తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  722
(till 15:17 53)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1500 14
1482 1515 1400
एच.डी. 1600 1380
दड़ा 1640 1050
देशी 2000 1415
पी.बी.डब्ल्यू 343 1570 1470
मिल क्वालिटी 1491 1201
मिलबर 1375 1350
राजस्थान टुकड़ी 1700 1335
लोक-1 2300 1650
लोकवान 1820 1280
लोकवान गुजरात 1610 1490
स्थानीय 2250 1400
सफेद 1946 1844
चावल
1009 कार 2550 1450
आई आर-8 2900 2600
चिवड़ा 2200 1260
जया 3500 3100
तृतीय 2300 1840
फाइन 7500 2200
बासूमती 9500 9300
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3400 3000
मध्यम 4500 1844
मसूरी 2900 2800
मोटा 4400 1750
सुपर फाइन 5000 4500
सामान्य 2900 1800
सोना 5400 2300
हन्सा 2500 2300
जव 1100*
दरा 1560 1020
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4025 1300
ज्वार हाईब्रीड 1065 1065
स्थानीय 1165 1050
सफेद 4500 1350
धान Common:1360 Grade-A:1400
2301 2051
2360 1850
1400 1380
1001 1400 1100
आई . आर. 36 1360 1360
आई .आर. 64 1360 1169
एएसटी 16 1385 1385
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1802 1300
एमटीयू-1001 1410 1345
एमटीयू-1010 1500 1206
धान 1795 1050
पैडी डप्पा 896 894
पैडी मध्यम 1550 1230
पैडी महीन 2050 1225
पैडी मोटा 1390 1140
बासुमती 3250 1850
बी.पी.टी. 2250 1200
मसूरी 1800 1300
सुपर पोन्नी 1588 1158
सम्बा मसूरी 2115 1552
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1400 1310
सिन्ना पोन्नी 1575 1289
सीओ. 43 1585 1238
सोना 1900 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1345 1300
सोना महसूरी 1650 1310
पोहे/चिवडा
चिवड़ा 4010 2810
बाजरा 1250*
देशी 1440 1055
बोल्ड 1415 900
स्थानीय 1350 1280
हाईब्रीड 1900 1050
मक्का 1310*
देशी लाल 1350 1000
देशी सफेद 1540 1425
पीला 1600 1050
फाइन 1450 1310
मध्यम 1300 1270
व्हाइट (सफेद) 1600 1200
स्थानीय 1450 550
हाइब्रिड 1350 1200
हाइब्रिड#स्थानीय 1450 1100
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
स्थानीय 1474 1474
सोजी
सोजी 6210 6200
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1400 1000
गुड़
अच्छू 3000 2800
अनकापल्ली 3980 2000
काला 3485 1500
दिसारा 3400 3350
नं0 3 2600 1500
पठारी 3200 3120
पीला 3430 2750
मुड्डे 4300 4100
लाल 4490 3190
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2300 1600
नरियल
नारियल 20000 4300
मैदा
मैदा आटा 2600 1650
येम
याम 1200 800
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11800
शक्कर
एम-30 3575 3350
चीनी 3360 3320
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4055 3535
एरंड का बीज 4175 3500
अलसी
अलसी 3675 2000
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10000 8500
गरी का तेल
कोपरा तेल 15400 15000
जिंगेली
काला 14605 6550
सफेद 12205 7505
मूँगफली 4000*
3750 3700
टीएमवी-2 4200 3800
बड़ा (कोश युक्त) 4000 2400
बोल्ड 3500 2750
मूंगफली (खंडित) 5233 3000
मूंगफली का बीज 3825 3755
स्थानीय 4868 2013
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 3560
सूरजमुखी
स्थानीय 3279 2418
सूर्यमुखी 3600 3500
हाइब्रिड 3100 2700
सरसों 3050*
पीली (काली) 6600 6450
राई यू.पी. 3500 3400
लोही काली 3680 3015
सरसों 4065 2950
सरसौं (काली) 3600 3050
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 1500 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4000 2300
सोयाबीन 3100 2700
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
रासी 38909 10009
सुपारी 32000 20000
दालें
अरहर 4350*
अरहर 4480 4100
अरहर दाल (तूर) 7700 6100
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4800 3600
आवरे
ऑवरे दाल 8500 5300
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 8800 2000
उड़द की दाल 8800 6600
देशी 6900 2980
स्थानीय 6600 6550
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10000 7500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3500 1750
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6600 5300
तूर दाल
तूर दाल 7800 6300
मध्यम 7000 5500
बंगली चना दाल
चना दाल 4500 3595
मध्यम 4200 3400
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 7250 3000
गुलाबी 3100 2650
चना (खंडित) 3200 2950
ज्वारी स्थानीय 4100 3900
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3500 3050
देशी (साबुत) 3800 2475
मूँग 4600*
बोल्ड 6415 3409
मूंग दाल-1 10000 8000
मध्यम 6500 4480
