हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
28/7/2014

बाजार नोंदणी  : 1019
(till 23:55 34)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
147 औसत 1656 1400
एम.पी. लोकवान 1550 1550
कल्याण 2000 1410
दड़ा 1550 1380
देशी 2000 1400
पी.बी.डब्ल्यू 343 1500 1400
बंसी 2800 1650
महाराष्ट्र 2189 2000 1500
मिल क्वालिटी 1550 1200
मिलबर 1550 1500
राजस्थान टुकड़ी 1800 1330
लाल 2600 1395
लोक-1 2300 1465
लोकवान 1870 1275
शरबती 1900 1375
सेचर नं0 1 2055 1375
स्थानीय 3000 1450
सुपर फाइन 2600 2400
सफेद 2270 1304
सोना 2200 1330
जव 1100*
दरा 1420 1270
देशी 1200 1100
ज्वारी Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4125 1250
ज्वार हाईब्रीड 1900 1030
स्थानीय 1800 1400
सफेद 4000 1200
हाईब्रिड 1375 1200
तांदूळ/भात
अलूर सन्ना 2500 2000
आई आर-8 2600 2100
कच्चा बासमती 3500 2500
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2800 1380
जया 3200 3000
तृतीय 3410 1850
फाइन 7000 2310
फाइन (बासमती) 4000 3900
बासमती दावत 4500 3000
बी.पी.टी. 4600 3300
मध्यम 3250 1630
मसूरी 3150 2400
मोटा 2700 1200
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
सुपर फाइन 4200 2880
सरबती कच्चा 1730 1730
सामान्य 3000 2300
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5400 3100
सोना 5400 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 3100
हन्सा 2960 2340
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2300 1800
बाजरी 1250*
देशी 1520 1140
बोल्ड 1320 1220
स्थानीय 1475 1100
हाईब्रीड 1700 1110
मका 1310*
देशी लाल 1748 1125
देशी सफेद 1275 1125
पीला 1505 1050
फाइन 1310 1310
मध्यम 1280 1250
स्थानीय 1800 860
हाइब्रिड 1400 1060
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 850
रागी 1500*
फाइन 2200 2100
स्थानीय 1650 1280
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2600 2400
साजें
सज्जे 1480 1410
साळी, भात Common:1310 Grade-A:1345
1500 1320
1001 1350 1150
5001 1600 1400
आई . आर. 36 1500 1200
आई .आर. 64 1404 1200
आई.आर.20 1600 1550
ए. पुन्नी 1540 1440
एएसटी 16 1577 1273
एएसटी 18 1664 1644
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1782 1066
एडीटी 39 1712 1281
एडीटी 43 1600 1150
एमटीयू-1001 1450 1300
एमटीयू-1010 1528 1170
एमटीयू-2077 1400 1310
धान 3500 1045
नं0 2716 1730 1670
पैडी ज्योति 1500 1320
पैडी डप्पा 1800 1600
पैडी मध्यम 1800 1300
पैडी महीन 2350 1345
पैडी मोटा 1650 1100
पोन्नी 2010 1281
बी.पी.टी. 2500 900
मसूरी 1650 1360
मोगुलूकुलू (न्यू) 1350 1310
व्हाईट कार 1684 1505
सुपर पोन्नी 1617 1256
सम्बा मसूरी 1740 900
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1568 1310
सिन्ना पोन्नी 1693 1541
सीओ. 43 1558 1318
सोना 2450 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2069 1001
हंसा 1360 1225
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2300 2000
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2600 2400
गुळ
अच्छू 3600 2450
अनकापल्ली 3800 2000
उन्डे 3060 2760
करीकटु 3080 2300
काला 3480 2500
नं0 3 2450 2400
निजामाबाद 3275 2570
पठारी 3350 2920
पीला 3500 2400
मुड्डे 4100 3500
लाल 3750 2925
नारळ
छोटा 9000 6000
नारियल 18000 1800
बड़ा 15000 12000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 6000 6000
मध्यम 14000 3225
श्रेंणी-1 18000 9000
श्रेणी-2 12000 6000
मैदा
मैदा आटा 2400 2200
येम
याम 1500 800
साखर
एम-30 3560 3375
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 5200 4000
सुपारी
केम्पूगोटू 29659 18619
गोराबालू 27220 15735
चाली 32765 22909
चिप्प्ू 25099 16000
टटीबेट्टी 41219 38109
नई वैरायटी 30000 10000
पका 30000 24000
फैक्ट्री 17699 7019
बेट्टे 50099 32299
बिलेगोटू 23500 12785
रासी 50000 45000
सुपारी 32000 20000
