తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/7/2014

बाजार प्रतिवेदन :  782
(till 16:52 37)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1500 1400
एम.पी. लोकवान 1513 1491
कल्याण 1930 1475
दड़ा 1440 1430
मिलबर 1550 1500
राजस्थान टुकड़ी 1825 1430
लोक-1 2300 1455
लोकवान 2650 1250
लोकवान एम.पी. नं0 1 1460 1440
सेचर नं0 1 2035 1450
स्थानीय 2900 1400
सफेद 1460 1440
सोना 1575 1530
चावल
1009 कार 2550 1450
आई आर-8 2900 2500
एच.वाई वी. 2475 2450
चिवड़ा 1700 1075
जया 3500 3000
फाइन 3800 2300
बी.पी.टी. 4500 3300
मटा उसना 3800 3200
मध्यम 5500 1850
मसूरी 3150 2400
मोटा 3200 1800
सुपर फाइन 4200 2870
सरबती कच्चा 2000 2000
सामान्य 2900 2400
सोना 5350 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 3100
सोना महिन 3500 3400
हन्सा 2540 2350
जव 1100*
दरा 1280 1260
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4075 1300
ज्वार हाईब्रीड 1880 1320
सफेद 4155 1250
धान Common:1310 Grade-A:1345
1470 1390
1001 1800 1200
5001 1680 1450
आई . आर. 36 1500 1400
आई .आर. 64 1399 1345
आई.आर.20 1450 1250
ए एस टी 19 1591 1520
ए. पुन्नी 1950 1900
एएसटी 16 1669 1300
एएसटी 18 1685 1660
एडीटी 36 1600 1100
एडीटी 37 1756 1100
एडीटी 39 1723 1708
एडीटी 43 1480 1145
एमटीयू-1001 1345 1300
एमटीयू-1010 1500 1280
धान 1900 1250
पैडी डप्पा 1600 1600
पैडी मध्यम 2000 1315
पैडी महीन 1700 1345
पैडी मोटा 1340 1000
पपटला 1573 1533
पोन्नी 1350 1280
बी.पी.टी. 2380 900
मसूरी 1650 1550
राइट पौन्नी 1653 1653
व्हाईट कार 1636 1493
सुपर पोन्नी 1614 1185
सम्बा मसूरी 2363 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1300
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1400 1310
सीओ. 43 1537 1304
सोना 1950 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 1700 1300
हंसा 1300 1225
बाजरा 1250*
देशी 1545 1100
बोल्ड 1350 1230
स्थानीय 1425 1050
हाईब्रीड 1700 1100
मक्का 1310*
देशी लाल 1700 1125
देशी सफेद 1211 1125
पीला 1905 1250
फाइन 1400 1310
मध्यम 1310 1300
स्थानीय 1800 1050
हाइब्रिड 1400 1050
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1220
रागी 1500*
फाइन 2200 1900
स्थानीय 1460 1300
साजें
सज्जे 1435 1250
सोजी
सोजी 5860 5850
अन्य
गुड़
अच्छू 3800 3000
करीकटु 2500 2500
काला 2800 1500
नं0 3 2600 2000
मुड्डे 4000 3600
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2300 1600
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
नरियल
छोटा 7500 7500
नारियल 18000 1400
बड़ा 15000 12000
मध्यम 14000 12000
येम
याम 2000 800
रबर
आर.एस.एस.-4 14100 13500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3770 3250
एरंड का बीज 3930 3625
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10721 9000
गरी का तेल
कोपरा तेल 15300 14900
जिंगेली
काला 8000 6650
सफेद 10300 9050
तिल 4500*
काला 16355 1595
तिल 12150 9000
सफेद 12495 1852
सफेद जैसा 12000 11250
तोरिया 3020*
तोरिया 2000 825
निमौरी
नीम बीज 2302 2302
मूँगफली 4000*
4125 3100
एफ.ए.कयू. 3650 3450
एम-37 4105 3200
टीएमवी-2 4200 2590
बड़ा (कोश युक्त) 3800 2300
बोल्उ करनेल 4655 3155
बोल्ड 4060 3075
मूंगफली (खंडित) 4250 3958
स्थानीय 4300 2409
हाईब्रीड 3700 3455
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7000 3780
सूरजमुखी
स्थानीय 3421 1881
सूर्यमुखी 3800 3089
हाइब्रिड 3100 2600
सरसों 3050*
पीली (काली) 8000 2380
सरसों 3175 2975
सरसौं (काली) 3325 3275
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4355 2755
सोयाबीन 2940 2200
दवा एवं नशीली
सुपारी
सुपारी 15000 9000
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4405 3705
अरहर दाल (तूर) 6400 6250
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5450 3000
आवरे
ऑवरे दाल 4000 3000
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 8000 6005
उड़द की दाल 9500 8700
देशी 4400 4300
स्थानीय 6300 4400
उर्द की दाल
उड़द की दाल 8600 7000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4000 2000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 5700 4800
तूर दाल
तूर दाल 8000 6600
बंगली चना दाल
चना दाल 4550 3400
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 6850 3100
गुलाबी 3400 2600
ज्वारी स्थानीय 4200 4000
देशी (साबुत) 2900 2400
मूँग 4500*
मूंग दाल-1 9200 8600
