తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/10/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1175
(till 21:24 32)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1620 1450
147 औसत 1802 1300
एम.पी. लोकवान 1575 1400
कल्याण 1700 1550
चन्दौसी 3000 2900
दड़ा 1600 1390
देशी 1460 1415
पी.बी.डब्ल्यू 343 1650 1550
फर्मी 1650 1550
बंसी 2800 1650
मध्यम 2000 1600
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 1620 1599
मिल क्वालिटी 1480 1351
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 1750 1700
लाल 2600 1900
लोक-1 1700 1360
लोकवान 1800 1001
लोकवान एम.पी. नं0 1 1430 1250
लोकवान गुजरात 1720 1530
शरबती 2300 1800
स्थानीय 2500 1375
सफेद 1825 1469
सोना 2200 1570
चावल
आई आर-8 2900 2300
एच.वाई वी. 2325 2250
कच्चा बासमती 3600 2400
कट्टासाम्बर 2600 2350
चिवड़ा 2650 1300
जया 3700 3000
तृतीय 2240 1900
फाइन 6000 2200
बासूमती 10000 6000
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3750 3100
मध्यम 4200 1900
मसूरी 3125 2420
मोटा 4200 1725
रतनाचुड़ी (7185-749) 2970 2800
सुपर फाइन 4300 3300
सामान्य 3300 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5500 3300
सोना 4100 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2600 2250
सोना महिन 3500 3400
हन्सा 3180 2350
जव 1100*
दरा 1540 1300
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3600 1200
ज्वार हाईब्रीड 1700 1050
सफेद 3750 1400
हाईब्रिड 1380 965
धान Common:1360 Grade-A:1400
2950 1600
2650 2550
2000 1900
3200 2800
1800 1600
2900 1875
1270 1230
2300 2000
1980 1700
1360 1300
2750 1700
1450 1350
2160 1835
1300 1300
1001 1500 1151
5001 1680 1230
आई . आर. 36 1560 1185
आई . आर. 64 1317 1151
आई .आर. 64 1386 1203
ए. पुन्नी 1700 1200
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1716 1250
एडीटी 38 1415 1365
एडीटी 39 1776 1370
एडीटी 43 1489 1356
एम.एम.टी. 1821 1561
एमटीयू-1001 1460 1150
एमटीयू-1010 1600 1150
एमटीयू-2077 1400 1310
धान 1815 1200
नं0 2716 1735 1725
पैडी ज्योति 1450 1400
पैडी डप्पा 898 898
पैडी मध्यम 1600 1200
पैडी महीन 3000 1250
पैडी मोटा 1500 1050
पपटला 2025 1857
पोन्नी 2080 1860
बासुमती 2950 1400
बी.पी.टी. 2500 1200
मसूरी 1750 1250
राइट पौन्नी 1965 1853
व्हाईट कार 1629 1623
सुपर पोन्नी 1679 1398
सम्बा मसूरी 1400 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1530 1100
सिन्ना पोन्नी 1561 1352
सीओ. 43 1488 1359
सोना 2600 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1310
हंसा 1576 1321
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2069 1888
बाजरा 1250*
देशी 1100 1000
बोल्ड 1380 1340
स्थानीय 1600 980
हाईब्रीड 1950 1010
मक्का 1310*
देशी लाल 1580 900
देशी सफेद 1355 1125
पीला 1477 971
फाइन 1450 1350
मध्यम 1310 1280
व्हाइट (सफेद) 1700 1215
स्थानीय 1700 700
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 3400 2700
हाइब्रिड 1350 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 700
रागी 1550*
फाइन 2300 1400
स्थानीय 1717 1000
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2265 2255
सोजी
सोजी 2300 2090
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1600
गुड़
अच्छू 3300 2800
उन्डे 3100 2850
काला 2600 1500
दिसारा 3450 3350
नं0 3 2600 2000
पठारी 3300 2400
पीला 2920 2400
मुड्डे 2900 2700
लाल 3280 2350
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1600
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 8250 6460
नरियल
छोटा 9190 9000
नारियल 22000 3400
मध्यम 13950 5000
श्रेणी-2 15000 5000
मैदा
