తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
23/4/2014

बाजार प्रतिवेदन :  925
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1350*
147 औसत 1850 1400
2189 नं0 1 1400 1400
2329 1400 1400
343 1400 1400
एच.डी. 1600 1400
कल्याण 2315 1560
चन्दौसी 3200 3000
दड़ा 1440 1350
देशी 1440 1380
पी.आई .एस.एस.आई 2110 1630
पी.बी.डब्ल्यू 343 1510 1410
बंसी 2100 1650
मध्यम 1527 1300
महाराष्ट्र 2189 1860 1350
मिलबर 1550 1540
राजस्थान टुकड़ी 2690 1250
लाल 2650 1380
लोक-1 2300 1450
लोकवान 4035 1430
शरबती 3950 1450
सेचर नं0 1 2385 1485
स्थानीय 2680 1280
सुपर फाइन 1530 1505
सफेद 2109 1469
सोना 3000 1530
चावल
आई आर-8 2800 2350
कच्चा बासमती 3200 2200
कट्टासाम्बर 2650 2300
चिवड़ा 2650 1400
जया 3400 2800
डप्पा 2100 1800
तृतीय 2050 1900
फाइन 5200 2500
बी.पी.टी. 4650 2000
मटा उसना 3400 3050
मध्यम 3800 1900
मसूरी 3100 2200
मोटा 4500 1750
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2250
सुपर फाइन 9000 2900
सरबती कच्चा 2760 2400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5200 3100
सोना 3500 2300
सोना महिन 4200 4100
सोना मोटा 2500 2400
जव 980*
दरा 1350 1280
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 3200 1025
ज्वार हाईब्रीड 2000 1166
स्थानीय 1734 1100
सफेद 2755 1200
हाईब्रिड 1325 1050
धान Common:1310 Grade-A:1345
1001 1723 1310
आई . आर. 36 1558 1380
आई .आर. 64 1345 1121
आई.आर.20 1500 1450
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1358 1318
एडीटी 37 1505 1112
एडीटी 39 1393 1305
एमटीयू-1001 1400 1300
एमटीयू-1010 1460 1119
एमटीयू-2077 1410 1310
जया 1600 1000
धान 2200 1000
नं0 2716 1375 1350
पैडी ज्योति 1410 1410
पैडी डप्पा 1400 811
पैडी मध्यम 1650 1252
पैडी महीन 2700 1310
पैडी मोटा 1380 1100
पोन्नी 1365 1310
बी.पी.टी. 2860 900
मसूरी 1700 1350
मोगुलूकुलू (न्यू) 1350 1300
रतना 1785 1775
राजाहम्सा 1226 1018
सुपर पोन्नी 1559 1200
सम्बा मसूरी 1646 1141
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1340
सीओ. 43 1385 805
सोना 1800 1225
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2569 1009
हंसा 1336 1019
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1650 1650
बाजरा 1310*
देशी 1200 1160
बोल्ड 1300 1180
स्थानीय 1550 1005
हाईब्रीड 1745 1050
मक्का 1310*
देशी लाल 1525 1250
देशी सफेद 1500 1400
पीला 1555 1055
फाइन 1310 1310
व्हाइट (सफेद) 1550 1190
स्थानीय 1900 753
हाइब्रिड 1310 1170
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 1100
रागी 1500*
फाइन 2200 1600
मध्यम 1500 1200
स्थानीय 1900 1300
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2320 2000
साजें
सज्जे 1310 1275
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुड़
अच्छू 4000 2350
उन्डे 3000 2860
करीकटु 2803 2100
काला 2800 2600
नं0 2 3450 3000
नं0 3 2600 2000
निजामाबाद 3250 2480
पीला 3600 2350
मुड्डे 3800 2700
लाल 2880 2670
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2200 2000
नरियल
नारियल 16000 1200
बड़ा 2000 1700
मध्यम 12000 4000
श्रेंणी-1 18000 7000
श्रेणी-2 15000 4700
रबर
आर.एस.एस.-4 13600 13000
शक्कर
चीनी 3390 3200
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3411 3315
एरंड का बीज 4000 2651
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 11326 4500
जिंगेली
काला 9100 4300
सफेद 14300 13200
तिल 4500*
काला 19505 12500
निचोड़ा हुआ 4010 3995
सफेद 16200 11005
सफेद जैसा 12625 11500
फूल 2800*
कुसुम 2875 2396
मूँगफली 4000*
3655 3025
एम-37 3455 3125