मध्यम 6000 5900
स्थानीय (साबुत) 7055 4805
हरा (साबुत) 9000 5271
मूग दाळ
मूंग दाल 9000 3260
मटर
हरा मटर 4300 3800
मसूर 2950*
8200 5000
(साबुत) 4500 4150
देशी (साबुत) 4400 2535
स्थानीय 4450 2150
मसूर दाल
मसूरी दाल 6000 5700
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 7000 6200
सेम
स्थानीय 4500 4400
सेम (साबुत) 4000 2500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 12000 8000
सांड
बुल 25000 15000
फल
अंगूर
काला 9100 3600
हरा 10000 5000
अनन्नास
अनन्नास 5400 700
अनार
अनार 13000 2000
अमरूद
अमरूद 3000 2200
आम
2400 1000
चौसा 3000 1000
दशहरी 5000 800
लंगड़ा 3500 1000
कटहल का फल
कठहल 800 700
केला
खांदेश 1452 1250
चम्पा 2200 1700
नन्द्रा बाले 4800 2400
पका हुआ केला 4200 800
पलयमथोड़न 3800 1800
पूवन 5300 3100
मध्यम 4600 1500
रसाकथाई 5700 5500
रोबस्टा 2600 1150
लाल केला 4800 4600
कलिंदा
तरबूज 2000 400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 11000 5000
खरबूजा
खरबूजा 3000 1000
चीकू
सपोता 3250 1000
नारंगी
संतरा 7500 6000
पपीता
पपीता 3000 525
मुसम्मी
मौसमबी 6000 550
सेब
डैलीसियस 14000 8500
रॉयल डेलीसियस 10500 4000
सेब 15000 7000
हजरतबली 2857 1143
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 72000 70000
गरब्लेड 72000 72000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10400 7005
धनिया बीज
धनिया बीज 10925 8250
नारियल
नारियल 7000 3400
मेथी बीज
मेथीबीज 5500 3755
लहसुन
लहसुन 10000 1700
लाल मिरची
ड्राई सूप 7500 3500
लाल 8400 900
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 7800 7500
तृतीय किस्म 4000 3000
द्वितीय किस्म 5500 4500
प्रथम किस्म 8000 6000
ब्यादगी 18000 16000
मन्कटटू 10000 9000
रेड टॉप 9600 8600
लाल 6000 4800
लाल नई 8100 6800
सूखी 9000 9000
सफेद 4800 2300
हाइब्रीड 6000 5800
सोंठ
सूखी 33000 32000
हलदी
फिंगर 8250 4000
बल्ब 8000 4000
स्थानीय 7000 5000
हल्दी स्टिक 9800 5800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
एच-4 4000 4000
एन-44 4000 3800
एम.सी.यू 5 5100 4200
कपास (अनजिन्ड) 5125 3100
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6300 5800
देशी 4100 3550
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4780 2850
जूट 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2600 2370
वनोत्पाद
चिंच
इमली 22000 2400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6150 5600
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8500 6500
सब्जी
काली तोरी 3260 900
अन्य सब्जियॉ 1800 500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4300 2900
अमरथस
अमरंथस 3200 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 4375 400
आलू
आलू 3400 1400
एफ.ए.क्यू. 1600 1550
चन्द्रमुखी 1800 1600
चिप्स 2500 2200
ज्योति 1650 1280
जालंधर 1500 1200
देशी 1500 1200
लाल 1700 1500
स्थानीय 2400 1350
ककडी
खीरा 3400 100
कच्चे केले
कच्चा केला 5500 500
कद्दू
कद्दू 3000 300
करेला
करेला 6000 300
कसावा
टैपियोका 2800 1300
कोयला
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7200 1500
ग्वार
ग्वार 5020 1250
गाजर
गाजर 7000 1000
चुकन्दर
बीटरूट 6000 875
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 1100
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1500 1000
टमाटर
टमाटर 9000 1000
देशी 6000 1500
स्थानीय 8000 900
हाइब्रिड 7200 2000
धनिया
धनिया 10000 4000
स्थानीय 5000 2000
नूल खोल
नूल खोल 3200 900
प्याज
छोटा 3200 2500
द्वितीय किस्म 1200 900
नासिक 3000 1500
पूना 2500 2100
प्याज 4150 300
प्रथम किस्म 2400 2000
बंगलौर - छोटा 1600 1000
बड़ा 3800 2600
बीलरी लाल 2400 1500
लाल 3300 480
स्थानीय 2000 714
सफेद 1375 1165
हाइब्रिड 1500 1500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 7000 700
स्थानीय 2500 900
बैंगन
गोल 2800 679
गोल#लम्बा 3650 740
बैंगन 4900 500
बंदगोभी
गोभी 3800 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5750 1500
भिन्डी
भिन्डी 4520 500
मटर खेत
मटर 3900 1800
मेथी
मेथी 7010 7000
मूली
मूली 4000 500
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 300
रतालू
शकरकन्द 1700 1300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 2500 300
शलगम
मिर्च 5500 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6200 300
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 15000 1111