తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1189
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1658 14
1482 1800 1400
एच.डी. 1600 1380
एम.पी. लोकवान 1400 1400
कल्याण 2000 1650
दड़ा 1640 1050
देशी 2400 1415
पी.बी.डब्ल्यू 343 1570 1470
बंसी 2800 1650
मध्यम 3100 1350
महाराष्ट्र 2189 2400 1400
मिल क्वालिटी 1500 1201
मिलबर 1375 1350
राजस्थान टुकड़ी 1700 1335
लाल 2600 1800
लोक-1 2300 1650
लोकवान 1975 1280
लोकवान गुजरात 1610 1490
शरबती 2650 1486
सेचर नं0 1 1830 1375
स्थानीय 2250 1311
सुपर फाइन 2600 2400
सफेद 1946 1009
सोना 2200 1650
चावल
1009 कार 2550 1450
आई आर-8 2900 2130
कच्चा बासमती 3650 2400
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2550 1260
जया 3500 3100
तृतीय 2300 1840
फाइन 7500 1800
बासूमती 9500 9300
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3400 3000
मध्यम 4500 1844
मसूरी 3150 2800
मोटा 4500 1725
सुपर फाइन 5000 4500
सामान्य 3200 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5350 1580
सोना 5400 2300
हन्सा 3180 2300
जव 1100*
दरा 1560 1020
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 1600 1600
ज्वार (सफेद) 4025 911
ज्वार हाईब्रीड 1703 1000
लाल 3200 1725
स्थानीय 1809 401
सफेद 4500 1350
हाईब्रिड 1525 800
धान Common:1360 Grade-A:1400
1800 1500
2301 2051
2360 1850
1310 1310
1419 1400
1400 1380
1001 1450 1100
आई . आर. 36 1400 1360
आई .आर. 64 1400 1169
ए. पुन्नी 2370 1354
एएसटी 16 1385 1385
एडीटी 36 1696 1200
एडीटी 37 1838 1200
एडीटी 39 1970 1770
एमटीयू-1001 1430 1310
एमटीयू-1008 1361 1282
एमटीयू-1010 1500 1206
एमटीयू-2077 1400 1380
धान 1840 1050
नेल्लूर सन्ना 1286 1286
पैडी डप्पा 896 894
पैडी मध्यम 1550 1230
पैडी महीन 2050 1200
पैडी मोटा 1390 1140
पोन्नी 1457 1457
बासुमती 3250 1700
बी.पी.टी. 2500 1200
मसूरी 1800 1300
राइट पौन्नी 2001 1988
सुपर पोन्नी 1670 1158
सम्बा मसूरी 2115 1308
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1407 1310
सिन्ना पोन्नी 1575 1289
सीओ. 43 1650 1238
सोना 1900 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1345 1300
सोना महसूरी 1979 999
हंसा 1616 1301
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2600 2266
पोहे/चिवडा
चिवड़ा 4010 2810
बाजरा 1250*
देशी 1440 955
बोल्ड 1415 900
स्थानीय 1400 1000
हाईब्रीड 1900 920
मक्का 1310*
देशी लाल 1350 1000
देशी सफेद 1540 1425
पीला 1705 900
फाइन 1450 1310
मध्यम 1300 1270
व्हाइट (सफेद) 1600 1200
स्थानीय 1450 550
हाइब्रिड 1350 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1450 788
रागी 1550*
फाइन 2300 1500
स्थानीय 1509 1270
सोजी
सोजी 6210 6200
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1000
गुड़
अच्छू 3600 2800
अनकापल्ली 3980 2000
उन्डे 3180 2760
करीकटु 2800 2600
काला 3485 1500
दिसारा 3400 3350
नं0 1 3180 3030
नं0 2 2960 2900
नं0 3 2600 1500
पठारी 3370 2900
पीला 3430 2500
मुड्डे 4300 2100
लाल 4490 2500
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2300 1600
नरियल
नारियल 20000 4300
श्रेंणी-1 23000 9000
श्रेणी-2 14000 6000
मैदा
मैदा आटा 2600 1650
येम
याम 1200 800
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11800
शक्कर
एम-30 3575 3350
चीनी 3360 3320
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4055 3535
एरंड का बीज 8305 2705
अलसी
अलसी 4000 2000
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 17035 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 15400 15000
जिंगेली
काला 8500 6550
सफेद 13000 11500
तिल 4600*
काला 14605 7130
तिल 11555 9125
सफेद 12205 7000
फूल 3000*
कुसुम 2550 2400
मूँगफली 4000*
3750 3100
गुंगरी (कोशयुक्त) 7250 2009
गेजे 5473 1009
टीएमवी-2 4200 3800
