हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
27/11/2014

બજાર રીપોટ : 640
(till 14:45 39)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ભેંસ
ડોબુ 60000 40000
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
ચીની 3800 3300
મધ્યમ 3215 3185
મહીન 3575 3540
ગોળ
દીસારા 2400 2200
ન ૩ 2000 1500
પઠારી 2830 2050
પીળા 2340 2105
લાલ 3025 2180
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2500 2100
ડાલડા
ડાલડા 6600 6410
નાળીયેર
નાળીયેર 6000 3400
મેદાનો લોટ
મેદો 2200 1990
રબર
આરએસએસ-૪ 12400 11100
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1620 1580
૧૪૭ સરેરાશ 1750 1300
૧૪૮ર 1470 1467
કલ્યાણ 1650 1500
ખેતી 1650 1550
ચંદૌસી 3000 2900
દરા 1740 1210
મધ્યમ 2000 1700
મીલબાર 1500 1475
રાજસ્થાન ટુકડી 1675 1650
લોક ૧ 1650 1625
લોકવાન 1900 1200
લોકવાન ગુજરાત 1550 1505
શરબતી 2500 1800
સ્થાનિક 2051 1100
સફેદ 1900 1760
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 1800 1400
આઇઆર ૮ 2900 2700
આઇઆર ૮ કાચા નવા 2800 2500
ઉકાળેલા ચોખા 2100 1900
એચવાયવી 2220 2190
જયા 3500 1250
તુતીય 2340 1800
પોણીયા 3075 2950
ફાઇન 4800 2200
ફાઇન બાસમતી 5000 4700
બાસમતી 10000 6000
બાસમતી પૈડી 4300 4200
બાસમતી બાર કાચા જુના 13000 12800
બી પી ટી 4500 3500
મધ્યમ 3050 1700
મસુરી 3100 1250
મોટા 4200 1700
મોટા આઇઆર- ર૦ 2130 2110
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
સુપરફાઇન 8000 3300
સામાન્ય 2700 2300
સોના 3000 2300
જવ 1100*
દરા 1630 1140
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 3675 1150
સફેદ 4000 3500
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
2160 2130
1360 1360
2150 1500
1400 1360
૧૦૦૧ 1400 1360
૧૧ર૧ 2900 1790
અનાજ 2531 1200
આઇ આર ૩૬ 1500 1360
આઇ આર ૬૪ 1400 1400
એ પોન્ની 2330 1100
એડીટી ૩૬ 1650 1200
એડીટી ૩૭ 1533 1385
એડીટી ૩૯ 1570 1430
એડીટી ૪૩ 1595 1479
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1420 1280
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1450 1353
કલવર 1640 1560
પૈડી કોરસ 1450 960
પૈડી ફાઇન 1900 1300
પૈડી મધ્યમ 1500 1360
બાસમતી 2885 1340
બીપી ટી 2200 1200
રતના 1490 1480
લાલ 1750 1600
સુપર પોણીયા 2400 1500
સમબા મસુરી 1767 1300
સવણઁ મસુરી જુના 1400 1320
સવણઁ મસુરી નવા 1400 1360
સીઓ ૪૩ 1635 1380
સોના 1700 1372
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1650 1360
બાજરી 1250*
દેશી 1350 1050
સ્થાનીય 1205 1075
હાઇબ્રિડ 1500 930
મકાઇ 1310*
એચઆઇવી 1320 1310
દેશી લાલ 1300 900
દેશી સફેદ 1400 1300
પીળા 1670 1000
સ્થાનિક 1400 1040
સફેદ 1450 1100
હાઇબ્રીડ 1360 1050
હાઇબ્રીડ પીળી 1340 1320
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1360 1300
સોજી
રવો 2300 2030
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 6500 3925
દેશી 5400 5200
સથાનીય 5600 5000
ચણા 3100*
5000 4500
ગુલાબી 3250 2700
જવારી સ્થાનિક 3500 3300
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3450 3100
દેશી આખા 3800 2455
સરેરાશ (આખા) 3624 2000
તુવેર 4350*
અડદ આખા 4915 3950
અડદ દાળ તુવેર 7800 6200
મગ 4600*
બોલડ 6500 6300
મગની દાળ ૧ 10400 8400
મધ્યમ 6400 6300
લીલા આખા 7900 5100
સ્થાનિક 7250 7250
સ્થાનિય આખા 6450 6400
મસુર 2950*
8200 7000
5015 4090
8300 6220
આખા 4900 4820
દેશી આખા 2650 2010
લાખ
લાખ આખા 1610 1605
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 2500 2500
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 14300 14280
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 8200 8000
જીગલી
8900 7200
કાળા 7600 7000
સફેદ 12600 11000
તલ 4600*
કાળા 15135 10000
સફેદ 10685 8000
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 4285 3750
દીવેલા 4200 3900
નાઇજર બીયા 3600*
નીગર ના બીજ 4900 4900
મગફળી 4000*
જેએલ 4700 4500
જીર૦ 4315 3250
ટીએમવી ર 4000 3500
ડીએમવી ૭ 4590 3800
બોલ્ડ 4185 2725
મોટા (કવચ વાળા) 3800 3250
શીગદાણા 6800 3125
સ્થાનિય 4500 3575
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 3420 3390
લોહી કાળી 3640 3000
સરસવ 3900 2800
સરસવ કાળા 3450 3180
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4750 4187
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 3700 3500
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 2900 2700
સુયઁમુખી 3700 3500
