తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
15/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  1101
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 उत्तम 1450 1395
147 औसत 1810 1300
एम.पी. शरबती 1882 1386
कल्याण 1730 1325
चन्दौसी 3000 2900
दड़ा 1640 1170
देशी 1550 1435
पी.आई .एस.एस.आई 1750 1110
बंसी 2800 1455
मैक्सिकन 1899 1000
मध्यम 3600 1450
महाराष्ट्र 2189 2250 1440
मिल क्वालिटी 1600 1340
मिलबर 1400 1350
राजस्थान टुकड़ी 1775 1275
लाल 2550 1550
लोक-1 2300 1125
लोकवान 1839 1150
लोकवान गुजरात 1600 1310
शरबती 2300 1800
सेचर नं0 1 1970 1375
स्थानीय 3000 1350
सुपर फाइन 2600 2400
सफेद 2611 1161
सोना 2200 1575
चावल
1009 कार 5500 2000
अलूर सन्ना 2500 2000
आई आर-8 2570 2350
एच.वाई वी. 2350 2250
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2600 1000
तृतीय 2350 1870
फाइन 7500 2200
बासमती दावत 5000 3000
बी.पी.टी. 4500 3400
मध्यम 4600 1840
मसूरी 3150 2400
मोटा 4400 1750
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 9500 3000
सरबती कच्चा 3260 2460
सामान्य 3200 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5300 3200
सोना 5420 2900
सोना मंसूरी नन बासमती 2800 2500
सोना महिन 5200 5100
हन्सा 2500 2300
जव 1100*
दरा 1520 1010
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 1600 1600
ज्वार (सफेद) 4400 859
ज्वार हाईब्रीड 1742 1000
स्थानीय 2000 1143
सफेद 4500 1350
हाईब्रिड 1490 902
धान Common:1360 Grade-A:1400
1450 1300
1001 1600 1200
5001 1600 1200
आई . आर. 36 1480 1332
आई . आर. 64 1370 1330
आई .आर. 50 1289 1263
आई .आर. 64 1500 1209
आई.आर.20 1450 1250
ए. पुन्नी 2000 1292
एएसटी 16 1638 1292
एडीटी 36 1600 1100
एडीटी 37 1707 NR
एडीटी 39 1725 1518
एडीटी 43 1545 NR
एम.एम.टी. 2051 2000
एमटीयू-1001 1430 1345
एमटीयू-1010 1500 1226
एमटीयू-2077 1400 1345
टी.के.एम.9 1079 1079
धान 1800 1115
नं0 2716 1785 1775
पैडी डप्पा 1600 892
पैडी मध्यम 1900 1200
पैडी महीन 2250 1300
पैडी मोटा 1550 1200
पपटला 2217 2092
पोन्नी 1652 1430
पौम्मानी 1602 1561
बासुमती 3800 3600
बी.पी.टी. 2500 1200
मसूरी 1700 1360
मोगुलूकुलू (न्यू) 1360 1320
राइट पौन्नी 2061 1825
व्हाईट कार 1587 1453
सुपर पोन्नी 1676 1287
सम्बा मसूरी 2043 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1540 1310
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1520 1310
सिन्ना पोन्नी 1655 1225
सोना 2000 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2100 1082
हंसा 1680 1225
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2717 2688
बाजरा 1250*
देशी 1375 1035
बोल्ड 1300 1200
स्थानीय 1375 1055
हाईब्रीड 1800 902
मक्का 1310*
देशी लाल 1691 1150
देशी सफेद 1350 1310
पीला 1550 1080
फाइन 1400 1310
मध्यम 1400 1300
व्हाइट (सफेद) 1711 1225
स्थानीय 1550 301
हाइब्रिड 1400 1050
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 800
रागी 1550*
फाइन 2350 800
लाल 1900 1502
स्थानीय 1700 995
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2256 2000
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1400 1200
गुड़
अच्छू 3600 2700
अनकापल्ली 4000 2000
उन्डे 3090 2780
करीकटु 2963 2500
काला 2600 1500
नं0 3 2550 1500
निजामाबाद 2800 2700
पीला 3510 3390
मुड्डे 4300 2600
लाल 3500 2940
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2200 1600
टूटे चावल
चिवड़ा 1000 700
नरियल
छोटा 8000 8000
नारियल 20000 800
मध्यम 12000 9800
श्रेंणी-1 22000 14000
श्रेणी-2 16000 5750
मैदा
मैदा आटा 1700 1650
येम
याम 1500 1000
शक्कर
एम-30 3580 3375
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3800 3510
एरंड का बीज 3940 2700
अलसी
अलसी 3920 3570
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 20000 4800
गरी का तेल
कोपरा तेल 16200 16100
जिंगेली
काला 8500 6700
सफेद 13100 10529
तिल 4600*
काला 13750 4000
