हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
23/7/2014

बाजार नोंदणी  : 1113
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
147 औसत 1807 1300
एच.डी. 1550 1550
कल्याण 1755 1440
दड़ा 1650 1130
देशी 1660 1425
मैक्सिकन 1776 1450
मिल क्वालिटी 1530 1200
मिलबर 1550 1500
राजस्थान टुकड़ी 1800 1750
लाल 1476 1476
लोक-1 2050 1300
लोकवान 1820 1400
शरबती 2700 1511
सेचर नं0 1 2100 1375
स्थानीय 2900 1390
सुपर फाइन 1705 1300
सोना 1575 1450
जव 1100*
दरा 1400 1020
ज्वारी Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4175 609
ज्वार हाईब्रीड 1800 1200
लाल 2800 1700
सफेद 3885 1200
हाईब्रिड 1700 1100
तांदूळ/भात
आई आर-8 2620 2200
आरती मसूरी 4600 4400
उसना चावल 2800 1800
कच्चा बासमती 3500 2500
कट्टासाम्बर 2700 2400
चिवड़ा 1870 1390
जया 3200 3000
तृतीय 2300 1900
परमल 2100 2000
फाइन 7500 2300
फाइन (बासमती) 4000 3900
बासूमती 9200 9000
बी.पी.टी. 4400 2500
मध्यम 4800 1650
मसूरी 3500 2400
मोटा 2560 1700
मोटा (कोर्स) उसना 2000 1800
सुपर फाइन 3900 3800
सरबती कच्चा 2950 1730
सामान्य 2900 1700
सोना 4000 3100
सोना महिन 5200 5100
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2170 2140
बाजरी 1250*
देशी 1350 900
बोल्ड 1350 1230
स्थानीय 1750 1075
हाइब्रीड-2 1230 1200
हाईब्रीड 1700 200
मका 1310*
देशी लाल 1717 1050
देशी सफेद 1250 1125
पीला 1755 1030
फाइन 1450 1330
मध्यम 1310 1250
स्थानीय 1801 900
हाइब्रिड 1400 1200
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1050
रागी 1500*
फाइन 2200 1900
स्थानीय 1662 1340
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2600 2500
साजें
सज्जे 1440 1230
साळी, भात Common:1310 Grade-A:1345
1540 1150
1001 1700 1030
5001 1690 1460
आई . आर. 36 1540 1380
आई .आर. 50 1485 1404
आई .आर. 64 1580 1200
एडीटी 37 1733 1158
एडीटी 38 1315 1310
एडीटी 39 NR 1705
एमटीयू-1001 1420 1250
एमटीयू-1010 1500 1170
एमटीयू-2077 1460 1310
टी.के.एम.9 NR 1412
धान 1900 1200
नं0 2716 1720 1440
पैडी ज्योति 1720 1350
पैडी डप्पा 1600 918
पैडी मध्यम 1900 1100
पैडी महीन 3056 1345
पैडी मोटा 1600 1100
पोन्नी NR 1943
बासुमती 3550 3400
बी.पी.टी. 2600 900
मसूरी 1600 1500
राइट पौन्नी 2159 1959
सुपर पोन्नी 1645 1345
सम्बा मसूरी 2050 1000
स्वर्ण मसूरी (नया) 1520 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1568 1310
सिन्ना पोन्नी NR 1444
सीओ. 43 1560 1385
सोना 2420 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2300 1300
हंसा 1350 1225
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2350 1600
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2800 2400
गुळ
अच्छू 3600 3200
अनकापल्ली 3800 2000
उन्डे 3100 2750
करीकटु 2700 2300
काला 3470 1500
नं0 1 3180 2600
नं0 3 2570 2000
निजामाबाद 3310 2850
पठारी 3400 2900
पीला 3500 2400
मुड्डे 4000 2700
लाल 3480 3000
नारळ
छोटा 8000 6000
नारियल 18000 1400
बड़ा 15000 13000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 6000
मध्यम 14000 12000
श्रेंणी-1 19000 9000
श्रेणी-2 16000 4800
श्रेणी-3 8000 7000
येम
याम 2000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14000 13500
साखर
एम-30 3580 3380
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 7000 3000
सुपारी
केम्पूगोटू 36899 27069
गोराबालू 33339 18099
चाली 31699 28459
चिप्प्ू 27069 21599
नई वैरायटी 30000 10300
पका 34040 25699
फैक्ट्री 17529 7099
बेट्टे 48999 48999
बिलेगोटू 26559 16009
रासी 63001 63001
सुपारी 27000 9000
सराकू 72591 53629
सिप्पेगोट्टू 16289 15589
सी.क्यू.सी.ए. 24310 7200
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4400 2449
