తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
19/1/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1106
(till 16:10 36)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 11280 11000
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 5900
सरसों का तेल
11500 9770
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3800 2000
गेहूँ 1525*
Sonalika 2200 1810
147 उत्तम 1825 1825
147 औसत 2325 1750
कल्याण 2305 1690
दड़ा 1950 1550
देशी 2600 2200
पी.आई .एस.एस.आई 2315 1835
पी.बी.डब्ल्यू 343 1800 1600
फर्मी 1950 1900
बंसी 2200 2200
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2180 1580
राजस्थान टुकड़ी 2125 1950
लाल 2400 2000
लोकवान 2150 1800
स्थानीय 3500 1825
सफेद 1471 1471
चावल
1009 कार 4900 1835
आई आर-8 3000 2200
उसना चावल 2300 2140
एच.वाई वी. 2050 1950
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2600 1540
जया 3500 3400
तृतीय 2590 1940
फाइन 6000 2200
बासमती पैडी 11200 11000
बी.पी.टी. 4500 2600
मटा उसना 3850 3700
मध्यम 4400 2000
मसूरी 3000 2600
मोटा 4200 1800
मोटा (कोर्स) उसना 2200 1945
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2500
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2900 1550
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3800
सोना 5250 3620
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 1900
सोना महिन 4400 4300
हन्सा 2500 2300
जव 1225*
दरा 1900 1820
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2451 1212
ज्वार (सफेद) 3600 1100
लाल 3300 2300
स्थानीय 1620 1350
हाईब्रिड 2400 2300
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1900 1250
1121 2875 2400
आई . आर. 36 1520 1400
आई . आर. 64 1510 1470
आई .आर. 50 1792 1674
आई .आर. 64 1667 1369
आई.आर.20 1474 1474
ए एस टी 19 1436 1436
ए. पुन्नी 1880 1500
एएसटी 16 1800 1000
एडीटी 36 1800 1400
एडीटी 37 1998 1470
एडीटी 38 1500 1417
एडीटी 39 1692 1191
एडीटी 43 1863 1223
एमटीयू-1001 1510 1450
एमटीयू-1010 1600 1410
एमटीयू-2077 1470 1470
कल्चर 1640 1540
चित्ती मुथैयालू 2717 2717
जया 1855 1855
जी.आर. 11 1510 1420
टी.के.एम.9 1893 1745
टी.वाई . 01 1583 1583
ठीक 2020 1220
धान 2460 1000
पैडी मध्यम 1895 1180
पैडी महीन 3033 1120
पैडी मोटा 1700 1070
पपटला 2096 2048
पोन्नी 2812 1800
पौम्मानी 1825 1500
बासुमती 2845 1800
बी.पी.टी. 2600 1000
मसूरी 1800 1500
राइट पौन्नी 2641 NR
सुपर पोन्नी 2500 2000
सम्बा मसूरी 2046 1310
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1060
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1450
सामान्य 1510 1000
सीओ. 43 1715 1470
सोना 2400 1439
सोना महसूरी 1900 1400
हंसा 1752 1350
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1955 1767
बाजरा 1330*
देशी 1555 1350
बोल्ड 1460 1440
स्थानीय 1680 1220
हाईब्रीड 2200 1270
मक्का 1365*
देशी लाल 1650 1175
देशी सफेद 2100 1350
पीला 1670 1085
फाइन 1500 1365
व्हाइट (सफेद) 1525 1350
स्थानीय 1650 1000
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 3126 2050
हाइब्रिड 1600 1150
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1500 1150
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1300
रागी 1725*
फाइन 3600 3200
स्थानीय 4090 1326
सोजी
सोजी 2600 2160
हाइब्रीड कुम्बु
1650 1600
अन्य
गुड़
अच्छू 3670 3300
अनकापल्ली 4250 3000
उन्डे 4400 3850
करीकटु 3500 3200
नं0 3 2700 2000
पठारी 3600 2800
पीला 3650 3180
मुड्डे 4800 2800
लाल 3550 3050
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 2020
मैदा
मैदा आटा 2600 2060
मरागेंसू
माराजन्सू 1000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14700 14600
शक्कर
