हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
1/7/2016

बाजार नोंदणी  : 1460
(till 18:57 36)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1620 1470
147 औसत 2100 1550
1482 1850 1750
कल्याण 2400 1500
चन्दौसी 3600 3100
दड़ा 1680 1540
देशी 2600 2000
पी.आई .एस.एस.आई 1875 1505
फर्मी 1860 1750
मध्यम 3400 1500
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 3300 1545
मिल क्वालिटी 1755 1690
मिलबर 1700 1650
राजस्थान टुकड़ी 1930 1680
लाल 2500 2000
लोक-1 1800 1750
लोकवान 2100 1490
लोकवान गुजरात 1885 1545
शरबती 2800 1550
सेचर नं0 1 1880 1680
स्थानीय 3100 1530
सुपर फाइन 3000 2900
सफेद 2711 1569
जव 1225*
दरा 1740 1610
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1900 1600
ज्वार (सफेद) 3200 1250
ज्वार हाईब्रीड 1607 1600
लाल 2655 1700
स्थानीय 2080 1300
सफेद 2230 2140
हाईब्रिड 1922 1550
तांदूळ/भात
1009 कार 5400 2000
आई आर 20 3380 2760
आई आर-8 2700 2050
ए.पी. कच्चा चावल 5293 1450 1410
एच.वाई वी. 2250 1990
कट्टासाम्बर 2650 2400
चिवड़ा 2600 1550
जया 3600 2800
तृतीय 2200 2165
पूसा बासमती कच्चा (नया) 3400 3400
फाइन 6000 2080
बासूमती 6600 6400
बी.पी.टी. 4250 3800
मटा उसना 3800 3500
मध्यम 4400 2000
मसूरी 3250 2200
मोटा 4200 1900
मोटा (कोर्स) उसना 2400 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2860 2500
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 1500 1500
सामान्य 3000 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3400
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1900
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1856 1239
बाजरी 1275*
देशी 1800 1350
बोल्ड 1490 1320
स्थानीय 1775 1575
हाईब्रीड 2350 1450
मका 1325*
एच.वाई.वी. 1360 1340
एच.वाई.वी. (सफेद) 1300 1250
देशी लाल 1900 1415
देशी सफेद 2100 1500
पीला 1905 1425
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
व्हाइट (सफेद) 2300 1455
स्थानीय 1770 950
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 2667 2240
हाइब्रिड 1700 1290
हाइब्रिड#स्थानीय 2000 1325
रागी 1650*
फाइन 2200 1800
लाल 1540 1540
स्थानीय 1409 1300
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
2625 2450
1410 1220
1400 1320
1350 1100
1001 1450 1000
आई . आर. 36 1500 1170
आई . आर. 64 1569 1450
आई .आर. 64 1637 1260
ए. पुन्नी 2430 1120
एएसटी 16 1700 1086
एडीटी 36 1700 1250
एडीटी 37 1410 900
एडीटी 38 1246 1193
एडीटी 39 1550 1180
एडीटी 43 1700 1133
एमटीयू-1001 1450 1410
एमटीयू-1010 1625 1380
एमटीयू-2077 1410 1410
कल्चर 1480 1410
टी.के.एम.9 1373 1133
धान 2400 1200
नं0 2716 1650 1640
पैडी डप्पा 1500 1400
पैडी मध्यम 1600 1150
पैडी महीन 2100 1225
पैडी मोटा 2100 1150
पपटला 2500 1985
पोन्नी 2652 1700
पौम्मानी 1500 1193
बासुमती 2000 1700
बी.पी.टी. 2500 1410
मसूरी 2150 1270
राइट पौन्नी 2265 1693
लाल 1500 1400
सन्ना भट्टा 1420 1420
सुपर पोन्नी 1850 900
सम्बा मसूरी 2319 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1290
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1100
सिन्ना पोन्नी 1293 1183
सीओ. 43 1700 1193
सोना 2016 1239
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1450
सोना महसूरी 2350 1750
हंसा 1450 1340
सोजी
सोजी 6200 2250
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2600 1800
गुळ
अच्छू 4600 2600
करीकटु 3500 2100
नं0 1 3610 3610
नं0 2 3100 2860
नं0 3 2600 1300
निजामाबाद 3780 3010
पीला 3700 2800
मुड्डे 4400 2800
लाल 4220 3000
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7000 6000
मैदा
मैदा आटा 2450 2100
येम
याम 2000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 13800
साखर
एम-30 3900 3800
चीनी 4200 3700
शक्कर 4055 3860
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11255 9000
पान
स्थानीय 20000 10000
सुपारी
केम्पूगोटू 20600 12901
कोले 10249 8080
गोराबालू 15570 11219
चाली 22470 16569