सराकू 63196 52699
सिप्पेगोट्टू 15369 8069
सी.क्यू.सी.ए. 22399 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5650 3600
आवरे
ऑवरे दाल 6500 4000
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 11000 6165
उडीद 4300*
उड़द (साबुत) 8000 4005
देशी 7000 4300
स्थानीय 7000 4400
कलथी
कुलथी (साबूत) 3500 2289
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5000
तूर 4300*
अरहर 4742 1850
तूर दाल 8000 6000
मध्यम 6300 5400
पटकी
मोठ (डब्ल्यू) 8000 7000
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 6000 950
बंगली चणा डाळ
चना दाल 4500 3400
मध्यम 4000 3280
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 4000 1901
कॉटा 2600 2000
गुलाबी 3100 2650
चना (खंडित) 3300 3000
ज्वारी स्थानीय 4500 1750
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3750 3720
देशी (साबुत) 3690 2600
सफेद (साबुत) 3100 3000
मूग 4500*
मूंग दाल-1 10000 7000
मध्यम 6100 4090
स्थानीय 7000 6000
स्थानीय (साबुत) 6305 4000
हरा (साबुत) 9000 4300
मूग दाळ
मूंग दाल 10000 8000
मटार
हरा मटर 4500 3000
मसूर 2950*
8000 5800
5100 4000
7400 6300
(साबुत) 4320 2800
देशी (साबुत) 4500 2500
स्थानीय 4500 4300
मसूर डाळ
मसूरी दाल 5880 5325
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 3500 2106
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड का बीज 4030 3000
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 2200 400
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15500 4500
जवस
अलसी 3680 3660
जिंगेली
काला 8500 7450
सफेद 12000 9500
तीळ 4500*
काला 15835 1001
सफेद 13855 1500
सफेद जैसा 11750 11350
तोरिया 3020*
तोरिया 1500 800
नाइजर बीज 3500*
शमतील का बीज 4000 4000
फुल 3000*
कुसुम 2800 2400
मुईमूग 4000*
4125 3100
एफ.ए.कयू. 3550 3450
गुंगरी (कोशयुक्त) 6100 2000
गेजे 4239 1509
जेएल-24 3500 3300
टीएमवी-2 4200 3139
नट्टे 3645 3239
बड़ा (कोश युक्त) 3800 2180
बल्ली#हब्बू 3201 2789
बोल्उ करनेल 4730 3405
बोल्ड 5630 3055
स्थानीय 4200 2190
हाईब्रीड 3755 2800
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7200 3905
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3675 3100
राई यू.पी. 3350 3250
लोही काली 3275 3010
सरसों 3900 2800
सरसौं (काली) 4025 2850
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4805 3958
सुर्यफूल
स्थानीय 3423 2159
सूर्यमुखी 3800 2800
हाइब्रिड 3520 2650
सुर्यफुलाचे बी 3700*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3294
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4255 2200
सोयाबीन 3851 3485
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 20000 10000
बकरा
बकरी 7000 4000
बैल
बैल 30000 10000
भेड़
बड़ी भेड़ 3500 3000
मध्यम भेड़ 8000 3000
म्हैस
भैंस 20000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 5400 1000
आंबा
चौसा 3500 1500
तोतापरी 2500 2000
दशहरी 5000 800
नीलम 3000 1000
लंगड़ा 4375 1400
सफेदा 1500 1400
ओला नारळ
कच्चा नारियल 11000 5000
केळे
एलक्की बाले 5200 1200
खांदेश 1381 225
चम्पा 2000 1750
नन्द्रा बाले 3600 1000
नौटी बाले 1800 800
पका हुआ केला 4400 1450
पच्छा बाले 1950 600
पलयमथोड़न 2100 2000
बेसराई 1100 900
मध्यम 4300 1300
रोबस्टा 1250 1050
सामान्य बड़ा 3500 3300
कालिंगड
तरबूज 2000 200
खरबूज
खरबूजा 2000 900
चिकू
सपोता 3600 900
डाकींब
अनार 10500 100
डाळिंब
संतरा 5600 4600
द्राक्षं
काला 4500 100
सफेद 3000 2000
हरा 10000 5000
पपई
पपीता 2500 500
पेरू
अमरूद 3000 2200
फणस
कठहल 1000 600
मोसंबी
मौसमबी 5400 500
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 7150 3000
डैलीसियस 9000 7500
रिच रेड 8500 8300
रॉयल डेलीसियस 10500 3125
सेब 18000 500
हजरतबली 3600 1000
भाजी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4300 3700
