हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
24/7/2014

બજાર રીપોટ : 1098
(till 18:33 24)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
કણકી
પૌઆ 1050 800
ખાંડ
એમ 30 3580 3380
ચીની 3800 3500
ગોળ
અચ્છુ 3600 2800
અનકાપલલી 3800 2000
ઉનડા 3000 2760
કરીકટુ 2700 2300
કાળા 2800 1500
દીસારા 3180 3100
ન ૧ 3200 2860
ન ૩ 2600 2000
નીઝામાબાદ 3310 2500
પઠારી 3000 2920
પીળા 3500 2400
મુડડ 4000 2700
લાલ 3460 2980
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2400 1800
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2600 2000
નાળીયેર
નાના 8000 6000
નાળીયેર 20000 3500
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 11000 6000
ભાગ ૧ 19000 9000
ભાગ ૩ 8000 7000
ભાગ ર 13000 4800
મધ્યમ 14000 5000
મોટા 15000 12000
રતાળુ
યામ 2000 1800
રબર
આરએસએસ-૪ 13400 13200
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
૧૪૭ સરેરાશ 1785 1300
એચડી 1675 1500
એમ પી દેશી 1450 1405
કલ્યાણ 1471 1300
દરા 1600 1120
દેશી 1697 1470
પી આઇ એસ એસ આઇ 1625 1570
બંસી 2800 1600
મૈકસીકન 1940 1341
મધ્યમ 3200 1500
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 3100 1400
મીલબાર 1550 1500
રાજસ્થાન ટુકડી 1800 1750
લોક ૧ 1750 1331
લોકવાન 1881 1350
શરબતી 2700 1500
સ્થાનિક 2900 1430
સફેદ 2256 1529
સોના 2200 1530
ચોખા
આઇઆર ૮ 2620 2200
કટટા સામબર 2700 2400
કણકી 2650 1380
કાચા બાસમતી 3500 2500
જયા 3500 2900
તુતીય 2300 1850
ફાઇન 7500 2300
ફાઇન બાસમતી 4000 3900
બાસમતી 9200 9000
બાસમતી પૈડી 9200 8800
બી પી ટી 4800 2500
મધ્યમ 4800 1800
મસુરી 3150 2400
મોટા 2600 1700
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2850 2750
સુપરફાઇન 10000 2900
સરબતી કાચા 1740 1500
સામાન્ય 3000 1900
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 5400 3100
સોના 5400 2200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 3100 2300
સોનાફાઇન 5200 5100
હનસા 2980 2300
જવ 1100*
દરા 1400 1000
જુવાર Hybrid:1500 Maldandi:1520
જુવાર પીળી 1700 1700
જુવાર સફેદ 4075 1090
જુવાર હાઇબ્રીડ 1800 1040
રબી 1200 1000
લાલ 2800 1600
સ્થાનિક 1600 1600
સફેદ 3750 1300
હાઇબ્રીડ 1600 1550
ડાંગર Common:1310 Grade-A:1345
1500 1340
૧૦૦૧ 1800 1310
અનાજ 1950 1075
આઇ આર ૩૬ 1490 1350
આઇ આર ૬૪ 1740 1200
આઇ આર ર૦ 1600 1550
એ એસ ટી ૧૮ 1662 1652
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1300
એડીટી ૩૬ 1600 1400
એડીટી ૩૭ 1717 1293
એડીટી ૩૯ 1720 1289
એડીટી ૪૩ 1559 1252
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1500 1100
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1310
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1400 1280
ટીકેએમ ૯ 1341 1341
નં. ર૭૧૬ 1730 1440
પ૦૦૧ 1680 1420
પૈડી કોરસ 1600 1250
પૈડી જ્યોતિ 1485 1350
પૈડી ફાઇન 2250 1345
પૈડી મધ્યમ 1700 1100
પૈડીડપપા 1600 916
પપટલા 2080 1289
પોણીયા NR 1919
બાસમતી 3550 3450
બીપી ટી 2500 900
મનીલા 1600 1400
મસુરી 1897 1350
મોગુલુકુલુ નવા 1350 1310
સન્ના ભટ્ટા 1600 1600
સફેદ કાર 1666 1627
સફેદ પોણીયા 2172 1861
સમબા મસુરી 1955 1330
સવણઁ મસુરી જુના 1430 1310
સવણઁ મસુરી નવા 1520 1300
સીન્ના પોણીયા 1745 1535
સોના 1950 1400
સોના મસુરી જુના 1400 1300
સોનામહસુરી 2200 1300
હંસા 1350 1225
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 2280 1660
બાજરી 1250*
દેશી 1140 1100
સ્થાનીય 1425 1100
હાઇબ્રિડ 1600 1080
હાઇબ્રિડ 2 1230 1190
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1740 1125
દેશી સફેદ 1275 1125
પીળા 1480 1000
ફાઇન 1450 1310
સ્થાનિક 1680 850
હાઇબ્રીડ 1400 1050
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1140
રાગી 1500*
સ્થાનીય 1678 1290
સરસ 2200 1900
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 9200 7600
અડદ 4300*
અડદ આખા 9300 4001
દેશી 6900 4800
મોગન મધયમ 5200 5200
સથાનીય 7000 4400
અડદની દાળ
