हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
25/11/2015

બજાર રીપોટ : 809
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ગાય
ગાય 40000 30000
ભેંસ
ડોબુ 60000 10000
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3500 3200
ગોળ
અચ્છુ 3000 2450
ઉનડા 3100 2900
કરીકટુ 2300 2100
ન ૧ 2950 2800
ન ૩ 2599 1500
ન ર 2799 2600
નીઝામાબાદ 3354 1715
પીળા 2760 2325
મુડડ 4000 1950
લાલ 3150 2550
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2600 1900
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2200 1000
ડાલડા
ડાલડા 8200 7500
નાળીયેર
નાળીયેર 21000 5000
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 8000 8000
ભાગ ૧ 20000 6000
ભાગ ર 13000 3000
મધ્યમ 14500 5000
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 2200
રતાળુ
યામ 2400 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 10500 10400
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
1670 1620
૧૪૭ સરેરાશ 1490 1450
એચડી 1635 1500
કલ્યાણ 2500 1275
દરા 1650 1425
દેશી 1508 1505
પી આઇ એસ એસ આઇ 2325 1950
મૈકસીકન 2381 1150
મધ્યમ 4400 1600
મધ્યમ ઉત્તમ 2300 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 3050 1500
લાલ 3300 3100
લોક ૧ 2700 2500
લોકવાન 2305 1400
લોકવાન ગુજરાત 1930 1660
શરબતી 2840 1511
સેચર નં.૧ 2405 1555
સ્થાનિક 3200 1650
સફેદ 2400 1519
સોના 1400 1400
ચોખા
આઇઆર ૮ 2600 2300
આઇઆર ર૦ 2950 2520
એચવાયવી 2600 2400
કટટા સામબર 2750 2400
કણકી 2400 1520
ચોખાનો લોટ 3500 1800
જયા 3100 2500
તુતીય 2060 2000
ફાઇન 4400 2100
બાસમતી પૈડી 2385 2100
બી પી ટી 4300 2500
મટા ૫રઉકાળેલા 3600 3000
મધ્યમ 4400 1860
મસુરી 2600 2500
મોટા 2500 2200
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2600 2200
સુપરફાઇન 4000 3000
સામાન્ય 2000 1600
સોના 3600 3200
સોનાફાઇન 4300 4200
જવ 1150*
દરા 1700 1450
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 2550 2100
જુવાર સફેદ 3411 951
જુવાર હાઇબ્રીડ 2180 1519
લાલ 2300 1762
સ્થાનિક 1600 1450
સફેદ 1620 1580
હાઇબ્રીડ 2850 1450
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
2250 1900
1450 950
1425 1375
1080 1030
૧૦૦૧ 1800 1196
૧૧ર૧ 2750 2150
અન્નપુર્ણા 2570 2500
અનાજ 1880 1200
આઇ આર ૩૬ 1450 970
આઇ આર ૬૪ 1450 1139
આઇ આર ર૦ 1450 1400
એ એસ ટી ૧૬ 1750 1340
એ પોન્ની 2050 1420
એડીટી ૩૬ 1600 1400
એડીટી ૩૭ 1500 892
એડીટી ૩૯ 1596 1185
એડીટી ૪૩ 1750 1300
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1360
એમટીયુ ર૦૭૭ 1450 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1670 1350
કલવર 1560 1480
નં. ર૭૧૬ 1730 1670
પૈડી કોરસ 4000 1330
પૈડી જ્યોતિ 1500 1410
પૈડી ફાઇન 1800 1350
પૈડી મધ્યમ 1600 1265
પૈડીડપપા 1400 1400
પોણીયા 2479 1500
બાસમતી 2871 2150
બીપી ટી 2570 1300
મસુરી 1700 1250
રાજહંસ 1562 1002
લાલ 1600 1500
સુપર પોણીયા 2200 1600
સફેદ પોણીયા 2145 1600
સમબા મસુરી 2009 1410
સવણઁ મસુરી જુના 1360 1340
સવણઁ મસુરી નવા 1450 1050
સીઓ ૪૩ 1820 1800
સોના 2400 1450
સોના મસુરી જુના 1450 1350
સોનામહસુરી 2359 1239
હંસા 1800 1201
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 2424 1470
બાજરી 1275*
દેશી 1425 1130
સ્થાનીય 1680 1326
હાઇબ્રિડ 2400 1320
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 1580 1280
દેશી સફેદ 1370 1335
પીળા 1630 1380
ફાઇન 1450 1325
મધ્યમ 1350 1325
સ્થાનિક 1600 800
સવી કોનઁબિસ્કીટસ 3900 3700
હાઇબ્રીડ 1600 1320
હાઇબ્રીડ પીળી 1600 1000
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1250
રાગી 1650*
સ્થાનીય 1425 1000
સરસ 2200 1900
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 11000 10300
અડદ 4425*
4600 4425
અડદ આખા 14000 4500
દેશી 15500 6380
સથાનીય 13500 6500
હાઇબ્રીડ 4650 4625
