తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
31/8/2015

बाजार प्रतिवेदन :  499
(till 12:13 11)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
दड़ा 1460 1420
फर्मी 1600 1550
मिलबर 1375 1350
राजस्थान टुकड़ी 1600 1550
लोक-1 1550 1500
लोकवान 1795 1400
सफेद 2100 2010
चावल
आई आर-8 2600 2400
जया 3400 3200
तृतीय 2075 2025
फाइन 5500 2100
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4200 3100
मध्यम 2600 1700
मोटा 2050 1950
सुपर फाइन 14000 3400
सामान्य 2900 1800
सोना 2500 2300
सोना महिन 3900 3800
जव 1150*
दरा 1210 1200
देशी 1150 1130
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2500 1400
रबी 1500 1500
लाल 900 850
स्थानीय 1530 1250
हाईब्रिड 1600 1500
धान Common:1410 Grade-A:1450
1050 1000
1001 1400 1200
आई .आर. 64 1400 1360
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1328
एडीटी 37 1400 1300
एडीटी 43 1700 1200
एमटीयू-1001 1500 1380
एमटीयू-1010 1530 1300
एमटीयू-2077 1400 1360
धान 1750 1300
पैडी मोटा 1400 1250
पोन्नी 2200 1500
बी.पी.टी. 2400 1300
सुपर पोन्नी 1700 1084
सम्बा मसूरी 1500 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1350
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1150
सीओ. 43 1750 1700
सोना 1760 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1380
सोना महसूरी 2200 1600
हंसा 1400 1247
बाजरा 1275*
देशी 1425 1025
बोल्ड 1330 1310
स्थानीय 1350 1280
हाईब्रीड 1500 1095
मक्का 1325*
देशी लाल 1530 1300
देशी सफेद 1425 1300
पीला 1410 1270
फाइन 1450 1310
मध्यम 1400 1350
व्हाइट (सफेद) 1400 1250
स्थानीय 1525 1285
हाइब्रिड 1360 1200
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1550 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1350 1280
सोजी
सोजी 2300 2130
अन्य
गुड़
काला 2500 2300
दिसारा 2680 2480
नं0 3 2100 2000
पीला 2500 2300
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2400 1900
टूटे चावल
चिवड़ा 800 700
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6500 6120
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
येम
याम 1500 14
शक्कर
चीनी 3000 2840
शक्कर 2700 2500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3850 3625
एरंड का बीज 4000 3500
जिंगेली
काला 14375 4000
सफेद 7375 6000
मूँगफली 4030*
5175 5100
बोल्ड 4925 4175
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
मूंगफली का बीज 8029 7741
स्थानीय 5300 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8600 5600
सूरजमुखी
स्थानीय 4360 3100
हाइब्रिड 3900 3650
सरसों 3100*
लाहा (सरसीब) 3875 3825
लोही काली 3950 3750
सरसों 3700 3500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3100 3000
दवा एवं नशीली
सुपारी
कच्चा 1500 1200
सुपारी 24000 21000
दालें
अरहर 4425*
अरहर 7500 6500
अरहर दाल (तूर) 13500 9550
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 9500 4500
देशी 8200 8100
स्थानीय 8900 6600
बंगाली चना 3175*
5800 5450
गुलाबी 4900 3200
चना (खंडित) 5000 4500
ज्वारी स्थानीय 4500 4000
देशी (साबुत) 5255 4300
मूँग 4650*
बोल्ड 7700 7300
मूंग दाल-1 11500 8600
मध्यम 6400 6350
स्थानीय 6500 6500
हरा (साबुत) 5800 5400
मसूर 3075*
10500 7360
(साबुत) 7500 7300
देशी (साबुत) 8200 8100
स्थानीय 9800 3140
फल
अंगूर
काला 4700 4500
हरा 5400 5200
अनन्नास
अनन्नास 5500 4500
अनार
अनार 7500 6000
अमरूद
अमरूद 1400 400
कटहल का फल
कठहल 800 750
केला
150 130
नन्द्रा बाले 5000 3000
पका हुआ केला 4200 1500
पलयमथोड़न 2500 1300
पूवन 5500 4000
मध्यम 860 610
रोबस्टा 1800 700
नारंगी
मध्यम 2380 2120
सेब
डैलीसियस 6500 4000
रिजकवाड़ी 2200 2000
सेब 6000 1500
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 14850 12250
नारियल
नारियल 8500 930
मध्यम 2400 2100
मेथी बीज
मेथीबीज 6800 6105
लहसुन
लहसुन 8400 3525
लाल मिरची
लाल 8400 3000
हलदी
फिंगर 7200 4000
बल्ब 8000 4700
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एम.सी.यू 5 4100 3000
एमसीयू 3810 3415
एल.आर.ए. 3600 3100
कपास (अनजिन्ड) 4050 3000
कपास (जिन्ड) 4050 4050
देशी 4050 3969
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4000 3200
वनोत्पाद
चिंच
इमली 3000 2800
फूल ए#सी 5800 5200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 450 360
सूकामेवा
काजू
60000 59800
स्थानीय (कच्चा) 11000 7400
सब्जी
काली तोरी 1400 14
अन्य सब्जियॉ 3000 9
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 16000 15000
आलू
आलू 2600 11
एफ.ए.क्यू. 560 540
ज्योति 700 540
जालंधर 400 300
देशी 700 400
स्थानीय 500 400
ककडी
खीरा 2500 5
कच्चे केले
कच्चा केला 5300 4
कद्दू
कद्दू 2400 300
करेला
करेला 5500 15
कोयला
पेठा 2500 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 8
ग्वार
ग्वार 4500 1800
गाजर
गाजर 5200 33
चुकन्दर
बीटरूट 4000 12
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 10
टमाटर
टमाटर 3700 200
देशी 2400 1375
स्थानीय 2100 300
हाइब्रिड 1700 330
धनिया
धनिया 3850 3000
स्थानीय 10000 9800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 15 9
प्याज
छोटा 4000 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 4250 4110
नासिक 5400 2600
प्याज 6000 27
बड़ा 7800 5000
लाल 4000 3500
स्थानीय 4500 3500
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 300
बैंगन
गोल 1200 15
गोल#लम्बा 1300 800
बैंगन 4000 400
बंदगोभी
गोभी 4200 8
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6800 2500
भिन्डी
भिन्डी 3200 10
मटर खेत
मटर 1800 600
मेथी
मेथी 3600 2700
मूली
मूली 1800 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4600 1300
लौकी
बोटल गौर्ड 3800 8
शलगम
मिर्च 6000 900
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 15
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 16
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 3000