हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
4/7/2015

બજાર રીપોટ : 1190
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 15000 10000
ગાય
ગાય 50000 11000
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 10000 2500
પાડો
પાડો 16000 10000
બકરી
બકરી 14000 1500
બળદ
બળદ 32500 10000
ભેંસ
ડોબુ 60000 10000
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
ચીની 3000 2860
ગોળ
અચ્છુ 3300 1900
ઉનડા 3100 1660
કરીકટુ 2213 1800
કાળા 3240 2300
દીસારા 2960 2400
ન ૩ 2579 1500
ન ર 2800 2580
નીઝામાબાદ 2200 2100
પીળા 3300 2000
મુડડ 4200 1900
લાલ 3350 2830
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2200 1600
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1100 800
ડાલડા
ડાલડા 6500 6160
નાળીયેર
નાના 7000 6000
નાળીયેર 22000 3400
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 10000 10000
ભાગ ૧ 18500 7000
ભાગ ૩ 9000 8500
ભાગ ર 12500 3600
મધ્યમ 9000 8000
મોટા 12500 12000
મેદાનો લોટ
મેદો 2250 1900
રતાળુ
યામ 1800 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 13000 12600
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
1500 1400
૧૪૭ સરેરાશ 1941 1200
એચડી 1450 1400
કલ્યાણ 2200 1460
ચંદૌસી 3200 2800
દરા 1600 1250
દેશી 1368 1330
પી આઇ એસ એસ આઇ 1650 1650
બંસી 2800 1415
મૈકસીકન 1600 1250
મધ્યમ 3150 3000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 3000 1400
મીલબાર 1350 1325
રાજસ્થાન ટુકડી 1830 1250
લાલ 2650 1250
લોક ૧ 2300 1300
લોક ૧ હરાજી ભાવ 1475 1348
લોકવાન 1900 1255
લોકવાન એમ પી નં. ૧ 1643 1370
લોકવાન ગુજરાત 1570 1320
શરબતી 4000 2200
સ્થાનિક 3500 1380
સફેદ 2100 1313
સોના 2200 1650
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 4100 1885
અલુર સન્ના 2600 2200
આઇઆર ૮ 2900 2200
એચવાયવી 2300 2100
કટટા સામબર 2600 2400
કણકી 2550 1300
કાચા બાસમતી 3600 2400
જયા 3200 3000
તુતીય 2235 1550
પરીમલ 2880 2330
પરીમલ કાચા નવા 2930 2260
ફાઇન 5000 2100
બાસમતી દાવત 6000 3500
બાસમતી મોગરા કાચા જુના 5210 4000
બી પી ટી 4200 3000
મટા ૫રઉકાળેલા 3200 2900
મધ્યમ 4500 1800
મસુરી 2925 2500
મોટા 2550 1975
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
સુપરફાઇન 14000 1882.5
સામાન્ય 3300 300
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4400 1900
સોના 4800 2300
સોનાફાઇન 4000 2500
હનસા 2500 2300
જવ 1150*
દરા 1465 975
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર પીળી 2900 2501
જુવાર સફેદ 4000 1000
જુવાર હાઇબ્રીડ 1700 1369
રબી 1200 1200
લાલ 1611 1570
સફેદ 1500 1400
હાઇબ્રીડ 1432 1000
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1350 1250
1360 1360
1160 1140
1365 1250
૧૦૦૧ 1793 1153
અનાજ 1800 1000
આઇ આર ૩૬ 1070 855
આઇ આર ૬૪ 1500 1220
એ એસ ટી ૧૬ 1420 1400
એચએમટી 1730 1730
એડીટી ૩૬ 1700 1400
એડીટી ૩૭ 1466 1300
એડીટી ૪૩ 1800 1400
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1100
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1430 1345
પૈડી કોરસ 1610 975
પૈડી જ્યોતિ 1580 1350
પૈડી ફાઇન 1900 1075
પૈડી મધ્યમ 1962 933
પૈડીડપપા 1350 935
પોણીયા 2400 1530
પોમ્માની 1450 1250
બીપી ટી 2300 1300
મસુરી 1650 1325
સુપર પોણીયા 1700 1280
સમબા મસુરી 1659 1350
સવણઁ મસુરી જુના 1370 1100
સવણઁ મસુરી નવા 1400 1100
સીઓ ૪૩ 1700 1600
સોના 1750 1360
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1869 1201
હંસા 1400 1302
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 4076 1290
બાજરી 1250*
દેશી 1400 1025
બોલ્ડ 1330 925
સ્થાનીય 1342 1150
હાઇબ્રિડ 1700 1040
મકાઇ 1310*
એચઆઇવી (સફેદ) 1050 950
દેશી સફેદ 3870 1310
પીળા 1355 1000
ફાઇન 1450 1310
મધ્યમ 1350 1310
સ્થાનિક 1525 750
હાઇબ્રીડ 3300 950
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1000
રાગી 1550*
સ્થાનીય 1400 711
સરસ 2250 1900
સોજી
રવો 2300 2060
સજજા 941 941
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 10500 9000
અડદ 4350*
અડદ આખા 8200 3947
અડદની દાળ 7100 6500
દેશી 8200 6455
