हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
17/9/2014

बाजार नोंदणी  : 920
(till 17:00 25)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
147 औसत 1805 1300
एम.पी. शरबती 1951 1350
कल्याण 1800 1295
दड़ा 1470 1390
देशी 2000 1400
पी.आई .एस.एस.आई 1805 1320
मध्यम 1426 1400
महाराष्ट्र 2189 1475 1475
मिल क्वालिटी 1480 1295
मिलबर 1400 1350
राजस्थान टुकड़ी 1725 1300
लोक-1 2300 1325
लोकवान 1910 1200
लोकवान गुजरात 1550 1360
शरबती 2300 1595
सेचर नं0 1 1855 1425
स्थानीय 2500 1400
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4435 1085
ज्वार हाईब्रीड 1900 1070
सफेद 4500 1350
तांदूळ/भात
आई आर-8 2950 2550
एपी कच्चा चावल-1001 3000 2800
चिवड़ा 2200 2100
जया 3700 3500
तृतीय 2200 2000
पौन्नी 3100 3000
फाइन 7500 2200
बासमती पैडी 4025 3900
बी.पी.टी. 4200 3400
मध्यम 4600 2350
मसूरी 3150 3070
मोटा 4400 1750
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2300 400
सोना 3050 2400
सोना महिन 5200 5100
बाजरी 1250*
देशी 1555 1040
बोल्ड 1350 1150
स्थानीय 1305 905
हाईब्रीड 1800 240
मका 1310*
देशी लाल 1400 1131
देशी सफेद 1350 1275
पीला 1380 1055
फाइन 1400 1310
व्हाइट (सफेद) 1725 1230
स्थानीय 1500 700
हाइब्रिड 1250 1146
हाइब्रिड#स्थानीय 1330 1000
रागी 1550*
फाइन 2350 2200
स्थानीय 1780 1400
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
1555 1180
1600 1595
1001 1400 1290
5001 1600 1320
आई . आर. 36 1520 1360
आई . आर. 64 1341 1200
आई .आर. 50 1372 1139
आई .आर. 64 1400 1132
आई.आर.20 1450 1250
ए. पुन्नी 2000 1900
एएसटी 16 1553 1300
एडीटी 36 1600 1100
एडीटी 37 1856 1200
एडीटी 39 1588 1553
एडीटी 43 1420 1275
एमटीयू-1001 1470 1345
एमटीयू-1010 1500 1180
धान 1800 1250
नं0 2716 1800 1725
पैडी ज्योति 1500 1500
पैडी डप्पा 1600 1500
पैडी मध्यम 1800 1310
पैडी महीन 1700 1200
पैडी मोटा 1345 1200
बासुमती 2800 2070
बी.पी.टी. 2380 1200
मसूरी 1700 1600
राइट पौन्नी 2185 2160
सुपर पोन्नी 1665 1226
सम्बा मसूरी 2257 1350
स्वर्ण मसूरी (नया) 1470 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1400 1310
सिन्ना पोन्नी 1580 1235
सीओ. 43 1581 1474
सोना 2000 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1345 1300
सोना महसूरी 1700 1500
हंसा 1677 1570
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2300 2000
गुळ
अच्छू 3600 3200
अनकापल्ली 3980 2000
करीकटु 2880 2880
काला 2600 1600
नं0 3 2550 1500
मुड्डे 4300 4100
नारळ
नारियल 20000 1300
मैदा
मैदा आटा 2300 2100
येम
याम 1800 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 11500
साखर
एम-30 3575 3350
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 10715 9130
पान
स्थानीय 12000 4000
सुपारी
सुपारी 31000 28000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4500 3500
आवरे
ऑवरे दाल 8300 5500
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 8000 6300
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 8000 2855
देशी 5700 4400
स्थानीय 6800 6300
कलथी
कुलथी (साबूत) 3650 2000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5350
तूर 4350*
अरहर 4681 3751
तूर दाल 8000 6000
मध्यम 7000 5500
पटकी
मोठ (डब्ल्यू) 8000 7500
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 4220 700
बंगली चणा डाळ
चना दाल 4200 3600
मध्यम 4200 3400
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 3800 1900
गुलाबी 3100 2700
चना (खंडित) 3200 2950
ज्वारी स्थानीय 3850 3850
देशी (साबुत) 3600 2195
मूग 4600*
बोल्ड 6349 4001
मूंग दाल-1 9500 7800
मध्यम 6500 5000
स्थानीय 6318 4409
स्थानीय (साबुत) 6905 4505
हरा (साबुत) 7700 5200
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 8300
मटार
हरा मटर 4100 3800
मसूर 2950*
7687 6400
5500 3700
7600 7000
(साबुत) 4400 4300
देशी (साबुत) 5200 2233
स्थानीय 4950 2183
मसूर डाळ
मसूरी दाल 6000 5400
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3825 3547
एरंड का बीज 4040 3250
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10000 8370
मध्यम 11100 11000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 17000 16000
जिंगेली
काला 8500 6000
सफेद 13100 11200
तीळ 4600*
काला 14000 6750
तिल 11500 9055
सफेद 11455 5750
मुईमूग 4000*
3800 3100
एम-37 3455 3150
जेएल-24 4500 4000
टीएमवी-2 4200 3800
बड़ा (कोश युक्त) 3635 1500
बोल्उ करनेल 4355 3205
बोल्ड 4150 2750
स्थानीय 4890 2461
हाईब्रीड 3380 3070
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4250
मोहरी 3050*
सरसों 3570 2400
सरसौं (काली) 3300 3210
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5233 3550
सुर्यफूल
स्थानीय 4350 2508
सूर्यमुखी 3800 2900
हाइब्रिड 3000 2800
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4200 4000
