తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/8/2016

बाजार प्रतिवेदन :  751
(till 22:08 55)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1745 1680
147 औसत 1860 1600
कल्याण 1725 1675
दड़ा 2105 1580
देशी 1704 1525
बंसी 2091 1640
महाराष्ट्र 2189 2557 1500
शरबती 3050 2100
स्थानीय 3200 1560
सफेद 3051 1209
चावल
1009 कार 3206 3206
आई आर-8 2800 2300
कच्चा बासमती 2965 2800
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2150 1500
जया 3500 2950
तृतीय 2250 2230
पौन्नी 2600 2500
फाइन 5500 1750
बासूमती 7400 7200
बासमती पैडी 4600 4500
बी.पी.टी. 4200 4000
मटा उसना 4000 3600
मध्यम 4100 2000
मसूरी 4000 2000
मोटा 2650 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2550
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3000 1800
सोना 5300 3800
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 2200
हन्सा 2600 2350
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2500 1045
ज्वार हाईब्रीड 2200 1900
लाल 2300 1600
स्थानीय 1450 1450
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1850 1000
आई . आर. 36 1540 1340
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1450 1450
एएसटी 16 1750 1227
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 39 1450 1295
एडीटी 43 1750 1200
एमटीयू-1010 1510 1380
एमटीयू-2077 1430 1410
जया 1500 1400
टी.के.एम.9 1300 1300
ठीक 1586 1390
धान 1900 1400
पैडी मध्यम 1850 1350
पैडी महीन 2000 1400
पैडी मोटा 1450 1200
पपटला 2500 2417
पोन्नी 2300 1650
पौम्मानी 1333 1333
बी.पी.टी. 2500 1450
मसूरी 1800 1650
राइट पौन्नी 2333 2333
राजाहम्सा 819 819
सम्बा मसूरी 1450 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1530 1410
सामान्य 1560 1350
सिन्ना पोन्नी 1333 1308
सीओ. 43 1700 1500
सोना 2200 1700
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 2089 1223
हंसा 1450 1450
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1850 1547
बाजरा 1275*
बोल्ड 1340 1320
स्थानीय 1150 1150
हाईब्रीड 2200 1415
मक्का 1325*
देशी लाल 2275 1500
देशी सफेद 1420 1350
पीला 1700 1450
फाइन 1325 1325
स्थानीय 3500 1000
हाइब्रिड 3400 1310
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1325
रागी 1650*
फाइन 2200 1800
स्थानीय 1750 1450
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1200 1000
गुड़
अच्छू 4600 2600
अनकापल्ली 3340 2500
उन्डे 3000 2200
करीकटु 3600 2200
काला 2500 2300
निजामाबाद 4115 2700
पीला 3740 3350
मुड्डे 5000 4500
लाल 3800 3600
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2100 1900
टूटे चावल
चिवड़ा 800 700
मैदा
मैदा आटा 2600 2200
येम
याम 1800 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14200 12400
तेलबीज
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 10200 4500
मध्यम 5100 5000
गरी का तेल
कोपरा तेल 11900 11800
तिल 4700*
काला 7500 4200
तिल 7000 4000
फूल 3300*
कुसुम 2612 2571
मूँगफली 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5088 3140
गेजे 5699 2239
बड़ा (कोश युक्त) 5000 4200
बल्ली#हब्बू 4616 4129
स्थानीय 5400 2232
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 4220
सूरजमुखी
स्थानीय 3649 1828
सूर्यमुखी 3741 2789
हाइब्रिड 3800 3581
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 3600 3400
सरसों 3350*
पीली (काली) 4500 4300
सरसों 4550 4450
सरसौं (काली) 5200 4120
सरसों का तेल
11200 9900
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3651 2800
सोयाबीन 3450 3140
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 10400 8800
सुपारी
एपी 27619 27229
केम्पूगोटू 19185 11399
गोराबालू 18401 10699
चाली 22169 17699
चिप्प्ू 15508 10589
टटीबेट्टी 23889 20969
नई वैरायटी 25500 15000
पका 24800 18615
बेट्टे 28101 17609
बिलेगोटू 16970 12599
रासी 30109 19110
लाल 21200 20000
सराकू 49009 28589
सिप्पेगोट्टू 10663 9399
सी.क्यू.सी.ए. 17500 4001
दालें
अरहर 4425*
8000 5008
777 नई वसद इम्प 5211 4118
अरहर 12500 6005
अरहर दाल (तूर) 13600 4118
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 4200
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 18500 3205
उड़द की दाल 15000 7500
एफ.क्यू. (बर्मा) 14500 1400
मोगन मध्यम 8600 6000
स्थानीय 12000 7000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3600 2170
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6800
तूर दाल
तूर दाल 12600 11400
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 11000 3415
गुलाबी 7500 4800
चना दाल 8400 8200
छोटा (खंडित) 7300 7100
ज्वारी स्थानीय 8500 4616
देशी (साबुत) 6800 5228
साहसिक 7200 7000
मूँग 4650*
छोटा (खंडित) 10400 9400
बोल्ड 8500 8300
मूंग दाल-1 10000 9000
मध्यम 4201 3620
स्थानीय 5001 3800
हरा (साबुत) 8500 2033
हाईब्रीड 4670 4670
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 7000
