हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
30/7/2016

बाजार नोंदणी  : 981
(till 16:38 38)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1650 1550
147 औसत 1822 1600
कल्याण 2350 1570
दड़ा 1725 1460
देशी 2600 2000
बंसी 2216 1991
मध्यम 1900 1700
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2500 1585
मिल क्वालिटी 1685 1550
राजस्थान टुकड़ी 1905 1635
लाल 3550 2000
लोकवान 2100 1500
लोकवान एम.पी. नं0 1 1940 1552
लोकवान गुजरात 1940 1695
शरबती 2800 1840
सेचर नं0 1 1980 1710
स्थानीय 3100 1525
सफेद 3000 2500
सोना 1750 1750
जव 1225*
दरा 1800 1550
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1700 1599
ज्वार (सफेद) 3200 1500
लाल 2200 1654
स्थानीय 1620 1200
तांदूळ/भात
1009 कार 5000 2100
आई आर-8 2800 2200
उसना चावल 2600 1900
एच.वाई वी. 2700 2500
कच्चा बासमती 3500 2700
चिवड़ा 2800 1500
जया 3500 2900
तृतीय 2430 1970
परिमल (नया) 3000 2800
फाइन 6000 2100
बासूमती 7300 7100
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3800 3500
मध्यम 4400 2000
मसूरी 4000 2500
मोटा 2500 1950
मोटा (कोर्स) उसना 1900 1700
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2650
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3000 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना मंसूरी नन बासमती 2600 2500
सोना महिन 4000 3900
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1660 1660
बाजरी 1275*
देशी 2105 1400
बोल्ड 1980 1430
हाईब्रीड 2055 1320
मका 1325*
एच.वाई.वी. (सफेद) 1400 1300
देशी लाल 1870 1320
पीला 2055 1200
फाइन 1325 1325
स्थानीय 1800 1200
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 1770 1700
हाइब्रिड 1600 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1300
रागी 1650*
फाइन 2200 1950
स्थानीय 1645 1350
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1411 1240
1500 1400
1400 1320
1480 1420
1420 1390
1650 1550
1500 1410
1001 1700 1380
आई . आर. 36 1500 1420
आई .आर. 64 1470 1260
एडीटी 36 1550 1400
एडीटी 37 1333 1200
एमटीयू-1001 1510 1410
एमटीयू-1010 1610 1380
धान 1860 1200
पैडी ज्योति 1650 1605
पैडी मध्यम 1500 1105
पैडी महीन 2000 1240
पैडी मोटा 1440 1150
बासुमती 2080 1980
बी.पी.टी. 2600 1410
मसूरी 2200 1475
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
सम्बा मसूरी 1900 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1300
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1340
सोना 1700 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 2300 1750
हंसा 1450 1340
सोजी
सोजी 2400 2250
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2800 1700
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1000 800
गुळ
अच्छू 3200 2600
अनकापल्ली 3800 3400
उन्डे 1809 1809
काला 2600 2200
नं0 3 2600 1500
पठारी 3500 3200
पीला 3670 3420
मुड्डे 4600 4200
लाल 4100 3100
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 8000 6100
मैदा
मैदा आटा 2600 2000
येम
याम 2400 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14600 13000
साखर
एम-30 4200 3900
चीनी 4500 3300
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11950 9000
पान
स्थानीय 9600 8400
सुपारी
नई वैरायटी 24250 17000
पका 20659 20219
सुपारी 29000 16500
सिप्पेगोट्टू 8000 8000
सी.क्यू.सी.ए. 12000 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6600 4000
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6000 5200
उडीद 4425*
12500 11500
उड़द (साबुत) 16500 8000
उड़द की दाल 17000 14000
एफ.क्यू. (बर्मा) 17500 14500
देशी 12630 7005
मोगन मध्यम 13000 12800
राजकोट टी-9 11200 11200
स्थानीय 15000 4425
कलथी
कुलथी (साबूत) 8190 2500
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8000 7200
तूर 4425*
7856 7680
7641 7109
7829 7029
8180 7500
9500 9400
14000 13000
7800 7400
अरहर 14000 6200
अरहर दाल (तूर) 16000 11000
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 9500 800
बंगाली चना 3425*
7800 7500
10000 8150
औसत (साबुत) 12000 5876
गुलाबी 9500 4800
ज्वारी स्थानीय 4600 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8700 8600
देशी (साबुत) 8730 6300
मूग 4650*
बोल्ड 8500 8300
मूंग दाल-1 10000 7300
मध्यम 5700 4900
स्थानीय 5250 4550
स्थानीय (साबुत) 4800 4700
हरा (साबुत) 9550 4000
मूग दाळ
मूंग दाल 10800 7450
मटार
हरा मटर 5000 2000
मसूर 3325*
10200 9400
7500 7450
10500 7500
7500 7400
9700 7600
7140 7000
11500 7300
7285 7000
7500 6800
7300 7100
मसूरी दाल 9300 7350
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 9000 8000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3460 3400
एरंड का बीज 3505 2700
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 6000 4500
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 11000 4400
मध्यम 5000 5000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 12000 8800
जवस
अलसी 4525 4270
तीळ 4700*
काला 13800 5700
तिल 8405 6425
लाल 9025 6650
सफेद 10400 5930
मुईमूग 4030*
6630 4000
गुंगरी (कोशयुक्त) 4600 1600
जेएल-24 4600 4400
टीएमवी-2 5393 3739
बड़ा (कोश युक्त) 5825 2300
बोल्उ करनेल 6305 4005
बोल्ड 6160 4000
मूंगफली का बीज 9105 8005
स्थानीय 6763 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 5200
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4120 3570
लोही काली 4300 3570
सरसों 4600 2850
सरसौं (काली) 4320 3540
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 6175 5000
सुर्यफूल
स्थानीय 4360 4000
सूर्यमुखी 3800 3600
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3800
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3750 2200
सोयाबीन 3600 2800
पशुधन (Rs per No.)
