తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
21/8/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1104
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1712 1320
एच.डी. 1600 1550
एम.पी. लोकवान 1450 1450
कल्याण 2500 1400
घटिया 1500 1450
ज्वारी 1650 1650
दड़ा 1635 1385
देशी 1645 1456
पी.आई .एस.एस.आई 1580 1520
पी.बी.डब्ल्यू 343 1600 1500
बंसी 1770 1770
मध्यम 1506 1425
महाराष्ट्र 2189 2200 1390
मिल क्वालिटी 1600 1352
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 1750 1310
लाल 2450 1900
लोक-1 2300 1355
लोकवान 1890 1120
लोकवान एम.पी. नं0 1 1420 1360
शरबती 2600 1550
सेचर नं0 1 1815 1400
स्थानीय 2600 1050
सुपर फाइन 2600 2400
सफेद 2256 1450
सोना 1620 1575
चावल
आई आर-8 2900 2100
एच.वाई वी. 2350 2250
कच्चा बासमती 3650 2000
कट्टासाम्बर 2820 2400
चिवड़ा 2550 1380
जया 3500 3100
तृतीय 2200 1850
पौन्नी 3000 2875
फाइन 7500 2400
फाइन (बासमती) 4000 3900
बासूमती 9700 9600
बासमती पैडी 9500 3800
बी.पी.टी. 4100 2500
मध्यम 4200 1830
मसूरी 3150 2450
मोटा 2765 1700
मोटा (कोर्स) उसना 2000 1800
सुपर फाइन 4100 3900
सरबती कच्चा 2980 2470
सामान्य 3500 2200
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5350 2200
सोना 5400 2300
हन्सा 2500 2300
जव 1100*
दरा 1470 1330
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4125 922
ज्वार हाईब्रीड 1800 1040
लाल 3420 1600
स्थानीय 1625 1600
सफेद 4000 1350
हाईब्रिड 1492 1362
धान Common:1360 Grade-A:1400
1420 1370
1001 1400 1290
आई . आर. 36 1542 1400
आई .आर. 50 1141 1141
आई .आर. 64 1400 1200
आई.आर.20 1500 1250
ए. पुन्नी 1950 1469
एएसटी 16 1600 1300
एएसटी 18 1652 1559
एडीटी 36 1696 1000
एडीटी 37 1812 1200
एडीटी 38 1315 1310
एडीटी 39 1757 1720
एडीटी 43 1725 1440
एमटीयू-1001 1470 1345
एमटीयू-1010 1500 1205
एमटीयू-2077 1400 1340
धान 1800 1160
नं0 2716 1730 1670
पैडी डप्पा 923 922
पैडी मध्यम 1900 1200
पैडी महीन 2100 1150
पैडी मोटा 1600 1230
बासुमती 3700 3600
बी.पी.टी. 2270 1000
मसूरी 1700 1600
रतना 1608 1592
राइट पौन्नी 2173 1684
व्हाईट कार 1641 1600
सुपर पोन्नी 1598 1217
सम्बा मसूरी 2015 1320
स्वर्ण मसूरी (नया) 1520 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1595 1310
सिन्ना पोन्नी 1713 1377
सीओ. 43 1532 1345
सोना 2050 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2021 1310
हंसा 1350 1350
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2614 1650
बाजरा 1250*
देशी 1260 1025
बोल्ड 1300 1250
स्थानीय 1375 1050
हाईब्रीड 1530 1080
मक्का 1310*
एच.वाई.वी. 1000 900
देशी लाल 1850 1150
देशी सफेद 1350 1310
पीला 1371 1000
फाइन 1400 1310
मध्यम 1300 1250
व्हाइट (सफेद) 1800 1265
स्थानीय 14500 900
हाइब्रिड 1400 1110
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1300 1200
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 1100
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
स्थानीय 1500 1300
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1800
गुड़
अच्छू 3600 3100
अनकापल्ली 4000 2000