गुंगरी (कोशयुक्त) 3705 2099
गेजे 3840 1529
जेएल-24 3300 2900
टीएमवी-2 4200 3800
नट्टे 3990 2429
बड़ा (कोश युक्त) 3800 2500
बल्ली#हब्बू 4188 2196
बोल्उ करनेल 4405 2955
बोल्ड 4650 2500
मूंगफली (खंडित) 4166 3250
स्थानीय 4200 2546
हाईब्रीड 3260 3105
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8200 3955
सूरजमुखी
स्थानीय 3589 2800
सूर्यमुखी 3800 2850
हाइब्रिड 3500 2650
सुर्यमुखी के बीज 3700*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2900
सरसों 3000*
पीली (काली) 3410 2800
राई यू.पी. 3350 3250
लोही काली 3150 2910
सरसों 3050 2545
सरसौं (काली) 3110 2900
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4435 2750
स्थानीय 2500 2000
सोयाबीन 4400 2101
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 6500 5000
सुपारी
कच्चा 3400 2000
केम्पूगोटू 16589 14812
गोराबालू 18699 10009
चाली 18399 17099
चिप्प्ू 15209 13099
टटीबेट्टी 22889 19659
नई वैरायटी 19300 7500
पका 18286 16109
फैक्ट्री 9999 3809
बेट्टे 28699 22569
बिलेगोटू 14999 9999
रासी 28799 25009
सुपारी 17000 16000
सराकू 36700 28590
सी.क्यू.सी.ए. 14899 5500
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4540 2501
अरहर दाल (तूर) 4839 3056
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4900 3088
आवरे
ऑवरे (साबुत) 5400 5400
आवरे दाल
ऑवरे दाल 7500 5800
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 5000 1855
खामगांव (अकोला) 4300 4200
देशी 5000 4700
स्थानीय 5500 4800
उर्द की दाल
उड़द की दाल 7680 6200
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3365 2250
तूर दाल
तूर दाल 7050 2808
बंगली चना दाल
चना दाल 4400 3400
बंगाली चना 3000*
औसत (साबुत) 3800 2300
काबुल छोटा 3700 3251
गुलाबी 3800 2600
चना (खंडित) 3400 3100
ज्वारी स्थानीय 2871 1832
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3580 3560
देशी (साबुत) 3510 2700
मूँग 4500*
बोल्ड 6600 6400
मध्यम 6500 6300
स्थानीय 5200 2250
स्थानीय (साबुत) 6955 6155
हरा (साबुत) 9200 6150
मूग दाळ
मूंग दाल 10200 8500
मटर
हरा मटर 4800 2100
मसूर
(साबुत) 4400 2500
देशी (साबुत) 4000 2255
स्थानीय 5000 3050
हाइब्रिड 3400 3000
मसूर दाल
मसूर गोला 4704 3955
मसूरी दाल 7900 7400
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3816 2001
सेम
स्थानीय 4500 2500
सेम (साबुत) 6000 3000
फल
अंगूर
काला 7200 800
सफेद 5000 2500
हरा 9100 4000
अनन्नास
अनन्नास 5000 1000
अनार
अनार 12500 4000
आम
तोतापरी 3000 2600
दशहरी 4000 3000
सफेदा 6000 2500
हापस (अलफासो) 13000 7000
कटहल का फल
कठहल 2200 1800
केला
एलक्की बाले 3600 1000
खांदेश 600 400
चम्पा 1600 1350
नन्द्रा बाले 3800 1900
नौटी बाले 1800 800
पका हुआ केला 3000 1200
पच्छा बाले 1790 600
पलयमथोड़न 3500 1500
पूवन 4700 2400
मध्यम 2200 1000
रोबस्टा 1900 1000
लाल केला 3700 2500
सामान्य बड़ा 5720 5710
कलिंदा
तरबूज 2000 250
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 11000 5000
खरबूजा
खरबूजा 5000 600
चीकू
सपोता 3500 900
नारंगी
मध्यम 4000 3940
संतरा 8000 2400
पपीता
पपीता 2800 400
मुसम्मी
मौसमबी 4000 1500
सेब
डैलीसियस 8200 6275
रिच रेड 6475 6425
शिमला 7100 800
सेब 16000 2500
मसाले
काजू
जम्बू 54000 53800
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 67000
गरब्लेड 71500 70500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9255 6505
धनिया बीज
धनिया बीज 9800 6500
नारियल
नारियल 15300 2000
मेथी बीज
मेथीबीज 3705 2455
लहसुन
देशी 4005 605
लहसुन 6000 1500
लाल मिरची
लाल 7850 4025
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 7800 3000
