चा चावल-1001 2300 2200
कच्चा बासमती 3500 2400
चिवड़ा 2800 1250
जया 3600 3000
तृतीय 2400 1900
फाइन 5000 2200
बासूमती 9500 9300
बासमती दावत 5000 3500
बी.पी.टी. 4600 2500
मटा उसना 3950 3000
मध्यम 4600 2000
मसूरी 3150 2300
मोटा 2660 1900
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2550
सुपर फाइन 4000 3000
सरबती कच्चा 3240 2500
सामान्य 3200 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5240 3900
सोना 5420 2300
सोना महिन 5200 5100
हन्सा 2520 2350
पोहे/चिवडा
चिवड़ा 2600 2000
बाजरी 1250*
देशी 1475 1075
बोल्ड 1360 1000
स्थानीय 1455 1055
हाईब्रीड 1430 220
मका 1310*
देशी लाल 1465 1125
देशी सफेद 1350 1310
पीला 1550 1039
फाइन 1400 1320
स्थानीय 1530 700
हाइब्रिड 1350 988
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 750
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
लाल NR 1729
स्थानीय 1780 1100
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2400 2000
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
3700 1900
1310 1310
2950 2800
1420 1300
1550 1440
1750 1700
2650 2500
1400 1360
3650 3600
1350 1340
1001 1619 1300
आई . आर. 36 1542 1360
आई . आर. 64 1406 1380
आई .आर. 64 1366 1169
ए. पुन्नी 2360 2160
एएसटी 16 1738 1300
एडीटी 36 1600 1300
एडीटी 37 1705 900
एडीटी 39 2020 1434
एडीटी 43 1625 NR
एम.एम.टी. 2081 1350
एमटीयू-1001 1430 1300
एमटीयू-1008 1370 1330
एमटीयू-1010 1500 1000
एमटीयू-2077 1400 1340
धान 2092 1250
पैडी मध्यम 1780 1140
पैडी महीन 2150 1200
पैडी मोटा 1550 1200
पपटला 2121 2121
पोन्नी 1657 1573
पौम्मानी 1646 1572
बासुमती 5500 2121
बी.पी.टी. 2300 1200
मसूरी 1800 1360
मोगुलूकुलू (न्यू) 1360 1320
रतना 1595 1585
सुपर पोन्नी 1707 1327
सम्बा मसूरी 1986 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1542 1310
सिन्ना पोन्नी 1463 1268
सीओ. 42 1451 1354
सीओ. 43 1870 1670
सोना 2670 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2900 1155
हंसा 1531 1225
सोजी
सोजी 6310 6300
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2300 1600
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1400 1000
गुळ
अच्छू 3600 2700
करीकटु 2427 2381
काला 3410 1500
नं0 3 2550 1500
पठारी 3340 2900
पीला 3551 2802
मुड्डे 4300 4100
लाल 3450 2970
नारळ
नारियल 20000 900
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 6000
मध्यम 17350 10000
श्रेंणी-1 22000 9000
श्रेणी-2 16000 6000
मैदा
मैदा आटा 2600 1650
येम
याम 1600 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12300 11800
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 9850 8550
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
केम्पूगोटू 20000 14099
गोराबालू 25300 10009
चाली 23099 21323
चिप्प्ू 18599 12000
टटीबेट्टी 32369 28689
नई वैरायटी 23500 10000
पका 23699 18000
बेट्टे 39189 23599
बिलेगोटू 18799 10002
रासी 33434 28069
सुपारी 31000 20000
सराकू 53596 34009
सिप्पेगोट्टू 8469 6000
सी.क्यू.सी.ए. 17000 6799
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4850 2326
आवरे
ऑवरे दाल 7400 5000
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9800 6000
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 8600 2550
उड़द की दाल 9500 6300
देशी 6900 4400
मोगन मध्यम 6301 5201
स्थानीय 6700 6400
कलथी
कुलथी (साबूत) 3650 1500
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5500
तूर 4350*
अरहर 5168 3025
तूर दाल 8100 6000
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 2000 700
बंगली चणा डाळ
चना दाल 4200 3180
