తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
24/10/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1252
(till 17:48 43)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1825 1500
147 औसत 2071 1750
कल्याण 2180 1700
दड़ा 1810 1550
देशी 2400 1710
पी.आई .एस.एस.आई 1905 1735
फर्मी 1900 1750
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2300 1580
राजस्थान टुकड़ी 1960 1440
लाल 2500 2000
लोकवान 2110 1590
लोकवान गुजरात 1975 1705
शरबती 2600 1760
स्थानीय 3400 1950
सफेद 2429 1501
चावल
1009 कार 2990 2100
आई आर-8 2800 2150
उसना चावल 2800 2200
कट्टासाम्बर 2800 2500
चिवड़ा 2600 1700
जया 3500 3150
तृतीय 2540 1950
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2100
बी.पी.टी. 4500 2500
मध्यम 4800 2100
मसूरी 3200 2400
मोटा 4200 1950
मोटा (कोर्स) उसना 2000 1800
रतनाचुड़ी (7185-749) 2950 2600
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3500 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4900 3700
सोना 5200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2150
सोना महिन 4200 4100
हन्सा 2650 2400
जव 1225*
दरा 1885 1700
देशी 1713 1600
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1138 1020
ज्वार (सफेद) 3200 1070
ज्वार हाईब्रीड 2200 1000
स्थानीय 1620 1200
हाईब्रिड 1906 1100
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1510 1280
1121 2330 1800
आई . आर. 36 1540 1450
आई .आर. 64 1533 1201
ए. पुन्नी 2518 1666
एएसटी 16 1750 1000
एडीटी 36 1700 1400
एडीटी 37 1683 1333
एडीटी 39 1548 1325
एडीटी 43 1785 1250
एमटीयू-1001 1600 1450
एमटीयू-1010 1770 1150
एमटीयू-2077 1440 1410
कल्चर 1640 1560
जया 1490 1200
टी.के.एम.9 1573 1333
ठीक 1560 1390
धान 1800 1200
नं0 2716 1730 1670
पैडी ज्योति 1550 1550
पैडी मध्यम 1900 1200
पैडी महीन 1950 1300
पैडी मोटा 1800 1100
पोन्नी 3017 1700
पौम्मानी 1500 1416
बासुमती 2811 1500
बासमती 1,509 2201 1800
बी.पी.टी. 2650 1410
मसूरी 2100 1300
राइट पौन्नी 2601 1659
व्हाईट कार 1504 1396
सुपर पोन्नी 2400 1368
सम्बा मसूरी 2307 1229
सर्वती 1650 1490
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1350
सामान्य 1570 1100
सिन्ना पोन्नी 1395 1395
सीओ. 43 1650 1146
सोना 2200 1385
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
सोना महसूरी 1900 1700
हंसा 1911 1239
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1511 1511
बाजरा 1330*
देशी 1425 1050
बोल्ड 1460 1360
स्थानीय 1555 1155
हाईब्रीड 2200 1000
मक्का 1365*
देशी लाल 1800 800
देशी सफेद 1650 1300
पीला 1800 838
फाइन 1450 1350
मध्यम 1365 1365
लाल 1775 1400
व्हाइट (सफेद) 1700 1300
स्थानीय 1920 1000
हाइब्रिड 1600 1300
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 900
रागी 1725*
फाइन 2500 2200
स्थानीय 2300 1500
साजें
सज्जे 1339 1313
सोजी
सोजी 3600 3400
हाइब्रीड कुम्बु
1800 1750
अन्य
गुड़
अच्छू 3850 1050
अनकापल्ली 4000 3500
उन्डे 2700 2700
करीकटु 3700 2400
नं0 3 2600 1500
पठारी 4200 4050
पीला 4330 3500
मुड्डे 4800 3200
लाल 4000 3320
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 1900
टूटे चावल
चिवड़ा 700 700
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 6800
मैदा
मैदा आटा 2500 2000
येम
याम 2200 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 10800
शक्कर
एम-30 4100 3880
चीनी 4500 4200
शक्कर 3932 3743
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3500 3040
एरंड का बीज 4240 2453
अलसी
अलसी 4625 4550
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6100 5250
गेंद 6526 6400
मिलिंग कोपरा 6166 5709
गुरेलू
गुरेल्लू 8659 8659
गरी का तेल
कोपरा तेल 11250 10500
तिल 5000*
काला 11650 5000
तिल 10250 4000
सफेद 9780 3355
फूल 3300*
कुसुम 2800 2550
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 4500 3000
गेजे 5737 1509
जेएल-24 4600 4100
जी -20 4360 3125
टीएमवी-2 4690 2369
डीएमवी-7 5140 4860
