हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
2/9/2015

बाजार नोंदणी  : 1481
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1450*
Sonalika 1520 1400
147 औसत 1725 1300
1482 1800 1350
कल्याण 2000 1420
डब्ल्यू एच-542 1393 1332
दड़ा 1600 1300
देशी 2050 1360
पी.आई .एस.एस.आई 1815 1590
फर्मी 1600 1400
बंसी 2850 1411
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2500 2200
महाराष्ट्र 2189 1900 1400
मिलबर 1400 1375
राजस्थान टुकड़ी 1865 1325
लाल 2310 2260
लोक-1 2300 1280
लोकवान 1771 1250
शरबती 4000 1725
स्थानीय 3200 1450
सुपर फाइन 3100 2700
सफेद 2140 1910
सोना 2200 1400
जव 1150*
दरा 1625 1220
देशी 1140 1070
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2951 2925
ज्वार (सफेद) 2550 1000
ज्वार हाईब्रीड 1338 1326
लाल 1728 1551
स्थानीय 1700 1235
सफेद 2725 1100
हाईब्रिड 1450 1450
तांदूळ/भात
1009 कार 3100 1870
अलूर सन्ना 2700 2200
आई आर-8 2420 2200
उसना चावल 2270 2100
एच.वाई वी. 1820 1780
कट्टासाम्बर 2610 2400
चावल फलोर 3000 2500
चिवड़ा 1800 1500
तृतीय 2300 1800
परिमल (नया) 2800 2600
फाइन 6100 1880
बासमती दावत 6000 3500
बी.पी.टी. 4200 3100
मध्यम 5200 1700
मसूरी 2250 1980
मोटा 4000 1750
मोटा (आई .आर.20) 1770 1750
मोटा (कोर्स) उसना 2100 1600
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2350
सुपर फाइन 5750 3000
सामान्य 3300 1800
सोना 2500 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 1750
सोना महिन 3900 3800
बाजरी 1275*
देशी 1400 1025
बोल्ड 1380 1155
स्थानीय 1550 1200
हाईब्रीड 1450 1180
मका 1325*
देशी लाल 3135 1300
देशी सफेद 1425 1300
पीला 1601 1235
फाइन 1450 1310
मध्यम 1550 1310
व्हाइट (सफेद) 1550 1250
स्थानीय 1750 873
हाइब्रिड 1500 1100
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1550 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1280
रागी 1650*
फाइन 2200 1400
लाल 1699 1549
स्थानीय 1500 1300
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1451 1186
1300 1300
1080 900
1001 1410 1220
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1260 1080
आई .आर. 50 1145 1145
आई .आर. 64 1600 1239
ए. पुन्नी 2302 1010
एएसटी 16 1600 1093
एडीटी 36 1600 1159
एडीटी 37 1421 900
एडीटी 39 1890 1225
एडीटी 43 1700 940
एमटीयू-1001 1500 1380
एमटीयू-1010 1600 1100
एमटीयू-2077 1380 1360
कंधागिरी 1400 1400
कल्चर 1520 1250
टी.के.एम.9 1221 1025
धान 1700 1200
नं0 2716 1870 1800
पैडी डप्पा 1445 1445
पैडी मध्यम 1700 1150
पैडी महीन 1603 1090
पैडी मोटा 1460 1000
पपटला 1916 1700
पोन्नी 2777 1500
पौम्मानी 1416 1267
बासुमती 2100 1051
बी.पी.टी. 2400 1100
मसूरी 1700 1500
रतना 1240 1230
राइट पौन्नी 2083 1700
लाल 1600 1500
व्हाईट कार 1165 1111
सुपर पोन्नी 1700 1105
सम्बा मसूरी 1500 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1080
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1050
सिन्ना पोन्नी 1168 1168
सीओ. 43 1800 1180
सोना 1850 1550
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2000 1450
हंसा 1416 1258
सोजी
सोजी 2300 2140
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2600 1900
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1200 1000
गुळ
अच्छू 3300 2800
अनकापल्ली 4000 2000
काला 3260 2300
दिसारा 3200 2480
नं0 1 2940 2820
नं0 2 2819 2460
नं0 3 2459 2000
निजामाबाद 3550 1700
पठारी 3400 2740
पीला 3360 2205
मुड्डे 3600 3000
लाल 3400 3000
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 8500 5345
नारळ
नारियल 22000 5000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 10000 8000
श्रेंणी-1 20000 6000
श्रेणी-2 13000 3300
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
