తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
3/9/2015

बाजार प्रतिवेदन :  736
(till 14:20 41)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 4300 1480
147 औसत 1400 1390
1482 1800 1725
एच.डी. 1530 1415
कल्याण 1570 1500
दड़ा 1600 1380
देशी 2050 1625
फर्मी 1600 1525
मैक्सिकन 1527 1385
मध्यम 2100 1800
मध्यम फाइन 2500 2300
महाराष्ट्र 2189 1601 1475
लाल 2560 2500
लोक-1 2300 2100
लोकवान 1500 1400
शरबती 2550 2200
स्थानीय 3200 1450
सफेद 2200 2100
चावल
आई आर-8 3000 2650
एच.वाई वी. 2230 2180
चावल फलोर 3000 2500
चिवड़ा 1950 1380
जया 4000 2750
तृतीय 2190 1875
पौन्नी 2825 2700
फाइन 6100 1855
बासमती पैडी 3925 3800
बी.पी.टी. 4200 3500
मध्यम 4500 2200
मसूरी 3050 2900
मोटा 2280 1825
रतनाचुड़ी (7185-749) 2650 2350
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 3250 3100
सरबती कच्चा 2700 2317
सामान्य 3300 300
सोना मंसूरी नन बासमती 1850 1750
सोना महिन 3900 3800
जव 1150*
देशी 1150 1130
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2100 1430
स्थानीय 1530 1530
हाईब्रिड 1600 1500
धान Common:1410 Grade-A:1450
1140 1115
1371 1210
2350 1500
1850 1600
1150 1000
1001 1410 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1250 1120
आई .आर. 64 1400 1360
एएसटी 16 1420 1400
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1421 1067
एडीटी 43 1700 1187
एमटीयू-1001 1500 1400
एमटीयू-1010 1600 1280
कल्चर 1480 1410
टी.के.एम.9 1092 1076
धान 2350 1130
पैडी मध्यम 1850 1160
पैडी महीन 1520 1090
पैडी मोटा 1350 1120
पोन्नी 2615 1500
बी.पी.टी. 2400 1300
व्हाईट कार 1145 1111
सुपर पोन्नी 1427 1406
सम्बा मसूरी 1500 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1160
सिन्ना पोन्नी 1141 1141
सीओ. 43 1750 1700
सोना 1750 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2000 1650
हंसा 1400 1360
बाजरा 1275*
देशी 1400 1350
बोल्ड 1330 1310
स्थानीय 1350 1280
हाईब्रीड 1550 1150
मक्का 1325*
देशी लाल 1650 1300
देशी सफेद 1500 1300
पीला 1500 1270
फाइन 1450 1350
मध्यम 1310 1310
व्हाइट (सफेद) 1385 1240
स्थानीय 1520 1285
हाइब्रिड 1500 1310
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1200
रागी 1650*
फाइन 2200 1400
लाल 1639 1539
सोजी
सोजी 2300 2150
अन्य
गुड़
अच्छू 2700 2500
अनकापल्ली 4000 2000
काला 3300 1500
नं0 3 2500 2000
पठारी 3420 3300
पीला 3350 2300
मुड्डे 3600 1800
लाल 3300 3200
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2250
टूटे चावल
चिवड़ा 840 840
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6150
नरियल
नारियल 25000 6000
मध्यम 9500 9500
मैदा
मैदा आटा 2200 2070
येम
याम 20 14
शक्कर
एम-30 2960 2580
चीनी 3400 2870
शक्कर 2700 2500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 4000 3495
अलसी
अलसी 3800 3770
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 7500 7000
गरी का तेल
कोपरा तेल 12000 11800
जिंगेली
काला 5100 4000
तिल 4700*
सफेद 7355 6605
मूँगफली 4030*
4500 3350
टीएमवी-2 4500 4300
डीएमवी-7 5640 5410
बड़ा (कोश युक्त) 5460 3800
बोल्ड 3875 3875
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
स्थानीय 5300 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 5200
सूरजमुखी
स्थानीय 4210 3100
सूर्यमुखी 3700 3500
हाइब्रिड 3850 3700
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4700 4500
सरसों 3100*
पीली (काली) 4300 3700
लोही काली 3900 3600
सरसों 4320 3500
सरसौं (काली) 3960 3600
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3950 3000
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 4400 3600
सुपारी
रासी 26611 18887
दालें
अरहर 4425*
9580 9000
अरहर 7925 6500
अरहर दाल (तूर) 12850 8125
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 4000
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 9500 4500
देशी 7800 7500
स्थानीय 8200 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 12500 9500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3800 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर दाल
