తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
18/1/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1514
(till 21:32 20)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 11700 11000
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7200 5900
सरसों का तेल
11700 9760
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4500 2200
गेहूँ 1525*
Sonalika 1950 1750
147 औसत 2130 1400
1482 1913 1900
एच.डी. 1600 1500
कल्याण 2550 1400
दड़ा 1950 1650
देशी 6200 1530
पी.आई .एस.एस.आई 2180 1675
पी.बी.डब्ल्यू 343 1800 1600
फर्मी 2200 1900
बंसी 3000 1800
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2200 1500
राजस्थान टुकड़ी 2230 1935
लाल 2850 2000
लोक-1 1752 1750
लोकवान 2150 1500
लोकवान गुजरात 2200 1810
शरबती 4100 2360
स्थानीय 3500 1450
सुपर फाइन 3200 2800
सफेद 2450 1501
सोना 2800 2200
चावल
1009 कार 4900 1950
आई आर-8 3000 2200
उसना चावल 2900 2000
एच.वाई वी. 2050 1950
कच्चा बासमती 3600 2200
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2500 1500
जया 3500 2400
तृतीय 2580 2000
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2130
बासूमती 7200 7000
बासमती पैडी 11200 11000
बी.पी.टी. 4500 2600
मटा उसना 3850 3700
मध्यम 4400 2000
मसूरी 2600 1880
मोटा 4200 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2000
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2800
सुपर फाइन 5200 3000
सामान्य 2900 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3700
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2200
सोना महिन 3500 2950
जव 1225*
दरा 1925 1800
देशी 1965 1830
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 2613 1300
ज्वार (सफेद) 3502 1200
ज्वार हाईब्रीड 1877 1261
लाल 3300 1405
स्थानीय 1620 1230
हाईब्रिड 2300 1482
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 5050 950
1121 2800 2400
आई . आर. 36 2500 1260
आई . आर. 64 1510 1510
आई .आर. 50 1781 1587
आई .आर. 64 1549 1080
ए एस टी 19 1452 1452
ए. पुन्नी 2613 1325
एएसटी 16 1800 1000
एडीटी 36 1800 1380
एडीटी 37 1985 1214
एडीटी 38 1500 1417
एडीटी 39 1680 1169
एडीटी 42 1770 1600
एडीटी 43 1800 1252
एमटीयू-1001 1510 1470
एमटीयू-1010 1600 1351
एमटीयू-2077 1470 1450
कल्चर 1640 1540
जया 1500 1250
जी.आर. 11 1520 1420
टी.के.एम.9 1872 1316
टी.वाई . 01 1556 1556
ठीक 2020 1220
धान 2690 1000
पैडी मध्यम 1890 1180
पैडी महीन 2410 1250
पैडी मोटा 1710 1130
पपटला 2136 1733
पोन्नी 2787 1546
पौम्मानी 1802 1212
बसंगी 1470 1470
बासुमती 3700 1525
बी.टी. 3685 3500
बी.पी.टी. 2600 950
मसूरी 2100 1130
मोगुलूकुलू (न्यू) 15001 1460
राइट पौन्नी 2601 1470
राजाहम्सा 1589 1300
रासी 1800 1600
लाल 1550 1400
विजया मसूरी 1750 1650
सुपर पोन्नी 2500 1480
सम्बा मसूरी 2028 1109
सुरेखा 1510 1480
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1055
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1450
सामान्य 1510 950
सीओ. 43 1700 1470
सोना 2400 1215
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 2266 1319
हंसा 1781 1211
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1969 1609
बाजरा 1330*
देशी 1630 1280
बोल्ड 1500 1400
स्थानीय 1625 1205
हाईब्रीड 2200 1155
मक्का 1365*
देशी लाल 1675 1025
देशी सफेद 1900 1275
पीला 1740 901
फाइन 1500 1365
मध्यम 1365 1365
व्हाइट (सफेद) 1815 1375
स्थानीय 1650 1200
हाइब्रिड 1800 1300
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1400 1000
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1100
रागी 1725*
फाइन 3600 3200
लाल 2889 1689
स्थानीय 2701 1500
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2900 2900
साजें
सज्जे 1486 1431
सोजी
सोजी 2600 2150
हाइब्रीड कुम्बु
1650 1600
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुड़
अच्छू 3660 3000
अनकापल्ली 3400 3000
उन्डे 3220 2920
करीकटु 3500 3200
नं0 1 3350 3000
नं0 2 3180 2800
नं0 3 2885 2000
निजामाबाद 3910 3200
पठारी 3500 2800
पीला 3650 2950
मुड्डे 4800 2800
लाल 3550 2809
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2900 2010
मैदा
मैदा आटा 3200 2050
येम
याम 3000 2800
रबर
आर.एस.एस.-4 14700 13000
शक्कर
एम-30 4100 3900
चीनी 4200 3300
शक्कर 3950 3850
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3995 3347
