తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
27/10/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1476
(till 20:14 01)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 11150 10600
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 6060
सरसों का तेल
12200 9580
गेहूँ 1525*
Sonalika 1810 1550
147 उत्तम 1631 1631
147 औसत 2091 1170
1482 1965 1725
एम.पी. शरबती 2456 1670
कल्याण 2330 1690
दड़ा 1820 1550
देशी 2400 1530
पी.आई .एस.एस.आई 2120 2120
फर्मी 1900 1750
बंसी 1882 1882
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2100 1500
मिल क्वालिटी 1780 1715
राजस्थान टुकड़ी 2125 1865
लाल 2750 2400
लोकवान 2195 1500
शरबती 2600 1750
स्थानीय 3400 1400
सफेद 2650 1471
चावल
1009 कार 4850 2040
आई आर-8 3000 2200
उसना चावल 2800 2250
कट्टासाम्बर 2800 2500
चिवड़ा 14500 1636
जया 3600 3100
तृतीय 2540 1900
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2100
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3600 3500
मध्यम 4800 2100
मोटा 4200 1950
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2600
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3000 1800
सोना 4700 3100
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2150
सोना महिन 4200 4100
जव 1225*
दरा 1780 1625
देशी 1801 1732
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1160 1075
ज्वार (सफेद) 2800 1062
ज्वार हाईब्रीड 1460 1455
पीली 1200 1100
लाल 2008 1886
स्थानीय 2689 1219
हाईब्रिड 1750 1650
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1655 1200
1121 2275 1650
आई . आर. 36 1550 1225
आई . आर. 64 1386 1340
आई .आर. 64 1510 1109
ए. पुन्नी 2293 1159
एएसटी 16 1750 1315
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 37 1680 959
एडीटी 39 1612 1229
एडीटी 42 1540 1421
एडीटी 43 1772 1250
एम.एम.टी. 1691 1691
एमटीयू-1001 1510 1450
एमटीयू-1010 1825 1200
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1620 1540
जया 1500 1300
टी.के.एम.9 1759 1265
ठीक 1570 1430
डी बी 2200 1701
धान 2820 1200
नं0 2716 1835 1825
पैडी मध्यम 1600 1200
पैडी महीन 1800 1250
पैडी मोटा 1700 1080
पपटला 1761 1663
पी.वाई 01 1510 1510
पोन्नी 2919 1535
पौम्मानी 1500 1416
बासुमती 2551 1600
बासमती 1,509 2100 1900
बी.पी.टी. 2667 1300
मसूरी 2100 1500
राइट पौन्नी 2667 1720
राजाहम्सा 1439 1201
लाल 1480 1300
व्हाईट कार 1478 1476
सुपर पोन्नी 2400 1521
सम्बा मसूरी 2359 1200
सर्वती 1650 1570
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1250
सामान्य 1580 1100
सिन्ना पोन्नी 1105 1105
सीओ. 43 1650 1470
सोना 2200 1612
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
सोना महसूरी 1919 1451
हंसा 1842 1215
बाजरा 1330*
देशी 1525 1225
बोल्ड 1460 1350
स्थानीय 1700 1106
हाईब्रीड 2200 1000
मक्का 1365*
देशी लाल 1750 700
देशी सफेद 1600 1255
पीला 1800 800
फाइन 1450 1350
मध्यम 1420 1200
लाल 1825 1300
व्हाइट (सफेद) 1700 1290
स्थानीय 2048 800
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 4200 4100
हाइब्रिड 1550 1050
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1188
रागी 1725*
फाइन 2500 2200
स्थानीय 2550 1725
साजें
सज्जे 1900 1322
सोजी
सोजी 2400 2190
हाइब्रीड कुम्बु
1700 1650
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुड़
अच्छू 3800 3200
अनकापल्ली 4250 2800
उन्डे 3200 3200
करीकटु 3700 3200
काला 3400 2000
नं0 2 1700 1700
नं0 3 2600 1500
पठारी 4200 2950
पीला 4360 3450
मुड्डे 4800 3100
लाल 3900 3000
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 1130
मैदा
मैदा आटा 2600 1140
येम
याम 2000 1200
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 10800
शक्कर
एम-30 4215 3880
चीनी 4400 3310
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3685 3041
एरंड का बीज 3670 NR
अलसी
अलसी 7421 3600
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6450 4000
गेंद 6526 6500
मध्यम 4300 4000
तारामीरा