उन्डे 3080 2750
काला 2900 1500
नं0 2 2780 2500
नं0 3 2550 1500
निजामाबाद 3525 2860
पठारी 3360 3180
पीला 3600 2100
मुड्डे 4300 2700
लाल 3850 3130
नरियल
नारियल 20000 3400
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 6000
मध्यम 14000 5000
श्रेंणी-1 16000 9000
श्रेणी-2 8800 4900
रबर
आर.एस.एस.-4 13300 12700
शक्कर
एम-30 3580 3375
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3955 3000
अलसी
अलसी 3690 3670
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10900 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 16300 16300
जिंगेली
काला 8500 6700
सफेद 12000 9400
तिल 4600*
काला 14500 7250
सफेद 12430 7251
सफेद जैसा 11750 11250
तोरिया 3020*
तोरिया 3000 1500
फूल 3000*
कुसुम 2581 2409
मूँगफली 4000*
4050 3125
एम-37 4455 3250
गुंगरी (कोशयुक्त) 8000 3871
गेजे 5109 2709
जेएल-24 4100 3300
टीएमवी-2 4200 3500
बड़ा (कोश युक्त) 3700 2000
बल्ली#हब्बू 3911 3001
बोल्उ करनेल 4255 2900
बोल्ड 7001 3000
मूंगफली (खंडित) 4791 3000
स्थानीय 5571 2959
हाईब्रीड 5115 2629
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 3000
सूरजमुखी
स्थानीय 4380 1698
सूर्यमुखी 3800 2800
हाइब्रिड 3331 3000
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3191
सरसों 3050*
पीली (काली) 6800 2450
राई यू.पी. 3450 3350
लोही काली 3360 3000
सरसों 3155 3010
सरसौं (काली) 3610 2950
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4011 2450
सोयाबीन 3612 2135
दवा एवं नशीली
सुपारी
एपी 35119 34709
केम्पूगोटू 26089 13630
गोराबालू 22099 10009
चाली 26689 17069
चिप्प्ू 21400 18380
नई वैरायटी 27600 10000
पका 28001 26800
बेट्टे 47000 21600
बिलेगोटू 18009 5786
रासी 50259 25000
सराकू 62129 33160
सिप्पेगोट्टू 13349 8009
सी.क्यू.सी.ए. 19020 4569
दालें
अरहर 4350*
अरहर 5659 2100
अरहर दाल (तूर) 6950 5800
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4100 3000
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6400 5400
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 10200 4400
उड़द की दाल 5550 5450
देशी 6900 5500
स्थानीय 7000 6700
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9000 5600
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3400 2000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5500
तूर दाल
तूर दाल 7800 6000
मध्यम 6650 5525
बंगली चना दाल
चना दाल 4650 3600
मध्यम 3975 3250
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 4600 2000
कॉटा 2600 2435
गुलाबी 3200 2650
चना (खंडित) 3200 3000
ज्वारी स्थानीय 4700 1832
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3410 2900
देशी (साबुत) 3690 2076
मूँग 4600*
मध्यम 6500 4150
स्थानीय 6101 5990
स्थानीय (साबुत) 6555 5755
हरा (साबुत) 8800 2809
मूग दाळ
मूंग दाल 9200 7800
मटर
हरा मटर 4400 3400
मसूर 2950*
4900 3000
(साबुत) 2686 2666
देशी (साबुत) 5000 2300
स्थानीय 4600 2100
मसूर दाल
मसूरी दाल 7600 5350
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3409 2000
सेम
सेम (साबुत) 4100 1400
पशुधन (Rs per No.)
