हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
24/4/2014

બજાર રીપોટ : 740
(till 22:08 29)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3390 3200
ગોળ
અચ્છુ 3600 2350
કરીકટુ 2700 2100
કાળા 2600 2400
ન ૧ 2840 2640
ન ૩ 2600 1500
ન ર 2639 2430
નીઝામાબાદ 3080 2520
પીળા 3500 2350
મુડડ 3800 2800
લાલ 2850 2680
નાળીયેર
નાળીયેર 16000 1200
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 15000 9000
ભાગ ૧ 18000 10000
ભાગ ૩ 4000 3000
ભાગ ર 11000 4700
રતાળુ
યામ 1800 1600
રબર
આરએસએસ-૪ 14500 12800
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1350*
૧૪૭ સરેરાશ 1850 1400
૩૪૩ 1400 1400
કલ્યાણ 2620 1405
ચંદૌસી 3200 3000
જવારી 1650 1650
દરા 1535 1370
દેશી 1650 1350
પી આઇ એસ એસ આઇ 2005 1495
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1510 1410
બંસી 3440 1650
ર૧૮૯ નં.૧ 1400 1400
ર૩ર૯ 1400 1400
રાજસ્થાન ટુકડી 2290 1480
લાલ 2700 1380
લોક ૧ 2300 2100
લોકવાન 1985 1485
શરબતી 1530 1450
સ્થાનિક 2800 1400
સુપર ફાઇન 1930 1505
સુપિરિયર 1405 1400
સફેદ 2329 1339
સોના 2100 1520
ચોખા
આઇઆર ૮ 2700 2350
કટટા સામબર 2650 2300
કણકી 2600 1400
કાચા બાસમતી 3000 2250
જયા 3400 3300
ડપપા 2100 1800
તુતીય 2050 1950
પોણીયા 2850 2750
ફાઇન 5200 2500
ફાઇન બાસમતી 2800 2400
બાસમતી પૈડી 9700 9600
બી પી ટી 4650 2000
મધ્યમ 6000 1900
મસુરી 3100 2300
મોટા 4500 1700
મોટા આઇઆર- ર૦ 2320 2280
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
સુપરફાઇન 3220 2900
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 5300 3000
સોના 3500 3100
સોના મોટા 2500 2400
સોનાફાઇન 4100 4000
જવ 980*
દરા 1340 1175
જુવાર Hybrid:1500 Maldandi:1520
જુવાર સફેદ 3400 961
જુવાર હાઇબ્રીડ 2000 1228
સ્થાનિક 1165 1165
સફેદ 1400 1200
હાઇબ્રીડ 1300 906
ડાંગર Common:1310 Grade-A:1345
૧૦૦૧ 1800 1150
અનાજ 1850 1200
આઇ આર ૩૬ 1558 1290
આઇ આર ૬૪ 1415 1244
આઇ આર ર૦ 1500 1450
એડીટી ૩૭ 1400 1200
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1400 1200
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1380
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1370 1265
એરા મલેલુ 1170 1170
નં. ર૭૧૬ 1375 1350
પ૦૦૧ 1324 1040
પૈડી કોરસ 1400 1230
પૈડી જ્યોતિ 1410 1410
પૈડી ફાઇન 2050 1345
પૈડી મધ્યમ 1700 1210
પૈડીડપપા 1230 1230
બીપી ટી 2860 900
મસુરી 1675 1550
રતના 1785 1775
રાજહંસ 1196 1130
સમબા મસુરી 1691 1180
સવણઁ મસુરી જુના 1400 1340
સવણઁ મસુરી નવા 1500 1250
સોના 1800 1400
સોના મસુરી જુના 1400 1300
સોનામહસુરી 3400 1089
હંસા 1304 1046
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1760 1750
બાજરી 1310*
દેશી 1790 1790
બોલ્ડ 1320 1180
સ્થાનીય 1575 1025
હાઇબ્રિડ 1690 1050
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1550 1200
દેશી સફેદ 1400 1300
પીળા 1277 1039
ફાઇન 1330 1310
મધ્યમ 1310 1310
સ્થાનિક 1580 1000
સફેદ 1575 1080
હાઇબ્રીડ 1430 1065
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1500 1080
રાગી 1500*
લાલ 1900 1250
સ્થાનીય 1900 1200
સરસ 2200 1600
સેમ સાવી
સેમ સાવી સ્થાનિય 2350 2220
સોજી
સજજા 1340 1255
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 10200 8000
અડદ 4300*
અડદ આખા 8300 3250
દેશી 4800 4700
સથાનીય 5500 4200
અડદની દાળ
અડદની દાળ 7600 6000
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4600 1960
આવરે દાળ
ઓવરે 7500 5800
કળથી
કળથી આખી 3400 2602
ચણા 3000*
ગુલાબી 3800 2600
ચણા ફાડા 3400 3100
જવારી સ્થાનિક 3500 1452
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3580 3560
