తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/5/2016

बाजार प्रतिवेदन :  772
(till 14:13 43)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1600 1500
2329 1525 1525
कल्याण 1650 1540
दड़ा 1630 1450
देशी 3000 2000
फर्मी 1800 1700
मध्यम 1800 1500
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 1508 1508
लाल 3500 3300
लोकवान 1900 1525
लोकवान गुजरात 1565 1565
शरबती 2800 1800
स्थानीय 1525 1525
सफेद 2250 2050
चावल
1009 कार 4700 2100
आई आर-8 2700 2200
जया 3500 2900
तृतीय 2300 1975
परिमल (नया) 2900 2700
फाइन 6000 2300
बासूमती 7300 7000
बी.पी.टी. 4200 2500
मध्यम 3000 2100
मसूरी 3200 3100
मोटा 2250 1900
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2450
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3000 1700
सोना मंसूरी नन बासमती 2200 2000
सोना महिन 3900 3800
जव 1225*
दरा 1610 1530
देशी 1650 1600
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2575 1400
लाल 3100 1600
स्थानीय 1400 1250
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1650 1550
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1500 1000
आई . आर. 36 1090 1080
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1450 1410
ए. पुन्नी 1241 1025
एएसटी 16 1700 1400
एडीटी 36 1700 1333
एडीटी 37 1293 759
एडीटी 39 1450 919
एडीटी 42 1500 1460
एडीटी 43 1700 1313
एमटीयू-1001 1410 1410
एमटीयू-1010 1600 1380
कल्चर 1730 1500
धान 1750 1170
पैडी मध्यम 1475 1120
पैडी महीन 1540 1250
पैडी मोटा 1400 1150
पपटला 2502 852
पोन्नी 2000 1700
पौम्मानी 1333 817
बासुमती 2200 1750
बी.पी.टी. 2650 1300
मसूरी 2200 1560
राइट पौन्नी 2333 2250
सुपर पोन्नी 1850 1119
सम्बा मसूरी 1450 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1330
सामान्य 1500 1100
सिन्ना पोन्नी 1205 951
सीओ. 43 1700 1600
सोना 2000 1479
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2300 1800
बाजरा 1275*
देशी 1775 1455
हाईब्रीड 1530 1370
मक्का 1325*
देशी लाल 1690 1325
देशी सफेद 1700 1400
पीला 1600 1250
फाइन 1450 1350
स्थानीय 1700 1250
हाइब्रिड 1600 1320
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1450 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1400 1400
सोजी
सोजी 2400 2230
अन्य
गुड़
अनकापल्ली 3400 2000
काला 3290 3250
नं0 3 2550 2000
पठारी 3250 3100
पीला 3045 2860
लाल 3420 3100
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2700 1800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 5930
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
रबर
आर.एस.एस.-4 13000 12800
शक्कर
एम-30 3900 3800
चीनी 4100 3600
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3090 2675
एरंड का बीज 3055 2500
अलसी
अलसी 4600 4500
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6000 4000
गरी का तेल
कोपरा तेल 11280 11200
तिल 4700*
काला 11510 4200
लाल 7909 5569
सफेद 7829 5000
मूँगफली 4030*
जी -20 5505 3905
बोल्ड 5865 4210
मूंगफली (खंडित) 5708 5416
स्थानीय 5100 3400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8000 6800
सूरजमुखी
स्थानीय 4650 4300
हाइब्रिड 3800 3800
सरसों 3350*
पीली (काली) 4300 3450
लाहा (सरसीब) 3850 3750
लोही काली 4100 3475
सरसों 5000 2850
सरसौं (काली) 4210 3450
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3775 3000
सोयाबीन 3830 3000
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 14000 10000
सुपारी
नई वैरायटी 23000 14000
सुपारी 21500 16000
सी.क्यू.सी.ए. 13000 8000
दालें
अरहर 4425*
8400 8000
8800 7900
अरहर 9885 6680
अरहर दाल (तूर) 15000 9000
मध्यम 13500 12500
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 18500 9500
उड़द की दाल 16000 14000
ठीक 14000 13000
देशी 12000 10000
स्थानीय 11200 8500
हाईब्रीड 4650 4625
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 7500 5050
कॉटा 5541 5355
गुलाबी 5800 4600
चना दाल 7500 6460
