हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
21/10/2016

बाजार नोंदणी  : 1373
(till 18:32 52)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1780 1500
147 उत्तम 1570 1570
147 औसत 1925 1710
कल्याण 1855 1140
दड़ा 1775 1550
देशी 2400 1400
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1575
फर्मी 1900 1750
मध्यम 3000 1780
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2400 1500
लाल 3200 2000
लोकवान 2065 NR
लोकवान गुजरात 1960 1720
शरबती 2600 1350
स्थानीय 3400 1795
सफेद 2800 1900
जव 1225*
दरा 1925 1660
देशी 1704 1580
ज्वारी Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1351 1100
ज्वार (सफेद) 3200 1050
ज्वार हाईब्रीड 1390 1060
स्थानीय 1620 1110
हाईब्रिड 1800 1048
तांदूळ/भात
1009 कार 4900 2100
आई आर-8 2625 2300
उसना चावल 2800 2200
चिवड़ा 2600 1750
जया 3600 3000
तृतीय 2540 1915
परिमल (नया) 3000 2900
पौन्नी 2700 2600
फाइन 6000 2150
बासूमती 7400 7200
बासमती पैडी 4300 4200
बी.पी.टी. 4250 2500
मध्यम 4800 1960
मसूरी 3500 2500
मोटा 4200 1950
रतनाचुड़ी (7185-749) 2950 2600
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 6000 3000
सामान्य 3000 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4900 3700
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2150
बाजरी 1330*
देशी 1750 1000
स्थानीय 1495 1125
हाईब्रीड 2200 1140
मका 1365*
देशी लाल 1800 848
देशी सफेद 1800 1100
पीला 1800 861
फाइन 1450 1350
मध्यम 1415 1350
लाल 1800 1275
व्हाइट (सफेद) 1700 1265
स्थानीय 1707 500
हाइब्रिड 1600 1300
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1300
रागी 1725*
फाइन 2500 2200
स्थानीय 2240 1700
साजें
सज्जे 1337 1321
साळी, भात Common:1470 Grade-A:1510
2350 1510
2360 1805
1950 1800
2250 1950
1400 1260
2270 1950
1650 1500
2050 1801
2226 2155
1510 1100
1560 1530
1568 1250
1800 1775
2125 1925
1544 1516
1520 1450
1530 1460
1499 1200
1770 1430
1450 1250
1001 1683 1380
आई . आर. 36 1540 1225
आई .आर. 64 1626 1186
ए. पुन्नी 2150 1320
एएसटी 16 1750 1000
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 37 1679 900
एडीटी 39 1500 1325
एडीटी 42 1670 1240
एडीटी 43 1788 1250
एमटीयू-1001 1510 1430
एमटीयू-1010 1750 1150
एमटीयू-2077 1440 1410
कल्चर 1620 1540
जया 2317 2046
टी.के.एम.9 1398 1333
धान 1850 900
पैडी मध्यम 1520 1000
पैडी महीन 2281 1250
पैडी मोटा 1700 1100
पपटला 1347 1347
पी.वाई 01 1510 1510
पोन्नी 2593 1575
पौम्मानी 1500 1500
बासुमती 2300 1600
बी.पी.टी. 2650 1410
मसूरी 2100 1310
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
राइट पौन्नी 2500 1901
लाल 1480 1300
व्हाईट कार 1497 1465
सुपर पोन्नी 2400 1394
सम्बा मसूरी 2336 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1410 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1410
सिन्ना पोन्नी 1497 1452
सीओ. 43 1650 1470
सोना 2200 1680
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 1800 1700
हंसा 1765 1210
सोजी
सोजी 6100 2130
हाइब्रीड कुम्बु
1800 1750
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2800 1900
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुळ
अच्छू 3940 3200
अनकापल्ली 4000 3500
करीकटु 3700 3200
नं0 2 1700 1700
नं0 3 2500 1500
निजामाबाद 4050 3095
पठारी 4150 2900
पीला 4330 3500
मुड्डे 4800 3300
लाल 3995 3550
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7000 6050
मैदा
मैदा आटा 2520 2000
येम
याम 2200 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 11500
साखर
एम-30 4200 3880
चीनी 4500 3300
शक्कर 3935 3748
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11700 10125
पान
स्थानीय 11200 8000
सुपारी
कच्चा 2100 1800
केम्पूगोटू 19185 16489
चाली 17299 17299
पाइलोन 2000 1500
बेट्टे 18000 17500
बिलेगोटू 14119 14119
रासी 29000 22569
लाल 18800 16000
सुपारी 27000 16000
सफेद 18000 18000
सिप्पेगोट्टू 10119 10119
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 5500
