हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
30/8/2016

બજાર રીપોટ : 1515
(till 22:30 22)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ગાય
ગાય 40000 30000
ઘેટા
નાના ઘેટા 2000 1200
બકરી
બકરી 2800 2000
બકરી 2000 1200
બકરી 6500 1700
બળદ
બળદ 30000 20000
ભેંસ
ડોબુ 60000 40000
મેડા
ભેડ 41000 32000
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 4200 3860
ચીની 4500 3300
શકકર 3900 3800
ગોળ
અચ્છુ 4400 3350
અનકાપલલી 4000 3500
ઉનડા 4500 2500
કરીકટુ 3600 2200
કાળા 4000 2000
ન ૧ 4070 3000
ન ૩ 3300 1500
ન ર 3840 3220
નીઝામાબાદ 4100 2500
પઠારી 3300 3200
પીળા 3720 3110
મુડડ 5000 4500
લાલ 3700 3500
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2700 2100
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1500 1000
ડાલડા
ડાલડા 7200 7000
મેદાનો લોટ
મેદો 2400 2000
રતાળુ
યામ 2200 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 13600 12500
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1740 1600
1600 1600
1790 1410
૧૪૭ ઉત્તમ 1580 1580
૧૪૭ સરેરાશ 2365 1571
એમ પી દેશી 2150 1550
કલ્યાણ 2350 1400
ખેતી 1850 1750
દરા 1700 1550
દેશી 2400 1575
પી આઇ એસ એસ આઇ 1950 1630
બંસી 2181 1750
મધ્યમ 2000 1500
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2751 1450
મીલ કવોલીટી 1600 1500
લાલ 2500 2000
લોક ૧ 1873 1610
લોક ૧ હરાજી ભાવ 1860 1301
લોકવાન 2025 1500
લોકવાન ગુજરાત 2005 1650
શરબતી 2650 1700
સ્થાનિક 3200 1500
સફેદ 3269 1261
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 5000 1401
આઇઆર ૮ 2800 2300
એપીરો ચોખા સોના પોણીયા 3300 3100
કટટા સામબર 2800 2400
કણકી 2500 1500
જયા 3700 2900
તુતીય 2250 2040
પરીમલ નવા 3000 2800
પોણીયા 2600 2500
ફાઇન 6000 2100
બાસમતી 7400 7200
બાસમતી પૈડી 4600 4500
બી પી ટી 4200 2500
મટા ૫રઉકાળેલા 4000 3600
મધ્યમ 4100 2000
મસુરી 2900 2000
મોટા 4200 1419
મોટા આઇઆર- ર૦ 2320 2260
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2850 2550
સુપરફાઇન 14000 3000
સરબતી કાચા 3200 2750
સામાન્ય 3000 1400
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3600
સોના 5300 2200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2300 2100
હનસા 2600 2350
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર સફેદ 3200 1300
જુવાર હાઇબ્રીડ 1561 1350
લાલ 2100 1700
સ્થાનિક 1620 1450
સફેદ 1775 1775
હાઇબ્રીડ 1835 1425
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1430 1400
1560 1530
1540 1390
1430 1410
1420 1250
1420 1380
1430 1150
૧૦૦૧ 1510 1000
અનાજ 2290 1200
આઇ આર ૩૬ 1560 1180
આઇ આર ૬૪ 1450 1222
આઇઆર ૬૪ 1380 1300
એ એસ ટી ૧૬ 1750 1138
એ પોન્ની 2260 1185
એચએમટી 1850 1600
એડીટી ૩૬ 1700 1300
એડીટી ૩૭ 1528 1023
એડીટી ૩૯ 1700 1225
એડીટી ૪૩ 1750 1067
એડીટી ૪ર 1476 1225
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1720 1270
એમટીયુ ર૦૭૭ 1450 1410
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1600 1410
કલવર 1700 1410
જયા 1750 1400
ટીકેએમ ૯ 1376 1200
પૈડી કોરસ 1700 1175
પૈડી ફાઇન 2050 1250
પૈડી મધ્યમ 1850 1000
પપટલા 2500 2333
પોણીયા 2853 1650
પોમ્માની 1333 1333
બીપી ટી 2570 1133
મસુરી 2250 1450
રતના 1700 1640
લાલ 1450 1300
સુપર પોણીયા 1556 1066
સફેદ પોણીયા 2417 2333
સમબા મસુરી 2410 1365
સવણઁ મસુરી જુના 1510 1350
સવણઁ મસુરી નવા 1480 1410
સીઓ ૪૩ 1700 1109
સોના 2200 1225
સોના મસુરી જુના 1510 1400
સોનામહસુરી 1900 1700
હંસા 1872 1340
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1725 1251
બાજરી 1275*
દેશી 2010 1300
બોલ્ડ 1780 1760
સ્થાનીય 1720 1422
હાઇબ્રિડ 2065 1320
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 2090 1500
દેશી સફેદ 2020 1600
પીળા 1804 1050
ફાઇન 1450 1325
લાલ 1520 1400
સ્થાનિક 1750 900
સફેદ 1925 1650
હાઇબ્રીડ 1656 1025
હાઇબ્રીડ લાલ (કેટલ ફીડ) 1600 1450
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 2100 1325
રાગી 1650*
લાલ 1933 1423
સ્થાનીય 2884 1197
સરસ 2100 1900
સોજી
રવો 6300 3600
હાઇબ્રીડ કુમ્બુ
1620 1600
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 7800 6700
અડદ 4425*
12000 8500
અડદ આખા 15300 3009
