తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
22/7/2014

बाजार प्रतिवेदन :  986
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1801 1300
एच.डी. 1600 1600
एम.पी. (देशी) 1425 1401
कल्याण 2000 1110
ज्वारी 1600 1600
दड़ा 1580 1140
देशी 2000 1580
महाराष्ट्र 2189 3100 1451
मिल क्वालिटी 1521 1300
मिलबर 1550 1500
राजस्थान टुकड़ी 2025 1510
लाल 1470 1470
लोक-1 2300 1700
लोकवान 1860 1250
शरबती 3900 2600
स्थानीय 2900 1450
सुपर फाइन 1750 1400
सफेद 2237 1504
चावल
1009 कार 2550 1450
आई आर-8 2900 2200
कच्चा बासमती 3400 2500
कट्टासाम्बर 2700 2400
चिवड़ा 1860 1380
जया 3500 3000
तृतीय 2280 1900
फाइन 7500 2300
फाइन (बासमती) 4000 3900
बासमती पैडी 9200 8850
बी.पी.टी. 4100 2500
मटा उसना 3800 3200
मध्यम 3500 2050
मसूरी 3140 3060
मोटा 2700 1600
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2500
सुपर फाइन 9500 3800
सामान्य 3000 1800
सोना 5400 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3100 3000
सोना महिन 4200 4100
हन्सा 2960 2350
जव 1100*
दरा 1380 1030
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4250 1004
ज्वार हाईब्रीड 1850 1021
सफेद 3500 1200
धान Common:1310 Grade-A:1345
1480 1200
1001 1500 1310
आई . आर. 36 1540 1400
आई .आर. 64 1440 1200
ए. पुन्नी 1510 1417
एएसटी 16 1499 1476
एएसटी 18 1675 1638
एडीटी 37 1808 1249
एडीटी 38 1315 1310
एडीटी 43 1613 1333
एमटीयू-1001 1370 1300
एमटीयू-1010 1450 1280
एमटीयू-2077 1460 1310
टी.के.एम.9 1636 1394
धान 2400 1240
नं0 2716 1720 1440
पैडी ज्योति 1500 1350
पैडी डप्पा 1600 1300
पैडी मध्यम 1900 1300
पैडी महीन 2400 1300
पैडी मोटा 1600 1150
पोन्नी 1570 1450
बासुमती 3550 3400
बी.पी.टी. 2600 900
मसूरी 1600 1360
रतना 1545 1535
राइट पौन्नी 1945 1853
व्हाईट कार 1636 1636
सुपर पोन्नी 1600 1209
सम्बा मसूरी 1750 1400
स्वर्ण मसूरी (नया) 1510 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1558 1340
सीओ. 43 1556 1238
सोना 1950 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2200 1310
हंसा 1300 1225
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2350 1600
बाजरा 1250*
देशी 1625 1275
बोल्ड 1300 1220
स्थानीय 1425 1050
हाईब्रीड 1700 200
मक्का 1310*
देशी लाल 1836 1050
देशी सफेद 1500 1100
पीला 1460 1020
फाइन 1310 1310
लाल 1120 1075
स्थानीय 1600 601
हाइब्रिड 1850 1160
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1125
रागी 1500*
फाइन 2200 1900
लाल 2100 1700
स्थानीय 1565 1400
साजें
सज्जे 1550 1280
सोजी
सोजी 5860 5850
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2800 1200
गुड़
अच्छू 3600 2450
अनकापल्ली 3800 2000
उन्डे 3100 2760
करीकटु 2726 2300
काला 3465 3420
नं0 1 3160 2960
नं0 3 2959 2000
निजामाबाद 3350 2450
पठारी 3350 2940
पीला 3725 2400
लाल 3480 2900
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2300 1900
नरियल
छोटा 8000 6000
नारियल 18000 1400
बड़ा 15000 13000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 11000 11000
मध्यम 15000 6000
श्रेंणी-1 19000 9000
श्रेणी-2 13000 6000
श्रेणी-3 8000 7000
रबर
आर.एस.एस.-4 14000 13600
शक्कर
एम-30 3580 3380
चीनी 3800 3500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3880 3675
एरंड का बीज 3950 3500
अलसी
अलसी 3700 3680
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 8990 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 14800 14500
जिंगेली
काला 8000 5375
सफेद 10300 9050
तिल 4500*
काला 15905 4800
