हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
18/12/2014

बाजार नोंदणी  : 1078
(till 23:49 13)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
Sonalika 1750 1500
147 औसत 1875 1425
कल्याण 1975 1550
दड़ा 1700 1200
देशी 1980 1381
पी.बी.डब्ल्यू 343 1650 1550
मध्यम 2000 1650
मध्यम फाइन 2400 2000
मिल क्वालिटी 1500 1400
मिलबर 1525 1500
मौटा 1500 1440
राजस्थान टुकड़ी 2005 1385
लाल 2500 1750
लोक-1 2200 1451
लोकवान 1910 1250
लोकवान गुजरात 1885 1575
स्थानीय 2700 1400
सफेद 2130 1126
सोना 1760 1720
जव 1100*
दरा 3520 1090
देशी 1440 1400
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3800 1150
ज्वार हाईब्रीड 1800 1001
सफेद 3000 1400
हाईब्रिड 1400 960
तांदूळ/भात
अलूर सन्ना 2600 2100
आई आर-8 2900 2500
उसना चावल 2260 2150
एच.वाई वी. 2020 1980
चिवड़ा 2600 1400
जया 3500 3100
तृतीय 2320 1800
फाइन 6250 2100
बासूमती 12000 6500
बासमती दावत 5000 3000
बी.पी.टी. 5000 3400
मटा उसना 3550 3000
मध्यम 4500 1309
मसूरी 2650 2170
मोटा 2850 1400
मोटा (कोर्स) उसना 2200 1700
सुपर फाइन 8000 3000
सरबती कच्चा 3180 2550
सामान्य 3300 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5600 3300
सोना 4200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3000 2300
सोना महिन 5000 4900
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2759 2025
बाजरी 1250*
देशी 1350 236
स्थानीय 1455 1005
हाईब्रीड 2603 970
मका 1310*
एच.वाई.वी. 1410 1390
देशी लाल 1435 911
देशी सफेद 1614 1250
पीला 3270 601
फाइन 1310 1310
मध्यम 1310 1280
स्थानीय 1450 800
हाइब्रिड 1360 1051
हाइब्रिड#स्थानीय 1629 950
रागी 1550*
स्थानीय 1850 1069
साजें
सज्जे 1029 1015
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1525 1425
2570 2470
1400 1300
1800 1450
2700 2500
1360 1360
2700 1400
1280 1240
1420 1400
1360 1115
2575 2350
1600 1580
1130 1100
1650 1550
1240 1229
1740 1560
2425 1900
1360 1310
1001 1800 1300
आई . आर. 36 1500 1400
आई .आर. 64 1400 1240
ए. पुन्नी 2360 1359
एएसटी 16 1690 1650
एडीटी 36 1765 1200
एडीटी 37 1824 1200
एडीटी 38 1390 1280
एडीटी 39 1652 1290
एडीटी 43 1644 1270
एमटीयू-1001 1460 1380
एमटीयू-1010 1600 1280
एमटीयू-2077 1450 1360
कल्चर 1640 1250
चित्ती मुथैयालू 2687 2006
जी.आर. 11 1280 1250
धान 1830 832
नं0 2716 1800 1380
पैडी ज्योति 1650 1360
पैडी डप्पा 1400 1390
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 2050 1240
पैडी मोटा 1450 1000
पपटला 2147 2147
पोन्नी 2460 1540
बासुमती 2785 1560
बी.पी.टी. 2200 1100
मसूरी 1650 1150
राइट पौन्नी 2319 NR
लाल 1750 1550
सुपर पोन्नी 1614 1305
सम्बा मसूरी 1551 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1320
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1360
सीओ. 43 1493 1425
सोना 2460 1419
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2200 1309
हंसा 1646 1229
सोजी
सोजी 2300 2060
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2600 1650
गुळ
अनकापल्ली 3575 2000
काला 3200 3140
दिसारा 2800 2200
पठारी 2310 2180
पीला 3280 2180
लाल 3350 2150
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7500 5930
नारळ
नारियल 19000 3400
मैदा
मैदा आटा 2600 1700
येम
याम 1000 600
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11000
साखर
एम-30 3380 2975
चीनी 3800 2900
महिन 3570 2920
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 10200 7500
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
कच्चा 2000 1400
रासी 30150 20066