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6500 6000
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 12700 10000
उडीद 5000*
9000 8000
7400 7300
उड़द (साबुत) 13000 1501
उड़द की दाल 13200 11000
एफ.क्यू. (बर्मा) 13000 10000
देशी 9000 3000
राजकोट टी-9 10000 10000
स्थानीय 12000 6460
हाईब्रीड 6000 5000
कलथी
कुलथी (साबूत) 11290 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6800 6200
तूर 5050*
6511 6201
7850 5000
8100 7800
7300 7250
9500 9000
6500 6400
5650 5250
अरहर 12200 4500
तूर दाल 13600 7600
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 4000 4000
सेम (साबुत) 5300 700
बंगली चणा डाळ
अन्य 10800 10500
11500 9000
औसत (साबुत) 14700 7221
काबुल छोटा 10600 9000
गुलाबी 10000 5000
चना (खंडित) 10495 8280
ज्वारी स्थानीय 4600 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 10000 9900
देशी (साबुत) 11400 7650
मूग 5225*
मूंग दाल-1 9000 6100
मध्यम 5200 4900
स्थानीय 5225 2000
स्थानीय (साबुत) 4550 4450
हरा (साबुत) 8000 3000
हाईब्रीड 7575 3505
मूग दाळ
मूंग दाल 7600 6500
मटकी डाळ
मोठ दाल 6800 6600
मटार
हरा मटर 4500 3000
मसूर 3325*
7000 6850
10900 7300
7000 6300
8250 7000
6650 6500
9500 7800
6880 6400
9400 7300
5050 4725
मसूरी दाल 11000 6800
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 6800
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3650 3057
एरंड का बीज 3605 2212
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
6600 6500
कोपरा 6550 5000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11250 10300
जवस
अलसी 4635 4525
तीळ 5000*
काला 12140 6000
तिल 9000 4000
सफेद 8430 4505
मुईमूग 4220*
4125 2500
गुंगरी (कोशयुक्त) 4800 2800
गेजे 5750 1679
जेएल-24 4600 4100
टीएमवी-2 5130 2100
डीएमवी-7 5140 4400
नट्टे 5000 3500
बड़ा (कोश युक्त) 4200 2919
बल्ली#हब्बू 3825 3750
बोल्ड 4265 NR
मूंगफली का बीज 4255 3250
स्थानीय 5500 2089
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 3750
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4600 4100
राई यू.पी. 4250 4150
लोही काली 4275 3550
सरसों 4392 2500
सरसौं (काली) 5050 3710
मोहरीचं तेल
12200 9890
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5500 2550
सुर्यफूल
स्थानीय 4450 2729
सूर्यमुखी 3700 2700
हाइब्रिड 4000 3010
सुर्यफुलाचे बी 3950*
सूर्यमुखी का बीज 4100 3900
सोबाबिन Black:2775 Yellow:2775
काला 2775 2775
पीला 3265 2000
सोयाबीन 3112 2000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 50000 8000
तेजडया
बुल 32000 12000
बकरा
बकरी 8000 1300
बकरी
बकरी 6000 3400
बैल
बैल 40000 9000
भेड़
मध्यम भेड़ 5500 4600
मेंढा
भेड़ 15000 8000
म्हैस
भैंस 50000 25000
रेडा
भैंसा 9000 6800
फळ
अननस
अनन्नास 4000 1000
ओला नारळ
कच्चा नारियल 8000 6000
केळे
2200 2100
एलक्की बाले 3500 1000
खांदेश 1391 225
चम्पा 1500 1300
नन्द्रा बाले 6600 1000
नौटी बाले 1800 800
पका हुआ केला 6200 35
पच्छा बाले 1400 600
पलयमथोड़न 3500 1200
पूवन 5000 950
मध्यम 3000 1100
रसाकथाई 4400 3600
रोबस्टा 2900 950
लाल केला 4600 4000
सामान्य बड़ा 666 533
कालिंगड
तरबूज 2000 500
खरबूज
खरबूजा 4750 300
चिकू
सपोता 6000 200
डाकींब
अनार 13000 900
डाळिंब
मध्यम 4000 1500
संतरा 5000 375
ताबडा भोपळा
सीताफल 2000 1000
द्राक्षं
काला 14000 1000
सफेद 3500 2000
हरा 14375 4000
पपई
पपीता 2900 500
पेरू
अमरूद 6200 666
मोसंबी
मौसमबी 6000 800
लाइम
4000 3500
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 8000 2000
कश्मीर#शिमला-2 9000 4400
गोल्डन 6000 1750
डैलीसियस 8500 1094
रेड गोल्ड 7000 2000
रिच रेड 9250 3750
रॉयल डेलीसियस 9500 3000
शिमला 6500 3500
सेब 12500 1400
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3800 2400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2800
एलिफैंट यैम
970 550
कच्चे केळे
कच्चा केला 5500 560
कम्हड़ा (चप्पल कद्दू)
2000 1800
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 5600 3000
काकडी
खीरा 5000 100
कांदा
छोटा 4000 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1200 600
