తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
17/1/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1373
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 13400 11200
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 5910
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 10800 10000
सरसों का तेल
11600 9750
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 2000
गेहूँ 1525*
Sonalika 2200 1670
147 उत्तम 1849 1849
147 औसत 2141 1470
कल्याण 2650 1750
ज्वारी 1600 1600
दड़ा 1950 1650
देशी 2600 1800
पी.आई .एस.एस.आई 2200 1700
पी.बी.डब्ल्यू 343 1800 1600
फर्मी 2200 1900
बंसी 3000 2600
मैक्सिकन 2080 1890
मध्यम 2200 1800
महाराष्ट्र 2189 2400 1680
मिल क्वालिटी 1720 1680
मिलबर 1825 1750
राजस्थान टुकड़ी 2110 1425
लाल 2800 2000
लोक-1 2000 1500
लोकवान 2150 NR
शरबती 4100 2150
स्थानीय 3600 1400
सुपर फाइन 3200 2800
सफेद 2550 1501
सोना 2800 2200
चावल
1009 कार 5700 2090
आई आर-8 3000 2300
उसना चावल 2900 2320
एच.वाई वी. 2050 1950
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3200 3000
कच्चा बासमती 3600 2200
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2500 1720
जया 3500 3000
तृतीय 2590 1950
तल्लाहमसा (बिलीहमसा) 3500 2850
परिमल (नया) 3000 2900
पूसा बासमती कच्चा (पुराना) 3300 2775
फाइन 6000 2200
बी.पी.टी. 4300 2600
मटा उसना 3850 3700
मध्यम 4500 2200
मसूरी 2800 1880
मोटा 4200 1650
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2500
सुपर फाइन 4000 2290
सामान्य 2900 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3700
सोना 4800 3800
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 1900
जव 1225*
दरा 1940 1780
देशी 1901 1750
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2540 1300
ज्वार (सफेद) 3500 1088
ज्वार हाईब्रीड 1881 1257
लाल 3200 1375
स्थानीय 2564 1110
हाईब्रिड 1875 1462
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1850 1000
1121 2725 1470
आई . आर. 36 1520 1270
आई . आर. 64 1510 1460
आई .आर. 50 4800 3500
आई .आर. 64 1850 1309
एएसटी 16 1600 1000
एडीटी 36 1580 1380
एडीटी 37 1733 1533
एडीटी 38 1500 1500
एडीटी 39 1500 1500
एमटीयू-1001 1670 1450
एमटीयू-1010 1600 1375
एमटीयू-2077 1470 1470
चित्ती मुथैयालू 2629 2049
जया 1500 1250
ठीक 1980 1140
डी बी 2765 2280
धान 3500 601
नं0 2716 1470 1400
पैडी मध्यम 1851 1180
पैडी महीन 2380 1060
पैडी मोटा 1710 1070
पौम्मानी 1500 1500
बसंगी 1470 1470
बासुमती 3700 2000
बी.टी. 3675 3500
बी.पी.टी. 2600 1400
मसूरी 2100 1130
राइट पौन्नी 2083 2083
राजाहम्सा 1586 1119
रासी 1700 1700
विजया मसूरी 1740 1680
सुगंधा 2470 1950
सम्बा मसूरी 1942 1203
सुरेखा 1510 1480
सर्वती 2020 1800
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1050
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1450
सामान्य 1510 950
सोना 2180 1210
सोना महसूरी 2366 1361
हंसा 1737 1309
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1950 1115
बाजरा 1330*
देशी 1800 1280
बोल्ड 1450 1350
स्थानीय 1758 1250
हाईब्रीड 2000 139
मक्का 1365*
देशी लाल 1510 1025
देशी सफेद 1821 1275
पीला 1740 960
फाइन 1365 1365
मध्यम 1400 1300
व्हाइट (सफेद) 1815 1410
स्थानीय 1750 1031
हाइब्रिड 1651 729
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1200
रागी 1725*
फाइन 3600 3400
स्थानीय 3400 1900
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2935 2935
साजें
सज्जे 1451 1451
सोजी
सोजी 3800 2140
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1500
गुड़
अच्छू 4400 3000
अनकापल्ली 3400 3000
करीकटु 3500 3200
खण्डसारी 3040 2960
नं0 1 3210 3000
नं0 2 3125 1500
नं0 3 2795 1500
निजामाबाद 4000 3070
पठारी 3500 2800
पीला 3570 2900
मुड्डे 4600 4400
लाल 3550 2970
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 3200 2090
मैदा
मैदा आटा 3200 2040
येम
याम 1800 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14600 13500
शक्कर
एम-30 4250 3900
चीनी 4200 3350
महिन 3800 3400
शक्कर 3950 3850
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4200 3401
एरंड का बीज 3970 2500
अलसी
अलसी 4750 4690
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7251 4000
गेंद 6600 6200
मध्यम 6100 6100
तारामीरा
7400 7400
तिल 5000*
काला 10255 5000
