తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
28/9/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1458
(till 22:33 56)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1810 1400
147 औसत 1885 1500
कल्याण 2800 1555
दड़ा 3000 1550
देशी 2400 1526
पी.आई .एस.एस.आई 2005 1655
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1575
फर्मी 1900 1490
मध्यम 3050 1600
मध्यम फाइन 2400 1120
महाराष्ट्र 2189 2250 1485
मिल क्वालिटी 1659 1520
राजस्थान टुकड़ी 2055 1425
लाल 2500 2000
लोक-1 1863 1670
लोकवान 2065 1500
लोकवान एम.पी. नं0 1 1625 1600
लोकवान गुजरात 1900 1575
शरबती 2600 1720
स्थानीय 3200 1480
सफेद 3439 1519
चावल
1009 कार 5000 1400
आई आर-8 2900 2300
एच.वाई वी. 2800 2600
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कच्चा बासमती 2978 2978
कट्टासाम्बर 2800 2400
चावल फलोर 3000 2700
चिवड़ा 2600 1500
जया 3400 2800
तृतीय 2470 1900
पूसा बासमती कच्चा (पुराना) 3205 3156
फाइन 6000 2100
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3800 3700
मध्यम 4600 2100
मसूरी 4000 2450
मोटा 4200 1700
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 3260 2850
सामान्य 3500 1500
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना 3500 3250
सोना उसना 3000 2400
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2200
जव 1225*
दरा 1890 1600
देशी 1832 1737
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1731 1725
ज्वार (सफेद) 3155 1149
ज्वार हाईब्रीड 1570 1441
लाल 1850 1750
स्थानीय 1620 1360
सफेद 1700 1300
हाईब्रिड 1908 1400
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1648 1410
आई . आर. 36 1550 1455
आई . आर. 64 1390 1360
आई .आर. 50 1383 1383
आई .आर. 64 1450 1152
ए. पुन्नी 2300 1325
एएसटी 16 1750 1000
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 37 1671 900
एडीटी 39 1585 1333
एडीटी 43 1750 1230
एम.एम.टी. 2100 1750
एमटीयू-1001 1700 1350
एमटीयू-1010 1775 1380
एमटीयू-2077 1450 1410
जया 1750 1400
टी.के.एम.9 1416 1200
ठीक 1850 1430
धान 1950 800
नं0 2716 1780 1770
पैडी ज्योति 1800 1600
पैडी मध्यम 1850 1225
पैडी महीन 2000 1200
पैडी मोटा 1485 1100
पोन्नी 2785 1700
पौम्मानी 1500 1318
बासुमती 1960 1810
बासमती 1,509 1956 1700
बी.पी.टी. 2718 1250
मसूरी 2250 1500
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
राइट पौन्नी 2666 1852
राजाहम्सा 1111 911
रासी 1720 1500
लाल 1480 1300
व्हाईट कार 1465 1350
सुपर पोन्नी 2000 900
सम्बा मसूरी 2359 1259
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1350
सामान्य 1560 1200
सिन्ना पोन्नी 1480 1216
सीओ. 43 1700 1319
सोना 2205 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 2311 1700
हंसा 1844 1239
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1717 1156
बाजरा 1330*
देशी 1750 1155
बोल्ड 1450 1430
स्थानीय 1700 1150
हाईब्रीड 2200 1009
मक्का 1365*
देशी लाल 1950 1000
देशी सफेद 2015 1450
पीला 1850 1382
फाइन 1450 1325
मध्यम 1720 1500
लाल 1815 1375
व्हाइट (सफेद) 1851 1580
स्थानीय 1901 800
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 3300 3200
हाइब्रिड 1901 916
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1750 1000
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1000
रागी 1725*
फाइन 2300 2000
लाल 1852 1785
स्थानीय 1600 1200
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2500 2500
साजें
सज्जे 1428 1428
हाइब्रीड कुम्बु
1670 1650
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1200
गुड़
अच्छू 4400 3000
अनकापल्ली 4150 3500
उन्डे 3000 3000
करीकटु 3400 2800
नं0 1 4280 3620
नं0 2 3615 3260
नं0 3 3285 2000
निजामाबाद 3685 2605
पठारी 4180 3600
पीला 3680 3000
मुड्डे 4800 3000
लाल 3875 3250
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 3200 1130
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 6800
तारामीरा
8251 7351
मैदा
मैदा आटा 2600 1140
येम
याम 2300 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11500
शक्कर
एम-30 4150 3880
चीनी 4200 3300
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3775 2531
एरंड का बीज 3725 1672
अलसी
अलसी 6901 4470
