తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
3/9/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1422
(till 22:38 37)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 4300 1400
147 औसत 1700 1350
1482 1800 1400
एच.डी. 1530 1415
कल्याण 1570 1500
दड़ा 1600 1250
देशी 2050 1376
फर्मी 1600 1400
बंसी 2900 1650
मैक्सिकन 1527 1385
मध्यम 2100 1800
मध्यम फाइन 2500 2300
महाराष्ट्र 2189 2735 1400
मिल क्वालिटी 1456 1199
लाल 2800 2200
लोक-1 2300 1650
लोकवान 1885 1150
शरबती 2745 1975
स्थानीय 3200 1445
सुपर फाइन 3100 2700
सफेद 2200 1404
सोना 2200 1400
चावल
1009 कार 2553 2338
आई आर-8 3000 2200
एच.वाई वी. 2500 2180
कच्चा बासमती 2600 2300
कट्टासाम्बर 2610 2400
चावल फलोर 3300 2500
चिवड़ा 2400 1200
जया 4000 2750
तृतीय 2255 1875
पौन्नी 2825 2700
फाइन 6100 1855
बासमती पैडी 3925 3800
बी.पी.टी. 4200 3100
मटा उसना 3800 3150
मध्यम 5200 1500
मसूरी 3050 1950
मोटा 2700 1800
मोटा (आई .आर.20) 1760 1740
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2350
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 3250 3100
सरबती कच्चा 2700 2317
सामान्य 3300 300
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3400
सोना 4800 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1750
सोना महिन 3900 3800
हन्सा 2700 2350
जव 1150*
दरा 1540 1165
देशी 1150 1130
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 3132 2941
ज्वार (सफेद) 3100 1009
ज्वार हाईब्रीड 1575 1419
लाल 2300 1580
स्थानीय 3536 1251
सफेद 2350 2118
हाईब्रिड 1600 900
धान Common:1410 Grade-A:1450
1140 1115
1371 1210
2350 1500
1850 1600
1449 1111
1180 1120
1150 1050
2450 2150
1115 1000
1001 1600 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1260 1120
आई . आर. 64 1285 1200
आई .आर. 50 1065 1065
आई .आर. 64 1400 1101
ए. पुन्नी 2250 1208
एएसटी 16 1420 1048
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1421 945
एडीटी 39 1870 1067
एडीटी 43 1700 1187
एमटीयू-1001 1500 1116
एमटीयू-1010 1600 1211
एमटीयू-2077 1400 1360
कल्चर 1480 1410
टी.के.एम.9 1092 1076
धान 2350 1130
नं0 2716 1870 1575
पैडी डप्पा 1445 1445
पैडी मध्यम 1850 1160
पैडी महीन 1950 1090
पैडी मोटा 1500 1120
पपटला 1916 1700
पोन्नी 2615 1500
पौम्मानी 1416 1380
बासुमती 1880 1100
बी.पी.टी. 2400 1300
मसूरी 1700 1410
मोगुलूकुलू (न्यू) 1400 1360
रतना 1308 1292
राइट पौन्नी 2305 1700
लाल 1600 1500
व्हाईट कार 1145 1111
सुपर पोन्नी 1427 1108
सम्बा मसूरी 2196 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1070
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1142
सिन्ना पोन्नी 1373 1133
सीओ. 43 1790 1330
सोना 1750 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1310
सोना महसूरी 2000 1349
हंसा 1735 1302
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3123 1478
बाजरा 1275*
देशी 1400 1025
बोल्ड 1400 1300
स्थानीय 1550 1280
हाईब्रीड 3069 1060
मक्का 1325*
देशी लाल 1650 1300
देशी सफेद 1500 1300
पीला 1650 1001
फाइन 1450 1310
मध्यम 1310 300
व्हाइट (सफेद) 1525 1240
स्थानीय 3429 800
हाइब्रिड 1541 1100
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1200
रागी 1650*
फाइन 2200 1400
लाल 1639 1539
स्थानीय 2000 1200
सोजी
सोजी 2300 2150
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1400 800
गुड़
अच्छू 3200 2050
अनकापल्ली 4000 2000
करीकटु 2300 1950
काला 3300 1500
दिसारा 3200 3120
नं0 1 3380 2860
नं0 2 2859 2660
नं0 3 2659 2000
निजामाबाद 2755 1800
पठारी 3420 2730
पीला 3450 2030
मुड्डे 3600 1800
लाल 3320 2540
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 1880
टूटे चावल
चिवड़ा 840 840
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6150
नरियल
नारियल 25000 5000
मध्यम 14000 7000
श्रेंणी-1 20000 15000
श्रेणी-2 13500 10000
मैदा
मैदा आटा 2200 2070
येम
याम 2200 14
रबर
आर.एस.एस.-4 11100 11000
शक्कर
एम-30 2960 2580
चीनी 3400 2450
शक्कर 2700 2500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4125 3750