8126 7201
तिल 5000*
काला 11805 5000
तिल 9725 4000
सफेद 9500 NR
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 4608 1869
गेजे 5209 2501
जी -20 4230 3000
टीएमवी-2 5469 2100
डीएमवी-7 5140 4400
नट्टे 5000 3800
बड़ा (कोश युक्त) 4200 2755
बल्ली#हब्बू 3665 3500
बोल्ड 4440 2500
मूंगफली (खंडित) 5500 3500
स्थानीय 5667 2043
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4000
सूरजमुखी
स्थानीय 4650 3030
सूर्यमुखी 3700 2600
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 3201 2971
सरसों 3350*
पीली (काली) 4600 3890
लोही काली 4360 3820
सरसों 4600 3600
सरसौं (काली) 4900 3500
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
काला 2700 2170
पीला 3451 1400
स्थानीय 2900 1600
सोयाबीन 3020 1258
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12015 10250
पान
स्थानीय 11200 7000
सुपारी
केम्पूगोटू 16269 15989
चाली 19509 18109
टटीबेट्टी 22199 18669
नई वैरायटी 26000 16000
पाइलोन 1800 1600
बिलेगोटू 16209 15099
रासी 29099 15679
लाल 23057 20000
सुपारी 26000 16000
सी.क्यू.सी.ए. 17500 800
दालें
अरहर 5050*
7800 3889
7000 6900
7200 5050
777 नई वसद इम्प 5626 5626
अरहर 12400 4000
अरहर दाल (तूर) 13600 8460
मध्यम 10000 9500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 3691
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 13000 2605
उड़द की दाल 13200 10500
एफ.क्यू. (बर्मा) 12800 8000
ठीक 9500 8500
देशी 9000 4500
मध्यम 7200 6800
राजकोट टी-9 10000 10000
स्थानीय 12000 5555
हाईब्रीड 6300 5800
उर्द की दाल
उड़द की दाल 12700 10000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 10800 2350
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6800 620
तूर दाल
तूर दाल 13000 9000
बंगली चना दाल
चना दाल 11000 9850
बंगाली चना 3425*
999 8860 8730
औसत (साबुत) 12000 6000
कॉटा 9226 8200
गुलाबी 10000 4800
चना (खंडित) 9300 8100
चना दाल 15050 10000
ज्वारी स्थानीय 8761 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 10050 9520
देशी (साबुत) 12000 6050
सफेद (साबुत) 6901 5725
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 9000 6000
मध्यम 5000 4900
स्थानीय 5225 2518
स्थानीय (साबुत) 4700 4600
हरा (साबुत) 8000 NR
हाईब्रीड 5675 2900
मूग दाळ
मूंग दाल 7500 6500
मटकी दाल
मोठ दाल 6600 6500
मटर
हरा मटर 5400 3000
मसूर 3325*
मसूर गोला 7000 3300
मसूरी दाल 11000 6800
लाख
लाक (साबूत) 3426 2500
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 4010
सेम
स्थानीय 4000 4000
सेम (साबुत) 8525 20
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 8500
बैल
बैल 28000 25000
भेड़
बड़ी भेड़ 9000 7000
भैंस
भैंस 60000 10000
फल
अंगूर
काला 14000 1000
सफेद 3500 2000
हरा 9150 2000
अनन्नास
अनन्नास 4500 400
अनार
अनार 12000 900
अमरूद
अमरूद 5000 625
केला
अमृतपानी 860 760
एलक्की बाले 4000 1000
खांदेश 2800 200
नन्द्रा बाले 6000 1000
नौटी बाले 1500 800
पका हुआ केला 6400 1150
पच्छा बाले 1900 600
पलयमथोड़न 4000 1000
पूवन 5200 1100
मध्यम 3000 1000
रसाकथाई 4200 3800
रोबस्टा 3600 1100
लाल केला 5200 3500
सामान्य बड़ा 560 533
कलिंदा
तरबूज 3500 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 8000 8000
खरबूजा
खरबूजा 3750 300
चीकू
सपोता 5000 500
ताबडा भोपळा
सीताफल 1250 300
नारंगी
मध्यम 4250 1800
संतरा 3000 300
नीबू
3200 400
पपीता
पपीता 2900 500
मुसम्मी
मौसमबी 5000 200
सेब
अमेरिकन 1650 1590
कश्मीर#शिमला-2 9275 8950
गोल्डन 6000 1500
डैलीसियस 8000 2000
रेड गोल्ड 7000 2000
रॉयल डेलीसियस 9000 3000
शिमला 12000 6000
सेब 12500 1400
मसाले
अजवाईन
15300 3900
काली गिरी
उंगराब्लेड 69000 68500
गरब्लेड 69000 68000
मालाबार 58199 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 18200 NR
देशी 11500 11500
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 3690
बदामी स्टीम 6200 5301
नारियल
ग्रेड-I 20000 3500
ग्रेड-II 1500 1300
ग्रेड-III 10000 7000
नारियल 6000 120
बड़ा 18500 1200
मध्यम 11500 800
मेथी बीज
मेथीबीज 5501 2200
