తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
28/6/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1528
(till 20:31 29)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1600 1420
147 उत्तम 1611 1600
147 औसत 2395 1550
कल्याण 2500 1575
चन्दौसी 3500 3100
दड़ा 1680 1500
देशी 2600 1500
पी.बी.डब्ल्यू 343 1425 1375
फर्मी 1900 1750
बंसी 1911 1911
मध्यम 1900 1700
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 3050 1535
मिल क्वालिटी 1735 1670
मिलबर 1650 1600
राजस्थान टुकड़ी 2075 1640
लाल 4000 2000
लोक-1 1800 1750
लोकवान 2000 NR
लोकवान गुजरात 2005 1640
शरबती 2800 1650
स्थानीय 3100 1530
सुपर फाइन 3000 1650
सफेद 2800 1601
चावल
1009 कार 5400 1750
आई आर-8 2700 2100
एच.वाई वी. 2400 1990
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2650 2400
चिवड़ा 2600 1475
जया 3500 2100
तृतीय 2350 1870
फाइन 6000 2150
बासूमती 6600 6400
बी.पी.टी. 4250 2100
मटा उसना 3800 3500
मध्यम 4400 2000
मसूरी 3250 2000
मोटा 4200 1900
मोटा (आई .आर.20) 2150 2100
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2500
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 4000 3000
सरबती कच्चा 3350 2480
सामान्य 2900 1700
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3500
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3300 1900
सोना महिन 3900 3800
जव 1225*
दरा 1700 1615
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1857 1600
ज्वार (सफेद) 3200 1100
ज्वार हाईब्रीड 1600 1329
लाल 2500 1328
स्थानीय 980 950
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1895 1500
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1850 1300
आई . आर. 36 1500 1000
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1556 1250
आई.आर.20 1400 1400
ए. पुन्नी 2050 1159
एएसटी 16 1700 935
एडीटी 36 1700 1250
एडीटी 37 2625 928
एडीटी 39 1450 1177
एडीटी 43 1700 1120
एमटीयू-1001 1450 1400
एमटीयू-1010 1600 1380
एमटीयू-2077 1410 1410
कल्चर 1480 1410
टी.के.एम.9 1373 1147
ठीक 1680 1200
धान 2400 1200
पैडी मध्यम 1800 1000
पैडी महीन 2060 1190
पैडी मोटा 1752 1200
पपटला 2500 2333
पोन्नी 2880 1460
पौम्मानी 1333 1250
बासुमती 2050 1700
बी.पी.टी. 2500 1350
मसूरी 2100 1250
रतना 1600 1550
राइट पौन्नी 2458 1692
राजाहम्सा 1289 1289
रासी 1800 1484
लाल 1500 1300
सुपर पोन्नी 1850 1393
सम्बा मसूरी 2309 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1100
सामान्य 1490 1110
सीओ. 43 1700 1600
सोना 2100 1356
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2300 1069
हंसा 1456 1340
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1876 1306
बाजरा 1275*
देशी 1700 1400
बोल्ड 1730 1250
स्थानीय 1782 1625
हाईब्रीड 1906 900
मक्का 1325*
एच.वाई.वी. 1160 1140
एच.वाई.वी. (सफेद) 1325 1325
देशी लाल 2351 1400
देशी सफेद 1974 1600
पीला 2091 1250
फाइन 1450 1325
मध्यम 1500 1325
व्हाइट (सफेद) 2496 1450
स्थानीय 1900 1100
हाइब्रिड 1575 1325
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1800 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 2000 1200
रागी 1650*
फाइन 2200 1800
स्थानीय 1850 1365
सोजी
सोजी 6000 2270
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2300 1800
गुड़
अच्छू 4600 2700
अनकापल्ली 3800 2800
उन्डे 2506 2500
करीकटु 3500 2200
काला 2000 2000
नं0 1 3850 3505
नं0 2 2865 2850
नं0 3 2820 1500
निजामाबाद 3955 2500
पठारी 3300 3100
पीला 3775 2800
मुड्डे 4400 4200
लाल 4220 2940
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 1800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6050
मैदा
मैदा आटा 2600 2000
येम
याम 2000 2000
रबर
आर.एस.एस.-4 13800 13200
शक्कर
एम-30 3900 3800
चीनी 4200 3200
शक्कर 4000 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3170 2875
एरंड का बीज 3265 1205
अलसी
अलसी 4700 3950