અડદની દાળ
અડદની દાળ 18500 15000
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4500 2800
આવરે દાળ
ઓવરે 5800 5000
કળથી
કળથી આખી 5950 2250
ચણા 3175*
6500 4800
કોટા 4500 4215
ગુલાબી 4950 3670
ચણા ફાડા 5000 4400
જવારી સ્થાનિક 8300 4700
દેશી આખા 5500 4400
સરેરાશ (આખા) 6200 3300
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8600 8000
તુવેર 4425*
11251 7000
13500 13000
અડદ આખા 11867 6000
તુવેરની દાળ 18000 NR
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 6800 6200
મગ 4650*
બોલડ 7251 6209
મધ્યમ 7500 6150
લીલા આખા 10500 3224
સ્થાનિક 7100 6000
હાઇબ્રીડ 11760 4495
મઠની દાળ
5660 5250
મસુર 3075*
9700 7800
7000 5415
11000 7300
આખા 11000 10900
દેશી આખા 11000 3205
સ્થાનિય 11800 6500
મોથ
ગુવારઆખા 5500 1200
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 4200 3800
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 3400 3150
તેલીબીયા
કસુબી 3050*
કુસુમ 2504 2475
કો૫રા Milling:5550 Ball:5830
કોપરા 12000 4400
મધ્યમ 6900 6700
જીગલી
કાળા 6000 4000
સફેદ 9950 6000
તલ 4700*
કાળા 14705 5500
તલ 7610 6155
સફેદ 8301 4505
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3790 3450
દીવેલા 4000 2550
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 4824 2290
ગેજે 5444 1715
જીર૦ 4130 3255
ટીએમવી ર 5315 2100
ડીએમવી ૭ 5140 4100
નટટે 5499 2219
બલલી હબ્બુ 4019 2901
બોલ્ડ 4785 3400
બોલ્ડ કરનેલ 5255 3730
મોટા (કવચ વાળા) 5419 2221
શીગદાણા 14000 4000
શીંગદાણા 5305 4855
સ્થાનિય 5751 2100
હાઇબ્રીડ 5069 3009
રાઇ 3100*
પીળા કાળા 4500 4400
લોહી કાળી 4250 3850
સરસવ 4600 4150
સરસવ કાળા 5155 3960
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 5416 4500
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4000 3800
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4520 3408
સુયઁમુખી 4050 2306
હાઇબ્રીડ 3650 3550
સુવા બી
સુવા દીલ બીજ 8555 8555
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 3871 1750
સોયાબીન 3711 2801
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11055 6000
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 6000 5200
સોપારી
કેમ્પુગેટ્ 21760 15199
કોલા 20509 14109
ચીપપુ 20875 16599
નવી વેરાયટી 29500 12000
પાઇલોન 1800 1800
પાકેલા 26833 21009
બેટટે 27499 23339
બિલેગોટુ 22720 17099
રાસી 28458 26019
સીકયુસીએ 23500 8000
સીપ્પેગોટુ 12150 9250
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3400 400
અનાનસ
અનાનસ 4200 1000
કેળા
110 50
180 70
160 80
180 100
200 100
350 150
150 130
એલકકી બાલ 2700 1000
નન્દ્રા બાલે 3500 1200
નૌટી બાલે 1500 600
પચછા બાલે 1600 500
પલયમ થોડન 2300 1000
પુવન 4300 800
પાકેલા કેળા 3400 30
મધ્યમ 2500 510
રસાકથાઇ 3200 2800
રોબસટા 2000 600
લાલ કેળા 3300 3000
ખરબુજા
તરબુચ 1400 600
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 1800 1000
તરબુચ
તરબુચ 800 400
દ્રાક્ષ્
કાલા 5200 800
લીલા 7100 5500
સફેદ 3000 2000
દાડમ
દાડમ 7000 4000
નારંગી
મધ્યમ 3800 3420
સંતરા 4100 2000
બોરહન્નું
બોરેહનનુ 1000 500
મોસબી
મોસંબી 3500 2500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 6000
સફરજન
ડીલીસીયસ 3500 3000
સફરજન 8500 2000
સીતાફળ
સીતાફળ 1500 500
મસાલા
આદુ
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 2300 2200
મોટા જાડા 4000 1600
સુખી 27500 5000
જીરુ
જીરુ બીજ 17450 7400
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 17000 7000
નારિયેળ
નાળીયેર 9500 1700
મધયમ 3600 2600
મોટા 1800 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 9500 5000
મરી
ઉગરાબલેડ 67500 66500
ગરબલેડ 70500 69500
મલબાર 66500 34000
લસણ
લસણ 13500 1000
લાલ મરચા
લાલ 14500 4000
સુકા મરચા
ગુનટુર 16000 12000
દ્વીતીય નરમ 7000 1000