અડદની દાળ 14500 7500
એફકયુ 17000 12000
દેશી 9500 5000
રાજકોટ ટી ૯ 9200 9200
સથાનીય 12000 5690
હાઇબ્રીડ 7800 4625
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 6800 3090
કળથી
કળથી આખી 7900 2311
ચણા 3425*
7700 7400
11000 7500
કાબુલ નાના 7400 7400
કોટા 6200 4400
ગુલાબી 9000 4800
ચણા ફાડા 5715 5550
જવારી સ્થાનિક 9000 4030
દેશી આખા 8650 3950
સફેદ આખા 4300 4300
સરેરાશ (આખા) 12700 4350
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 7400 6600
તુવેર 4425*
8150 4680
8100 7900
13500 13000
અડદ આખા 11600 4000
તુવેરની દાળ 13750 7500
મગ 4650*
નાના તુટેલા 10600 9600
બોલડ 8200 3311
મગની દાળ ૧ 10000 6500
મધ્યમ 5750 4000
લીલા આખા 8800 2000
સ્થાનિક 6500 3359
સાધારણ તુટેલા 4850 4850
હાઇબ્રીડ 4650 4300
મસુર 3325*
10600 7200
5300 4500
10500 8000
5200 3325
10500 7300
4701 3841
7285 3750
મસુરની દાળ 8000 6600
માટલા
માટલા ડબલ્યુ 6200 6200
મોથ
ગુવારઆખા 2800 500
સ્થાનિય 2000 1000
લાખ
લાખ આખા 3200 2500
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4600 3100
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 7500 3589
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 10800 10300
અળસીના બીજ
અળસી 7851 4420
કસુબી 3300*
કુસુમ 2812 2458
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
7400 7200
કોપરા 7200 4500
મધ્યમ 5900 5455
જીનગેલી તેલ
તલનુ તેલ 7111 3889
તલ 4700*
કાળા 13400 4200
તલ 8250 4000
સફેદ 8150 4900
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3460 3055
દીવેલા 3505 2619
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 4379 2220
ગેજે 6019 1270
જેએલ 4500 4100
જીર૦ 5710 4000
ટીએમવી ર 5270 2100
ડીએમવી ૭ 4700 4320
નટટે 4218 4218
બલલી હબ્બુ 4649 4316
બોલ્ડ 5640 3250
મોટા (કવચ વાળા) 5179 2629
શીગદાણા 10800 6000
સ્થાનિય 5760 2071
મગફળી તેલ
શીગતેલ 11200 10800
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4400 3200
લાહા સરસીબ 4150 4050
લોહી કાળી 4300 4200
સરસવ 9000 3350
સરસવ કાળા 5100 3651
લીબોળી
લીંબોડી 7800 7800
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6041 2400
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 3800 3700
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4350 1528
સુયઁમુખી 4000 2400
હાઇબ્રીડ 3901 3130
સરસવ તેલ
10100 9850
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 3450 2400
સોયાબીન 3950 2000
હોજ બી
હાજ બીજ 2500 1800
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11650 11185
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 10400 2000
સોપારી
અપી 27029 26619
કેમ્પુગેટ્ 18685 13900
કોલા 14389 7300
ગોરીબાલુ 17199 10619
ચાલી 22529 18169
ચીપપુ 16099 14899
ટટીબેટટી 24399 17509
નવી વેરાયટી 30500 15000
પાકેલા 25200 19758
ફેકટરી 10801 10209
બેટટે 23899 13409
બિલેગોટુ 17255 13100
રાસી 30169 21029
સીકયુસીએ 26000 6801
સીપ્પેગોટુ 10614 10319
સોપારી 29000 17500
પીવાના પદાથઁ
ચા
આસામ સીટીસી ડસ્ટ 26000 25000
આસામ સીટીસી પત્તી 33500 32500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2800 500
અનાનસ
અનાનસ 6000 400
કેરી
લંગડો 4000 2000
કેળા
240 140
એલકકી બાલ 5800 1000
ખાંદેશ 1800 200
નન્દ્રા બાલે 7800 3800
નૌટી બાલે 2400 800
પચછા બાલે 3000 600
પલયમ થોડન 5700 1700
પુવન 7100 850
પાકેલા કેળા 7100 45
મધ્યમ 5900 1050
રસાકથાઇ 7300 5500
રોબસટા 3700 980
લાલ કેળા 6950 4200
સામાન્ય મોટા 560 533
ખરબુજા
તરબુચ 2750 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4500 800
તરબુચ
તરબુચ 2000 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 9800 1000
લીલા 11150 3750
સફેદ 3500 1500
દાડમ
દાડમ 11000 1500
નારંગી
મધ્યમ 2950 2550
સંતરા 13750 1875
પેરુ
અમૃત 4000 400
મરાસેબુ
મારાસેબુ 2500 1500
મોસબી
મોસંબી 4200 600
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 5800
સફરજન
કંડીશન 3438 938
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 9000 1000
કાશમીર સીમલા ર 7750 1500
ડીલીસીયસ 8000 3500
રીજકવાડી 4500 2500
રોયલ ડીલીસીયસ 11500 4250
શીમલા 26000 3000
સફરજન 13500 1000
મસાલા
અજમો
16370 8101
આદુ
તાજા શાકભાજી 4200 3200