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 7150 2000
कॉटा 2450 2205
गुलाबी 3100 2700
चना (खंडित) 3200 2950
ज्वारी स्थानीय 4000 2420
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3625 3050
देशी (साबुत) 3685 1689
मूग 4600*
बोल्ड 6159 3888
मूंग दाल-1 9800 7800
मध्यम 6500 3900
स्थानीय 6331 3829
स्थानीय (साबुत) 6515 4200
हरा (साबुत) 9000 1000
मूग दाळ
मूंग दाल 9500 8200
मटार
हरा मटर 4400 3400
मसूर 2950*
8000 3400
5321 4800
8200 5000
4460 4420
(साबुत) 5000 2370
छोटा (साबुत) 6450 5520
देशी (साबुत) 5300 2157
स्थानीय 4950 2200
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3835 3250
एरंड का बीज 4050 3000
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 20000 4800
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 15900 15500
जिंगेली
काला 6800 6276
सफेद 13100 11200
तीळ 4600*
काला 14000 5400
तिल 11555 10500
सफेद 14500 7500
तोरिया 3020*
तोरिया 4000 1000
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 4350 4150
फुल 3000*
कुसुम 2562 2415
मुईमूग 4000*
3595 2755
गुंगरी (कोशयुक्त) 7100 3269
गेजे 5071 2063
जेएल-24 5639 4000
टीएमवी-2 5230 3009
नट्टे 4889 1629
बड़ा (कोश युक्त) 5122 1800
बोल्ड 6600 2050
स्थानीय 5120 1629
हाईब्रीड 3760 3265
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 4250
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3590 3340
राई यू.पी. 3500 3400
लोही काली 3650 3000
सरसों 3285 2800
सरसौं (काली) 3570 3010
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5233 3500
सुर्यफूल
स्थानीय 3619 1828
सूर्यमुखी 3919 2425
हाइब्रिड 4109 2002
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2861
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 4005 4005
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4100 2451
सोयाबीन 3200 2625
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 20000 6000
तेजडया
बुल 18000 14000
बकरा
बकरी 9000 2000
बैल
बैल 28000 10000
भेड़
मध्यम भेड़ 8000 2500
म्हैस
भैंस 45000 25000
फळ
अननस
अनन्नास 4500 800
आंबा
चौसा 17000 9000
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 5000
केळे
150 100
150 100
180 100
180 100
200 100
300 100
150 95
एलक्की बाले 6000 1200
खांदेश 1750 250
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 6500 1400
नौटी बाले 1800 900
पका हुआ केला 6800 40
पच्छा बाले 2400 800
पलयमथोड़न 3500 1400
पूवन 6600 3500
मध्यम 2100 950
रसाकथाई 6500 6200
रोबस्टा 3000 700
लाल केला 4400 4200
कालिंगड
तरबूज 1833 1000
खरबूज
खरबूजा 3250 1250
चिकू
सपोता 3200 1000
डाकींब
अनार 10500 2500
डाळिंब
संतरा 8000 3000
द्राक्षं
काला 7000 1000
सफेद 3000 2000
हरा 7600 3300
पपई
पपीता 3000 500
पेरू
अमरूद 4500 950
फणस
कठहल 680 620
मोसंबी
मौसमबी 4000 200
सफरचंद
अमेरिकन 4000 3000
कंडीशन 4600 3600
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6500 1500
कश्मीर#शिमला-2 6300 3500
गोल्डन 4750 1000
डैलीसियस 7500 2000
महाराजी 3000 2000
रेड गोल्ड 4600 1200
रिच रेड 7000 3500
रिजकवाड़ी 3571 938
रॉयल डेलीसियस 8500 2300
शिमला 8000 6500
सेब 14500 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3500 1200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3500 1800
कच्चे केळे
कच्चा केला 6200 575
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 5500 2500
काकडी
खीरा 4000 200
कांदा
छोटा 4000 1400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1950 1850
तेलगी 1600 300
नासिक 2800 900
पूना 2200 2000
प्याज 4250 300
प्रथम किस्म 2000 1000
बंगलौर - छोटा 1000 800
बड़ा 3000 2000
