తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
2/12/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1447
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 12100 11200
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 6050
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 11000 10500
सरसों का तेल
11300 9670
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3800 1600
गेहूँ 1525*
Sonalika 1925 1500
147 उत्तम 1875 1875
147 औसत 2230 1843
1482 1800 1800
एम.पी. शरबती 2070 1500
कल्याण 2130 1755
दड़ा 1990 1675
देशी 1956 1700
पी.आई .एस.एस.आई 2375 1980
पी.बी.डब्ल्यू 343 1725 1675
फर्मी 2000 1850
बंसी 3000 2600
मध्यम 1990 1800
महाराष्ट्र 2189 2400 1550
मिलबर 2025 2000
राजस्थान टुकड़ी 2355 1725
लाल 3600 2000
लोक-1 2150 2100
लोकवान 2340 1500
लोकवान गुजरात 2050 2050
शरबती 4100 1990
सेचर नं0 1 2250 1950
स्थानीय 3300 1400
सुपर फाइन 3000 2800
सफेद 2600 1460
सोना 2800 2200
चावल
1009 कार 5600 1980
आई आर-8 2750 2200
उसना चावल 2800 2330
कच्चा बासमती 2000 2000
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2800 1580
जया 3600 2230
तृतीय 2570 1700
फाइन 4450 2150
फाइन (बासमती) 7400 7200
बासमती पैडी 2550 2550
बी.पी.टी. 4300 2600
मध्यम 4600 2200
मसूरी 3000 2100
मोटा 4200 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2600 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2700
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3500 1780
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5000 4000
सोना 5200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2500 2200
सोना महिन 4200 2450
हन्सा 2600 2400
जव 1225*
दरा 1900 1780
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2750 1600
ज्वार (सफेद) 3355 1101
ज्वार हाईब्रीड 1305 1050
लाल 2714 1800
स्थानीय 1910 1100
हाईब्रिड 1904 1475
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 5010 1049
1121 2550 1675
आई . आर. 36 1520 1260
आई . आर. 64 1315 1295
आई .आर. 64 1907 1158
ए. पुन्नी 2400 1360
एएसटी 16 1900 1000
एडीटी 36 1800 1330
एडीटी 37 1968 1050
एडीटी 39 1653 1450
एडीटी 42 1670 1234
एडीटी 43 1800 1400
एमटीयू-1001 1470 1425
एमटीयू-1010 1590 1400
एमटीयू-2077 1480 1410
कल्चर 1640 1540
चित्ती मुथैयालू 2060 2060
जया 1625 1250
जी.आर. 11 1350 1300
टी.के.एम.9 1583 1500
ठीक 1930 1370
डी बी 2420 1845
धान 2500 1200
नं0 2716 1470 1460
पैडी ज्योति 1850 1800
पैडी मध्यम 2101 1115
पैडी महीन 2450 1050
पैडी मोटा 1700 1070
पैडी विजया 1600 1600
पोन्नी 2559 1519
पौम्मानी 1667 1583
बासुमती 3510 1800
बी.टी. 3525 3100
बी.पी.टी. 2667 1300
मसूरी 2100 1100
रतना 1670 1650
राइट पौन्नी 2667 2667
राजाहम्सा 1430 1289
विजया मसूरी 1570 1510
सुपर पोन्नी 1724 1495
सम्बा मसूरी 1850 1309
स्वर्ण मसूरी (नया) 1520 1000
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1440
सामान्य 1510 950
सिन्ना पोन्नी 1545 1543
सीओ. 43 1700 1559
सोना 2400 1411
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 2090 1169
हंसा 1736 1210
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1944 1681
बाजरा 1330*
देशी 1625 1125
बोल्ड 1460 1440
स्थानीय 1808 1150
हाईब्रीड 2600 1290
मक्का 1365*
देशी लाल 1574 950
देशी सफेद 2100 1345
पीला 1700 800
फाइन 1450 1350
मध्यम 1400 1300
व्हाइट (सफेद) 1600 1250
स्थानीय 1580 1000
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 3612 3229
हाइब्रिड 1570 1250
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2000 1300
रागी 1725*
फाइन 3000 2600
लाल 3400 3300
स्थानीय 3630 1337
साजें
सज्जे 1367 1367
सोजी
सोजी 3600 2400
हाइब्रीड कुम्बु
1500 1450
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1500 1000
गुड़
अच्छू 4200 3200
उन्डे 3620 2980
करीकटु 3450 2800
नं0 1 3490 2685
नं0 2 3130 2500
नं0 3 3100 1500
निजामाबाद 3875 1700
पठारी 3600 3000
पीला 3920 3200
मुड्डे 4600 4300
लाल 3900 3350
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 3200 2400
मैदा
मैदा आटा 2600 2350
येम
याम 1500 1500
रबर
आर.एस.एस.-4 13200 12700
शक्कर
एम-30 4200 4000
चीनी 4500 3260
महिन 3800 3400
शक्कर 3951 3748
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3780 3261
एरंड का बीज 3770 2010
अलसी
अलसी 6576 4540
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6865 4000
तिल 5000*
काला 11800 3086