एरंड का बीज 4135 2500
अलसी
अलसी 3800 3770
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 13130 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 12000 11800
जिंगेली
काला 5100 4000
सफेद 6999 5498
तिल 4700*
काला 7689 4691
गज्जर 6455 6455
तिल 7850 5755
सफेद 7600 NR
फूल 3050*
कुसुम 2510 2121
मूँगफली 4030*
4500 3350
गुंगरी (कोशयुक्त) 6111 2000
गेजे 6022 2965
टीएमवी-2 5829 3249
डीएमवी-7 5640 4500
बड़ा (कोश युक्त) 5460 3239
बल्ली#हब्बू 5031 5031
बोल्ड 4550 3700
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
मूंगफली का बीज 3000 2000
स्थानीय 6907 2100
हाईब्रीड 4199 3569
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4100
सूरजमुखी
स्थानीय 4210 1688
सूर्यमुखी 3769 2850
हाइब्रिड 3850 1500
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4700 3600
सरसों 3100*
पीली (काली) 4500 3700
लोही काली 4268 3550
सरसों 4400 2336
सरसौं (काली) 4200 3570
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 7855 7855
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3950 2551
सोयाबीन 3371 2900
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 9650 6750
पान
स्थानीय 4400 3600
सुपारी
एपी 24469 24019
केम्पूगोटू 19100 12110
गोराबालू 18929 10209
चाली 24589 19009
चिप्प्ू 18819 17388
टटीबेट्टी 24609 20969
नई वैरायटी 27500 14000
पका 24761 22055
बेट्टे 32009 18609
बिलेगोटू 20626 6099
रासी 26119 18887
सराकू 56796 38056
सिप्पेगोट्टू 11713 9599
सी.क्यू.सी.ए. 20000 8000
दालें
अरहर 4425*
9580 9000
3519 3519
अरहर 10370 6188
अरहर दाल (तूर) 13500 8125
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 3021
आवरे
ऑवरे (साबुत) 3539 1427
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 9500 3011
उड़द की दाल 9400 7500
देशी 8200 4800
मोगन मध्यम 9111 9005
स्थानीय 9200 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 13000 9500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 7239 2300
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर दाल
तूर दाल 15000 7191
बंगली चना दाल
7000 3000
5500 5300
6500 5480
औसत (साबुत) 6000 3412
गुलाबी 4900 3300
चना (खंडित) 5000 4800
ज्वारी स्थानीय 4800 3356
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4800 4640
देशी (साबुत) 5200 4000
मूँग 4650*
बोल्ड 9000 4800
मध्यम 7205 5029
स्थानीय 7290 5000
हरा (साबुत) 10000 NR
हाईब्रीड 6100 6100
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटर
हरा मटर 4100 2870
मसूर 3075*
10000 5990
6990 6100
9500 7390
(साबुत) 9500 4312
देशी (साबुत) 8200 3800
स्थानीय 9500 2500
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4500 2888
सेम
स्थानीय 1500 1500
सेम (साबुत) 3000 1000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 11000
बकरा
बकरी 15000 10000
बकरी
बकरी 10000 5000
बैल
बैल 30000 22000
भेड़
मध्यम भेड़ 20000 11600
भेंडा
भेड़ 20000 5000
भैंस
भैंस 60000 10000
भैंसा
भैंसा 19000 6000
सांड
बुल 27500 10000
फल
अंगूर
काला 9100 100
सफेद 3000 1000
हरा 10000 4000
अनन्नास
अनन्नास 5500 800
अनार
अनार 9000 60
अमरूद
अमरूद 3500 350
आम
चौसा 15000 6000
फजली 6250 3750
केला
180 100
200 100
200 100
200 100
200 100
400 200
150 130
एलक्की बाले 4500 1000
खांदेश 1400 150
नन्द्रा बाले 5000 2000
नौटी बाले 1500 800
पका हुआ केला 4800 1350
पच्छा बाले 2250 600
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 5500 800
मध्यम 2700 620
रोबस्टा 2600 600
कलिंदा
तरबूज 6000 500
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 7000 600
चीकू
सपोता 3200 700
नारंगी
मध्यम 2650 2320
संतरा 3400 350
पपीता
पपीता 4300 500
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1200 600
मुसम्मी
मौसमबी 14500 800
सेब
अमेरिकन 12000 9000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 4400 1000
कश्मीर#शिमला-2 6600 1500
गोल्डन 5000 200
डैलीसियस 10000 3000
रेड गोल्ड 3220 250
रॉयल डेलीसियस 9000 2500
शिमला 7000 4000
सेब 10500 200
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 63500 62500
