हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
30/5/2016

बाजार नोंदणी  : 1107
(till 16:08 37)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1600 1500
147 औसत 1900 1560
2329 1525 1525
कल्याण 1650 1540
चन्दौसी 3700 3100
दड़ा 1630 1450
देशी 3000 1535
पी.आई .एस.एस.आई 1780 1425
फर्मी 1800 1700
मध्यम 1800 1500
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 1508 1508
लाल 3500 3300
लोकवान 2100 NR
लोकवान गुजरात 1565 1565
शरबती 2800 1800
स्थानीय 3200 1510
सफेद 2250 2050
सोना 1470 1420
जव 1225*
दरा 1675 1490
देशी 1650 1600
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 3156 850
लाल 3100 1600
स्थानीय 1400 1250
सफेद 1750 1580
हाईब्रिड 2114 1550
तांदूळ/भात
1009 कार 4700 2100
आई आर-8 2700 2200
चिवड़ा 2400 1440
जया 3500 2900
तृतीय 2300 1650
परिमल (नया) 2900 2700
फाइन 6000 2010
बासूमती 7300 7000
बी.पी.टी. 4500 2500
मध्यम 4400 2100
मसूरी 3200 2070
मोटा 4100 1900
मोटा (कोर्स) उसना 2500 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2450
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 4000 3000
सरबती कच्चा 3360 2760
सामान्य 3000 1680
सोना मंसूरी नन बासमती 2200 2000
सोना महिन 3900 3800
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1835 1215
बाजरी 1275*
देशी 1775 1300
स्थानीय 1954 1655
हाईब्रीड 2250 1370
मका 1325*
देशी लाल 1690 1325
देशी सफेद 1700 1400
पीला 1600 1250
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 2100 1500
स्थानीय 1700 1200
हाइब्रिड 1600 1320
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1450 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1320
रागी 1650*
फाइन 2300 1950
स्थानीय 1512 1512
साजें
सज्जे 1400 1400
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1328 1300
1450 1418
1328 1298
1500 1100
1001 1500 1000
आई . आर. 36 1460 1080
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1453 1410
ए. पुन्नी 1241 1025
एएसटी 16 1700 1400
एडीटी 36 1700 1092
एडीटी 37 1300 759
एडीटी 39 1450 919
एडीटी 42 1500 1460
एडीटी 43 1700 1313
एमटीयू-1001 2400 1410
एमटीयू-1010 1600 1300
एमटीयू-2077 1420 1410
कल्चर 1730 1410
धान 1750 1170
पैडी डप्पा 1500 1500
पैडी मध्यम 2030 1120
पैडी महीन 1820 1250
पैडी मोटा 1700 1150
पपटला 2502 852
पोन्नी 2000 1700
पौम्मानी 1333 817
बासुमती 2200 1750
बी.पी.टी. 3400 1300
मसूरी 2200 1440
राइट पौन्नी 2439 1480
सुपर पोन्नी 1850 1119
सम्बा मसूरी 1891 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1380
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1330
सिन्ना पोन्नी 1205 951
सीओ. 43 1700 1600
सोना 2300 1306
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2300 1450
हंसा 1450 1101
सोजी
सोजी 2400 2230
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2700 1800
गुळ
अनकापल्ली 3400 2000
उन्डे 3340 2960
काला 3290 2000
नं0 3 2550 1500
निजामाबाद 2927 2927
पठारी 3250 3100
पीला 3350 2860
मुड्डे 4200 2700
लाल 3420 3100
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7500 5930
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
येम
याम 2000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 13000 12800
साखर
एम-30 3900 3800
चीनी 4100 3600
शक्कर 3900 3800
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 14000 10000
सुपारी
कोले 10899 9009
चिप्प्ू 14329 11599
नई वैरायटी 23000 14000
पका 20309 20199
सुपारी 21500 16000
सी.क्यू.सी.ए. 13000 8000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 5300
उडीद 4425*
14000 13000
उड़द (साबुत) 18500 6588
उड़द की दाल 18500 14000
एफ.क्यू. (बर्मा) 18000 14200
देशी 12000 10000
राजकोट टी-9 12000 12000
स्थानीय 11200 7950
हाईब्रीड 4650 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 3000 2600
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7500 7100
तूर 4425*
9050 8411
13500 12500
9202 6769
8100 7900
8100 7621
8400 8000
8800 8700
अरहर 15500 5222
अरहर दाल (तूर) 15000 7800
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 7000 1900
बंगाली चना 3425*
6900 6700
7500 6460
औसत (साबुत) 7500 365
कॉटा 5541 5355
गुलाबी 5800 4600
ज्वारी स्थानीय 5200 3920
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6550 5800
देशी (साबुत) 6480 3425
सफेद (साबुत) 8700 7005
मूग 4650*
बोल्ड 8500 8300
मूंग दाल-1 11000 8500
मध्यम 6800 5650
स्थानीय 6000 4880
स्थानीय (साबुत) 5729 5600
हरा (साबुत) 10000 3400
मूग दाळ
मूंग दाल 10600 9000
मटार
हरा मटर 4000 2800
मसूर 3325*
10800 7800
8000 7800
10800 8000
5700 3325
7150 7075
9500 7300
7300 6550
10800 9800
6700 6580
मसूरी दाल 9900 6800
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 6500 6000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3213 2675
एरंड का बीज 3320 NR
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 14000 4000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11280 11200
जवस
अलसी 4600 4500
तीळ 4700*
काला 11510 4200
लाल 7909 5569
सफेद 7829 4500
फुल 3300*
कुसुम 2955 2655
मुईमूग 4030*
5505 3905
गेजे 6073 2609
टीएमवी-2 6825 3187
डीएमवी-7 5140 4860
नट्टे 5759 3200
बड़ा (कोश युक्त) 6469 1800
बोल्ड 6230 4210
मूंगफली का बीज 6350 5095