आवरे दाल
ऑवरे दाल 4000 3200
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9800 5700
उडीद 4300*
उड़द (साबुत) 8000 4000
उड़द की दाल 6050 5870
देशी 6900 4300
स्थानीय 6250 4400
कलथी
कुलथी (साबूत) 4000 1750
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 5700 4800
तूर 4300*
अरहर 4660 2407
तूर दाल 8000 6250
मध्यम 6400 5500
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5500 950
बंगली चणा डाळ
चना दाल 4550 3200
मध्यम 4300 3500
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 3800 1455
कॉटा 2495 2310
गुलाबी 3400 2720
चना (खंडित) 3300 3100
छोटा (खंडित) 3380 3340
ज्वारी स्थानीय 4500 1949
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3740 3710
देशी (साबुत) 3690 2469
सफेद (साबुत) 3900 3800
मूग 4500*
मध्यम 6000 5800
स्थानीय (साबुत) 7005 4500
हरा (साबुत) 8800 1604
मूग दाळ
मूंग दाल 9200 7600
मटार
हरा मटर 4200 1926
मसूर 2950*
8200 5000
(साबुत) 4400 2100
छोटा (साबुत) 5830 5200
देशी (साबुत) 4700 2125
स्थानीय 4400 2150
मसूर डाळ
मसूरी दाल 7800 5325
लाख
लाक (साबूत) 1900 1760
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 4539 2000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3930 3725
एरंड का बीज 3995 3218
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 2301 2286
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15900 4500
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 15800 14600
जवस
अलसी 3581 3581
जिंगेली
काला 8000 7500
सफेद 10300 9050
तीळ 4500*
काला 16110 1300
सफेद 12310 2070
सफेद जैसा 12125 11500
तोरिया 3020*
तोरिया 1700 790
मुईमूग 4000*
3875 3125
एफ.ए.कयू. 3650 3450
एम-37 3880 3200
गुंगरी (कोशयुक्त) 3375 3000
गेजे 3989 2309
जेएल-24 3500 3300
टीएमवी-2 4200 3093
बड़ा (कोश युक्त) 3800 3029
बल्ली#हब्बू 3353 2401
बोल्उ करनेल 4530 2705
बोल्ड 3900 2510
स्थानीय 4200 1560
हाईब्रीड 3680 3015
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7000 3755
मोहरी 3050*
पीली (काली) 8000 3000
लोही काली 3625 3000
सरसों 3222 2500
सरसौं (काली) 4000 2850
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4325 3750
सरकी
बिनौला 1950 1850
सुर्यफूल
स्थानीय 3389 2019
सूर्यमुखी 3800 2800
सुर्यफुलाचे बी 3700*
सूर्यमुखी का बीज 3390 3380
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4690 2600
सोयाबीन 3340 2650
फळ
अननस
अनन्नास 5000 800
आंबा
चौसा 3000 2500
तोतापरी 2500 900
दशहरी 4533 500
लंगड़ा 4063 1200
सफेदा 2500 1200
ओला नारळ
कच्चा नारियल 11000 5000
केळे
एलक्की बाले 5800 1200
खांदेश 1400 300
चम्पा 1800 1550
नन्द्रा बाले 5550 1200
नौटी बाले 1600 1000
पका हुआ केला 4200 900
पच्छा बाले 2100 600
पलयमथोड़न 2800 1500
पूवन 6000 2500
मध्यम 2700 1250
रोबस्टा 3000 1100
लाल केला 3700 3500
कालिंगड
तरबूज 1667 400
खरबूज
खरबूजा 3000 700
चिकू
सपोता 2950 900
डाकींब
अनार 10000 1800
डाळिंब
संतरा 5600 4600
द्राक्षं
काला 4300 900
सफेद 6300 2000
हरा 6600 5000
पपई
पपीता 2600 525
पेरू
अमरूद 5000 1250
फणस
कठहल 1000 640
मोसंबी
मौसमबी 6000 500
सफरचंद
कंडीशन 8600 7860
कश्मीर#शिमला-2 8500 7400
डैलीसियस 8890 7500
रिच रेड 8300 8100
शिमला 7760 7700
सेब 17200 2000
हजरतबली 3571 1143
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1500
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 4000 400
कच्चे केळे
कच्चा केला 5700 225
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 4375 700
काकडी
खीरा 3500 233
कांदा
छोटा 3800 2800
तेलगी 2300 800
द्वितीय किस्म 900 700
नासिक 3000 1400
पूना 2600 900
प्याज 4000 550