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 3800 3300
મોટા જાડા 5500 5000
સુખી 17500 10900
જીરુ
જીરુ બીજ 18140 12500
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 15000 3569
બદામી સ્ટીમ 6085 3970
નારિયેળ
8000 7600
12000 4500
6000 6000
8000 6800
1500 1300
8000 8000
નાળીયેર 7000 70
મધયમ 17500 700
મોટા 10000 1300
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6300 2750
મરી
ઉગરાબલેડ 70500 69000
ગરબલેડ 69500 68500
મલબાર 63009 30000
લસણ
ઓસત 10250 4444
દેશી 12201 1700
લસણ 13000 1000
લાલ મરચા
લાલ 13800 6500
વરીયાળી
10500 5410
સુકા મરચા
તાલુ 5000 4000
દ્વીતીય નરમ 15000 3500
પ્રથમ નરમ 14500 9000
બયાદગી 18000 13000
મન્કટ્ટુ 16000 12500
રેડ ટોપ 15200 3600
લાલ 14500 7000
લાલ નવા 14700 7000
સફેદ 10500 3600
હળદર
ફીંગર 10022 2216
મૂળ, ગાંઠ 9802 2016
રાજાપુરી 8820 6725
સુકી 12000 11900
સ્થાનીય 7100 6800
હળદર લાકડી 13000 8600
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
6125 4800
એમસીયુ 5000 4000
એમસીયુ - પ 5800 3640
એલઆરએ 4300 4100
એલએચ૬ 4609 4609
કપાસ અનજીન્ડ 6000 3546
કપાસ અડોની 6087 4637
દેશી 4600 3800
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 6529 2600
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4800 4800
શણ 3200*
ટીડી ૫ 3850 3100
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 13000 2200
ચપાઠી 5300 4950
નોન એસી ફુલ 6500 5500
નોન એસી ફાઇન 12000 10800
કચુકા
કચુકા 15000 1200
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 475 400
વાંસ
વાંસ 200 200
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4600 2000
અમરાંતસ
અમરનથસ 3200 1200
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 2400 2200
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 8500 1875
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6600 500
કાકડી
કાકડી 3200 200
કારેલા
કારેલા 6400 300
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3000 300
કોબીજ
કોબીજ 4100 200
કોળુ
કોળુ 5000 100
કોહળા
પેઠા 2800 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 3800 400
ગુવાર
ગુવાર 4000 1250
ગાજર
ગાજર 5500 400
ગોળ
સુવણાઁગડડે 3800 2800
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2400 1200
ચીભડા
ચીચીનડા 4000 200
ટામેટા
ટામેટા 3500 40
દેશી 1650 300
સ્થાનિય 1800 100
હાઇબ્રીડ 3100 200
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1400 200
ડુગળી
ડુંગળી 2754 200
નાના 4150 1500
નાસીક 1300 500
પુના 1100 800
પહેલો ક્રમ 900 600
બેંગલોર નાના 400 200
બીજા ક્રમ 1600 100
બીલરી લાલ 1500 1100
મોટી 2200 1200
લાલ 1450 100
સ્થાનિય 1500 300
સફેદ 900 125
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 3500 600
દુધી
ગલકા 4400 200
ધાણા
ધાણા 9000 400
સ્થાનિય 7200 3000
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2400 800
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 1300
ફુલાવર
ફુલાવર 5500 80
સ્થાનિય 2000 800
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 2000 1300
એફએકયુ 1600 1000
કાતરી 3600 1400
જયોતિ 2500 1250
જલંધર 3480 1000
દેશી 2200 250
બટાટા 3500 500
લાલ 2500 1450
સ્થાનિય 3100 500
બીટ
બીટ 3500 200
ભીડા
ભીડા 5000 50
મેથી
મેથી 1800 1000
મુળા
મુળા 2000 300
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1600 400
રીગણ
ગોળ 3200 1118
ગોળ લાંબા 4200 700
રીંગણ 4900 110
લીબુ
3600 2600
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 8000 800
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3500 1600
લીલા મરચા
લીલા મરચા 12000 150
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 10000 2000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4200 600
શકકરિયા
શકરટેટી 2000 1625
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1500
સુરણ
800 500
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 840
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 2000 1750
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1400 1000
સીમલા મરચુ
મરચા 2400 1000
સીમલા મરચું
મરચા 8000 800
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 11000 9600