हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
1/10/2016

बाजार नोंदणी  : 1157
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1780 1450
147 औसत 2020 1600
कल्याण 2400 1675
दड़ा 1725 1620
देशी 1689 1526
पी.आई .एस.एस.आई 2050 1250
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1575
बंसी 2291 2291
मध्यम 3000 1441
महाराष्ट्र 2189 2560 1635
मिल क्वालिटी 1652 1590
मिलबर 1700 1675
राजस्थान टुकड़ी 2070 1700
लाल 2500 2000
लोक-1 1900 1600
लोक-1 (नीलामी रेट) 1665 1580
लोकवान 2040 1540
लोकवान गुजरात 1890 1630
शरबती 2630 1700
स्थानीय 3200 1500
सफेद 3577 1471
सोना 1435 1435
ज्वारी Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1825 1730
ज्वार (सफेद) 3200 1024
लाल 2020 1600
स्थानीय 1700 1020
हाईब्रिड 1600 1400
तांदूळ/भात
1009 कार 4100 1900
आई आर-8 2900 2150
उसना चावल 2100 1900
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2600 1730
जया 3150 3050
तृतीय 2200 2020
परिमल (नया) 3000 2800
फाइन 5400 2100
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3800 3700
मध्यम 4200 2500
मसूरी 3000 2700
मोटा 4200 1900
रतनाचुड़ी (7185-749) 2900 2700
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 3280 2540
सामान्य 3000 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4900 3550
सोना 3600 3200
सोना महिन 4550 4400
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1786 1330
बाजरी 1330*
देशी 1500 1100
बोल्ड 1700 1250
स्थानीय 1700 1200
हाईब्रीड 2200 1033
मका 1365*
एच.वाई.वी. (सफेद) 1365 1365
देशी लाल 1900 1400
देशी सफेद 1850 1366
पीला 1803 1313
फाइन 1450 1350
मध्यम 1709 1521
व्हाइट (सफेद) 1875 1550
स्थानीय 2100 969
हाइब्रिड 1851 900
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1300
रागी 1725*
फाइन 2300 2000
स्थानीय 1350 1000
साजें
सज्जे 1430 1356
साळी, भात Common:1470 Grade-A:1510
2120 1735
1380 1360
1711 1611
1390 1370
1951 1551
1470 1470
1825 1750
1850 1450
1870 1700
1500 1250
1001 1625 1360
आई . आर. 36 1550 1300
आई . आर. 64 1395 1360
आई .आर. 64 1450 1200
एएसटी 16 1750 1400
एडीटी 36 1700 1450
एडीटी 37 1550 1133
एडीटी 43 1750 1400
एम.एम.टी. 2290 1590
एमटीयू-1001 1700 1410
एमटीयू-1010 1780 1200
एमटीयू-2077 1450 1410
जया 1750 1500
धान 3191 1200
नं0 2716 1790 1780
नेल्लूर सन्ना 1759 1356
पैडी डप्पा 1882 1882
पैडी मध्यम 1600 1320
पैडी महीन 1980 1250
पैडी मोटा 1400 1100
पी.वाई 01 1510 1510
पोन्नी 2300 1700
बासुमती 1510 1510
बी.पी.टी. 2650 1250
मसूरी 2100 1525
राजाहम्सा 1089 1089
सुपर पोन्नी 2000 1600
सम्बा मसूरी 2423 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1450 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1331
सीओ. 43 1700 1500
सोना 2200 1750
सोना महसूरी 1900 1700
हंसा 1825 1010
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1130
काजू की गिरी
काजू की गिरी 10500 8500
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1400 1200
गुळ
अच्छू 4200 2600
करीकटु 3400 2900
काला 4000 2500
नं0 1 4290 3890
नं0 2 3755 3300
नं0 3 3330 2000
निजामाबाद 3000 3000
पीला 3620 3100
मुड्डे 4800 4500
लाल 3800 3700
मैदा
मैदा आटा 2600 1140
येम
याम 2300 1200
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 11500
साखर
चीनी 4100 3900
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11950 10375
सुपारी
एपी 26729 26319
केम्पूगोटू 19099 12199
चाली 18209 17009
नई वैरायटी 26000 15000
बेट्टे 17289 16849
बिलेगोटू 14089 7509
रासी 27099 21099
सुपारी 28000 17000
सिप्पेगोट्टू 9509 9169
सी.क्यू.सी.ए. 18000 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6000 3069
उडीद 5000*
13000 12000
उड़द (साबुत) 12000 4000
उड़द की दाल 13000 7500
