తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
23/3/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1428
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 12150 12000
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7400 5750
सरसों का तेल
11500 9150
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4800 2000
गेहूँ 1625*
Sonalika 1950 1540
147 औसत 1971 1300
कल्याण 2275 1480
दड़ा 1855 1510
देशी 2600 1437
पी.आई .एस.एस.आई 2300 1375
पी.बी.डब्ल्यू 343 1750 1650
फर्मी 2000 1600
बंसी 3800 1751
मैक्सिकन 1500 1300
मध्यम 2000 1400
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2101 1500
मिल क्वालिटी 1700 1500
मिलबर 1700 1475
राजस्थान टुकड़ी 1900 1800
लाल 3600 2000
लोक-1 1790 1500
लोकवान 2000 1400
लोकवान गुजरात 1870 1500
शरबती 2570 1450
सेचर नं0 1 2180 1560
स्थानीय 3200 1500
सुपर फाइन 2800 2600
सफेद 4809 1411
सोना 2600 2200
चावल
1009 कार 5000 2600
आई आर-8 3300 2500
उसना चावल 2000 1800
एच.वाई वी. 2050 1950
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कच्चा बासमती 3800 2400
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2600 1800
जया 3500 3200
तृतीय 2600 1990
परमल 2435 2130
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2100
फाइन (बासमती) 7600 7200
बी.पी.टी. 4800 4100
मटा उसना 4200 4100
मध्यम 4400 1700
मसूरी 3000 2300
मोटा 4400 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2300 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3200 2600
सुपर फाइन 14000 2350
सामान्य 3150 1200
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5000 4000
सोना 5250 3800
सोना मंसूरी नन बासमती 2500 2000
सोना महिन 5200 5100
हन्सा 2500 2300
जव 1325*
दरा 1800 1480
देशी 1300 1300
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2185 1200
ज्वार (सफेद) 3400 1250
ज्वार हाईब्रीड 1773 1250
लाल 3400 1500
स्थानीय 2350 1300
सफेद 3144 2355
हाईब्रिड 2300 1225
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1850 1380
1121 3180 2600
5001 1480 1470
आई . आर. 36 1650 1290
आई . आर. 64 1400 1400
आई .आर. 50 1812 1612
आई .आर. 64 1510 1109
ए. पुन्नी 2150 1327
एएसटी 16 1900 1000
एडीटी 36 1812 1400
एडीटी 37 1995 1199
एडीटी 38 1500 1400
एडीटी 39 1776 1180
एडीटी 42 1772 1342
एडीटी 43 1900 1537
एमटीयू-1001 1500 1470
एमटीयू-1010 1600 1275
एमटीयू-2077 1470 1470
जया 1500 1250
ठीक 2185 1330
धान 2240 1200
पैडी मध्यम 1980 1050
पैडी महीन 2900 1200
पैडी मोटा 1700 1100
पपटला 1988 1281
पोन्नी 2559 1787
पौम्मानी 1667 1583
बासुमती 3205 2600
बी.पी.टी. 2890 1300
मसूरी 2100 1330
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
रतना 1900 1850
राइट पौन्नी 2167 1436
राजाहम्सा 1419 1261
लाल 1550 1450
विजया मसूरी 1780 1780
सन्ना भट्टा 1655 1655
सुपर पोन्नी 2500 1528
सम्बा मसूरी 2000 1330
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1320
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1600 1450
सामान्य 1520 1050
सीओ. 43 1868 1470
सोना 2700 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 1913 1376
हंसा 1549 1368
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1930 1535
पोहे/चिवडा
चिवड़ा 3000 2300
बाजरा 1330*
देशी 1555 1205
बोल्ड 1400 1300
स्थानीय 1680 1025
हाईब्रीड 2200 1180
मक्का 1365*
देशी लाल 1640 1100
देशी सफेद 2100 1350
पीला 1705 1035
फाइन 1365 1365
मध्यम 1415 1365
व्हाइट (सफेद) 1650 1370
