తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
21/10/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1013
(till 17:26 43)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
1650 1600
Sonalika 1625 1575
147 औसत 1800 1395
एच.डी. 1375 1300
कल्याण 1650 1550
चन्दौसी 3000 2900
दड़ा 1650 1100
देशी 2000 1500
मध्यम 2100 1800
मध्यम फाइन 2300 2000
लाल 1930 1900
लोक-1 2300 1470
लोकवान 1805 1300
शरबती 2300 1800
स्थानीय 2350 1403
सफेद 1950 1800
सोना 1600 1560
चावल
आई आर-8 2900 2600
एच.वाई वी. 2325 2250
एपी कच्चा चावल-1001 1850 1750
चिवड़ा 2200 1480
जया 3500 3000
तृतीय 2400 1800
फाइन 7500 2360
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3750 3000
मध्यम 4400 1870
मसूरी 3250 2400
मोटा 4200 1750
मोटा (आई .आर.20) 2280 2270
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2500
सुपर फाइन 5900 3300
सरबती कच्चा 3120 2480
सामान्य 2900 1600
सोना 4000 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2700 2500
हन्सा 2500 2300
जव 1100*
दरा 2210 1000
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4000 1500
ज्वार हाईब्रीड 1165 1098
स्थानीय 1900 1300
सफेद 1700 1450
धान Common:1360 Grade-A:1400
3200 1650
1530 1510
1526 1506
1530 1510
2700 1498
1544 1070
2160 2130
2445 2000
1420 1400
1001 1400 1180
5001 1600 1400
आई . आर. 36 1520 1200
आई . आर. 64 1400 1225
आई .आर. 64 1429 1175
ए. पुन्नी 2395 2195
एएसटी 16 1600 1350
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1653 1328
एडीटी 39 1950 1750
एमटीयू-1001 1470 1310
एमटीयू-1010 1500 1170
एमटीयू-2077 1400 1380
कल्चर 1640 1480
धान 1801 1300
नं0 2716 1870 1730
पैडी डप्पा 898 896
पैडी मध्यम 1580 1200
पैडी महीन 3211 1200
पैडी मोटा 1500 1200
पोन्नी 2160 1890
बासुमती 2875 1800
बी.पी.टी. 2500 1050
मसूरी 1750 1525
रतना 1585 1568
राइट पौन्नी 1959 1585
सुपर पोन्नी 1468 1361
सम्बा मसूरी 1534 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1525 1100
सीओ. 43 1690 1490
सोना 2200 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1310
हंसा 1525 1226
बाजरा 1250*
देशी 1350 1025
स्थानीय 1005 1000
हाईब्रीड 2100 1020
मक्का 1310*
देशी लाल 1400 1200
देशी सफेद 1580 1420
पीला 1680 1100
फाइन 1450 1310
मध्यम 1300 1270
व्हाइट (सफेद) 1700 1190
स्थानीय 1550 760
हाइब्रिड 1360 1140
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 1000
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
स्थानीय 1300 1300
सोजी
सोजी 2300 2070
अन्य
गुड़
अच्छू 3300 2800
अनकापल्ली 3980 2000
उन्डे 3150 2850
काला 3380 1500
दिसारा 2900 2780
नं0 3 2014 1500
पठारी 2560 2450
पीला 3400 2400
लाल 3500 2500
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1600
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 8200 6430
नरियल
नारियल 20000 3400
मध्यम 13000 12000
श्रेणी-3 9000 7000
मैदा
मैदा आटा 2300 1650
रबर
आर.एस.एस.-4 13200 12200
शक्कर
एम-30 3575 3350
चीनी 3800 3200
महिन 3620 3500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3800 3500
एरंड का बीज 3800 3250
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 9400 7650
गरी का तेल
कोपरा तेल 14800 14300
जिंगेली
काला 7800 6550
सफेद 13100 11280
तिल 4600*
काला 14950 10000
सफेद 14500 8800
तोरिया 3020*
तोरिया 1150 1100
मूँगफली 4000*
जेएल-24 4500 4100
टीएमवी-2 4270 2100
डीएमवी-7 4860 4590
बड़ा (कोश युक्त) 3600 3200
बोल्ड 4050 3075
मूंगफली (खंडित) 4583 1450
स्थानीय 4670 1729
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 9420 9340
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4900
सूरजमुखी
स्थानीय 4350 1718
सूर्यमुखी 3700 3000
हाइब्रिड 3800 3600
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3500 3300
सरसों 3050*
पीली (काली) 3620 3280
लोही काली 3700 3075
सरसों 3900 2900
सरसौं (काली) 4000 3050
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 2971 2500
सोयाबीन 3200 2900
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
कच्चा 1900 1700
रासी 34500 25069
सुपारी 33000 20000
दालें
अरहर 4350*
6000 5500
अरहर 4700 4000
अरहर दाल (तूर) 7800 4850
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4000 3000
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 7600 3000
उड़द की दाल 6395 4260
देशी 6200 4250
स्थानीय 6300 4125
उर्द की दाल
उड़द की दाल 8200 6800
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5400
तूर दाल
