हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
17/4/2014

बाजार नोंदणी  : 691
(till 20:58 05)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1350*
147 औसत 1950 1650
343 1400 1400
कल्याण 1750 1145
चन्दौसी 3200 3000
दड़ा 1535 1375
पी.आई .एस.एस.आई 2300 1475
बंसी 2075 1885
मध्यम 1566 1300
मिलबर 1510 1500
राजस्थान टुकड़ी 2615 1400
लोक-1 2300 1575
लोकवान 2005 1400
स्थानीय 1405 1400
सुपर फाइन 1835 1505
सुपिरियर 1400 1400
सफेद 1500 1460
सोना 1560 1520
जव 980*
दरा 1320 1110
ज्वारी Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 1600 1500
ज्वार हाईब्रीड 1500 1400
सफेद 2000 1250
तांदूळ/भात
एच.वाई वी. 2450 2350
तृतीय 2150 1850
फाइन 3600 2200
फाइन (बासमती) 2800 2400
बी.पी.टी. 4600 2000
मध्यम 2800 2400
मसूरी 3050 2300
मोटा 4500 1900
सुपर फाइन 9000 2900
सोना 3900 2200
सोना महिन 4200 4100
बाजरी 1310*
देशी 1180 1160
बोल्ड 1350 1180
हाइब्रीड-2 1290 1270
हाईब्रीड 1640 1150
मका 1310*
एच.वाई.वी. 1150 1050
देशी लाल 1380 1350
पीला 1370 1100
फाइन 1310 1310
लाल 1350 1250
व्हाइट (सफेद) 1580 1090
स्थानीय 1400 916
हाइब्रिड 1400 1180
हाइब्रिड#स्थानीय 1330 1150
रागी 1500*
स्थानीय 1551 1430
साळी, भात Common:1310 Grade-A:1345
1001 1345 1161
आई . आर. 36 1542 1500
आई .आर. 64 1350 1201
आई.आर.20 1500 1450
ईरा मेल्लू 1110 1100
ए एस टी 19 1476 1318
ए. पुन्नी 1307 1213
एएसटी 16 1600 1000
एडीटी 36 1393 1000
एडीटी 37 1433 533
एडीटी 38 1305 1257
एडीटी 39 1385 1276
एडीटी 43 1363 1347
एमटीयू-1001 1370 1300
एमटीयू-1008 1350 1330
एमटीयू-1010 1420 1200
एमटीयू-2077 1400 1310
धान 1900 1280
नं0 2716 1355 1340
पैडी महीन 2700 1325
पैडी मोटा 1330 1225
पपटला 1505 1452
पोन्नी 1425 1357
पौम्मानी 1438 1265
बासुमती 3750 3650
बी.पी.टी. 2800 1200
मसूरी 1750 1650
रतना 1785 1775
राइट पौन्नी 1895 1440
सुपर पोन्नी 1450 815
सम्बा मसूरी 1680 1250
स्वर्ण मसूरी (नया) 1408 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1502 1350
सीओ. 43 1372 1228
सोना 1800 1092
सोना महसूरी 2200 1300
हंसा 1478 1081
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2200 2000
गुळ
अच्छू 3450 3200
काला 2800 2500
नं0 3 2600 1500
पठारी 2770 2600
पीला 2510 2490
लाल 2870 2600
नारळ
नारियल 7200 4000
येम
याम 1500 1300
औषधी एवं झोप आणणारा
सुपारी
कच्चा 2200 2000
डाळ
उडीद 4300*
उड़द (साबुत) 5000 3800
देशी 5000 4700
स्थानीय 5200 4200
कलथी
कुलथी (साबूत) 3150 3130
तूर 4300*
अरहर 4000 3350
तूर डाळ
तूर दाल 6570 6500
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 5000 4500
बंगाली चना 3000*
औसत (साबुत) 3200 2200
कॉटा 2710 2500
गुलाबी 3800 2600
चना (खंडित) 3400 3100
छोटा (खंडित) 3570 3430
ज्वारी स्थानीय 3100 3100
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3625 3540
देशी (साबुत) 3650 1559
मूग 4500*
मध्यम 6500 6400
स्थानीय 6401 5000
स्थानीय (साबुत) 6475 6200
हरा (साबुत) 6250 6150
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 8500
मटार
हरा मटर 2850 1000
मसूर
(साबुत) 4400 3900
देशी (साबुत) 4000 3900
स्थानीय 4300 3050
हाइब्रिड 3721 3200
मसूर डाळ
मसूरी दाल 7900 7000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड का बीज 3795 2991
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 9975 7600
जिंगेली
काला 9500 NR
सफेद 14400 13200
तीळ 4500*
काला 12505 9505
सफेद 16100 10005
सफेद जैसा 12500 11500
मुईमूग 4000*
3425 2950
गुंगरी (कोशयुक्त) 3860 2800
जेएल-24 4278 2900
टीएमवी-2 4200 2830
बड़ा (कोश युक्त) 3570 2566
बोल्ड 4950 2675
स्थानीय 4450 2100
हाईब्रीड 3185 3015
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 5300 4400
मोहरी 3000*
पीली (काली) 3500 3080
लोही काली 3170 3020
सरसों 3680 2500
सरसौं (काली) 3750 2950
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4166 3750
