हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
21/10/2014

બજાર રીપોટ : 1172
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 5000 3000
બકરી
બકરી 6000 300
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 3575 3350
ચીની 3800 3200
મહીન 3620 3500
ગોળ
અચ્છુ 3300 2800
અનકાપલલી 3980 2000
ઉનડા 3150 2850
કાળા 3550 1500
દીસારા 2900 2780
ન ૩ 2600 1500
પઠારી 3300 2450
પીળા 3400 2000
લાલ 3500 2500
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2500 1600
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2000 1000
ડાલડા
ડાલડા 8200 6430
નાળીયેર
નાળીયેર 20000 3400
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 12000 12000
ભાગ ૩ 9000 7000
ભાગ ર 14000 6000
મધ્યમ 15000 6000
મેદાનો લોટ
મેદો 2300 1650
રબર
આરએસએસ-૪ 13200 12200
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1625 1575
1650 1600
૧૪૭ સરેરાશ 1800 1300
એચડી 1375 1300
કલ્યાણ 1650 1550
ચંદૌસી 3000 2900
ડબલયુ અેચ ૫૪ર 1402 1392
દરા 1650 1100
દેશી 2000 1440
બંસી 2800 1650
મધ્યમ 2100 1800
મધ્યમ ઉત્તમ 2300 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 1571 1452
લાલ 1930 1900
લોક ૧ 2300 1470
લોકવાન 1805 1300
શરબતી 2600 1480
સ્થાનિક 3000 1403
સફેદ 1950 1301
સોના 2200 1560
ચોખા
આઇઆર ૮ 2900 2300
એચવાયવી 2325 2250
એપીરો ચોખા ૧૦૦૧ 1850 1750
કટટા સામબર 2750 2400
કણકી 2400 1480
કાચા બાસમતી 3750 2400
જયા 3500 3000
તુતીય 2400 1800
ફાઇન 7500 2250
બી પી ટી 4200 2500
મટા ૫રઉકાળેલા 3750 3000
મધ્યમ 4400 1870
મસુરી 3250 2400
મોટા 4200 1750
મોટા આઇઆર- ર૦ 2280 2270
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2700 2500
સુપરફાઇન 5900 3300
સરબતી કાચા 3120 2480
સામાન્ય 3250 1600
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 1800 1800
સોના 4000 2300
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2700 2500
હનસા 2500 2300
જવ 1100*
દરા 2210 1000
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 4000 704
જુવાર હાઇબ્રીડ 1300 1000
સ્થાનિક 1900 650
સફેદ 1700 1450
હાઇબ્રીડ 1350 950
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
2651 2541
1526 1506
1530 1510
1526 1506
1530 1510
1518 1498
1750 1500
2700 1700
1544 1070
2160 2130
1420 1400
૧૦૦૧ 1400 1180
૧૧ર૧ 3200 1650
અનાજ 1801 1241
આઇ આર ૩૬ 1520 1200
આઇ આર ૬૪ 1429 1175
આઇઆર ૬૪ 1400 1225
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1350
એ પોન્ની 2395 2195
એડીટી ૩૬ 1600 1200
એડીટી ૩૭ 1653 1328
એડીટી ૩૯ 1950 1750
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1500 1170
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1310
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1470 1310
કલવર 1640 1480
નં. ર૭૧૬ 1870 1540
પ૦૦૧ 1600 1400
પૈડી કોરસ 1500 1200
પૈડી જ્યોતિ 1500 1500
પૈડી ફાઇન 3211 1200
પૈડી મધ્યમ 1580 1200
પૈડીડપપા 898 896
પોણીયા 2160 1890
બાસમતી 3100 1800
બીપી ટી 2500 1050
મસુરી 1750 1525
રતના 1585 1568
શરબતી 1891 1650
સુપર પોણીયા 1468 1361
સફેદ પોણીયા 1959 1585
સમબા મસુરી 1534 1300
સવણઁ મસુરી જુના 1525 1100
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1360
સીઓ ૪૩ 1690 1490
સોના 2200 1450
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1600 1310
હંસા 1525 1226
બાજરી 1250*
દેશી 1350 1025
સ્થાનીય 1550 966
હાઇબ્રિડ 2100 1000
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1400 1200
દેશી સફેદ 1580 1420
પીળા 1680 1100
ફાઇન 1450 1310
મધ્યમ 1300 1270
સ્થાનિક 1550 566
સફેદ 1700 1190
હાઇબ્રીડ 1360 1140
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1500 601
રાગી 1550*
સ્થાનીય 1600 1289
