తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
1/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  903
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1821 1300
एम.पी. शरबती 1935 1380
कल्याण 1705 1425
दड़ा 1620 1170
देशी 1540 1400
बंसी 2800 1650
मध्यम 1561 1415
महाराष्ट्र 2189 1540 1525
मिल क्वालिटी 1600 1351
मिलबर 1450 1400
राजस्थान टुकड़ी 1750 1700
लोक-1 1824 1390
लोकवान 1876 1211
लोकवान एम.पी. नं0 1 1390 1360
लोकवान गुजरात 1605 1300
शरबती 2500 1800
स्थानीय 2500 1400
सुपर फाइन 1705 1400
सफेद 1780 1409
सोना 1620 1575
चावल
1009 कार 2550 1450
अलूर सन्ना 2500 2000
आई आर-8 2800 2600
ए.पी. कच्चा चावल 5293 2800 2500
कच्चा बासमती 3500 2250
चिवड़ा 2800 1460
जया 3600 3100
तृतीय 3100 201.5
पूसा बासमती कच्चा (पुराना) 3200 3200
फाइन 4600 2560
बी.पी.टी. 4400 3500
मटा उसना 3950 3300
मध्यम 4600 1830
मसूरी 3150 2450
मोटा 2400 1333
रतनाचुड़ी (7185-749) 2900 2800
सुपर फाइन 4050 3950
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5200 3500
सोना 3100 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2350 2300
सोना महिन 3500 3400
जव 1100*
दरा 1440 1000
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4450 1000
ज्वार हाईब्रीड 1850 1041
सफेद 4500 1350
हाईब्रिड 1500 1250
धान Common:1360 Grade-A:1400
1001 1400 1290
5001 1600 1250
आई . आर. 36 1570 1420
आई .आर. 50 1459 1459
आई .आर. 64 1366 1330
आई.आर.20 1450 1250
ए. पुन्नी 2000 1900
एएसटी 16 1564 1300
एडीटी 36 1600 1100
एडीटी 37 1795 1105
एडीटी 39 1719 1719
एडीटी 43 1505 NR
एमटीयू-1001 1430 1345
एमटीयू-1010 1500 1260
एमटीयू-2077 1400 1350
धान 1800 1160
नं0 2716 1725 1720
पैडी डप्पा 1600 919
पैडी मध्यम 1900 1313
पैडी महीन 2470 1200
पैडी मोटा 1360 1300
पपटला 1991 1372
बी.टी. 2000 2000
बी.पी.टी. 2500 1000
मसूरी 1650 1550
रतना 1620 1610
राइट पौन्नी 1664 1664
व्हाईट कार 1587 1463
सुपर पोन्नी 1585 1134
सम्बा मसूरी 2096 1331
स्वर्ण मसूरी (नया) 1540 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1558 1310
सिन्ना पोन्नी 1704 1519
सीओ. 43 1525 1078
सोना 2450 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 1700 1310
हंसा 1607 1225
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2251 2251
बाजरा 1250*
देशी 1375 1000
बोल्ड 1350 1250
स्थानीय 1550 1200
हाईब्रीड 1510 1125
मक्का 1310*
देशी लाल 1728 1175
देशी सफेद 1330 1200
पीला 1500 1050
फाइन 1310 1310
मध्यम 1300 1250
स्थानीय 1420 850
हाइब्रिड 1310 1130
हाइब्रिड#स्थानीय 4463 1200
रागी 1550*
फाइन 2400 2000
स्थानीय 1750 1600
हाइब्रिड 4019 4019
अन्य
गुड़
काला 1600 1500
पठारी 3210 3100
पीला 3390 3370
लाल 3480 3350
नरियल
नारियल 20000 1000
श्रेणी-2 15000 6000
येम
याम 1200 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12700 12400
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 4055 2700
अलसी
अलसी 3710 3690
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10800 4000
जिंगेली
काला 12375 6700
निचोड़ा हुआ 3810 3795
सफेद 11670 6000
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 4365 4000
मूँगफली 4000*
3950 2780
गेजे 4881 2259
जेएल-24 4200 3900
टीएमवी-2 4861 2942
बड़ा (कोश युक्त) 4369 3000
बोल्ड 4415 2500
मूंगफली (खंडित) 5233 3250
स्थानीय 5150 2330
हाईब्रीड 4375 4005
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4000
सूरजमुखी
स्थानीय 4380 1408
सूर्यमुखी 3500 NR
हाइब्रिड 3325 3325
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2215
सरसों 3050*
पीली (काली) 3620 3250
लोही काली 3275 3000
सरसों 3550 2880
सरसौं (काली) 3620 2960
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 1500 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3790 2900
सोयाबीन 3600 1500
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 4400 1850
सुपारी
गोराबालू 23069 11060
रासी 45609 35899
लाल 23500 23500
सुपारी 26500 20000
सफेद 24500 24500
सिप्पेगोट्टू 11289 6789
दालें
अरहर 4350*
4100 3550
अरहर 5323 3100
अरहर दाल (तूर) 6750 6500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4200 2864
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 8000 3500
देशी 5700 4800
स्थानीय 7000 5900
उर्द की दाल
उड़द की दाल 8600 6020
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 2981 2060
तूर दाल
तूर दाल 7800 6400
बंगली चना दाल
चना दाल 4500 3200
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 3900 2300
गुलाबी 3200 2800
चना (खंडित) 4100 3900