एम-30 4150 4050
चीनी 4200 3300
शक्कर 3950 3850
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3920 3258
एरंड का बीज 3880 2709
अलसी
अलसी 4740 4700
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6800 5300
तिल 5000*
काला 10130 4500
तिल 6925 5350
लाल 7680 7335
सफेद 7810 4350
मूँगफली 4220*
गेजे 4539 2289
जेएल-24 3800 3300
जी -20 4300 3000
टीएमवी-2 5320 2260
डीएमवी-7 4590 4050
बड़ा (कोश युक्त) 4500 3500
बल्ली#हब्बू 5290 3306
बोल्ड 4735 3275
मूंगफली (खंडित) 5833 5000
मूंगफली का बीज 4750 3500
स्थानीय 5771 2359
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 4000
सूरजमुखी
स्थानीय 3220 3193
सूर्यमुखी 3700 2610
हाइब्रिड 3850 3850
सरसों 3350*
पीली (काली) 4050 3680
राई यू.पी. 3850 3750
लोही काली 4350 3900
सरसों 8300 3325
सरसौं (काली) 4590 3370
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3256 2400
स्थानीय 2840 2510
सोयाबीन 3111 2100
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12400 11275
पान
स्थानीय 11700 4900
सुपारी
नई वैरायटी 18500 13500
पाइलोन 2000 1700
रासी 27389 21000
लाल 17000 14800
सुपारी 21500 14000
सफेद 18000 15800
सी.क्यू.सी.ए. 15000 8000
दालें
अरहर 5050*
5050 3651
4350 4111
5050 5050
4688 4545
5050 3870
4411 4411
5500 4500
अरहर 8200 2569
अरहर दाल (तूर) 13500 3750
मध्यम 9400 9000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7500 6000
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 10200 NR
उड़द की दाल 10500 9500
एफ.क्यू. (बर्मा) 11500 8500
ठीक 9000 8000
देशी 7300 4500
राजकोट टी-9 7300 7300
स्थानीय 10000 3245
हाईब्रीड 6400 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10700 7900
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4500 1500
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6000 5500
तूर दाल
तूर दाल 13000 6900
बंगली चना दाल
अन्य 12200 11500
चना दाल 10250 10150
बंगाली चना 3425*
999 8760 8640
औसत (साबुत) 10100 4800
गुलाबी 6800 5000
चना दाल 12000 8800
ज्वारी स्थानीय 6810 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8550 8450
देशी (साबुत) 10000 6150
बोल्ड 8200 3500
मूंग दाल-1 11500 7200
मध्यम 5200 4730
स्थानीय 5225 3609
स्थानीय (साबुत) 4600 4500
हरा (साबुत) 7600 NR
हाईब्रीड 5840 4200
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 3200
मटकी दाल
मॉथ (डब्ल्यू) 5300 3250
मटर
हरा मटर 4000 400
मसूर 3325*
मसूर गोला 7000 6400
मसूरी दाल 12000 5600
सेम
स्थानीय 5000 4000
सेम (साबुत) 4000 800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 17500 15000
बैल
बैल 25000 16900
भैंस
भैंस 25000 20000
फल
अंगूर
काला 7500 2300
नाटल 5000 2000
हरा 10850 2500
अनन्नास
अनन्नास 4200 2500
अनार
अनार 7000 620
अमरूद
अमरूद 4700 1325
अमरूद इलाहाबाद 1800 1750
कटहल का फल
कठहल 2000 1875
केला
एलक्की बाले 2400 1500
चम्पा 1600 1400
नन्द्रा बाले 6400 3000
पका हुआ केला 6000 40
पच्छा बाले 1800 1200
पलयमथोड़न 4400 1000
पूवन 5300 1100
मध्यम 2500 1500
रसाकथाई 6100 5800
रोबस्टा 2951 1100
लाल केला 5952 3400
सामान्य बड़ा 560 500
कलिंदा
तरबूज 2400 800
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12500 6800
चीकू
सपोता 4000 1500
नारंगी
नागपुरी 1950 1880
संतरा 4000 1500
पपीता
पपीता 1800 300
मुसम्मी
मौसमबी 3000 1550
सेब
कश्मीर#शिमला-2 14000 5500
डैलीसियस 6700 4600
रॉयल डेलीसियस 5210 5160
शिमला 6700 6600
सेब 12800 5000
मसाले
अजवाईन
10605 10605
काली गिरी
उंगराब्लेड 67000 65000
गरब्लेड 63000 62000
मालाबार 63000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19110 NR
धनिया बीज
धनिया बीज 9000 5275
नारियल
ग्रेड-I 17000 7
ग्रेड-III 11000 5000
नारियल 6500 90