દેશી આખા 3675 2459
સરેરાશ (આખા) 4600 1500
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 6400 4500
તુવેર 4300*
અડદ આખા 4440 1600
અડદ દાળ તુવેર 4859 3089
તુવેર દાળ
તુવેરની દાળ 6800 2980
મધ્યમ 3800 3767
પટકી
મઠ (ડબલ્યુ) 7300 4800
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 4500 3400
મગ 4500*
બોલડ 6600 6500
મધ્યમ 6828 5470
લીલા આખા 9200 5822
સ્થાનિક 5500 5200
મસુર
આખા 4400 3900
દેશી આખા 3100 2640
સ્થાનિય 4524 2600
હાઇબ્રીડ 3500 2800
મસુર દાળ
મસુર ગોલા 4455 4300
મસુરની દાળ 7500 7000
મોથ
ગુવારઆખા 6000 2000
સ્થાનિય 4500 2500
લાખ
લાખ આખા 1826 1731
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 5400 3900
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4800 2100
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 3870 2209
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 17000 16500
અળસીના બીજ
અળસી 3742 3660
કસુબી 2800*
કુસુમ 2900 2350
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 11300 4500
જીગલી
કાળા 9050 6900
સફેદ 9100 9000
તલ 4500*
કાળા 17330 16505
સફેદ 19505 9355
સફેદા 14000 11000
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 4000 2606
મગફળી 4000*
ગુગરી (કવચ વાળા) 3900 2109
ગેજે 3760 1930
જેએલ 3300 2900
જીર૦ 3575 3075
ટીએમવી ર 4200 4000
બલલી હબ્બુ 3209 2301
બોલ્ડ 4085 3035
મોટા (કવચ વાળા) 3800 2625
શીગદાણા 8300 4175
સ્થાનિય 4200 2504
હાઇબ્રીડ 3260 2009
રાઇ 3000*
પીળા કાળા 2900 2850
રાઇ યુપી 3350 3250
લોહી કાળી 3150 3120
સરસવ 3900 2550
સરસવ કાળા 3125 2900
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4166 3750
સુયઁમુખી બીજ 3700*
સુયઁમુખીના બી 3100 2900
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3540 3219
સુયઁમુખી 4000 2900
હાઇબ્રીડ 3331 2234
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3852 3350
સોયાબીન 4500 3779
હોજ બી
હાજ બીજ 2208 2208
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
સોપારી
અપી 33350 29500
કેમ્પુગેટ્ 18162 12786
ગોરીબાલુ 19059 12000
ચાલી 18690 16299
ચીપપુ 15699 13809
ટટીબેટટી 24599 18069
નવી વેરાયટી 19100 7400
પાકેલા 18692 17209
બેટટે 29189 20369
બિલેગોટુ 16119 10869
રાસી 29189 21099
સરાકુ 37269 29129
સીકયુસીએ 16690 5500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2800 500
અનાનસ
અનાનસ 5800 1000
કેરી
તોતાપુરી 3333 400
દશેરી 4000 2000
સફેદા 5833 1667
કેળા
એલકકી બાલ 3030 1000
નન્દ્રા બાલે 3800 1900
પચછા બાલે 1790 700
પલયમ થોડન 2500 1600
પુવન 4000 2800
પાકેલા કેળા 3500 1100
મધ્યમ 2400 1200
રસાકથાઇ 3800 3600
રોબસટા 2000 1500
સામાન્ય મોટા 5556 5556
ખરબુજા
તરબુચ 5313 400
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 2800 1000
તરબુચ
તરબુચ 1700 200
દ્રાક્ષ્
ઇન્ડીયન 3500 3415
કાલા 10625 100
લીલા 9100 2000
સફેદ 3000 3000
દાડમ
દાડમ 12500 2000
નારંગી
મધ્યમ 7000 2910
સંતરા 8000 200
ફણસ
ફણસ. 2500 2000
મોસબી
મોસંબી 4000 700
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 5000
સફરજન
ડીલીસીયસ 9200 500
રીચ રેડ 6470 6430
રોયલ ડીલીસીયસ 18000 10500
શીમલા 7100 6900
સફરજન 20000 800
મસાલા
કાજુ
જંબુ 54000 53800
આદુ
તાજા શાકભાજી 13000 12000
સુખી 31000 5000
જીરુ
જીરુ બીજ 9120 8375
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 9800 7000
નારિયેળ
નાળીયેર 8000 4000
મેથી દાણા
મેથીદાણા 2800 2000
મરી
ઉગરાબલેડ 66000 66000
ગરબલેડ 70000 67500
લસણ
દેશી 2770 2740
લસણ 8000 1300
લાલ મરચા
લાલ 8000 3430
સુકા મરચા