तेजडया
बुल 20000 12500
बैल
बैल 20000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 7000 480
आंबा
चौसा 4800 2000
दशहरी 3000 1200
लंगड़ा 2000 1500
सफेदा 2300 2100
केळे
300 100
300 120
350 150
500 150
400 200
500 200
खांदेश 350 200
नन्द्रा बाले 6800 4500
पका हुआ केला 7200 60
पलयमथोड़न 6500 1100
पूवन 7000 950
मध्यम 2900 1160
रसाकथाई 7200 6400
रोबस्टा 3000 1100
लाल केला 6000 3500
कालिंगड
तरबूज 300 150
खरबूज
खरबूजा 500 300
चिकू
सपोता 800 400
डाकींब
अनार 8500 1500
डाळिंब
मध्यम 2360 2110
संतरा 3000 1500
ताबडा भोपळा
सीताफल 2000 700
द्राक्षं
काला 11100 3500
हरा 13100 4100
पपई
पपीता 2100 600
पेरू
अमरूद 2000 500
फणस
कठहल 1500 700
मोसंबी
मौसमबी 3000 500
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 11000 1500
कश्मीर#शिमला-2 9800 9600
गोल्डन 8900 8800
डैलीसियस 12000 6000
रॉयल डेलीसियस 7570 7500
शिमला 30000 5000
सेब 16000 1875
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2500 1300
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5600 2100
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 1600 1400
एलिफैंट यैम
900 600
कच्चे केळे
कच्चा केला 7600 620
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 6000 1200
काकडी
खीरा 3500 100
कांदा
छोटा 4000 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1100 845
द्वितीय किस्म 2000 300
नासिक 1450 500
पूना 1200 800
प्याज 4000 200
प्रथम किस्म 1200 600
बंगलौर - छोटा 500 200
बड़ा 2500 1300
लाल 3700 100
स्थानीय 1500 300
सफेद 750 300
कार्ले
करेला 6000 300
काळं घोसाळं
काली तोरी 3100 200
कोहळा
पेठा 2500 900
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3000 300
गवारी
ग्वार 3500 2500
गाजर
गाजर 6000 500
चिचिंडा
चिचिण्डा 3600 600
टैपीओका
टैपियोका 3000 1300
टोमॅटो
टमाटर 4200 100
देशी 3000 800
स्थानीय 3000 101
हाइब्रिड 2500 450
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1800 1600
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 900 700
दुधी
बोटल गौर्ड 2400 100
धणे/कोथिंबर
धनिया 3500 1500
नूल खोल
नूल खोल 1600 1200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2700
पानकोबी
गोभी 4200 400
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1800 1700
फ्लॉवर
फूलगोभी 5500 500
स्थानीय 800 700
बटाटा
आलू 4000 500
चिप्स 3000 1500
ज्योति 2600 1600
जालंधर 1200 1000
देशी 2500 500
बड़ा 3400 2600
लाल 1620 1350
स्थानीय 2900 600
बीट
बीटरूट 4000 300
भेंडी
भिन्डी 4000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 4500
भोपळा
कद्दू 2600 300
मेथी
मेथी 2000 1500
मूळा
मूली 3000 450
रतळे
शकरकन्द 1200 1000
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1300
वांगी
गोल 2000 800
गोल#लम्बा 3200 970
बैंगन 4500 500
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2500 1500
शलगम
मिर्च 7500 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6600 1000
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1800
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 1800
हिखे अले
कच्चा अदरक 10000 914
हिखी मिरची
हरी मिर्च 15000 960
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 3500 3000
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 4000
सूखी 11000 6500
काळं गिरी
उंगराब्लेड 70000 69000
गरब्लेड 69000 68000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 19500 10755
तांबडी मिरची
लाल 14500 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 5000
मध्यम हरा 7280 6380
नारळ
8000 7000
8500 8100
11000 4000
नारियल 6000 1110
बड़ा 5400 1100
मध्यम 4400 2400
मेथी दाणे
मेथीबीज 3150 3150
लसूण
देशी 11005 1600
लहसुन 13000 6500
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 13500 10000
द्वितीय किस्म 15800 4000
प्रथम किस्म 13000 10000
ब्यादगी 15500 13000
हळद
फिंगर 8600 5000
बल्ब 9000 6400
सूखी 11000 10900
स्थानीय 7500 7500
हल्दी 7950 7700
हल्दी स्टिक 12200 8600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 6455 5000
एच-4 4100 4100
एफ-1054 6001 6001
एम.सी.यू 5 6100 4000
एमसीयू 4800 4500
कपास (अडोनी) 6569 4000
कपास (अनजिन्ड) 6200 3000
देशी 4100 3950
ताग 3200*
टी.डी. 5 5500 4000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 10500 2200
नन ए#सी पतली 13250 10500
नन ए#सी फूल 9000 6500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 4700 3000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
चिंचोके
इमली का बीज 1600 1300
लाकूड
4600 4600
420 420
यूकैलिप्टस 440 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
80000 75000
स्थानीय (कच्चा) 11000 9400