ज्वारी स्थानीय 4500 1900
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3100 3000
देशी (साबुत) 3685 2700
मूँग 4600*
मध्यम 6600 5450
स्थानीय 6051 5500
हरा (साबुत) 9000 1500
मसूर
(साबुत) 5000 4300
छोटा (साबुत) 6420 5500
देशी (साबुत) 5200 2250
स्थानीय 5100 2151
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3600 2611
सेम
सेम (साबुत) 3600 1100
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 10000 3000
बैल
बैल 16866 14000
भेड़
मध्यम भेड़ 8000 5000
भैंस
भैंस 12222 10000
फल
अंगूर
काला 7000 1000
हरा 12000 10000
अनन्नास
अनन्नास 4000 1600
अनार
अनार 9167 2500
अमरूद
अमरूद 2800 400
आम
चौसा 11000 1600
केला
250 100
400 200
150 130
खांदेश 1300 300
चम्पा 2200 1100
नन्द्रा बाले 6500 4300
पका हुआ केला 7000 40
पलयमथोड़न 3000 1600
पूवन 5500 3000
मध्यम 2260 550
रसाकथाई 6100 5900
रोबस्टा 3000 1000
लाल केला 5500 4500
सामान्य बड़ा 3000 3000
कलिंदा
तरबूज 1667 1300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
चीकू
सपोता 4000 1000
नारंगी
मध्यम 1800 1600
संतरा 5700 4700
पपीता
पपीता 2500 500
मुसम्मी
मौसमबी 3000 1400
सेब
अमेरिकन 15000 12000
कश्मीर#शिमला-2 6900 4200
गोल्डन 2000 1500
डैलीसियस 7700 3500
रॉयल डेलीसियस 9000 3000
शिमला 2100 1200
सेब 14500 1000
मसाले
काजू
जम्बू 52500 52300
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 67000
गरब्लेड 71000 70000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9805 7000
धनिया बीज
धनिया बीज 11215 2250
नारियल
नारियल 8200 700
लहसुन
ओसत 4000 3050
देशी 5300 500
लहसुन 10000 1700
लाल मिरची
लाल 9000 4200
सुखी मिर्ची
कड्डी 9249 1869
तृतीय किस्म 3500 2500
द्वितीय किस्म 5800 3500
प्रथम किस्म 9000 5500
रेड टॉप 9800 8500
लाल 5600 4300
लाल नई 7800 6200
सफेद 4300 3200
हाइब्रीड 6000 4200
सोंठ
बड़ा#मोटा 4700 4500
वैजीटेबल - फ्रैश 7000 5500
सूखी 29000 26500
हाईब्रीड 11000 9000
हलदी
फिंगर 6200 4190
बल्ब 6800 3220
हल्दी 5910 5910
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4955 3505
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4300 4000
एफ-1054 5000 2799
एम.सी.यू 5 5100 3500
एल.आर.ए. 3850 3500
एलडी-327 4700 3750
कपास (अडोनी) 5579 4575
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
जी.सी.एच. 4499 1269
देशी 4100 3900
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5454 4419
जूट 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2700 2200
वनोत्पाद
चिंच
इमली 7000 2400
करपुली ए#सी पतली 10500 6000
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6500 4500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8700 6500
सब्जी
काली तोरी 2200 500
अन्य सब्जियॉ 3000 2000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 2500 2300
अमरथस
अमरंथस 3000 1600
आम
मैंगो - रा- राइप 7000 2000
आलू
आलू 4200 500
एफ.ए.क्यू. 1875 1700
ज्योति 1900 1640
देशी 2050 1000
लाल 1870 1600
स्थानीय 3000 1000
ककडी
खीरा 3000 280
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 525
कद्दू
कद्दू 2200 400
करेला
करेला 6000 400
कसावा
टैपियोका 3000 1200
कोयला
पेठा 2200 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 600
ग्वार
ग्वार 5600 1575
गाजर
गाजर 6400 563
चुकन्दर
बीटरूट 4000 700
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 200
चाऊ चाऊ
चाव चाव 600 500
टमाटर
टमाटर 5000 300
देशी 3185 1000
शंकर 2200 1500
स्थानीय 2500 300
हाइब्रिड 5000 250
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 700 500
धनिया
धनिया 5000 1000
नूल खोल
नूल खोल 1200 300
प्याज
छोटा 3500 2400
द्वितीय किस्म 1500 800
नासिक 2700 1500
प्याज 4500 250
प्रथम किस्म 2200 1700
बड़ा 3500 2300
लाल 2800 610
स्थानीय 2000 700
सफेद 1230 860
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 1800
फूलगोभी
फूलगोभी 8200 300
स्थानीय 3600 2000
बैंगन
गोल 900 500
गोल#लम्बा 4000 450
बैंगन 4000 200
बंदगोभी
गोभी 3000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6500 2500
भिन्डी
भिन्डी 4200 500
मटर खेत
मटर 6000 700
मूली
मूली 2500 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2200 425
रतालू
शकरकन्द 2000 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1600
लौकी
बोटल गौर्ड 2300 200
शलगम
मिर्च 3700 1200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 300
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1000 800
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 4000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 19000 1000