मैदा आटा 2300 1650
रबर
आर.एस.एस.-4 13400 12000
शक्कर
चीनी 3800 3200
मध्यम 3225 3205
महिन 3600 3500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 4195 3401
अलसी
अलसी 4000 4000
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 17001 4300
जिंगेली
काला 7800 6550
सफेद 13000 11200
तिल 4600*
काला 14400 10750
तिल 12360 9250
सफेद 14000 7580
मूँगफली 4000*
4275 4200
गेजे 5089 2009
जेएल-24 4600 4100
टीएमवी-2 4200 4000
बड़ा (कोश युक्त) 3123 2500
मूंगफली (खंडित) 4583 1520
स्थानीय 4930 2416
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 3785
सूरजमुखी
स्थानीय 4360 2219
सूर्यमुखी 3500 2001
हाइब्रिड 3850 3700
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3600 2861
सरसों 3050*
पीली (काली) 3630 3000
राई यू.पी. 3500 3400
लोही काली 3525 3100
सरसों 3530 2800
सरसौं (काली) 3485 3100
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3431 2340
स्थानीय 3301 3301
सोयाबीन 3300 2701
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12500 8535
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
रासी 33500 17069
सुपारी 35000 20000
सिप्पेगोट्टू 10589 5150
दालें
अरहर 4350*
6200 5500
अरहर 5305 3359
अरहर दाल (तूर) 7500 4850
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4000 2800
आवरे
ऑवरे दाल 8500 5300
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 9000 2900
उड़द की दाल 6750 6200
देशी 6200 3000
स्थानीय 6400 5700
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9000 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3100 2600
छोटा 3220 3150
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5400
तूर दाल
तूर दाल 8700 6500
बंगली चना दाल
चना दाल 4200 3525
बंगाली चना 3100*
4400 4000
5000 4590
औसत (साबुत) 4800 1480
गुलाबी 3250 2700
चना (खंडित) 3200 3000
ज्वारी स्थानीय 3800 3600
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3370 3100
देशी (साबुत) 3600 2250
मूँग 4600*
बोल्ड 8400 5786
मूंग दाल-1 9500 8200
मध्यम 6100 5900
स्थानीय 7301 6100
स्थानीय (साबुत) 6500 6400
हरा (साबुत) 8500 3426
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 7000
मसूर 2950*
8600 6000
5250 5230
7600 6240
4725 4675
(साबुत) 4800 2076
देशी (साबुत) 5000 2140
स्थानीय 5000 2150
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4505 3862
सेम
सेम (साबुत) 3500 1400
फल
अंगूर
काला 14000 800
सफेद 2500 1500
हरा 11000 3400
अनन्नास
अनन्नास 4000 1000
अनार
अनार 12500 3400
अमरूद
अमरूद 6500 1200
केला
150 120
एलक्की बाले 4500 1200
खांदेश 1600 375
नन्द्रा बाले 4600 1200
पका हुआ केला 5000 35
पलयमथोड़न 4350 1400
पूवन 5000 2800
मध्यम 1900 550
रसाकथाई 5700 4600
रोबस्टा 4400 700
लाल केला 5500 4500
सामान्य बड़ा 5556 5000
कलिंदा
तरबूज 3000 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 13000 5000
खरबूजा
खरबूजा 4500 600
चीकू
सपोता 4500 800
नारंगी
मध्यम 1850 1650
संतरा 7500 2000
पपीता
पपीता 4000 600
मुसम्मी
मौसमबी 6000 1200
सेब
अमेरिकन 3000 2000
कंडीशन 4800 4000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 2000
कश्मीर#शिमला-2 6600 4000
केसरी 3000 2000
गोल्डन 6000 1380
डैलीसियस 6875 1875
महाराजी 2500 1500
रिच रेड 9750 3500
रॉयल डेलीसियस 11250 3680
सेब 12000 1000
मसाले
इलायची
बड़ा 121000 119000
काली गिरी
उंगराब्लेड 67000 66000
गरब्लेड 70000 69000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 11850 8250
धनिया बीज
धनिया बीज 8569 8506
नारियल
नारियल 7500 704
बड़ा 2200 1800
मेथी बीज
मेथीबीज 10000 5600
लहसुन
ओसत 3250 2800
देशी 4000 3400
