हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
28/7/2015

બજાર રીપોટ : 597
(till 13:52 26)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3500 2950
મહીન 2600 2400
શકકર 2350 2250
ગોળ
અચ્છુ 3300 2800
ઉનડા 3100 2900
કરીકટુ 2300 2075
કાળા 3410 2100
દીસારા 2570 2450
ન ૩ 2500 1500
નીઝામાબાદ 2000 1900
પઠારી 3200 2730
પીળા 3245 3180
મુડડ 3500 3200
લાલ 3400 2840
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2400 2200
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1700 1400
ડાલડા
ડાલડા 7800 7400
નાળીયેર
નાળીયેર 20000 3500
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 10000 7000
ભાગ ૩ 8000 7500
મેદાનો લોટ
મેદો 2200 2000
રતાળુ
યામ 1500 1500
રબર
આરએસએસ-૪ 12100 12000
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
૧૪૮ર 1800 1700
કલ્યાણ 2100 1700
ખેતી 1550 1450
દરા 1525 1320
દેશી 2800 1516
મધ્યમ 1900 1700
મધ્યમ ઉત્તમ 2200 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 1410 1410
મીલબાર 1425 1400
રાજસ્થાન ટુકડી 1700 1650
લોક ૧ 1650 1600
લોકવાન 1700 1400
શરબતી 2550 2200
સ્થાનિક 3000 1950
સુપર ફાઇન 1600 1600
સફેદ 2098 1890
ચોખા
આઇઆર ૮ 3000 2500
કણકી 1720 1360
જયા 3800 3350
તુતીય 2100 1800
ફાઇન 5000 2100
બી પી ટી 3800 3100
મધ્યમ 4500 2200
મસુરી 2900 2000
મોટા 4175 1750
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2600 2300
સુપરફાઇન 3550 2450
સરબતી કાચા 3240 1800
સામાન્ય 2900 1800
સોના મસુરી નોન બાસમતી 1900 1750
જવ 1150*
દરા 1475 1150
દેશી 1160 1140
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 2500 1400
લાલ 900 850
સ્થાનિક 1530 1530
સફેદ 1500 1400
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1200 875
૧૦૦૧ 1400 1200
અનાજ 1410 1100
આઇ આર ૩૬ 1020 890
આઇ આર ૬૪ 1400 1300
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1400
એ પોન્ની 2080 1300
એડીટી ૩૬ 1700 1300
એડીટી ૩૭ 1440 1010
એડીટી ૩૯ 1790 1290
એડીટી ૪૩ 1800 1000
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1450 1100
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1360 1360
કલવર 1480 1330
પ૦૦૧ 1450 1360
પૈડી કોરસ 1460 1050
પૈડી ફાઇન 1900 900
પૈડી મધ્યમ 1650 1230
પોણીયા 2587 1400
બીપી ટી 2350 1300
મસુરી 1600 1500
લાલ 1600 1400
સુપર પોણીયા 1700 1280
સમબા મસુરી 1400 1400
સવણઁ મસુરી જુના 1370 1110
સવણઁ મસુરી નવા 1400 1360
સીઓ ૪૩ 1740 1280
સોના 1750 1450
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1700 1300
બાજરી 1250*
બોલ્ડ 1320 1300
હાઇબ્રિડ 1700 1070
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1500 1200
દેશી સફેદ 1350 1300
પીળા 1400 1150
ફાઇન 1450 1310
મધ્યમ 1310 1310
સ્થાનિક 1500 800
હાઇબ્રીડ 1360 1200
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1520 1170
રાગી 1550*
લાલ 1633 1359
સ્થાનીય 1700 1400
સરસ 2250 1900
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 11000 9000
અડદ 4350*
અડદ આખા 9400 5800
દેશી 8200 6700
સથાનીય 8050 4350
અડદની દાળ
અડદની દાળ 13000 8000
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 5500 3026
આવરે દાળ
ઓવરે 7000 5500
કળથી
કળથી આખી 3500 3000
ચણા 3175*
ગુલાબી 4600 3100
ચણા ફાડા 4600 4500
જવારી સ્થાનિક 4500 4300
દેશી આખા 5275 3700
સરેરાશ (આખા) 5800 3900
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8500 8000
તુવેર 4350*
7500 7000
અડદ આખા 7425 5300
તુવેરની દાળ 11000 5800
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 6200 5500
મગ 4600*
મધ્યમ 6500 6450
લીલા આખા 11000 5000
મસુર 3075*
10200 8900
6300 6100
આખા 9800 9000
દેશી આખા 4800 4200
સ્થાનિય 7400 3950
મોથ
ગુવારઆખા 3600 1400
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 6000 4200
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4000 3200
તેલીબીયા
અળસીના બીજ
અળસી 4400 3740
જીગલી
કાળા 8100 4600
સફેદ 13000 9000
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 4000 3500
મગફળી 4000*
જેએલ 5200 5000
જીર૦ 5250 3750
ટીએમવી ર 4500 4100
ડીએમવી ૭ 5400 4500
બોલ્ડ 4515 3775
શીગદાણા 12000 4615
સ્થાનિય 4800 3300
રાઇ 3100*
લાહા સરસીબ 3900 3800
લોહી કાળી 3950 3400
સરસવ 3400 3200
સરસવ કાળા 4000 3325
લીબોળી
લીંબોડી 3000 3000
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 5000 3750
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 4200 4000
