हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
23/7/2016

બજાર રીપોટ : 1257
(till 20:34 27)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 20000 12500
ગાય
ગાય 51800 28000
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 12500 2500
પાડો
પાડો 16000 11000
બકરી
બકરી 16000 2600
બળદ
બળદ 37500 10000
ભેંસ
ડોબુ 30000 8500
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 4300 3900
ચીની 4500 3300
શકકર 4055 3844
ગોળ
અચ્છુ 3940 3200
અનકાપલલી 3800 3400
ઉનડા 3250 2950
કરીકટુ 3900 2900
ન ૩ 3060 1500
ન ર 3230 3060
પઠારી 3450 3250
પીળા 3840 3300
મુડડ 4400 2800
લાલ 3690 3060
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2700 1900
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1200 1000
ડાલડા
ડાલડા 7800 6000
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 2200
રતાળુ
યામ 2400 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 14500 13900
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1650 1500
૧૪૭ સરેરાશ 2150 1500
એચડી 1800 1800
કલ્યાણ 2500 1550
દરા 1700 1500
દેશી 2600 1600
પી આઇ એસ એસ આઇ 1810 1770
મધ્યમ 1900 1700
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2450 1650
મીલ કવોલીટી 1712 1631
રાજસ્થાન ટુકડી 2115 1550
લાલ 2500 2000
લોક ૧ 1780 1630
લોકવાન 2050 1500
શરબતી 2800 2160
સેચર નં.૧ 2000 1740
સ્થાનિક 3100 1540
સફેદ 3579 1504
સોના 1402 1402
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 5400 2200
અમીરા મોગરા બાસમતી 6700 6500
આઇઆર ૮ 2800 2150
ઉકાળેલા ચોખા 2200 2045
એચવાયવી 2700 2500
કટટા સામબર 2750 2400
કણકી 2600 1330
કાચા બાસમતી 3500 2700
જયા 3500 2850
તુતીય 2390 1750
પોણીયા 2775 2650
ફાઇન 6000 2130
બાસમતી પૈડી 4200 4100
બી પી ટી 4200 2500
મધ્યમ 4400 1920
મસુરી 2500 2000
મોટા 2800 1950
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2600 1700
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2900 2700
સન્ના ભટ્ટા 2200 1800
સુપરફાઇન 4000 3000
સરબતી કાચા 3420 2460
સામાન્ય 2800 1600
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3500
સોના 5200 3600
સોના મસુરી નોન બાસમતી 3500 2500
હનસા 2600 2300
જવ 1225*
દરા 1725 1500
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર સફેદ 3200 1029
લાલ 2500 2000
સ્થાનિક 1620 1400
સફેદ 2200 1385
હાઇબ્રીડ 1920 1490
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1330 1270
1440 1400
1500 1390
૧૦૦૧ 1470 1380
અનાજ 2300 1200
આઇ આર ૩૬ 1399 1210
આઇ આર ૬૪ 1500 1260
આઇઆર ૬૪ 1450 1450
એ એસ ટી ૧૬ 1700 1600
એડીટી ૩૬ 1550 1400
એડીટી ૩૭ 1333 1200
એડીટી ૪૩ 1700 1200
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1700 1300
એમટીયુ ર૦૭૭ 1430 1410
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1510 1410
કલવર 1480 1420
નં. ર૭૧૬ 1800 1680
પૈડી કોરસ 1410 1260
પૈડી ફાઇન 1960 1235
પૈડી મધ્યમ 1460 1110
પોણીયા 2000 1600
બાસમતી 2070 1700
બીપી ટી 2600 1410
મસુરી 2150 1600
રાસી 1507 1507
સુપર પોણીયા 1850 1500
સમબા મસુરી 6085 1365
સવણઁ મસુરી જુના 1500 1410
સવણઁ મસુરી નવા 1460 1300
સીઓ ૪૩ 1550 1450
સોના 2000 1500
સોના મસુરી જુના 1510 1410
સોનામહસુરી 1900 1633
હંસા 1450 1330
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1701 1488
બાજરી 1275*
દેશી 2000 1200
બોલ્ડ 1450 1430
સ્થાનીય 1975 1625
હાઇબ્રિડ 2350 1340
મકાઇ 1325*
એચઆઇવી (સફેદ) 1400 1300
દેશી લાલ 1870 1350
દેશી સફેદ 2060 1911
પીળા 1805 1310
ફાઇન 1450 1325
સ્થાનિક 1865 1250
સફેદ 1699 1534
હાઇબ્રીડ 1671 1300
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 2100 1300
રાગી 1650*
સ્થાનીય 1850 1450
સરસ 2200 1900
સોજી
રવો 4000 2240
સજજા 1592 1572
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 11500 8200
અડદ 4425*
12500 11500
અડદ આખા 17500 7415
અડદની દાળ 17000 10800
એફકયુ 17800 15000
દેશી 12755 9005
રાજકોટ ટી ૯ 11200 11200
સથાનીય 13000 4425