सुर्यफूल
स्थानीय 4350 3000
सूर्यमुखी 3800 2867
हाइब्रिड 3200 2700
सुर्यफुलाचे बी 3700*
सूर्यमुखी का बीज 3100 2900
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4395 3600
सोयाबीन 4325 3300
फळ
अननस
अनन्नास 4500 1400
आंबा
तोतापरी 4667 3333
दशहरी 5000 4000
सफेदा 6667 2667
केळे
चम्पा 1900 1450
पका हुआ केला 3000 900
मध्यम 2250 600
सामान्य बड़ा 5556 5556
कालिंगड
तरबूज 1650 300
खरबूज
खरबूजा 5000 533
चिकू
सपोता 2800 1200
डाकींब
अनार 15000 2500
डाळिंब
नागपुरी 4600 2680
मध्यम 6000 1600
संतरा 7222 2450
द्राक्षं
इण्डियन 3450 2850
काला 4400 4200
सफेद 6000 5500
हरा 7500 1800
पपई
पपीता 2700 550
पेरू
अमरूद 4500 1300
फणस
कठहल 1180 1140
मोसंबी
मौसमबी 4000 1500
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 6950 5950
डैलीसियस 7850 4375
रॉयल डेलीसियस 16000 9000
शिमला 5940 5900
सेब 17000 4700
भाजी
कच्चे केळे
कच्चा केला 2375 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 1500 1500
काकडी
खीरा 1600 200
कांदा
नासिक 1400 800
प्याज 4000 200
प्रथम किस्म 1000 600
मध्यम 1200 400
लाल 1300 505
स्थानीय 1600 300
सफेद 685 450
कार्ले
करेला 6000 1000
काळं घोसाळं
काली तोरी 3010 1000
कोहळा
पेठा 350 250
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 1800 1000
गवारी
ग्वार 4510 3500
गाजर
गाजर 2400 300
चिचिंडा
चिचिण्डा 1000 400
टोमॅटो
टमाटर 3500 200
देशी 2000 500
स्थानीय 2000 200
हाइब्रिड 2500 533
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1000 200
दुधी
बोटल गौर्ड 1400 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 7000 500
स्थानीय 7500 7300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1600 1450
पानकोबी
गोभी 1500 100
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 500 400
फूलगोभी 3500 100
स्थानीय 770 400
बटाटा
आलू 2500 500
एफ.ए.क्यू. 1100 875
कुबेर 1000 800
चन्द्रमुखी 1200 1000
ज्योति 1360 900
देशी 1350 800
लाल 1400 1230
स्थानीय 1330 900
बीट
बीटरूट 1125 200
भेंडी
भिन्डी 5500 800
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3250 1200
भोपळा
कद्दू 2800 150
मेथी
मेथी 3010 500
मूळा
मूली 1100 200
रतळे
शकरकन्द 700 300
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 2760 2750
वांगी
गोल 920 550
गोल#लम्बा 1500 400
बैंगन 3500 150
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5000 1300
शलगम
मिर्च 2500 600
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 2000 100
हिखे अले
कच्चा अदरक 14000 5450
हिखी मिरची
हरी मिर्च 6500 300
मसाले
अलं
वैजीटेबल - फ्रैश 13000 12000
तांबडी मिरची
बोल्ड 14000 14000
लाल 9100 4025
नारळ
नारियल 7000 2400
मेथी दाणे
मेथीबीज 2150 1700
लसूण
देशी 2050 1970
लहसुन 6500 1500
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 2000 1500
तालू 2900 900
द्वितीय किस्म 4300 3500
प्रथम किस्म 6100 5000
बोल्ड-1 13000 10000
लाल 6000 4200
लाल नई 8600 6800
स्थानीय 5000 3250
सफेद 4500 2300
हाइब्रीड 5200 5000
हळद
फिंगर 9198 3619
बल्ब 8000 3660
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3700 Long staple:4000
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4700 4100
एच-4 5180 4000
एन-44 4200 4000
एम.सी.यू 5 5000 4800
कपास (अनजिन्ड) 4680 3500
कपास (जिन्ड) 4700 4500
जी-6 4700 4200
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6500 4800
देशी 4167 3750
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5200 3900
ताग 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2950 2200
वनोत्पाद
चिंच
इमली 6300 1500
करपुली ए#सी मध्यम 8500 8300
नन ए#सी पतली 9600 5000
नन ए#सी फूल 6500 3500
पुरानी मध्यम 2500 1500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 1500
चिंचोके
इमली का बीज 1500 1250
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500