तिल 8000 5225
लाल 6750 6750
सफेद 10000 3544
तोरिया 3020*
तोरिया 3800 3300
नाइजर बीज 3825*
शमतील का बीज 5400 5200
फूल 3300*
कुसुम 2808 2475
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 8800 2000
गेजे 5699 1692
जी -20 4375 3500
टीएमवी-2 4989 2712
बड़ा (कोश युक्त) 4500 3530
बल्ली#हब्बू 5159 3070
बोल्ड 4670 3150
मूंगफली (खंडित) 5833 5000
मूंगफली का बीज 4805 3500
स्थानीय 5787 2518
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 3825
सूरजमुखी
स्थानीय 3800 2694
सूर्यमुखी 3600 2639
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 3071 2661
सरसों 3350*
पीली (काली) 4350 3275
राई यू.पी. 3850 3750
लोही काली 4360 3650
सरसों 4700 2500
सरसौं (काली) 4360 3700
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3180 1685
स्थानीय 2820 2210
सोयाबीन 3050 2158
होंज सीड
हांज सीड 2333 2250
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12505 7600
पान
स्थानीय 11000 4600
सुपारी
एपी 27229 26819
कच्चा 2000 1700
केम्पूगोटू 19459 10685
गोराबालू 16699 11009
चाली 22099 18889
टटीबेट्टी 25849 18011
नई वैरायटी 20000 12000
पका 21928 16009
बेट्टे 30089 15149
बिलेगोटू 17629 8011
रासी 28389 22399
सुपारी 25000 15000
सराकू 44189 30000
सिप्पेगोट्टू 10244 7899
सी.क्यू.सी.ए. 17000 6101
दालें
अरहर 5050*
5169 3211
4211 3900
4600 4500
4390 4251
4600 3836
4700 4500
5500 4000
777 नई वसद इम्प 5180 3571
अरहर 10800 1770
अरहर दाल (तूर) 11200 3386
मध्यम 9400 9000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7019 3349
आवरे दाल
ऑवरे दाल 8000 6500
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 9500 NR
उड़द की दाल 11500 9500
एफ.क्यू. (बर्मा) 11000 9000
ठीक 8500 7800
देशी 7000 4500
स्थानीय 10000 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10700 7900
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4649 1750
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6000 5500
तूर दाल
तूर दाल 13000 3801
बंगली चना दाल
अन्य 12200 11500
चना दाल 13800 10000
बंगाली चना 3425*
999 8855 8740
औसत (साबुत) 10000 3100
कॉटा 5000 5000
गुलाबी 9500 5000
चना दाल 12000 8800
ज्वारी स्थानीय 8600 6300
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 9250 9150
देशी (साबुत) 10600 4801
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 11500 7000
मध्यम 10500 4720
स्थानीय 5225 3799
स्थानीय (साबुत) 4550 4450
हरा (साबुत) 8500 1524
हाईब्रीड 7400 6295
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 6000
मटकी दाल
मोठ दाल 6000 5000
मटर
हरा मटर 4000 400
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 6800 6200
मसूर गोला 6900 4000
मसूरी दाल 10800 3650
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 7301 4260
लोबियाम्लान (साबुत-खंडित) 5225 5225
सेम
स्थानीय 5000 1400
सेम (साबुत) 3600 600
पेय पदार्थ
चाय
असम सी.टी.सी पत्ती 34000 33000
असम सी.टी.सी. डस्ट 25000 24000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 19000
बकरी
बकरी 2000 1200
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1200
भैंस
भैंस 60000 30000
फल
अंगूर
काला 8000 1000
नाटल 4000 2000
सफेद 5000 2285
हरा 11150 4100
अनन्नास
अनन्नास 4800 400
अनार
अनार 10000 1500
अमरूद
अमरूद 2850 667
अमरूद इलाहाबाद 1800 1750
कटहल का फल
कठहल 1900 1750
केला
एलक्की बाले 3800 1000
करपुरा 170 110
खांदेश 1700 230
नन्द्रा बाले 6900 1000
नौटी बाले 1600 800
पका हुआ केला 6000 800
पच्छा बाले 1800 600
पलयमथोड़न 4900 900
पूवन 6000 2100
मध्यम 2500 1550
रसाकथाई 5700 4500
रोबस्टा 2953 1500
लाल केला 5950 3300
कलिंदा
तरबूज 2400 250
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1400 300
चीकू
सपोता 4000 400
नारंगी
दार्जिलिंग 11350 3200
नागपुरी 1950 1875
संतरा 5200 500
पपीता
पपीता 1800 300
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1000 500
मुसम्मी
मौसमबी 3800 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 7400 7200
डैलीसियस 14000 4600
रॉयल डेलीसियस 5285 5230
शिमला 11000 6000
सेब 12800 2500
मसाले
अजवाईन
14500 6201
काली गिरी
उंगराब्लेड 66000 64000
गरब्लेड 63500 62500
मालाबार 61069 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19075 NR
धनिया बीज
धनिया बीज 12000 4750
बदामी स्टीम 6800 5611
नारियल
ग्रेड-I 12000 6000
