తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/5/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1282
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1500 1350
147 औसत 1700 1450
1482 1494 1425
एच.डी. 1400 1380
कल्याण 2855 1450
चन्दौसी 3600 3000
ज्वारी 1416 1126
दड़ा 1560 450
देशी 1340 1320
बंसी 2800 1650
मध्यम 3100 1800
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 2000 1450
मिल क्वालिटी 1510 1450
मिलबर 1450 1450
राजस्थान टुकड़ी 3150 1260
लाल 2400 1205
लोक-1 2300 1320
लोकवान 2235 1185
लोकवान एम.पी. नं0 1 1400 1296
शरबती 4000 1850
सेचर नं0 1 2430 1235
स्थानीय 2800 1450
सुपर फाइन 2800 2500
सफेद 2100 1313
सोना 2200 1650
चावल
1009 कार 3800 2565
अलूर सन्ना 2600 2200
आई आर-8 3200 2000
कट्टासाम्बर 2550 2300
चिवड़ा 2400 1158
जया 3500 2500
तृतीय 2265 1740
परिमल (नया) 2800 2600
फाइन 4450 1880
बासमती दावत 6000 3400
बासमतीबार (कच्चा#पुराना) 10400 10000
बी.पी.टी. 4000 3000
मटा उसना 3200 3000
मध्यम 4400 1850
मसूरी 2900 2350
मोटा 8000 1600
मोटा (आई .आर.20) 1735 1715
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2550
सुपर फाइन 14000 3300
सरबती कच्चा 3000 2550
सामान्य 3300 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4300 3000
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2000
सोना महिन 1700 1600
जव 1150*
दरा 1550 1100
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 2541 2200
ज्वार (सफेद) 3605 851
ज्वार हाईब्रीड 3056 856
लाल 1050 900
सफेद 2336 1400
हाईब्रिड 1401 1050
धान Common:1360 Grade-A:1400
1040 1012
1050 1050
1160 1110
1365 1360
1410 1410
1001 1650 1200
आई . आर. 36 1370 700
आई . आर. 64 1400 1320
आई .आर. 64 1813 1021
ईरा मेल्लू 1199 1199
ए. पुन्नी 1800 1100
एएसटी 16 1600 1056
एडीटी 36 1700 1200
एडीटी 37 1550 1025
एडीटी 38 1430 1430
एडीटी 39 1430 1240
एडीटी 43 1800 1240
एमटीयू-1001 1410 1137
एमटीयू-1010 1500 1210
एमटीयू-2077 1410 1360
कल्चर 1480 1300
टी.के.एम.9 1408 1105
धान 1760 1000
नं0 2716 1490 1400
पैडी डप्पा 1418 925
पैडी मध्यम 1510 1150
पैडी महीन 1800 970
पैडी मोटा 1410 960
पपटला 1700 1666
पोन्नी 2453 1500
पौम्मानी 1400 1200
बासुमती 2040 1200
बी.पी.टी. 2400 1200
मसूरी 1700 1360
रतना 1095 1075
राइट पौन्नी 2105 1253
लाल 1600 1400
विजया मसूरी 1400 1400
सुपर पोन्नी 1700 1029
सम्बा मसूरी 1550 1160
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1080
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1360 1042
सिन्ना पोन्नी 1360 1200
सीओ. 43 1700 1250
सोना 1700 1290
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1131
हंसा 1380 1170
नवाने
नवाने हाइब्रिड 4541 1051
बाजरा 1250*
देशी 1475 855
बोल्ड 1350 1075
स्थानीय 1415 950
हाईब्रीड 4686 1080
मक्का 1310*
देशी लाल 1530 1150
देशी सफेद 1320 1200
पीला 1630 1155
फाइन 1450 1310
मध्यम 1500 1310
व्हाइट (सफेद) 1631 1180
स्थानीय 3338 500
हाइब्रिड 1450 1120
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1300 1000
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1274 1161
हाइब्रिड#स्थानीय 1400 751
रागी 1550*
फाइन 2200 1800
स्थानीय 1840 1242
हाइब्रिड 1185 1151
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2800 2700
सोजी
सोजी 2300 2040
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1600 1100
गुड़
अच्छू 2850 2200
उन्डे 3100 2700
करीकटु 2400 2100
काला 3220 2000
दिसारा 2500 2300
नं0 1 3310 3000
नं0 2 2995 2850
नं0 3 2849 2000
निजामाबाद 2900 2100
पठारी 2760 2720
पीला 3290 2400
मुड्डे 4400 2300
लाल 4100 2300
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1900
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7600 6090
नरियल
नारियल 20000 2000
बड़ा 14200 12270
मध्यम 11850 9000
श्रेंणी-1 20000 6000
श्रेणी-2 13000 5000
मैदा
मैदा आटा 2400 1800
येम
याम 2800 2600
रबर
आर.एस.एस.-4 12300 11200
शक्कर
चीनी 3260 2830
महिन 3020 2760
शक्कर 2869 2756
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3970 3410
एरंड का बीज 4005 3125
अलसी
अलसी 8490 3700
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 13501 4900
गरी का तेल