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3300 1000
कच्चे केळे
कच्चा केला 4000 400
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 4125 500
काकडी
खीरा 2625 233
कांदा
तेलगी 2000 800
द्वितीय किस्म 1500 900
नासिक 3000 1400
पूना 2600 800
प्याज 3500 250
प्रथम किस्म 2400 1600
बंगलौर - छोटा 1500 950
बड़ा 3600 2900
मध्यम 2000 1500
लाल 3550 300
स्थानीय 2300 750
कार्ले
करेला 4600 300
काळं घोसाळं
काली तोरी 4020 900
कोहळा
पेठा 2000 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4700 1000
गवारी
ग्वार 5520 1250
गाजर
गाजर 5500 800
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 2500
चाऊ चाऊ
चाव चाव 2000 2000
चिचिंडा
चिचिण्डा 2800 1000
टैपीओका
टैपियोका 2000 1000
टोमॅटो
टमाटर 6000 600
देशी 8000 2350
स्थानीय 6025 300
हाइब्रिड 4300 2100
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2200 1000
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1550 200
दुधी
बोटल गौर्ड 3000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 11000 4750
स्थानीय 10000 6500
नूल खोल
नूल खोल 2400 1200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 1700
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 700 600
पानकोबी
गोभी 4500 400
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1000 700
फ्लॉवर
फूलगोभी 4200 500
स्थानीय 2500 1100
बटाटा
आलू 3400 1000
एफ.ए.क्यू. 1800 1525
चिप्स 2400 2200
ज्योति 2200 1375
जालंधर 1500 1500
देशी 1800 875
बड़ा 2200 2000
लाल 1900 1630
स्थानीय 2500 1300
बीट
बीटरूट 4000 600
भेंडी
भिन्डी 4020 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 2500
भोपळा
कद्दू 2000 300
मूळा
मूली 3500 300
रतळे
शकरकन्द 1700 300
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5500 1000
वांगी
गोल 910 580
गोल#लम्बा 4000 500
बैंगन 3500 400
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2800 2000
शलगम
मिर्च 5000 1100
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6000 300
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 2200
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1800 1400
हिखे अले
कच्चा अदरक 9800 929
हिखी मिरची
हरी मिर्च 6000 400
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 9000 6000
वैजीटेबल - फ्रैश 7900 5500
सूखी 4000 4000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 10405 8955
तांबडी मिरची
लाल 1200 800
धनिया बीज
धनिया बीज 14500 9500
नारळ
नारियल 6500 1000
मेथी दाणे
मेथीबीज 7000 3605
लसूण
ओसत 4701 1025
देशी 4550 400
लहसुन 7000 1500
सुकी मिर्ची
कड्डी 10399 1619
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 3500 2500
तालू 3400 3400
द्वितीय किस्म 5000 4000
प्रथम किस्म 8000 6000
ब्यादगी 16000 11500
रेड टॉप 9900 8600
लाल 6000 4700
लाल नई 8100 6700
सफेद 4800 2300
हाइब्रीड 6000 5800
हळद
फिंगर 8498 3412
बल्ब 7100 3230
हल्दी 7000 4340
हल्दी स्टिक 9000 7000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3700 Long staple:4000
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4000 3950
एफ-1054 4919 4250
एम.सी.यू 5 5100 4409
एलएच-1556 5237 3509
एलडी-327 4800 4000
कपास (अडोनी) 5444 4311
कपास (अनजिन्ड) 5000 2500
कपास (जिन्ड) 4000 4000
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6300 5800
देशी 4100 3900
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5660 4560
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5080 3330
सविता 4650 4650
ताग 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2825 2200
वनोत्पाद
चिंच
इमली 8000 2400
नन ए#सी पतली 8000 4200
नन ए#सी फूल 4500 3000
फूल ए#सी 6200 5600
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 1500
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500