एफ.क्यू. (बर्मा) 15000 7000
देशी 9100 6000
मोगन मध्यम 7449 7199
राजकोट टी-9 7800 7300
स्थानीय 12000 3975
हाईब्रीड 4650 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 9070 1051
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7000 6500
तूर 5050*
6433 5959
7850 5209
7200 7100
7800 4850
अरहर 12500 3084
अरहर दाल (तूर) 13600 9365
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 2000 1500
सेम (साबुत) 5000 1200
बंगाली चना 3425*
10845 10250
औसत (साबुत) 10500 4000
कॉटा 7801 7801
गुलाबी 8300 5000
ज्वारी स्थानीय 8099 4300
देशी (साबुत) 9725 7600
मूग 5225*
मूंग दाल-1 7500 6000
मध्यम 5700 4235
स्थानीय 5600 3589
हरा (साबुत) 8000 3006
मूग दाळ
मूंग दाल 7500 6600
हरा 5100 4000
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 4786 4706
मटकी डाळ
मोठ दाल 6500 5800
मटार
हरा मटर 4000 800
मसूर 3325*
10000 7300
5000 4800
10400 8000
6650 6550
9500 7300
लाख
लाक (साबूत) 2950 2900
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 6330 2997
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3715 1270
एरंड का बीज 3755 2100
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
6700 6500
कोपरा 6900 4000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11230 11000
गुरेलू
गुरेल्लू 9159 8915
तीळ 5000*
काला 12255 4700
तिल 8125 7600
लाल 6805 5112
सफेद 10495 4625
फुल 3300*
कुसुम 2571 2559
मुईमूग 4220*
6300 3255
गुंगरी (कोशयुक्त) 4529 2001
गेजे 6159 1231
जेएल-24 5500 5000
टीएमवी-2 5519 2100
बड़ा (कोश युक्त) 6360 2750
बोल्ड 5210 2750
स्थानीय 6056 1293
हाईब्रीड 6452 1837
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 NR
मोहरी 3350*
राई यू.पी. 4300 4200
लोही काली 4250 4050
सरसों 4035 3800
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5416 4000
सुर्यफूल
स्थानीय 4460 1298
सूर्यमुखी 4413 1000
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यफुलाचे बी 3950*
सूर्यमुखी का बीज 3051 2215
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 11000 10855
सोबाबिन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3351 2000
स्थानीय 3100 2900
सोयाबीन 3200 1220
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 58000 15000
बकरा
बकरी 9800 2200
बैल
बैल 36000 13000
भेड़
मध्यम भेड़ 10000 2500
म्हैस
भैंस 27000 12000
फळ
अननस
अनन्नास 5000 500
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 6000
केळे
एलक्की बाले 4800 1000
खांदेश 1400 250
नन्द्रा बाले 5600 1000
नौटी बाले 2500 2000
पका हुआ केला 5200 800
पच्छा बाले 2500 600
पलयमथोड़न 4000 700
पूवन 6100 2500
मध्यम 2000 1250
रसाकथाई 5400 5000
रोबस्टा 3000 960
लाल केला 5400 3500
सामान्य बड़ा 533 480
कालिंगड
तरबूज 2400 200
खरबूज
खरबूजा 2500 300
चिकू
सपोता 5000 400
डाकींब
अनार 11000 800
डाळिंब
मध्यम 3850 3450
संतरा 2500 500
द्राक्षं
काला 10000 1875
हरा 13000 3000
पपई
पपीता 1800 500
पेरू
अमरूद 2500 500
मोसंबी
मौसमबी 5200 600
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 2000
गोल्डन 6000 2000
डैलीसियस 6575 1250
रेड गोल्ड 7000 2500
रिच रेड 8500 4000
रॉयल डेलीसियस 7500 1875
शिमला 16000 3400
सेब 11000 1300
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 4900 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3800 1800
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 2400
एलिफैंट यैम
700 600
कच्चे केळे
कच्चा केला 6000 550
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 9800 2333
काकडी
खीरा 3800 250
कांदा
छोटा 3700 1500
तेलगी 1250 250
द्वितीय किस्म 1200 50
नासिक 1500 350
पूना 1000 250
प्याज 2800 125
प्रथम किस्म 800 400
बंगलौर - छोटा 300 100
बड़ा 2500 1000
बीलरी लाल 600 400
लाल 1200 100
स्थानीय 1270 200
सफेद 1100 280
