తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
11/2/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1364
(till 22:34 29)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
147 औसत 1981 1448
एम.पी. शरबती 2285 1500
कल्याण 2700 1650
दड़ा 1700 1500
देशी 2000 1549
पी.बी.डब्ल्यू 343 1610 1590
मध्यम 1800 1600
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 2800 1450
मिल क्वालिटी 1765 1480
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 2130 1615
लाल 3650 3500
लोक-1 1700 1650
लोक-1 (नीलामी रेट) 1670 1420
लोकवान 2200 1360
लोकवान गुजरात 1930 1620
शरबती 2785 1400
सेचर नं0 1 2230 1580
स्थानीय 1590 1590
चावल
1009 कार 4700 1850
आई आर-8 2600 2250
उसना चावल 2000 1900
जया 3400 2700
तृतीय 2250 1600
फाइन 6000 2100
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4500 2600
मध्यम 3500 2100
मसूरी 3600 2000
मोटा 2850 1700
मोटा (आई .आर.20) 1790 1780
रतनाचुड़ी (7185-749) 2650 2250
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3300 300
सोना 3600 2100
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 1700
सोना महिन 3200 3100
जव 1225*
दरा 1635 1375
देशी 1150 1130
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2310 1700
ज्वार (सफेद) 2750 1303
ज्वार हाईब्रीड 1314 1308
लाल 1868 1600
स्थानीय 1600 1373
सफेद 1821 1550
हाईब्रिड 1900 1700
धान Common:1410 Grade-A:1450
1450 1410
1480 1400
1580 1500
2060 1965
2060 1860
1450 1160
1670 1180
1200 1050
1001 1500 1270
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1460 1080
आई .आर. 64 1450 1179
ए एस टी 19 1335 1335
ए. पुन्नी 2388 1320
एएसटी 16 1700 1400
एडीटी 36 1700 1300
एडीटी 37 1598 980
एडीटी 38 1261 1185
एडीटी 39 1450 1152
एडीटी 42 1600 1345
एडीटी 43 1700 1440
एमटीयू-1001 1450 1400
एमटीयू-1010 1600 1275
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1600 1450
टी.वाई . 01 1200 1127
धान 1950 1150
नं0 2716 1480 1450
पैडी मध्यम 1650 1000
पैडी महीन 1611 1162
पैडी मोटा 1500 1050
पपटला 1916 1120
पी.वाई 01 1450 1410
पोन्नी 2492 1273
पौम्मानी 1250 1102
बासुमती 2540 1350
बी.पी.टी. 2570 1150
मसूरी 2100 1430
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
रतना 1545 1535
राइट पौन्नी 2200 1333
लाल 1450 1300
सुपर पोन्नी 1505 1398
सम्बा मसूरी 2042 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1100
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1410
सिन्ना पोन्नी 1439 1400
सीओ. 43 1770 1185
सोना 2450 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 22000 1380
हंसा 1450 1345
बाजरा 1275*
देशी 1720 1250
बोल्ड 1505 1280
हाईब्रीड 1650 1270
मक्का 1325*
देशी लाल 1740 1200
देशी सफेद 1625 1300
पीला 1655 1030
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
व्हाइट (सफेद) 1700 1450
स्थानीय 1530 1100
हाइब्रिड 1650 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 1550 1300
रागी 1650*
लाल 1707 1550
स्थानीय 1908 1300
अन्य
गुड़
अनकापल्ली 3400 1800
काला 2500 2300
दिसारा 2710 2250
नं0 3 2600 1500
पठारी 2860 2740
पीला 4900 2300
लाल 2910 2350
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1800
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7400 7000
मैदा
मैदा आटा 2600 1850
येम
याम 2400 1200
शक्कर
एम-30 3410 3125
चीनी 3450 3100
महिन 3400 3000
शक्कर 3350 3200
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3211 2800
एरंड का बीज 3275 2500
अलसी
अलसी 4820 3990