કડ્ડી 10499 1899
ગુનટુર 7800 1099
ડબ્બી 11709 2000
તૃતિય નરમ 2500 1500
તાલુ 2600 1000
દ્વીતીય નરમ 4000 3000
પ્રથમ નરમ 7000 5000
બયાદગી 12600 3500
મન્કટ્ટુ 8000 3100
લાલ 6800 4700
લાલ નવા 9000 7100
સુકા મરચા 5200 5200
સ્થાનિય 9323 2700
સફેદ 4400 2000
હળદર
ફીંગર 6000 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 3800
સ્થાનીય 7200 5842
હળદર લાકડી 6800 5800
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3700 Long staple:4000
અમેરીકન 4000 3900
એચ ૪ 5100 4000
એચવાય-૪ અનજીન્ડ 4500 4100
એન ૪૪ 4200 4000
એફ ૧૦પ્૪ 5470 4150
એમસીયુ - પ 5259 4230
કપાસ અનજીન્ડ 4750 3800
કપાસ અડોની 4600 4450
કપાસજીન્ડ 4700 3500
જયધર 3600 3600
જીસીએચ 5631 2509
દેશી 4300 3900
મુગારી જીન્ડ 5000 4000
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 5711 4860
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5400 3800
શણ 2300*
જુટ 2882 2800
ટીડી ૫ 2900 2650
વન્ય ઉત્પાદન
અન્તાવાલા
અનટાવલા 1174 600
આમલી
આમલી 9000 1500
કરપુલી એ.સી. મધ્યમ 7500 6500
જુના મધ્યમ 2000 1500
નોન એસી ફુલ 6500 3500
નોન એસી ફાઇન 9600 5500
બી વગરની પ્રથમ જાત 3700 1400
કચુકા
કચુકા 4000 1250
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 3600 3500
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 2500 2000
અમરાંતસ
અમરનથસ 1800 1500
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 2000 500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 3400 500
કાકડી
કાકડી 2000 200
કારેલા
કારેલા 4500 1000
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3010 800
કોબીજ
કોબીજ 3100 100
કોળુ
કોળુ 2700 100
કોહળા
પેઠા 2200 200
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5500 1000
ગુવાર
ગુવાર 4020 3000
ગાજર
ગાજર 3600 375
ચીભડા
ચીચીનડા 3500 600
ટામેટા
ટામેટા 3000 200
દેશી 2600 300
સ્થાનિય 2000 300
હાઇબ્રીડ 1500 400
ડુગળી
ડુંગળી 4000 175
તેલગી 1170 300
નાના 3000 1800
નાસીક 1450 900
પુના 1410 400
પહેલો ક્રમ 1300 1000
બેંગલોર નાના 500 200
બીજા ક્રમ 800 400
બીલરી લાલ 1500 1000
મધ્યમ 1400 1000
મોટી 2000 1300
લાલ 1350 400
સ્થાનિય 2000 250
સફેદ 860 555
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 3000 300
દુધી
ગલકા 2000 200
ધાણા
ધાણા 4000 500
સ્થાનિય 6505 6204
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2400 1000
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 1000
ફુલાવર
આફ્રિકન સરસો 600 400
ફુલાવર 3200 300
સ્થાનિય 2500 1000
બટાટા
એફએકયુ 1175 1125
કુબેર 1400 1000
કાતરી 2200 1800
ચંદ્રમુખી 1500 1400
જયોતિ 1430 900
જલંધર 1400 1200
દેશી 1430 1200
બટાટા 3000 300
મોટા 2400 2000
લાલ 1475 1350
સ્થાનિય 2000 1200
બીટ
બીટ 3000 300
ભીડા
ભીડા 5000 600
મેથી
મેથી 4010 600
મુળા
મુળા 1200 300
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1100 600
રીગણ
ગોળ 2100 660
ગોળ લાંબા 3000 410
રીંગણ 3000 100
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 15000 1333
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 2500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 6500 500
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 3000 1250
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4000 800
શકકરિયા
શકરટેટી 700 300
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 4300 2000
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2500 2000
સીમલા મરચુ
મરચા 1200 800
સીમલા મરચું
મરચા 3000 1000
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 7500 6000