తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/4/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1451
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 14900 14500
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6900 5780
सरसों का तेल
11700 8200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5200 2000
गेहूँ 1625*
Sonalika 1900 1350
147 उत्तम 1625 1625
147 औसत 1700 1400
2329 1625 1625
एम.पी. शरबती 2231 1697
कल्याण 2175 1480
डब्ल्यू.एल. 711 1625 1625
दड़ा 2300 1500
देशी 2800 1429
पी.आई .एस.एस.आई 2150 1430
फर्मी 1725 1650
बंसी 3800 2061
मैक्सिकन 2001 1450
मध्यम 1950 1400
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2500 1200
मिल क्वालिटी 1630 1500
मिलबर 1535 1500
राजस्थान टुकड़ी 2775 1300
लाल 2500 2000
लोक-1 1650 1465
लोक-1 (नीलामी रेट) 1728 1390
लोकवान 2200 1350
लोकवान गुजरात 1525 1450
शरबती 2900 1515
सेचर नं0 1 2120 1570
स्थानीय 2900 1400
सफेद 4140 1469
सोना 2600 2200
चावल
1009 कार 5000 2150
आई आर 20 3200 1200
आई आर-8 2975 2400
उसना चावल 2400 1800
कच्चा बासमती 3900 2400
कट्टासाम्बर 2800 2600
चिवड़ा 2600 1800
जया 3825 2900
तृतीय 2620 1700
परिमल (नया) 3000 2900
पौन्नी 3100 3000
फाइन 6000 2100
बासूमती 8200 8000
बासमती पैडी 4550 4400
बी.पी.टी. 4800 3600
मध्यम 4000 2250
मसूरी 2700 2250
मोटा 4400 1900
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2650
सुपर फाइन 14000 2375
सामान्य 2900 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5000 4000
सोना 5200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2600 2100
सोना महिन 5300 5200
हन्सा 2500 2300
जव 1325*
दरा 1680 1420
देशी 1494 1350
स्थानीय 1438 1400
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
केसरी 1200 1130
ज्वार (पीली) 2700 1230
ज्वार (सफेद) 3300 1052
ज्वार हाईब्रीड 1651 1260
लाल 3800 1551
स्थानीय 1680 1260
सफेद 3051 1766
हाईब्रिड 2400 1200
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 2000 1270
आई . आर. 36 1700 1290
आई .आर. 64 1840 1121
ए. पुन्नी 2100 1900
एएसटी 16 1900 1000
एडीटी 36 1800 1400
एडीटी 37 1733 1400
एडीटी 38 1500 1400
एडीटी 39 1800 1400
एडीटी 43 1900 1600
एमटीयू-1001 1470 1450
एमटीयू-1010 1600 1118
एमटीयू-2077 1470 1470
जया 1525 1250
ठीक 1600 1340
धान 2250 900
नं0 2716 1575 1200
पैडी ज्योति 1840 1840
पैडी मध्यम 2000 1200
पैडी महीन 2300 1250
पैडी मोटा 1700 1250
पोन्नी 2500 1800
पौम्मानी 1500 1500
बासुमती 3450 3250
बी.पी.टी. 2540 1300
मसूरी 2200 1340
रतना 2030 1950
राइट पौन्नी 2167 2133
राजाहम्सा 1483 1060
लाल 1550 1450
सुपर पोन्नी 2300 1524
सम्बा मसूरी 2027 1375
स्वर्ण मसूरी (नया) 1510 1350
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1600 1400
सामान्य 1550 1160
सीओ. 43 1700 1600
सोना 2700 1204
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 2101 1205
हंसा 1700 1190
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1757 1516
बाजरा 1330*
देशी 1425 1005
बोल्ड 1450 1250
स्थानीय 1704 1230
हाईब्रीड 1851 1225
मक्का 1365*
देशी लाल 1725 1100
देशी सफेद 1750 1300
पीला 1640 1130
फाइन 1365 1365
मध्यम 1534 1470
लाल 1625 1325
व्हाइट (सफेद) 1550 1350
स्थानीय 1650 1089
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 4142 2021
हाइब्रिड 1561 1251
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1600 1300
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1700 1310
रागी 1725*
फाइन 3600 2808
स्थानीय 3040 1200
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2800 2795
सोजी
सोजी 3900 2260
हाइब्रीड कुम्बु
1950 1900
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुड़
अच्छू 5000 2500
अनकापल्ली 3800 3200
उन्डे 4200 3200
करीकटु 4200 3800
काला 3700 3700
दिसारा 2750 2600
नं0 1 4570 3425
नं0 2 4285 3200
नं0 3 3795 1500
निजामाबाद 4070 2200
पठारी 3300 2900
पीला 4370 2730
मुड्डे 5100 3100
लाल 3650 2810
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 2100
मैदा
मैदा आटा 2850 2200
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 14000
शक्कर
एम-30 4400 4080
चीनी 4400 3400
मध्यम 3850 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4650 4400
एरंड का बीज 4635 3217
अलसी
अलसी 4510 3500
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8500 4000