સથાનીય 8000 4350
અડદની દાળ
અડદની દાળ 13600 8300
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 6000 3200
આવરે દાળ
ઓવરે 7000 5500
કળથી
કળથી આખી 5000 2225
ચણા 3175*
6000 5800
6600 5070
કાબુલ નાના 4404 4130
ગુલાબી 4600 3100
ચણા ફાડા 4600 4500
જવારી સ્થાનિક 6000 2801
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 4630 4540
દેશી આખા 5200 3410
સરેરાશ (આખા) 5800 2709
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8000 7500
તુવેર 4350*
6900 6500
અડદ આખા 7300 1515
તુવેરની દાળ 12100 8370
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 6800 5500
મગ 4600*
બોલડ 9300 5720
મગની દાળ ૧ 10000 8600
મધ્યમ 6450 4500
લીલા આખા 11500 NR
સ્થાનિક 6300 5555
મસુર 3075*
9100 7400
6870 6820
5800 5600
9000 7270
6100 5900
આખા 8600 6600
દેશી આખા 7400 3755
સ્થાનિય 7400 6389
મોથ
ગુવારઆખા 4000 1000
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 6000 2627
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4300 3500
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામલાન આખા 2500 2500
લોબીયામાન આખા 5352 2006
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 11350 11200
અળસીના બીજ
અળસી 4390 3750
કસુબી 3050*
કુસુમ 2511 2000
કો૫રા Milling:5550 Ball:5830
કોપરા 12901 4600
જીગલી
કાળા 8100 4600
સફેદ 7827 6311
તલ 4600*
કાળા 14500 4600
તલ 8700 7250
સફેદ 9505 5500
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3945 3575
દીવેલા 4000 NR
મગફળી 4000*
ગુગરી (કવચ વાળા) 9000 2000
ગેજે 5809 2739
જીર૦ 5125 3455
ટીએમવી ર 5379 4300
બલલી હબ્બુ 4989 3649
બોલ્ડ 6500 1450
મોટા (કવચ વાળા) 4899 3059
શીગદાણા 11000 4625
શીંગદાણા 4700 3550
સ્થાનિય 7000 2100
મગફળી તેલ
શીગતેલ 10200 10200
રાઇ 3100*
પીળા કાળા 4750 3640
લાહા સરસીબ 3900 3850
લોહી કાળી 4120 3450
સરસવ 4650 3500
સરસવ કાળા 4250 3275
લીબોળી
લીંબોડી 2210 1850
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 5900 3930
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4320 3100
સુયઁમુખી 3700 2609
હાઇબ્રીડ 3850 3750
સુવા બી
સુવા દીલ બીજ 7455 7150
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3612 2575
સ્થાનિય 3500 3500
સોયાબીન 3500 3022
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 9750 3500
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 6300 2200
સોપારી
અપી 33829 33419
કેમ્પુગેટ્ 24029 16400
કાચા 1500 1200
ચાલી 24009 22509
નવી વેરાયટી 27500 12000
પાકેલા 27000 15000
બેટટે 24150 22000
બિલેગોટુ 14169 13869
રાસી 34519 24319
સીકયુસીએ 22500 8000
સીપ્પેગોટુ 11669 11369
સોપારી 31000 20000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 16000 500
અનાનસ
અનાનસ 4500 4
કેરી
કેશર 3100 2100
તોતાપુરી 11000 800
દશેરી 5000 1050
નીલમ 13500 800
બદામ 22500 7000
રસપુરી 10000 3500
સફેદા 7143 2429
કેળા
150 70
150 70
120 80
150 100
150 100
200 100
એલકકી બાલ 3300 1000
ખાંદેશ 1400 250
ચમ્પા 1200 1100
નન્દ્રા બાલે 8400 800
નૌટી બાલે 1500 800
પચછા બાલે 2100 600
પલયમ થોડન 2500 1000
પુવન 4000 650
પાકેલા કેળા 6500 30
મધ્યમ 4200 130
રસાકથાઇ 3400 3000
રોબસટા 1700 600
લાલ કેળા 3800 3500
ખરબુજા
તરબુચ 7000 267
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3600 5
તરબુચ
તરબુચ 4000 600
દ્રાક્ષ્
કાલા 9100 120
લીલા 11000 3700
સફેદ 3000 2000
દાડમ
દાડમ 11000 120
નારંગી
મધ્યમ 2250 2060
સંતરા 4100 325
પેરુ
અમૃત 7000 70
ફણસ
ફણસ. 2400 15
મોસબી
મોસંબી 23600 1000
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 6000
સફરજન
અમેરીકન 14000 12000
કાશમીર સીમલા ર 8900 5240
ડીલીસીયસ 9000 5300
રેડ જુન 6440 1840
રોયલ ડીલીસીયસ 12000 4500
સફરજન 14000 450
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 9000 8000
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 6000 4000
મોટા જાડા 3600 2000
સુખી 27500 26500
જીરુ
જીરુ બીજ 16750 7500
દેશી 14580 12555
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 16000 5525
પુરા લીલા 10500 8505
નારિયેળ