प्रथम किस्म 2200 1800
पूसा-लाल 2400 700
बंगलौर - छोटा 1800 1400
बड़ा 3900 2450
बेल्लारी 2600 2400
बीलरी लाल 2900 1600
मध्यम 2400 800
लाल 2400 200
स्थानीय 2200 670
सफेद 2500 900
कार्ले
करेला 4800 200
काळं घोसाळं
काली तोरी 3500 800
कोहळा
पेठा 2000 250
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2800 1000
गवारी
ग्वार 5247 1400
गाजर
गाजर 6200 1000
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 2800
चिचिंडा
चिचिण्डा 3200 800
टैपीओका
टैपियोका 3000 1400
टोमॅटो
टमाटर 8000 1000
देशी 4800 1250
स्थानीय 6225 500
हाइब्रिड 7200 2000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2500 1400
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1300 400
दुधी
बोटल गौर्ड 3000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 11000 3000
स्थानीय 10050 7500
नूल खोल
नूल खोल 3400 1200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2000
पानकोबी
गोभी 3000 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 7000 6000
फ्लॉवर
फूलगोभी 7000 300
स्थानीय 2500 1500
बटाटा
आलू 3600 1000
चन्द्रमुखी 1700 1600
चिप्स 2400 2000
ज्योति 3400 700
जालंधर 1600 1200
देशी 1780 1000
लाल 1850 1600
स्थानीय 2500 1000
बीट
बीटरूट 4000 875
भेंडी
भिन्डी 3600 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 2000
भोपळा
कद्दू 2500 300
मेथी
मेथी 4010 4000
मूळा
मूली 3500 300
रतळे
शकरकन्द 2000 300
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6400 2600
वांगी
गोल 956 580
गोल#लम्बा 2825 520
बैंगन 4400 300
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 4400 1500
शलगम
मिर्च 5000 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6000 300
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2600 2300
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1800 1400
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 2400
हिखे अले
कच्चा अदरक 15000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 7000 500
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 6000 6000
सूखी 32000 28000
काजू
जम्बू 52000 51800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 74000 72000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 10505 8000
तांबडी मिरची
ड्राई सूप 8280 4410
लाल 8200 7800
धनिया बीज
धनिया बीज 19500 8250
नारळ
नारियल 6500 2600
मध्यम 10000 9900
मेथी दाणे
मेथीबीज 5500 3605
लसूण
देशी 3250 2800
लहसुन 10000 400
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 7800 7500
तृतीय किस्म 3500 2500
तालू 4000 1500
द्वितीय किस्म 5800 3500
प्रथम किस्म 9000 6000
ब्यादगी 18000 9000
रेड टॉप 9900 8500
लाल 5900 4700
लाल नई 8000 6600
स्थानीय 2870 2870
सफेद 4600 2200
हाइब्रीड 6000 5800
हळद
फिंगर 8250 3945
बल्ब 6829 3737
स्थानीय 4600 4200
हल्दी 5600 4700
हल्दी स्टिक 9800 5800
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3700 Long staple:4000
एच-4 4000 4000
एन-44 4000 3800
एम.सी.यू 5 5100 3700
कपास (अडोनी) 5430 4200
कपास (अनजिन्ड) 5130 3000
कपास (जिन्ड) 4000 3900
जी.सी.एच. 5100 4990
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6300 5800
देशी 4100 3900
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5370 3310
ताग 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2825 2250
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2400
नन ए#सी पतली 8000 4200
नन ए#सी फूल 4500 3000
फूल ए#सी 6000 5600
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 1500
लाकूड
यूकैलिप्टस 400 380
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500