तारामीरा
4600 4000
तिल 5000*
काला 8625 5000
तिल 6750 5700
लाल 6830 5000
सफेद 7105 NR
फूल 3700*
कुसुम 3015 2500
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5689 3740
गेजे 6126 1509
जेएल-24 5000 4500
जी -20 5250 3000
टीएमवी-2 5759 2689
नट्टे 5000 3500
बड़ा (कोश युक्त) 4662 3800
बल्ली#हब्बू 4469 3105
बोल्उ करनेल 5205 3755
बोल्ड 5275 3290
मूंगफली (खंडित) 6250 4250
स्थानीय 5761 2659
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10000 4125
सूरजमुखी
स्थानीय 3100 2659
सूर्यमुखी 3800 2619
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 3500 3500
सरसों 3700*
पीली (काली) 4000 3100
लाहा (सरसीब) 3300 3200
लोही काली 3800 3200
सरसों 4100 2500
सरसौं (काली) 4400 3200
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 5155 4675
सोयाबीन Black:3950 Yellow:2775
पीला 3060 1702
स्थानीय 2820 2780
सोयाबीन 2950 2000
होंज सीड
हांज सीड 2425 2425
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12305 4000
पान
स्थानीय 24000 12000
सुपारी
एपी 47010 46609
कच्चा 1500 1200
केम्पूगोटू 25169 10629
कोले 15800 8080
गोराबालू 25089 16119
चाली 25099 21559
चिप्प्ू 17719 13019
टटीबेट्टी 39509 25069
नई वैरायटी 25000 13500
पका 24803 13354
फैक्ट्री 11639 11119
बेट्टे 23369 16539
बिलेगोटू 20301 10301
रासी 45000 42500
लाल 20000 20000
सुपारी 30000 16000
सफेद 21000 21000
सराकू 54996 42609
सिप्पेगोट्टू 12199 9119
सी.क्यू.सी.ए. 21329 5601
दालें
अरहर 5050*
4119 2500
4101 3652
5300 3510
5050 5050
5050 4500
777 नई वसद इम्प 4359 2511
अरहर 7500 1869
अरहर दाल (तूर) 8500 3006
मध्यम 6500 6000
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6600 4899
आवरे दाल
ऑवरे दाल 9600 8600
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 11000 2500
उड़द की दाल 11200 6000
एफ.क्यू. (बर्मा) 11500 7500
ठीक 7500 7000
देशी 6600 3650
राजकोट टी-9 6900 6900
स्थानीय 9000 5800
हाईब्रीड 6800 4575
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9000 6400
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 5550 4509
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6000 5600
तूर दाल
तूर दाल 9000 5850
बंगली चना दाल
अन्य 7350 7100
अन्य 8700 8200
चना दाल 8500 6840
बंगाली चना 4000*
औसत (साबुत) 8786 3212
काबुल छोटा 8725 8725
कॉटा 5285 4851
गुलाबी 7500 4800
चना (खंडित) 6500 4831
चना दाल 8800 5201
ज्वारी स्थानीय 6309 3089
देशी (साबुत) 7000 4700
सफेद (साबुत) 9400 9400
बोल्ड 7000 6300
मूंग दाल-1 9500 7000
मध्यम 5650 5250
स्थानीय 4829 3500
स्थानीय (साबुत) 4300 4200
हरा (साबुत) 9000 2800
हाईब्रीड 5200 5000
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 5500
मटर
सफेद फौजी 1705 1705
हरा मटर 9000 3500
मसूर 3950*
कला मसूर न्यू 5600 4000
मसूर गोला 6400 3501
मसूर दाल 10500 3500
मसूर दाल
काला मसूर न्यू 5800 5500
मसूरी दाल 8500 6000
लाख
लाक (साबूत) 2200 2000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8500 4190
सेम
सेम (साबुत) 9000 900
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 60000 8000
बकरा
बकरी 8600 1300
बैल
बैल 25000 13000
भेड़
बड़ी भेड़ 7000 5600
भेंडा
भेड़ 8100 7800
भैंस
भैंस 60000 20000
फल
अंगूर
काला 8300 750
सफेद 6200 1143
हरा 8000 1000
अनन्नास
अनन्नास 4700 320
अनार
अनार 8000 1500
अमरूद
अमरूद 4800 667
आम
केशर 6000 2000
तोतापरी 8000 300
दशहरी 3500 2895
बादामी 5000 500
सफेदा 4500 2300
हापस (अलफासो) 30000 1000
कटहल का फल
कठहल 2400 1300
केला
अमृतपानी 280 100
इग्निशन रेकी (लाल) 350 150
इग्निशन रेकी (सफेद) 200 100
एलक्की बाले 4800 1800
करपुरा 250 100
खांदेश 1171 250
देसी (विघटित) 200 100
नन्द्रा बाले 6500 2500
पका हुआ केला 7000 800
पच्छा बाले 2200 1200
पलयमथोड़न 5200 320
पूवन 6000 300
भूषवाली पंचा 200 100
मध्यम 2700 1700
रसाकथाई 5900 5500
रोबस्टा 2754 300
लाल केला 5000 3500
सामान्य बड़ा 560 533
कलिंदा
तरबूज 2600 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 4000 250
चीकू
सपोता 6400 200
नारंगी
नागपुरी 2550 2475
संतरा 5300 556
नीबू
3000 2200
पपीता
पपीता 2700 300
मुसम्मी
मौसमबी 3000 500
सेब
कश्मीर#शिमला-2 8700 8500
डैलीसियस 9550 6000
रॉयल डेलीसियस 5900 5840
शिमला 27000 6000
सेब 19000 2500
मसाले
अजवाईन
11200 3015
काली गिरी
उंगराब्लेड 59000 57000