तिल 11375 10625
सफेद 14000 6200
तोरिया 3020*
तोरिया 1400 1025
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 4400 4400
फूल 3000*
कुसुम 2565 2455
मूँगफली 4000*
3725 2750
एम-37 3630 3100
गुंगरी (कोशयुक्त) 4380 2269
गेजे 5309 1569
जेएल-24 4500 4000
टीएमवी-2 4430 3630
नट्टे 4789 1510
बड़ा (कोश युक्त) 5311 1500
बल्ली#हब्बू 3859 2709
बोल्उ करनेल 4230 3000
बोल्ड 6700 2460
मूंगफली (खंडित) 5233 3250
स्थानीय 4400 2111
हाईब्रीड 3775 3180
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 3500
सूरजमुखी
स्थानीय 4300 2269
सूर्यमुखी 5450 2105
हाइब्रिड 3323 2650
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4200 2861
सरसों 3050*
पीली (काली) 6800 3240
लोही काली 3600 3040
सरसों 3900 2700
सरसौं (काली) 3590 NR
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 4025 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3800 1810
सोयाबीन 3405 2629
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11000 9305
पान
स्थानीय 5000 1750
सुपारी
कच्चा 1800 1700
केम्पूगोटू 16299 13310
गोराबालू 23432 10019
चाली 19019 12609
चिप्प्ू 17209 12000
नई वैरायटी 31612 14500
पका 23000 17069
बेट्टे 22299 22299
बिलेगोटू 16850 11019
रासी 42019 16069
सुपारी 25000 20000
सराकू 57000 34099
सिप्पेगोट्टू 8549 4167
सी.क्यू.सी.ए. 14000 8000
दालें
अरहर 4350*
अरहर 5169 3500
अरहर दाल (तूर) 8000 6000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4200 2460
आवरे
ऑवरे दाल 8300 5500
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 8000 3200
उड़द की दाल 6970 6200
देशी 5700 4400
मोगन मध्यम 6300 6300
स्थानीय 6700 6450
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10600 6040
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3350 1805
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5350
तूर दाल
तूर दाल 8000 3079
मध्यम 6650 5525
बंगली चना दाल
चना दाल 5000 3200
मध्यम 3975 3250
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 3800 1559
गुलाबी 3100 2600
चना (खंडित) 3200 2800
ज्वारी स्थानीय 4500 2109
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3625 3340
देशी (साबुत) 3700 2505
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 9500 7800
मध्यम 6500 4885
स्थानीय 6319 3089
स्थानीय (साबुत) 6655 3625
हरा (साबुत) 8000 900
मूग दाळ
मूंग दाल 9800 8150
मटर
हरा मटर 4400 3800
मसूर 2950*
8200 6400
5550 4901
5572 4500
8000 5000
5260 4900
7710 7000
4450 4390
(साबुत) 4900 2377
छोटा (साबुत) 6400 5520
देशी (साबुत) 5300 2250
स्थानीय 5000 2176
मसूर दाल
मसूरी दाल 6000 5350
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3770 1295
सेम
सेम (साबुत) 3975 800
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 7000 5000
बैल
बैल 22500 9500
भेड़
मध्यम भेड़ 8000 5000
भैंस
भैंस 17000 6300
फल
अंगूर
काला 2200 100
सफेद 3000 2000
अनन्नास
अनन्नास 2000 5
अनार
अनार 11500 50
अमरूद
अमरूद 2500 60
आम
दशहरी 4500 4000
कटहल का फल
कठहल 1000 1000
केला
200 100
200 100
200 100
200 100
250 100
400 200
150 95
एलक्की बाले 4950 1900
खांदेश 1905 531
नन्द्रा बाले 4700 2200
पका हुआ केला 3000 50
पच्छा बाले 2000 1500
पलयमथोड़न 2500 2500
मध्यम 2090 550
रोबस्टा 1900 700
सामान्य बड़ा 5556 5000
कलिंदा
तरबूज 400 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 5000
खरबूजा
खरबूजा 600 300
चीकू
सपोता 3500 1000
नारंगी
मध्यम 1800 1600
संतरा 3200 500
पपीता
पपीता 2750 500
मरासेबू
मारासेबू 2500 1400
मुसम्मी
मौसमबी 4500 500
सेब
कंडीशन 4500 4000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 1500
कश्मीर#शिमला-2 6300 3500
गोल्डन 5000 1400
डैलीसियस 7200 4000
रेड गोल्ड 2000 1000
रिच रेड 7500 4000
रॉयल डेलीसियस 10500 5000
शिमला 10000 4500
सेब 10500 NR
मसाले
काजू
जम्बू 53000 52800
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10910 7500