तूर दाल 12000 9500
बंगाली चना 3175*
6500 5480
औसत (साबुत) 6000 4600
गुलाबी 4800 3300
चना (खंडित) 5000 4800
ज्वारी स्थानीय 4500 4000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4800 4775
देशी (साबुत) 5200 4300
मूँग 4650*
हरा (साबुत) 10000 4500
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटर
हरा मटर 4000 3200
मसूर 3075*
10000 5990
6990 6100
9500 7390
(साबुत) 7700 7500
देशी (साबुत) 8200 4100
स्थानीय 6950 2500
सेम
सेम (साबुत) 3000 1400
फल
अंगूर
काला 4700 4500
हरा 6200 6000
अनन्नास
अनन्नास 5500 800
अनार
अनार 8000 4900
अमरूद
अमरूद 1300 400
केला
150 130
एलक्की बाले 4500 4000
नन्द्रा बाले 5000 3100
पका हुआ केला 4800 1450
पच्छा बाले 1600 1200
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 5500 2600
मध्यम 2100 620
रोबस्टा 2600 640
कलिंदा
तरबूज 600 600
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 7000 7000
नारंगी
मध्यम 2650 2320
पपीता
पपीता 2090 500
मुसम्मी
मौसमबी 3000 1505
सेब
अमेरिकन 12000 9000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 4400 1000
कश्मीर#शिमला-2 4600 1500
गोल्डन 5000 200
डैलीसियस 6000 3000
रेड गोल्ड 350 250
शिमला 7000 4000
सेब 10000 200
मसाले
नारियल
6000 5600
नारियल 9500 950
मध्यम 3700 2900
लहसुन
देशी 7500 1000
लहसुन 8400 4000
लाल मिरची
लाल 9000 2500
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 14000 12000
ब्यादगी 16000 14000
रेड टॉप 11200 9500
लाल 7900 6700
लाल नई 9000 7700
सफेद 8400 7300
सोंठ
बड़ा#मोटा 5000 1600
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
हलदी
फिंगर 8000 5400
बल्ब 8000 5800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एच-4 4050 4050
एम.सी.यू 5 4200 3000
एमसीयू 3800 3415
एल.आर.ए. 3600 3100
कपास (अनजिन्ड) 4050 3400
कपास (जिन्ड) 4050 3600
देशी 4050 3650
जूट 2700*
टी.डी. 5 4000 3450
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 4100 2100
चिंच
इमली 9000 2800
चपाथी 6250 5750
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 3800 3200
फूल ए#सी 5800 5200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 420 380
सूकामेवा
काजू
60000 59800
स्थानीय (कच्चा) 11000 7400
सब्जी
काली तोरी 3275 12
अन्य सब्जियॉ 6000 800
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 2200
अमरथस
अमरंथस 2500 2000
आम
मैंगो - रा- राइप 16000 8000
आलू
आलू 2800 200
एफ.ए.क्यू. 760 720
चन्द्रमुखी 600 400
चिप्स 1400 1200
ज्योति 1500 540
जालंधर 500 300
देशी 1800 400
लाल 730 300
स्थानीय 1200 300
ककडी
खीरा 3500 5
कच्चे केले
कच्चा केला 5200 4
कद्दू
कद्दू 2500 150
करेला
करेला 5000 12
कसावा
टैपियोका 1800 1200
कोयला
पेठा 2400 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 8
ग्वार
ग्वार 4400 400
गाजर
गाजर 5400 28
चुकन्दर
बीटरूट 3700 500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3500 8
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2000 1800
टमाटर
टमाटर 4000 247
देशी 2600 400
स्थानीय 2800 300
हाइब्रिड 3350 1825
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 800 500
धनिया
धनिया 4000 850
नूल खोल
नूल खोल 1400 1200
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 900 9
प्याज
छोटा 4000 1800
नासिक 5730 2800
पूना 5000 4000
प्याज 6000 27
पूसा-लाल 4900 1800
बंगलौर - छोटा 2000 800
बड़ा 7300 3500
लाल 5400 1250
स्थानीय 4500 1500
सफेद 5000 1500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2500 300
फूलगोभी
फूलगोभी 5500 800
स्थानीय 1200 1000
बैंगन
गोल 2100 12
गोल#लम्बा 4150 650
बैंगन 5200 250
बंदगोभी
गोभी 4000 8
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 3000
भिन्डी
भिन्डी 3300 11
मेथी
मेथी 3400 1500
मूली
मूली 2000 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4000 850
लौकी
बोटल गौर्ड 3500 8
शलगम
मिर्च 7000 400
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3500 3
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8500 15
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 1000