स्थानीय 1624 1200
हाइब्रिड 1800 1264
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1300
रागी 1725*
फाइन 4000 2000
लाल 3600 2919
स्थानीय 3250 1950
हाइब्रिड 2666 2460
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2886 2786
सोजी
सोजी 3000 2260
हाइब्रीड कुम्बु
1700 1620
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2500 2200
गुड़
अच्छू 4800 3360
अनकापल्ली 3800 3200
उन्डे 3500 3500
करीकटु 4000 3750
दिसारा 2800 2600
नं0 1 4150 3800
नं0 2 4035 1700
नं0 3 3820 2000
निजामाबाद 3915 3035
पठारी 3350 2550
पीला 4100 3190
मुड्डे 5000 2500
लाल 3640 2950
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2750 2000
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
मैदा
मैदा आटा 2800 1300
रबर
आर.एस.एस.-4 15000 14400
शक्कर
एम-30 4300 4080
चीनी 4400 3300
महिन 4020 3400
शक्कर 4100 3833
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4710 4051
एरंड का बीज 4805 3400
अलसी
अलसी 4800 4730
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8100 4000
तिल 5000*
काला 7750 4995
सफेद 6260 4036
फूल 3700*
कुसुम 2989 2500
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 9000 3765
गेजे 6323 1519
जेएल-24 4500 3800
जी -20 4500 3300
टीएमवी-2 6230 2496
डीएमवी-7 4600 4400
बड़ा (कोश युक्त) 6363 3500
बल्ली#हब्बू 6360 3215
बोल्उ करनेल 5480 3755
बोल्ड 5140 3250
मूंगफली (खंडित) 5416 4000
स्थानीय 6911 2400
हाईब्रीड 5149 5149
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 NR
सूरजमुखी
स्थानीय 3400 2550
सूर्यमुखी 3800 2701
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2829
सरसों 3700*
पीली (काली) 3900 3650
राई यू.पी. 3550 3450
लोही काली 4000 3200
सरसों 8300 2500
सरसौं (काली) 4675 3250
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 6305 6025
सोयाबीन Black:3950 Yellow:2775
पीला 2960 2000
स्थानीय 2804 2500
सोयाबीन 2925 2000
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12175 9000
पान
स्थानीय 20000 6000
सुपारी
एपी 43500 43109
कच्चा 2500 1200
केम्पूगोटू 22699 9199
कोले 19310 7500
गोराबालू 23282 12000
चाली 25250 18699
चिप्प्ू 16615 13700
टटीबेट्टी 36669 22269
नई वैरायटी 23000 13500
पका 24456 16240
बेट्टे 22089 19099
बिलेगोटू 19499 11099
रासी 40000 20170
लाल 17500 17500
सुपारी 25000 15000
सफेद 18500 18500
सराकू 54200 44055
सिप्पेगोट्टू 11699 10225
सी.क्यू.सी.ए. 22699 8000
दालें
अरहर 5050*
5050 3696
5050 3700
4527 3019
5050 5050
4992 3911
4251 3511
5740 3600
5050 5050
5300 4350
8000 7500
777 नई वसद इम्प 5035 3086
अरहर 8000 NR
अरहर दाल (तूर) 12500 3696
मध्यम 6600 6200
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7200 5999
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 16500 2500
उड़द की दाल 11000 7500
एफ.क्यू. (बर्मा) 11500 9000
ठीक 7000 6000
देशी 6850 3700
राजकोट टी-9 7000 7000
स्थानीय 10500 3800
हाईब्रीड 6500 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 8200 6250
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 6025 2800
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6400 5800
तूर दाल
तूर दाल 11500 6000
बंगली चना दाल
अन्य 11200 10500
चना दाल 7000 6200
बंगाली चना 4000*
999 7400 6450
औसत (साबुत) 9000 4101
काबुल छोटा 10841 6527
कॉटा 5900 5005
गुलाबी 5700 5000
चना (खंडित) 6411 4250
चना दाल 9000 5501
ज्वारी स्थानीय 7200 4010