સરસ 2300 2200
સોજી
રવો 2300 2070
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 8200 3000
અડદની દાળ 6750 4260
દેશી 6200 4250
મોગન મધયમ 4859 4400
સથાનીય 6300 4125
અડદની દાળ
અડદની દાળ 10500 6800
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4000 2669
કળથી
કળથી આખી 3119 2000
નાના 3220 3150
ચણા 3100*
5000 3400
ગુલાબી 3250 2600
ચણા ફાડા 3200 2950
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3450 3100
દેશી આખા 3700 2250
સરેરાશ (આખા) 4000 2200
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 6500 5400
તુવેર 4350*
6000 5500
અડદ આખા 5120 4000
તુવેરની દાળ 8700 4850
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 4000 3700
મગ 4600*
મગની દાળ ૧ 9500 8500
મધ્યમ 6200 5600
લીલા આખા 7625 3732
સ્થાનિય આખા 6300 6200
મસુર 2950*
8600 5400
5350 4701
8000 6250
આખા 5100 5000
દેશી આખા 4000 2300
સ્થાનિય 5000 3850
મોથ
ગુવારઆખા 3500 1200
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 4636 2680
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 14800 14300
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 16250 4500
જીગલી
કાળા 7800 6550
સફેદ 13100 11280
તુરીયા 3020*
તુરીયા 1150 1100
તલ 4600*
કાળા 14950 10000
સફેદ 14500 7550
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3800 3500
દીવેલા 3800 3250
મગફળી 4000*
ગેજે 4759 1810
જેએલ 4500 4100
ટીએમવી ર 4270 2100
ડીએમવી ૭ 4860 4590
નટટે 4310 2012
બોલ્ડ 4050 3075
મોટા (કવચ વાળા) 3600 3200
શીગદાણા 9000 4900
સ્થાનિય 4670 1729
મગફળી તેલ
શીગતેલ 9420 9340
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 3620 3280
લોહી કાળી 3700 3075
સરસવ 3900 2900
સરસવ કાળા 4000 3050
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4583 1450
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 3500 2861
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4350 1718
સુયઁમુખી 3700 2009
હાઇબ્રીડ 4060 2589
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3145 2400
સોયાબીન 3200 2750
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 5000 4000
સોપારી
કાચા 1900 1700
રાસી 34500 25069
સોપારી 33000 20000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3000 6
અનાનસ
અનાનસ 4200 6
કેળા
150 110
એલકકી બાલ 5300 1200
ખાંદેશ 1600 1100
નન્દ્રા બાલે 5100 1500
નૌટી બાલે 2000 1000
પચછા બાલે 2400 1500
પલયમ થોડન 3500 1500
પુવન 6200 3300
પાકેલા કેળા 6000 40
મધ્યમ 3700 550
રોબસટા 2800 700
લાલ કેળા 3800 3500
સામાન્ય મોટા 5556 5000
ખરબુજા
તરબુચ 3250 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4500 20
તરબુચ
તરબુચ 2000 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 10000 100
લીલા 12000 3100
સફેદ 3000 2000
દાડમ
દાડમ 12000 60
નારંગી
મધ્યમ 1850 1650
સંતરા 6000 150
પેરુ
અમૃત 6500 60
મોસબી
મોસંબી 4400 600
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 8000 6000
સફરજન
અમેરીકન 3300 2000
કંડીશન 4800 3600
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 6000 1000
કેસરી 1500 900
કાશમીર સીમલા ર 6570 3100
ગોલ્ડન 7000 1500
ડીલીસીયસ 7500 2400
રીચ રેડ 10000 6000
રોયલ ડીલીસીયસ 11500 2300
સફરજન 12000 300
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 5000 4000
મોટા જાડા 1400 1300
સુખી 27500 26500
જીરુ
જીરુ બીજ 9840 8900
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 11750 9000
નારિયેળ
નાળીયેર 7500 650
મોટા 2200 1800
મેથી દાણા
મેથીદાણા 8800 4000
મરી
ઉગરાબલેડ 65500 64500
ગરબલેડ 68500 67500
લસણ
ઓસત 3500 2700
દેશી 5030 3450
લસણ 10000 1800
લાલ મરચા
લાલ 9000 3000
સુકા મરચા
કડ્ડી 10800 1809
તૃતિય નરમ 3000 2000