भेड़
बड़ी भेड़ 4500 3500
फल
अंगूर
काला 6100 1000
सफेद 3000 2000
हरा 8500 6000
अनन्नास
अनन्नास 5000 1000
अनार
अनार 12000 1400
अमरूद
अमरूद 5000 400
आम
चौसा 6500 2000
दशहरी 4400 1000
नीलम 1800 1500
लंगड़ा 4750 1750
कटहल का फल
कठहल 740 710
केला
250 100
300 120
400 200
150 95
एलक्की बाले 5800 1200
खांदेश 1400 250
चम्पा 1200 1000
नन्द्रा बाले 5500 2200
नौटी बाले 2000 900
पका हुआ केला 6200 1500
पच्छा बाले 1900 700
पलयमथोड़न 3300 1500
पूवन 6600 3000
मध्यम 2290 550
रसाकथाई 6500 5700
रोबस्टा 2200 900
लाल केला 4200 4000
कलिंदा
तरबूज 1667 600
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 5000
खरबूजा
खरबूजा 2875 700
चीकू
सपोता 1400 800
नारंगी
मध्यम 1800 1580
संतरा 6700 4000
पपीता
पपीता 3000 400
मरासेबू
मारासेबू 2000 1500
मुसम्मी
मौसमबी 4000 1400
सेब
कंडीशन 7100 700
कल्लू रॉयल डेलीसियस 4000 1000
कश्मीर#शिमला-2 7400 4500
गोल्डन 4000 1200
डैलीसियस 10120 1500
रिच रेड 7000 6900
रिजकवाड़ी 2000 1200
रॉयल डेलीसियस 11000 3500
सेब 15000 1500
हजरतबली 2286 1143
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 68000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10105 6000
धनिया बीज
धनिया बीज 18000 6800
नारियल
नारियल 7000 3000
मध्यम 4200 3500
मेथी बीज
मेथीबीज 8000 4000
लहसुन
देशी 5600 400
लहसुन 12000 1600
लाल मिरची
लाल 8500 1055
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 8500 6000
तृतीय किस्म 3500 2500
द्वितीय किस्म 5000 4000
प्रथम किस्म 8500 5500
ब्यादगी 15000 9000
रेड टॉप 10300 8000
लाल 5600 4000
लाल नई 8000 5900
सफेद 4400 3400
हाइब्रीड 6000 4100
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 6000 3000
सूखी 7600 1200
हाईब्रीड 12000 10000
हलदी
फिंगर 7800 3869
बल्ब 8000 3690
राजापुरी 11000 5000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4000 4000
एफ-1054 4950 4500
एम.सी.यू 5 5354 3500
एमसीयू 4600 4200
एल.आर.ए. 5100 3500
कपास (अनजिन्ड) 4930 3000
कपास (जिन्ड) 4000 4000
कृष्णा 4200 4120
जी.सी.एच. 5069 891
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6480 5420
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5749 4459
जूट 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2800 2200
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6300 6100
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8700 6500
सब्जी
काली तोरी 2700 420
अन्य सब्जियॉ 3500 2500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 3400
अमरथस
अमरंथस 3000 1800
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2400
आम
मैंगो - रा- राइप 7000 1000
आलू
आलू 4000 700
एफ.ए.क्यू. 2250 1560
चन्द्रमुखी 1500 1400
चिप्स 4250 2000
ज्योति 2000 1200
देशी 2000 1000
लाल 2200 1600
स्थानीय 3000 920
ककडी
खीरा 2800 280
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 400
कद्दू
कद्दू 7000 200
करेला
करेला 7000 113
कसावा
टैपियोका 3000 900
कोयला
पेठा 3800 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5200 800
ग्वार
ग्वार 6019 2000
गाजर
गाजर 5200 500
चुकन्दर
बीटरूट 4800 800
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1500 1200
टमाटर
टमाटर 6000 300
देशी 3580 1600
स्थानीय 4000 300
हाइब्रिड 4500 1100
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 1300
धनिया
धनिया 10000 800
स्थानीय 9500 9300
नूल खोल
नूल खोल 1300 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4000 800
प्याज
छोटा 4000 2300
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1900 1850
तेलगी 2110 1050
द्वितीय किस्म 1500 500
नासिक 2500 1200
पूना 2400 1000
प्याज 4250 200
प्रथम किस्म 2400 1600
बंगलौर - छोटा 1000 800
बड़ा 3400 2000
लाल 2500 300
स्थानीय 2600 600
सफेद 1195 1005
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 2300
फूलगोभी
फूलगोभी 4500 800
स्थानीय 2000 600
बैंगन
गोल 2900 600
गोल#लम्बा 3050 500
बैंगन 4500 400
बंदगोभी
गोभी 4500 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6750 3000
भिन्डी
भिन्डी 4500 500
मटर खेत
मटर 6000 4000
मेथी
मेथी 1200 1000
मूली
मूली 2000 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 800
रतालू
शकरकन्द 500 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2250
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 100
शलगम
मिर्च 8000 800
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 800 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2200 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4500 300
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2200 1400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3200 2300
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 200
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 14000 1000