हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
31/10/2014

बाजार नोंदणी  : 1137
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
Sonalika 2450 1450
147 औसत 1610 1300
एम.पी. लोकवान 1400 1400
कल्याण 2000 1640
ज्वारी 1650 1650
दड़ा 1680 1130
बंसी 2800 1650
मध्यम 2000 1600
मध्यम फाइन 2300 2000
महाराष्ट्र 2189 2000 1465
मिल क्वालिटी 1610 1400
लाल 2600 2000
लोक-1 2300 1360
लोकवान 1819 1300
लोकवान एम.पी. नं0 1 1411 1300
शरबती 2650 1350
स्थानीय 2500 1400
सफेद 1711 1113
सोना 2200 1570
जव 1100*
दरा 1550 1020
स्थानीय 1260 1130
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3500 1137
ज्वार हाईब्रीड 1375 950
स्थानीय 1285 950
सफेद 1600 1450
हाईब्रिड 1600 950
तांदूळ/भात
1009 कार 2500 1400
आई आर-8 2900 2300
उसना चावल 2100 1900
एच.वाई वी. 2320 2250
कच्चा बासमती 3600 2400
कट्टासाम्बर 2600 2350
चिवड़ा 2650 800
जया 3900 3000
तृतीय 2360 1670
फाइन 4600 2250
फाइन (बासमती) 3150 2550
बासूमती 9600 9400
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3750 3000
मध्यम 4200 1900
मसूरी 3250 2420
मोटा 2700 1600
मोटा (आई .आर.20) 2270 2250
रतनाचुड़ी (7185-749) 2970 2800
सुपर फाइन 4050 3950
सरबती कच्चा 3180 2560
सामान्य 3500 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5400 3200
सोना 3100 2400
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 2250
हन्सा 2500 2300
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2076 2019
बाजरी 1250*
देशी 1050 1010
बोल्ड 1400 1300
स्थानीय 1600 1250
हाईब्रीड 1950 975
मका 1310*
देशी लाल 1560 701
देशी सफेद 1560 1100
पीला 1650 907
मध्यम 1310 1280
स्थानीय 1700 601
हाइब्रिड 1400 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 700
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
स्थानीय 1716 1100
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2475 1100
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
3200 1700
1800 1600
2831 2521
2412 2285
1771 1670
1311 1310
1800 1700
1800 1700
2700 2700
1400 1350
2800 1600
1438 1150
2160 2130
1370 1370
2900 2600
1001 1800 1220
आई . आर. 36 1560 1200
आई . आर. 64 1291 1221
आई .आर. 64 1700 1131
ए. पुन्नी 1700 1345
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1772 1300
एडीटी 38 1395 1370
एडीटी 39 1584 1360
एडीटी 43 1620 1279
एम.एम.टी. 1800 1601
एमटीयू-1001 1460 1200
एमटीयू-1008 1291 1234
एमटीयू-1010 1600 1262
एमटीयू-2077 1390 1310
धान 1800 1100
नं0 2716 1860 1800
पैडी ज्योति 1450 1400
पैडी मध्यम 1600 1200
पैडी महीन 2700 1200
पैडी मोटा 1500 1180
पपटला 1236 1185
पोन्नी 2110 1860
बासुमती 3052 1775
बी.पी.टी. 2380 1200
मसूरी 4200 1650
मोगुलूकुलू (न्यू) 1360 1320
रतना 1585 1568
सुपर पोन्नी 1615 1409
सम्बा मसूरी 2051 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1530 1205
सिन्ना पोन्नी 1636 1516
सीओ. 43 1585 1280
सोना 2100 1360
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1276
हंसा 1601 1311
सोजी
सोजी 6710 2040
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 2000
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2000 1500
गुळ
अच्छू 3300 2800
उन्डे 3100 2850
काला 3530 2400
दिसारा 2560 2400
नं0 3 2600 2400
पठारी 2800 2400
पीला 2920 2400
मुड्डे 2900 2700
लाल 3500 2500
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 8200 6410
नारळ
नारियल 22000 1800
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 12000
मध्यम 17500 5000
श्रेणी-2 15000 6000
मैदा
मैदा आटा 2200 1980
येम
याम 1600 1400
रबर
आर.एस.एस.-4 12400 12300
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
चीनी 3800 3200
मध्यम 3220 3200
महिन 3600 3500
औषधी एवं झोप आणणारा