लहसुन
ओसत 9400 4200
देशी 12800 4050
लहसुन 13000 3500
लाल मिरची
लाल 13500 5500
सुखी मिर्ची
कड्डी 13419 2609
गुन्टूर 13500 1019
डब्बी 22289 4069
तालू 6500 1800
द्वितीय किस्म 13800 6000
प्रथम किस्म 12250 10500
ब्यादगी 20000 16000
रेड टॉप 15300 6000
लाल 12000 7000
लाल नई 13500 7000
सूखी 10200 6800
सूखी मिर्च 34000 16000
स्थानीय 10020 5010
सफेद 9300 4100
सोंठ
बड़ा#मोटा 2400 800
वैजीटेबल - फ्रैश 7000 2800
सूखी 15000 11900
सोफ़
9905 5625
हलदी
फिंगर 9200 2362
बल्ब 8244 1880
सूखी 12000 11900
हल्दी स्टिक 13000 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5205 3650
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4790 4500
अमेरिकन 5230 4550
एच-4 5370 3510
एफ-1054 5300 4000
एम.सी.यू 5 5800 3900
एमसीयू 5000 4000
एमसीयू-7 5322 3909
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 5119 4490
कपास (अडोनी) 5040 4050
कपास (अनजिन्ड) 5361 2800
जी.सी.एच. 5310 1000
देशी 4860 3085
फार्म (अनजिन्ड) 4850 4630
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6196 2250
शंकर 431 मिमी फाइन 5150 4150
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4925 4301
जूट 3200*
टी.डी. 5 4100 3000
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 16000 15500
चिंच
इमली 12000 2200
करपुली ए#सी पतली 10200 10200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 4000 375
सुबबूल 4400 440
सूकामेवा
काजू
गिरी 71000 70500
स्थानीय (कच्चा) 14000 10000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 2400
अमरथस
अमरंथस 3000 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 2300
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 4000
आलू
आलू 3500 276
एफ.ए.क्यू. 1550 600
चन्द्रमुखी 900 700
चिप्स 1800 1200
ज्योति 2500 1250
जालंधर 800 700
देशी 2000 150
लाल 2300 1500
स्थानीय 2900 400
ककडी
खीरा 3200 150
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 450
कद्दू
कद्दू 3500 200
करेला
करेला 6000 700
कसावा
टैपियोका 3000 784
कोयला
पेठा 2600 700
कोलाकैसिया
5800 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4600 1000
ग्वार
ग्वार 4450 1500
गाजर
गाजर 4400 300
चुकन्दर
बीटरूट 3800 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 800 400
टमाटर
टमाटर 3400 200
देशी 2000 200
स्थानीय 2600 200
हाइब्रिड 3000 270
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3000 2800
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1200 900
धनिया
धनिया 8000 400
स्थानीय 10900 7500
नूल खोल
नूल खोल 1600 1000
नीबू
4100 2050
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1000 400
प्याज
छोटा 4200 2200
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1400 1050
द्वितीय किस्म 400 50
नासिक 1400 400
पूना 1000 800
प्याज 3350 175
प्रथम किस्म 1000 400
पूसा-लाल 1060 300
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2400 1000
मध्यम 1300 1100
लाल 1000 100
स्थानीय 1500 200
सफेद 1390 320
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1400 900
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 900 600
फूलगोभी 4700 400
स्थानीय 7200 900
बैंगन
गोल 1419 500
गोल#लम्बा 4200 900
बैंगन 4225 410
बंदगोभी
गोभी 3800 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 14000 3000
भिन्डी
भिन्डी 4200 400
मटर खेत
मटर 6000 1000
मेथी
मेथी 3850 1600
मूली
मूली 3000 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1125 300
रतालू
शकरकन्द 2400 280
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4400 800
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 3800 375
शलगम
मिर्च 7000 20
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 700
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5500 600
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1200 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 11000 20
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 800
हांथी रतालू
750 600