પ્રથમ નરમ 11408 8141
બયાદગી 17000 14000
મન્કટ્ટુ 12500 11000
રેડ ટોપ 12300 5500
લાલ 12000 6500
લાલ નવા 11600 5500
સ્થાનિય 10000 8270
સફેદ 10600 4800
હળદર
ફીંગર 11539 4000
મૂળ, ગાંઠ 9911 5040
રાજાપુરી 11860 7950
સુકી 11500 10500
હળદર લાકડી 11000 8000
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
અમેરીકન 4420 3210
અાર ૫૧ જીન્ડ 4229 4089
એચ ૪ 4282 3872
એચબી અનજીન્ડ 4410 3655
એફ ૧૦પ્૪ 4230 3800
એમસીયુ 3800 3600
એમસીયુ - પ 4600 3000
એલઆરએ 3800 3200
એલએચ૬ 4379 3815
કપાસ અનજીન્ડ 4360 3000
કપાસ અડોની 4261 3207
જીસીએચ 4489 3980
દેશી 4601 3500
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
વારાલક્ષ્મી 4100 4100
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 5510 4100
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4505 3750
શણ 2700*
3750 3650
જુટ 3200 3000
ટીડી ૫ 4900 3900
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 10000 3100
કરપુલી એ.સી. ફાઇન 10000 6200
ચપાઠી 6300 5750
નોન એસી ફુલ 3800 3200
નોન એસી ફાઇન 6500 6200
ફુલ એ.સી. 6100 4500
બી વગરની પ્રથમ જાત 2500 2000
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 4600 4600
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4400 1000
અમરાંતસ
અમરનથસ 4000 1400
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3400 2800
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 7000 3000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 3800 500
કાકડી
કાકડી 8000 500
કારેલા
કારેલા 8000 1000
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4000 900
કોબીજ
કોબીજ 4500 300
કોળુ
કોળુ 3300 300
કોહળા
પેઠા 3500 500
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 8000 900
ગાજર
ગાજર 5500 500
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2600 1500
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 3200 2600
ચીભડા
ચીચીનડા 6000 300
ટામેટા
ટામેટા 8000 450
દેશી 4200 2300
સ્થાનિય 4000 400
હાઇબ્રીડ 3300 2200
ઠોગરીકાઇ
થોગારીકાઇ 2800 1400
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 5000 1800
ડુગળી
ડુંગળી 6650 250
તેલગી 2750 300
નાના 6400 4000
નાસીક 4200 355
પુના 2600 2000
પુસા લાલ 3100 500
બેંગલોર નાના 600 100
બીજા ક્રમ 3000 2200
બીલરી લાલ 3000 2000
મોટી 5000 2800
લાલ 3300 200
સ્થાનિય 3400 300
સફેદ 3300 600
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 15000 800
દુધી
ગલકા 6000 300
ધાણા
ધાણા 1500 1000
સ્થાનિય 9500 9300
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 4200 1000
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 4200 600
ફુલાવર
ફુલાવર 20000 135
સ્થાનિય 3000 600
બટાટા
કાતરી 3650 100
જયોતિ 1800 750
દેશી 1125 200
બટાટા 4000 400
સ્થાનિય 2200 700
બીટ
બીટ 5200 600
ભીડા
ભીડા 4600 700
મેથી
મેથી 1800 600
મુળા
મુળા 2400 300
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1000 600
રીગણ
ગોળ 2400 1000
ગોળ લાંબા 3100 2800
રીંગણ 8000 300
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 8000 700
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3500 1200
લીલા મરચા
લીલા મરચા 9560 400
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 9000 4000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 7000 2000
શકકરિયા
શકરટેટી 1500 200
હોસુર લાલ 1000 800
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 8300 3800
સફેદ કોળુ
સફેદ કોળું 250 250
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2000 1200
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1800 600
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 900
સીમલા મરચું
મરચા 9000 800
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 12000 5000