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 6900 4500
गेंद 7200 6800
गरी का तेल
कोपरा तेल 11300 10500
तिल 5000*
काला 11575 4200
तिल 7000 4000
लाल 6875 5460
सफेद 10620 3401
फूल 3300*
कुसुम 2800 2400
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5000 1600
गेजे 5925 1269
जेएल-24 4500 4100
जी -20 6205 3250
टीएमवी-2 5470 2110
डीएमवी-7 5140 4400
बड़ा (कोश युक्त) 6514 2000
बोल्उ करनेल 4905 3555
बोल्ड 6140 3050
मूंगफली (खंडित) 5416 2720
मूंगफली का बीज 6205 4000
स्थानीय 5910 1889
हाईब्रीड 5353 1901
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4160
सूरजमुखी
स्थानीय 4450 1298
सूर्यमुखी 3700 1980
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 4000 2661
सरसों 3350*
पीली (काली) 4550 2320
राई यू.पी. 4300 4200
लोही काली 4400 4000
सरसों 4650 2205
सरसौं (काली) 5100 3965
सरसों का तेल
9630 9520
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3375 1801
सोयाबीन 4000 2000
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11151 8700
पान
स्थानीय 12300 6000
सुपारी
केम्पूगोटू 18699 13669
कोले 14029 9569
गोराबालू 17529 12000
चाली 20519 19289
चिप्प्ू 16269 10529
टटीबेट्टी 22289 20609
नई वैरायटी 26000 15000
पका 24500 18000
फैक्ट्री 11629 3099
बेट्टे 27109 18999
बिलेगोटू 17676 13299
रासी 26669 20019
सुपारी 18500 17500
सराकू 43400 27011
सी.क्यू.सी.ए. 18000 6599
दालें
अरहर 5050*
6600 5469
7300 7300
7900 3500
7200 7100
5450 4850
777 नई वसद इम्प 7251 6000
अरहर 12200 4200
अरहर दाल (तूर) 13600 8300
मध्यम 12000 11500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 4069
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 18300 4600
उड़द की दाल 13000 6900
एफ.क्यू. (बर्मा) 14000 11000
ठीक 12500 11500
देशी 9500 5800
मोगन मध्यम 7281 5000
स्थानीय 12000 5900
हाईब्रीड 6400 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3400 2500
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6500
तूर दाल
तूर दाल 10750 9000
बंगली चना दाल
अन्य 11000 10500
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 12000 5000
काबुल छोटा 9750 9750
कॉटा 8680 8000
गुलाबी 9000 4800
चना (खंडित) 9800 7200
चना दाल 10000 9000
ज्वारी स्थानीय 4600 4000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 9400 8200
देशी (साबुत) 9500 3900
साहसिक 7700 7400
मूँग 5225*
छोटा (खंडित) 11050 10050
बोल्ड 8200 8000
मूंग दाल-1 9000 6000
मध्यम 5700 3000
स्थानीय 5255 3009
स्थानीय (साबुत) 4350 4250
हरा (साबुत) 8550 2439
हाईब्रीड 4800 4000
मूग दाळ
मूंग दाल 8000 7000
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 6001 6001
मटकी दाल
मोठ दाल 6400 6300
मटर
हरा मटर 10060 3000
मसूर 3325*
मसूर गोला 7080 4700
मसूरी दाल 10000 6700
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8050 5009
सेम
सेम (साबुत) 9400 NR
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 20000
बैल
बैल 30000 14000
भैंस
भैंस 60000 10000
भैंसा
भैंसा 20000 14000
फल
अंगूर
काला 10300 1000
सफेद 3500 2500
हरा 12000 5600
अनन्नास
अनन्नास 5300 500
अनार
अनार 13000 1000
अमरूद
अमरूद 5200 666
केला
एलक्की बाले 4500 1000
खांदेश 2500 250
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 6600 1000
पका हुआ केला 6000 40
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 3700 900
पूवन 5800 900
मध्यम 3100 50
रसाकथाई 4500 4200
रोबस्टा 3000 800
लाल केला 5800 3600
सामान्य बड़ा 560 500
कलिंदा
तरबूज 2200 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 3125 500
चीकू
सपोता 5500 400
ताबडा भोपळा
सीताफल 1000 950
नारंगी
मध्यम 3850 3450
संतरा 4000 500
नीबू
6000 2000
पपीता
पपीता 4200 500
मुसम्मी
मौसमबी 5500 600
सेब
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 4000
कश्मीर#शिमला-2 8945 4800
गोल्डन 6000 2250
डैलीसियस 7120 1000
रिच रेड 8000 4000
रॉयल डेलीसियस 10000 3500
शिमला 16000 4000
सेब 12500 800
मसाले
अजवाईन
15400 5300
काली गिरी
उंगराब्लेड 69000 67000
गरब्लेड 68800 68000
मालाबार 66000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16905 NR
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 5150
नारियल
ग्रेड-I 12000 5000
ग्रेड-II 8250 1300