स्थानीय 5498 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11500 5875
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4450 3450
लाहा (सरसीब) 3850 3750
लोही काली 4100 3475
सरसों 5000 2850
सरसौं (काली) 4850 3350
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5708 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 4650 2839
सूर्यमुखी 3454 3258
हाइब्रिड 3800 3530
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3950 2500
सोयाबीन 3950 3000
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 10000 8000
भेड़
मध्यम भेड़ 9000 7000
फळ
अननस
अनन्नास 4500 1500
आंबा
3900 500
तोतापरी 5000 900
दशहरी 6500 1800
नीलम 1300 900
बादामी 3300 750
रसपुरी 1100 900
लंगड़ा 3250 2250
सफेदा 8000 3000
हापस (अलफासो) 8000 2500
ओला नारळ
कच्चा नारियल 8000 5000
केळे
200 100
200 100
200 100
270 120
300 120
400 200
खांदेश 550 250
नन्द्रा बाले 5800 3200
पका हुआ केला 6000 1200
पलयमथोड़न 3500 1100
पूवन 5500 2200
मध्यम 2800 1200
रसाकथाई 6000 5500
रोबस्टा 3200 1000
लाल केला 6200 3500
कालिंगड
तरबूज 2600 200
खरबूज
खरबूजा 800 150
डाकींब
अनार 8250 4000
डाळिंब
मध्यम 3700 3250
द्राक्षं
काला 7100 3500
हरा 6000 800
पपई
पपीता 2900 650
फणस
कठहल 2000 700
मोसंबी
मौसमबी 6000 1680
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 8800 8400
डैलीसियस 15000 6600
रॉयल डेलीसियस 15000 6720
शिमला 24000 6000
सेब 10500 4000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 4200 1200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 6200 4000
कच्चे केळे
कच्चा केला 6000 666
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 6000 150
काकडी
खीरा 4500 200
कांदा
छोटा 5400 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 950 720
द्वितीय किस्म 750 500
नासिक 1350 500
पूना 1150 600
प्याज 4800 200
प्रथम किस्म 1200 800
पूसा-लाल 1160 300
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 2500 1200
बीलरी लाल 1100 700
लाल 3290 250
स्थानीय 1200 100
सफेद 1200 250
कार्ले
करेला 7200 400
काळं घोसाळं
काली तोरी 3400 500
कोहळा
पेठा 2300 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 10000 1000
गवारी
ग्वार 3300 2800
गाजर
गाजर 6000 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3500 3000
चिचिंडा
चिचिण्डा 5800 1100
टैपीओका
टैपियोका 2500 620
टोमॅटो
टमाटर 6500 275
देशी 1950 300
स्थानीय 5000 400
हाइब्रिड 4000 1000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 1800
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1100 600
दुधी
बोटल गौर्ड 6400 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 5000 400
नूल खोल
नूल खोल 3600 2400
पहाड़ी मिरची
मिर्च 5000 3000
पानकोबी
गोभी 5000 400
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2000 1500
फ्लॉवर
फूलगोभी 6000 200
स्थानीय 4100 2000
बटाटा
आलू 3400 500
एफ.ए.क्यू. 985 840
चिप्स 2400 1400
ज्योति 2200 1425
जालंधर 700 600
देशी 1700 800
बड़ा 3400 2400
लाल 1800 1030
स्थानीय 2600 730
बीट
बीटरूट 5500 400
भेंडी
भिन्डी 6300 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6400 1500
भोपळा
कद्दू 2600 200
मूळा
मूली 2400 100
रतळे
शकरकन्द 1800 500
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1400
वांगी
गोल 750 400
गोल#लम्बा 3800 600
बैंगन 4800 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5000 2000
शलगम
मिर्च 10000 200
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 5000 300
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 4200 3500
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 6000 5500
हिखे अले
कच्चा अदरक 10400 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 11900 600
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 1000 1000
वैजीटेबल - फ्रैश 5000 3000
सूखी 14000 13000
काळं गिरी
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 45000 45000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 15750 NR
तांबडी मिरची
लाल 15500 6000
धनिया बीज
धनिया बीज 14500 3165
नारळ
16000 5000
10000 6000
नारियल 6000 1100
बड़ा 6600 6000
मध्यम 4200 1150
मेथी दाणे
मेथीबीज 4050 1500
लसूण
लहसुन 11500 3650
सुकी मिर्ची
कड्डी 13000 2500
गुन्टूर 14000 1069
डब्बी 16100 3000
तृतीय किस्म 6500 4000
द्वितीय किस्म 15500 7000
प्रथम किस्म 13200 11000
ब्यादगी 15500 12000
हळद
फिंगर 10520 5200
बल्ब 8969 5500
राजापुरी 14000 8000
स्थानीय 7600 7400
हल्दी 8000 6000
हल्दी स्टिक 12000 8000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5005 3480
एच-4 4850 4825
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4800 4700
एम.सी.यू 5 5000 3600
एमसीयू 4300 4000
एल.आर.ए. 4200 3700
कपास (अडोनी) 4150 4050
कपास (अनजिन्ड) 4800 3565
कपास (जिन्ड) 4100 4100
जी.सी.एच. 5325 3275
देशी 4800 3900
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5500 4000
ताग 3200*
टी.डी. 5 6000 4000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 2000
करपुली ए#सी पतली 12200 12200
चपाथी 4950 4700
नन ए#सी पतली 12000 12000
नन ए#सी फूल 6500 6200
चिंचोके
इमली का बीज 2000 2000
लाकूड
4400 430
यूकैलिप्टस 460 365
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 12000 8000
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 18500 14500