एरंड का बीज 3960 2980
अलसी
अलसी 6376 4670
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7516 4000
गेंद 7000 6000
मध्यम 6100 6100
तारामीरा
7502 7000
तिल 5000*
काला 10000 3600
तिल 7700 5150
सफेद 7255 3225
नाइजर बीज 3825*
शमतील का बीज 5400 5000
फूल 3300*
कुसुम 2812 2478
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 8800 2600
गेजे 5189 2659
जेएल-24 3800 3300
जी -20 4220 3250
टीएमवी-2 5030 2100
डीएमवी-7 4590 4050
नट्टे 5713 4089
बड़ा (कोश युक्त) 5769 3100
बल्ली#हब्बू 4302 3005
बोल्ड 4705 1500
मूंगफली (खंडित) 5833 5000
मूंगफली का बीज 4780 3500
स्थानीय 5900 2800
हाईब्रीड 3031 3031
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 4000
सूरजमुखी
स्थानीय 3286 2834
सूर्यमुखी 3700 2675
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 4000 2771
सरसों 3350*
पीली (काली) 4350 3001
राई यू.पी. 3850 3750
लोही काली 4355 3500
सरसों 4200 2500
सरसौं (काली) 4260 3370
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 5000 1201
स्थानीय 2840 2350
सोयाबीन 3085 1822
होंज सीड
हांज सीड 2374 2374
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12500 7300
पान
स्थानीय 20000 16000
सुपारी
कच्चा 1800 1600
केम्पूगोटू 17309 6801
कोले 12487 7767
गोराबालू 16689 13121
चाली 21800 16611
चिप्प्ू 16569 12569
टटीबेट्टी 25099 20399
नई वैरायटी 20000 12000
पका 18099 15420
पाइलोन 2000 1700
फैक्ट्री 11169 3509
बेट्टे 29890 18889
बिलेगोटू 17569 10500
रासी 27369 23299
सुपारी 24000 14000
सराकू 47129 28000
सिप्पेगोट्टू 10239 7889
सी.क्यू.सी.ए. 17000 7499
दालें
अरहर 5050*
5190 4265
5050 5050
5050 3249
5050 5050
5050 3729
4301 4301
7850 7750
8100 7800
5500 4550
777 नई वसद इम्प 5179 3500
777 न्यू इंड 3666 3666
अरहर 10800 1500
अरहर दाल (तूर) 11200 3609
मध्यम 9400 3700
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 7500 4121
आवरे दाल
ऑवरे दाल 8000 3700
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 15000 3855
उड़द की दाल 11000 4800
एफ.क्यू. (बर्मा) 11500 6001
ठीक 8500 7900
देशी 6550 4000
राजकोट टी-9 6500 6500
स्थानीय 12000 3040
हाईब्रीड 6400 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10700 7900
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4672 2000
तूर दाल
तूर दाल 13000 6300
बंगली चना दाल
अन्य 12200 11500
चना दाल 12500 10000
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 12000 3201
गुलाबी 9500 4800
चना दाल 12000 8800
ज्वारी स्थानीय 13500 3676
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8850 8750
देशी (साबुत) 10600 2875
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 11500 7000
मध्यम 10500 4720
स्थानीय 5225 3400
स्थानीय (साबुत) 4852 4132
हरा (साबुत) 8550 1215
हाईब्रीड 5000 4200
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 6000
मटकी
मटाकी (डब्ल्यू) 6100 6001
मटकी दाल
मॉथ (डब्ल्यू) 5335 3075
मोठ दाल 5800 5700
मटर
हरा मटर 6060 400
मसूर 3325*
मसूर गोला 7000 3400
मसूर दाल 10600 3600
मसूर दाल
काला मसूर न्यू 7000 6800
मसूरी दाल 9200 6000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 7200 4800
लोबियाम्लान (साबुत-खंडित) 5505 5251
सेम
स्थानीय 1500 800
सेम (साबुत) 4000 700
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
भैंस
भैंस 60000 20000
फल
अंगूर
काला 12500 1000
नाटल 6000 2500
सफेद 5000 1428
हरा 11150 4000
अनन्नास
अनन्नास 4800 400
अनार
अनार 8700 1500
अमरूद
अमरूद 5300 400
अमरूद इलाहाबाद 1800 1750
कटहल का फल
कठहल 1800 1650
केला
एलक्की बाले 4000 1000
खांदेश 1858 225
नन्द्रा बाले 6900 3000
पका हुआ केला 6000 780
पच्छा बाले 1800 600
पलयमथोड़न 4500 900
पूवन 5600 1000
मध्यम 3000 1500
रसाकथाई 6600 6200
रोबस्टा 3600 1000
लाल केला 5952 3600
कलिंदा
तरबूज 2400 350
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 700 300
चीकू
सपोता 3225 400
नारंगी
दार्जिलिंग 11350 3200
नागपुरी 1950 1880
संतरा 6200 500
नीबू
2800 1400
पपीता
पपीता 2600 300
मरासेबू
मारासेबू 1000 1000
मुसम्मी
मौसमबी 3500 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 7400 5500
डैलीसियस 8000 4600
रॉयल डेलीसियस 5280 5220
शिमला 11000 4000
सेब 12800 2500
मसाले
अजवाईन
11300 8950
काली गिरी
उंगराब्लेड 67000 65000
गरब्लेड 63000 62000
मालाबार 63000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19350 15000