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6100 6000
देशी (साबुत) 7480 3780
साहसिक 6900 6600
मूँग 5225*
छोटा (खंडित) 9400 9000
बोल्ड 7000 4150
मूंग दाल-1 9000 6800
मध्यम 8000 3900
स्थानीय 6200 4550
स्थानीय (साबुत) 4550 4450
हरा (साबुत) 8500 3900
हाईब्रीड 5000 4409
मूग दाळ
मूंग दाल 9500 6200
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 5227 5227
मटकी दाल
मोठ दाल 5500 5400
मटर
सफेद फौजी 2350 2250
हरा मटर 4500 1200
मसूर 3950*
मसूर गोला 6800 4022
मसूर दाल 10000 4900
मसूर दाल
काला मसूर न्यू 5400 5000
मसूरी दाल 11000 5300
लाख
लाक (साबूत) 2100 2070
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8500 4101
लोबियाम्लान (साबुत-खंडित) 4851 4801
सेम
स्थानीय 3500 2500
सेम (साबुत) 8500 1500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 50000 7500
बकरा
बकरी 6600 2800
बकरी
बकरी 9800 4100
बैल
बैल 15000 12500
भेड़
मध्यम भेड़ 7200 3800
भेंडा
भेड़ 12600 5800
भैंस
भैंस 60000 15000
भैंसा
भैंसा 6000 2000
सांड
बुल 27500 8600
फल
अंगूर
इण्डियन 3300 3100
काला 7150 1000
सफेद 3500 1428
हरा 11000 1500
अनन्नास
अनन्नास 3800 400
अनार
अनार 7500 1500
अमरूद
अमरूद 1505 667
आम
तोतापरी 9000 400
बादामी 4200 1000
सफेदा 6600 6600
हापस (अलफासो) 7500 1000
कटहल का फल
कठहल 1600 700
केला
एलक्की बाले 4500 1000
खांदेश 1701 225
चम्पा 1600 1400
नन्द्रा बाले 6200 1000
नौटी बाले 1500 800
पका हुआ केला 6000 1500
पच्छा बाले 2200 700
पलयमथोड़न 4900 1200
पूवन 5800 1300
मध्यम 2600 2100
रसाकथाई 5200 4800
रोबस्टा 3055 1500
लाल केला 6200 3700
सामान्य बड़ा 560 533
कलिंदा
तरबूज 1200 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 5625 300
चीकू
सपोता 5700 200
नारंगी
संतरा 3200 400
नीबू
4000 400
पपीता
पपीता 1900 500
मुसम्मी
मौसमबी 3800 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 14000 7900
डैलीसियस 12000 4063
रॉयल डेलीसियस 5660 5600
शिमला 22000 6000
सेब 17800 2500
मसाले
अजवाईन
10350 3250
काली गिरी
उंगराब्लेड 59000 57000
गरब्लेड 55000 54000
मालाबार 57009 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 20000 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 10000 4300
पूर्ण हरा 6030 4780
बदामी स्टीम 5100 4500
मध्यम हरा 7000 5000
नारियल
ग्रेड-I 25000 6000
ग्रेड-III 13200 10526
नारियल 10000 5.1
बड़ा 23000 1600
मध्यम 12000 700
मेथी बीज
बेस्ट 3450 3050
मेथीबीज 5500 1800
लहसुन
ओसत 4280 2000
देशी 6350 1500
न्यू मीडियम 4550 4450
यू.पी. 10000 8000
लहसुन 9400 2200
लाल मिरची
लाल 23000 5000
सुखी मिर्ची
कड्डी 10900 1600
गुन्टूर 7000 490
डब्बी 16219 2320
तालू 2000 1000
द्वितीय किस्म 9400 2000
प्रथम किस्म 7300 4000
ब्यादगी 17000 12000
बोल्ड-1 9005 2505
लाल 13000 9500
स्थानीय 10000 1550
सोंठ
बड़ा#मोटा 3450 3300
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 3500
सूखी 13400 5000
सोफ़
15875 5325
हलदी
फिंगर 9469 3159
बल्ब 9000 3063
राजापुरी 15800 6150
सूखी 12500 11800
हल्दी स्टिक 12500 7500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5000 4500
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5200 4300
अमेरिकन 6296 5071
एच.बी. (अनजिन्ड) 5895 4605
एच-4 6000 4750
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5845 5400
एफ-1054 6050 4300
एम.सी.यू 5 5600 3800
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 5850 3850
एलएच-1556 6159 4609
कपास (अडोनी) 6129 4137
कपास (अनजिन्ड) 6000 3800
जयधर 5901 5625
जी.सी.एच. 6570 2009
देशी 5705 3950
