తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
24/4/2014

बाजार प्रतिवेदन :  741
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1350*
147 औसत 1850 1400
2189 नं0 1 1400 1400
2329 1400 1400
343 1400 1400
कल्याण 2620 1405
चन्दौसी 3200 3000
ज्वारी 1650 1650
दड़ा 1535 1370
देशी 1650 1350
पी.आई .एस.एस.आई 2005 1495
पी.बी.डब्ल्यू 343 1510 1410
बंसी 3440 1650
राजस्थान टुकड़ी 2290 1480
लाल 2700 1380
लोक-1 2300 2100
लोकवान 1985 1485
शरबती 1530 1450
स्थानीय 2800 1400
सुपर फाइन 1930 1505
सुपिरियर 1405 1400
सफेद 2329 1339
सोना 2100 1520
चावल
आई आर-8 2700 2350
कच्चा बासमती 3000 2250
कट्टासाम्बर 2650 2300
चिवड़ा 2600 1400
जया 3400 3300
डप्पा 2100 1800
तृतीय 2050 1950
पौन्नी 2850 2750
फाइन 5200 2500
फाइन (बासमती) 2800 2400
बासमती पैडी 9700 9600
बी.पी.टी. 4650 2000
मध्यम 6000 1900
मसूरी 3100 2300
मोटा 4500 1700
मोटा (आई .आर.20) 2320 2280
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
सुपर फाइन 3220 2900
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5300 3000
सोना 3500 3100
सोना महिन 4100 4000
सोना मोटा 2500 2400
जव 980*
दरा 1340 1175
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 3400 961
ज्वार हाईब्रीड 2000 1228
स्थानीय 1165 1165
सफेद 1400 1200
हाईब्रिड 1300 906
धान Common:1310 Grade-A:1345
1001 1800 1150
5001 1324 1040
आई . आर. 36 1558 1290
आई .आर. 64 1415 1244
आई.आर.20 1500 1450
ईरा मेल्लू 1170 1170
एडीटी 37 1400 1200
एमटीयू-1001 1370 1265
एमटीयू-1010 1400 1200
एमटीयू-2077 1400 1380
धान 1850 1200
नं0 2716 1375 1350
पैडी ज्योति 1410 1410
पैडी डप्पा 1230 1230
पैडी मध्यम 1700 1210
पैडी महीन 2050 1345
पैडी मोटा 1400 1230
बी.पी.टी. 2860 900
मसूरी 1675 1550
रतना 1785 1775
राजाहम्सा 1196 1130
सम्बा मसूरी 1691 1180
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1400 1340
सोना 1800 1400
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 3400 1089
हंसा 1304 1046
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1760 1750
बाजरा 1310*
देशी 1790 1790
बोल्ड 1320 1180
स्थानीय 1575 1025
हाईब्रीड 1690 1050
मक्का 1310*
देशी लाल 1550 1200
देशी सफेद 1400 1300
पीला 1277 1039
फाइन 1330 1310
मध्यम 1310 1310
व्हाइट (सफेद) 1575 1080
स्थानीय 1580 1000
हाइब्रिड 1430 1065
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 1080
रागी 1500*
फाइन 2200 1600
लाल 1900 1250
स्थानीय 1900 1200
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2350 2220
साजें
सज्जे 1340 1255
अन्य
गुड़
अच्छू 3600 2350
करीकटु 2700 2100
काला 2600 2400
नं0 1 2840 2640
नं0 2 2639 2430
नं0 3 2600 1500
निजामाबाद 3080 2520
पीला 3500 2350
मुड्डे 3800 2800
लाल 2850 2680
नरियल
नारियल 16000 1200
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 15000 9000
श्रेंणी-1 18000 10000
श्रेणी-2 11000 4700
श्रेणी-3 4000 3000
येम
याम 1800 1600
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 12800
शक्कर
चीनी 3390 3200
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 4000 2606
अलसी
अलसी 3742 3660
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 11300 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 17000 16500
जिंगेली
काला 9050 6900
सफेद 9100 9000
तिल 4500*
काला 17330 16505
सफेद 19505 9355
सफेद जैसा 14000 11000
फूल 2800*
कुसुम 2900 2350
मूँगफली 4000*
3575 3075
गुंगरी (कोशयुक्त) 3900 2109
