हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
1/12/2015

बाजार नोंदणी  : 364
(till 12:55 23)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1450*
1482 1900 1700
दड़ा 1550 1500
देशी 2900 2000
लोकवान 1900 1430
जव 1150*
देशी 1150 1130
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2550 1400
लाल 1200 1100
सफेद 1620 1580
तांदूळ/भात
आई आर-8 4200 2400
जया 3700 3200
तृतीय 2050 1975
फाइन 5500 2400
बी.पी.टी. 4200 3500
मध्यम 2600 1700
रतनाचुड़ी (7185-749) 2600 2400
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3200 1800
सोना 3600 3100
बाजरी 1275*
देशी 1400 1150
मका 1325*
देशी लाल 1580 1330
देशी सफेद 1625 1330
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
स्थानीय 1600 1225
हाइब्रिड 1325 1325
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
2600 1800
1410 1410
2550 2300
1170 1150
1360 960
1001 1450 1000
आई . आर. 36 1450 1110
आई .आर. 64 1450 1400
एएसटी 16 1750 1400
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 43 1750 1500
एमटीयू-1010 1600 1350
कल्चर 1750 1600
धान 1900 1320
पैडी मध्यम 1450 1350
पैडी महीन 1500 1400
पैडी मोटा 1430 1330
पोन्नी 2200 1500
फार्म कड्डी 1870 1770
बी.पी.टी. 2630 1400
मसूरी 1700 1600
सुपर पोन्नी 2200 1600
सम्बा मसूरी 1650 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1450 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1360 1340
सीओ. 43 1820 1800
सोना 2400 2200
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1380
सोना महसूरी 1750 1550
सोजी
सोजी 2200 2090
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2300 1700
गुळ
काला 2600 2400
नं0 3 2200 2000
पीला 3300 2000
लाल 2600 2400
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 6100 5690
मैदा
मैदा आटा 2600 2000
साखर
चीनी 3000 2510
डाळ
उडीद 4425*
11000 9500
उड़द (साबुत) 9035 7000
देशी 15500 15000
स्थानीय 12000 4425
तूर 4425*
अरहर दाल (तूर) 14000 12400
बंगाली चना 3175*
6650 6050
औसत (साबुत) 5370 5000
गुलाबी 5000 3300
चना (खंडित) 5000 4600
देशी (साबुत) 5575 4500
मूग 4650*
मध्यम 8500 6150
स्थानीय 7100 6000
हरा (साबुत) 6700 6200
मसूर 3075*
11000 7800
6950 6800
9800 8890
(साबुत) 11500 11300
स्थानीय 11800 6500
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3730 3555
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11700 11500
जिंगेली
काला 14625 4000
सफेद 7130 5250
मुईमूग 4030*
बोल्ड 4210 3650
स्थानीय 4970 3400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6500 5300
मोहरी 3100*
लोही काली 4050 3950
सरसों 3675 3675
सरसौं (काली) 4040 3900
सुर्यफूल
स्थानीय 4380 3900
सूर्यमुखी 3600 3500
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
सोयाबीन 3725 3675
फळ
अननस
अनन्नास 1800 1200
केळे
150 130
नन्द्रा बाले 2600 1700
पका हुआ केला 3200 1500
पलयमथोड़न 2700 800
पूवन 4200 1800
मध्यम 800 560
रसाकथाई 3100 2800
रोबस्टा 2000 1600
लाल केला 4700 4300
चिकू
सपोता 2500 2000
डाकींब
अनार 8000 6000
डाळिंब
मध्यम 3860 3150
द्राक्षं
काला 6000 5000
हरा 6000 5000
पपई
पपीता 625 575
पेरू
अमरूद 2000 1500
मोसंबी
मौसमबी 3000 2000
सफरचंद
सेब 5000 3500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2600 1600
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 2600 2000
कच्चे केळे
कच्चा केला 4000 560
काकडी
खीरा 3400 700
कांदा
छोटा 6000 4000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 4000 2225
नासिक 3000 2200
प्याज 3800 550
बड़ा 4500 3000
मध्यम 2800 2500
लाल 2580 1800
कार्ले
करेला 6400 2800
काळं घोसाळं
काली तोरी 4800 3600
कोहळा
पेठा 2000 1600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3200 3000
गवारी
ग्वार 3300 2900
गाजर
गाजर 5600 500
चिचिंडा
चिचिण्डा 4500 1600
टैपीओका
टैपियोका 1600 1000
टोमॅटो
टमाटर 4700 1000
स्थानीय 1500 350
हाइब्रिड 2500 2500
दुधी
बोटल गौर्ड 2200 500
धणे/कोथिंबर
धनिया 1000 500
स्थानीय 9500 9300
पानकोबी
गोभी 2900 400
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 700 600
फ्लॉवर
फूलगोभी 7300 300
बटाटा
आलू 2000 600
एफ.ए.क्यू. 950 800
ज्योति 1200 750
बड़ा 3500 2500
स्थानीय 2200 300
बीट
बीटरूट 3200 1600
भेंडी
भिन्डी 6000 1100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 3000
भोपळा
कद्दू 1800 1000
मेथी
मेथी 1200 400
मूळा
मूली 1800 200
रतळे
शकरकन्द 1000 700
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 8200 4000
वांगी
गोल 800 600
गोल#लम्बा 1150 300
बैंगन 4600 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 3500 2200
शलगम
मिर्च 2500 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 12000 5000
हिखे अले
कच्चा अदरक 6000 2000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10500 700
मसाले
अलं
सूखी 5500 3000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 15300 14000
धनिया बीज
धनिया बीज 12080 8875
नारळ
नारियल 9500 900
मध्यम 2000 1800
मेथी दाणे
मेथीबीज 7050 5000
लसूण
लहसुन 8000 7000
सुकी मिर्ची
लाल 6500 5500
हळद
फिंगर 8800 4000
बल्ब 8800 6000
स्थानीय 6000 5000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
4100 4100
170-सी2 (जिन्ड) 4100 3800
अमेरिकन 4308 4160
एम.सी.यू 5 4600 3000
एल.आर.ए. 3800 3200
कपास (अनजिन्ड) 4200 3800
देशी 4025 3700
मूंगारी (जिन्ड) 4000 3600
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4350 3900
ताग 2700*
जूट 4000 4000
टी.डी. 5 4775 3000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 6000 5000
चपाथी 6300 5700
लाकूड
यूकैलिप्टस 420 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 11000 8500