અડદની દાળ 9000 5720
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4200 3000
કળથી
કળથી આખી 4000 2531
ચણા 3100*
ગુલાબી 3400 2700
ચણા ફાડા 3300 3000
જવારી સ્થાનિક 8100 2060
દેશી આખા 3680 2400
નાના ફાડા 3390 3350
સરેરાશ (આખા) 4400 2076
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 5700 4800
તુવેર 4300*
અડદ આખા 4645 1766
તુવેરની દાળ 8000 6000
મધ્યમ 6400 3501
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 4550 3160
મધ્યમ 4300 3500
મગ 4500*
મગની દાળ ૧ 9000 5500
મધ્યમ 6000 3812
લીલા આખા 8289 3526
સ્થાનિક 6200 5700
સ્થાનિય આખા 6350 6100
મસુર 2950*
8200 6000
દેશી આખા 4200 2050
નાના આખા 5800 5180
સ્થાનિય 4400 2104
મસુર દાળ
મસુર ગોલા 4587 4300
મસુરની દાળ 9000 5325
મોથ
ગુવારઆખા 6000 1200
સ્થાનિય 4500 4400
લાખ
લાખ આખા 1920 1500
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 3500 3000
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4400 4200
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 3817 2202
તેલીબીયા
અળસીના બીજ
અળસી 3700 3500
કસુબી 3000*
કુસુમ 2700 2461
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 8600 4500
જીગલી
કાળા 8500 6650
સફેદ 12500 9000
તુરીયા 3020*
તુરીયા 1500 805
તલ 4500*
કાળા 9800 9500
સફેદ 12300 8250
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 3920 3600
મગફળી 4000*
ગુગરી (કવચ વાળા) 3850 2000
ગેજે 4029 2401
જેએલ 4100 3900
જીર૦ 4075 4000
ટીએમવી ર 4200 3009
બલલી હબ્બુ 5500 2601
બોલ્ડ 3650 2500
મોટા (કવચ વાળા) 3800 2811
શીગદાણા 7000 3750
સ્થાનિય 4200 2115
હાઇબ્રીડ 3650 2975
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 8000 3230
રાઇ યુપી 3800 3800
લોહી કાળી 3260 3120
સરસવ 3900 2640
સરસવ કાળા 3650 2920
લીબોળી
લીંબોડી 2300 2270
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4430 3750
સુયઁમુખી બીજ 3700*
સુયઁમુખીના બી 4100 3397
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3431 2759
સુયઁમુખી 3800 2670
હાઇબ્રીડ 3460 2800
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 4791 2990
સોયાબીન 2978 2540
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
સોપારી
અપી 78115 77719
કેમ્પુગેટ્ 32099 18630
ગોરીબાલુ 32342 17800
ચાલી 32239 18000
ચીપપુ 26099 18000
નવી વેરાયટી 30500 10000
પાકેલા 30300 24000
બેટટે 58810 35089
બિલેગોટુ 26411 20269
રાસી 77600 77200
સરાકુ 71636 55099
સીકયુસીએ 25099 8000
સીપ્પેગોટુ 16555 12369
સોપારી 26000 9200
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3200 525
અનાનસ
અનાનસ 5400 1000
કેરી
ચૌસા 2500 800
દશેરી 5000 500
નીલમ 3000 900
લંગડો 3750 1400
સફેદા 2000 1500
કેળા
એલકકી બાલ 5800 1200
ચમ્પા 2200 1700
નન્દ્રા બાલે 5550 1200
નૌટી બાલે 1600 1000
પચછા બાલે 2100 600
પલયમ થોડન 3000 1400
પુવન 6800 3700
પાકેલા કેળા 4000 1200
મધ્યમ 4500 1500
રસાકથાઇ 5700 5500
રોબસટા 2300 1100
લાલ કેળા 4800 4600
ખરબુજા
તરબુચ 2813 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3000 900
તરબુચ
તરબુચ 2000 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 4500 100
લીલા 7000 5000
સફેદ 3000 2000
દાડમ
દાડમ 12000 50
નારંગી
સંતરા 5500 4500
પેરુ
અમૃત 3000 2200
ફણસ
ફણસ. 2500 425
મોસબી
મોસંબી 6500 500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 13000 5000
સફરજન
કંડીશન 8500 8000
કાશમીર સીમલા ર 8500 7250
ડીલીસીયસ 18000 3000
રોયલ ડીલીસીયસ 9500 6000
શીમલા 7760 7720
સફરજન 17200 500
હજરતબલી 3214 1143
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 14000 5000
મોટા જાડા 5200 5000
સુખી 31000 1300
જીરુ
જીરુ બીજ 10375 9250
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 19500 8250
નારિયેળ
નાળીયેર 7000 2900
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6000 3600
મરી
ઉગરાબલેડ 70000 70000
ગરબલેડ 73000 72000
લસણ
ઓસત 3550 3450
દેશી 5200 400