सुपारी
रासी 33899 21699
लाल 18500 18500
सुपारी 25000 22000
सफेद 20000 20000
सिप्पेगोट्टू 6006 5150
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4000 3500
आवरे
ऑवरे दाल 8500 5300
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9000 6000
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 8900 2000
उड़द की दाल 7600 5250
देशी 6200 3000
मोगन मध्यम 5050 4700
स्थानीय 6400 6000
कलथी
कुलथी (साबूत) 3300 2009
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5400
तूर 4350*
6200 5500
अरहर 5321 3800
तूर दाल 8700 4860
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 4000 1250
बंगली चणा डाळ
5000 3400
औसत (साबुत) 6950 1549
गुलाबी 3200 2700
चना (खंडित) 3200 2800
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3625 3080
देशी (साबुत) 3800 2750
मूग 4600*
बोल्ड 7109 2869
मूंग दाल-1 7920 6460
मध्यम 6100 6050
स्थानीय 7400 6600
स्थानीय (साबुत) 6500 6400
हरा (साबुत) 9600 2013
मसूर 2950*
8000 5900
5110 3850
7000 5900
(साबुत) 4550 4450
देशी (साबुत) 4200 2050
स्थानीय 5200 2280
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 4383 1800
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3835 3756
एरंड का बीज 3784 2600
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 17001 4300
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 15500 15100
जवस
अलसी 2500 2500
जिंगेली
काला 6650 6550
सफेद 13000 7580
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 5000 4800
मुईमूग 4000*
4210 3400
गेजे 5012 2010
जेएल-24 4600 4100
टीएमवी-2 4200 4000
नट्टे 5109 2249
बड़ा (कोश युक्त) 5079 2500
स्थानीय 4608 1639
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4580
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3700 3000
लोही काली 3630 3050
सरसों 6750 2900
सरसौं (काली) 3470 3090
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 1710 1670
सुर्यफूल
स्थानीय 3370 2128
सूर्यमुखी 3700 2106
हाइब्रिड 4019 2711
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4200 2861
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3425 2310
स्थानीय 2750 2650
सोयाबीन 3275 2800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 61000 3000
तेजडया
बुल 25000 10000
बकरा
बकरी 10500 1500
बकरी
बकरी 10500 4000
बैल
बैल 27500 7500
भेड़
मध्यम भेड़ 3800 1800
मेंढा
भेड़ 24000 15000
म्हैस
भैंस 55000 15000
फळ
अननस
अनन्नास 4200 1200
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 5000
केळे
200 100
200 100
200 100
200 100
200 100
400 200
2800 120
एलक्की बाले 4200 1200
खांदेश 1825 250
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 5000 1200
पका हुआ केला 6590 800
पच्छा बाले 2500 1500
पलयमथोड़न 4450 1400
पूवन 5400 2800
मध्यम 2350 900
रसाकथाई 5700 4600
रोबस्टा 4510 700
लाल केला 4600 4000
सामान्य बड़ा 5556 5000
कालिंगड
तरबूज 1800 500
खरबूज
खरबूजा 1000 600
चिकू
सपोता 3000 700
डाकींब
अनार 11300 4070
डाळिंब
संतरा 5500 1700
द्राक्षं
काला 6000 1000
सफेद 3000 2000
हरा 7000 3400
पपई
पपीता 2800 575
पेरू
अमरूद 6500 1460
मोसंबी
मौसमबी 4400 1000
सफरचंद
अमेरिकन 3000 2000
कंडीशन 4800 4000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 4000
कश्मीर#शिमला-2 6590 4150
गोल्डन 7000 1500
डैलीसियस 7500 1563
महाराजी 2500 1500
रिच रेड 6500 3000
रॉयल डेलीसियस 8000 2760
शिमला 5800 5650
सेब 12000 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3800 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3700 1400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3500 3000
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3500 2000
कच्चे केळे
कच्चा केला 4500 400
