తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
3/8/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1426
(till 22:40 28)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1600 1350
147 औसत 1700 1200
1482 1519 1405
एम.पी. (देशी) 1350 1322
कल्याण 2100 1400
घटिया 1480 1430
दड़ा 1800 1250
देशी 1691 1300
पी.आई .एस.एस.आई 1255 1255
फर्मी 1575 1425
बंसी 2800 1700
मैक्सिकन 1800 1300
मध्यम 3150 1370
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2753 1400
मिल क्वालिटी 1440 1345
मिलबर 1425 1400
राजस्थान टुकड़ी 1705 1350
लाल 2700 1250
लोक-1 2300 1389
लोकवान 2050 NR
शरबती 2550 2200
सेचर नं0 1 1855 1430
स्थानीय 3000 1400
सुपर फाइन 2800 2600
सफेद 2118 1420
सोना 2200 1700
चावल
1009 कार 1550 1550
अलूर सन्ना 2700 2200
आई आर-8 3200 2200
एच.वाई वी. 2300 1990
कट्टासाम्बर 2600 2400
चिवड़ा 2500 1380
जया 4000 2800
तृतीय 2245 1800
पौन्नी 2725 2650
फाइन 4450 2100
बासूमती 8200 5000
बासमती दावत 6000 3400
बासमती पैडी 3800 3700
बी.पी.टी. 4000 3000
मटा उसना 3200 3000
मध्यम 4500 1700
मसूरी 2925 2000
मोटा 4000 1750
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2300
सुपर फाइन 3800 3000
सरबती कच्चा 3000 1600
सामान्य 3300 300
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4500 3000
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1850
जव 1150*
दरा 1520 1160
देशी 1160 1140
स्थानीय 1187 1125
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 2981 2500
ज्वार (सफेद) 3105 1200
ज्वार हाईब्रीड 1576 776
लाल 2200 1900
स्थानीय 1530 1350
सफेद 1530 1400
हाईब्रिड 1432 1100
धान Common:1360 Grade-A:1400
1365 1100
1001 1600 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1450 890
आई . आर. 64 1400 1400
आई .आर. 64 1800 1201
ए. पुन्नी 1800 1133
एएसटी 16 1600 1079
एडीटी 36 1700 1180
एडीटी 37 1493 930
एडीटी 39 1705 1001
एडीटी 43 1800 1000
एमटीयू-1001 1550 1212
एमटीयू-1008 1263 1201
एमटीयू-1010 1600 1100
एमटीयू-2077 1400 1360
कल्चर 1480 1330
जया 1850 1850
टी.के.एम.9 1278 1070
धान 1850 1050
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 2370 1036
पैडी मोटा 1460 1010
पपटला 2000 1700
पोन्नी 2588 1400
पौम्मानी 1450 1120
बी.पी.टी. 2300 1280
मसूरी 1600 1400
मोगुलूकुलू (न्यू) 1400 1360
राइट पौन्नी 2083 1700
लाल 1600 1400
व्हाईट कार 1225 1187
सुपर पोन्नी 1700 1092
सम्बा मसूरी 1885 1310
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1100
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1110
सिन्ना पोन्नी 1325 1215
सीओ. 43 1700 1600
सोना 1750 1330
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 1789 1139
हंसा 1358 1206
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3123 1366
बाजरा 1250*
देशी 1500 855
बोल्ड 1330 900
स्थानीय 1425 925
हाईब्रीड 3093 1000
मक्का 1310*
देशी लाल 1680 1200
देशी सफेद 1400 1200
पीला 1655 1170
फाइन 1450 1310
मध्यम 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1561 1290
स्थानीय 1505 1000
हाइब्रिड 3400 1200
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1300 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1620 1100
रागी 1550*
फाइन 2250 1900
स्थानीय 1650 1190
सोजी
सोजी 2300 2150
अन्य
कोंडा
भूसा 800 800
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1500 1000
गुड़
अच्छू 3000 1810
उन्डे 3200 2900
करीकटु 2000 1850
काला 3250 1900
दिसारा 2600 2450
नं0 1 3160 2680
नं0 2 2679 2400
नं0 3 2399 1500
निजामाबाद 2500 1500
पीला 3250 2150
मुड्डे 3500 1900
लाल 3360 2285
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1020
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7800 6160
नरियल
छोटा 9000 8000
नारियल 22000 4800
मध्यम 10000 9250
श्रेंणी-1 21000 6000
श्रेणी-2 13000 3000
श्रेणी-3 9000 8500
मक्खन
मक्खन 1000 1000
मैदा
मैदा आटा 2400 1650
येम
याम 2200 16
रबर
आर.एस.एस.-4 12400 11400
शक्कर
चीनी 3500 2780
महिन 2600 2400
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3750 3555
एरंड का बीज 4000 2500
अलसी
अलसी 3775 3745
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 13750 4500
