हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
16/4/2014

बाजार नोंदणी  : 828
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1350*
147 औसत 2050 1800
343 1400 1400
एच.डी. 2025 2025
कल्याण 2160 1560
चन्दौसी 3200 3000
दड़ा 1460 1375
देशी 1300 1300
पी.आई .एस.एस.आई 2175 1250
पी.बी.डब्ल्यू 343 1500 1400
बंसी 2260 1485
मध्यम 1600 1300
मौटा 1635 1635
राजस्थान टुकड़ी 2155 1330
लोक-1 2300 1490
लोकवान 2275 1350
स्थानीय 1850 1010
सुपर फाइन 1925 1500
सुपिरियर 1405 1400
सोना 1560 1520
जव 980*
दरा 1325 1150
ज्वारी Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 3050 1500
ज्वार हाईब्रीड 1850 1750
सफेद 2885 1200
तांदूळ/भात
1009 कार 2000 1700
आई आर-8 2500 2500
एपी कच्चा चावल-1001 3000 2800
चिवड़ा 1850 1420
जया 3100 2800
तृतीय 2050 1850
फाइन 3500 2380
बी.पी.टी. 4600 2000
मध्यम 2800 1650
मसूरी 3100 2200
मोटा 4500 1880
रतनाचुड़ी (7185-749) 2910 2250
सुपर फाइन 4000 2900
सोना 4000 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2700 2600
सोना महिन 4900 4800
सोना मोटा 2500 2400
हन्सा 2780 2400
बाजरी 1310*
देशी 1835 1120
स्थानीय 1665 1100
हाइब्रीड-2 1280 1260
हाईब्रीड 1675 1030
मका 1310*
देशी लाल 1505 1200
पीला 1500 1166
फाइन 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1575 1090
स्थानीय 2100 1000
हाइब्रिड 1390 1200
हाइब्रिड#स्थानीय 1325 1200
रागी 1500*
लाल 1864 1809
स्थानीय 1600 1200
साळी, भात Common:1310 Grade-A:1345
1001 1345 1200
आई . आर. 36 1600 1400
आई .आर. 64 1350 1102
आई.आर.20 1500 1450
ईरा मेल्लू 1180 1150
ए एस टी 19 1478 1263
ए. पुन्नी 1412 1227
एडीटी 36 1385 1159
एडीटी 37 1429 1000
एडीटी 38 1296 1257
एडीटी 39 1762 1240
एमटीयू-1001 1400 1251
एमटीयू-1008 1301 1211
एमटीयू-1010 1460 1200
एमटीयू-2077 1410 1310
धान 1850 1110
नं0 2716 1375 1345
पैडी ज्योति 1567 1350
पैडी मध्यम 1700 1350
पैडी महीन 2700 1325
पैडी मोटा 1350 1000
पपटला 1769 1239
पोन्नी 1372 1372
पौम्मानी 1452 1186
बासुमती 3750 3650
बी.पी.टी. 2800 1100
मसूरी 1700 1350
मोगुलूकुलू (न्यू) 1350 1300
रतना 1785 1775
राइट पौन्नी 1852 1357
सुपर पोन्नी 1420 959
सम्बा मसूरी 1700 1183
स्वर्ण मसूरी (नया) 1450 1300
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1535 1311
सीओ. 43 1372 1196
सोना 1800 1239
सोना मसूरी (पुराना) 1589 1300
सोना महसूरी 1868 1250
हंसा 1345 1000
अन्य
गुळ
अच्छू 3430 2600
उन्डे 2900 2760
काला 2800 1500
नं0 1 2680 2500
नं0 2 3400 2320
नं0 3 2600 1500
पठारी 2780 2740
पीला 2650 2580
लाल 2870 2600
नारळ
नारियल 7200 3400
मध्यम 12000 6000
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
महिन 3400 3300
औषधी एवं झोप आणणारा
सुपारी
नई वैरायटी 19500 9500
सुपारी 17000 16000
डाळ
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 7000 6000
उडीद 4300*
उड़द (साबुत) 8100 3800
देशी 5000 4000
स्थानीय 5100 4250
कलथी
कुलथी (साबूत) 2725 2100
तूर 4300*
अरहर 4420 2310
तूर डाळ
तूर दाल 6580 6520
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5500 1400
बंगाली चना 3000*
औसत (साबुत) 3500 2110
गुड (साबुत) 3100 3100
गुलाबी 3100 2550
चना (खंडित) 3400 3200
छोटा (खंडित) 3450 3430
ज्वारी स्थानीय 2400 2100
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3650 3530
देशी (साबुत) 3550 1400
मूग 4500*
मध्यम 6605 4709
स्थानीय 6100 2180
स्थानीय (साबुत) 6250 6150
मटार
हरा मटर 2850 1000
मसूर
(साबुत) 4400 4300
देशी (साबुत) 4400 4300
स्थानीय 4400 3000
हाइब्रिड 3730 2200
लाख
लाक (साबूत) 1500 1500
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 3965 2505
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3880 3100
एरंड का बीज 3775 3115
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 9975 7600
जवस
अलसी 3000 3000
जिंगेली
काला 8800 7500
सफेद 14400 13200
तीळ 4500*
काला 21225 14705
सफेद 16375 8570
सफेद जैसा 12000 11050
नाइजर बीज 3500*
शमतील का बीज 4000 4000
मुईमूग 4000*
3345 3055
गुंगरी (कोशयुक्त) 2990 2950
गेजे 3809 3000
जेएल-24 4774 2900
टीएमवी-2 4200 3800
बड़ा (कोश युक्त) 3300 2205
बोल्ड 4844 2960
स्थानीय 4450 2440
हाईब्रीड 3155 3015
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 5400 3200
मोहरी 3000*
पीली (काली) 3160 3030
राई यू.पी. 3350 3250
लोही काली 3200 2900
सरसों 2580 2260
सरसौं (काली) 3750 2950
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4166 3750
सुर्यफूल
स्थानीय 4350 3000
सूर्यमुखी 3700 2900
