తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
23/2/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1215
(till 17:16 52)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 13400 13000
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6430
सरसों का तेल
11350 9400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4800 2800
गेहूँ 1525*
Sonalika 2000 1690
147 औसत 1966 1530
कल्याण 2000 1825
दड़ा 1950 1640
देशी 2800 2300
पी.आई .एस.एस.आई 1880 1600
फर्मी 2000 1850
बंसी 4000 1600
मध्यम 1600 1500
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 2100 1600
राजस्थान टुकड़ी 2115 1655
लोक-1 (नीलामी रेट) 1600 1570
लोकवान 1985 1451
लोकवान गुजरात 1685 1455
स्थानीय 3200 1450
सफेद 4724 1729
सोना 2600 2200
चावल
1009 कार 5000 2100
उसना चावल 2300 2000
कच्चा बासमती 3900 2400
चिवड़ा 2400 1450
जया 3500 3200
तृतीय 2650 1925
परमल 2785 2345
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2250
बी.पी.टी. 4800 3100
मध्यम 4400 1900
मोटा 4400 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2300 1930
रतनाचुड़ी (7185-749) 3025 2600
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2900 1500
सोना 5250 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2500 2000
हन्सा 2500 2300
जव 1225*
दरा 1980 1740
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2500 1625
ज्वार (सफेद) 3502 1156
ज्वार हाईब्रीड 2200 1900
लाल 3400 1600
स्थानीय 1680 1630
हाईब्रिड 1902 1452
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1950 1250
1121 3170 2500
आई . आर. 36 1520 1450
आई . आर. 64 1510 1510
आई .आर. 50 1825 1705
आई .आर. 64 1536 1219
ए. पुन्नी 2050 1600
एएसटी 16 1900 1400
एडीटी 36 1800 1380
एडीटी 37 2216 1159
एडीटी 38 1500 1367
एडीटी 39 2492 1307
एडीटी 43 1985 1600
एमटीयू-1001 1510 1480
एमटीयू-1010 1600 1200
जया 1500 1250
ठीक 1600 1367
धान 2830 900
पैडी मध्यम 1960 1245
पैडी महीन 2900 1250
पैडी मोटा 1865 1200
पपटला 2216 1935
पोन्नी 2885 1608
पौम्मानी 1728 1467
बासुमती 3760 2400
बी.पी.टी. 2900 1100
मसूरी 1750 1520
राइट पौन्नी 2356 1470
लाल 1520 1400
सुपर पोन्नी 2600 1470
सम्बा मसूरी 2027 1303
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1200
सामान्य 1925 1080
सिन्ना पोन्नी 2216 1977
सीओ. 43 1863 1425
सोना 2700 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 1700 1600
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1939 1336
बाजरा 1330*
देशी 1575 1300
बोल्ड 1500 1400
स्थानीय 1580 1250
हाईब्रीड 2300 1280
मक्का 1365*
देशी लाल 1650 1100
देशी सफेद 1775 1368
पीला 1550 1090
फाइन 1500 1365
मध्यम 1365 1365
व्हाइट (सफेद) 1700 1380
स्थानीय 3192 790
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 3100 3000
हाइब्रिड 1800 1170
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1650 1400
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1580 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1300
रागी 1725*
फाइन 3600 3200
लाल 3200 3200
स्थानीय 3300 2200
हाइब्रीड कुम्बु
1680 1600
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 3000 2400
गुड़
अच्छू 4200 3540
अनकापल्ली 3400 3000
उन्डे 4418 4418
दिसारा 2800 2600
नं0 3 2600 2000
पठारी 3500 2900
पीला 3430 3370
मुड्डे 4500 3100
लाल 3240 2935
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 3000 1900
मैदा
मैदा आटा 2660 2200
येम
याम 3000 2800
रबर
आर.एस.एस.-4 16200 15000
शक्कर
एम-30 4300 4080
एस-30 3950 3900
चीनी 4200 3310
महिन 4125 3400
शक्कर 4000 3900
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3790 3600
एरंड का बीज 3785 NR
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7070 4000
मध्यम 7400 7400
तिल 5000*
काला 8765 5000
तिल 7175 6000
लाल 7840 5350
सफेद 7790 NR
फूल 3300*
कुसुम 2964 2452
मूँगफली 4220*
गेजे 5500 3501
जी -20 4140 3205