द्वितीय किस्म 400 50
नासिक 1400 350
पूना 1100 800
प्याज 3900 100
प्रथम किस्म 1000 400
पूसा-लाल 1000 280
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2900 1000
लाल 1050 300
स्थानीय 1500 200
सफेद 1335 300
कार्ले
करेला 6100 500
काळं घोसाळं
काली तोरी 4000 800
कोलाकैसिया
5800 1100
कोहळा
पेठा 2200 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4600 1000
गवारी
ग्वार 4000 1500
गाजर
गाजर 8000 300
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3200 2800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 400
चिचिंडा
चिचिण्डा 4200 400
टैपीओका
टैपियोका 3200 784
टोमॅटो
टमाटर 3800 300
देशी 2700 400
स्थानीय 3200 210
हाइब्रिड 4000 400
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3800 3600
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1000 800
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 2500 200
दुधी
बोटल गौर्ड 3800 400
धणे/कोथिंबर
धनिया 8000 600
स्थानीय 7000 7000
नूल खोल
नूल खोल 1600 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1400 800
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1000 800
पानकोबी
गोभी 4000 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1000 400
फ्लॉवर
फूलगोभी 7500 500
स्थानीय 7200 324
बटाटा
आलू 3200 220
एफ.ए.क्यू. 1225 700
चन्द्रमुखी 1000 800
चिप्स 1700 1200
ज्योति 2300 1250
जालंधर 800 600
देशी 2000 150
लाल 2300 1150
स्थानीय 3000 500
बीट
बीटरूट 3200 400
भेंडी
भिन्डी 6000 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 14000 3000
भोपळा
कद्दू 3500 175
मेथी
मेथी 5000 2500
मूळा
मूली 3500 100
रतळे
शकरकन्द 2400 350
लिंबू
4050 2050
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6600 1800
वांगी
गोल 1285 700
गोल#लम्बा 4000 800
बैंगन 4600 430
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 4300 1000
शलगम
मिर्च 6100 700
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 4400 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3400 3200
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 200
हिखे अले
कच्चा अदरक 8000 800
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10000 300
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 3600 800
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
सूखी 17500 9500
हाईब्रीड 5000 4600
काळं गिरी
उंगराब्लेड 70000 68500
गरब्लेड 69000 68000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18450 11000
तांबडी मिरची
लाल 13500 5500
धनिया बीज
धनिया बीज 10000 4575
नारळ
8000 4500
9000 6000
11000 4000
9000 4500
1500 1300
6000 6000
नारियल 8000 120
मध्यम 9500 850
बडिरोप
11375 4800
मेथी दाणे
मेथीबीज 3605 2650
लसूण
ओसत 10000 4499
देशी 11000 800
लहसुन 13000 5000
सुकी मिर्ची
कड्डी 13800 3019
गुन्टूर 13500 12000
डब्बी 22269 4599
तालू 3500 1800
द्वितीय किस्म 8000 5000
प्रथम किस्म 12550 10000
ब्यादगी 20000 16000
मन्कटटू 14000 12000
लाल 9000 6500
हळद
फिंगर 9200 5465
बल्ब 8249 4000
हल्दी 8000 6000
हल्दी स्टिक 13000 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3860 Long staple:4160
5480 3850
अमेरिकन 5331 4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5205 4005
एच-4 5916 3250
एम.सी.यू 5 6189 1500
एमसीयू 5000 4000
एमसीयू-7 5322 4010
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 5519 4065
कपास (अनजिन्ड) 5300 3000
कपास (जिन्ड) 4100 4100
जी.सी.एच. 5200 4900
जी-6 4565 4365
देशी 5360 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4700 4600
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5560 3500
ताग 3200*
टी.डी. 5 4500 3125
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 2200
करपुली ए#सी पतली 10700 10700
चपाथी 4100 3800
नन ए#सी फूल 6000 5500
चिंचोके
इमली का बीज 2200 1300
लाकूड
4400 420
यूकैलिप्टस 440 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 70800 70000
स्थानीय (कच्चा) 11000 9600
मनुका/बेदण्णे
किशमिश 19500 17000