गरब्लेड 57000 56000
मालाबार 54000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19610 10005
साधारण 7217 7217
धनिया बीज
धनिया बीज 13000 4550
पूर्ण हरा 6500 5500
मध्यम हरा 6017 3100
नारियल
ग्रेड-I 25000 5600
ग्रेड-III 17761 15000
नारियल 8500 60
बड़ा 24000 6000
मध्यम 13000 700
मेथी बीज
मेथीबीज 3500 1500
लहसुन
ओसत 4500 1840
देशी 5100 1200
लहसुन 11400 1200
लाल मिरची
ड्राई सूप 9000 8500
लाल 10000 5000
सुखी मिर्ची
कड्डी 5230 4400
गुन्टूर 6000 4500
तालू 700 400
द्वितीय किस्म 7500 4500
प्रथम किस्म 9500 5800
ब्यादगी 17000 12000
मन्कटटू 10800 7200
लाल 13500 2500
लाल नई 8200 2500
स्थानीय 18000 4800
सफेद 6700 1000
सोंठ
बड़ा#मोटा 3600 600
सूखी 12000 11000
सोफ़
14025 4500
हलदी
फिंगर 8702 3222
बल्ब 9000 3175
राजापुरी 14000 5800
हल्दी 7400 7400
हल्दी स्टिक 12000 6000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5745 4500
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 3860
अमेरिकन 5961 5740
एच.बी. (अनजिन्ड) 5680 4405
एच-4 5737 4300
एफ-1054 5850 4500
एम.सी.यू 5 5600 3800
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 5480 3850
एलएच-1556 5981 2222
कपास (अडोनी) 5939 4010
कपास (अनजिन्ड) 6000 3560
जयधर 5000 5000
जी.सी.एच. 6050 2600
देशी 5900 3760
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6396 2100
शंकर 431 मिमी फाइन 5800 4590
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5960 4000
जूट 3200*
टी.डी. 5 5000 2900
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 15000 1400
चिंच
इमली 10950 1550
चपाथी 5000 4000
नन ए#सी पतली 10500 10500
नन ए#सी फूल 6500 5500
लकड़ी
यूकैलिप्टस 450 390
सुबबूल 4400 440
सूकामेवा
काजू
गिरी 70200 69500
स्थानीय (कच्चा) 17000 10000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 4500 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3500 3200
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 1000
आलू
आलू 3600 100
एफ.ए.क्यू. 545 400
चन्द्रमुखी 300 250
चिप्स 1900 800
ज्योति 2300 380
जालंधर 600 500
देशी 1200 150
बादशाह 800 600
लाल 1100 480
स्थानीय 2000 350
ककडी
खीरा 3600 300
कच्चे केले
कच्चा केला 5600 550
कद्दू
कद्दू 3000 200
कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू)
2000 2000
करेला
करेला 7400 800
कसावा
टैपियोका 3200 1500
कोयला
पेठा 4000 400
कोलाकैसिया
7200 6700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9600 800
ग्वार
ग्वार 4000 1750
गाजर
गाजर 7900 300
गोल तुरई
800 600
चुकन्दर
बीटरूट 6000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 5200 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3200 2000
टमाटर
टमाटर 3500 120
देशी 2200 400
स्थानीय 2800 100
हाइब्रिड 1800 130
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 1000
धनिया
धनिया 3000 200
स्थानीय 11100 5019
नूल खोल
नूल खोल 2600 1400
नीबू
6250 2700
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3000 1800
प्याज
छोटा 7600 5000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1500 1400
तेलगी 610 200
नासिक 1200 500
पूना 800 300
प्याज 6854 100
बंगलौर - छोटा 600 500
बड़ा 2000 700
बीलरी लाल 900 700
मध्यम 1100 101
लाल 1080 100
स्थानीय 1050 300
सफेद 900 55
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2800 1400
फूलगोभी
फूलगोभी 7400 250
स्थानीय 3000 514
बैंगन
गोल 2000 600
गोल#लम्बा 5800 400
बैंगन 4400 300
बंदगोभी
गोभी 5000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5400 2000
भिन्डी
भिन्डी 4800 500
मटर खेत
मटर 6600 1000
मेथी
मेथी 2200 1250
मूली
मूली 3000 125
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1000 400
रतालू
शकरकन्द 3100 300
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3500 900
लोकी
2000 1800
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6600 3250
लौकी
बोटल गौर्ड 3700 200
शलगम
मिर्च 8000 400
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 3000 2500
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4800 200
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 4200 3200
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5400 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6753 500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 800
हांथी रतालू
2800 900