తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/7/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1325
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1600 1440
147 औसत 1670 1400
1482 1539 1392
एच.डी. 1670 1440
एम.पी. (देशी) 1372 1350
कल्याण 2100 1400
चन्दौसी 3200 2800
दड़ा 1600 1300
देशी 1690 1372
फर्मी 1580 1425
बंसी 2800 1665
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 2850 1400
मिल क्वालिटी 1451 1390
मिलबर 1425 1400
राजस्थान टुकड़ी 1825 1250
लाल 2600 1305
लोक-1 2300 1600
लोकवान 1800 NR
शरबती 2705 1910
स्थानीय 3000 1300
सफेद 2095 1364
सोना 2200 1700
चावल
1009 कार 4200 1800
अलूर सन्ना 2600 2200
आई आर-8 3000 2200
आई आर-8 कच्चा (नया) 3000 2500
एच.वाई वी. 2300 1990
कच्चा बासमती 2500 2300
कट्टासाम्बर 2600 2400
चावल फलोर 3000 2500
चिवड़ा 2500 1300
जया 4000 2800
डप्पा 2120 2120
तृतीय 2240 1420
पौन्नी 2750 2650
फाइन 5000 1990
बासूमती 8400 5000
बासमती दावत 5900 3500
बासमती पैडी 3800 3700
बी.पी.टी. 3800 3100
मध्यम 6610 1700
मसूरी 2925 2400
मोटा 4000 1750
मोटा (आई .आर.20) 1910 1890
रतनाचुड़ी (7185-749) 2650 2300
सुपर फाइन 14000 3400
सरबती कच्चा 3240 2580
सामान्य 2900 1700
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4400 3000
सोना 2500 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 1800
सोना महिन 4000 3900
जव 1150*
दरा 1520 1050
देशी 1160 1140
स्थानीय 1160 1040
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 2950 2881
ज्वार (सफेद) 3200 961
ज्वार हाईब्रीड 1750 1387
रबी 1300 1300
स्थानीय 1530 1530
सफेद 2321 1400
हाईब्रिड 1400 1110
धान Common:1360 Grade-A:1400
1401 1100
1361 1361
1525 1475
1450 1130
2500 1950
1200 1050
1001 1445 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1225 890
आई . आर. 64 1400 1300
आई .आर. 64 1400 1250
एडीटी 37 1466 1300
एमटीयू-1001 1465 1100
एमटीयू-1010 1600 1090
एमटीयू-2077 1360 1360
धान 1600 766
नं0 2716 1670 1560
पैडी ज्योति 1360 1360
पैडी डप्पा 1500 1500
पैडी मध्यम 1650 1020
पैडी महीन 1710 1090
पैडी मोटा 1600 1050
बासुमती 2300 1300
बी.पी.टी. 2350 1050
मसूरी 1650 1350
रतना 1258 1242
राजाहम्सा 1151 1151
सम्बा मसूरी 1679 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1100
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1110
सोना 1991 1092
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1700 1008
हंसा 1406 1056
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3076 3076
बाजरा 1250*
देशी 1450 940
बोल्ड 1380 1310
स्थानीय 1425 1210
हाईब्रीड 3012 1063
मक्का 1310*
एच.वाई.वी. 1120 1080
एच.वाई.वी. (सफेद) 1250 1150
केसरी 1310 1310
देशी लाल 1625 1230
देशी सफेद 1350 980
पीला 1500 1020
फाइन 1450 1310
मध्यम 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1600 1210
स्थानीय 1600 900
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 5000 3000
हाइब्रिड 1500 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1560 1190
रागी 1550*
फाइन 2250 1900
स्थानीय 1400 960
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1500 1000
गुड़
अच्छू 3000 1900
उन्डे 3100 2900
करीकटु 2050 1800
काला 3450 1800
दिसारा 2570 2450
नं0 2 2600 2450
नं0 3 2500 1500
निजामाबाद 2450 1865
पठारी 3350 2700
पीला 3400 2050
मुड्डे 3500 2000
लाल 3420 2400
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1900
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 8000 7600
नरियल
नारियल 22000 3500
मध्यम 12000 8000
श्रेंणी-1 21000 6000
श्रेणी-2 18000 3000
मैदा
मैदा आटा 2400 2052
येम
याम 1900 20
रबर
आर.एस.एस.-4 12100 11000
शक्कर
चीनी 3200 2300
महिन 2600 2400
शक्कर 2500 2250
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3830 3505
एरंड का बीज 4000 NR
अलसी
अलसी 3775 3745