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3300 3100
સુયઁમુખી 3589 3025
હાઇબ્રીડ 3800 3700
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3301 2900
સોયાબીન 3000 3000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3500 1300
અનાનસ
અનાનસ 4000 1400
કેરી
ચૌસા 4000 3500
તોતાપુરી 3800 3500
દશેરી 4500 1200
નીલમ 10000 9600
લંગડો 4000 3000
કેળા
150 130
એલકકી બાલ 3300 1000
ખાંદેશ 350 250
નન્દ્રા બાલે 4500 2900
પચછા બાલે 1500 600
પલયમ થોડન 3000 1200
પુવન 4700 3000
પાકેલા કેળા 5500 1550
મધ્યમ 2800 1900
રસાકથાઇ 3300 3000
રોબસટા 2600 625
લાલ કેળા 4700 3500
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 2000 2000
દાડમ
દાડમ 8000 5000
ફણસ
ફણસ. 700 650
મોસબી
મોસંબી 5500 2000
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 10000 6000
સફરજન
અમેરીકન 12000 11000
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 7000 1000
કાશમીર સીમલા ર 7125 4750
ડીલીસીયસ 13000 5800
રોયલ ડીલીસીયસ 7300 7250
શીમલા 7050 6900
સફરજન 10000 2100
હજરતબલી 3000 2500
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 6500 5000
સુખી 5000 5000
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 10000 9500
નારિયેળ
નાળીયેર 9000 1050
મધયમ 2600 2100
લસણ
લસણ 8000 4000
લાલ મરચા
લાલ 8200 7900
સુકા મરચા
ગુનટુર 14000 12000
બયાદગી 17000 15000
હળદર
ફીંગર 6850 6160
મૂળ, ગાંઠ 6850 5750
હળદર લાકડી 11000 8000
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
એચ ૪ 4050 4050
એચ-૪ (એ) ર૭ મીમી સુપરફાઇન 3800 3800
એમયુ ૭ 4449 3639
એમસીયુ 3900 3600
એમસીયુ - પ 4200 3000
એલઆરએ 3800 3000
કપાસ અનજીન્ડ 4200 3600
દેશી 4050 3550
મુગારી જીન્ડ 4000 3500
શણ 2700*
જુટ 3000 2800
ટીડી ૫ 5750 3250
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 9000 2800
નોન એસી ફુલ 4100 3400
ફુલ એ.સી. 6400 5400
કચુકા
કચુકા 16000 1650
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 4500 4000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4500 3500
અમરાંતસ
અમરનથસ 1700 1000
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 1600 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 4400 1200
કેળા કાચા
કાચા કેળા 5400 500
કાકડી
કાકડી 3200 400
કારેલા
કારેલા 5000 600
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3400 600
કોબીજ
કોબીજ 4400 600
કોળુ
કોળુ 2400 300
કોહળા
પેઠા 3200 1000
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5000 800
ગુવાર
ગુવાર 4000 2250
ગાજર
ગાજર 5000 1000
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 3000 1600
ચીભડા
ચીચીનડા 4500 900
ટામેટા
ટામેટા 4500 500
દેશી 4400 1200
સ્થાનિય 2000 1000
હાઇબ્રીડ 2000 1400
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1000 800
ડુગળી
ડુંગળી 6000 1000
નાના 6000 3500
નાસીક 3000 1700
પુના 3300 3000
બેંગલોર નાના 2000 1500
મધ્યમ 2300 2100
મોટી 5000 2100
લાલ 3800 1655
સ્થાનિય 3000 500
સફેદ 4000 2100
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 5000 400
દુધી
ગલકા 5000 300
ધાણા
ધાણા 12000 1800
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 1800 400
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 3650 2000
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 1000
સ્થાનિય 600 500
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 900 640
એફએકયુ 450 400
કાતરી 3200 1000
ચંદ્રમુખી 800 600
જયોતિ 1700 550
જલંધર 600 400
દેશી 1600 495
બટાટા 3200 400
લાલ 1200 400
સ્થાનિય 2500 300
બીટ
બીટ 4000 500
ભીડા
ભીડા 3000 500
મેથી
મેથી 2900 2200
મુળા
મુળા 1500 400
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1000 500
રીગણ
ગોળ 2700 800
ગોળ લાંબા 2000 700
રીંગણ 4200 400
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10000 1142
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 1800 1400
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10500 400
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 6000 3000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3600 3400
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 5000 1500
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 1600 700
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1400 1000
સીમલા મરચુ
મરચા 2200 800
સીમલા મરચું
મરચા 8000 1000
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 8700 7400