తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
22/9/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1482
(till 17:06 30)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 15800 15300
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6680
सरसों का तेल
11500 7400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5000 2400
गेहूँ 1625*
Sonalika 1800 1550
147 औसत 1841 1455
एच.डी. 1595 1515
कल्याण 1790 1500
दड़ा 2200 1150
देशी 2500 1700
पी.आई .एस.एस.आई 1830 1405
फर्मी 1800 1600
बंसी 1710 1700
मध्यम 1700 1500
मध्यम फाइन 2800 2500
महाराष्ट्र 2189 2000 1500
मिल क्वालिटी 1650 1550
मिलबर 1550 1525
यू.पी. 301 1650 1620
राजस्थान टुकड़ी 1750 1725
लाल 2300 1900
लोक-1 1725 1700
लोक-1 (नीलामी रेट) 1785 1480
लोकवान 1801 1400
लोकवान गुजरात 1745 1530
शरबती 2000 1575
स्थानीय 3000 1515
सफेद 2550 1725
चावल
1009 कार 5000 1500
आई आर 20 3280 2850
आई आर-8 3800 2500
उसना चावल 2900 2550
एच.वाई वी. 2750 2650
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2850 2600
चिवड़ा 2250 1600
जया 4000 2300
तृतीय 2800 1500
फाइन 6000 2100
फाइन (बासमती) 8600 8400
बासूमती 9000 8800
बी.पी.टी. 4700 3400
मटा उसना 4700 4600
मध्यम 4500 2100
मसूरी 2600 2500
मोटा 4400 2000
मोटा (कोर्स) उसना 2500 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2600
सुपर फाइन 6000 3000
सामान्य 5000 1800
सोना 5400 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 2550
हन्सा 2450 2350
जव 1325*
दरा 1725 1180
देशी 1550 1450
ज्वार Hybrid:1700 Maldandi:1725
ज्वार (पीली) 1780 1720
ज्वार (सफेद) 2850 1250
ज्वार हाईब्रीड 1354 1342
लाल 3900 3010
स्थानीय 1680 1630
सफेद 2800 2225
धान Common:1550 Grade-A:1590
1001 1700 1400
5001 1510 1470
आई . आर. 36 1615 1400
आई .आर. 50 1932 1599
आई .आर. 64 1510 1400
ए. पुन्नी 2300 1414
एएसटी 16 2000 1600
एडीटी 36 1880 1400
एडीटी 37 1985 1212
एडीटी 43 1960 1385
एमटीयू-1001 1600 1450
एमटीयू-1010 1760 1300
टी.के.एम.9 1756 1665
ठीक 1600 1500
धान 2450 1250
नं0 2716 1870 1730
पैडी मध्यम 2100 1275
पैडी महीन 2800 1250
पैडी मोटा 1700 1185
पोन्नी 2616 1800
बासुमती 2450 1700
बासमती 1,509 2531 1951
बी.पी.टी. 2550 1350
मसूरी 2500 1510
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
रतना 1665 1640
राइट पौन्नी 2417 1575
लाल 1650 1550
व्हाईट कार 1845 1719
सुपर पोन्नी 2000 1600
सम्बा मसूरी 1590 1480
स्वर्ण मसूरी (नया) 1590 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1720 1500
सामान्य 2200 1245
सीओ. 43 1800 1540
सोना 2400 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1600 1400
सोना महसूरी 1900 1700
हंसा 1621 1229
बाजरा 1425*
छोटा 1500 1440
देशी 1425 900
बोल्ड 1480 1000
स्थानीय 1360 1030
हाईब्रीड 1400 920
मक्का 1425*
देशी लाल 1500 950
देशी सफेद 1740 1330
पीला 1625 1000
फाइन 1500 1365
मध्यम 1650 1440
लाल 1300 1100
व्हाइट (सफेद) 1300 1210
स्थानीय 1580 700
हाइब्रिड 1500 900
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1600 1200
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1110
रागी 1900*
फाइन 3500 3000
लाल 2369 2289
स्थानीय 2800 1500
साजें
सज्जे 1069 1069
सोजी
सोजी 3800 2450
हाइब्रीड कुम्बु
1800 1750
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1800
गुड़
अनकापल्ली 4400 3800
करीकटु 4070 3600
काला 3420 3020
दिसारा 3700 3500
नं0 2 3667 3667
नं0 3 2600 2000
पठारी 4050 3100
पीला 4300 2990
मुड्डे 5200 3200
लाल 3950 2700
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 1170
टूटे चावल
चिवड़ा 1400 1400
मैदा
मैदा आटा 2750 1180
येम
याम 2000 1500
रबर
आर.एस.एस.-4 13200 12800
शक्कर
एम-30 4250 4100
चीनी 4800 3400
मध्यम 4600 4300
शक्कर 4200 4100
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4550 4175
एरंड का बीज 4425 3209
अलसी
अलसी 4640 4200
कोपरा Milling:6500 Ball:6785
कोपरा 14000 7000
गेंद 12900 12000
छोटा 12000 8000
तिल 5300*
काला 8100 4500