गेजे 3760 1930
जेएल-24 3300 2900
टीएमवी-2 4200 4000
बड़ा (कोश युक्त) 3800 2625
बल्ली#हब्बू 3209 2301
बोल्ड 4085 3035
मूंगफली (खंडित) 4166 3750
स्थानीय 4200 2504
हाईब्रीड 3260 2009
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8300 4175
सूरजमुखी
स्थानीय 3540 3219
सूर्यमुखी 4000 2900
हाइब्रिड 3331 2234
सुर्यमुखी के बीज 3700*
सूर्यमुखी का बीज 3100 2900
सरसों 3000*
पीली (काली) 2900 2850
राई यू.पी. 3350 3250
लोही काली 3150 3120
सरसों 3900 2550
सरसौं (काली) 3125 2900
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3852 3350
सोयाबीन 4500 3779
होंज सीड
हांज सीड 2208 2208
दवा एवं नशीली
सुपारी
एपी 33350 29500
केम्पूगोटू 18162 12786
गोराबालू 19059 12000
चाली 18690 16299
चिप्प्ू 15699 13809
टटीबेट्टी 24599 18069
नई वैरायटी 19100 7400
पका 18692 17209
बेट्टे 29189 20369
बिलेगोटू 16119 10869
रासी 29189 21099
सराकू 37269 29129
सी.क्यू.सी.ए. 16690 5500
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4440 1600
अरहर दाल (तूर) 4859 3089
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4600 1960
आवरे
ऑवरे (साबुत) 5400 3900
आवरे दाल
ऑवरे दाल 7500 5800
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 8300 3250
देशी 4800 4700
स्थानीय 5500 4200
उर्द की दाल
उड़द की दाल 7600 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3400 2602
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6400 4500
तूर दाल
तूर दाल 6800 2980
मध्यम 3800 3767
बंगली चना दाल
चना दाल 4500 3400
बंगाली चना 3000*
औसत (साबुत) 4600 1500
गुलाबी 3800 2600
चना (खंडित) 3400 3100
ज्वारी स्थानीय 3500 1452
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3580 3560
देशी (साबुत) 3675 2459
मूँग 4500*
बोल्ड 6600 6500
मध्यम 6828 5470
स्थानीय 5500 5200
हरा (साबुत) 9200 5822
मूग दाळ
मूंग दाल 10200 8000
मटर
हरा मटर 4800 2100
मसूर
(साबुत) 4400 3900
देशी (साबुत) 3100 2640
स्थानीय 4524 2600
हाइब्रिड 3500 2800
मसूर दाल
मसूर गोला 4455 4300
मसूरी दाल 7500 7000
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 7300 4800
लाख
लाक (साबूत) 1826 1731
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3870 2209
सेम
स्थानीय 4500 2500
सेम (साबुत) 6000 2000
फल
अंगूर
इण्डियन 3500 3415
काला 10625 100
सफेद 3000 3000
हरा 9100 2000
अनन्नास
अनन्नास 5800 1000
अनार
अनार 12500 2000
आम
तोतापरी 3333 400
दशहरी 4000 2000
सफेदा 5833 1667
कटहल का फल
कठहल 2500 2000
केला
एलक्की बाले 3030 1000
नन्द्रा बाले 3800 1900
पका हुआ केला 3500 1100
पच्छा बाले 1790 700
पलयमथोड़न 2500 1600
पूवन 4000 2800
मध्यम 2400 1200
रसाकथाई 3800 3600
रोबस्टा 2000 1500
सामान्य बड़ा 5556 5556
कलिंदा
तरबूज 1700 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 5000
खरबूजा
खरबूजा 5313 400
चीकू
सपोता 2800 1000
नारंगी
मध्यम 7000 2910
संतरा 8000 200
पपीता
पपीता 2800 500
मुसम्मी
मौसमबी 4000 700
सेब
डैलीसियस 9200 500
रिच रेड 6470 6430
रॉयल डेलीसियस 18000 10500
शिमला 7100 6900
सेब 20000 800
मसाले
काजू
जम्बू 54000 53800
काली गिरी
उंगराब्लेड 66000 66000
गरब्लेड 70000 67500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 9120 8375
धनिया बीज
धनिया बीज 9800 7000
नारियल
नारियल 8000 4000
मेथी बीज
मेथीबीज 2800 2000
लहसुन
देशी 2770 2740
लहसुन 8000 1300
लाल मिरची
लाल 8000 3430
सुखी मिर्ची
कड्डी 10499 1899
गुन्टूर 7800 1099
डब्बी 11709 2000
तृतीय किस्म 2500 1500