धनिया बीज
धनिया बीज 9000 5400
बदामी स्टीम 6601 2900
नारियल
ग्रेड-I 15000 5000
ग्रेड-II 9780 9780
ग्रेड-III 14500 5000
नारियल 13000 85
बड़ा 22000 1400
मध्यम 12000 420
मेथी बीज
बेस्ट 3281 3010
मेथीबीज 3301 2740
लहसुन
ओसत 4000 4000
देशी 13000 1600
लहसुन 14000 5500
लाल मिरची
लाल 11200 5000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 9000 8500
तालू 5000 2000
द्वितीय किस्म 11000 10500
ब्यादगी 20000 9000
रेड टॉप 11100 5700
लाल 12500 5000
लाल नई 12500 5000
स्थानीय 10250 2500
सफेद 11000 2000
सोंठ
बड़ा#मोटा 1800 800
वैजीटेबल - फ्रैश 3200 2800
सूखी 14000 7300
सोफ़
15950 5350
हलदी
फिंगर 9415 4600
बल्ब 9000 3580
सूखी 12000 11900
स्थानीय 6511 5866
हल्दी स्टिक 10000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
4400 4000
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 5500 5020
अमेरिकन 6000 4210
एच-4 5780 4800
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5770 4700
एफ-1054 5750 4100
एम.सी.यू 5 5809 3500
एमसीयू 5000 4800
एल.आर.ए. 5555 3900
एलएच-1556 5949 4815
एलडी-327 7081 6800
कपास (अडोनी) 5870 4498
कपास (अनजिन्ड) 5635 3000
जी.सी.एच. 5987 4200
जी-6 5325 5175
देशी 5575 3350
शंकर 431 मिमी फाइन 5895 5600
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5900 4801
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4160 3860
जूट 3200*
टी.डी. 5 5000 2500
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 15000 1000
चिंच
इमली 11323 760
करपुली ए#सी पतली 13400 12000
चपाथी 8600 4000
नन ए#सी फूल 6300 5200
लकड़ी
कसुरिना 4000 3900
यूकैलिप्टस 470 400
सुबबूल 4400 440
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 71000 69000
स्थानीय (कच्चा) 15500 9000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 6000 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 2600
आम
मैंगो - रा- राइप 4500 2000
आलू
आलू 3000 225
एफ.ए.क्यू. 1000 460
चन्द्रमुखी 400 300
चिप्स 3650 1000
ज्योति 1200 340
जालंधर 750 300
देशी 1600 150
लाल 1600 485
स्थानीय 2600 250
ककडी
खीरा 5400 400
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 550
कद्दू
कद्दू 2600 350
करेला
करेला 7000 800
कसावा
टैपियोका 3000 1600
कोयला
पेठा 3100 800
कोलाकैसिया
11500 10000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5600 800
ग्वार
ग्वार 3500 2700
गाजर
गाजर 5300 200
पुसाकेसर 900 700
चुकन्दर
बीटरूट 4000 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 300
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 1800
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 400
टमाटर
टमाटर 2600 150
देशी 1200 100
स्थानीय 1000 100
हाइब्रिड 1700 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 1000
धनिया
धनिया 2000 300
स्थानीय 11500 100
नूल खोल
नूल खोल 2800 800
नीबू
1650 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3400 200
प्याज
छोटा 3300 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1600 850
तेलगी 830 200
नासिक 1380 600
पूना 1100 250
प्याज 3356 100
पूसा-लाल 960 280
पोले 715 250
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2200 800
मध्यम 752 100
लाल 1200 100
स्थानीय 1700 100
सफेद 1100 340
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3800 800
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 1000 600
फूलगोभी 6400 100
स्थानीय 1500 373
बैंगन
गोल 2500 450
गोल#लम्बा 2000 400
बैंगन 4600 200
बंदगोभी
गोभी 3000 35
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2400 500
भिन्डी
भिन्डी 7000 500
मटर खेत
मटर 6200 500
मेथी
मेथी 2000 400
मूली
मूली 3000 150
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1000 500
मोगरी
800 700
रतालू
शकरकन्द 4300 360
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4000 800
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5800 2300
लौकी
बोटल गौर्ड 5200 200
शलगम
मिर्च 7500 200
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 2400
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 11000 500
सीजन लीवस
सीजन लीवस 600 250
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 2500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8000 300
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6400 800
हांथी रतालू
2400 1000