मध्यम 7500 7000
जिंगेली
काला 8100 NR
सफेद 7078 5444
तिल 4600*
काला 14505 4500
तिल 8555 6500
लाल 9105 9105
सफेद 8125 NR
निमौरी
नीम बीज 1200 1200
फूल 3050*
कुसुम 2510 2181
मूँगफली 4000*
5250 3500
गुंगरी (कोशयुक्त) 5811 1700
गेजे 6034 3009
टीएमवी-2 6311 4300
डीएमवी-7 5400 4500
बड़ा (कोश युक्त) 5089 2970
बोल्उ करनेल 5430 4000
बोल्ड 5125 3500
मूंगफली (खंडित) 5833 4000
स्थानीय 5931 2100
हाईब्रीड 6185 4219
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 10700 10700
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 500
सूरजमुखी
स्थानीय 4320 1188
सूर्यमुखी 7600 2589
हाइब्रिड 3850 3065
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3600
सरसों 3100*
पीली (काली) 4600 4200
लाहा (सरसीब) 3925 3875
लोही काली 4041 3410
सरसों 4520 3200
सरसौं (काली) 4100 3450
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 8000 7255
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3441 2701
सोयाबीन 3300 2600
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8475 6750
पान
स्थानीय 4400 1560
सुपारी
कच्चा 2800 2500
केम्पूगोटू 20369 12289
कोले 15689 10069
गोराबालू 21309 10279
चाली 24899 19889
चिप्प्ू 18957 15652
टटीबेट्टी 25500 21269
नई वैरायटी 27500 12000
पका 25201 22099
फैक्ट्री 10299 3809
बेट्टे 28899 23858
बिलेगोटू 19589 12296
रासी 29500 24039
सुपारी 32000 20000
सराकू 62709 44109
सिप्पेगोट्टू 11439 4069
सी.क्यू.सी.ए. 18462 7869
दालें
अरहर 4350*
10000 9000
8000 6669
अरहर 8585 NR
अरहर दाल (तूर) 10400 8044
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 2215
आवरे
ऑवरे दाल 6500 2000
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 12000 3511
देशी 8000 6300
स्थानीय 8100 6800
हाईब्रीड 6500 6360
उर्द की दाल
उड़द की दाल 13600 7702
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4525 1710
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर दाल
तूर दाल 11000 3091
बंगली चना दाल
चना दाल 6200 5500
बंगाली चना 3175*
5600 5400
औसत (साबुत) 6200 2050
गुलाबी 4800 3100
ज्वारी स्थानीय 4800 2811
देशी (साबुत) 6615 3700
मूँग 4600*
बोल्ड 9100 7250
मूंग दाल-1 11000 8000
मध्यम 6100 3511
स्थानीय 6250 5029
हरा (साबुत) 11000 2475
हाईब्रीड 5424 5424
मूग दाळ
मूंग दाल 11500 6600
मटर
सफेद फौजी 2900 2800
हरा मटर 4000 3200
मसूर 3075*
9800 7300
7125 6825
10400 7290
(साबुत) 4660 4620
देशी (साबुत) 5000 3500
स्थानीय 7911 3500
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 8000 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3411 2800
लोबियाम्लान (साबुत-खंडित) 2000 2000
सेम
सेम (साबुत) 8150 NR
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 15000
बकरा
बकरी 10000 5000
बैल
बैल 17659 14000
भेड़
मध्यम भेड़ 9000 4000
भैंस
भैंस 60000 5909
भैंसा
भैंसा 16071 3611
सांड
बुल 20000 7333
फल
अंगूर
काला 4800 1000
सफेद 3000 130
हरा 10000 3700
अनन्नास
अनन्नास 4000 800
अनार
अनार 9000 40
अमरूद
अमरूद 5000 300
अमरूद इलाहाबाद 800 750
आम
चौसा 5000 1200
दशहरी 6000 2000
नीलम 10000 1000
लंगड़ा 3000 1200
सफेदा 1600 1475
कटहल का फल
कठहल 720 600
केला
350 200
160 100
180 100
200 100
200 100
200 100
150 130
एलक्की बाले 2600 1500
खांदेश 1300 300
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 4500 1000
पका हुआ केला 5500 800
पच्छा बाले 1800 600
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 5500 2000
मध्यम 2600 610
रसा बाले 1300 600
रसाकथाई 3500 3200
रोबस्टा 2000 600
लाल केला 5000 3250
कलिंदा
तरबूज 6000 400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 5000
खरबूजा
खरबूजा 7000 600
चीकू
सपोता 2000 1000
नारंगी
मध्यम 2320 2140
संतरा 5000 4000
पपीता
पपीता 2700 500
मुसम्मी
मौसमबी 20000 1300
सेब
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 1500
कश्मीर#शिमला-2 7150 1000
डैलीसियस 9200 1250
रॉयल डेलीसियस 12500 3500
शिमला 7000 1200
सेब 14500 300
हजरतबली 1875 625
मसाले
काजू
जम्बू 70000 69800
काली गिरी
उंगराब्लेड 62500 61500
गरब्लेड 65500 64500
मालाबार 57099 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16585 5550