चिप्प्ू 14809 12099
टटीबेट्टी 21895 16669
नई वैरायटी 24500 15000
पका 23500 17609
फैक्ट्री 10699 3509
बेट्टे 26289 15019
बिलेगोटू 18891 10009
रासी 26509 20000
सुपारी 22000 16500
सराकू 43269 27019
सिप्पेगोट्टू 9939 9619
सी.क्यू.सी.ए. 17500 6099
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6200 5800
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 16300 4625
उड़द की दाल 18000 8400
एफ.क्यू. (बर्मा) 19000 14500
देशी 12755 9505
स्थानीय 13500 4425
कलथी
कुलथी (साबूत) 7750 1990
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6400
तूर 4425*
9240 7979
9100 6291
9229 8529
14000 13000
8859 7089
7800 7600
9000 7600
9100 9000
अरहर 14800 4901
अरहर दाल (तूर) 15000 11200
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5875 1150
बंगाली चना 3425*
6900 6700
8000 7350
एल-550 4160 4160
औसत (साबुत) 13200 5500
काबुल छोटा 6600 5250
कॉटा 7550 7000
गुलाबी 6300 4750
ज्वारी स्थानीय 8800 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 7360 5670
देशी (साबुत) 11200 6100
सफेद (साबुत) 7201 6800
मूग 4650*
बोल्ड 8500 8300
मूंग दाल-1 11000 7600
मध्यम 5600 5550
स्थानीय 6830 4009
हरा (साबुत) 9500 3705
मूग दाळ
मूंग दाल 9500 7800
मटार
सफेद फौजी 4000 3700
हरा मटर 4000 2900
मसूर 3325*
10500 7100
6000 5400
11300 7300
7320 7265
10800 7800
5762 5760
मसूरी दाल 10500 6800
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 5736 5051
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3205 2855
एरंड का बीज 3339 NR
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
7200 7000
कोपरा 7426 4000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 9000 8500
तीळ 4700*
काला 14125 5250
तिल 7460 6500
लाल 7760 6655
सफेद 7500 4250
फुल 3300*
कुसुम 2855 2658
मुईमूग 4030*
6550 4200
गुंगरी (कोशयुक्त) 4750 2000
गेजे 6060 2872
जेएल-24 4400 3900
टीएमवी-2 6139 3739
डीएमवी-7 4590 4000
नट्टे 5009 5009
बड़ा (कोश युक्त) 5875 3869
बल्ली#हब्बू 5269 4111
बोल्उ करनेल 6405 4355
बोल्ड 6280 4500
मूंगफली का बीज 8705 4500
स्थानीय 6069 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 6325
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4550 3000
लाहा (सरसीब) 4100 4000
लोही काली 4100 4050
सरसों 4900 3000
सरसौं (काली) 4150 4100
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 8525 4750
सुर्यफूल
स्थानीय 4380 4100
सूर्यमुखी 3354 3004
हाइब्रिड 3800 3800
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 7752 2600
सोयाबीन 3850 2790
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 50000 8000
तेजडया
बुल 26000 11000
बकरा
बकरी 10000 7000
बैल
बैल 95000 45000
भेड़
छोटी भेड़ 12000 8000
बड़ी भेड़ 5000 4000
म्हैस
भैंस 60000 40000
फळ
अननस
अनन्नास 4500 400
आंबा
तोतापरी 4500 500
दशहरी 4600 500
नीलम 13000 600
लंगड़ा 4500 1300
सफेदा 7143 2857
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 6000
केळे
200 100
200 100
200 100
250 120
300 150
400 200
एलक्की बाले 6000 1000
खांदेश 1800 200
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 7100 1000
नौटी बाले 2000 800
पका हुआ केला 6800 800
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 5500 1200
पूवन 7000 3000
मध्यम 2700 1000
रसा बाले 2200 800
रसाकथाई 6800 6400
रोबस्टा 3600 1000
लाल केला 5600 3500
सामान्य बड़ा 600 533
कालिंगड
तरबूज 2500 200
खरबूज
खरबूजा 4375 300
चिकू
सपोता 4000 300
डाकींब
अनार 10000 1250
डाळिंब
मध्यम 3650 3250
संतरा 8500 1500
द्राक्षं
काला 9600 1500
सफेद 5000 4000
हरा 15000 5000
पपई
पपीता 3000 650
पेरू
अमरूद 6000 667
फणस
कठहल 3200 1000
मोसंबी
मौसमबी 5500 400
सफरचंद
रॉयल डेलीसियस 12000 6000
शिमला 14000 10000
सेब 16000 1875
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 4200 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 6000 3600
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3800 3600
