తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
27/2/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1245
(till 22:18 50)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1800 1525
147 औसत 1910 1400
कल्याण 1850 1700
दड़ा 1780 1370
देशी 1525 1357
पी.बी.डब्ल्यू 343 1750 1650
बंसी 2800 1500
मैक्सिकन 1881 1250
मध्यम 2800 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2250 1400
राजस्थान टुकड़ी 2010 1325
लोक-1 2300 1346
लोकवान 1985 1280
लोकवान गुजरात 1585 1435
शरबती 2400 1800
सेचर नं0 1 2230 1385
स्थानीय 1800 1465
सफेद 1950 1409
सोना 1800 1450
चावल
1009 कार 1650 1450
आई आर-8 2900 2350
एच.वाई वी. 2700 2500
जया 3600 3100
तृतीय 2275 1500
परिमल (नया) 2800 2600
फाइन 4800 2080
फाइन (बासमती) 2850 2350
बी.पी.टी. 4500 3100
मटा उसना 3200 2700
मध्यम 2900 1650
मसूरी 2900 2100
मोटा 4300 1750
मोटा (आई .आर.20) 1860 1850
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2600
सुपर फाइन 8000 1950
सामान्य 3000 1200
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 1900
जव 1100*
दरा 1750 1400
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 1700 1400
ज्वार (सफेद) 3475 1000
स्थानीय 3309 1530
सफेद 2900 1360
हाईब्रिड 1350 1000
धान Common:1360 Grade-A:1400
1365 1350
1430 1340
2300 2200
1400 1300
1274 1254
1258 1238
2600 2420
1270 1250
1258 1238
1274 1254
1365 1120
1680 1650
1460 1360
1650 1550
2200 1250
2500 2300
1365 1310
1001 1650 1200
आई . आर. 36 1500 1315
आई .आर. 64 1421 1124
ए. पुन्नी 2210 1039
एएसटी 16 1600 1380
एडीटी 36 1700 1200
एडीटी 37 1980 980
एडीटी 38 1430 1215
एडीटी 39 1780 1136
एडीटी 42 1670 1420
एडीटी 43 1800 1200
एम.एम.टी. 1950 1680
एमटीयू-1001 1393 1100
एमटीयू-1010 1500 1301
एमटीयू-2077 1360 1360
कल्चर 1450 900
धान 1934 1000
नं0 2716 1430 1420
पैडी ज्योति 1400 1360
पैडी मध्यम 1720 1125
पैडी महीन 1550 1240
पैडी मोटा 1460 1190
पपटला 1791 1548
पोन्नी 2400 1280
पौम्मानी 1393 1256
बसंगी 1360 1360
बासुमती 2449 1200
बी.पी.टी. 2350 1200
मसूरी 1650 1200
रतना 1485 1475
राइट पौन्नी 1879 1374
लाल 1750 1350
सुपर पोन्नी 1780 1200
सम्बा मसूरी 1793 1208
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1080
सीओ. 43 1710 800
सोना 1700 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1650 1360
हंसा 1346 1270
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3500 2900
बाजरा 1250*
देशी 1365 900
बोल्ड 1400 1000
स्थानीय 1445 1040
हाईब्रीड 1600 985
मक्का 1310*
देशी लाल 1440 1100
देशी सफेद 1611 1150
पीला 1660 975
फाइन 1310 1310
मध्यम 1350 1280
व्हाइट (सफेद) 1550 1290
स्थानीय 1525 926
हाइब्रिड 1380 1165
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1150 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1000
रागी 1550*
स्थानीय 1930 1250
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2400 2200
साजें
सज्जे 1220 1051
सोजी
सोजी 7010 2010
अन्य
गुड़
काला 3080 2980
दिसारा 2750 2260
पठारी 3160 2590
पीला 3060 2200
लाल 3150 1975
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1650
टूटे चावल
चिवड़ा 1800 1800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 6000
नरियल
नारियल 12000 3400
मैदा
मैदा आटा 2400 1700
येम
याम 1900 1700
