हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
18/1/2018

बाजार नोंदणी  : 1054
(till 15:30 10)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 19200 18600
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7200 6575
तूप
NR 28000
मोहरीचं तेल
11256 8100
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 2000
गहूं 1625*
1822 1670
Sonalika 1720 1570
147 औसत 1680 1400
दड़ा 1840 1140
देशी 2400 1450
मध्यम 1950 1600
मध्यम फाइन 2600 2400
महाराष्ट्र 2189 1800 1622
लाल 2000 1890
लोकवान 1825 1500
लोकवान गुजरात 1775 1615
शरबती 2005 1645
स्थानीय 2000 1450
सफेद 2680 2000
जव 1325*
दरा 2600 1150
देशी 1460 1350
ज्वारी Hybrid:1700 Maldandi:1725
ज्वार (पीली) 1650 1550
ज्वार (सफेद) 4105 1250
स्थानीय 2000 1600
सफेद 1620 1450
तांदूळ/भात
1009 कार 6000 1900
आई आर-8 3500 3400
उसना चावल 2900 2135
चिवड़ा 1550 1350
जया 3500 3200
तृतीय 2800 1700
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6200 2500
फाइन (बासमती) 8700 8500
बी.पी.टी. 4500 4300
मटा उसना 4300 4200
मध्यम 3200 1900
मसूरी 3000 2950
मोटा 2610 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2700 1920
रतनाचुड़ी (7185-749) 3400 3000
सुपर फाइन 6000 3600
सामान्य 7000 1800
सोना 5200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 2300
सोना महिन 4400 4300
बाजरी 1425*
देशी 1785 850
बोल्ड 1400 1300
स्थानीय 1140 1050
हाईब्रीड 1150 960
मका 1425*
देशी लाल 1440 925
देशी सफेद 1700 1520
पीला 1600 991
लाल 1300 1200
स्थानीय 1500 1310
हाइब्रिड 1540 905
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1400 1195
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1150
हाइब्रिड#स्थानीय 1440 1155
रागी 1900*
लाल 2209 2209
स्थानीय 2000 1600
साळी, भात Common:1550 Grade-A:1590
1560 485
3530 3430
2880 2780
3100 3000
1600 1500
3500 3300
1570 1480
3450 3300
3000 2800
2650 2500
2690 2460
2540 2330
2980 2820
1600 1250
1440 1420
1590 1335
1920 1820
3200 2900
1560 1550
1900 1600
1600 1400
3550 3300
2800 2600
3530 2600
2660 2420
3150 2900
1690 1550
2090 2030
1550 1450
2900 2820
1762 1310
1580 1480
3110 2860
2770 2490
1750 1600
1560 1260
2390 2260
1605 1590
3400 3300
1600 1470
1510 1500
1550 1350
1800 1750
1001 1590 1400
आई . आर. 36 1590 1500
आई . आर. 64 1590 1590
आई .आर. 64 1590 1550
ए. पुन्नी 2175 1328
एएसटी 16 1900 1600
एडीटी 36 1875 1200
एडीटी 37 1893 1600
एडीटी 38 1500 1500
एडीटी 43 1840 1159
एमटीयू-1001 1550 1450
एमटीयू-1010 1700 1410
धान 2520 1365
पैडी मध्यम 1660 1260
पैडी महीन 3450 1380
पैडी मोटा 1650 1300
पोन्नी 2540 1380
पौम्मानी 1667 1667
बासुमती 3150 2004
बी.पी.टी. 2400 1100
मसूरी 1570 1520
राइट पौन्नी 1667 1667
सम्बा मसूरी 1591 1590
स्वर्ण मसूरी (नया) 1590 1435
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1590 1550
सीओ. 43 1770 1550
सोना 1905 1552
सोना मसूरी (पुराना) 1600 1400
सोना महसूरी 1900 1700
सोजी
सोजी 2700 2390
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2800 2000
गुळ
अनकापल्ली 3300 2900
काला 3700 2180
खण्डसारी 3590 2700