सफेद 12450 8000
निमौरी
नीम बीज 2300 430
फूल 3000*
कुसुम 2600 2219
मूँगफली 4000*
3900 3390
गुंगरी (कोशयुक्त) 5800 3125
गेजे 3969 1949
जेएल-24 3200 3000
टीएमवी-2 4200 3090
नट्टे 3409 2879
बड़ा (कोश युक्त) 3890 2905
बल्ली#हब्बू 3209 2009
बोल्ड 5112 2725
मूंगफली (खंडित) 4475 3750
स्थानीय 4300 2527
हाईब्रीड 3675 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7200 4480
सूरजमुखी
स्थानीय 4300 1466
सूर्यमुखी 3700 3000
हाइब्रिड 3450 2900
सुर्यमुखी के बीज 3700*
सूर्यमुखी का बीज 4100 3220
सरसों 3050*
पीली (काली) 3300 3260
लोही काली 3300 3180
सरसों 3700 2300
सरसौं (काली) 3640 2825
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4540 3000
सोयाबीन 4250 2550
दवा एवं नशीली
सुपारी
कच्चा 1850 1700
केम्पूगोटू 33221 26121
गोराबालू 38809 21119
चाली 33699 29669
चिप्प्ू 21000 17000
टटीबेट्टी 52599 39019
नई वैरायटी 30000 10000
पका 28000 26000
बेट्टे 70200 55029
बिलेगोटू 28099 9069
रासी 71000 4000
लाल 23500 23500
सुपारी 27500 9000
सफेद 24500 24500
सराकू 80009 60000
सी.क्यू.सी.ए. 24609 8000
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4630 1748
अरहर दाल (तूर) 7600 6500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 3200 3200
आवरे
ऑवरे (साबुत) 3519 3339
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 8000 3750
उड़द की दाल 9400 8800
देशी 6900 3900
स्थानीय 6000 5300
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9000 5600
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3420 2250
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 5700 4800
तूर दाल
तूर दाल 8000 2390
मध्यम 6400 5500
बंगली चना दाल
चना दाल 4000 3220
मध्यम 4300 3500
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 6850 1809
गुलाबी 3400 2600
चना (खंडित) 3300 3000
ज्वारी स्थानीय 2800 2090
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3720 3685
देशी (साबुत) 3700 2700
मूँग 4500*
मूंग दाल-1 8600 7000
मध्यम 6000 5950
हरा (साबुत) 9000 3206
मूग दाळ
मूंग दाल 9500 6310
मटर
हरा मटर 4400 3800
मसूर 2950*
8200 6300
(साबुत) 4250 2780
छोटा (साबुत) 5850 5180
देशी (साबुत) 4500 4100
स्थानीय 4400 2100
मसूर दाल
मसूरी दाल 8200 5325
लाख
लाक (साबूत) 1620 1620
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3731 1689
सेम
स्थानीय 4500 4400
सेम (साबुत) 6000 950
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 18000 8000
बकरा
बकरी 9000 800
बकरी
बकरी 5000 3000
बैल
बैल 25000 15000
भेड़
छोटी भेड़ 5500 3200
बड़ी भेड़ 5000 4000
मध्यम भेड़ 11000 3000
भैंस
भैंस 75000 25000
भैंसा
भैंसा 25000 10000
फल
अंगूर
काला 6600 1000
सफेद 5700 2000
हरा 7000 6000
अनन्नास
अनन्नास 5400 700
अनार
अनार 12000 4000
अमरूद
अमरूद 3000 2200
आम
चौसा 2200 1500
तोतापरी 2500 1500
दशहरी 3500 500
नीलम 8500 7500
लंगड़ा 2000 1200
सफेदा 1800 1375
कटहल का फल
कठहल 1200 425
केला
एलक्की बाले 5800 1200
चम्पा 1800 1550
नन्द्रा बाले 5550 1200
नौटी बाले 1600 1000
पका हुआ केला 4000 800
पच्छा बाले 2150 600
पलयमथोड़न 3700 1600
पूवन 6600 3400
बेसराई 1100 900
मध्यम 4600 500
रोबस्टा 2600 1700
कलिंदा
तरबूज 2000 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 11000 5000
खरबूजा
खरबूजा 1500 700
चीकू
सपोता 2100 900
नारंगी
मध्यम 1800 1600
संतरा 7500 4500
पपीता
पपीता 3300 525
मुसम्मी
मौसमबी 6000 2000
सेब
कंडीशन 8600 7860
कश्मीर#शिमला-2 8450 3000
डैलीसियस 18000 7600
रिच रेड 8250 8150
सेब 15000 2850