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 12300
शक्कर
चीनी 3700 2630
महिन 3600 3500
शक्कर 2810 2800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3525 3360
एरंड का बीज 3550 NR
अलसी
अलसी 4500 4100
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 12300 4900
मध्यम 8500 8000
गरी का तेल
कोपरा तेल 13900 12100
जिंगेली
काला 8000 4000
सफेद 8550 8450
तिल 4600*
काला 14925 5000
तिल 9350 7775
लाल 9250 8445
सफेद 9250 5000
तोरिया 3020*
तोरिया 3581 2975
फूल 3000*
कुसुम 2660 2475
मूँगफली 4000*
4355 3200
गुंगरी (कोशयुक्त) 5000 3800
गेजे 5031 1509
टीएमवी-2 4950 3018
डीएमवी-7 4200 3800
बड़ा (कोश युक्त) 4455 3500
बोल्उ करनेल 4455 2505
बोल्ड 4225 1102
मूंगफली (खंडित) 4500 3250
मूंगफली का बीज 4730 2825
स्थानीय 5169 2016
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7100 3875
सूरजमुखी
स्थानीय 4450 2655
सूर्यमुखी 3400 2511
हाइब्रिड 3900 3750
सरसों 3050*
पीली (काली) 3580 3200
राई यू.पी. 3300 3100
लोही काली 3720 2990
सरसों 4800 2250
सरसौं (काली) 4200 2950
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 1500 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3340 2200
स्थानीय 3135 2900
सोयाबीन 3225 1500
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8955 6500
पान
स्थानीय 5400 4400
सुपारी
कच्चा 1500 1200
सुपारी 30000 20000
दालें
अरहर 4350*
6800 6500
अरहर 6800 NR
अरहर दाल (तूर) 8000 6200
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 9000 NR
उड़द की दाल 8600 5800
देशी 6000 5000
स्थानीय 6000 5359
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3505 1909
छोटा 3450 3350
बंगाली चना 3100*
5000 4600
औसत (साबुत) 3916 1789
काबुल छोटा 4500 4500
गुलाबी 3750 2900
चना (खंडित) 3900 3400
ज्वारी स्थानीय 4000 3800
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3700 3350
देशी (साबुत) 3800 2500
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 11000 8700
मध्यम 7000 6400
स्थानीय 6700 5019
स्थानीय (साबुत) 7520 7400
हरा (साबुत) 10200 NR
मसूर 2950*
9300 7000
5272 5272
9200 6800
5440 5100
8000 7000
4500 3451
9600 6370
5300 5200
(साबुत) 5900 4400
देशी (साबुत) 5000 3255
स्थानीय 6050 1700
हाइब्रिड 5225 5000
मसूर दाल
मसूरी दाल 7500 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3711 2501
सेम
सेम (साबुत) 6600 NR
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 8000
सांड
बुल 22000 14000
फल
अंगूर
काला 5700 2500
हरा 7100 1500
अनन्नास
अनन्नास 4000 1000
अनार
अनार 10000 4650
अमरूद
अमरूद 6000 500
कटहल का फल
कठहल 5500 1525
केला
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 3500 1650
पका हुआ केला 4200 1250
पलयमथोड़न 3300 1000
पूवन 4800 850
मध्यम 2050 650
रसाकथाई 3800 3300
रोबस्टा 2300 600
कलिंदा
तरबूज 1600 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 7000 6000
खरबूजा
खरबूजा 3750 750
चीकू
सपोता 2335 800
नारंगी
दार्जिलिंग 11200 3200
नागपुरी 2240 2150
मध्यम 1850 1650
संतरा 5000 3000
पपीता
पपीता 2400 500
मुसम्मी
मौसमबी 3800 1840
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6885 4650
डैलीसियस 10500 4800
रॉयल डेलीसियस 4830 4720
शिमला 6600 6500
सेब 12000 2500
मसाले
काजू
जम्बू 70000 69800
काली गिरी
उंगराब्लेड 53500 52500