तालू 2600 1000
द्वितीय किस्म 4000 3000
प्रथम किस्म 7000 5000
ब्यादगी 12600 3500
मन्कटटू 8000 3100
लाल 6800 4700
लाल नई 9000 7100
सूखी मिर्च 5200 5200
स्थानीय 9323 2700
सफेद 4400 2000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 13000 12000
सूखी 31000 5000
हलदी
फिंगर 6000 4000
बल्ब 8000 3800
स्थानीय 7200 5842
हल्दी स्टिक 6800 5800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
अमेरिकन 4000 3900
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4500 4100
एच-4 5100 4000
एन-44 4200 4000
एफ-1054 5470 4150
एम.सी.यू 5 5259 4230
कपास (अडोनी) 4600 4450
कपास (अनजिन्ड) 4750 3800
कपास (जिन्ड) 4700 3500
जयधर 3600 3600
जी.सी.एच. 5631 2509
देशी 4300 3900
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5711 4860
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5400 3800
जूट 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2900 2650
वनोत्पाद
अंटावला
अंटावला 1174 600
इमली का बीज
इमली का बीज 4000 1250
चिंच
इमली 9000 1500
करपुली ए#सी मध्यम 7500 6500
नन ए#सी पतली 9600 5500
नन ए#सी फूल 6500 3500
पुरानी मध्यम 2000 1500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3700 1400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 7500 6000
सब्जी
काली तोरी 3010 800
अन्य सब्जियॉ 3600 3500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 2500 2000
अमरथस
अमरंथस 1800 1500
आम
मैंगो - रा- राइप 2000 500
आलू
आलू 3000 300
एफ.ए.क्यू. 1175 1125
कुबेर 1400 1000
चन्द्रमुखी 1500 1400
चिप्स 2200 1800
ज्योति 1430 900
जालंधर 1400 1200
देशी 1430 1200
बड़ा 2400 2000
लाल 1475 1350
स्थानीय 2000 1200
ककडी
खीरा 2000 200
कच्चे केले
कच्चा केला 3400 500
कद्दू
कद्दू 2700 100
करेला
करेला 4500 1000
कसावा
टैपियोका 2500 2000
कोयला
पेठा 2200 200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5500 1000
ग्वार
ग्वार 4020 3000
गाजर
गाजर 3600 375
चुकन्दर
बीटरूट 3000 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3500 600
टमाटर
टमाटर 3000 200
देशी 2600 300
स्थानीय 2000 300
हाइब्रिड 1500 400
धनिया
धनिया 4000 500
स्थानीय 6505 6204
नूल खोल
नूल खोल 2400 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 1000
प्याज
छोटा 3000 1800
तेलगी 1170 300
द्वितीय किस्म 800 400
नासिक 1450 900
पूना 1410 400
प्याज 4000 175
प्रथम किस्म 1300 1000
बंगलौर - छोटा 500 200
बड़ा 2000 1300
बीलरी लाल 1500 1000
मध्यम 1400 1000
लाल 1350 400
स्थानीय 2000 250
सफेद 860 555
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1200 800
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 600 400
फूलगोभी 3200 300
स्थानीय 2500 1000
बैंगन
गोल 2100 660
गोल#लम्बा 3000 410
बैंगन 3000 100
बंदगोभी
गोभी 3100 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3000 1250
भिन्डी
भिन्डी 5000 600
मटर खेत
मटर 4000 800
मेथी
मेथी 4010 600
मूली
मूली 1200 300
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1100 600
रतालू
शकरकन्द 700 300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4300 2000
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 200
शलगम
मिर्च 3000 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3000 300
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 2500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6500 500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 15000 1333