तूर दाल 8700 6000
बंगली चना दाल
5000 3400
औसत (साबुत) 4000 2800
गुलाबी 3250 2600
चना (खंडित) 3200 2950
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3450 3100
देशी (साबुत) 3700 2250
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 9500 8500
मध्यम 6200 5600
स्थानीय (साबुत) 6300 6200
हरा (साबुत) 7625 5000
मसूर 2950*
8600 5400
5290 4701
8000 6250
(साबुत) 5100 5000
देशी (साबुत) 4000 2300
स्थानीय 5000 3850
सेम
सेम (साबुत) 3000 2000
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 400 300
फल
अंगूर
काला 10000 2700
हरा 7000 3100
अनन्नास
अनन्नास 4200 2000
अनार
अनार 9000 3650
अमरूद
अमरूद 6500 5500
केला
150 110
नन्द्रा बाले 5100 1500
पका हुआ केला 5200 40
पलयमथोड़न 3500 1500
पूवन 6200 3300
मध्यम 3700 550
रोबस्टा 2800 800
लाल केला 3800 3500
सामान्य बड़ा 5556 5000
कलिंदा
तरबूज 1800 1400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 7000 6000
चीकू
सपोता 3000 2200
नारंगी
मध्यम 1850 1650
संतरा 6000 3500
पपीता
पपीता 2350 575
मुसम्मी
मौसमबी 4400 1615
सेब
अमेरिकन 3300 2000
कंडीशन 4800 3600
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6000 1000
कश्मीर#शिमला-2 6570 3100
केसरी 1500 900
गोल्डन 4000 1500
डैलीसियस 6850 2400
रॉयल डेलीसियस 7360 2300
सेब 12000 1100
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 68500 67500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9840 8900
धनिया बीज
धनिया बीज 11750 9000
नारियल
नारियल 7500 650
बड़ा 2200 1800
मेथी बीज
मेथीबीज 6250 4000
लहसुन
ओसत 3500 2700
देशी 5030 3450
लहसुन 10000 2500
लाल मिरची
लाल 9000 3000
सुखी मिर्ची
द्वितीय किस्म 5000 3200
प्रथम किस्म 7500 4900
मन्कटटू 8500 6500
रेड टॉप 10200 8400
लाल 5600 4000
लाल नई 7200 5800
सफेद 6500 4500
सोंठ
बड़ा#मोटा 1400 1300
वैजीटेबल - फ्रैश 5000 4000
सूखी 27500 26500
हलदी
फिंगर 8150 3900
बल्ब 6380 4300
सूखी 9500 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4100 2600
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4050 4050
एम.सी.यू 5 4400 3600
एमसीयू 4400 4000
एल.आर.ए. 3800 3500
कपास (अनजिन्ड) 4900 3200
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5650 4500
देशी 4950 3500
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
जूट 2400*
टी.डी. 5 3100 2275
वनोत्पाद
चिंच
इमली 14000 2400
चपाथी 5500 3400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6300 5600
सूकामेवा
काजू
गिरी 45500 44500
स्थानीय (कच्चा) 9000 6500
सब्जी
काली तोरी 2200 500
अन्य सब्जियॉ 3800 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3700 2800
अमरथस
अमरंथस 3200 800
आम
मैंगो - रा- राइप 9000 5500
आलू
आलू 4000 1300
एफ.ए.क्यू. 2140 1800
चन्द्रमुखी 2000 1600
चिप्स 3500 2200
ज्योति 2600 1300
जालंधर 3200 1800
देशी 2600 1300
लाल 2090 1600
स्थानीय 2200 800
ककडी
खीरा 3500 300
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 500
कद्दू
कद्दू 2500 400
करेला
करेला 5000 500
कसावा
टैपियोका 2300 900
कोयला
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5200 2000
ग्वार
ग्वार 5072 1000
गाजर
गाजर 6000 1000
चुकन्दर
बीटरूट 3600 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 1400
टमाटर
टमाटर 8000 225
देशी 3000 800
शंकर 1500 800
स्थानीय 2000 200
हाइब्रिड 3400 800
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 1800
धनिया
धनिया 8000 1000
'मोटा, छोटा' 2500 2000
स्थानीय 10000 9400
नूल खोल
नूल खोल 2800 1800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1200 1000
प्याज
छोटा 4000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1900 1600
नासिक 2300 1000
प्याज 4000 675
बंगलौर - छोटा 1000 500
बड़ा 3000 1900
लाल 2400 800
स्थानीय 2200 749
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 500
स्थानीय 6000 950
बैंगन
गोल 2400 400
गोल#लम्बा 1700 360
बैंगन 4200 400
बंदगोभी
गोभी 3500 450
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 4000
भिन्डी
भिन्डी 4500 300
मटर खेत
मटर 5000 4500
मेथी
मेथी 4000 1000
मूली
मूली 1800 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1100 400
रतालू
शकरकन्द 1400 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5300 1700
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 300
शलगम
मिर्च 7000 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6200 2600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3200 2800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13000 867