गरब्लेड 56500 55500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16305 9750
धनिया बीज
धनिया बीज 8375 3750
पूर्ण हरा 7450 4750
नारियल
नारियल 8000 280
बड़ा 2000 1600
मध्यम 5000 2000
मेथी बीज
मेथीबीज 6505 4750
लहसुन
ओसत 4650 3160
देशी 5300 1200
लहसुन 10000 905
लाल मिरची
लाल 12500 6500
सुखी मिर्ची
तृतीय किस्म 2500 1500
तालू 4800 3300
द्वितीय किस्म 5000 3000
प्रथम किस्म 9000 5500
लाल 7300 6500
लाल नई 7700 6000
सूखी मिर्च 8000 4000
स्थानीय 7250 4600
सफेद 5600 4500
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 2600
सूखी 27500 14500
हाईब्रीड 5200 4800
हलदी
फिंगर 10300 4000
बल्ब 8699 5001
राजापुरी 14000 7800
सूखी 11500 10500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4220 3590
एच.बी. (अनजिन्ड) 4025 3835
एम.सी.यू 5 4050 2800
एमसीयू 3700 3400
एल.आर.ए. 3950 3300
कपास (अनजिन्ड) 4100 3000
जी.सी.एच. 4155 3650
जी-6 3415 3280
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5100 4200
देशी 4600 3550
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4120 3500
जूट 2400*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3600 2800
वनोत्पाद
चिंच
इमली 7000 1500
करपुली ए#सी मध्यम 8000 7000
चपाथी 7150 6000
नन ए#सी पतली 9000 7500
नन ए#सी फूल 5500 3700
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2700 2000
सब्जी
काली तोरी 3000 1000
अम्फोफैलस 3800 2500
अमरथस
अमरंथस 2500 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 7000 2500
आलू
आलू 3600 200
एफ.ए.क्यू. 700 425
चन्द्रमुखी 500 400
चिप्स 1300 1100
ज्योति 2200 300
जालंधर 400 400
देशी 1400 200
लाल 720 300
स्थानीय 1800 300
ककडी
खीरा 4000 400
कच्चे केले
कच्चा केला 4000 550
कद्दू
कद्दू 2200 500
करेला
करेला 6000 1000
कसावा
टैपियोका 2400 1000
कोयला
पेठा 2400 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2800 1000
ग्वार
ग्वार 4000 2800
गाजर
गाजर 5400 300
पुसाकेसर 1540 1450
चुकन्दर
बीटरूट 4000 500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 600
टमाटर
टमाटर 3200 300
देशी 1680 500
स्थानीय 1900 600
हाइब्रिड 2670 300
धनिया
धनिया 11000 200
स्थानीय 7000 500
नूल खोल
नूल खोल 600 400
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1600 400
प्याज
छोटा 4000 2200
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2200 1600
नासिक 2350 480
प्याज 3850 375
प्रथम किस्म 2200 1600
बड़ा 3200 1800
लाल 2100 300
स्थानीय 2400 250
सफेद 1510 820
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4200 3000
फूलगोभी
फूलगोभी 4000 200
स्थानीय 1400 200
बैंगन
गोल 1130 750
गोल#लम्बा 1600 400
बैंगन 4500 100
बंदगोभी
गोभी 3000 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2800 900
भिन्डी
भिन्डी 7500 600
मटर खेत
मटर 2700 900
मेथी
मेथी 1200 350
मूली
मूली 1400 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 500
रतालू
शकरकन्द 1950 800
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5200 1200
लौकी
बोटल गौर्ड 3800 300
शलगम
मिर्च 7000 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 13000 400
सीजन लीवस
सीजन लीवस 600 400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2400 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7000 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 9000 1000