टीएमवी-2 5560 2809
डीएमवी-7 4400 4100
बड़ा (कोश युक्त) 4500 3230
बल्ली#हब्बू 5327 3001
बोल्ड 4180 3000
मूंगफली (खंडित) 5416 3750
मूंगफली का बीज 7654 7654
स्थानीय 5839 2209
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 NR
सूरजमुखी
स्थानीय 3300 2910
सूर्यमुखी 3400 2600
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 4800 4800
सरसों 3350*
पीली (काली) 3360 3300
लोही काली 4250 3200
सरसों 3600 2750
सरसौं (काली) 4380 3200
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
काला 2775 2775
पीला 2850 1885
स्थानीय 2700 2100
सोयाबीन 2900 2000
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11840 10700
पान
स्थानीय 22000 15000
सुपारी
नई वैरायटी 22500 16000
रासी 29099 21199
लाल 18000 16500
सुपारी 22000 16000
सफेद 19000 17500
सी.क्यू.सी.ए. 8500 8000
दालें
अरहर 5050*
5050 3096
5050 5050
3901 3450
5050 4950
5050 5050
5050 3650
3951 3300
3740 3611
5050 5050
5100 3900
8100 7800
अरहर 8000 1489
अरहर दाल (तूर) 13500 3466
मध्यम 8800 8200
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7500 3794
आवरे दाल
ऑवरे दाल 9000 7000
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 9600 1900
उड़द की दाल 10500 6000
एफ.क्यू. (बर्मा) 10000 7900
ठीक 8000 7000
देशी 6000 3250
स्थानीय 10500 4900
हाईब्रीड 7000 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9490 6700
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 6000 1500
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6000 5200
तूर दाल
तूर दाल 10300 3770
बंगली चना दाल
चना दाल 8515 6500
बंगाली चना 3425*
999 7055 6940
औसत (साबुत) 8500 3012
काबुल छोटा 8255 8200
कॉटा 4553 3345
गुलाबी 9000 4800
चना दाल 9500 6400
ज्वारी स्थानीय 8700 4888
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6900 6800
देशी (साबुत) 8850 4650
सफेद (साबुत) 8800 8670
बोल्ड 8200 7100
मूंग दाल-1 9000 6500
मध्यम 8000 5250
स्थानीय 6600 2800
स्थानीय (साबुत) 4500 4400
हरा (साबुत) 8500 NR
हाईब्रीड 5000 3950
मूग दाळ
मूंग दाल 7000 6000
मटकी दाल
मोठ दाल 5700 5600
मटर
हरा मटर 4600 400
मसूर 3325*
मसूर गोला 6440 5620
मसूर दाल 10600 3450
मसूर दाल
काला मसूर न्यू 6200 6000
मसूरी दाल 10800 5300
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 5201
सेम
सेम (साबुत) 4650 NR
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
भैंस
भैंस 60000 20000
फल
अंगूर
इण्डियन 5140 5100
काला 6000 100
सफेद 5700 2500
हरा 9150 1500
अनन्नास
अनन्नास 4800 800
अनार
अनार 9000 4000
अमरूद
अमरूद 7750 938
कटहल का फल
कठहल 3000 1300
केला
एलक्की बाले 4700 1000
खांदेश 375 250
नन्द्रा बाले 6200 3600
पका हुआ केला 6000 1700
पच्छा बाले 2200 600
पलयमथोड़न 4600 1300
पूवन 6000 2400
मध्यम 2200 1800
रसाकथाई 5400 4500
रोबस्टा 3050 1300
लाल केला 5754 3400
सामान्य बड़ा 560 480
कलिंदा
तरबूज 2500 400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 10000 7000
खरबूजा
खरबूजा 6250 1000
चीकू
सपोता 4135 1000
नारंगी
दार्जिलिंग 11000 3200
संतरा 4500 1500
नीबू
800 300
पपीता
पपीता 3500 400
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1000 500
मुसम्मी
मौसमबी 3400 1000
सेब
डैलीसियस 8000 5400
रॉयल डेलीसियस 5270 5210
शिमला 7100 7000
सेब 14000 3500
मसाले
अजवाईन
9510 4250
काली गिरी
उंगराब्लेड 57000 55000
गरब्लेड 56000 55000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19705 9250
धनिया बीज
धनिया बीज 10000 3500
नारियल
ग्रेड-I 20000 6000
ग्रेड-III 13000 13000
नारियल 14500 200
बड़ा 8500 1450
मध्यम 5500 850
मेथी बीज
मेथीबीज 2905 1500
लहसुन
ओसत 6000 3500
देशी 6000 2000
लहसुन 12000 2500
लाल मिरची
लाल 12000 6000
सुखी मिर्ची
कड्डी 13197 1866
गुन्टूर 14000 6000
द्वितीय किस्म 11000 3000
प्रथम किस्म 10500 5500
ब्यादगी 19000 3265
मन्कटटू 10000 9000
लाल 13000 9000
स्थानीय 11000 3800
सोंठ
बड़ा#मोटा 1400 800
