తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
1/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  178
(till 12:58 47)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
दड़ा 1600 1391
मिलबर 1450 1400
राजस्थान टुकड़ी 1750 1700
लोक-1 1700 1675
स्थानीय 1825 1500
सुपर फाइन 1705 1400
चावल
1009 कार 2500 1800
ए.पी. कच्चा चावल 5293 2800 2500
जया 3600 3200
तृतीय 2000 1950
फाइन 3600 2800
मध्यम 1860 1830
मोटा 2090 2070
रतनाचुड़ी (7185-749) 2900 2800
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4450 4125
सफेद 4500 4000
धान Common:1360 Grade-A:1400
1001 1380 1360
आई.आर.20 1450 1250
ए. पुन्नी 2000 1900
एडीटी 36 1600 1100
एडीटी 37 1705 1105
धान 1690 1160
बी.टी. 2000 2000
सुपर पोन्नी 1585 1134
सीओ. 43 1525 1078
सोना 2100 1700
बाजरा 1250*
स्थानीय 1550 1200
हाईब्रीड 1500 1450
मक्का 1310*
देशी लाल 1350 1225
अन्य
रबर
आर.एस.एस.-4 12700 12500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3875 3650
तिल 4600*
काला 11175 9000
सफेद 11500 6000
मूँगफली 4000*
3950 3450
बोल्ड 3500 3050
स्थानीय 4300 3500
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 4875 4555
सरसों 3050*
सरसों 3550 3075
दालें
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 5600 5400
बंगाली चना 3100*
देशी (साबुत) 3675 3600
मूँग 4600*
हरा (साबुत) 5700 5500
फल
अंगूर
काला 7000 5000
हरा 12000 10000
अनार
अनार 7000 4000
अमरूद
अमरूद 1300 500
केला
नन्द्रा बाले 5100 4900
पका हुआ केला 7000 3000
पलयमथोड़न 3000 2000
पूवन 5500 4500
मध्यम 2260 2240
रोबस्टा 3000 1600
लाल केला 5500 4500
सामान्य बड़ा 3000 3000
चीकू
सपोता 2500 2500
मुसम्मी
मौसमबी 2600 1600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 5110 5090
डैलीसियस 6000 3500
सेब 6000 5000
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9805 9250
धनिया बीज
धनिया बीज 2800 2250
लहसुन
लहसुन 3750 1700
लाल मिरची
लाल 6800 5600
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एम.सी.यू 5 3800 3500
एल.आर.ए. 3850 3500
जूट 2400*
टी.डी. 5 2700 2550
सब्जी
आम
मैंगो - रा- राइप 7000 2400
आलू
आलू 4200 1400
एफ.ए.क्यू. 1875 1850
ज्योति 1730 1710
देशी 1850 1775
लाल 1800 1600
ककडी
खीरा 3000 400
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 1800
कद्दू
कद्दू 1800 500
करेला
करेला 6000 1000
कसावा
टैपियोका 2500 1500
कोयला
पेठा 1400 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 3600
ग्वार
ग्वार 2500 2000
गाजर
गाजर 6000 4600
चुकन्दर
बीटरूट 4000 1600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 2400
टमाटर
टमाटर 4000 1300
शंकर 2200 1500
हाइब्रिड 3500 250
प्याज
छोटा 2600 2400
प्याज 4500 500
बड़ा 3500 2300
लाल 1910 1500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 8200 2000
बैंगन
गोल#लम्बा 1700 1500
बैंगन 4000 300
बंदगोभी
गोभी 3000 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 3500
भिन्डी
भिन्डी 4000 500
मूली
मूली 1000 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 5000
लौकी
बोटल गौर्ड 1000 200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 2200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 18000 5000