लहसुन 9600 2125
लाल मिरची
लाल 9000 3000
सुखी मिर्ची
कड्डी 10709 1809
गुन्टूर 8200 6000
मन्कटटू 8500 6500
रेड टॉप 10100 8500
लाल 5600 4500
लाल नई 7900 6500
सफेद 6300 4000
हाइब्रीड 5800 5600
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4300 3000
सूखी 27500 4000
हलदी
फिंगर 8100 4162
बल्ब 6340 3970
सूखी 9500 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4260 3000
एच.बी.6 3300 3000
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4050 3888
एच-4 4340 3500
एफ-1054 4230 3200
एम.सी.यू 5 3900 3800
एमसीयू 4400 4000
एल.आर.ए. 3980 3009
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
जी.सी.एच. 4379 1001
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5600 4520
देशी 5051 3550
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5499 2611
शंकर 431 मिमी फाइन 4330 3815
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4040 3850
जूट 2400*
टी.डी. 5 3250 2300
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2400
करपुली ए#सी पतली 8600 5300
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6000 4000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
सूकामेवा
काजू
गिरी 45500 44500
स्थानीय (कच्चा) 9000 6500
सब्जी
काली तोरी 2400 615
अन्य सब्जियॉ 2500 2000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3700 1500
अमरथस
अमरंथस 2800 1400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3600 3200
आम
मैंगो - रा- राइप 8000 3500
आलू
(लाल नैनीताल) 2600 1800
आलू 5500 700
एफ.ए.क्यू. 2315 1800
चन्द्रमुखी 2200 1900
चिप्स 2600 2100
ज्योति 2500 1600
जालंधर 1600 1500
देशी 2600 1500
लाल 2230 2085
स्थानीय 3000 800
ककडी
खीरा 3200 250
कच्चे केले
कच्चा केला 5800 500
कद्दू
कद्दू 2400 300
करेला
करेला 5000 900
कसावा
टैपियोका 2500 1200
कोयला
पेठा 2400 700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5600 1600
ग्वार
ग्वार 5227 1500
गाजर
गाजर 5500 500
चुकन्दर
बीटरूट 3600 600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 1400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3400 2800
टमाटर
टमाटर 6000 300
देशी 3000 800
शंकर 1200 700
स्थानीय 2000 500
हाइब्रिड 3600 600
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3200 3000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 800
धनिया
धनिया 6000 1500
'मोटा, छोटा' 2000 1500
स्थानीय 2000 1500
नूल खोल
नूल खोल 3600 1200
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3000 500
प्याज
छोटा 5500 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1750 1650
तेलगी 1600 300
नासिक 2600 1000
पूना 2000 1500
प्याज 4550 200
बंगलौर - छोटा 1000 500
बड़ा 3600 1400
बीलरी लाल 1700 1000
मध्यम 4000 600
लाल 1950 750
स्थानीय 2200 800
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 1500
फूलगोभी
फूलगोभी 5900 450
स्थानीय 3500 500
बैंगन
गोल 800 300
गोल#लम्बा 2850 300
बैंगन 4000 275
बंदगोभी
गोभी 3000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 2000
भिन्डी
भिन्डी 3600 750
मटर खेत
मटर 6000 3800
मेथी
मेथी 4010 700
मूली
मूली 2200 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1600 300
रतालू
शकरकन्द 1600 400
होसूर लाल 2000 1600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1650
लौकी
बोटल गौर्ड 3500 400
शलगम
मिर्च 8000 1000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2400 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5400 2500
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 1200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8500 1000