తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/11/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1124
(till 17:04 08)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1800 1660
147 औसत 1800 1700
एच.डी. 1775 1435
कल्याण 2580 1575
दड़ा 1800 1400
देशी 2040 1415
पी.आई .एस.एस.आई 2350 1825
फर्मी 1750 1650
महाराष्ट्र 2189 2996 1490
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 2070 1680
लाल 3400 3200
लोक-1 1750 1700
लोकवान 2405 1055
शरबती 3700 1850
सेचर नं0 1 2605 1500
स्थानीय 3200 1400
सफेद 2400 1900
सोना 1550 1450
चावल
आई आर 20 2980 2560
आई आर-8 2800 2300
एच.वाई वी. 2650 2450
चिवड़ा 1800 1300
जया 3500 2800
तृतीय 2200 1920
परिमल (नया) 2900 2700
फाइन 6100 1980
बासूमती 7600 7300
बासमती पैडी 2750 1550
बी.पी.टी. 4400 3500
मटा उसना 3400 2700
मध्यम 4400 1700
मसूरी 2800 1850
मोटा 4000 1760
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2600 2200
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3300 1700
सोना 3600 3200
सोना मंसूरी नन बासमती 2000 1750
सोना महिन 3300 3200
जव 1150*
दरा 1700 1370
देशी 1160 1140
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2499 1650
ज्वार (सफेद) 2900 1255
ज्वार हाईब्रीड 1400 1400
लाल 2276 1600
स्थानीय 1500 1250
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1211 1000
धान Common:1410 Grade-A:1450
2410 1900
1450 1062
1210 1190
1600 1550
1800 1500
1425 1275
2401 2250
1210 1190
1082 1062
1200 1180
2220 1405
1220 1140
1410 1000
1170 1150
1075 1000
2961 1500
1001 1520 1000
आई . आर. 36 1460 1110
आई . आर. 64 1369 1337
आई .आर. 64 1576 1410
ए. पुन्नी 2250 1252
एएसटी 16 1750 1400
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1525 987
एडीटी 39 1550 1300
एडीटी 43 1750 1265
एमटीयू-1001 1565 1350
एमटीयू-1010 1650 1360
एमटीयू-2077 1370 1360
कल्चर 1560 1480
जी.आर. 11 1515 1260
टी.के.एम.9 1292 1133
धान 14500 1200
नं0 2716 1675 1500
पैडी मध्यम 1450 940
पैडी महीन 1820 1215
पैडी मोटा 1500 1170
पोन्नी 2668 1500
बासुमती 2661 1500
बी.पी.टी. 2630 1150
मसूरी 1700 1430
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
लाल 1600 1500
सुपर पोन्नी 2200 1280
सम्बा मसूरी 1870 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1040
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1360 1180
सीओ. 43 1820 1280
सोना 2400 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2500 1500
हंसा 1551 1188
बाजरा 1275*
देशी 1710 1050
बोल्ड 1300 1180
स्थानीय 1340 1340
हाईब्रीड 2400 1200
मक्का 1325*
देशी लाल 1701 1320
देशी सफेद 1625 1340
पीला 1655 1300
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
व्हाइट (सफेद) 1600 1400
स्थानीय 1586 1000
हाइब्रिड 1639 1300
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1600 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1250
रागी 1650*
फाइन 2200 1900
लाल 1609 1560
स्थानीय 1900 1700
सोजी
सोजी 2200 2080
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 3000 2000
गुड़
अनकापल्ली 3580 1925
उन्डे 3120 2900
नं0 3 2500 2000
पठारी 2740 2660
पीला 3410 2050
मुड्डे 4000 2100
लाल 3500 2150
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1700
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6100 5680
नरियल
नारियल 21000 7000
मैदा
मैदा आटा 2600 1850
रबर
आर.एस.एस.-4 10800 10400
शक्कर
एम-30 3125 2875
चीनी 3310 2580
शक्कर 2950 2800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3850 3615
एरंड का बीज 3875 2800
अलसी
अलसी 4400 3950
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 6700 6400