ग्रेड-III 12000 5000
नारियल 5000 NR
बड़ा 17500 1300
मध्यम 10500 4
मेथी बीज
मेथीबीज 5800 2500
लहसुन
ओसत 9511 4040
देशी 11500 3750
लहसुन 14300 3500
लाल मिरची
लाल 14000 5500
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 13500 12000
तालू 4500 4500
द्वितीय किस्म 14600 5000
प्रथम किस्म 12900 7000
ब्यादगी 11000 8000
मन्कटटू 15000 12500
लाल 10000 6000
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 3000 2500
बड़ा#मोटा 5200 4700
सूखी 17500 5000
हलदी
फिंगर 9042 2612
बल्ब 9000 2012
सूखी 12000 11900
हल्दी 7100 6800
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
6205 4800
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
अमेरिकन 5611 3500
आर-51 (जिन्ड) 6569 6119
एच.बी. (अनजिन्ड) 5500 4905
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5100 5100
एफ-1054 5869 5869
एम.सी.यू 5 5500 3900
एमसीयू 6150 4000
एल.आर.ए. 5400 4000
एलएच-1556 6475 6475
कपास (अडोनी) 6555 4011
कपास (अनजिन्ड) 6000 3000
देशी 6400 3900
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5100 5025
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6065 3500
जूट 3200*
टी.डी. 5 4500 3150
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1400 1200
चिंच
इमली 12000 2200
करपुली ए#सी पतली 14000 11000
चपाथी 4100 3800
नन ए#सी पतली 12000 12000
नन ए#सी फूल 6500 5200
फूल ए#सी 7500 6500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
रीठा
मध्यम 7000 5200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 375
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 12500 8000
मुनक्का
किशमिश 19500 17000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 2200
अमरथस
अमरंथस 4100 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 1800
आम
मैंगो - रा- राइप 10000 3750
आलू
(लाल नैनीताल) 1400 1200
आलू 3000 500
एफ.ए.क्यू. 1250 1100
चन्द्रमुखी 3200 2700
चिप्स 1900 1200
ज्योति 2500 1200
जालंधर 3600 800
देशी 2200 350
बड़ा 3000 2600
लाल 1540 1310
स्थानीय 1800 500
ककडी
खीरा 3500 150
कच्चे केले
कच्चा केला 7400 550
कद्दू
कद्दू 2000 200
करेला
करेला 6000 400
कसावा
टैपियोका 6200 610
कोयला
पेठा 2600 700
कोलाकैसिया
1200 1000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2800 1000
ग्वार
ग्वार 3500 1000
गाजर
गाजर 5200 300
चुकन्दर
बीटरूट 3000 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2800 2500
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 600
टमाटर
टमाटर 2800 200
देशी 2600 800
स्थानीय 2800 200
हाइब्रिड 2600 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1800 1000
धनिया
धनिया 9000 500
स्थानीय 7200 4424
नूल खोल
नूल खोल 1800 514
नीबू
7000 4300
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3000 700
प्याज
छोटा 3200 1500
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1000 900
तेलगी 1300 250
द्वितीय किस्म 1200 100
नासिक 1250 300
पूना 1100 300
प्याज 3200 100
प्रथम किस्म 800 400
पूसा-लाल 920 260
बंगलौर - छोटा 300 100
बड़ा 2000 1000
बीलरी लाल 600 350
मध्यम 419 190
लाल 1100 100
स्थानीय 1300 250
सफेद 1050 280
हाइब्रिड 700 100
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1800 500
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 500
स्थानीय 2300 300
बैंगन
गोल 850 500
गोल#लम्बा 4400 750
बैंगन 4200 320
बंदगोभी
गोभी 3000 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 11000 4000
भिन्डी
भिन्डी 6000 500
मटर खेत
मटर 4500 1000
मेथी
मेथी 3400 2800
मूली
मूली 2200 175
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2200 700
रतालू
शकरकन्द 3000 500
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4000 550
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6200 1000
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 167
शलगम
मिर्च 6500 500
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 700
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3400 3000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 1000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 9500 200
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 800
हांथी रतालू
1400 600