తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
26/11/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1173
(till 23:52 52)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1700 1500
147 औसत 1752 1360
1482 1800 1431
एच.डी. 1605 1520
कल्याण 1675 1375
घटिया 1500 1450
चन्दौसी 3000 2900
ज्वारी 1650 1650
डब्ल्यू एच-542 1473 1379
दड़ा 1720 1250
देशी 2400 1425
पी.आई .एस.एस.आई 1900 1480
पी.बी.डब्ल्यू 343 1650 1550
फर्मी 1650 1550
बंसी 2800 1650
मध्यम 2300 2000
मध्यम फाइन 2600 2400
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 1905 1375
लाल 2550 1425
लोक-1 2300 1391
लोकवान 2045 1200
लोकवान गुजरात 1750 1250
सेचर नं0 1 1965 1500
स्थानीय 3100 1400
सफेद 1769 1301
सोना 2200 1650
चावल
आई आर-8 2900 2300
कच्चा बासमती 3500 2500
चिवड़ा 2700 1000
जया 3600 1250
तृतीय 2325 1800
पौन्नी 3050 2950
फाइन 6700 1800
बासूमती 9500 9300
बासमती पैडी 4300 2100
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3750 3300
मध्यम 4400 1700
मसूरी 3300 1250
मोटा 4450 1700
मोटा (आई .आर.20) 2130 2110
मोटा (कोर्स) उसना 2000 1800
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2500
सुपर फाइन 9600 3850
सरबती कच्चा 3250 2560
सामान्य 2170 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5650 3300
सोना 3050 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3300 2500
जव 1100*
दरा 1640 1130
देशी 1370 1330
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3650 605
ज्वार हाईब्रीड 1385 985
स्थानीय 1320 980
सफेद 4000 1400
हाईब्रिड 1400 1000
धान Common:1360 Grade-A:1400
2900 2000
1780 1480
3000 2700
2355 2000
1750 1720
1325 1140
3001 2800
1380 1150
2765 2320
1365 1250
2160 2130
1325 1310
2800 2050
1935 1835
1400 1200
1001 1500 1189
आई . आर. 36 1550 1250
आई .आर. 64 1550 1209
आई.आर.20 1750 1700
ए. पुन्नी 2315 1454
एएसटी 16 1800 1600
एडीटी 36 1650 1200
एडीटी 37 1812 1159
एडीटी 39 2429 1275
एडीटी 42 1395 1275
एडीटी 43 1945 NR
एमटीयू-1001 1470 1245
एमटीयू-1010 1714 1310
एमटीयू-2077 1400 1360
कल्चर 1640 1560
जया 1800 1400
जी.आर. 11 1500 1360
देहरादून 2550 2525
धान 2575 1100
नं0 2716 1750 1700
पैडी ज्योति 1450 1400
पैडी डप्पा 1500 905
पैडी मध्यम 1700 1160
पैडी महीन 3041 1200
पैडी मोटा 1410 940
पोन्नी 1860 1750
बासुमती 3250 1500
बी.पी.टी. 2500 1200
मसूरी 1700 1150
मोगुलूकुलू (न्यू) 1450 1410
रतना 1490 1480
राइट पौन्नी 2279 2052
लाल 1750 1600
सुपर पोन्नी 2400 1252
सम्बा मसूरी 1891 1280
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1300
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1420 1200
सीओ. 43 1620 1314
सोना 2320 1423
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1700 1354
हंसा 1640 1201
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2729 2729
बाजरा 1250*
देशी 1365 925
बोल्ड 1400 900
स्थानीय 1650 1100
हाईब्रीड 1500 935
मक्का 1310*
देशी लाल 1500 800
देशी सफेद 1525 1150
पीला 1730 892
मध्यम 1310 1280
व्हाइट (सफेद) 1600 1100
स्थानीय 1425 661
हाइब्रिड 1350 800
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1340 1160
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 700
रागी 1550*
फाइन 2100 1300
स्थानीय 1787 1000
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2400 1600
साजें
सज्जे 1012 1011
सोजी
सोजी 2300 2030
अन्य
गुड़
अनकापल्ली 3800 2000
काला 3310 2400
दिसारा 2400 2080
नं0 3 2000 1500
पठारी 3090 2050
पीला 2680 2150
लाल 3500 2200
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2088.89
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7800 6410
नरियल
नारियल 22000 3400
मध्यम 15800 5000
श्रेणी-2 18000 5000