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 68000
गरब्लेड 75000 72500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10575 9000
धनिया बीज
धनिया बीज 11130 8050
नारियल
नारियल 6500 2600
मेथी बीज
मेथीबीज 5500 4000
लहसुन
देशी 4950 500
लहसुन 10000 1300
लाल मिरची
ड्राई सूप 7950 2500
लाल 8000 7500
सुखी मिर्ची
कड्डी 10300 1869
रेड टॉप 10000 8000
लाल 6000 4800
लाल नई 8000 6200
सफेद 4500 2200
हाइब्रीड 6000 5800
सोंठ
बड़ा#मोटा 5000 4900
सूखी 30000 6000
हलदी
फिंगर 7829 3845
बल्ब 6920 3790
राजापुरी 9000 4500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
170-सी2 (जिन्ड) 5369 3299
अमेरिकन 3500 3000
एच-4 4000 4000
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5000 5000
एम.सी.यू 5 5100 3962
एलडी-327 5000 5000
कपास (अडोनी) 5398 4211
कपास (अनजिन्ड) 4600 3900
कृष्णा 3700 3700
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 7200 5800
देशी 3650 3550
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6300 3009
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 3805 3555
हम्पी (जिन्ड) 5585 5585
जूट 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2825 2450
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1700 1500
चिंच
इमली 22000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6100 5500
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 9500 6500
सब्जी
काली तोरी 2800 900
अम्फोफैलस 4300 3000
अमरथस
अमरंथस 3200 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2600
आम
मैंगो - रा- राइप 2800 800
आलू
आलू 3400 150
एफ.ए.क्यू. 1600 1450
चन्द्रमुखी 1800 1700
चिप्स 2200 1900
ज्योति 1620 1290
जालंधर 1600 1200
देशी 1800 1000
लाल 1800 1500
स्थानीय 3000 1100
ककडी
खीरा 3200 175
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 625
कद्दू
कद्दू 3000 300
करेला
करेला 5000 300
कसावा
टैपियोका 2800 1300
कोयला
पेठा 3000 300
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 8200 1600
ग्वार
ग्वार 5180 2200
गाजर
गाजर 6000 1400
चुकन्दर
बीटरूट 6000 600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 1100
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 2500
टमाटर
टमाटर 8000 1000
देशी 4400 1000
स्थानीय 4200 700
हाइब्रिड 8000 2400
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2300 1000
तोरिया
तोरिया 1700 790
धनिया
धनिया 7000 1500
स्थानीय 5704 4000
नूल खोल
नूल खोल 4000 1400
प्याज
छोटा 3200 2200
तेलगी 2500 800
नासिक 3000 1400
पूना 2600 800
प्याज 4150 375
बंगलौर - छोटा 1800 1600
बड़ा 3800 2420
बेल्लारी 2700 2400
मध्यम 2100 800
लाल 2900 300
स्थानीय 2000 670
हाइब्रिड 1810 1745
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 1800
फूलगोभी
फूलगोभी 7000 1000
स्थानीय 2500 1400
बैंगन
गोल 2000 430
गोल#लम्बा 3650 500
बैंगन 4000 500
बंदगोभी
गोभी 3800 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 2200
भिन्डी
भिन्डी 3800 500
मटर खेत
मटर 4800 2600
मेथी
मेथी 5520 5500
मूली
मूली 2600 500
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1600 500
रतालू
शकरकन्द 1700 1300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2200
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 400
शलगम
मिर्च 5000 600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6200 3000
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1800 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 15000 1000