कार्ले
करेला 5900 20
काळं घोसाळं
काली तोरी 3200 300
कोहळा
पेठा 2500 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 900
गवारी
ग्वार 2625 1000
गाजर
गाजर 4000 300
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3200 2800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 600
चिचिंडा
चिचिण्डा 3500 400
टैपीओका
टैपियोका 3500 1400
टोमॅटो
टमाटर 3500 90
देशी 2000 200
स्थानीय 2600 100
हाइब्रिड 2600 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 800
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1800 200
दुधी
बोटल गौर्ड 3600 167
धणे/कोथिंबर
धनिया 10000 400
स्थानीय 7024 5112
नूल खोल
नूल खोल 1800 600
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1000 500
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1000 800
पानकोबी
गोभी 3400 10
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3350 428
फ्लॉवर
फूलगोभी 5000 500
स्थानीय 2100 354
बटाटा
आलू 16000 222
एफ.ए.क्यू. 1375 1325
चिप्स 3400 1200
ज्योति 1660 1250
जालंधर 3600 600
देशी 2300 200
लाल 2500 2300
स्थानीय 3100 500
बीट
बीटरूट 3600 8
भेंडी
भिन्डी 4900 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 3750
भोपळा
कद्दू 2500 200
मेथी
मेथी 6000 700
मूळा
मूली 1700 125
रतळे
शकरकन्द 2000 1000
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5100 1800
वांगी
गोल 1035 250
गोल#लम्बा 4400 500
बैंगन 4400 8
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5500 1000
शलगम
मिर्च 7000 800
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 3500 650
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3400 2200
सीजन लीवस
सीजन लीवस 625 500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 1000
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1800
हिखे अले
कच्चा अदरक 12400 700
हिखी मिरची
हरी मिर्च 11000 200
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 3200 600
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
सूखी 15000 10900
काळं गिरी
उंगराब्लेड 69000 67000
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 66000 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18125 12500
तांबडी मिरची
लाल 50 50
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 2909
मध्यम हरा 6530 5005
नारळ
11650 5100
7800 6500
9000 6000
9400 7700
12000 5000
7000 7000
6500 6500
6000 6000
9000 4500
6000 5200
नारियल 7000 1444
बड़ा 17500 1300
मध्यम 10500 2300
मेथी दाणे
मेथीबीज 3205 1500
लसूण
ओसत 10000 4900
देशी 11000 7000
लहसुन 13000 2000
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 13500 12000
प्रथम किस्म 12000 5000
ब्यादगी 18000 10100
मन्कटटू 15000 12500
लाल 10000 8450
स्थानीय 8500 7500
हळद
फिंगर 7300 1955
बल्ब 9000 1880
सूखी 12000 11900
स्थानीय 7153 7153
हल्दी 7100 6800
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3860 Long staple:4160
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
अमेरिकन 5475 4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5505 4355
एफ-1054 5000 3600
एम.सी.यू 5 5800 4000
एल.आर.ए. 4200 4000
एलएच-1556 6255 6225
कपास (अडोनी) 6680 4000
कपास (अनजिन्ड) 5900 3000
देशी 6500 3700
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6714 2009
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6000 3000
ताग 3200*
टी.डी. 5 4300 3200
लिंट
जयधर 6001 6001
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 3000
नन ए#सी फूल 6000 5500
चिंचोके
इमली का बीज 15000 1380
लाकूड
400 400
यूकैलिप्टस 440 365
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
76000 74000
स्थानीय (कच्चा) 12500 8000
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 19500 17000