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 7550 4500
मध्यम 5000 4800
गरी का तेल
कोपरा तेल 11950 11890
जिंगेली
काला 13650 3436
तिल 6375 5110
लाल 7650 7650
सफेद 6605 4000
मूँगफली 4030*
4575 3500
गुंगरी (कोशयुक्त) 5065 4700
टीएमवी-2 5257 2222
डीएमवी-7 4860 4100
बड़ा (कोश युक्त) 4909 2619
बोल्उ करनेल 4905 3280
बोल्ड 4809 1280
मूंगफली (खंडित) 4700 3500
मूंगफली का बीज 6871 2906
स्थानीय 5357 2498
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6900 4500
सूरजमुखी
ज्वालामुखी 3751 3511
स्थानीय 4350 2600
सूर्यमुखी 3600 3500
हाइब्रिड 3750 3650
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 5000 3211
सरसों 3350*
राई यू.पी. 3650 3550
लोही काली 4240 3200
सरसों 5200 2400
सरसौं (काली) 4140 3300
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3834 2301
स्थानीय 3400 3200
सोयाबीन 3700 2650
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 9225 7875
पान
स्थानीय 16000 8500
सुपारी
कच्चा 1500 1200
सुपारी 24800 17000
दालें
अरहर 4425*
11500 10250
अरहर 9450 1475
अरहर दाल (तूर) 15000 5000
उड़द 4425*
10000 9000
उड़द (साबुत) 16000 4625
उड़द की दाल 14000 5900
देशी 16000 5755
स्थानीय 12000 6500
हाईब्रीड 5245 5210
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4525 4000
छोटा 5100 5000
बंगाली चना 3425*
6600 3850
औसत (साबुत) 9500 3500
काबुल छोटा 5600 5600
कॉटा 4390 3845
गुलाबी 4800 4000
चना (खंडित) 4000 4000
ज्वारी स्थानीय 4900 4360
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5450 5300
देशी (साबुत) 5760 3500
सफेद (साबुत) 3751 3751
मूँग 4650*
बोल्ड 6700 6339
मूंग दाल-1 11300 9000
मध्यम 6500 5950
स्थानीय 6200 3509
स्थानीय (साबुत) 6600 6500
हरा (साबुत) 10500 4500
हाईब्रीड 5479 4054
मूग दाळ
मूंग दाल 9200 9000
मटकी दाल
मोठ दाल 9200 9000
मटर
हरा मटर 4300 500
मसूर 3325*
10700 7200
7000 3600
9900 9000
6900 6800
7000 5800
4750 4300
(साबुत) 7500 4625
देशी (साबुत) 8200 7279
स्थानीय 10600 4003
हाइब्रिड 7590 6295
मसूर दाल
मसूरी दाल 6000 5800
लाख
लाक (साबूत) 2841 2450
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 6000 4365
सेम
स्थानीय 1600 1600
सेम (साबुत) 5000 3000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
भैंस
भैंस 60000 10000
फल
अंगूर
काला 4375 750
सफेद 5200 1428
हरा 7100 1500
अनन्नास
अनन्नास 4000 320
अनार
अनार 7500 1500
अमरूद
अमरूद 10000 850
अमरूद इलाहाबाद 1430 1420
कटहल का फल
कठहल 2400 2250
केला
100 50
170 90
170 100
180 100
300 100
130 70
550 500
150 130
खांदेश 820 240
नन्द्रा बाले 4800 3400
पका हुआ केला 4800 35
पलयमथोड़न 3400 900
पूवन 4000 2000
मध्यम 2300 500
रसाकथाई 3800 3600
रोबस्टा 1900 800
सामान्य बड़ा 600 533
कलिंदा
तरबूज 1500 200
खरबूजा
खरबूजा 3125 300
चीकू
सपोता 2670 200
नारंगी
मध्यम 3900 3500
संतरा 6300 500
पपीता
पपीता 1900 400
मुसम्मी
मौसमबी 5500 650
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6050 4400
डैलीसियस 6000 3500
रॉयल डेलीसियस 5240 5175
शिमला 6050 4000
सेब 10000 1300
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 64500 64000
गरब्लेड 59000 58000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 15755 7500
धनिया बीज
धनिया बीज 9355 4755
पूर्ण हरा 7605 4755
नारियल
नारियल 8500 300
मध्यम 3200 1900
मेथी बीज
मेथीबीज 3100 3100
लहसुन
देशी 8255 4805
लहसुन 12000 3500
लाल मिरची
लाल 14500 4000
सुखी मिर्ची
तृतीय किस्म 4500 3500
तालू 7000 5000
द्वितीय किस्म 9000 8000
प्रथम किस्म 11500 10000