जिंगेली
काला 5190 4000
सफेद 9920 4809
तिल 4700*
काला 15060 6250
तिल 7800 5000
लाल 8985 6250
सफेद 9475 4750
मूँगफली 4030*
4500 3400
गुंगरी (कोशयुक्त) 7800 7200
टीएमवी-2 4750 2100
डीएमवी-7 4860 4100
नट्टे 3500 3000
बड़ा (कोश युक्त) 5350 3000
बोल्उ करनेल 5480 4000
बोल्ड 4675 3275
मूंगफली (खंडित) 5416 4010
मूंगफली का बीज 6686 3624
स्थानीय 5200 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 14000 3500
सूरजमुखी
स्थानीय 4420 3900
सूर्यमुखी 3600 3500
हाइब्रिड 3700 3310
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4100 3800
सरसों 3100*
पीली (काली) 4850 3870
लोही काली 4420 3700
सरसों 4600 3000
सरसौं (काली) 5410 3100
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 7525 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4070 2300
स्थानीय 3500 2560
सोयाबीन 3700 2600
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11355 7825
सुपारी
कच्चा 3600 1200
रासी 29169 24009
सुपारी 27500 17000
दालें
अरहर 4425*
अरहर 13000 7500
अरहर दाल (तूर) 19800 11000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4500 3800
आवरे
ऑवरे दाल 5800 3800
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 17000 4500
उड़द की दाल 13200 12650
देशी 15000 5855
स्थानीय 14000 6500
हाईब्रीड 6430 6320
उर्द की दाल
उड़द की दाल 18500 15000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 5300 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8600 8000
तूर दाल
तूर दाल 17500 14000
बंगली चना दाल
7000 6040
औसत (साबुत) 6600 3500
गुलाबी 4900 3800
चना (खंडित) 5000 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5780 5700
देशी (साबुत) 5770 4295
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 12000 9500
मध्यम 8500 6150
स्थानीय 7730 5000
स्थानीय (साबुत) 6450 6400
हरा (साबुत) 10500 4605
हाईब्रीड 10255 7505
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 10300
मटकी दाल
5525 5055
मटर
हरा मटर 4500 2500
मसूर 3075*
11600 7500
7025 6800
10600 7025
(साबुत) 11500 7800
देशी (साबुत) 11000 3655
स्थानीय 11800 3800
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 8500 7200
सेम
सेम (साबुत) 6000 3800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
भैंस
भैंस 60000 10000
फल
अंगूर
काला 5800 4300
हरा 7100 5000
अनन्नास
अनन्नास 3500 800
अनार
अनार 9500 5000
अमरूद
अमरूद 2500 800
केला
100 50
160 70
180 80
180 100
200 100
350 150
एलक्की बाले 2600 1000
खांदेश 550 200
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 3500 1000
नौटी बाले 1500 700
पका हुआ केला 3000 30
पच्छा बाले 900 600
पलयमथोड़न 3000 800
पूवन 3600 900
मध्यम 2700 510
रसाकथाई 3200 2800
रोबस्टा 2150 600
लाल केला 3700 3500
सामान्य बड़ा 571 500
कलिंदा
तरबूज 1450 1000
चीकू
सपोता 3220 2000
नारंगी
मध्यम 3450 2910
संतरा 4000 1400
पपीता
पपीता 2200 400
मुसम्मी
मौसमबी 3500 1400
सेब
अमेरिकन 6000 1680
कश्मीर#शिमला-2 5440 4200
गोल्डन 6000 4000
डैलीसियस 10000 1400
महाराजी 2240 625
रॉयल डेलीसियस 5500 3500
शिमला 5000 2500
सेब 6000 1550
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 59000 59000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17225 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 17000 7000
पूर्ण हरा 10000 7500
नारियल
नारियल 9500 900
बड़ा 1800 1600
मेथी बीज
मेथीबीज 9500 5000
लहसुन
देशी 14000 1500
लहसुन 15000 3500
लाल मिरची
लाल 15000 4500
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 16000 12000
तृतीय किस्म 5000 300
तालू 7000 4500
द्वितीय किस्म 9000 6000