लाल 2500 100
स्थानीय 2300 300
सफेद 1175 1000
कार्ले
करेला 5000 700
काळं घोसाळं
काली तोरी 3500 400
कोहळा
पेठा 3000 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 400
गवारी
ग्वार 5358 1750
गाजर
गाजर 5000 500
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2500 2200
चाऊ चाऊ
चाव चाव 2500 1000
चिचिंडा
चिचिण्डा 3200 1000
टैपीओका
टैपियोका 2300 1000
टोमॅटो
टमाटर 6000 230
देशी 3000 1000
शंकर 2800 2000
स्थानीय 2730 200
हाइब्रिड 5000 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 1000
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 3000 400
दुधी
बोटल गौर्ड 4000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 12000 1000
स्थानीय 8000 5000
नूल खोल
नूल खोल 1400 800
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3800 1600
पानकोबी
गोभी 3500 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3000 1500
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 2000 1500
फूलगोभी 5500 300
स्थानीय 1500 800
बटाटा
(लाल नैनीताल) 3000 2200
आलू 5000 175.5
एफ.ए.क्यू. 1910 1600
चन्द्रमुखी 3000 2800
चिप्स 4000 2200
ज्योति 2500 1600
जालंधर 3600 2000
देशी 2280 1000
लाल 1900 1700
स्थानीय 3000 714
बीट
बीटरूट 4000 500
भेंडी
भिन्डी 4500 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 10000 2000
भोपळा
कद्दू 3000 300
मेथी
मेथी 4510 4500
मूळा
मूली 2500 200
रतळे
शकरकन्द 1300 400
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1200
वांगी
गोल 2200 400
गोल#लम्बा 4500 400
बैंगन 5000 275
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 7000 1000
शलगम
मिर्च 5500 1200
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 5200 300
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1700 1500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2500 1400
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2800 2400
हिखे अले
कच्चा अदरक 13000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 24500 235.5
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 4500 4300
वैजीटेबल - फ्रैश 5500 4000
सूखी 27500 26500
हाईब्रीड 9000 7000
काळं गिरी
उंगराब्लेड 65000 64000
गरब्लेड 68000 67000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 11895 7000
तांबडी मिरची
लाल 6700 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 19000 8500
नारळ
नारियल 8000 5.3
बड़ा 2200 1800
मध्यम 3600 3200
मेथी दाणे
मेथीबीज 5855 4275
लसूण
ओसत 5960 1414
देशी 5800 550
लहसुन 11500 1500
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 3500 2500
द्वितीय किस्म 5000 4000
प्रथम किस्म 8500 5500
ब्यादगी 17000 13000
मन्कटटू 9000 7200
रेड टॉप 10200 8700
लाल 6500 5000
लाल नई 7900 6000
सफेद 6000 4000
हाइब्रीड 6000 5800
हळद
फिंगर 7200 3640
बल्ब 7300 3290
राजापुरी 11000 9000
सूखी 9500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4660 3700
एच.बी. (अनजिन्ड) 4730 2230
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 3200 1811
एफ-1054 4800 2950
एम.सी.यू 5 5000 4200
एमसीयू 4600 4200
कपास (अडोनी) 5019 3866
कपास (अनजिन्ड) 4900 3700
कृष्णा 4300 3900
जी.सी.एच. 4149 3969
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6740 5390
देशी 4400 4200
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4750 4750
ताग 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 3000 2300
वनोत्पाद
चिंच
इमली 17000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6400 6100
रीठा
मध्यम 6400 4900
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500