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6979 3510
शंकर 431 मिमी फाइन 5975 5005
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5812 4805
जूट 3200*
टी.डी. 5 4000 2950
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 16000 1425
चिंच
इमली 11000 750
करपुली ए#सी मध्यम 10400 10400
नन ए#सी पतली 16500 6000
नन ए#सी फूल 9500 3500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2800 2300
बीजयुक्त प्रथम किस्म 5300 2250
बीजरहित प्रथम किस्म 10888 10300
रीठा
मध्यम 11200 6800
लकड़ी
कसुरिना 4600 3900
यूकैलिप्टस 4600 390
सुबबूल 4400 440
सूकामेवा
काजू
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 15200 10000
मुनक्का
किशमिश 21000 17000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 3100 1400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 4400 3800
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 1800
आलू
आलू 3000 100
एफ.ए.क्यू. 520 360
चिप्स 1300 700
ज्योति 1200 280
जालंधर 600 500
देशी 1200 100
बड़ा 2350 2000
बादशाह 1000 500
लाल 1135 400
स्थानीय 1800 150
ककडी
खीरा 4800 300
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 550
कद्दू
कद्दू 3400 200
कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू)
1300 1200
करेला
करेला 7000 1000
कसावा
टैपियोका 3000 1600
कोयला
पेठा 3800 1400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9000 1000
ग्वार
ग्वार 5000 2250
गाजर
गाजर 5000 167
पुसाकेसर 800 600
गोल तुरई
1000 600
चुकन्दर
बीटरूट 4800 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 5200 800
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3400 2800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1200 1000
टमाटर
टमाटर 4000 100
देशी 1100 200
स्थानीय 2120 300
हाइब्रिड 1800 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2500 1000
धनिया
धनिया 2500 350
स्थानीय 7000 5307
नूल खोल
नूल खोल 2600 1400
नीबू
5800 2500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 600
प्याज
छोटा 5100 4000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1000 820
द्वितीय किस्म 400 200
नासिक 1800 650
पूना 950 300
प्याज 5758 150
प्रथम किस्म 800 500
पूसा-लाल 900 270
पोले 750 120
बड़ा 2100 1000
बीलरी लाल 1100 900
मध्यम 1285 950
लाल 1150 80
स्थानीय 1400 250
सफेद 1050 290
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3800 3000
फरसबी
2000 1800
फूलगोभी
फूलगोभी 4800 250
स्थानीय 2200 600
बैंगन
गोल 2600 250
गोल#लम्बा 4000 500
बैंगन 4800 300
बंदगोभी
गोभी 3600 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 700
भिन्डी
भिन्डी 7500 800
मटर खेत
मटर 5400 650
मेथी
मेथी 2000 300
मूली
मूली 1600 125
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 400
रतालू
शकरकन्द 2000 600
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 6500 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 3000
लौकी
बोटल गौर्ड 3800 300
शलगम
मिर्च 7000 400
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 2200 1200
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 2600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 400
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2400 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 6000 2400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6500 430
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6300 800
हांथी रतालू
1425 800