હાઇબ્રીડ 4650 4625
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 6600 6000
આવરે દાળ
ઓવરે 3333 3333
કળથી
કળથી આખી 8290 2780
ચણા 3425*
7800 7500
9800 6500
ગુલાબી 8570 4800
જવારી સ્થાનિક 9800 5000
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 8550 8000
દેશી આખા 8900 5600
સરેરાશ (આખા) 12000 5011
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8000 7200
તુવેર 4425*
8283 7751
8400 8100
8159 7389
8329 8019
8501 6400
7800 7400
8400 7100
16000 14000
અડદ આખા 14000 2009
અડદ દાળ તુવેર 14800 5000
મગ 4650*
બોલડ 8500 8300
મગની દાળ ૧ 10000 9000
મધ્યમ 5700 5250
લીલા આખા 9720 4105
સ્થાનિક 6500 4750
સ્થાનિય આખા 5100 5000
મઠની દાળ
મઠ દાળ 8200 7500
મસુર 3325*
7575 5500
11500 9700
5900 5800
9500 7400
7090 7030
9400 7300
8000 5800
10200 10000
7300 7100
5602 5600
મસુરની દાળ 11050 6800
મોથ
ગુવારઆખા 1800 800
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 5000 1300
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 8600 8000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 9000 8800
અળસીના બીજ
અળસી 4485 4170
કસુબી 3300*
કુસુમ 2800 2480
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
કોપરા 8036 4300
નાના 7300 7000
તલ 4700*
કાળા 13505 4200
તલ 8250 7250
લાલ 7850 6500
સફેદ 8675 NR
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3455 3055
દીવેલા 3530 2005
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 4919 1800
ગેજે 6169 1621
જેએલ 4500 4300
જીર૦ 7250 4055
ટીએમવી ર 5890 2886
બલલી હબ્બુ 5889 3419
બોલ્ડ 7630 4500
બોલ્ડ કરનેલ 6555 4380
મોટા (કવચ વાળા) 6000 2891
શીગદાણા 10800 5300
શીંગદાણા 9505 4555
સ્થાનિય 6139 2100
મગફળી તેલ
શીગતેલ 11000 10700
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4200 4000
લાહા સરસીબ 4150 4050
લોહી કાળી 4250 3570
સરસવ 5000 3380
સરસવ કાળા 4370 3540
લીબોળી
લીંબોડી 5100 2500
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 9650 5416
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4000 3800
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3900 3900
સુયઁમુખી 3700 3125
હાઇબ્રીડ 3800 2810
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 3805 1901
સ્થાનિય 3539 3450
સોયાબીન 3690 2500
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11925 10710
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 11200 6000
સોપારી
નવી વેરાયટી 24200 15000
પાકેલા 23300 19589
રાસી 25929 17187
સીકયુસીએ 17500 7000
પીવાના પદાથઁ
ચા
આસામ સીટીસી ડસ્ટ 26000 25000
આસામ સીટીસી પત્તી 33000 32000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2350 640
અનાનસ
અનાનસ 5500 700
કેરી
તોતાપુરી 3800 2500
દશેરી 4000 800
નીલમ 3500 2500
ફજલી 3000 2700
લંગડો 3200 600
સફેદા 7143 1600
કેળા
300 100
300 100
350 120
500 150
400 200
500 200
150 130
એલકકી બાલ 6000 1200
ખાંદેશ 1912 250
નન્દ્રા બાલે 7900 4000
પચછા બાલે 2600 800
પલયમ થોડન 5000 250
પુવન 7000 850
પાકેલા કેળા 6600 1600
મધ્યમ 700 300
રસાકથાઇ 7200 4500
રોબસટા 3100 250
લાલ કેળા 5100 4000
ખરબુજા
તરબુચ 2500 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3500 400
તરબુચ
તરબુચ 1500 150
દ્રાક્ષ્
કાલા 4700 1000
લીલા 7813 5000
સફેદ 4000 2000
દાડમ
દાડમ 8500 1000
નારંગી
સંતરા 4800 800
પેરુ
અમૃત 4667 667
ફણસ
ફણસ. 1500 700
મોસબી
મોસંબી 4200 500
સફરજન
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 6000 2500
કાશમીર સીમલા ર 13700 9240
ડીલીસીયસ 9000 7000
રોયલ ડીલીસીયસ 15000 5625
શીમલા 30000 8000
સફરજન 14000 1250
હજરતબલી 3750 1500
સીતાફળ
સીતાફળ 550 500
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 4000 4000
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 3500 3000
સુખી 18000 16000
જીરુ
જીરુ બીજ 19625 9000
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 14000 5250
પુરા લીલા 3350 2850
નારિયેળ
6000 4000