कोपरा तेल 11950 11800
जिंगेली
6790 5119
काला 8280 4400
सफेद 8749 7039
तिल 4600*
काला 14275 6000
तिल 11725 7500
लाल 10950 10625
सफेद 12000 5000
तोरिया 3020*
तोरिया 600 600
फूल 3050*
कुसुम 2850 2251
मूँगफली 4000*
4720 3250
गुंगरी (कोशयुक्त) 5550 5550
गेजे 5939 2000
जेएल-24 4850 4650
टीएमवी-2 5820 2250
डीएमवी-7 5400 4000
नट्टे 5859 2650
बड़ा (कोश युक्त) 5756 2511
बल्ली#हब्बू 4149 3192
बोल्उ करनेल 5455 3750
बोल्ड 5515 1242
मूंगफली (खंडित) 5625 4375
मूंगफली का बीज 5730 1400
स्थानीय 7189 3300
हाईब्रीड 5089 3549
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4870
सूरजमुखी
स्थानीय 4300 2820
सूर्यमुखी 3700 3000
हाइब्रिड 4000 3392
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3850 3051
सरसों 3100*
पीली (काली) 4000 3005
लाहा (सरसीब) 3875 3825
लोही काली 4152 3350
सरसों 4365 2500
सरसौं (काली) 4500 3100
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 7485 7455
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3850 2400
स्थानीय 3400 3200
सोयाबीन 3815 3286
होंज सीड
हांज सीड 2061 2030
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11000 5575
पान
स्थानीय 5400 4400
सुपारी
एपी 33069 32619
कच्चा 1500 1200
केम्पूगोटू 22699 16019
कोले 15000 9500
गोराबालू 22069 11750
चाली 26811 17609
चिप्प्ू 19019 14500
टटीबेट्टी 26219 21799
नई वैरायटी 25000 12000
पका 24500 15000
फैक्ट्री 13100 5019
बेट्टे 26999 20130
बिलेगोटू 19366 13769
रासी 32550 18199
सुपारी 25000 20000
सराकू 62510 42809
सिप्पेगोट्टू 10889 4051
सी.क्यू.सी.ए. 18309 6786
दालें
अरहर 4350*
9000 8000
7136 6951
अरहर 7551 4340
अरहर दाल (तूर) 9000 7500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6000 2460
आवरे
ऑवरे दाल 5500 3800
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 9000 4800
उड़द की दाल 7350 7235
देशी 8380 4800
स्थानीय 8350 5400
उर्द की दाल
उड़द की दाल 14000 8400
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4265 1972
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7000 6500
तूर दाल
तूर दाल 12000 8000
बंगली चना दाल
5500 4600
औसत (साबुत) 6000 2709
काबुल छोटा 5900 4900
गुलाबी 4800 3150
चना (खंडित) 3900 3700
ज्वारी स्थानीय 6400 3266
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5000 4680
देशी (साबुत) 4930 3030
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 11000 9200
मध्यम 7180 3009
स्थानीय 8500 5329
स्थानीय (साबुत) 8020 7550
हरा (साबुत) 11000 1058
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 8500
मटर
सफेद फौजी 3000 2900
हरा मटर 3300 3000
मसूर 3075*
9900 7000
5300 5100
9500 8200
6630 5300
8100 7220
(साबुत) 7400 7300
देशी (साबुत) 7200 3255
स्थानीय 7400 1234
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 5400 3511
सेम
सेम (साबुत) 10000 1100
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 25000
बकरा
बकरी 10000 3500
बैल
बैल 28250 18500
भेड़
मध्यम भेड़ 9000 3000
भैंस
भैंस 60000 7000
भैंसा
भैंसा 19000 18500
फल
अंगूर
काला 6000 1000
सफेद 3000 2000
हरा 11000 3000
अनन्नास
अनन्नास 4000 250
अनार
अनार 23000 60
आम
4900 1500
तोतापरी 11000 950
दशहरी 3200 2400
बादामी 5000 2500
रसपुरी 5000 2500
सफेदा 4200 2000
हापस (अलफासो) 15000 2800
कटहल का फल
कठहल 2040 1000
केला
150 130
एलक्की बाले 2800 800
खांदेश 300 200
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 5000 1000
नौटी बाले 1300 800
पका हुआ केला 6500 1100
पच्छा बाले 2000 600
पलयमथोड़न 2600 900
पूवन 3500 600
मध्यम 2480 400
रसा बाले 1800 1000
रसाकथाई 2500 2200
रोबस्टा 2000 600
लाल केला 4000 2500
कलिंदा
तरबूज 5000 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 5000
खरबूजा
खरबूजा 1500 300
चीकू
सपोता 2000 800
नारंगी
मध्यम 2100 1900
संतरा 4900 200
पपीता
पपीता 2440 500
मुसम्मी
मौसमबी 28500 2000
सेब
कश्मीर#शिमला-2 7300 5190
गोल्डन 6750 6400
डैलीसियस 7680 5500
शिमला 10000 7500
सेब 16000 500
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 58500 57500
गरब्लेड 61500 60500
मालाबार 57500 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 18625 11250
धनिया बीज
धनिया बीज 14500 7500
नारियल