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 3900 3785
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3750 2542
सोयाबीन 3400 2120
फळ
अननस
अनन्नास 4000 600
आंबा
चौसा 18000 8000
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 6000
केळे
150 100
180 100
180 100
200 100
200 100
350 150
150 95
खांदेश 1570 250
नन्द्रा बाले 6500 4400
पका हुआ केला 6800 1800
पलयमथोड़न 3500 1600
पूवन 6500 2900
मध्यम 2500 550
रसाकथाई 6500 6200
रोबस्टा 2200 1500
लाल केला 4900 4000
कालिंगड
तरबूज 1667 1333
खरबूज
खरबूजा 3250 1250
चिकू
सपोता 3000 1200
डाकींब
अनार 10000 2667
डाळिंब
मध्यम 1850 1650
संतरा 5300 5000
द्राक्षं
काला 5600 1500
हरा 9100 3800
पपई
पपीता 2500 575
पेरू
अमरूद 4500 950
मोसंबी
मौसमबी 4000 1200
सफरचंद
कंडीशन 4400 4000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6500 1500
गोल्डन 4000 1380
डैलीसियस 7800 3000
रेड गोल्ड 5060 2300
रिच रेड 7000 3500
रॉयल डेलीसियस 9500 2300
शिमला 2100 1000
सेब 10500 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2900 1400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 1900
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3500 500
कच्चे केळे
कच्चा केला 7000 575
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 9000 4500
काकडी
खीरा 3000 250
कांदा
छोटा 5000 1800
द्वितीय किस्म 2500 2400
नासिक 2300 1550
पूना 2200 2000
प्याज 4250 200
बंगलौर - छोटा 1000 800
बड़ा 3500 2000
बीलरी लाल 2000 1500
लाल 2500 555
स्थानीय 1400 800
कार्ले
करेला 5200 600
काळं घोसाळं
काली तोरी 3020 600
कोहळा
पेठा 3000 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 800
गवारी
ग्वार 5400 1700
गाजर
गाजर 6000 750
चिचिंडा
चिचिण्डा 4000 1000
टैपीओका
टैपियोका 2500 1000
टोमॅटो
टमाटर 4200 335
देशी 3500 1200
स्थानीय 2500 400
हाइब्रिड 3000 600
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 1200
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1200 600
दुधी
बोटल गौर्ड 4000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 12000 2000
नूल खोल
नूल खोल 1200 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 1800
पानकोबी
गोभी 3300 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 4000 1000
फ्लॉवर
फूलगोभी 6000 800
स्थानीय 4000 1000
बटाटा
आलू 28000 1083
चन्द्रमुखी 2200 2000
चिप्स 2600 2200
ज्योति 1900 1600
जालंधर 2400 2200
देशी 2125 1000
लाल 1800 1600
स्थानीय 2400 1500
बीट
बीटरूट 3600 400
भेंडी
भिन्डी 4500 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8500 1500
भोपळा
कद्दू 3100 300
मेथी
मेथी 6010 6000
मूळा
मूली 2500 500
रतळे
शकरकन्द 1400 400
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 2000
वांगी
गोल 2450 1200
गोल#लम्बा 3650 650
बैंगन 4500 275
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5500 2000
शलगम
मिर्च 8000 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6000 300
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1500 1300
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2400 2000
हिखे अले
कच्चा अदरक 11750 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 9700 950
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 5500 4000
सूखी 26000 24000
काजू
जम्बू 53000 52800
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 11605 7500
तांबडी मिरची
लाल 8500 2000
धनिया बीज
धनिया बीज 17000 8500
नारळ
नारियल 8000 650
मेथी दाणे
मेथीबीज 5300 3000
लसूण
देशी 5450 400
लहसुन 10000 1700
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 3500 2500
द्वितीय किस्म 5000 3000
प्रथम किस्म 8500 5200
ब्यादगी 18000 10000
मन्कटटू 9500 7300
रेड टॉप 10300 8500
लाल 6500 5000
लाल नई 8000 6000
सफेद 6000 4000
हळद
फिंगर 7200 4300
बल्ब 7330 4000
स्थानीय 7000 7000
हल्दी पाउडर 25000 18000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4740 3110
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4125 2800
एम.सी.यू 5 5000 3500
एमसीयू 4600 4200
एमसीयू-7 4000 3000
एल.आर.ए. 3800 3500
कपास (अनजिन्ड) 4905 2955
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6740 5360
देशी 4100 3000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 3350 1500
ताग 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2790 2400
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2500
करपुली ए#सी पतली 10000 6500
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 7000 3000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 1500
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 8500 6500
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 24000 19000