बड़ा 22000 1400
मध्यम 12000 850
मेथी बीज
मेथीबीज 3355 3225
लहसुन
यू.पी. 18000 16000
लहसुन 18000 4000
लाल मिरची
लाल 11800 5000
सुखी मिर्ची
कड्डी 13899 2150
गुन्टूर 9094 1479
डब्बी 18399 3650
तालू 5000 4000
प्रथम किस्म 11000 9000
ब्यादगी 20000 14000
मन्कटटू 10500 9000
लाल 10300 9950
सूखी मिर्च 8000 4000
स्थानीय 11000 4800
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 2800
सूखी 12500 4500
सोफ़
15405 5350
हलदी
फिंगर 8529 5000
बल्ब 9000 5332
सूखी 12000 11900
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
4400 4000
अमेरिकन 5970 4680
एच-4 5780 4975
एफ-1054 5760 4400
एम.सी.यू 5 6000 3500
एमसीयू 5000 4800
एल.आर.ए. 4100 3900
कपास (अडोनी) 4600 4050
कपास (अनजिन्ड) 5691 3800
कपास (जिन्ड) 4200 4100
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6680 6200
देशी 5750 3500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6491 6491
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5975 4801
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4160 3860
जूट 3200*
टी.डी. 5 4100 3300
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1500 1000
चिंच
इमली 11000 800
करपुली ए#सी मध्यम 12500 12500
चपाथी 8300 4000
नन ए#सी फूल 5800 5300
लकड़ी
कसुरिना 4000 3900
यूकैलिप्टस 470 400
सुबबूल 440 345
सूकामेवा
काजू
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 15500 9000
मुनक्का
किशमिश 35000 13000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 5200 1200
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 2000
आलू
आलू 3000 200
एफ.ए.क्यू. 500 400
चन्द्रमुखी 500 300
चिप्स 3650 900
ज्योति 1200 300
जालंधर 600 300
देशी 1300 150
लाल 550 455
स्थानीय 2650 275
इण्डियन बिन्स (सीम)
3000 2200
ककडी
खीरा 5200 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 550
कद्दू
कद्दू 3500 200
करेला
करेला 6000 500
कसावा
टैपियोका 3000 1800
कोयला
पेठा 2800 800
कोलाकैसिया
5300 5000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 1000
ग्वार
ग्वार 4000 2700
गाजर
गाजर 3400 200
पुसाकेसर 600 600
चुकन्दर
बीटरूट 4000 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3200 300
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 400
टमाटर
टमाटर 2500 100
देशी 1800 100
स्थानीय 1100 150
हाइब्रिड 2500 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1200 1000
धनिया
धनिया 1750 300
स्थानीय 7000 100
नूल खोल
नूल खोल 2400 600
नीबू
1940 1850
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 800 300
प्याज
छोटा 4700 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 900 800
द्वितीय किस्म 600 200
नासिक 2500 600
पूना 1100 900
प्याज 3357 200
प्रथम किस्म 1000 600
पूसा-लाल 960 280
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2700 800
मध्यम 1300 1100
लाल 1200 100
स्थानीय 1200 300
सफेद 1100 340
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 4000 100
स्थानीय 1500 400
बैंगन
गोल 2400 400
गोल#लम्बा 2000 440
बैंगन 3800 200
बंदगोभी
गोभी 2800 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2000 400
भिन्डी
भिन्डी 8100 500
मटर खेत
मटर 4000 500
मेथी
मेथी 1500 300
मूली
मूली 1600 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1000 500
रतालू
शकरकन्द 1900 360
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4200 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5800 1700
लौकी
बोटल गौर्ड 1857 200
शलगम
मिर्च 7000 200
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 10000 2000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6753 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 750
हांथी रतालू
1200 1200