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 11000 4000
गेंद 7455 7100
गरी का तेल
कोपरा तेल 11300 8700
तिल 4700*
काला 13625 4200
तिल 7670 6355
लाल 7715 5700
सफेद 7110 4285
निमौरी
नीम बीज 2943 1600
फूल 3300*
कुसुम 3465 2600
मूँगफली 4030*
के-134 6000 4000
गुंगरी (कोशयुक्त) 5220 1500
गेजे 6219 2661
जेएल-24 6000 4000
जी -20 6425 4130
टीएमवी-2 6103 2869
डीएमवी-7 4590 4000
नट्टे 6099 3109
बड़ा (कोश युक्त) 5855 2989
बल्ली#हब्बू 4460 3503
बोल्ड 6355 4000
मूंगफली (खंडित) 6605 5416
मूंगफली का बीज 6290 4755
स्थानीय 5909 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4725
सूरजमुखी
स्थानीय 4400 3098
सूर्यमुखी 3700 3010
हाइब्रिड 3750 3750
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3800
सरसों 3350*
पीली (काली) 4560 4000
राई यू.पी. 4250 4150
लाहा (सरसीब) 4100 4000
लोही काली 4250 3500
सरसों 4500 3750
सरसौं (काली) 4950 3350
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4100 2761
सोयाबीन 3700 2700
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11290 9000
पान
स्थानीय 12000 8000
सुपारी
केम्पूगोटू 16699 10200
कोले 9299 6091
गोराबालू 15399 10079
चाली 21711 17099
चिप्प्ू 13509 11009
टटीबेट्टी 20519 17689
नई वैरायटी 23500 15000
पका 23000 17019
फैक्ट्री 10617 8009
बेट्टे 25629 15599
बिलेगोटू 15809 11929
रासी 25999 19559
सुपारी 20000 17000
सराकू 43669 25069
सिप्पेगोट्टू 10069 8200
सी.क्यू.सी.ए. 17500 7000
दालें
अरहर 4425*
9100 5889
8414 8214
9342 6141
9000 8900
777 नई वसद इम्प 9079 6633
अरहर 14800 5000
अरहर दाल (तूर) 15000 4455
मध्यम 12000 11200
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6200 5026
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 19300 5000
उड़द की दाल 18000 11600
एफ.क्यू. (बर्मा) 19000 14000
ठीक 13000 12000
देशी 12000 9500
राजकोट टी-9 12600 12600
स्थानीय 12000 8350
हाईब्रीड 5400 5330
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 7375 2351
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6800
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 12000 2700
काबुल छोटा 9300 5405
कॉटा 7235 6800
गुलाबी 6300 4750
चना दाल 8200 6300
ज्वारी स्थानीय 7600 4800
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 7300 5650
देशी (साबुत) 8510 3425
बोल्ड 8500 6700
मूंग दाल-1 11000 9000
मध्यम 5600 5550
स्थानीय 6800 4500
स्थानीय (साबुत) 5700 5600
हरा (साबुत) 10400 2067
मूग दाळ
मूंग दाल 9800 7600
मटर
हरा मटर 4500 2900
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 5625 3325
मसूर गोला 7400 5600
मसूरी दाल 12000 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8300 5295
सेम
सेम (साबुत) 6000 250
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 7000
बकरा
बकरी 7400 1300
बकरी
बकरी 7080 1200
बैल
बैल 25000 11000
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1400
बड़ी भेड़ 6000 4900
मध्यम भेड़ 4500 1700
भैंस
भैंस 50000 18000
फल
अंगूर
काला 9300 1250
सफेद 2200 1500
हरा 7100 5400
अनन्नास
अनन्नास 6200 400
अनार
अनार 8000 1250
अमरूद
अमरूद 5400 4600
आम
केशर 8000 1500
तोतापरी 6000 400
दशहरी 4000 946
नीलम 3000 600
लंगड़ा 4000 3450
सफेदा 3000 2000
हापस (अलफासो) 6250 1400
कटहल का फल
कठहल 3200 400
केला
एलक्की बाले 6200 1000
खांदेश 1720 200
नन्द्रा बाले 8200 3500
नौटी बाले 2800 800
पका हुआ केला 6200 40
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 4000 1200
पूवन 7000 3000
मध्यम 2600 1050
रसाकथाई 6500 5800
रोबस्टा 3500 1000
लाल केला 6000 3500
कलिंदा
तरबूज 2500 250
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1800 800
चीकू
सपोता 4000 1000
नारंगी
मध्यम 3850 3450
संतरा 4500 1750
पपीता
पपीता 4100 640
मुसम्मी
मौसमबी 6000 500
सेब
कश्मीर#शिमला-2 9400 9200
डैलीसियस 7920 3000
रॉयल डेलीसियस 7260 7200
शिमला 24000 7700
सेब 16000 2187