तृतीय किस्म 2500 1500
द्वितीय किस्म 5000 3000
प्रथम किस्म 8200 4500
ब्यादगी 12600 3500
मन्कटटू 8000 3100
लाल 6800 4500
लाल नई 9000 6500
स्थानीय 4300 2800
सफेद 4400 2000
सोंठ
सूखी 34500 13000
हलदी
फिंगर 8702 4000
बल्ब 8000 3900
सूखी 9500 8500
हल्दी 6400 4000
हल्दी स्टिक 6800 5800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 4885 4130
एच-4 5150 4000
एन-44 4200 4000
एफ-1054 5100 4100
एम.सी.यू 5 5247 4450
कपास (अनजिन्ड) 5115 3500
जयधर 3893 3883
जी.सी.एच. 5370 5009
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6500 5000
देशी 4100 3500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5625 4880
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5450 3900
जूट 2300*
जूट 2882 2150
टी.डी. 5 3000 2500
वनोत्पाद
अंटावला
अंटावला 916 612
इमली का बीज
इमली का बीज 1737 1400
चिंच
इमली 9000 1500
करपुली ए#सी मध्यम 8500 6500
नन ए#सी पतली 9600 5500
नन ए#सी फूल 6500 3500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3700 1200
बीजरहित प्रथम किस्म 4000 2900
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 7800 5000
सब्जी
काली तोरी 4700 400
अन्य सब्जियॉ 3600 1000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3500
अमरथस
अमरंथस 2200 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2000
आम
मैंगो - रा- राइप 3000 400
आलू
आलू 3200 200
एफ.ए.क्यू. 1200 1100
चन्द्रमुखी 1200 1000
चिप्स 2200 1800
ज्योति 1430 900
जालंधर 1000 900
देशी 1400 1100
लाल 1450 1325
स्थानीय 2200 500
ककडी
खीरा 2500 200
कच्चे केले
कच्चा केला 4500 500
कद्दू
कद्दू 2800 100
करेला
करेला 5500 1000
कसावा
टैपियोका 3000 2300
कोयला
पेठा 2800 200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2400 1000
ग्वार
ग्वार 4510 3000
गाजर
गाजर 4000 700
चुकन्दर
बीटरूट 3200 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 1000
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2800 2500
टमाटर
टमाटर 3500 187
देशी 2400 300
स्थानीय 2000 100
हाइब्रिड 2000 400
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 700
धनिया
धनिया 4000 400
स्थानीय 7900 5800
नूल खोल
नूल खोल 2400 400
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 1300
प्याज
छोटा 3000 1800
तेलगी 1100 250
द्वितीय किस्म 900 400
नासिक 2000 250
पूना 1400 350
प्याज 4500 115
प्रथम किस्म 1200 1000
पूसा-लाल 1280 280
बड़ा 2200 1500
बीलरी लाल 1300 900
लाल 1380 100
स्थानीय 1500 250
सफेद 1340 295
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2000 1000
फूलगोभी
फूलगोभी 3200 200
स्थानीय 1800 600
बैंगन
गोल 1650 550
गोल#लम्बा 2600 400
बैंगन 3500 150
बंदगोभी
गोभी 2200 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 1200
भिन्डी
भिन्डी 5000 500
मटर खेत
मटर 4500 1200
मेथी
मेथी 3010 500
मूली
मूली 1600 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1100 250
रतालू
शकरकन्द 1000 300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 3500 2200
लौकी
बोटल गौर्ड 2500 200
शलगम
मिर्च 2200 800
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 2000 1800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2400 1400
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3500 100
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1800 1200
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4400 3500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6500 500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 15000 1200