बोल्ड-1 14995 7505
स्थानीय 14050 7650
सोंठ
बड़ा#मोटा 2400 1400
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
सूखी 18000 2500
हलदी
फिंगर 10670 4000
बल्ब 9400 4150
राजापुरी 15650 9100
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सी2 (जिन्ड) 4100 4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4300 4000
अमेरिकन 4745 3900
एच.बी. (अनजिन्ड) 4630 3605
एच-4 4684 3871
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4500 4200
एम.सी.यू 5 4600 3800
एमसीयू 3800 3600
एल.आर.ए. 4410 3400
कपास (अडोनी) 4633 3825
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
कपास (जिन्ड) 4200 4100
जी-6 4300 3825
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6409 5400
देशी 4660 3500
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
शंकर 431 मिमी फाइन 4630 4050
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4820 3500
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4000 4000
जूट 2700*
टी.डी. 5 5600 4700
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1600 1412
चिंच
इमली 6201 2800
करपुली ए#सी मध्यम 14300 11500
चपाथी 8600 5300
नन ए#सी पतली 17000 6400
नन ए#सी फूल 14000 4500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2100 1900
बीजयुक्त प्रथम किस्म 4000 2750
लकड़ी
4400 420
यूकैलिप्टस 500 350
सूकामेवा
काजू
64000 63800
स्थानीय (कच्चा) 11000 5000
सब्जी
काली तोरी 4200 1000
अम्फोफैलस 4100 2200
अमरथस
अमरंथस 4000 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 9200 4000
आलू
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3200 150
एफ.ए.क्यू. 465 350
कुफरी गिरीराज 540 321
चन्द्रमुखी 500 300
चिप्स 3550 1000
ज्योति 1500 580
जालंधर 600 300
देशी 1000 200
लाल 600 490
स्थानीय 2650 200
ककडी
खीरा 3100 400
कच्चे केले
कच्चा केला 5200 550
कद्दू
कद्दू 2800 400
करेला
करेला 7000 400
कसावा
टैपियोका 2000 800
कोयला
पेठा 2600 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5600 1000
ग्वार
ग्वार 6000 2500
गाजर
गाजर 5500 188
चुकन्दर
बीटरूट 4400 500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3400 400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 500
टमाटर
टमाटर 3000 150
देशी 2500 150
स्थानीय 1500 100
हाइब्रिड 2600 250
धनिया
धनिया 6900 300
स्थानीय 7000 500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4150 700
प्याज
छोटा 5200 2000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2000 950
द्वितीय किस्म 2000 200
नासिक 3000 180
प्याज 3500 100
प्रथम किस्म 1600 700
पोले 931 400
बड़ा 3200 1300
बीलरी लाल 2000 1600
मध्यम 1150 1000
लाल 1600 50
स्थानीय 2000 300
सफेद 1100 400
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 3400 80
स्थानीय 1200 580
बैंगन
गोल 2650 500
गोल#लम्बा 3500 300
बैंगन 4000 200
बंदगोभी
गोभी 4000 150
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2400 700
भिन्डी
भिन्डी 6000 400
मटर खेत
मटर 6200 700
मेथी
मेथी 1200 300
मूली
मूली 1500 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 600
रतालू
शकरकन्द 1900 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8000 2000
लौकी
बोटल गौर्ड 5400 200
शलगम
मिर्च 7000 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 12000 900
सीजन लीवस
सीजन लीवस 650 500
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2400 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 5500 NR
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 2000