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 13300 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 12250 12000
जिंगेली
काला 5300 4600
सफेद 4111 4111
तिल 4600*
काला 14000 5500
तिल 7505 6875
लाल 9255 8680
सफेद 8180 5000
निमौरी
नीम बीज 2927 2500
फूल 3050*
कुसुम 2505 2389
मूँगफली 4000*
5375 4000
गुंगरी (कोशयुक्त) 4844 3850
गेजे 6069 2815
जेएल-24 5200 5000
टीएमवी-2 5719 2100
बड़ा (कोश युक्त) 4975 2989
बल्ली#हब्बू 3989 3989
बोल्ड 5279 3500
मूंगफली (खंडित) 5833 4500
मूंगफली का बीज 4500 4000
स्थानीय 9800 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 12000 5000
सूरजमुखी
स्थानीय 4110 2716
सूर्यमुखी 3800 2452
हाइब्रिड 3850 2909
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4200 4000
सरसों 3100*
पीली (काली) 4600 3650
लाहा (सरसीब) 3900 3800
लोही काली 4000 3450
सरसों 5000 3125
सरसौं (काली) 4150 3380
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3412 2560
स्थानीय 2700 2500
सोयाबीन 3200 2500
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 3800 1650
सुपारी
एपी 31869 31429
कच्चा 2600 1200
केम्पूगोटू 20609 15509
गोराबालू 21800 10109
चाली 25579 20109
चिप्प्ू 19215 11909
टटीबेट्टी 29380 20269
नई वैरायटी 27500 12000
पका 25398 20969
बेट्टे 23060 22630
बिलेगोटू 20276 4381
रासी 31350 20110
सुपारी 32000 20000
सराकू 64510 45009
सिप्पेगोट्टू 12099 4069
सी.क्यू.सी.ए. 21000 6199
दालें
अरहर 4350*
7600 7200
अरहर 8157 4821
अरहर दाल (तूर) 10800 8020
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 3315
आवरे दाल
ऑवरे दाल 7000 5500
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 12000 NR
उड़द की दाल 9100 9000
देशी 8200 6600
स्थानीय 8000 4350
उर्द की दाल
उड़द की दाल 13600 8500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4560 2299
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर दाल
तूर दाल 12000 9400
बंगली चना दाल
चना दाल 7400 5300
बंगाली चना 3175*
5500 5300
औसत (साबुत) 6200 3000
कॉटा 4115 3890
गुलाबी 4700 3150
चना (खंडित) 4600 4500
ज्वारी स्थानीय 4500 4200
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5040 4930
देशी (साबुत) 5300 3500
मूँग 4600*
बोल्ड 9200 7340
मूंग दाल-1 11000 8700
मध्यम 6300 3821
स्थानीय 5800 3101
स्थानीय (साबुत) 5400 5250
हरा (साबुत) 11000 4350
हाईब्रीड 7388 1497
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 11000 8400
मटर
सफेद फौजी 2900 2800
हरा मटर 4000 3200
मसूर 3075*
10200 5780
6300 6200
6865 6825
10400 7600
6300 5500
(साबुत) 7550 4620
देशी (साबुत) 7600 3750
स्थानीय 7879 3621
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 5000 1786
सेम
सेम (साबुत) 7050 1100
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 25000
भैंस
भैंस 60000 7000
फल
अंगूर
काला 12000 4000
सफेद 320 120
हरा 10000 3200
अनन्नास
अनन्नास 4000 800
अनार
अनार 9000 40
अमरूद
अमरूद 5000 400
आम
चौसा 3100 2900
दशहरी 5200 875
लंगड़ा 4000 1200
सफेदा 1450 1300
कटहल का फल
कठहल 2000 400
केला
200 100
200 100
220 100
400 200
एलक्की बाले 3300 1000
खांदेश 1316 260
चम्पा 4500 1100
नन्द्रा बाले 4500 1000
नौटी बाले 1500 800
पका हुआ केला 5000 40
पच्छा बाले 1800 600
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 5000 1800
मध्यम 2800 610
रसाकथाई 3500 3000
रोबस्टा 5000 620
लाल केला 5000 2950
कलिंदा
तरबूज 6000 1600
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 7000 2500
चीकू
सपोता 3500 1600
नारंगी
मध्यम 2360 2120
संतरा 700 300
पपीता
पपीता 2400 500
मुसम्मी
मौसमबी 18000 600
सेब
अमेरिकन 12000 12000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7500 2000
कश्मीर#शिमला-2 8700 4720
डैलीसियस 13000 5760
रॉयल डेलीसियस 11000 4000
शिमला 7150 6900
सेब 14200 400
हजरतबली 3000 750
मसाले
काजू
जम्बू 60000 59800
काली गिरी
मालाबार 59000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16125 7500