गज्जर 6000 5000
तिल 7000 5500
सफेद 8780 5000
मूँगफली 4450*
गेजे 5361 1870
जेएल-24 5000 4500
जी -20 4225 2580
टीएमवी-2 4909 1760
डीएमवी-7 5300 4600
बड़ा (कोश युक्त) 4200 2830
बल्ली#हब्बू 3983 2556
बोल्ड 3515 2250
मूंगफली (खंडित) 5208 2310
स्थानीय 4800 1612
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8800 3000
सूरजमुखी
स्थानीय 3500 1758
सूर्यमुखी 3140 2669
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 4100*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3400
सरसों 3700*
पीली (काली) 3950 2920
बड़ी 100 कि.ग्रा. 3655 3145
लोही काली 3825 3200
सरसों 4200 3000
सरसौं (काली) 4000 3050
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 4825 4125
सोयाबीन Black:3050 Yellow:2775
पीला 3090 2200
सोयाबीन 4200 1500
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11120 9000
पान
स्थानीय 6000 5000
सुपारी
कच्चा 1550 1300
नई वैरायटी 24400 13000
लाल 19500 3450
सुपारी 29000 15000
सफेद 20500 20000
सी.क्यू.सी.ए. 18500 8300
दालें
अरहर 5450*
6450 4300
5450 2500
अरहर 7200 2579
अरहर दाल (तूर) 8000 2000
मध्यम 6900 6300
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 3215
उड़द 5400*
उड़द (साबुत) 10200 2500
उड़द की दाल 11000 5950
एफ.क्यू. (बर्मा) 8600 7000
देशी 5800 2750
राजकोट टी-9 6000 6000
स्थानीय 6000 2388
हाईब्रीड 5500 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 7800 5350
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 8000 5000
तूर दाल
अन्य 6050 5600
तूर दाल 7800 5200
बंगली चना दाल
अन्य 7800 6755
चना दाल 8500 6330
बंगाली चना 4000*
औसत (साबुत) 8300 3011
कॉटा 5560 4800
गुलाबी 6200 5500
चना दाल 7890 7810
छोटा (खंडित) 6400 6250
ज्वारी स्थानीय 6009 2860
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6150 6050
देशी (साबुत) 7140 4370
सफेद (साबुत) 5300 5300
साहसिक 7000 6800
मूँग 5575*
छोटा (खंडित) 8200 8000
बोल्ड 7200 7000
मूंग दाल-1 8050 5700
मध्यम 5575 5225
स्थानीय 4916 2641
स्थानीय (साबुत) 5600 3600
हरा (साबुत) 8000 2330
हाईब्रीड 5575 5100
मूग दाळ
मूंग दाल 14000 5150
मटकी दाल
मोठ दाल 6700 6500
मटर
हरा मटर 4200 3100
मसूर 3950*
कला मसूर न्यू 6780 3300
मसूर गोला 5500 3800
मसूर दाल 10700 3900
मसूर दाल
काला मसूर न्यू 9000 8300
मसूर गोला 5200 5100
मसूरी दाल 7200 4700
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 7000 4426
सेम
सेम (साबुत) 5300 1000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 17100 8200
भैंस
भैंस 60000 30000
फल
अंगूर
काला 8300 1000
सफेद 3500 2500
हरा 10000 1200
अनन्नास
अनन्नास 6400 400
अनार
अनार 7500 500
अमरूद
अमरूद 2600 475
अमरूद सरदार 1300 1100
केला
अमृतपानी 350 150
इग्निशन रेकी (लाल) 400 200
इग्निशन रेकी (सफेद) 300 100
एलक्की बाले 6500 1000
करपुरा 9000 7000
खांदेश 485 300
देसी (विघटित) 1400 100
नन्द्रा बाले 7600 1000
नौटी बाले 1800 800
पका हुआ केला 6400 40
पच्छा बाले 2600 700
पलयमथोड़न 5000 1500
पूवन 7000 1300
भूषवाली पंचा 280 100
मध्यम 3100 775
रसाकथाई 6900 6400
रोबस्टा 3800 1000
लाल केला 7000 4000
सामान्य बड़ा 560 533
कलिंदा
तरबूज 3000 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1600 300
चीकू
सपोता 2400 400
ताबडा भोपळा
सीताफल 1000 950
नारंगी
संतरा 7400 555
नीबू
4400 2800
पपीता
पपीता 3300 500
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1000 500
मुसम्मी
मौसमबी 5000 600
सेब
अमेरिकन 9000 2100
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6500 3000
कश्मीर#शिमला-2 8600 1800
गोल्डन 4450 4400
डैलीसियस 9200 1840
रॉयल डेलीसियस 5950 5850
शिमला 24000 2000
सेब 11563 1250
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 45000 43000
गरब्लेड 44500 43500
मालाबार 38000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19695 9500
धनिया बीज
धनिया बीज 12000 3169
मध्यम हरा 4080 3500
नारियल
ग्रेड-I 20000 6000
ग्रेड-III 16750 12000
नारियल 13000 1000
बड़ा 29000 2600
मध्यम 16000 1000