ज्वारी स्थानीय 5200 5000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6550 5800
देशी (साबुत) 6480 5275
सफेद (साबुत) 8700 7005
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 11000 8500
मध्यम 6800 6700
स्थानीय 6000 4880
स्थानीय (साबुत) 5700 5600
हरा (साबुत) 10000 4800
मूग दाळ
मूंग दाल 10600 10000
मटर
हरा मटर 4000 3600
मसूर 3325*
मसूर गोला 7300 6550
मसूरी दाल 10800 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 6500 6000
सेम
सेम (साबुत) 7000 5000
फल
अंगूर
काला 5700 3500
हरा 5700 800
अनन्नास
अनन्नास 4500 1500
अनार
अनार 8000 4000
आम
तोतापरी 5000 1500
दशहरी 6500 1800
बादामी 2000 1800
रसपुरी 1100 900
सफेदा 8000 3000
हापस (अलफासो) 8000 2500
कटहल का फल
कठहल 2000 700
केला
खांदेश 550 250
नन्द्रा बाले 5800 3200
पका हुआ केला 6000 1200
पलयमथोड़न 3500 1100
पूवन 5500 2200
मध्यम 2800 1200
रसाकथाई 6000 5500
रोबस्टा 3200 1000
लाल केला 6200 3500
कलिंदा
तरबूज 2600 200
खरबूजा
खरबूजा 800 150
नारंगी
मध्यम 3700 3250
पपीता
पपीता 2900 650
मुसम्मी
मौसमबी 5000 1680
सेब
डैलीसियस 15000 6600
रॉयल डेलीसियस 15000 10000
शिमला 24000 6000
सेब 10500 4000
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 15750 9000
धनिया बीज
धनिया बीज 6530 5950
नारियल
नारियल 7000 1100
बड़ा 6600 6000
मध्यम 4200 2000
मेथी बीज
मेथीबीज 4050 1500
लहसुन
लहसुन 11500 3650
लाल मिरची
लाल 15500 6000
सुखी मिर्ची
द्वितीय किस्म 15500 14500
हलदी
फिंगर 10520 8035
बल्ब 8969 7012
राजापुरी 14000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5005 3480
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4800 4700
एम.सी.यू 5 5000 3600
एमसीयू 4300 4000
एल.आर.ए. 4200 3700
कपास (अनजिन्ड) 4416 3565
देशी 4100 3900
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5500 4000
जूट 3200*
टी.डी. 5 6000 4700
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 2000 2000
चिंच
इमली 3300 2000
करपुली ए#सी पतली 12200 12200
चपाथी 4950 4700
नन ए#सी फूल 6200 6200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 450 420
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 12000 8000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 6200 4000
अमरथस
अमरंथस 4200 1200
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 600
आलू
आलू 3400 500
एफ.ए.क्यू. 985 840
चिप्स 1500 1400
ज्योति 2200 1450
जालंधर 700 600
देशी 1700 800
बड़ा 3400 2400
लाल 1350 1250
स्थानीय 2600 800
ककडी
खीरा 4500 300
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 750
कद्दू
कद्दू 2500 200
करेला
करेला 6500 500
कसावा
टैपियोका 2500 620
कोयला
पेठा 2300 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 10000 2500
ग्वार
ग्वार 3300 2800
गाजर
गाजर 6000 1800
चुकन्दर
बीटरूट 5500 1800
चचेंड़ा
चिचिण्डा 5800 1100
टमाटर
टमाटर 6500 275
देशी 1950 300
स्थानीय 5000 400
हाइब्रिड 2600 1275
धनिया
धनिया 5000 800
नूल खोल
नूल खोल 3600 3200
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 1500
प्याज
छोटा 5400 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 950 720
द्वितीय किस्म 750 600
नासिक 1350 500
प्याज 4800 200
प्रथम किस्म 1000 800
बड़ा 2500 1200
लाल 1350 250
स्थानीय 1200 100
सफेद 650 250
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 610
स्थानीय 4100 3900
बैंगन
गोल 750 400
गोल#लम्बा 3000 600
बैंगन 4800 600
बंदगोभी
गोभी 5000 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6400 1500
भिन्डी
भिन्डी 6300 400
मटर खेत
मटर 3500 2300
मूली
मूली 2400 340
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 2700 700
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1400
लौकी
बोटल गौर्ड 6400 300
शलगम
मिर्च 10000 350
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 2600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 6000 5500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10200 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 2700