తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
2/8/2014

बाजार प्रतिवेदन :  12
(till 10:00 48)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
चावल
फाइन 3500 2500
धान Common:1310 Grade-A:1345
1001 1380 1310
पैडी महीन 1500 1400
पोहे/चिवडा
चिवड़ा 4010 2810
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 1930 1730
मैदा
मैदा आटा 2600 2210
रबर
आर.एस.एस.-4 13100 12900
तेलबीज
गरी का तेल
कोपरा तेल 15700 15500
दालें
मूँग 4500*
मूंग दाल-1 9700 8700
मसूर 2950*
7600 6500
फल
अनन्नास
अनन्नास 2200 1800
केला
नन्द्रा बाले 3800 3500
पलयमथोड़न 1800 1600
सब्जी
करेला
करेला 4800 4500
कसावा
टैपियोका 2600 2400
कोयला
पेठा 1800 1600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 3600
बैंगन
बैंगन 4700 4500
भिन्डी
भिन्डी 4000 1500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5400 5200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 750 350
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 12500 12000