गरब्लेड 66500 65500
मालाबार 60000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16905 12000
धनिया बीज
धनिया बीज 9269 4275
नारियल
6000 5600
नारियल 9500 900
बड़ा 1800 1600
मध्यम 3800 2900
मेथी बीज
मेथीबीज 6655 6605
लहसुन
देशी 7500 1000
लहसुन 9000 2600
लाल मिरची
लाल 12000 2500
सुखी मिर्ची
कड्डी 11000 2069
गुन्टूर 14000 1409
डब्बी 13900 3019
तृतीय किस्म 6500 5500
तालू 5500 3500
द्वितीय किस्म 9000 7000
प्रथम किस्म 10000 9500
ब्यादगी 16000 100
रेड टॉप 11200 9500
लाल 8500 6100
लाल नई 9000 7700
स्थानीय 6500 6000
सफेद 8400 7300
सोंठ
बड़ा#मोटा 5000 1600
वैजीटेबल - फ्रैश 9000 2600
सूखी 27500 26500
हलदी
फिंगर 9012 4000
बल्ब 8911 5025
राजापुरी 7800 6500
सूखी 11500 10500
हल्दी 8500 7500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एच-4 4050 4050
एफ-1054 4450 4200
एम.सी.यू 5 4400 3000
एमसीयू 3800 3415
एल.आर.ए. 3600 3100
एलएच-1556 4565 4105
कपास (अडोनी) 4874 3154
कपास (अनजिन्ड) 4275 3400
कपास (जिन्ड) 4050 3600
जी.सी.एच. 4689 2209
देशी 4500 3650
मूंगारी (जिन्ड) 4000 3500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5334 3250
जूट 2700*
टी.डी. 5 4100 3450
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 4100 2100
चिंच
इमली 9000 2800
करपुली ए#सी पतली 11000 6500
चपाथी 6250 5750
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 3800 3200
फूल ए#सी 6000 4500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 2000
रीठा
मध्यम 5200 3750
लकड़ी
4400 420
यूकैलिप्टस 450 350
सूकामेवा
काजू
60000 59800
स्थानीय (कच्चा) 11000 7400
सब्जी
काली तोरी 4500 12
अन्य सब्जियॉ 6000 800
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 2200
अमरथस
अमरंथस 2500 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2200 600
आम
मैंगो - रा- राइप 16000 4000
आलू
आलू 3400 200
एफ.ए.क्यू. 760 450
चन्द्रमुखी 600 400
चिप्स 2200 800
ज्योति 1500 540
जालंधर 500 300
देशी 1800 300
लाल 730 300
स्थानीय 1400 300
ककडी
खीरा 3500 5
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 4
कद्दू
कद्दू 3500 150
करेला
करेला 8000 12
कसावा
टैपियोका 2000 1000
कोयला
पेठा 2400 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 8
ग्वार
ग्वार 4400 400
गाजर
गाजर 5400 28
चुकन्दर
बीटरूट 3700 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3500 8
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2200 1800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 300
टमाटर
टमाटर 4000 100
देशी 2600 400
स्थानीय 2800 100
हाइब्रिड 3700 200
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 500
धनिया
धनिया 4000 800
स्थानीय 14000 7500
नूल खोल
नूल खोल 1400 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 9
प्याज
छोटा 4500 1800
तेलगी 4500 1000
द्वितीय किस्म 4500 3500
नासिक 5730 2800
पूना 5500 4000
प्याज 6200 27
प्रथम किस्म 6000 4500
पूसा-लाल 4900 1800
बंगलौर - छोटा 2000 800
बड़ा 8000 550
बीलरी लाल 4400 3500
मध्यम 3500 2300
लाल 5400 1000
स्थानीय 8000 800
सफेद 5000 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3200 300
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 3000 2000
फूलगोभी 5500 300
स्थानीय 1300 600
बैंगन
गोल 2100 12
गोल#लम्बा 4500 550
बैंगन 5200 100
बंदगोभी
गोभी 4000 8
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 2500
भिन्डी
भिन्डी 4000 11
मटर खेत
मटर 2300 1000
मेथी
मेथी 3400 1500
मूली
मूली 2000 250
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 800
रतालू
शकरकन्द 1000 700
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5000 850
लौकी
बोटल गौर्ड 3500 8
शलगम
मिर्च 7000 400
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1200 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 3
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1175 1100
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 500
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 18000 15
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 12000 741