नं0 3 2600 2000
पठारी 3300 2350
पीला 3720 2200
लाल 3640 2000
मैदा
मैदा आटा 2700 1180
रबर
आर.एस.एस.-4 14000 12500
साखर
एम-30 3900 3650
चीनी 4550 3380
मध्यम 4300 3800
महिन 3800 3400
शक्कर 3900 3700
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 20000 8000
सुपारी
कच्चा 2600 1300
नई वैरायटी 18000 8000
लाल 21000 17500
सुपारी 24000 20500
सफेद 22000 18500
डाळ
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 7000 3700
उडीद 5400*
उड़द (साबुत) 8060 2800
उड़द की दाल 9200 7000
देशी 4700 3100
कलथी
कुलथी (साबूत) 5225 5175
तूर 5450*
5450 5450
5400 3700
6300 3300
6200 5500
5450 4000
अरहर 5500 2900
अरहर दाल (तूर) 8000 6500
तूर डाळ
अन्य 5900 5500
तूर दाल 7800 4408
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 5000 4500
सेम (साबुत) 5300 5000
बंगली चणा डाळ
अन्य 7500 5200
चना दाल 8500 4950
बंगाली चना 4000*
औसत (साबुत) 7500 3450
गुलाबी 5500 5500
ज्वारी स्थानीय 4000 3800
देशी (साबुत) 7000 3390
मूग 5575*
मूंग दाल-1 8000 7500
मध्यम 8000 7800
स्थानीय (साबुत) 5600 5150
हरा (साबुत) 8000 3200
मूग दाळ
मूंग दाल 7300 5300
मटार
सफेद फौजी 3000 2800
हरा मटर 8060 800
मसूर 3950*
5000 4650
4650 4520
3600 3465
7500 5550
4380 3900
4950 4700
8000 6500
3100 2700
4850 3000
4030 3990
4020 4000
4500 3350
4310 3800
4050 3950
4150 4050
मसूरी दाल 9700 4400
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 1600
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3935 3525
एरंड का बीज 4150 3600
कोपरा Milling:6500 Ball:6785
कोपरा 13500 8000
जवस
अलसी 4650 4160
तीळ 5300*
काला 8125 6000
तिल 7440 5500
सफेद 9010 4000
मुईमूग 4450*
4020 3250
डीएमवी-7 4500 4460
बड़ा (कोश युक्त) 4700 4600
बोल्ड 4000 3150
मूंगफली का बीज 5080 5000
स्थानीय 5000 3500
हाईब्रीड 4700 3100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6500 3850
मोहरी 3700*
पीली (काली) 3850 3500
लोही काली 4010 3200
सरसों 4250 2950
सरसौं (काली) 4000 3100
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5208 4166
सुर्यफूल
हाइब्रिड 4000 4000
सोबाबिन Black:3050 Yellow:2775
पीला 3400 2500
सोयाबीन 3316 3275
फळ
अननस
अनन्नास 4500 1000
केळे
1120 1060
खांदेश 2525 300
चम्पा 3500 1460
नन्द्रा बाले 4700 2500
पका हुआ केला 5200 700
पलयमथोड़न 5000 1100
पूवन 7000 2000
मध्यम 2000 780
रसाकथाई 5900 4800
रोबस्टा 2800 1000
लाल केला 5000 3500
कालिंगड
तरबूज 2800 2400
चिकू
सपोता 3500 1500
डाकींब
अनार 6500 1400
डाळिंब
दार्जिलिंग 13000 3200
मध्यम 3750 3500
संतरा 4500 3000
द्राक्षं
काला 6000 4200
हरा 6600 2000
पपई
पपीता 2400 500
पेरू
अमरूद 4300 800
फणस
कठहल 3000 2600
मोसंबी
मौसमबी 4000 1700
सफरचंद
कंडीशन 5500 5000
कश्मीर#शिमला-2 11000 4200
डैलीसियस 10000 2000
रॉयल डेलीसियस 5600 5500
शिमला 9000 5000
सेब 12000 1700
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3500 1200
इण्डियन बिन्स (सीम)
4100 3800
कच्चे केळे
कच्चा केला 5000 400
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 13000 9000
काकडी
खीरा 4100 600
कांदा
छोटा 13560 4800
द्वितीय किस्म 2600 2400
नासिक 4600 2000
प्याज 6800 1000