येम
याम 1300 13
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 800 800
साखर
एम-30 2960 2580
चीनी 3300 2500
महिन 2600 2400
शक्कर 2700 2500
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8955 5875
पान
स्थानीय 4000 1600
सुपारी
केम्पूगोटू 16169 11809
गोराबालू 18479 11699
नई वैरायटी 27500 12000
पका 24839 22119
बेट्टे 31799 19209
बिलेगोटू 20076 16625
रासी 27501 23109
सुपारी 32000 25000
सराकू 57496 34669
सी.क्यू.सी.ए. 20000 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 4000
आवरे
ऑवरे दाल 6000 4200
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 14400 9500
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 9500 4500
उड़द की दाल 9400 9300
देशी 8200 7800
मोगन मध्यम 9151 5200
स्थानीय 9200 6000
कलथी
कुलथी (साबूत) 3800 3000
तूर 4425*
9600 9200
अरहर 7885 6500
तूर दाल 15000 8115
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 2800 800
बंगली चणा डाळ
7000 5470
औसत (साबुत) 6000 3705
गुलाबी 4900 3300
चना (खंडित) 5000 4800
ज्वारी स्थानीय 4800 4000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5150 4550
देशी (साबुत) 5400 3750
मूग 4650*
बोल्ड 6730 4875
मूंग दाल-1 9800 8800
मध्यम 6500 6350
स्थानीय 7725 5400
स्थानीय (साबुत) 5650 5550
हरा (साबुत) 8540 4500
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटार
हरा मटर 4000 2600
मसूर 3075*
10200 7800
7250 6925
10500 7380
(साबुत) 9500 7450
देशी (साबुत) 8200 4000
स्थानीय 9700 3140
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 4025 3000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4035 3605
एरंड का बीज 4050 3550
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 16000 4500
मध्यम 7500 7000
जवस
अलसी 4360 3770
जिंगेली
काला 6350 3111
सफेद 8190 5520
तीळ 4700*
काला 14800 5000
तिल 7500 6500
सफेद 9355 4750
मुईमूग 4030*
5150 4250
गुंगरी (कोशयुक्त) 9200 9000
टीएमवी-2 6171 4089
डीएमवी-7 5640 4500
नट्टे 5859 3829
बड़ा (कोश युक्त) 5685 3509
बोल्ड 4940 3675
मूंगफली का बीज 8121 2000
स्थानीय 5437 NR
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 NR
मोहरी 3100*
पीली (काली) 4450 3700
लोही काली 4250 3650
सरसों 4420 3500
सरसौं (काली) 5025 3400
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 3300 3100
सूर्यमुखी 3700 3450
हाइब्रिड 3800 3700
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 7705 6775
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3431 2791
सोयाबीन 3275 3250
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 10000
म्हैस
भैंस 60000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 4400 800
आंबा
चौसा 15000 6000
फजली 6250 3750
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 5000
केळे
180 100
200 100
200 100
200 100
250 120
400 200
150 130
एलक्की बाले 3500 2000
खांदेश 1400 125
नन्द्रा बाले 4300 2000
पका हुआ केला 2500 40
पच्छा बाले 2200 1300
पलयमथोड़न 1400 1200
पूवन 4700 900
मध्यम 2000 1100
रोबस्टा 2425 1000
लाल केला 3500 3200
कालिंगड
तरबूज 6000 400
खरबूज
खरबूजा 7000 1625
चिकू
सपोता 5000 1000
डाकींब
अनार 9000 120
डाळिंब
संतरा 5500 350
द्राक्षं
काला 250 150
पपई
पपीता 3000 500
पेरू
अमरूद 4400 300
मोसंबी
मौसमबी 14500 600
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 5000 4000
कश्मीर#शिमला-2 5580 1000
गोल्डन 4500 200
डैलीसियस 6500 2000
रेड गोल्ड 3220 2300
रिजकवाड़ी 2500 1800
रॉयल डेलीसियस 7000 2000
शिमला 6000 4000
सेब 8500 200
भाजी
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 1400
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 6000 9
कच्चे केळे
कच्चा केला 3500 4