मटकी दाल
मोठ दाल 8300 8200
मटर
हरा मटर 4500 3200
मसूर 3325*
मसूरी दाल 10600 7300
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 4205
सेम
स्थानीय 2000 1000
सेम (साबुत) 2400 824
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 7500
बकरा
बकरी 8500 3200
बकरी
बकरी 6500 3500
बैल
बैल 25000 22000
भेड़
मध्यम भेड़ 56000 3500
भेंडा
भेड़ 13500 7000
भैंस
भैंस 60000 15000
भैंसा
भैंसा 5000 5000
सांड
बुल 26000 20000
फल
अंगूर
काला 10000 1000
सफेद 3000 1000
हरा 12000 4100
अनन्नास
अनन्नास 5800 600
अनार
अनार 9500 3000
अमरूद
अमरूद 5300 1000
केला
एलक्की बाले 7000 1000
चम्पा 1500 1200
नन्द्रा बाले 8000 3400
नौटी बाले 2400 1000
पका हुआ केला 7000 2200
पच्छा बाले 2700 1000
पलयमथोड़न 5600 1500
पूवन 7400 3300
रसाकथाई 7400 6400
रोबस्टा 3600 2000
लाल केला 6400 4100
कलिंदा
तरबूज 2000 500
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1200 600
चीकू
सपोता 2200 1000
नारंगी
संतरा 6700 3000
नीबू
2200 700
पपीता
पपीता 2800 600
मरासेबू
मारासेबू 2000 1000
मुसम्मी
मौसमबी 3600 1600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 3500 1500
डैलीसियस 9000 3800
शिमला 24000 10000
सेब 13500 1900
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 69000 68000
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 60711 30000
धनिया बीज
धनिया बीज 6489 3610
पूर्ण हरा 5000 5000
नारियल
ग्रेड-I 20000 5000
ग्रेड-III 11500 5000
नारियल 7000 1388
बड़ा 17000 1300
मध्यम 10000 1600
मेथी बीज
मेथीबीज 8600 7800
लहसुन
लहसुन 13900 4046
लाल मिरची
लाल 14000 13000
सुखी मिर्ची
कड्डी 18099 16009
गुन्टूर 13500 12000
द्वितीय किस्म 6887 3500
प्रथम किस्म 13500 10000
ब्यादगी 18000 13000
सोंठ
बड़ा#मोटा 5700 5500
वैजीटेबल - फ्रैश 6500 5500
सूखी 11000 9100
हाईब्रीड 6000 3300
हलदी
फिंगर 8249 2189
बल्ब 9900 1812
सूखी 12000 11900
हल्दी 7250 7000
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एफ-1054 5580 5000
एम.सी.यू 5 6200 2680
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 5669 5125
कपास (अनजिन्ड) 5000 3452
जी.सी.एच. 6279 2369
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6631 2250
जूट 3200*
टी.डी. 5 4000 3100
पट्टी
डी.सी.एच. 6571 3845
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1220 1150
चिंच
इमली 13000 6500
करपुली ए#सी पतली 14000 11000
फूल ए#सी 7500 6500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
लकड़ी
यूकैलिप्टस 420 420
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 12500 9600
मुनक्का
किशमिश 19500 17000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 1600
अमरथस
अमरंथस 5000 1100
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2000 1800
आम
मैंगो - रा- राइप 8500 5000
आलू
आलू 3600 NR
एफ.ए.क्यू. 1620 1500
चिप्स 2000 1800
ज्योति 1800 1485
जालंधर 1200 1100
देशी 2600 2500
बड़ा 2800 2300
स्थानीय 2500 900
ककडी
खीरा 4000 100
कच्चे केले
कच्चा केला 7300 550
कद्दू
कद्दू 2200 100
करेला
करेला 6000 600
कसावा
टैपियोका 3000 1500
कोयला
पेठा 2200 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3600 400
गाजर
गाजर 6000 400
चुकन्दर
बीटरूट 3000 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 200
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2000 1800
टमाटर
टमाटर 2500 30
देशी 1200 1100
स्थानीय 3200 100
हाइब्रिड 2000 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 300 200
धनिया
स्थानीय 7800 4012
नूल खोल
नूल खोल 1600 1200
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1500 700
प्याज
छोटा 3600 1600
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1010 940
तेलगी 950 250
द्वितीय किस्म 900 100
नासिक 5300 1100
पूना 1250 300
प्याज 2751 300
प्रथम किस्म 700 500
बंगलौर - छोटा 400 200
बड़ा 2200 1000
लाल 1450 100
स्थानीय 1300 300
सफेद 800 200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2000 1000
फूलगोभी
फूलगोभी 7700 300
स्थानीय 1800 1500
बैंगन
गोल 2400 1300
गोल#लम्बा 4200 900
बैंगन 4400 400
बंदगोभी
गोभी 3500 200
भिन्डी
भिन्डी 8000 300
मटर खेत
मटर 2000 500
मूली
मूली 2000 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1350 1000
रतालू
शकरकन्द 3000 750
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4000 400
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1800
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 200
शलगम
मिर्च 6500 1000
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 900 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 1666 1666
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3400 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 1800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 15000 20
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 900
हांथी रतालू
1800 500