लाल 1107 1107
सुपारी 26000 14000
सिप्पेगोट्टू 10205 7607
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4500 3800
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9800 6600
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 8000 3355
उड़द की दाल 6500 6000
देशी 5600 4500
स्थानीय 6300 5500
कलथी
कुलथी (साबूत) 3500 1500
छोटा 3360 3280
तूर 4350*
6500 5800
अरहर 5930 3200
तूर दाल 9000 5525
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 5255 800
बंगली चणा डाळ
5000 3400
औसत (साबुत) 4100 2000
कॉटा 2655 2385
गुलाबी 3250 2800
चना (खंडित) 3200 3000
छोटा (खंडित) 3300 3200
ज्वारी स्थानीय 3000 1965
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3670 3000
देशी (साबुत) 3900 2075
मूग 4600*
मूंग दाल-1 10500 8000
मध्यम 6100 6000
स्थानीय 6299 4700
स्थानीय (साबुत) 6850 6700
हरा (साबुत) 9200 5200
हाईब्रीड 12125 6660
मटार
हरा मटर 2200 1800
मसूर 2950*
8600 5000
5320 5025
8400 6270
5050 4900
(साबुत) 2650 2200
देशी (साबुत) 5500 2000
स्थानीय 5693 2180
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 4410 2500
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4450 3975
एरंड का बीज 4555 3653
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15200 4500
मध्यम 8200 8100
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 14260 14200
जवस
अलसी 4200 3700
जिंगेली
काला 17000 5900
तिल 12725 9000
सफेद 12975 1825
मुईमूग 4000*
4305 2750
गेजे 4140 1612
जेएल-24 4800 3900
टीएमवी-2 4200 3800
डीएमवी-7 4500 3510
बड़ा (कोश युक्त) 4065 2755
बोल्ड 4110 2700
मूंगफली का बीज 5924 3000
स्थानीय 4400 1440
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9200 3537
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3800 3000
राई यू.पी. 3550 3450
लोही काली 3570 3000
सरसों 4400 690
सरसौं (काली) 4280 3050
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4583 3250
सुर्यफूल
स्थानीय 3300 2639
सूर्यमुखी 3650 2510
हाइब्रिड 4000 2559
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3800 2861
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3270 10
स्थानीय 3145 3100
सोयाबीन 9550 3035
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 43000 26000
बकरा
बकरी 8000 6000
बैल
बैल 32500 18000
भेड़
मध्यम भेड़ 18000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 4200 800
ओला नारळ
कच्चा नारियल 12000 5000
केळे
एलक्की बाले 3800 1500
खांदेश 1280 528
चम्पा 1300 1100
नन्द्रा बाले 4500 1200
पका हुआ केला 4500 1300
पलयमथोड़न 3500 1000
पूवन 5000 600
मध्यम 3400 1000
रसाकथाई 5000 4600
रोबस्टा 2500 800
लाल केला 5500 3800
कालिंगड
तरबूज 2500 300
खरबूज
खरबूजा 3125 1750
चिकू
सपोता 4000 1000
डाकींब
अनार 15000 4000
डाळिंब
दार्जिलिंग 5100 700
नागपुरी 1500 1400
संतरा 3200 900
द्राक्षं
काला 13000 2600
हरा 8000 3400
पपई
पपीता 3000 525
पेरू
अमरूद 4000 1000
अमरूद इलाहाबाद 2600 2400
मोसंबी
मौसमबी 3300 1615
सफरचंद
अमेरिकन 2200 2000
कंडीशन 4300 4100
कश्मीर#शिमला-2 6000 3400
गोल्डन 5750 5200
डैलीसियस 6500 1750
महाराजी 2500 1500
रॉयल डेलीसियस 8000 6000
सेब 12000 1500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3200 1800
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3000 800
कच्चे केळे
कच्चा केला 4800 550
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 8000 4500
काकडी
खीरा 3000 200
कांदा
छोटा 4500 2850
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2600 1450