प्रथम किस्म 3000 2550
बड़ा 5000 2800
लाल 4600 800
स्थानीय 4800 1000
सफेद 2500 1200
कार्ले
करेला 6200 350
काळं घोसाळं
काली तोरी 3000 600
कोहळा
पेठा 3000 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5250 300
गाजर
गाजर 6500 300
चाऊ चाऊ
चाव चाव 500 200
चिचिंडा
चिचिण्डा 3600 1000
टैपीओका
टैपियोका 2500 800
टोमॅटो
टमाटर 3400 200
देशी 2050 250
स्थानीय 1600 100
हाइब्रिड 2500 140
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1600 800
तोंडल्यासारखी भाजी
5200 1420
दुधी
बोटल गौर्ड 2800 100
दुधी घोसाळं
1180 1130
धणे/कोथिंबर
धनिया 1580 450
स्थानीय 800 650
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 300 250
पानकोबी
गोभी 3600 250
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1400 400
फरसबी
3000 2000
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 2000 825
फूलगोभी 4200 94
रॉची 2000 1800
स्थानीय 4000 430
बटाटा
(लाल नैनीताल) 600 400
आलू 3600 NR
एफ.ए.क्यू. 650 210
ज्योति 1600 260
जालंधर 400 300
देशी 1400 NR
लाल 550 450
स्थानीय 2400 250
बीट
बीटरूट 4000 400
भेंडी
भिन्डी 5200 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2310 1100
भोपळा
कद्दू 2800 140
मटाराच्या रोंगा
2400 1200
मेथी
मेथी 3500 500
मूळा
मूली 2000 NR
रतळे
शकरकन्द 2000 800
होसूर हरा 1300 1080
लिंबू
3400 1200
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5000 1000
वांगी
अरकासिला मट्टीगुला 1200 300
गोल 4000 450
गोल#लम्बा 5500 400
बैंगन 3800 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2100 800
शलगम
मिर्च 8000 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 17000 6800
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 2500 2000
हिखे अले
कच्चा अदरक 6000 1430
हिखी मिरची
हरी मिर्च 7000 400
मसाले
अलं
सूखी 12000 1200
काळं गिरी
उंगराब्लेड 42000 40000
गरब्लेड 43500 42000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 19625 15200
तांबडी मिरची
लाल 9500 3000
श्रेणी-2 10000 9000
धनिया बीज
धनिया बीज 8000 3000
नारळ
नारियल 11000 1200
बड़ा 3800 3700
मध्यम 4200 80
मेथी दाणे
मेथीबीज 3205 1520
लसूण
ओसत 2955 1250
देशी 3325 500
यू.पी. 4200 4000
लहसुन 5000 950
सुकी मिर्ची
द्वितीय किस्म 9400 9000
लाल 15500 6250
हळद
फिंगर 9489 1209
बल्ब 9000 4550
सूखी 12000 11800
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:4020 Long staple:4320
5350 4850
5350 4750
170-सी2 (जिन्ड) 4150 3750
अमेरिकन 5550 4500
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 5330 4720
एच-4 5150 3800
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5200 4900
एम.सी.यू 5 4800 4000
एमसीयू 4500 3700
कपास (अडोनी) 4320 4320
कपास (अनजिन्ड) 5140 4100
कपास (जिन्ड) 5000 4800
देशी 4950 4400
शंकर 431 मिमी फाइन 5410 4500
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5500 4000
ताग 3500*
टी.डी. 5 4050 2650
वनोत्पाद
चिंच
इमली 2700 1900
करपुली ए#सी पतली 14600 14600
चपाथी 5500 4600
नन ए#सी पतली 9800 9800
नन ए#सी फूल 5300 5300
फूल ए#सी 9300 9300
फायरवुड
जलाऊ लकड़ी 420 200
लाकूड
450 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 15800 12500