नट्टे 5719 2719
बड़ा (कोश युक्त) 4312 2850
बल्ली#हब्बू 4309 2510
बोल्ड 4290 2900
मूंगफली (खंडित) 5500 5000
मूंगफली का बीज 4400 3400
स्थानीय 5987 2069
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 11300 10900
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 NR
सूरजमुखी
स्थानीय 4650 2108
सूर्यमुखी 3545 2700
हाइब्रिड 3106 3040
सरसों 3350*
पीली (काली) 4600 4100
लोही काली 4250 3600
सरसों 4500 3225
सरसौं (काली) 10150 3600
सरसों का तेल
12266 9620
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 10905 1500
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3000 1800
स्थानीय 3000 1810
सोयाबीन 3085 1752
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11900 10125
पान
स्थानीय 8000 7000
सुपारी
कच्चा 2200 1800
नई वैरायटी 26000 16500
पाइलोन 1500 1500
सुपारी 27000 17000
सी.क्यू.सी.ए. 17500 11000
दालें
अरहर 5050*
5500 4000
7000 6900
7300 7250
8100 7800
अरहर 12200 4011
अरहर दाल (तूर) 13600 8500
मध्यम 9500 9000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 5500
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 13000 2700
उड़द की दाल 13800 6000
एफ.क्यू. (बर्मा) 13000 10000
ठीक 9500 8500
देशी 9000 5550
मध्यम 7400 7300
स्थानीय 10000 4500
हाईब्रीड 6000 5000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 12700 9950
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 11010 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6800 6200
तूर दाल
तूर दाल 12100 9950
बंगली चना दाल
अन्य 11000 10600
चना दाल 11000 9620
बंगाली चना 3425*
999 8870 8725
औसत (साबुत) 12000 5000
गुलाबी 10000 6250
चना दाल 11500 10000
ज्वारी स्थानीय 8000 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 10000 9480
देशी (साबुत) 11350 7400
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 9000 6000
मध्यम 5200 4900
स्थानीय 7000 3055
स्थानीय (साबुत) 4650 4550
हरा (साबुत) 8000 3012
हाईब्रीड 6040 2975
मूग दाळ
मूंग दाल 7500 6500
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 3011 3011
मटकी दाल
मोठ दाल 6500 6400
मटर
हरा मटर 8000 3200
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 8000 4605
मसूर गोला 6850 6320
मसूरी दाल 11000 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 3800
सेम
सेम (साबुत) 4500 700
पेय पदार्थ
चाय
असम सी.टी.सी पत्ती 34000 33000
असम सी.टी.सी. डस्ट 26000 25000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
बकरा
बकरी 9000 7000
भेड़
मध्यम भेड़ 8000 5000
भैंस
भैंस 60000 10000
सांड
बुल 20000 15000
फल
अंगूर
काला 14000 1875
हरा 11000 4000
अनन्नास
अनन्नास 5000 400
अनार
अनार 12500 900
अमरूद
अमरूद 3800 666
केला
अमृतपानी 2100 100
इग्निशन रेकी (लाल) 280 100
इग्निशन रेकी (सफेद) 350 160
एलक्की बाले 3050 1700
करपुरा 200 80
खांदेश 1310 250
चम्पा 1500 1300
देसी (विघटित) 250 100
नन्द्रा बाले 7900 3000
पका हुआ केला 5900 1100
पच्छा बाले 2250 1400
पलयमथोड़न 3900 1000
पूवन 5000 1000
भूषवाली पंचा 180 100
मध्यम 1800 1040
रसाकथाई 4200 3800
रोबस्टा 3400 1100
लाल केला 5200 4500
सामान्य बड़ा 560 533
कलिंदा
तरबूज 1800 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 10000 1000
खरबूजा
खरबूजा 4750 300
चीकू
सपोता 5500 400
ताबडा भोपळा
सीताफल 1250 500
नारंगी
मध्यम 4250 3850
संतरा 6500 250
पपीता
पपीता 2725 600
मुसम्मी
मौसमबी 4800 800
सेब
अमेरिकन 5150 4850
गोल्डन 6000 1750
डैलीसियस 8000 1500
रेड गोल्ड 7000 2000
रिच रेड 9000 4500
रॉयल डेलीसियस 6500 1563
शिमला 12000 7000
सेब 11563 1500
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 69000 67000
मालाबार 65000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 18555 12975
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 3500
नारियल
ग्रेड-I 11000 4000
ग्रेड-II 1500 1300
ग्रेड-III 10300 7000
नारियल 8000 120
बड़ा 18500 12000
मध्यम 11500 850
मेथी बीज
मेथीबीज 8200 2700