द्वितीय किस्म 1000 500
नासिक 2500 1400
प्याज 6350 300
प्रथम किस्म 1900 800
बड़ा 3700 2000
लाल 2000 720
स्थानीय 2800 350
सफेद 1950 1005
कार्ले
करेला 5000 800
काळं घोसाळं
काली तोरी 2800 620
कोहळा
पेठा 2400 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3500 1000
गवारी
ग्वार 4340 1625
गाजर
गाजर 4600 76
पुसाकेसर 1400 1300
चिचिंडा
चिचिण्डा 3000 300
टैपीओका
टैपियोका 2400 1500
टोमॅटो
टमाटर 3250 200
देशी 1600 400
शंकर 1300 700
स्थानीय 2000 300
हाइब्रिड 2700 200
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 3200 200
दुधी
बोटल गौर्ड 4000 200
धणे/कोथिंबर
धनिया 5010 500
'मोटा, छोटा' 1000 600
स्थानीय 10000 600
नूल खोल
नूल खोल 2000 900
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2500
पानकोबी
गोभी 4800 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2900 500
फ्लॉवर
फूलगोभी 4600 54
स्थानीय 1800 600
बटाटा
(लाल नैनीताल) 2100 1400
आलू 3400 300
एफ.ए.क्यू. 900 580
चिप्स 3550 2200
ज्योति 1800 970
जालंधर 1250 300
देशी 2250 500
लाल 1800 600
स्थानीय 1750 600
बीट
बीटरूट 4600 400
भेंडी
भिन्डी 6000 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2750 500
भोपळा
कद्दू 2500 200
मेथी
मेथी 6255 600
मूळा
मूली 1400 200
रतळे
शकरकन्द 1500 500
होसूर लाल 1200 1000
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1500
वांगी
गोल 3250 500
गोल#लम्बा 2700 350
बैंगन 4200 100
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2900 1000
शलगम
मिर्च 8000 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 20000 12000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2200 1800
सीजन लीवस
सीजन लीवस 675 500
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2200 1000
हिखे अले
कच्चा अदरक 8000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 7500 600
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 4000 1600
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 3000
सूखी 27500 2630
हाईब्रीड 5500 4500
काजू
जम्बू 57000 56800
काळं गिरी
उंगराब्लेड 66500 65500
गरब्लेड 69500 68500
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 12655 8250
तांबडी मिरची
लाल 7000 6700
धनिया बीज
धनिया बीज 14175 9750
पूर्ण हरा 13050 7505
नारळ
नारियल 6500 500
बड़ा 2000 1600
मध्यम 2800 2500
मेथी दाणे
मेथीबीज 6950 5250
लसूण
ओसत 3200 2700
देशी 4000 650
लहसुन 7000 725
सुकी मिर्ची
तृतीय किस्म 2500 1500
द्वितीय किस्म 4500 3500
प्रथम किस्म 8000 5000
रेड टॉप 9300 7500
लाल 6800 5600
लाल नई 7800 6200
स्थानीय 7900 4800
सफेद 6500 5000
हळद
फिंगर 9099 4000
बल्ब 8000 4160
सूखी 9500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
4050 4050
अमेरिकन 4100 3300
एच-4 4253 3850
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4400 3700
एन-44 3500 3300
एफ-1054 4125 3250
एम.सी.यू 5 4050 3750
एमसीयू 3900 3700
एल.आर.ए. 4050 3000
एलएच-1556 4200 3600
एलडी-327 5200 5100
कपास (अनजिन्ड) 4440 3500
जी.सी.एच. 4337 2069
जी-6 4050 3888
देशी 4360 3600
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5139 3400
शंकर 431 मिमी फाइन 4340 3750
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4225 3500
ताग 2400*
जूट 3000 2300
टी.डी. 5 3500 2450
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2400
चपाथी 6600 3500
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6800 6000
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 46000 45000
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500