बड़ा (कोश युक्त) 4000 2400
बल्ली#हब्बू 3469 2542
बोल्उ करनेल 3625 3000
बोल्ड 6987 2750
मूंगफली (खंडित) 5233 3000
मूंगफली का बीज 4995 3755
स्थानीय 4900 2013
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 3560
सूरजमुखी
स्थानीय 4350 2418
सूर्यमुखी 3800 2400
हाइब्रिड 4212 2110
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 2861 2861
सरसों 3050*
पीली (काली) 6600 6450
राई यू.पी. 3500 3400
लोही काली 3680 3015
सरसों 4065 2155
सरसौं (काली) 3600 3050
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 4025 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4000 2025
सोयाबीन 3150 2500
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12255 9450
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
केम्पूगोटू 21029 14099
गोराबालू 21899 10010
चाली 22411 15569
चिप्प्ू 17000 13000
टटीबेट्टी 27655 24625
नई वैरायटी 24000 11000
पका 23269 17000
बेट्टे 43800 26689
बिलेगोटू 19224 14612
रासी 40099 10009
लाल 19000 19000
सुपारी 32000 20000
सफेद 20000 20000
सराकू 55510 35099
सी.क्यू.सी.ए. 19000 6090
दालें
अरहर 4350*
अरहर 5025 3000
अरहर दाल (तूर) 7700 4000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4800 1619
आवरे
ऑवरे दाल 8500 5300
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 9000 1519
उड़द की दाल 8800 6600
देशी 6900 2980
मोगन मध्यम 4950 4500
स्थानीय 6600 6420
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10500 6600
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3500 1750
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6600 5300
तूर दाल
तूर दाल 7800 6300
मध्यम 7000 5500
बंगली चना दाल
चना दाल 4500 3595
मध्यम 4200 3400
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 7250 1900
कॉटा 2440 2150
गुलाबी 3100 2650
चना (खंडित) 3200 2950
ज्वारी स्थानीय 4100 2332
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3500 3050
देशी (साबुत) 3801 1900
मूँग 4600*
बोल्ड 6415 3409
मूंग दाल-1 10000 8000
मध्यम 6500 4480
स्थानीय 6711 3669
स्थानीय (साबुत) 6360 3170
हरा (साबुत) 8800 1009
मूग दाळ
मूंग दाल 9500 8150
मटर
हरा मटर 4400 3400
मसूर 2950*
8000 6000
4851 4851
3290 3000
8000 7000
(साबुत) 5000 2156
देशी (साबुत) 2725 2131
स्थानीय 6000 2051
मसूर दाल
मसूरी दाल 6000 5400
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4100 1795
सेम
सेम (साबुत) 1700 200
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 14000 4000
बकरा
बकरी 10000 600
बैल
बैल 25000 8000
भेड़
मध्यम भेड़ 9000 2500
भेंडा
भेड़ 5800 3900
भैंस
भैंस 18000 14000
फल
अंगूर
काला 6000 100
सफेद 3000 2000
हरा 7000 4500
अनन्नास
अनन्नास 4200 5
अनार
अनार 10000 60
अमरूद
अमरूद 4000 60
आम
चौसा 14000 12000
केला
एलक्की बाले 6200 1200
खांदेश 1700 150
चम्पा 1250 1050
नन्द्रा बाले 5300 1200
नौटी बाले 2600 1000
पका हुआ केला 6600 45
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 3800 1400
पूवन 6600 3200
मध्यम 4100 1550
रोबस्टा 2800 700
लाल केला 4800 4600
सामान्य बड़ा 5556 5000
कलिंदा
तरबूज 2000 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 7000 6000
खरबूजा
खरबूजा 5625 300
चीकू
सपोता 3000 20
नारंगी
मध्यम 1850 1650
संतरा 8000 200
पपीता
पपीता 3500 6
मरासेबू
मारासेबू 2000 1000
मुसम्मी
मौसमबी 4000 600
सेब
अमेरिकन 3000 2000
कंडीशन 5000 3500
कल्लू रॉयल डेलीसियस 5000 2000
कश्मीर#शिमला-2 6400 4000
गोल्डन 5000 1380
डैलीसियस 7500 NR
रेड गोल्ड 3620 1380
रिच रेड 6500 3000
रिजकवाड़ी 1800 1200
रॉयल डेलीसियस 10000 1840
शिमला 20000 5700
सेब 11000 400
मसाले
काजू
जम्बू 53000 52800
काली गिरी
उंगराब्लेड 62000 60000
गरब्लेड 61000 60000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 11590 7250