मेथी बीज
मेथीबीज 4000 1600
लहसुन
ओसत 3870 1200
देशी 4300 800
यू.पी. 2200 1400
लहसुन 8400 1500
लाल मिरची
लाल 8500 3000
श्रेणी-2 10900 10500
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 6300 4500
तालू 2300 1000
द्वितीय किस्म 8400 8000
ब्यादगी 18500 13500
लाल 7600 3200
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 3500 3000
सूखी 12400 9500
सोफ़
9500 3350
हलदी
फिंगर 9519 5000
बल्ब 9000 5159
राजापुरी 9250 6200
सूखी 9500 8950
हल्दी 6850 4000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:4020 Long staple:4320
5020 4300
4400 4200
4500 4200
170-सी2 (जिन्ड) 5250 4450
अमेरिकन 4465 3900
एम.सी.यू 5 5000 3800
एमसीयू 4100 3700
एल.आर.ए. 4733 4000
कपास (अडोनी) 4160 4050
कपास (अनजिन्ड) 5400 3050
कृष्णा 4100 4100
देशी 4922 4100
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5050 2700
जूट 3500*
टी.डी. 5 3800 2450
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 2000 1500
चिंच
इमली 13000 1900
करपुली ए#सी पतली 10600 10600
चपाथी 5000 3800
नन ए#सी पतली 9800 9800
नन ए#सी फूल 6000 5300
फूल ए#सी 5700 5700
जलाऊ लकड़ी
जलाऊ लकड़ी 410 200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 480 400
सुबबूल 370 370
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 14000 11600
मुनक्का
किशमिश 16000 12000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 5000 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 9500 5000
आलू
आलू 2800 120
एफ.ए.क्यू. 500 205
कुफरी गिरीराज 350 200
चन्द्रमुखी 400 300
चिप्स 1300 1100
ज्योति 1200 470
जालंधर 500 300
देशी 1100 100
बड़ा 2200 1950
लाल 1000 250
स्थानीय 1300 200
ककडी
खीरा 4000 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 600
कद्दू
कद्दू 3800 180
करेला
करेला 6000 400
कसावा
टैपियोका 2900 700
कोयला
पेठा 2800 500
लोकी 800 500
कोलाकैसिया
6300 750
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5800 800
ग्वार
ग्वार 4225 1500
गाजर
गाजर 5500 1000
गोल तुरई
2600 800
चुकन्दर
बीटरूट 5500 600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4400 700
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3400 3000
टमाटर
टमाटर 4500 90
देशी 3400 200
स्थानीय 2750 200
हाइब्रिड 4000 400
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1171 800
दागदार तुरई (परवल)
4000 500
धनिया
धनिया 8000 500
स्थानीय 6000 5800
नूल खोल
नूल खोल 5000 1071
नीबू
3800 1500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1300 300
प्याज
छोटा 9000 6000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1800 1200
द्वितीय किस्म 2100 1000
नासिक 2600 1300
पूना 2300 1000
प्याज 10753 500
प्रथम किस्म 2400 1500
पूसा-लाल 1920 430
बड़ा 3000 1800
बीलरी लाल 3000 2400
लाल 2800 100
स्थानीय 3000 500
सफेद 2000 190
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1500 1200
पालक (भाजी)
150 100
फरसबी
6000 5000
फूलगोभी
फूलगोभी 6400 300
स्थानीय 8000 544
बैंगन
अरकासिला मट्टीगुला 2200 400
गोल 3500 400
गोल#लम्बा 5000 400
बैंगन 5350 300
बंदगोभी
गोभी 4600 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 12000 4000
भिन्डी
भिन्डी 4000 150
मटर खेत
मटर 4600 2000
मेथी
मेथी 5350 4450
मूली
मूली 2400 240
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 600
रतालू
2500 2400
शकरकन्द 4400 700
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3900 750
लोकी
2000 530
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8400 1000
लौकी
बोटल गौर्ड 3700 NR
शलगम
मिर्च 8000 800
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1200 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3500 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 9800 1000
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 2400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 15000 300
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8400 650
हांथी रतालू
2800 900