मैदा
मैदा आटा 2350 1990
येम
याम 2000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 11600 11200
शक्कर
एम-30 3575 3350
चीनी 3800 3200
महिन 3590 3000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4385 3800
एरंड का बीज 4555 3500
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 13136 4600
मध्यम 9200 9000
गरी का तेल
कोपरा तेल 16800 13800
जिंगेली
8900 7200
काला 15000 5590
तिल 10850 8300
सफेद 10520 7005
मूँगफली 4000*
4230 2980
गेजे 4576 1869
जेएल-24 4700 4100
टीएमवी-2 4200 4000
डीएमवी-7 4590 3800
बड़ा (कोश युक्त) 8030 2300
बोल्उ करनेल 4430 2555
बोल्ड 4445 2650
मूंगफली (खंडित) 4750 3500
मूंगफली का बीज 5436 3875
स्थानीय 4500 1780
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6800 3550
सूरजमुखी
स्थानीय 4380 2518
सूर्यमुखी 3700 2119
हाइब्रिड 4000 3800
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2861
सरसों 3050*
पीली (काली) 3800 3000
राई यू.पी. 3550 3450
लोही काली 3720 2990
सरसों 3700 2800
सरसौं (काली) 3600 3100
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 1500 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3335 40
स्थानीय 3370 2900
सोयाबीन 7000 2140
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8950 7055
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
कच्चा 1900 1450
पाइलोन 2000 1800
सुपारी 25000 18000
दालें
अरहर 4350*
7000 6000
अरहर 5750 3000
अरहर दाल (तूर) 8100 5400
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 3200
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 7600 3650
उड़द की दाल 6750 6285
देशी 7000 4005
स्थानीय 6500 4851
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3300 2000
कुलथी दाल (विपाटित) 5500 5000
छोटा 3370 3250
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7600 7000
तूर दाल
तूर दाल 9600 7000
बंगली चना दाल
5000 3425
औसत (साबुत) 4200 2165
कॉटा 2581 1826
गुलाबी 3200 2800
चना (खंडित) 3200 2800
ज्वारी स्थानीय 3820 1818
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3690 3100
देशी (साबुत) 3800 2131
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 10500 8000
मध्यम 6300 6250
स्थानीय 7300 6509
स्थानीय (साबुत) 6420 6380
हरा (साबुत) 8600 4011
मटर
हरा मटर 3000 3000
मसूर 2950*
8000 5400
6400 4626
8600 6210
(साबुत) 4500 4400
देशी (साबुत) 4950 1950
स्थानीय 5120 1801
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4670 3000
सेम
सेम (साबुत) 4400 1500
पशुधन (Rs per No.)
भैंस
भैंस 33000 25000
फल
अंगूर
काला 12000 100
सफेद 3200 2200
हरा 9000 3600
अनन्नास
अनन्नास 3200 900
अनार
अनार 11000 2500
अमरूद
अमरूद 4000 100
अमरूद इलाहाबाद 3200 3000
केला
1180 1150
150 120
एलक्की बाले 3200 1600
खांदेश 1550 550
नन्द्रा बाले 4400 1900
पका हुआ केला 5000 1350
पच्छा बाले 2500 1250
पलयमथोड़न 3600 1200
पूवन 5500 2500
मध्यम 1700 550
रसाकथाई 4200 3500
रोबस्टा 2500 600
लाल केला 4500 3000
सामान्य बड़ा 5560 5500
कलिंदा
तरबूज 2000 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 5000
खरबूजा
खरबूजा 700 300
चीकू
सपोता 3250 800
ताबडा भोपळा
सीताफल 300 100
नारंगी
मध्यम 3800 1650
संतरा 4000 120
पपीता
पपीता 3000 575
मुसम्मी
मौसमबी 4000 600
सेब
अमेरिकन 2200 2000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 4000
कश्मीर#शिमला-2 6460 3150
गोल्डन 5600 2000
डैलीसियस 7188 1875
महाराजी 2200 2000
रॉयल डेलीसियस 11800 8000
सेब 9800 300
मसाले
काजू
जम्बू 55000 54800
काली गिरी
उंगराब्लेड 67000 66000
गरब्लेड 70000 69000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 11405 7955
धनिया बीज
धनिया बीज 13250 8750
पूर्ण हरा 12005 6000
नारियल
नारियल 7000 800