लहसुन
ओसत 9000 7000
देशी 6900 6850
लहसुन 13000 5000
लाल मिरची
लाल 13500 5500
सुखी मिर्ची
कड्डी 13009 3000
गुन्टूर 13500 2100
डब्बी 20700 5069
तालू 5000 1500
प्रथम किस्म 12000 10000
लाल 10100 6000
सूखी मिर्च 8200 5000
सोंठ
बड़ा#मोटा 5400 4800
सूखी 5000 4500
हाईब्रीड 4000 3800
सोफ़
10000 4755
हलदी
फिंगर 9200 3006
बल्ब 9000 4005
राजापुरी 13500 6900
हल्दी 8500 6500
हल्दी स्टिक 13000 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5300 3600
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5000 4440
अमेरिकन 5370 4420
एम.सी.यू 5 6280 2069
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 4300 4100
कपास (अडोनी) 4160 4050
कपास (अनजिन्ड) 5000 3000
जी.सी.एच. 5500 5050
देशी 5400 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5850 5850
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5000 4200
सीओ2 (जिन्ड) 4300 4100
जूट 3200*
टी.डी. 5 4400 2900
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 16000 1300
चिंच
इमली 3300 2200
करपुली ए#सी पतली 10200 10200
चपाथी 4100 3800
नन ए#सी पतली 12000 12000
नन ए#सी फूल 6500 5500
बाँस
बॉस 200 180
लकड़ी
यूकैलिप्टस 4600 375
सुबबूल 4400 400
सूकामेवा
काजू
गिरी 71000 70500
स्थानीय (कच्चा) 13000 9400
मुनक्का
किशमिश 19500 17000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 2200
अमरथस
अमरंथस 3000 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 6500 3500
आलू
(लाल नैनीताल) 1700 1000
आलू 3200 480
एफ.ए.क्यू. 1660 1050
चन्द्रमुखी 1000 800
चिप्स 3350 1100
ज्योति 2500 1250
जालंधर 800 700
देशी 2200 150
लाल 2300 1500
स्थानीय 2900 500
ककडी
खीरा 4500 160
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 500
कच्चा पपीता
2000 1600
कद्दू
कद्दू 3500 300
कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू)
2000 1800
करेला
करेला 7000 500
कसावा
टैपियोका 3500 784
कोयला
पेठा 2600 500
कोलाकैसिया
2000 1600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 1000
ग्वार
ग्वार 3000 1500
गाजर
गाजर 8000 400
चुकन्दर
बीटरूट 4000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4100 1000
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2600 2400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1200 500
टमाटर
टमाटर 3500 265
देशी 2800 400
स्थानीय 3000 100
हाइब्रिड 4000 200
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3200 3000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1000 800
धनिया
धनिया 5000 1000
स्थानीय 7000 4553
नूल खोल
नूल खोल 1200 1000
नीबू
4000 2000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3350 400
प्याज
छोटा 4000 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1300 600
द्वितीय किस्म 400 50
नासिक 1400 400
पूना 1100 800
प्याज 3700 150
प्रथम किस्म 900 400
पूसा-लाल 1000 280
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 2800 1000
बीलरी लाल 500 300
लाल 1100 275
स्थानीय 1550 200
सफेद 1215 290
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1200 700
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 600
स्थानीय 7200 1000
बैंगन
गोल 2600 700
गोल#लम्बा 3800 500
बैंगन 4000 500
बंदगोभी
गोभी 3800 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 3000
भिन्डी
भिन्डी 5400 800
मटर खेत
मटर 8000 1500
मेथी
मेथी 4000 2000
मूली
मूली 3200 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2000 300
रतालू
शकरकन्द 2400 300
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4000 950
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2000
लौकी
बोटल गौर्ड 4800 300
शलगम
मिर्च 7000 700
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5400 1400
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 3000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6900 200
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 1000
हांथी रतालू
620 500