तिल 7500 5375
लाल 7850 7850
सफेद 7745 3554
फूल 3300*
कुसुम 2804 2475
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 4570 2920
गेजे 5615 1500
जेएल-24 4600 4200
जी -20 4425 3000
टीएमवी-2 4602 2100
डीएमवी-7 4860 4050
नट्टे 5690 2419
बड़ा (कोश युक्त) 5623 1660
बल्ली#हब्बू 4339 2825
बोल्उ करनेल 4755 4005
बोल्ड 4730 3250
मूंगफली (खंडित) 5416 3250
स्थानीय 5499 3009
हाईब्रीड 5649 4119
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 5125
सूरजमुखी
स्थानीय 3800 2766
सूर्यमुखी 3700 2696
हाइब्रिड 3800 3166
सरसों 3350*
पीली (काली) 4600 4100
राई यू.पी. 4150 4050
लोही काली 4260 3900
सरसों 8100 3630
सरसौं (काली) 4900 3471
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 10350 10350
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3390 1500
स्थानीय 2950 1640
सुप 2775 2775
सोयाबीन 3050 2080
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11845 9610
पान
स्थानीय 16000 6000
सुपारी
एपी 30100 28069
केम्पूगोटू 17219 11011
कोले 11600 6565
गोराबालू 16129 10599
चाली 20000 16289
चिप्प्ू 15619 7171
टटीबेट्टी 23009 19019
नई वैरायटी 25500 13000
पका 20278 13099
फैक्ट्री 12575 3599
बेट्टे 28399 16099
बिलेगोटू 16849 11590
रासी 26819 18099
लाल 16000 15000
सुपारी 20000 15500
सफेद 18000 17000
सराकू 41996 27099
सी.क्यू.सी.ए. 17500 6099
दालें
अरहर 5050*
7800 4401
6000 5900
5050 5000
777 नई वसद इम्प 6382 4511
777 न्यू इंड 4511 4511
अरहर 12000 3005
अरहर दाल (तूर) 12500 5369
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7500 3829
आवरे दाल
ऑवरे दाल 9000 8000
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 12000 3000
उड़द की दाल 15500 9400
एफ.क्यू. (बर्मा) 12000 9500
ठीक 10000 9000
देशी 7500 4005
राजकोट टी-9 6500 6500
स्थानीय 12000 2910
हाईब्रीड 5400 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 11200 9700
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 10550 3300
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6700 6500
तूर दाल
तूर दाल 12500 9700
बंगली चना दाल
अन्य 14400 12600
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 14800 5500
गुलाबी 9500 5000
चना दाल 14200 13200
ज्वारी स्थानीय 11500 4215
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 10850 8630
देशी (साबुत) 12175 1900
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 9000 7200
मध्यम 10500 4500
स्थानीय 4600 3089
स्थानीय (साबुत) 4750 4650
हरा (साबुत) 8000 2626
हाईब्रीड 8625 3510
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 6200
मटकी दाल
मॉथ (डब्ल्यू) 5885 2950
मोठ दाल 6400 6300
मटर
जेमिन मटर दाल 3000 2600
हरा मटर 4000 1500
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 4499 3900
मसूर गोला 7150 4000
मसूरी दाल 11000 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8300 7500
सेम
स्थानीय 1600 1600
सेम (साबुत) 3000 700
पेय पदार्थ
चाय
असम सी.टी.सी पत्ती 34000 33000
असम सी.टी.सी. डस्ट 26000 25000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 22000 6000
बकरा
बकरी 5000 1400
बैल
बैल 27000 10000
भेड़
मध्यम भेड़ 5100 1900
भैंस
भैंस 31000 12500
सांड
बुल 30000 16000
फल
अंगूर
काला 6000 1000
सफेद 3500 2500
हरा 12000 4000
अनन्नास
अनन्नास 4400 400
अनार
अनार 9000 1500
अमरूद
अमरूद 5350 600
केला
एलक्की बाले 3500 1000
खांदेश 9000 225
चम्पा 1500 1300
नन्द्रा बाले 7600 1000
नौटी बाले 1400 800
पका हुआ केला 6000 800
पच्छा बाले 1500 600
पलयमथोड़न 3900 1000
पूवन 5000 1000
मध्यम 2800 40
रसाकथाई 4500 3500
रोबस्टा 2600 1200
लाल केला 5800 1400
सामान्य बड़ा 560 500
कलिंदा
तरबूज 2000 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1400 300
चीकू
सपोता 2500 400
ताबडा भोपळा
सीताफल 1250 500
नारंगी
दार्जिलिंग 9000 7500
नागपुरी 2000 1500
संतरा 4800 600
नीबू
2400 1600
पपीता
पपीता 2800 400
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1200 600
मुसम्मी
मौसमबी 6000 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6050 5400
डैलीसियस 8000 3500
रॉयल डेलीसियस 5250 5200
शिमला 9000 1400
सेब 12200 1500
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 66000
गरब्लेड 63000 62000
मालाबार 64000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19005 12250
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 4519
मध्यम हरा 6030 4755
नारियल
ग्रेड-I 20000 4000