નવા મધ્યમ 6000 4000
લસણ 14000 1500
લાલ મરચા
બોલ્ડ 6200 5200
લાલ 9700 800
સુકો સુપ 8000 3000
સુકા મરચા
કડ્ડી 10109 1869
ગુનટુર 7800 7500
તૃતિય નરમ 4000 3000
તાલુ 4000 1500
દ્વીતીય નરમ 5500 4500
પ્રથમ નરમ 8000 6000
બયાદગી 18000 16000
રેડ ટોપ 10000 8400
લાલ 6000 4800
લાલ નવા 8100 6800
સ્થાનિય 7305 2900
સફેદ 4800 2300
હાઇબ્રીડ 6000 5800
હળદર
ફીંગર 8250 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 3890
રાજાપુરી 6750 5050
હળદર લાકડી 9800 5800
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3700 Long staple:4000
એફ ૧૦પ્૪ 4873 3269
એલડી ૩ર૭ 4900 4900
કપાસ અનજીન્ડ 5000 3600
કપાસ અડોની 5409 4307
કપાસજીન્ડ 4000 4000
જીસીએચ 5469 2050
ડીસીએચર અનજીન્ડ 6300 5800
દેશી 4100 3900
મુગારી જીન્ડ 5000 4000
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 6369 3800
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5375 4375
સવીતા 4650 4650
શણ 2300*
ટીડી ૫ 2825 2200
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 9000 2400
નોન એસી ફુલ 4500 3000
નોન એસી ફાઇન 8000 4200
ફુલ એ.સી. 6150 5800
બી વગરની પ્રથમ જાત 2500 1500
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 1800 300
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4300 3700
અમરાંતસ
અમરનથસ 2200 1200
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3200 2600
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 4375 500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 5500 500
કાકડી
કાકડી 4000 300
કારેલા
કારેલા 5000 300
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 2800 1000
કોબીજ
કોબીજ 4000 300
કોળુ
કોળુ 2800 300
કોહળા
પેઠા 2500 300
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 6500 700
ગુવાર
ગુવાર 5287 1500
ગાજર
ગાજર 6500 1000
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2600 2300
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 4000 3500
ચીભડા
ચીચીનડા 4500 800
ટામેટા
ટામેટા 8500 600
દેશી 4800 1300
શંકર 3200 2000
સ્થાનિય 5500 600
હાઇબ્રીડ 5000 2000
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 2500 800
ડુગળી
ડુંગળી 4000 250
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 3000 1850
તેલગી 2150 500
નાના 3600 2500
નાસીક 2500 1300
પુના 2600 1000
પુસા લાલ 2400 700
પહેલો ક્રમ 2200 1800
બેંગલોર નાના 1600 1000
બીજા ક્રમ 1000 700
બીલરી લાલ 2700 1500
મધ્યમ 2400 800
મોટી 3600 2400
લાલ 4500 1200
સ્થાનિય 2000 750
સફેદ 2500 900
હાઇબ્રીડ 1850 1775
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6000 300
દુધી
ગલકા 2800 300
ધાણા
ધાણા 8000 800
સ્થાનિય 5000 3500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2800 1400
ફુલાવર
ફુલાવર 4400 800
સ્થાનિય 2500 1500
બટાટા
એફએકયુ 1900 1450
કાતરી 2500 2000
ચંદ્રમુખી 1800 1700
જયોતિ 1600 800
જલંધર 1600 1300
દેશી 1800 750
બટાટા 4000 1000
લાલ 1800 1580
શીમલા 2000 1440
સ્થાનિય 2500 1000
બીટ
બીટ 4800 800
ભીડા
ભીડા 4000 500
મુળા
મુળા 2600 500
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1400 300
રીગણ
ગોળ 2700 500
ગોળ લાંબા 2000 500
રીંગણ 4200 300
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 13000 1013
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3500 2300
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10200 500
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 5750 2000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4500 1500
શકકરિયા
શકરટેટી 1700 300
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6000 2500
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2800 1000
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1600 1400
સીમલા મરચુ
મરચા 3500 1650
સીમલા મરચું
મરચા 5400 1000
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 7500 5000