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 59669 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 18310 5000
धनिया बीज
धनिया बीज 13600 5000
नारियल
ग्रेड-I 16000 4500
ग्रेड-III 10000 4000
नारियल 6000 600
बड़ा 15000 1100
मध्यम 9000 600
मेथी बीज
मेथीबीज 4250 3100
लहसुन
देशी 8000 1500
लहसुन 12400 4000
लाल मिरची
लाल 15000 6500
सुखी मिर्ची
कड्डी 12459 2869
गुन्टूर 14000 10500
डब्बी 15800 3069
तृतीय किस्म 7000 4200
तालू 5500 4000
द्वितीय किस्म 15800 4000
प्रथम किस्म 12800 8500
मन्कटटू 15500 13500
लाल 10000 8000
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 6000 4000
बड़ा#मोटा 3000 1000
सूखी 12500 9333
हलदी
फिंगर 10409 4850
बल्ब 9208 2475
राजापुरी 13500 11000
सूखी 13000 12000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4300 4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5680 4230
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4600 4400
एफ-1054 5925 5160
एम.सी.यू 5 5000 3600
एमसीयू 4600 4300
एमसीयू-7 5629 5049
एल.आर.ए. 4200 3700
एलएच-1556 6189 5695
एलडी-327 3400 3400
कपास (अडोनी) 6110 4000
कपास (अनजिन्ड) 5625 3565
जी.सी.एच. 5500 4009
देशी 4100 3900
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5750 4060
जूट 3200*
टी.डी. 5 5700 4000
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1800 1600
चिंच
इमली 11200 2000
चपाथी 5150 4850
नन ए#सी पतली 12100 12000
नन ए#सी फूल 6500 6200
लकड़ी
कसुरिना 4600 4600
यूकैलिप्टस 510 375
सुबबूल 4400 320
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 80000 75000
स्थानीय (कच्चा) 11200 7500
मुनक्का
किशमिश 18500 14500
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 6000 3600
अमरथस
अमरंथस 3200 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 4500 400
आलू
(लाल नैनीताल) 1800 1200
आलू 4000 700
एफ.ए.क्यू. 1280 1025
चिप्स 2200 1500
ज्योति 2200 1480
जालंधर 900 800
देशी 1690 500
बड़ा 3500 2600
लाल 2200 1210
स्थानीय 2400 800
ककडी
खीरा 4500 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6400 550
कद्दू
कद्दू 3000 300
करेला
करेला 6700 500
कसावा
टैपियोका 2500 588
कोयला
पेठा 2400 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 8000 1000
ग्वार
ग्वार 4900 2500
गाजर
गाजर 5400 400
चुकन्दर
बीटरूट 5000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4400 700
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 3000
टमाटर
टमाटर 6000 600
देशी 5000 1575
स्थानीय 7000 500
हाइब्रिड 4500 2600
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1600 1000
धनिया
धनिया 8000 800
नूल खोल
नूल खोल 3600 3000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4200 1500
प्याज
छोटा 6000 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1040 680
द्वितीय किस्म 800 400
नासिक 1400 700
पूना 1250 300
प्याज 4800 100
प्रथम किस्म 1200 800
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 3000 1100
मध्यम 2000 1700
लाल 3400 100
स्थानीय 1400 300
सफेद 900 300
हाइब्रिड 1000 300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 7700 1000
स्थानीय 2000 650
बैंगन
गोल 2550 1000
गोल#लम्बा 3500 815
बैंगन 4400 600
बंदगोभी
गोभी 5300 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 3000
भिन्डी
भिन्डी 5600 200
मटर खेत
मटर 4000 2000
मूली
मूली 2500 250
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1700 500
रतालू
शकरकन्द 2000 500
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 5350 300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7500 1800
लौकी
बोटल गौर्ड 5800 300
शलगम
मिर्च 8500 1000
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 4000 2600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 7200 1000
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2800 2400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5500 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 700