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 4800 3500
काकडी
खीरा 2850 5
कांदा
ड्राई एफ.ए.क्यू. 4950 4200
द्वितीय किस्म 4500 3200
नासिक 7000 400
पूना 5000 4000
प्याज 6500 27
प्रथम किस्म 6000 4500
बंगलौर - छोटा 2000 800
बड़ा 5500 4500
बीलरी लाल 5200 4400
लाल 5600 1125
स्थानीय 8000 1200
सफेद 5000 1000
हाइब्रिड 3000 1200
कार्ले
करेला 3200 13
काळं घोसाळं
काली तोरी 2800 12
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3000 10
गवारी
ग्वार 4200 500
गाजर
गाजर 4600 9
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2800 1600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 800
चिचिंडा
चिचिण्डा 1800 8
टोमॅटो
टमाटर 4200 100
देशी 2500 600
स्थानीय 2800 100
हाइब्रिड 2600 200
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1071 500
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1525 1200
दुधी
बोटल गौर्ड 2200 8
धणे/कोथिंबर
धनिया 6429 800
स्थानीय 10000 9800
नूल खोल
नूल खोल 1800 800
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1000 500
पानकोबी
गोभी 3600 9
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2000 9
फ्लॉवर
फूलगोभी 6300 12
स्थानीय 8500 800
बटाटा
(लाल नैनीताल) 900 650
आलू 2100 200
एफ.ए.क्यू. 760 340
चिप्स 2200 800
ज्योति 1500 540
जालंधर 500 400
देशी 1800 350
लाल 700 300
स्थानीय 2700 300
बीट
बीटरूट 3200 10
भेंडी
भिन्डी 12000 12
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 2500
भोपळा
कद्दू 3145 150
मेथी
मेथी 1500 900
मूळा
मूली 2200 250
रतळे
शकरकन्द 1688 1000
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5300 850
वांगी
गोल 1250 12
गोल#लम्बा 4200 600
बैंगन 5200 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 6500 1000
शलगम
मिर्च 6700 500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 1666 3
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1625 1375
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1100 900
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2200 2200
हिखे अले
कच्चा अदरक 9000 600
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10500 15
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 2000 2000
वैजीटेबल - फ्रैश 3000 1900
काळं गिरी
मालाबार 60000 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 16775 5000
तांबडी मिरची
लाल 8500 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 8755 6425
नारळ
नारियल 9500 500
मेथी दाणे
मेथीबीज 6375 5000
लसूण
देशी 7000 1000
लहसुन 10000 2000
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 14000 12000
तृतीय किस्म 6500 5500
द्वितीय किस्म 9000 3500
प्रथम किस्म 10000 5500
ब्यादगी 16000 14000
मन्कटटू 12000 10000
हळद
फिंगर 9290 4000
बल्ब 8000 3889
राजापुरी 7590 6021
हल्दी 7500 5600
हल्दी स्टिक 10500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
आर-51 (जिन्ड) 4559 3300
एच-4 4050 4050
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3500 3500
एन-44 3800 3600
एम.सी.यू 5 4400 3000
एमसीयू 3810 3415
एल.आर.ए. 3600 3100
कपास (अडोनी) 4825 3706
कपास (अनजिन्ड) 4200 3000
कपास (जिन्ड) 4050 4050
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5000 4200
देशी 4400 3550
मूंगारी (जिन्ड) 4000 3500
लक्ष्मी 4375 4100
ताग 2700*
टी.डी. 5 4050 3000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2506
करपुली ए#सी पतली 11000 6500
फूल ए#सी 6000 4500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 2000
लाकूड
4400 420
यूकैलिप्टस 450 350
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
60000 59800
स्थानीय (कच्चा) 11000 7400
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 36000 30000