प्रथम किस्म 12000 10000
ब्यादगी 17000 14000
मन्कटटू 12500 11000
लाल 11300 7200
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 2333 2300
वैजीटेबल - फ्रैश 3200 2000
सूखी 27500 8000
हाईब्रीड 5000 4800
हलदी
फिंगर 11539 4000
बल्ब 9911 5520
सूखी 11500 10500
हल्दी स्टिक 11000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सी2 (जिन्ड) 4000 4000
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 3970 3870
अमेरिकन 4457 3800
एच.बी. (अनजिन्ड) 5480 3980
एच-4 4350 3950
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4050 4050
एम.सी.यू 5 4600 3000
एल.आर.ए. 3800 3200
कपास (अडोनी) 4100 4000
कपास (अनजिन्ड) 4900 3400
कपास (जिन्ड) 4100 3936
जी-6 4100 3890
देशी 4510 3800
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
मूंगारी (जिन्ड) 4000 3600
शंकर 431 मिमी फाइन 4500 4250
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4400 3850
सविता 4000 3800
जूट 2700*
टी.डी. 5 4900 3600
वनोत्पाद
चिंच
इमली 10000 2800
चपाथी 6300 5700
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 6050 3200
लकड़ी
510 460
4400 4400
यूकैलिप्टस 470 400
सूकामेवा
काजू
63000 62800
स्थानीय (कच्चा) 11000 7500
मुनक्का
किशमिश 18000 14000
सब्जी
काली तोरी 4000 1100
अन्य सब्जियॉ 3000 700
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 1000
अमरथस
अमरंथस 3500 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3600 3200
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 1800
आलू
(लाल नैनीताल) 1000 900
आलू 3800 200
एफ.ए.क्यू. 810 540
चिप्स 1600 1000
ज्योति 1200 700
जालंधर 2000 500
देशी 1500 150
बड़ा 3200 2400
लाल 1000 800
स्थानीय 2500 300
ककडी
खीरा 4500 500
कच्चे केले
कच्चा केला 3800 500
कद्दू
कद्दू 2800 500
करेला
करेला 7000 1000
कसावा
टैपियोका 2000 1000
कोयला
पेठा 4200 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7500 900
ग्वार
ग्वार 3200 2000
गाजर
गाजर 6000 500
चुकन्दर
बीटरूट 6000 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 5500 8
टमाटर
टमाटर 5600 334
देशी 4000 850
स्थानीय 4500 200
हाइब्रिड 5000 530
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 2500 1500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 5000 3000
धनिया
धनिया 2500 300
स्थानीय 9500 1482
नूल खोल
नूल खोल 2400 1800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 900 400
प्याज
छोटा 6000 4000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2350 2250
द्वितीय किस्म 1500 400
नासिक 4100 430
पूना 2800 2000
प्याज 6754 150
प्रथम किस्म 3000 1600
पूसा-लाल 3000 600
बंगलौर - छोटा 600 100
बड़ा 5800 2600
बीलरी लाल 2200 1800
लाल 2900 100
स्थानीय 2400 600
सफेद 3100 655
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4500 1400
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 1000 800
फूलगोभी 7000 110
स्थानीय 2500 1300
बैंगन
गोल#लम्बा 3000 200
बैंगन 6000 200
बंदगोभी
गोभी 4000 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 2500
भिन्डी
भिन्डी 5500 800
मटर खेत
मटर 2500 1000
मेथी
मेथी 2000 400
मूली
मूली 2000 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2500 500
रतालू
शकरकन्द 1600 250
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8500 1300
लौकी
बोटल गौर्ड 6000 300
शलगम
मिर्च 8000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 12000 5
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 1200
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 2200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10500 250
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8500 886