धनिया बीज
धनिया बीज 19000 7755
नारियल
नारियल 7000 740
मध्यम 4600 3400
मेथी बीज
मेथीबीज 8800 4255
लहसुन
ओसत 8000 2600
देशी 3800 3700
लहसुन 9000 900
लाल मिरची
लाल 9000 5600
सुखी मिर्ची
कड्डी 10950 1869
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 4000 3000
तालू 4000 2200
प्रथम किस्म 8500 6500
ब्यादगी 18000 13000
रेड टॉप 10200 8500
लाल 5800 4000
लाल नई 7000 5500
सफेद 6200 5000
हाइब्रीड 5600 5500
सोंठ
बड़ा#मोटा 4700 4500
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3500
सूखी 24000 23000
हलदी
फिंगर 7900 3690
बल्ब 8000 3380
स्थानीय 6600 6200
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4190 3495
एच.बी. (अनजिन्ड) 4380 2480
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4551 3050
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4200 4200
एफ-1054 4300 3000
एम.सी.यू 5 5100 4900
एमसीयू 4600 4200
एल.आर.ए. 3800 3500
एलडी-327 3780 2001
कपास (अनजिन्ड) 4400 3100
जी.सी.एच. 4421 3309
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6700 6300
देशी 4400 3550
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6469 2369
जूट 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 3125 2250
वनोत्पाद
चिंच
इमली 15000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6200 5800
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 7000 6800
सब्जी
काली तोरी 2520 400
अन्य सब्जियॉ 3500 500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 1700
अमरथस
अमरंथस 3400 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2800
आम
मैंगो - रा- राइप 8000 4000
आलू
(लाल नैनीताल) 2200 1800
आलू 25000 833
एफ.ए.क्यू. 2160 1800
चन्द्रमुखी 1600 1400
चिप्स 3700 1950
ज्योति 1850 1700
देशी 2150 1100
लाल 1950 1810
स्थानीय 3000 1500
ककडी
खीरा 2800 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 500
कद्दू
कद्दू 2600 400
करेला
करेला 5000 700
कसावा
टैपियोका 2500 1000
कोयला
पेठा 3000 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 600
ग्वार
ग्वार 10000 1300
गाजर
गाजर 7000 200
चुकन्दर
बीटरूट 5000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 800 800
टमाटर
टमाटर 5500 300
देशी 4200 1700
शंकर 1500 1500
स्थानीय 2200 100
हाइब्रिड 4000 500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1000 800
धनिया
धनिया 12000 1000
स्थानीय 10000 5224
नूल खोल
नूल खोल 1200 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3600 1200
प्याज
छोटा 4400 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1800 1650
तेलगी 1600 250
नासिक 2200 1600
पूना 2000 1600
प्याज 4450 300
प्रथम किस्म 2000 1800
बंगलौर - छोटा 1300 1000
बड़ा 3000 1500
लाल 2400 100
स्थानीय 2600 300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4300 1600
फूलगोभी
फूलगोभी 6400 250
स्थानीय 4000 500
बैंगन
गोल 2500 300
गोल#लम्बा 2650 300
बैंगन 4600 275
बंदगोभी
गोभी 3200 150
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 11000 2500
भिन्डी
भिन्डी 4200 400
मटर खेत
मटर 6200 600
मेथी
मेथी 5010 5000
मूली
मूली 2000 300
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 875 500
रतालू
शकरकन्द 1600 500
होसूर लाल 2200 1200
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2000
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 200
शलगम
मिर्च 8000 800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6000 1200
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1250 1050
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2200 800
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2800 2200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 14000 1100