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 2700
सूखी 11500 10500
सोफ़
16375 4750
हलदी
फिंगर 10199 4000
बल्ब 8619 4000
हल्दी स्टिक 10000 7000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5000 4500
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5400 5350
अमेरिकन 6120 5000
एच-4 5530 5005
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5600 5500
एफ-1054 5600 5000
एम.सी.यू 5 5500 3800
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 4050 3850
एलएच-1556 5989 1005
कपास (अडोनी) 4160 4050
कपास (अनजिन्ड) 5825 3860
जयधर 6000 5501
जी.सी.एच. 6011 5301
जी-6 5468 5400
देशी 5695 4150
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6912 1200
शंकर 431 मिमी फाइन 5930 5000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6000 4000
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4160 3860
जूट 3200*
टी.डी. 5 4300 2500
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1435 1200
चिंच
इमली 11000 1500
करपुली ए#सी मध्यम 10500 10500
चपाथी 8500 3800
नन ए#सी पतली 14000 14000
नन ए#सी फूल 8000 4000
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2500 2300
रीठा
मध्यम 11200 7100
लकड़ी
कसुरिना 4000 460
यूकैलिप्टस 4200 390
सुबबूल 4400 315
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 77000 75000
स्थानीय (कच्चा) 16000 10000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 5700 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 1500
आलू
(लाल नैनीताल) 500 400
आलू 3000 100
एफ.ए.क्यू. 470 375
चन्द्रमुखी 350 250
चिप्स 1300 900
ज्योति 1000 200
जालंधर 400 150
देशी 800 100
बादशाह 1000 600
लाल 1280 400
स्थानीय 1500 200
ककडी
खीरा 4200 400
कच्चे केले
कच्चा केला 5000 550
कद्दू
कद्दू 3500 350
कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू)
1000 1000
करेला
करेला 5800 1000
कसावा
टैपियोका 3000 1600
कोयला
पेठा 4600 1400
कोलाकैसिया
6800 6400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 8000 1000
ग्वार
ग्वार 4000 2700
गाजर
गाजर 4000 133
पुसाकेसर 600 400
चुकन्दर
बीटरूट 4600 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4800 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2800 1800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 400
टमाटर
टमाटर 3300 100
देशी 1900 300
स्थानीय 3500 250
हाइब्रिड 2000 240
धनिया
धनिया 5200 300
स्थानीय 6012 3512
नूल खोल
नूल खोल 2500 400
नीबू
2700 2200
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 800 200
प्याज
छोटा 5000 2200
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1300 800
द्वितीय किस्म 600 200
नासिक 1500 600
पूना 1100 800
प्याज 3752 150
प्रथम किस्म 950 600
पूसा-लाल 950 310
बंगलौर - छोटा 750 300
बड़ा 2400 1000
बीलरी लाल 1000 800
लाल 1550 150
स्थानीय 1800 300
सफेद 960 330
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2500
फरसबी
1800 1000
फूलगोभी
फूलगोभी 4800 100
स्थानीय 2000 300
बैंगन
गोल 1500 250
गोल#लम्बा 1600 250
बैंगन 4200 200
बंदगोभी
गोभी 3600 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3200 300
भिन्डी
भिन्डी 7800 1000
मटर कोड
900 800
मटर खेत
मटर 4000 500
मेथी
मेथी 1200 300
मूली
मूली 1600 150
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1600 300
मोगरी
500 400
रतालू
शकरकन्द 1500 400
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4200 300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8000 2250
लौकी
बोटल गौर्ड 3800 300
शलगम
मिर्च 8000 667
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1300 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2800 2600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 10000 500
सीजन लीवस
सीजन लीवस 800 500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 11554 15
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6200 800
हांथी रतालू
3200 1325