कच्चे केळे
कच्चा केला 6200 750
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 5400 500
काकडी
खीरा 4500 200
कांदा
छोटा 5000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1600 675
द्वितीय किस्म 800 400
नासिक 1200 700
पूना 1300 300
प्याज 4652 150
प्रथम किस्म 1200 800
पूसा-लाल 1250 300
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 3000 1100
बीलरी लाल 1500 1300
लाल 1450 100
स्थानीय 1400 200
सफेद 1320 300
कार्ले
करेला 7450 400
काळं घोसाळं
काली तोरी 5200 300
कोहळा
पेठा 2500 450
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7000 700
गवारी
ग्वार 5000 2500
गाजर
गाजर 5000 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 3000
चिचिंडा
चिचिण्डा 3600 300
टैपीओका
टैपियोका 2200 1200
टोमॅटो
टमाटर 6000 300
देशी 4400 1600
स्थानीय 6500 500
हाइब्रिड 5000 1333
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 1400 1000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1600 1000
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1500 700
दुधी
बोटल गौर्ड 4800 385
धणे/कोथिंबर
धनिया 8000 3625
नूल खोल
नूल खोल 3200 2000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2000
पानकोबी
गोभी 4600 375
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3350 980
फ्लॉवर
फूलगोभी 7200 1000
स्थानीय 2000 756
बटाटा
(लाल नैनीताल) 2000 1200
आलू 3400 600
चिप्स 3200 1400
ज्योति 2700 1400
जालंधर 1000 800
देशी 2000 500
बड़ा 3400 2600
लाल 2200 1600
स्थानीय 2650 700
बीट
बीटरूट 5000 400
भेंडी
भिन्डी 4600 320
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 3500
भोपळा
कद्दू 3100 400
मूळा
मूली 2500 250
रतळे
शकरकन्द 2000 700
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1300
वांगी
गोल 2900 400
गोल#लम्बा 3600 800
बैंगन 4000 300
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 4000 2000
शलगम
मिर्च 8000 900
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 11000 2000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 4200 2600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2600 2300
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 6500 6000
हिखे अले
कच्चा अदरक 10800 932
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10000 1000
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 3500 3000
सूखी 17500 8000
हाईब्रीड 4000 3800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 71000 69000
गरब्लेड 70000 69000
मालाबार 60109 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18000 9000
तांबडी मिरची
लाल 15000 6500
धनिया बीज
धनिया बीज 13600 5025
नारळ
8015 8015
5801 5000
7000 4000
8000 7000
11300 5000
7000 7000
20000 4500
1500 1300
नारियल 6000 120
बड़ा 15000 1100
मध्यम 9000 2000
मेथी दाणे
मेथीबीज 7000 2505
लसूण
ओसत 10000 10000
देशी 8000 1500
लहसुन 11000 4320
सुकी मिर्ची
कड्डी 12154 2669
गुन्टूर 14000 1069
डब्बी 16009 3700
तालू 5000 4000
द्वितीय किस्म 15800 15000
प्रथम किस्म 8000 4500
ब्यादगी 15400 12000
मन्कटटू 15500 13500
लाल 9100 6000
हळद
फिंगर 10721 3090
बल्ब 9179 2489
राजापुरी 10500 7251
सूखी 13000 10000
हल्दी 8250 7400
हल्दी स्टिक 12500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 6000 4480
एफ-1054 6000 5850
एम.सी.यू 5 5000 3600
एमसीयू 4600 4300
एल.आर.ए. 4200 3700
एलएच-1556 6259 5309
कपास (अडोनी) 6121 4300
कपास (अनजिन्ड) 5500 3500
देशी 4200 4000
फार्म (जिन्ड) 4100 4100
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6000 3755
ताग 3200*
टी.डी. 5 5700 4700
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 3000
चपाथी 5200 4900
नन ए#सी पतली 12000 11500
नन ए#सी फूल 9000 6300
चिंचोके
इमली का बीज 16000 1200
लाकूड
4400 420
यूकैलिप्टस 440 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
80000 75000
गिरी 66000 64000
स्थानीय (कच्चा) 12400 8000