10000 6000
11000 4000
9200 6000
1500 1300
નાળીયેર 9500 400
મધયમ 9000 1600
મોટા 15000 5000
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4180 3000
મરી
ઉગરાબલેડ 70000 69000
મલબાર 64000 30000
લસણ
દેશી 10105 3055
લસણ 12000 5005
લાલ મરચા
લાલ 14500 10000
સુકા મરચા
કડ્ડી 13500 4966
ગુનટુર 13500 10000
દ્વીતીય નરમ 8000 4000
પ્રથમ નરમ 12700 8000
બયાદગી 15500 10100
હળદર
ફીંગર 9302 1839
મૂળ, ગાંઠ 9000 1860
રાજાપુરી 8011 6000
સ્થાનીય 8700 8000
હળદર 7800 7100
હળદર લાકડી 12200 8600
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
૧૭૦ સીઓ-ર અનજીન્ડ 4200 4000
એચબી અનજીન્ડ 6605 5000
એફ ૧૦પ્૪ 6039 5150
એમસીયુ - પ 6300 3950
એલઆરએ 4150 3950
એલએચ૬ 6510 3905
કપાસ અનજીન્ડ 6750 3000
કપાસ અડોની 6859 4400
જયધર 5000 5000
જીસીએચ 8359 8359
દેશી 4200 4000
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 6899 4200
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 6790 4950
શણ 3200*
ટીડી ૫ 5600 4625
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 10500 2200
નોન એસી ફુલ 9000 6500
નોન એસી ફાઇન 13300 10500
બી વગરની દ્વીતીય જાત 4700 3000
બી વગરની પ્રથમ જાત 3000 2000
કચુકા
કચુકા 1800 1400
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 440 375
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 5000 3200
અમરાંતસ
અમરનથસ 3300 1400
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 1600 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 5000 1000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6800 600
કાકડી
કાકડી 4000 200
કારેલા
કારેલા 6400 700
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 5000 400
કોબીજ
કોબીજ 4500 600
કોળુ
કોળુ 3500 300
કોહળા
પેઠા 3400 700
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 4000 600
ગુવાર
ગુવાર 5000 2125
ગાજર
ગાજર 6000 400
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2000 1500
ચીભડા
ચીચીનડા 4000 500
ટામેટા
ટામેટા 5000 300
દેશી 3600 1500
સ્થાનિય 4200 700
હાઇબ્રીડ 4100 1100
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1600 1500
ડુગળી
ડુંગળી 4000 125
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1100 835
તેલગી 1050 300
નાના 5500 1800
નાસીક 1350 500
પુના 1300 300
પુસા લાલ 1160 300
પહેલો ક્રમ 1100 700
બેંગલોર નાના 500 200
બીજા ક્રમ 900 400
મોટી 2600 1200
લાલ 1450 100
સ્થાનિય 2000 200
સફેદ 1200 350
હાઇબ્રીડ 950 900
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 7000 680
દુધી
ગલકા 2500 100
ધાણા
ધાણા 12750 1500
સ્થાનિય 8000 4511
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 1600 633
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 1500
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 500
સ્થાનિય 1800 478
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 2000 1400
એફએકયુ 1480 1100
કાતરી 3600 1550
જયોતિ 2500 1550
જલંધર 1200 1000
દેશી 3000 850
બટાટા 3200 550
મોટા 3400 2600
લાલ 1450 1345
સ્થાનિય 2150 700
બીટ
બીટ 4000 400
ભીડા
ભીડા 4600 300
મુળા
મુળા 2500 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1625 1000
રીગણ
ગોળ 2800 1000
ગોળ લાંબા 5000 925
રીંગણ 4500 100
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 12000 740
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 1800
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10000 400
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 9000 5000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 2500 1000
શકકરિયા
શકરટેટી 1800 800
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7200 1600
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 600
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 2000 1800
સીમલા મરચુ
મરચા 3000 2800
સીમલા મરચું
મરચા 6500 1500
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 13100 9600