દ્વીતીય નરમ 5500 3200
પ્રથમ નરમ 9000 4900
મન્કટ્ટુ 8500 6500
રેડ ટોપ 10200 8400
લાલ 5600 4000
લાલ નવા 7200 5800
સફેદ 6500 4500
હાઇબ્રીડ 5800 5500
હળદર
ફીંગર 8150 3889
મૂળ, ગાંઠ 6380 3689
સુકી 9500 8500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
અમેરીકન 5242 2600
એચ ૪ 4050 4050
એચવાય-૪ અનજીન્ડ 4000 3000
એફ ૧૦પ્૪ 4300 3300
એમસીયુ 4400 4000
એમસીયુ - પ 4400 3600
એલઆરએ 3800 3500
કપાસ અનજીન્ડ 4900 3200
ક્રીશ્ના 4000 3700
જીસીએચ 4230 1079
ડીસીએચર અનજીન્ડ 5650 4500
દેશી 4950 3500
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 4579 3500
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 3950 3850
શણ 2400*
ટીડી ૫ 3100 2275
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 14000 2400
ચપાઠી 5500 3400
નોન એસી ફુલ 4000 3200
નોન એસી ફાઇન 6800 6200
ફુલ એ.સી. 6300 5600
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 3800 1000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3700 2800
અમરાંતસ
અમરનથસ 3200 800
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3400 3000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 9000 5000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 500
કાકડી
કાકડી 3500 250
કારેલા
કારેલા 5000 500
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 2200 500
કોબીજ
કોબીજ 3500 200
કોળુ
કોળુ 2500 375
કોહળા
પેઠા 3000 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5200 1200
ગુવાર
ગુવાર 7500 1000
ગાજર
ગાજર 6000 800
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2000 1800
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 1400 1000
ચીભડા
ચીચીનડા 3600 1000
ટામેટા
ટામેટા 8000 200
દેશી 3000 800
શંકર 1500 800
સ્થાનિય 2500 200
હાઇબ્રીડ 3400 800
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 2000 800
ડુગળી
ડુંગળી 4000 200
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1900 1600
તેલગી 1700 300
નાના 4000 2400
નાસીક 2300 1000
પહેલો ક્રમ 2000 1400
બેંગલોર નાના 1000 500
મધ્યમ 1300 600
મોટી 3000 1900
લાલ 2400 800
સ્થાનિય 2200 749
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6200 2000
દુધી
ગલકા 5000 300
ધાણા
ધાણા 8000 1000
મોટા નાના 2500 2000
સ્થાનિય 10000 9400
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2800 1000
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 4000 1000
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 500
સ્થાનિય 6000 950
બટાટા
એફએકયુ 2140 1790
કાતરી 3500 2200
ચંદ્રમુખી 2000 1600
જયોતિ 2600 1300
જલંધર 3200 1800
દેશી 2600 1300
બટાટા 4000 800
લાલ 2090 1600
સ્થાનિય 3000 500
બીટ
બીટ 3600 400
ભીડા
ભીડા 4500 300
મેથી
મેથી 4000 1000
મુળા
મુળા 2000 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1300 150
રીગણ
ગોળ 2400 400
ગોળ લાંબા 1700 360
રીંગણ 4200 275
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 13000 867
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3200 1200
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10000 800
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 8000 4000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 5000 1800
શકકરિયા
શકરટેટી 1500 500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1700
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2300 900
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 900 750
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 2200 1800
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 2000
સીમલા મરચું
મરચા 7000 1000
સુકામેવા
કાજુ
કર્નલ 45500 44500
સ્થાનિય 9000 6500