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 7000 4500
काकडी
खीरा 4200 300
कांदा
छोटा 5000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1450 1300
नासिक 2150 1500
प्याज 4550 400
प्रथम किस्म 2000 1600
बड़ा 4100 1800
मध्यम 1450 1300
लाल 2000 751
स्थानीय 2200 800
कार्ले
करेला 6000 500
काळं घोसाळं
काली तोरी 3200 585
कोहळा
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 2000
गवारी
ग्वार 5164 2000
गाजर
गाजर 6200 700
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3200 2800
चिचिंडा
चिचिण्डा 3800 1400
टैपीओका
टैपियोका 2200 1350
टोमॅटो
टमाटर 3400 300
देशी 1800 500
स्थानीय 2000 100
हाइब्रिड 4200 525
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3600 3000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1600 800
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 3200 150
दुधी
बोटल गौर्ड 2200 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 6000 1000
स्थानीय 10000 9500
नूल खोल
नूल खोल 3400 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4100 2500
पानकोबी
गोभी 4200 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 4000 598
फ्लॉवर
फूलगोभी 6200 600
स्थानीय 3200 550
बटाटा
आलू 3800 900
एफ.ए.क्यू. 2220 1500
चिप्स 3200 2100
ज्योति 2500 1600
जालंधर 1800 1600
देशी 2600 1250
लाल 2300 1800
स्थानीय 3000 800
बीट
बीटरूट 3200 800
भेंडी
भिन्डी 4500 775
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 1500
भोपळा
कद्दू 2500 400
मेथी
मेथी 4510 400
मूळा
मूली 3200 100
रतळे
शकरकन्द 1000 400
होसूर लाल 2000 1600
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1500
वांगी
गोल 2400 100
गोल#लम्बा 3200 400
बैंगन 4200 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 6300 3400
शलगम
मिर्च 5500 1667
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 8000 2800
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1600
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1200
हिखे अले
कच्चा अदरक 13000 889
हिखी मिरची
हरी मिर्च 13000 700
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 6000 2000
वैजीटेबल - फ्रैश 5300 3000
सूखी 27500 21000
हाईब्रीड 8200 7800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 67000 67000
गरब्लेड 70000 69000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 10005 8500
तांबडी मिरची
लाल 9000 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 7204 7011
नारळ
नारियल 10125 750
बड़ा 2200 1800
मेथी दाणे
मेथीबीज 10000 5600
मसल्याची बेलची
बड़ा 121000 119000
लसूण
ओसत 3100 2800
देशी 5500 800
लहसुन 12000 2000
सुकी मिर्ची
कड्डी 9800 1869
तृतीय किस्म 4500 2500
द्वितीय किस्म 6000 3500
प्रथम किस्म 9500 5500
रेड टॉप 10200 8800
लाल 5800 4500
लाल नई 7900 6600
सफेद 6300 3500
हाइब्रीड 5800 5600
हळद
फिंगर 8100 4000
बल्ब 8000 3970
सूखी 9500 8500
स्थानीय 6150 6150
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4301 3600
एच-4 4335 3921
एफ-1054 4400 3000
एम.सी.यू 5 4000 3600
एमसीयू 4000 3800
एल.आर.ए. 3800 3500
एलडी-327 4380 2666
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
कपास (जिन्ड) 4050 3888
जी.सी.एच. 4332 1733
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5600 4530
देशी 5025 3500
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4590 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4025 3950
ताग 2400*
जूट 2500 2300
टी.डी. 5 3125 2350
वनोत्पाद
चिंच
इमली 14000 2400
चपाथी 5600 3200
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6000 5200
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 45500 44500
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500