తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
29/7/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1028
(till 17:38 35)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1620 1550
147 औसत 1950 1665
कल्याण 2350 2150
चन्दौसी 3600 3100
दड़ा 1700 1500
बंसी 2060 1620
महाराष्ट्र 2189 2500 1500
राजस्थान टुकड़ी 1970 1555
लोक-1 1910 1650
लोकवान 2000 1500
लोकवान एम.पी. नं0 1 1624 1600
शरबती 3050 2100
सेचर नं0 1 1890 1700
स्थानीय 3100 1600
सफेद 1750 1750
चावल
1009 कार 5000 2300
आई आर-8 2800 2300
उसना चावल 2600 2100
कच्चा बासमती 3500 2700
कट्टासाम्बर 2750 2400
चिवड़ा 2450 1550
जया 3500 2800
तृतीय 2420 2000
पौन्नी 2775 2650
फाइन 4450 2100
बासूमती 7400 7200
बासमती पैडी 4200 4100
बी.पी.टी. 4250 3800
मध्यम 4400 2100
मसूरी 2800 2600
मोटा 4200 2100
मोटा (कोर्स) उसना 2600 2400
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2550
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3000 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 3500 2670
सोना 2500 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 2100
सोना महिन 4000 2460
जव 1225*
दरा 1700 1600
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 3142 1200
ज्वार हाईब्रीड 1635 1635
लाल 2500 1731
स्थानीय 1620 1200
सफेद 1800 1800
हाईब्रिड 1848 1465
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1470 1000
1121 2500 2400
आई . आर. 36 1725 1460
आई . आर. 64 1384 1345
आई .आर. 64 1450 1240
ए. पुन्नी 2540 1360
एएसटी 16 1700 1225
एडीटी 36 1600 1250
एडीटी 37 1415 1200
एडीटी 39 1186 1105
एडीटी 43 1700 1200
एमटीयू-1001 1510 1410
एमटीयू-1010 1630 1400
कल्चर 1700 1650
टी.के.एम.9 1424 1227
धान 1900 1200
पैडी डप्पा 801 801
पैडी मध्यम 1980 1350
पैडी महीन 1801 1382
पैडी मोटा 1400 1280
पोन्नी 2665 1450
बी.पी.टी. 2600 1307
मसूरी 2150 1240
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
राइट पौन्नी 2292 1092
लाल 1480 1300
सम्बा मसूरी 1900 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1410 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1450
सामान्य 1450 1150
सीओ. 43 1550 1450
सोना 2000 1500
सोना महसूरी 2300 1589
हंसा 1450 1301
बाजरा 1275*
देशी 1450 1300
बोल्ड 1980 1320
स्थानीय 2015 1732
हाईब्रीड 1850 1330
मक्का 1325*
देशी लाल 2100 1050
देशी सफेद 2040 1650
पीला 1826 1320
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 2031 1500
स्थानीय 1900 1000
हाइब्रिड 1600 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1300
रागी 1650*
फाइन 2200 1250
स्थानीय 1739 1280
सोजी
सोजी 6600 6400
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1400 800
गुड़
अच्छू 3000 2600
उन्डे 3250 2950
काला 2600 2000
नं0 3 2650 1500
पठारी 3500 3380
पीला 3486 3310
मुड्डे 4600 4200
लाल 3700 3400
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2100 1900
मैदा
मैदा आटा 2600 2000
येम
याम 2400 1200
रबर
आर.एस.एस.-4 14400 13800
शक्कर
शक्कर 4112 3918
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3450 3410
एरंड का बीज 3555 3200
अलसी
अलसी 5000 4475
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7800 4400
गरी का तेल
कोपरा तेल 11230 8800
तिल 4700*
काला 14255 NR
तिल 8605 6525
लाल 8905 6950
सफेद 10400 NR
निमौरी
नीम बीज 8000 4800
फूल 3300*
कुसुम 2808 2445
मूँगफली 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 3400 1600
गेजे 6589 1419
जेएल-24 4500 4300
जी -20 6980 4250
टीएमवी-2 4920 3360
डीएमवी-7 5000 4500
बड़ा (कोश युक्त) 5500 2767
बोल्उ करनेल 6000 4000
बोल्ड 5725 4000
मूंगफली (खंडित) 8700 4955
मूंगफली का बीज 9005 8005
स्थानीय 7900 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9500 5375
सूरजमुखी
स्थानीय 4000 4000
सूर्यमुखी 3697 3697
हाइब्रिड 3800 2890
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4100 3900
सरसों 3350*
पीली (काली) 4225 4175
लोही काली 4300 3600
सरसों 5000 3900
सरसौं (काली) 4310 3540
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3775 3000
सोयाबीन 3800 3375
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12070 9000
पान
स्थानीय 10400 8800
सुपारी
कच्चा 26378 26378
केम्पूगोटू 16412 13669
कोले 13200 7071
चाली 20549 17369
चिप्प्ू 16700 12069
टटीबेट्टी 22899 18889
नई वैरायटी 24250 15000
पका 21239 18509
फैक्ट्री 9699 3019
बिलेगोटू 15699 11682
रासी 25650 22170
सुपारी 29000 16500
सिप्पेगोट्टू 10229 10229
सी.क्यू.सी.ए. 17500 6509
दालें
अरहर 4425*
7800 7108
7800 7400
8200 7100
9500 9400
777 नई वसद इम्प 7986 7600
अरहर 14400 6500
अरहर दाल (तूर) 16500 5350
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6000 6000
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 16500 NR
उड़द की दाल 17000 11600
एफ.क्यू. (बर्मा) 17500 14500
ठीक 13000 12000
देशी 12000 9500
मोगन मध्यम 13000 12800
राजकोट टी-9 11200 11200
स्थानीय 15000 4425
हाईब्रीड 5390 5320
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 8130 1570
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8000 7200