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 5325
नारियल
नारियल 9000 500
मध्यम 28000 26000
मेथी बीज
मेथीबीज 10000 4000
लहसुन
देशी 7000 1500
लहसुन 10000 2385
लाल मिरची
लाल 11000 10300
सुखी मिर्ची
कड्डी 8001 1869
गुन्टूर 14000 1069
तृतीय किस्म 3500 2500
तालू 5500 3500
द्वितीय किस्म 12500 4000
प्रथम किस्म 9000 7000
ब्यादगी 17000 15000
लाल 7900 5000
सोंठ
फ्रैश (आसाम) 7000 6500
फ्रैश अनब्लीचड 6000 4000
बड़ा#मोटा 6000 2000
वैजीटेबल - फ्रैश 9000 3000
सूखी 7600 7600
हाईब्रीड 7200 6800
हलदी
फिंगर 7125 4000
बल्ब 8000 4577
राजापुरी 9150 6000
स्थानीय 7000 6000
हल्दी स्टिक 11000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4555 3705
एच-4 4050 4050
एफ-1054 4500 4070
एम.सी.यू 5 4449 3750
एलएच-1556 4605 4205
कपास (अडोनी) 4733 3551
कपास (अनजिन्ड) 4245 3300
कपास (जिन्ड) 4050 3600
जी.सी.एच. 4719 2669
देशी 4475 3550
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5039 3000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4250 3500
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4200 3600
पट्टी
डी.सी.एच. 5049 3219
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 3600 1700
चिंच
इमली 9000 2800
नन ए#सी पतली 6500 3800
नन ए#सी फूल 4000 2500
फूल ए#सी 6000 5300
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2000 1000
लकड़ी
450 440
यूकैलिप्टस 510 360
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 10200 7400
सब्जी
काली तोरी 3900 28
अन्य सब्जियॉ 2600 9
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 2700
अमरथस
अमरंथस 4300 900
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2400 1800
आम
मैंगो - रा- राइप 5500 800
आलू
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3000 11
एफ.ए.क्यू. 880 410
चिप्स 1800 1000
ज्योति 1500 300
जालंधर 600 500
देशी 1500 150
बड़ा 2800 2400
लाल 770 400
स्थानीय 2000 200
ककडी
खीरा 4000 6
कच्चे केले
कच्चा केला 4800 4
कद्दू
कद्दू 5000 100
करेला
करेला 4500 28
कसावा
टैपियोका 2000 850
कोयला
पेठा 2800 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7000 12
ग्वार
ग्वार 4000 1063
गाजर
गाजर 4800 400
चुकन्दर
बीटरूट 4200 15
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4200 8
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2000
टमाटर
टमाटर 5000 130
देशी 4400 600
स्थानीय 3200 60
हाइब्रिड 3200 1000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1800 800
धनिया
धनिया 10000 1000
नूल खोल
नूल खोल 1400 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2500 11
प्याज
छोटा 5800 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 3000 2400
तेलगी 3800 800
द्वितीय किस्म 2000 1200
नासिक 3400 800
पूना 4200 1000
प्याज 6000 32
प्रथम किस्म 3800 2000
पूसा-लाल 4300 1400
बंगलौर - छोटा 3000 1800
बड़ा 5200 1800
बीलरी लाल 2500 2300
मध्यम 2500 2400
लाल 3900 500
स्थानीय 4000 1080
सफेद 4460 1500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 800
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 2000 1000
फूलगोभी 5900 15
स्थानीय 1500 800
बैंगन
गोल 1975 20
गोल#लम्बा 4050 700
बैंगन 4200 120
बंदगोभी
गोभी 4000 10
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 3200
भिन्डी
भिन्डी 4200 13
मटर खेत
मटर 5000 2500
मेथी
मेथी 2600 1500
मूली
मूली 2000 267
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1300 200
रतालू
शकरकन्द 1800 300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 700
लौकी
बोटल गौर्ड 4600 10
शलगम
मिर्च 7000 900
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2600 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6100 3
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 1250
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10500 22
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 886