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 6000
मध्यम हरा 10130 7855
नारियल
नारियल 9000 400
बड़ा 1800 1600
मध्यम 3200 2400
मेथी बीज
मेथीबीज 7000 4000
मध्यम 6130 5305
लहसुन
देशी 6500 1000
लहसुन 8200 4000
लाल मिरची
लाल 14000 3000
सुखी मिर्ची
कड्डी 8050 1809
गुन्टूर 15000 1069
तृतीय किस्म 5000 4000
तालू 5500 3400
द्वितीय किस्म 7000 6000
प्रथम किस्म 9300 7300
ब्यादगी 17000 15000
रेड टॉप 9900 8100
लाल 7900 5000
लाल नई 8700 6500
सफेद 6800 6000
सोंठ
बड़ा#मोटा 6000 3000
वैजीटेबल - फ्रैश 16000 2500
सूखी 27500 23000
हाईब्रीड 8200 7000
हलदी
जड़ 2500 2300
फिंगर 7721 4000
बल्ब 8000 3065
सूखी 11500 10500
हल्दी 7100 5840
हल्दी पाउडर 14000 14000
हल्दी स्टिक 11000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4620 3655
एन-44 3800 3600
एफ-1054 4655 3800
एम.सी.यू 5 4570 3000
एमसीयू 3900 3600
एल.आर.ए. 3800 3000
एलएच-1556 4530 4069
एलडी-327 3900 3900
कपास (अडोनी) 4614 3600
कपास (अनजिन्ड) 4240 3400
कपास (जिन्ड) 4050 3800
जी.सी.एच. 4789 1469
देशी 4200 3600
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5079 3769
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4250 3000
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4400 3200
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 14000 3000
चिंच
इमली 9000 2500
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
रीठा
मध्यम 5900 3950
लकड़ी
450 440
510 480
4400 4400
यूकैलिप्टस 510 360
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 10200 7400
मुनक्का
किशमिश 35000 30000
सब्जी
काली तोरी 6800 18
अन्य सब्जियॉ 3000 9
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3200
अमरथस
अमरंथस 4000 900
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2800 2400
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 500
आलू
आलू 3300 340
एफ.ए.क्यू. 880 420
चन्द्रमुखी 700 400
चिप्स 3000 900
ज्योति 1800 500
देशी 1600 150
लाल 1200 400
स्थानीय 2300 300
ककडी
खीरा 4000 5
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 4
कद्दू
कद्दू 2400 50
करेला
करेला 6000 25
कसावा
टैपियोका 1800 800
कोयला
पेठा 3000 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7000 10
ग्वार
ग्वार 4000 1000
गाजर
गाजर 5200 32
चुकन्दर
बीटरूट 5000 25
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 6
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 1400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 1000
टमाटर
टमाटर 5000 200
देशी 4400 400
स्थानीय 3450 40
हाइब्रिड 4200 1200
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2200 800
धनिया
धनिया 5000 1500
स्थानीय 13800 300
नूल खोल
नूल खोल 1800 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3400 9
प्याज
छोटा 5600 2300
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2230 2160
तेलगी 3800 1800
द्वितीय किस्म 2300 1200
नासिक 5500 1860
पूना 4200 2000
प्याज 5500 32
प्रथम किस्म 3600 2400
पूसा-लाल 3800 1300
बंगलौर - छोटा 2400 1000
बड़ा 6000 2400
बीलरी लाल 3200 2400
लाल 4275 800
स्थानीय 5000 1000
सफेद 3950 1420
हाइब्रिड 1800 1500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 600
फूलगोभी
फूलगोभी 5800 10
स्थानीय 1600 800
बैंगन
गोल 2900 20
गोल#लम्बा 4450 690
बैंगन 5500 100
बंदगोभी
गोभी 4000 9
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 1800
भिन्डी
भिन्डी 4500 12
मटर खेत
मटर 5600 1000
मेथी
मेथी 2500 1000
मूली
मूली 2000 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1600 300
रतालू
शकरकन्द 1200 1000
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 4700 10
शलगम
मिर्च 7000 800
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 700
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2500 2000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5200 2
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1500 700
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2800 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10500 28
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 286