स्थानीय 6711 5030
स्थानीय (साबुत) 6360 3170
हरा (साबुत) 8800 3800
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 8150
मटर
हरा मटर 3800 3400
मसूर 2950*
8000 6000
3290 3250
8000 7000
(साबुत) 4410 2156
देशी (साबुत) 2600 2131
स्थानीय 5000 2051
मसूर दाल
मसूरी दाल 6000 5400
सेम
सेम (साबुत) 1700 800
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 1800 600
फल
अंगूर
काला 6000 1500
हरा 7000 4500
अनन्नास
अनन्नास 4200 2800
अनार
अनार 9000 2500
अमरूद
अमरूद 500 400
केला
एलक्की बाले 6200 1200
नन्द्रा बाले 5300 1200
नौटी बाले 2600 1000
पका हुआ केला 6600 45
पच्छा बाले 1700 600
पलयमथोड़न 3800 1400
पूवन 6600 3200
मध्यम 2400 1690
रोबस्टा 2800 700
लाल केला 4800 4600
सामान्य बड़ा 5556 5000
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 6000 6000
नारंगी
संतरा 8000 7500
पपीता
पपीता 3000 500
मुसम्मी
मौसमबी 4000 2100
सेब
अमेरिकन 3000 2000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 5000 2000
कश्मीर#शिमला-2 6400 4030
गोल्डन 3500 1380
डैलीसियस 7500 2000
रेड गोल्ड 3620 1380
रिजकवाड़ी 1800 1200
रॉयल डेलीसियस 6440 1840
शिमला 5900 5700
सेब 10000 600
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 62000 60000
गरब्लेड 61000 60000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9500 7250
धनिया बीज
धनिया बीज 19000 8000
नारियल
नारियल 7000 3400
मध्यम 4600 3400
मेथी बीज
मेथीबीज 5075 4255
लहसुन
ओसत 3420 2600
देशी 3800 3700
लहसुन 9000 1675
लाल मिरची
लाल 9000 5600
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 4000 3000
प्रथम किस्म 8500 6500
ब्यादगी 18000 13000
रेड टॉप 10200 8500
लाल 5800 4000
लाल नई 7000 5500
सफेद 6200 5000
हाइब्रीड 5600 5500
सोंठ
बड़ा#मोटा 4700 4500
सूखी 24000 23000
हलदी
फिंगर 6000 3900
बल्ब 8000 4200
स्थानीय 6600 6200
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4120 3500
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4551 3050
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4200 4200
एम.सी.यू 5 5100 4900
एमसीयू 4600 4200
एल.आर.ए. 3800 3500
कपास (अनजिन्ड) 4200 3100
देशी 4400 4200
जूट 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 3125 2250
वनोत्पाद
चिंच
इमली 15000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6200 5800
सब्जी
काली तोरी 2520 400
अन्य सब्जियॉ 3500 500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 1700
अमरथस
अमरंथस 3400 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2800
आम
मैंगो - रा- राइप 8000 4000
आलू
(लाल नैनीताल) 1835 1800
आलू 25000 1100
एफ.ए.क्यू. 2160 1890
चन्द्रमुखी 1600 1400
चिप्स 3700 2400
ज्योति 1850 1700
देशी 2150 1100
लाल 1950 1850
ककडी
खीरा 2800 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 500
कद्दू
कद्दू 2600 450
करेला
करेला 5000 800
कसावा
टैपियोका 2500 1000
कोयला
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 600
ग्वार
ग्वार 3010 1300
गाजर
गाजर 7000 200
चुकन्दर
बीटरूट 5000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 800 800
टमाटर
टमाटर 5500 300
देशी 3000 2050
स्थानीय 2000 700
हाइब्रिड 4000 500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1000 800
धनिया
धनिया 12000 1000
नूल खोल
नूल खोल 1200 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3600 1200
प्याज
छोटा 4400 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1800 1650
नासिक 2200 1600
पूना 2000 1600
प्याज 4450 350
बंगलौर - छोटा 1300 1000
बड़ा 3000 1500
लाल 2400 1300
स्थानीय 2600 600
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 3000
फूलगोभी
फूलगोभी 6400 250
स्थानीय 1500 500
बैंगन
गोल 2400 750
गोल#लम्बा 2650 450
बैंगन 4600 300
बंदगोभी
गोभी 3200 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 11000 2500
भिन्डी
भिन्डी 3800 400
मटर खेत
मटर 6000 600
मेथी
मेथी 5010 5000
मूली
मूली 1800 300
रतालू
शकरकन्द 1600 1200
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2000
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 200
शलगम
मिर्च 8000 800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6000 1200
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2200 800
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2800 2200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13000 1100