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 14200 6000
गुलाबी 8900 4800
चना दाल 10500 10400
ज्वारी स्थानीय 8059 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8250 8150
देशी (साबुत) 8720 6400
बोल्ड 8500 7500
मूंग दाल-1 10000 8000
मध्यम 5700 4460
स्थानीय 6000 4525
स्थानीय (साबुत) 6300 6300
हरा (साबुत) 9575 2469
हाईब्रीड 4825 4806
मूग दाळ
मूंग दाल 12000 7450
मटकी दाल
मोठ दाल 8700 8600
मटर
हरा मटर 5000 3000
मसूर 3325*
मसूर गोला 7535 7050
मसूरी दाल 10800 7300
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 9500 9000
सेम
सेम (साबुत) 2000 988
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 42000 6000
सांड
बुल 28000 12000
फल
अंगूर
काला 12400 3500
हरा 13100 4100
अनन्नास
अनन्नास 6000 700
अनार
अनार 10000 4960
अमरूद
अमरूद 9000 750
आम
तोतापरी 3500 3000
दशहरी 3050 1300
लंगड़ा 5000 600
केला
एलक्की बाले 5500 1000
खांदेश 2300 225
चम्पा 1500 1300
नन्द्रा बाले 8000 4000
पका हुआ केला 7000 1500
पच्छा बाले 2600 600
पलयमथोड़न 5000 1200
पूवन 6000 3300
मध्यम 3000 1550
रसाकथाई 7100 5000
रोबस्टा 3600 1000
लाल केला 5400 3800
कलिंदा
तरबूज 2400 400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 8000 2500
खरबूजा
खरबूजा 2750 875
चीकू
सपोता 3500 1200
ताबडा भोपळा
सीताफल 800 750
नीबू
3200 2400
पपीता
पपीता 3200 600
मुसम्मी
मौसमबी 3000 700
सेब
डैलीसियस 8950 7800
रॉयल डेलीसियस 7550 7500
सेब 13300 3000
हजरतबली 3750 1500
मसाले
काली गिरी
मालाबार 62109 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19340 12005
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 5000
नारियल
ग्रेड-I 11000 4000
ग्रेड-II 1500 1300
ग्रेड-III 10000 4000
नारियल 10000 800
बड़ा 15000 5000
मध्यम 9000 850
लहसुन
देशी 10455 3705
लहसुन 12000 1500
लाल मिरची
ड्राई सूप 13000 7500
लाल 11500 2000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 13500 10000
तालू 5000 4000
द्वितीय किस्म 7000 5000
प्रथम किस्म 12900 10000
ब्यादगी 15500 13000
लाल 8000 6000
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 3800 3300
हाईब्रीड 4000 3500
हलदी
फिंगर 9650 5000
बल्ब 9000 6400
स्थानीय 8000 600
हल्दी 7950 7700
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 6205 4500
एच-4 4100 4100
एम.सी.यू 5 6000 3900
एमसीयू 4800 4500
एल.आर.ए. 4150 3950
कपास (अडोनी) 4100 4000
कपास (अनजिन्ड) 6275 3500
कृष्णा 5735 5735
देशी 4200 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6900 6360
जूट 3200*
टी.डी. 5 5550 4900
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1600 1400
चिंच
इमली 10500 4500
चपाथी 5250 4950
नन ए#सी पतली 13400 12000
नन ए#सी फूल 8000 6000
रीठा
मध्यम 7000 4300
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 440
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 80000 75000
स्थानीय (कच्चा) 12000 9400
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 3700
अमरथस
अमरंथस 2500 1400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2400 1400
आम
मैंगो - रा- राइप 3700 750
आलू
आलू 2800 500
एफ.ए.क्यू. 1490 1460
चिप्स 3200 1500
ज्योति 2800 1550
जालंधर 1200 1000
देशी 1800 750
लाल 1400 1000
स्थानीय 1800 900
ककडी
खीरा 3500 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 550
कद्दू
कद्दू 3000 400
करेला
करेला 5200 400
कसावा
टैपियोका 2500 1300
कोयला
पेठा 2500 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 500
ग्वार
ग्वार 4500 2000
गाजर
गाजर 5000 500
चुकन्दर
बीटरूट 4600 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 2800 500
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2500 1500
टमाटर
टमाटर 4500 250
देशी 2600 1200
स्थानीय 3000 150
हाइब्रिड 6000 400
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1800 709
धनिया
धनिया 14000 3000
स्थानीय 10600 7000
नूल खोल
नूल खोल 2000 589
प्याज
छोटा 4000 1900
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1600 825
तेलगी 950 250
द्वितीय किस्म 1800 300
नासिक 1500 500
पूना 1200 300
प्याज 3251 250
प्रथम किस्म 1000 700
बंगलौर - छोटा 500 200
बड़ा 2256 1400
लाल 1100 155
स्थानीय 1800 300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 500
स्थानीय 1200 329
बैंगन
गोल 2825 400
गोल#लम्बा 3500 955
बैंगन 4500 700
बंदगोभी
गोभी 4000 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 2000
भिन्डी
भिन्डी 4833 260
मटर खेत
मटर 2500 1000
मेथी
मेथी 2000 1500
मूली
मूली 2100 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2000 600
रतालू
शकरकन्द 1700 1300
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3500 200
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1600
लौकी
बोटल गौर्ड 2200 200
शलगम
मिर्च 6400 2000
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 2800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2200 1800
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2000 1600
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 9000 800
हांथी रतालू
1500 1500