मध्यम 9380 7505
धनिया बीज
धनिया बीज 17000 4296
नारियल
नारियल 8000 400
मेथी बीज
मेथीबीज 8000 3355
लहसुन
ओसत 5400 1250
देशी 4600 4500
लहसुन 8000 1850
लाल मिरची
लाल 6800 5600
सुखी मिर्ची
कड्डी 9650 1869
गुन्टूर 8000 6000
तृतीय किस्म 3500 2500
द्वितीय किस्म 5000 4000
प्रथम किस्म 8500 5500
ब्यादगी 18000 10000
मन्कटटू 9500 7300
रेड टॉप 9800 8600
लाल 6500 4300
लाल नई 7900 6200
स्थानीय 7200 6500
सफेद 4500 3000
हाइब्रीड 6000 5800
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 5500 4500
हलदी
फिंगर 7200 4100
बल्ब 7400 3770
राजापुरी 4900 3700
स्थानीय 5000 5000
हल्दी 5500 4500
हल्दी स्टिक 8000 6000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4860 3870
एच.बी. (अनजिन्ड) 4905 2730
एच-4 4000 4000
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3900 3900
एफ-1054 4828 3500
एम.सी.यू 5 5000 3500
एमसीयू 4600 4200
एल.आर.ए. 3800 3500
कपास (अनजिन्ड) 4905 3005
जी.सी.एच. 5139 1509
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6740 6340
देशी 4100 3900
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5404 3570
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4970 4040
जूट 2400*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2900 2400
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1250 1150
चिंच
इमली 9000 2450
करपुली ए#सी पतली 10000 6500
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 7000 3000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 1500
लकड़ी
यूकैलिप्टस 420 400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8500 6500
मुनक्का
किशमिश 24000 19000
सब्जी
काली तोरी 3500 800
अन्य सब्जियॉ 3200 500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3600 2700
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 2600
आम
मैंगो - रा- राइप 8000 7000
आलू
(लाल नैनीताल) 2400 1900
आलू 28000 700
एफ.ए.क्यू. 1875 1625
चन्द्रमुखी 2100 1900
चिप्स 2400 2200
ज्योति 2400 1500
जालंधर 3500 2000
देशी 2200 1140
लाल 1875 1600
स्थानीय 3000 900
ककडी
खीरा 3500 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6600 400
कद्दू
कद्दू 2500 300
करेला
करेला 5000 600
कोयला
पेठा 2400 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 600
ग्वार
ग्वार 3500 1500
गाजर
गाजर 5600 500
चुकन्दर
बीटरूट 3600 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 900
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2600 2400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1200 1200
टमाटर
टमाटर 4000 500
देशी 3500 1210
शंकर 2700 1600
स्थानीय 2600 100
हाइब्रिड 2800 500
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 1000
धनिया
धनिया 9000 500
नूल खोल
नूल खोल 1400 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4000 900
प्याज
छोटा 4600 4400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1950 1860
तेलगी 1700 400
नासिक 2600 1000
पूना 2400 500
प्याज 2500 300
पूसा-लाल 2200 700
बड़ा 3000 2800
बीलरी लाल 3000 2000
लाल 2600 50
स्थानीय 2600 300
सफेद 1265 705
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 400
स्थानीय 8000 800
बैंगन
गोल 3000 600
गोल#लम्बा 4500 390
बैंगन 5600 275
बंदगोभी
गोभी 3800 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8200 3000
भिन्डी
भिन्डी 3800 750
मटर खेत
मटर 6000 1000
मेथी
मेथी 4510 4500
मूली
मूली 2500 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2500 500
रतालू
शकरकन्द 1500 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4000 900
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 300
शलगम
मिर्च 8000 1200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 400
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 9700 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 14000 886