નાળીયેર 4200 400
મોટા 2000 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 7500 5250
મધ્યમ 6205 5105
મરી
ઉગરાબલેડ 63500 62500
ગરબલેડ 66500 65500
મલબાર 60000 30000
લસણ
દેશી 6600 1200
લસણ 9000 1750
લાલ મરચા
લાલ 13000 7800
સુકા મરચા
કડ્ડી 10830 3290
ગુનટુર 12000 9000
તૃતિય નરમ 4000 2000
દ્વીતીય નરમ 6500 4500
પ્રથમ નરમ 9000 7000
બયાદગી 16000 10000
હળદર
ફીંગર 6800 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 5500
સુકી 11500 10500
હળદર પાવડર 13000 13000
હળદર લાકડી 11000 8000
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
એચ ૪ 4050 4050
એચ-૪ (એ) ર૭ મીમી સુપરફાઇન 4500 4495
એન ૪૪ 3800 3600
એફ ૧૦પ્૪ 4670 3800
એમયુ ૭ 4191 3625
એમસીયુ 3700 3400
એમસીયુ - પ 4300 3000
એલઆરએ 3800 3750
એલએચ૬ 4561 4005
કપાસ અનજીન્ડ 4585 2125
કપાસ અડોની 4639 3307
કપાસજીન્ડ 4050 4050
જયધર 3000 3000
દેશી 4400 3800
મુગારી જીન્ડ 4000 3500
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 4951 2200
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4640 3720
શણ 2700*
જુટ 3000 2700
ટીડી ૫ 3925 2700
વન્ય ઉત્પાદન
અરીઠાં
મધ્યમ 6500 950
આમલી
આમલી 8000 600
નોન એસી ફુલ 4300 3200
નોન એસી ફાઇન 6500 6200
ફુલ એ.સી. 6500 5600
કચુકા
કચુકા 17000 1400
લાકડા
444 430
નીલગીરી 420 400
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 2500 200
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3500 3300
અમરાંતસ
અમરનથસ 2500 1000
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 1700 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 3500 500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 500
કાકડી
કાકડી 3200 25
કારેલા
કારેલા 6000 280
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4000 130
કોબીજ
કોબીજ 4000 200
કોળુ
કોળુ 2100 125
કોહળા
પેઠા 2600 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 6000 50
ગુવાર
ગુવાર 3000 875
ગાજર
ગાજર 5000 500
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2400 2000
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2800 2400
ચાઉ ચાઉ
ચાવ ચાવ 700 700
ચીભડા
ચીચીનડા 3600 1000
ટામેટા
ટામેટા 4500 180
દેશી 3000 600
સ્થાનિય 3400 200
હાઇબ્રીડ 3550 900
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1800 1200
ડુગળી
ડુંગળી 6000 290
તેલગી 2000 400
નાના 6000 3900
નાસીક 4500 1000
પુના 2300 600
પુસા લાલ 2200 800
પહેલો ક્રમ 2400 1100
બેંગલોર નાના 2600 900
બીજા ક્રમ 1000 600
બીલરી લાલ 2400 2000
મધ્યમ 1700 1500
મોટી 3500 2300
લાલ 12505 400
સ્થાનિય 2240 505
સફેદ 2360 600
હાઇબ્રીડ 1500 1500
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 7000 1300
દુધી
ગલકા 4000 200
ધાણા
ધાણા 3800 1500
સ્થાનિય 13500 8500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2500 500
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 500
સ્થાનિય 3300 1675
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 800 600
એફએકયુ 780 440
કાતરી 2000 1200
જયોતિ 2550 425
જલંધર 500 300
દેશી 1300 150
બટાટા 7600 300
મોટા 2600 2000
લાલ 950 650
સ્થાનિય 1600 130
બીટ
બીટ 5000 500
ભીડા
ભીડા 4500 130
મુળા
મુળા 1800 167
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1150 750
રીગણ
ગોળ 800 345
ગોળ લાંબા 3400 400
રીંગણ 4000 250
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 12500 847
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 4000
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10100 80
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 9000 2250
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4500 1000
શકકરિયા
શકરટેટી 2000 1500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6500 1200
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 1800 600
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1600 1400
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 1200
સીમલા મરચું
મરચા 5500 500
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 10200 8000