हाइब्रिड 3441 2600
सुर्यफुलाचे बी 3700*
सूर्यमुखी का बीज 4000 2900
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4400 3500
सोयाबीन 4325 3300
फळ
अननस
अनन्नास 4000 1000
आंबा
तोतापरी 5000 500
दशहरी 5714 3000
सफेदा 6000 2300
हापस (अलफासो) 8333 6667
ओला नारळ
कच्चा नारियल 7000 5000
केळे
चम्पा 1800 1550
नन्द्रा बाले 4200 2900
नौटी बाले 1700 800
पका हुआ केला 3600 NR
पच्छा बाले 1800 800
पलयमथोड़न 4500 1500
पूवन 5500 2400
मध्यम 3400 600
रसाकथाई 3500 3400
रोबस्टा 2000 1600
लाल केला 3000 2800
सामान्य बड़ा 5556 5556
कालिंगड
तरबूज 2000 300
खरबूज
खरबूजा 7000 300
चिकू
सपोता 2700 1000
डाकींब
अनार 14000 2500
डाळिंब
नागपुरी 3300 2400
मध्यम 4000 1600
संतरा 6500 180
द्राक्षं
इण्डियन 2870 2830
काला 9500 80
सफेद 5000 100
हरा 7500 1200
पपई
पपीता 3000 300
पेरू
अमरूद 4400 1000
फणस
कठहल 2000 1140
मोसंबी
मौसमबी 3600 600
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 7100 5930
गोल्डन 9600 9200
डैलीसियस 11000 4375
रिच रेड 6230 6180
रॉयल डेलीसियस 13000 6250
शिमला 6000 5850
सेब 16000 500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2500 1200
कच्चे केळे
कच्चा केला 4000 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 3000 500
काकडी
खीरा 3000 300
कांदा
छोटा 3000 2000
नासिक 1300 130
प्याज 3000 200
प्रथम किस्म 900 600
बड़ा 2200 1100
मध्यम 1200 1000
लाल 1300 500
स्थानीय 1200 300
सफेद 5000 450
कार्ले
करेला 6000 1000
काळं घोसाळं
काली तोरी 3100 1400
कोहळा
पेठा 2600 200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7100 1000
गवारी
ग्वार 5010 3500
गाजर
गाजर 4000 313
चिचिंडा
चिचिण्डा 4500 1400
टैपीओका
टैपियोका 3000 2000
टोमॅटो
टमाटर 3500 135
देशी 2000 500
स्थानीय 1800 200
हाइब्रिड 2500 433
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1600 200
दुधी
बोटल गौर्ड 1500 150
धणे/कोथिंबर
धनिया 4000 500
स्थानीय 7500 7300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1900 1400
पानकोबी
गोभी 2500 100
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 500 400
फूलगोभी 3600 200
स्थानीय 2600 550
बटाटा
आलू 3500 450
एफ.ए.क्यू. 1050 840
कुबेर 1000 800
चन्द्रमुखी 900 700
चिप्स 1500 1350
ज्योति 1300 850
जालंधर 1000 900
देशी 1350 900
लाल 1420 1100
स्थानीय 1270 1000
बीट
बीटरूट 3200 200
भेंडी
भिन्डी 5500 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 1125
भोपळा
कद्दू 2600 200
मेथी
मेथी 2930 200
मूळा
मूली 1000 200
रतळे
शकरकन्द 2500 300
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6900 3000
वांगी
गोल 1650 630
गोल#लम्बा 2700 400
बैंगन 3500 150
मट्टीगुला 1000 700
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5000 900
शलगम
मिर्च 5000 800
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 4000 1000
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 3500
हिखे अले
कच्चा अदरक 15000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 6000 300
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 12500 9500
सूखी 29000 27500
काजू
जम्बू 55000 54800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 61000 59000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 8740 7055
तांबडी मिरची
लाल 12550 4255
नारळ
नारियल 14764 5000
मध्यम 7000 6000
लसूण
देशी 2755 2000
लहसुन 6500 1500
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 2100 1700
द्वितीय किस्म 4800 3200
प्रथम किस्म 8000 5000
लाल 6000 4800
लाल नई 8300 6700
स्थानीय 7000 3250
सफेद 4500 2300
हळद
फिंगर 9198 3912
बल्ब 8000 3660
स्थानीय 2700 2700
हल्दी 6400 6400
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3700 Long staple:4000
अमेरिकन 5310 4300
एच.बी. (अनजिन्ड) 4775 3755
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4670 4100
एच-4 5160 4200
कपास (अडोनी) 5340 4247
कपास (अनजिन्ड) 4700 3500
कपास (जिन्ड) 4700 4500
जयधर 3275 3275
जी-6 4770 4500
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6200 5000
देशी 4347 3900
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5375 3750
ताग 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2950 2600
वनोत्पाद
अंटावला
अंटावला 849 649
चिंच
इमली 10000 1500
नन ए#सी पतली 9600 5500
नन ए#सी फूल 6500 3500
पुरानी मध्यम 2000 1500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 1400
चिंचोके
इमली का बीज 1610 625
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 7600 6250