ग्रेड-II 9932 9932
ग्रेड-III 12000 10000
नारियल 13000 2400
बड़ा 22000 1400
मध्यम 12000 3000
मेथी बीज
बेस्ट 3000 3000
मेथीबीज 8500 3150
लहसुन
ओसत 4700 3800
देशी 12000 1500
लहसुन 13500 4000
लाल मिरची
लाल 10500 5500
सुखी मिर्ची
कड्डी 13999 2099
गुन्टूर 9909 1899
डब्बी 14800 3099
तालू 5000 2000
द्वितीय किस्म 10800 4000
प्रथम किस्म 11000 9000
ब्यादगी 20000 12000
मन्कटटू 10000 8500
रेड टॉप 10500 5000
लाल 12500 5000
लाल नई 11200 5000
स्थानीय 10250 2250
सफेद 10900 1500
सोंठ
बड़ा#मोटा 1600 800
वैजीटेबल - फ्रैश 3100 1000
सूखी 12000 10900
सोफ़
13300 4725
हलदी
फिंगर 8370 5000
बल्ब 9000 4888
राजापुरी 8375 6525
सूखी 12000 11900
हल्दी 6266 6250
हल्दी स्टिक 13000 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5510 4820
अमेरिकन 5860 4200
ईरा (अनजिन्ड) 4160 4160
एच-4 5405 5005
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5551 5400
एफ-1054 5783 4212
एम.सी.यू 5 5589 2000
एमसीयू 5000 4800
एल.आर.ए. 5500 5200
एलएच-1556 5849 4876
एलडी-327 6200 2269
कपास (अडोनी) 5829 4050
कपास (अनजिन्ड) 5570 3000
कपास (जिन्ड) 4160 4160
जयधर 5400 5000
जी.सी.एच. 5909 4000
देशी 5600 4200
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 7039 2009
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5900 4800
जूट 3200*
टी.डी. 5 5000 2500
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1500 1350
चिंच
इमली 9993 750
नन ए#सी पतली 13200 13200
रीठा
मध्यम 9850 4900
लकड़ी
कसुरिना 4000 3900
यूकैलिप्टस 4000 400
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 71000 69000
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 30000 9000
मुनक्का
किशमिश 15000 5000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 5200 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2600
आम
मैंगो - रा- राइप 4500 2200
आलू
आलू 3000 200
एफ.ए.क्यू. 1000 410
कुफरी गिरीराज 375 280
चन्द्रमुखी 400 300
चिप्स 1600 900
ज्योति 700 180
जालंधर 750 300
देशी 1800 150
लाल 1600 490
स्थानीय 1800 300
ककडी
खीरा 5600 400
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 550
कच्चा पपीता
2000 1600
कद्दू
कद्दू 2800 350
करेला
करेला 6000 1000
कसावा
टैपियोका 3000 1500
कोयला
पेठा 3300 700
कोलाकैसिया
5200 4500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5550 1000
ग्वार
ग्वार 3825 2700
गाजर
गाजर 3400 200
पुसाकेसर 800 700
चुकन्दर
बीटरूट 4000 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1200 400
टमाटर
टमाटर 2600 52.5
देशी 1600 100
स्थानीय 1500 100
हाइब्रिड 1450 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 900
धनिया
धनिया 8000 300
स्थानीय 11500 3511
नूल खोल
नूल खोल 2000 800
नीबू
2050 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 300
प्याज
छोटा 3200 1700
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1500 800
तेलगी 850 200
द्वितीय किस्म 600 200
नासिक 1420 750
पूना 1050 300
प्याज 3352 200
प्रथम किस्म 1000 600
पोले 691 250
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2200 1000
मध्यम 1400 100
लाल 1200 80
स्थानीय 1700 50
सफेद 1145 700
हाइब्रिड 950 150
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3200 2500
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 1250 500
फूलगोभी 3500 100
रॉची 1300 700
स्थानीय 2500 500
बैंगन
गोल 1200 300
गोल#लम्बा 2000 380
बैंगन 4600 200
बंदगोभी
गोभी 3000 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 1800 300
भिन्डी
भिन्डी 8000 400
मटर खेत
मटर 3800 600
मेथी
मेथी 2250 350
मूली
मूली 1800 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1000 400
मोगरी
800 700
रतालू
शकरकन्द 1375 600
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4000 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 2200
लौकी
बोटल गौर्ड 5100 300
शलगम
मिर्च 7500 333
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1200 1000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2600 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 11000 1100
सीजन लीवस
सीजन लीवस 600 250
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 2500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 9653 450
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 900
हांथी रतालू
2300 700