नारियल 9500 135
बड़ा 2000 1600
मध्यम 4400 850
मेथी बीज
मेथीबीज 10800 4900
लहसुन
ओसत 7000 5000
देशी 6230 600
लहसुन 7500 1005
लाल मिरची
लाल 10000 3000
सुखी मिर्ची
कड्डी 10800 2369
गुन्टूर 10000 1069
तृतीय किस्म 3000 2000
तालू 4800 3000
द्वितीय किस्म 6000 5000
प्रथम किस्म 900 500
ब्यादगी 16500 12500
स्थानीय 7650 4050
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 4000
सूखी 27500 5600
हाईब्रीड 5200 4800
हलदी
फिंगर 9000 4000
बल्ब 8000 5900
राजापुरी 10550 7000
सूखी 11500 10500
हल्दी 7550 6500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4675 3105
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3999 3900
एन-44 3800 3600
एफ-1054 4565 4400
एम.सी.यू 5 4555 3000
एमसीयू 3500 3200
एल.आर.ए. 3800 3750
एलएच-1556 4536 3205
कपास (अडोनी) 4670 3333
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
कपास (जिन्ड) 4050 4050
जयधर 3651 3651
जी.सी.एच. 4832 700
देशी 4300 3800
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4864 3210
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4730 3500
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3700 2700
पट्टी
जयधर 6383 6383
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 3000 1000
चिंच
इमली 8000 2320
करपुली ए#सी मध्यम 8000 6000
नन ए#सी पतली 6500 3800
नन ए#सी फूल 4600 2500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2200 2000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2000 1000
रीठा
मध्यम 6800 4800
लकड़ी
4400 4400
यूकैलिप्टस 510 490
सूकामेवा
काजू
गिरी 50500 50000
स्थानीय (कच्चा) 10000 1360
मुनक्का
किशमिश 27000 25000
सब्जी
काली तोरी 3200 600
अन्य सब्जियॉ 4000 300
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5400 2300
अमरथस
अमरंथस 3500 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 2800
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 300
आलू
(लाल नैनीताल) 1000 800
आलू 3200 160
एफ.ए.क्यू. 610 350
चिप्स 1800 1200
ज्योति 1400 200
जालंधर 300 300
देशी 800 200
लाल 700 200
स्थानीय 1500 200
ककडी
खीरा 3000 150
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 500
कद्दू
कद्दू 4500 200
करेला
करेला 5000 600
कसावा
टैपियोका 1600 800
कोयला
पेठा 2400 200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9500 1000
ग्वार
ग्वार 4800 1100
गाजर
गाजर 5200 250
पुसाकेसर 2460 2400
चुकन्दर
बीटरूट 4500 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 2500 1000
टमाटर
टमाटर 7000 280
देशी 4400 600
स्थानीय 4000 300
हाइब्रिड 4500 500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 800 400
धनिया
धनिया 3500 500
स्थानीय 13500 6900
नूल खोल
नूल खोल 3200 1400
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4000 400
प्याज
छोटा 4300 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1700 1280
तेलगी 1100 250
द्वितीय किस्म 900 500
नासिक 1800 900
पूना 2000 400
प्याज 4250 325
प्रथम किस्म 2400 1000
पूसा-लाल 1800 700
बंगलौर - छोटा 800 400
बड़ा 3200 1850
बीलरी लाल 2100 1900
मध्यम 1650 1550
लाल 2150 100
स्थानीय 2000 400
सफेद 1950 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 1000
फूलगोभी
फूलगोभी 6500 200
स्थानीय 3600 800
बैंगन
गोल 1320 500
गोल#लम्बा 2800 400
बैंगन 7000 300
बंदगोभी
गोभी 7000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 2000
भिन्डी
भिन्डी 4200 400
मटर खेत
मटर 5200 3000
मेथी
मेथी 2300 2000
मूली
मूली 2200 133
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 950 200
रतालू
शकरकन्द 1200 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 900
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 150
शलगम
मिर्च 8000 500
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1100 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2600 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 9600 400
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2400 1400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5000 4500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8500 200
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 650