बड़ा 2200 1800
मध्यम 4000 3300
मेथी बीज
मेथीबीज 6025 5000
लहसुन
ओसत 3400 2400
देशी 4020 505
लहसुन 8000 700
लाल मिरची
लाल 7000 3000
सुखी मिर्ची
तृतीय किस्म 4500 3500
तालू 3011 3000
द्वितीय किस्म 6000 3000
प्रथम किस्म 8500 5200
मन्कटटू 9000 7500
रेड टॉप 9800 8500
लाल 6800 5600
लाल नई 8200 6700
सफेद 6800 5000
सोंठ
छोटी 3250 2850
फ्रैश अनब्लीचड 2300 2200
वैजीटेबल - फ्रैश 3000 3000
सूखी 27500 21000
हलदी
फिंगर 8651 4000
बल्ब 8000 3460
सूखी 9500 8500
हल्दी स्टिक 9000 6000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4015 2800
एच.बी. (अनजिन्ड) 4180 2000
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4050 3880
एच-4 4050 3550
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3910 3800
एन-44 4200 4000
एफ-1054 4210 3250
एम.सी.यू 5 4800 3600
एमसीयू 3900 3700
एल.आर.ए. 4370 3000
कपास (अनजिन्ड) 4200 3500
जी.सी.एच. 4269 1409
जी-6 4025 3900
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5000 4700
देशी 5200 3000
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5029 4040
शंकर 431 मिमी फाइन 4195 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4120 3500
जूट 2400*
जूट 2882 2300
टी.डी. 5 3500 2450
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2800
करपुली ए#सी पतली 8500 6000
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6500 3500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8700 6500
सब्जी
काली तोरी 2200 895
अन्य सब्जियॉ 4000 2000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 3000
अमरथस
अमरंथस 3000 1300
आम
मैंगो - रा- राइप 7500 4000
आलू
(लाल नैनीताल) 2000 1000
आलू 5000 600
एफ.ए.क्यू. 2050 1400
चन्द्रमुखी 2300 2100
चिप्स 4000 3800
ज्योति 3000 1700
जालंधर 4000 1400
देशी 2400 870
लाल 2085 1700
स्थानीय 3200 800
ककडी
खीरा 4000 300
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 500
कद्दू
कद्दू 3500 400
करेला
करेला 5300 1000
कसावा
टैपियोका 2400 1000
कोयला
पेठा 2400 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 1500
ग्वार
ग्वार 4866 1375
गाजर
गाजर 5400 500
चुकन्दर
बीटरूट 5800 800
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 500
टमाटर
टमाटर 6000 300
देशी 3400 800
स्थानीय 1500 500
हाइब्रिड 1500 700
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1280 800
धनिया
धनिया 8000 880
स्थानीय 10000 9500
नूल खोल
नूल खोल 4400 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3500 1800
प्याज
छोटा 5800 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1520 1450
द्वितीय किस्म 1100 900
नासिक 2300 200
पूना 2200 1000
प्याज 5500 350
प्रथम किस्म 1800 1200
बड़ा 4000 1800
बीलरी लाल 1235 1200
लाल 1910 700
स्थानीय 1600 600
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4500 700
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 1000 800
फूलगोभी 6000 250
स्थानीय 2000 500
बैंगन
गोल 3150 300
गोल#लम्बा 2450 330
बैंगन 6000 400
बंदगोभी
गोभी 4000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 1800
भिन्डी
भिन्डी 4500 800
मटर खेत
मटर 3000 1500
मेथी
मेथी 5400 800
मूली
मूली 1100 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 300
रतालू
शकरकन्द 1600 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 300
शलगम
मिर्च 6000 1600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2200 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 19000 1000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 813 625
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 3500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 13500 185
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 932