હાઇબ્રીડ 3950 3700
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3270 2540
સ્થાનિય 3350 3100
સોયાબીન 3311 3300
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 3000 2500
સોપારી
કાચા 1800 1400
સોપારી 35000 33000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2300 575
અનાનસ
અનાનસ 4000 1200
કેળા
150 130
ચમ્પા 1300 1100
નન્દ્રા બાલે 4500 2500
પલયમ થોડન 3200 1400
પુવન 4500 2500
પાકેલા કેળા 4500 1380
મધ્યમ 2200 2000
રસાકથાઇ 4000 3500
રોબસટા 2500 1400
લાલ કેળા 4500 3000
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4000 1500
તરબુચ
તરબુચ 1660 1660
દ્રાક્ષ્
કાલા 7000 2600
લીલા 8000 4500
દાડમ
દાડમ 8000 4500
નારંગી
સંતરા 4100 1500
પેરુ
અમૃત 4000 1100
મોસબી
મોસંબી 3000 1600
સફરજન
કંડીશન 4400 3800
કાશમીર સીમલા ર 4700 3200
ડીલીસીયસ 6300 2600
સફરજન 10000 1000
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 9000 3000
હાઇબ્રિડ 6200 5800
જીરુ
જીરુ બીજ 10750 8925
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 11500 8500
પુરા લીલા 11250 7750
નારિયેળ
નાળીયેર 6500 850
મધયમ 4200 2500
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6250 5125
લસણ
ઓસત 3500 2200
લસણ 9000 725
લાલ મરચા
લાલ 10200 1500
સુકા મરચા
દ્વીતીય નરમ 9000 8000
રેડ ટોપ 9800 8500
લાલ 6800 5500
લાલ નવા 8100 6600
સફેદ 6500 4500
હાઇબ્રીડ 5800 5600
હળદર
ફીંગર 8600 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 4600
રાજાપુરી 5750 4900
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
અમેરીકન 4021 3461
એચવાય-૪ અનજીન્ડ 4050 3880
એન ૪૪ 4200 4000
એમસીયુ 3900 3700
એમસીયુ - પ 4800 3800
એલઆરએ 3200 3000
કપાસ અનજીન્ડ 4100 3500
ડીસીએચર અનજીન્ડ 5000 4700
દેશી 5400 3200
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
શંકર ૪ ૩૧મીમી ફાઇન 4185 3625
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4075 3000
શણ 2400*
જુટ 2900 2290
ટીડી ૫ 3420 2460
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 3000 2800
ફુલ એ.સી. 6500 5600
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 2000 1000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3600 2600
અમરાંતસ
અમરનથસ 2850 1000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 7000 4000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4600 550
કાકડી
કાકડી 3200 700
કારેલા
કારેલા 5200 1200
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4200 3800
કોબીજ
કોબીજ 4500 420
કોળુ
કોળુ 2400 400
કોહળા
પેઠા 3800 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 4600 1500
ગુવાર
ગુવાર 4758 2500
ગાજર
ગાજર 5200 500
ચીભડા
ચીચીનડા 3500 1600
ટામેટા
ટામેટા 3800 700
દેશી 1200 700
સ્થાનિય 1700 500
હાઇબ્રીડ 4200 400
ડુગળી
ડુંગળી 5000 500
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1500 1440
નાના 5600 2600
નાસીક 1835 1200
મોટી 3900 1900
લાલ 1760 650
સ્થાનિય 1500 1050
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 19000 1400
દુધી
ગલકા 4400 450
ધાણા
ધાણા 4400 900
સ્થાનિય 10000 9500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 1000 800
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 400 400
ફુલાવર
ફુલાવર 6600 400
સ્થાનિય 1600 500
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 2700 1800
એફએકયુ 2000 1360
ચંદ્રમુખી 1700 1500
જયોતિ 2400 1810
દેશી 2000 850
બટાટા 4000 850
લાલ 2200 2100
સ્થાનિય 2500 1200
બીટ
બીટ 5600 2400
ભીડા
ભીડા 4500 900
મેથી
મેથી 5500 500
મુળા
મુળા 1500 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 3200 2800
રીગણ
ગોળ 3150 1000
ગોળ લાંબા 2700 340
રીંગણ 4600 400
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10000 2100
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3000 2500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 9800 1000
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 3600 1500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 2600 2000
શકકરિયા
શકરટેટી 1600 1000
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1800
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2400 1000
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 2500
સીમલા મરચું
મરચા 8000 2000
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 8700 6500