ग्रेड-II 9964 7500
ग्रेड-III 8000 8000
नारियल 8000 700
बड़ा 19000 4000
मध्यम 12000 850
मेथी बीज
मेथीबीज 8000 2100
लहसुन
ओसत 8300 4411
देशी 11100 2000
लहसुन 12800 3500
लाल मिरची
लाल 11500 700
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 13500 12000
तालू 6000 1500
द्वितीय किस्म 14000 4000
प्रथम किस्म 12000 7000
ब्यादगी 24000 6015
मन्कटटू 11000 9000
रेड टॉप 12900 5500
लाल 12800 6000
लाल नई 12800 6000
स्थानीय 10000 3500
सफेद 9500 2500
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 2500
सूखी 11500 3000
सोफ़
9510 5925
हलदी
फिंगर 9600 2513
बल्ब 9000 1620
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
4100 4000
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5060 4800
अमेरिकन 5326 3000
एच.बी. (अनजिन्ड) 5270 4500
एच-4 5001 4800
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5150 5100
एफ-1054 5800 4500
एम.सी.यू 5 5800 3000
एमसीयू 5000 4000
एमसीयू-7 5231 3909
एल.आर.ए. 4956 3700
एलएच-1556 6610 4000
एलडी-327 6790 3621
कपास (अडोनी) 4400 4300
कपास (अनजिन्ड) 5265 3500
कपास (जिन्ड) 4000 4000
जी.सी.एच. 5489 3670
देशी 5100 3000
मूंगारी (अनजिन्ड) 4160 4160
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6670 4800
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5425 4600
जूट 3200*
जूट 2800 2701
टी.डी. 5 5000 2900
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 2000 1100
चिंच
इमली 11000 4800
करपुली ए#सी पतली 11200 11200
चपाथी 7800 3850
नन ए#सी फूल 5900 5400
लकड़ी
कसुरिना 4000 3900
यूकैलिप्टस 420 400
सुबबूल 4400 385
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 74000 72000
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 15000 8000
मुनक्का
किशमिश 18000 13000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 4200 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2400
आम
मैंगो - रा- राइप 5400 3200
आलू
आलू 3000 100
एफ.ए.क्यू. 820 500
चन्द्रमुखी 1100 900
चिप्स 2000 1400
ज्योति 2000 500
जालंधर 800 500
देशी 2000 150
लाल 2400 650
स्थानीय 2800 500
ककडी
खीरा 4200 200
कच्चे केले
कच्चा केला 5700 500
कद्दू
कद्दू 2200 150
करेला
करेला 8000 500
कसावा
टैपियोका 3000 1500
कोयला
पेठा 2200 600
कोलाकैसिया
6200 5700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 600
ग्वार
ग्वार 3300 750
गाजर
गाजर 7000 125
गोल तुरई
400 400
चुकन्दर
बीटरूट 3800 100
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3500 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2600 2000
टमाटर
टमाटर 7100 200
देशी 2200 300
स्थानीय 2600 100
हाइब्रिड 4000 300
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3800 3000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 900
धनिया
धनिया 8400 300
स्थानीय 11000 7000
नूल खोल
नूल खोल 1600 1000
नीबू
1800 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 300
प्याज
छोटा 3500 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1500 1100
तेलगी 1050 200
द्वितीय किस्म 800 200
नासिक 2200 80
पूना 1300 1000
प्याज 3852 100
प्रथम किस्म 1100 500
पोले 1266 200
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 2254 750
लाल 1400 100
स्थानीय 1500 50
सफेद 1490 440
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1700 400
फूलगोभी
फूलगोभी 4500 150
रॉची 3600 3400
स्थानीय 2200 200
बैंगन
गोल 2400 250
गोल#लम्बा 4000 200
बैंगन 4200 175
बंदगोभी
गोभी 4900 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 1500
भिन्डी
भिन्डी 5000 280
मटर खेत
मटर 4200 400
मेथी
मेथी 1600 350
मूली
मूली 2000 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2000 400
रतालू
शकरकन्द 2000 400
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 2100 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1700
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 300
शलगम
मिर्च 6000 500
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 2300
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 7200 1000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 800 500
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 100
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3400 1800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 175
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 900
हांथी रतालू
1900 700