हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
29/4/2016

બજાર રીપોટ : 1482
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ગાય
ગાય 50000 18000
ઘેટા
નાના ઘેટા 15000 12000
પાડો
પાડો 15000 10000
બકરી
બકરી 10000 8000
બળદ
બળદ 34000 12000
ભેંસ
ડોબુ 15000 7500
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 3900 3800
ચીની 4000 3100
ગોળ
અચ્છુ 4600 2462
અનકાપલલી 3400 2000
ઉનડા 2600 2600
કરીકટુ 3500 2000
કાળા 3250 2950
ન ૧ 3605 3040
ન ૩ 2865 1500
ન ર 3450 2530
પઠારી 3100 2800
પીળા 3800 2501
મુડડ 4200 2600
લાલ 3310 2840
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2600 1800
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2400 1800
ડાલડા
ડાલડા 7000 5660
મેદાનો લોટ
મેદો 2400 2000
રતાળુ
યામ 3500 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 14300 13400
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1700 1400
૧૪૭ ઉત્તમ 1631 1525
૧૪૭ સરેરાશ 1940 1470
૧૪૮ર 1927 1600
૩૪૩ 1525 1525
એમ પી શરબતી 2654 2275
કલ્યાણ 2000 1500
દરા 2200 1400
દેશી 2500 1450
પી આઇ એસ એસ આઇ 2115 1125
મધ્યમ 1800 1483
મધ્યમ ઉત્તમ 2200 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2700 1451
મીલ કવોલીટી 1600 1525
મીલબાર 1525 1500
ર૩ર૯ 1525 1525
રાજસ્થાન ટુકડી 1900 1750
લાલ 3700 2000
લોક ૧ 1900 1400
લોકવાન 2191 NR
લોકવાન એમ પી નં. ૧ 1871 1480
લોકવાન ગુજરાત 1890 1500
શરબતી 2800 1895
સ્થાનિક 3100 1500
સુપર ફાઇન 2900 2800
સફેદ 3359 1464
સોના 1470 1401
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 4700 2200
આઇઆર ૮ 2800 2050
કણકી 2700 1450
કાચા બાસમતી 3500 2400
જયા 3500 1600
તુતીય 2240 1930
ફાઇન 6000 2030
બાસમતી 6800 6600
બાસમતી બાર કાચા જુના 7000 6800
બી પી ટી 4100 2500
મટા ૫રઉકાળેલા 3800 3300
મધ્યમ 4200 1850
મસુરી 2930 1870
મોટા 4000 1700
મોટા આઇઆર- ર૦ 1760 1740
સન્ના ભટ્ટા 2200 1800
સુપરફાઇન 14000 3000
સરબતી કાચા 3060 1850
સામાન્ય 3300 300
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3400
સોના 5000 2200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 3400 1800
સોનાફાઇન 4300 4200
જવ 1225*
દરા 1625 1425
દેશી 1440 1390
સ્થાનીય 1582 1580
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 1875 1600
જુવાર સફેદ 3300 1200
જુવાર હાઇબ્રીડ 1740 1280
લાલ 2116 1600
સ્થાનિક 1500 1500
સફેદ 2312 1509
હાઇબ્રીડ 1980 1680
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1250 1100
1214 1178
1570 970
૧૦૦૧ 1450 1000
૧૧ર૧ 2300 2300
અનાજ 1850 1200
આઇ આર ૩૬ 1440 1030
આઇ આર ૬૪ 1893 1232
આઇઆર ૬૪ 1450 1242
એ એસ ટી ૧૬ 1700 1400
એ પોન્ની 2120 973
એડીટી ૩૬ 1700 1320
એડીટી ૩૭ 1415 900
એડીટી ૩૯ 1560 1105
એડીટી ૪૩ 1700 950
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1275
એમટીયુ ર૦૭૭ 1430 1410
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1450 1100
કલવર 1750 1400
ટીકેએમ ૯ 1305 1067
પ૦૦૧ 1450 1400
પૈડી કોરસ 1500 1100
પૈડી ફાઇન 1860 1150
પૈડી મધ્યમ 1900 1120
પૈડીડપપા 1142 1142
પપટલા 2167 2000
પોણીયા 2183 1400
પોમ્માની 1500 852
બીપી ટી 2500 1205
મસુરી 2200 1400
રતના 1525 1515
રાજહંસ 1415 1019
વિજયા મસુરી 1650 1650
સુપર પોણીયા 1850 900
સફેદ પોણીયા 2250 1916
સમબા મસુરી 2009 1231
સવણઁ મસુરી જુના 1420 1042
સવણઁ મસુરી નવા 1460 1380
સીઓ ૪૩ 1700 998
સીન્ના પોણીયા 1124 1006
સોના 2061 1370
સોના મસુરી જુના 1450 1380
સોનામહસુરી 2300 1015
હંસા 1520 1100
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1891 1808
બાજરી 1275*
દેશી 1850 1125
બોલ્ડ 1419 1100
સ્થાનીય 1850 1350
હાઇબ્રિડ 1920 1322
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 1620 1250
દેશી સફેદ 1725 1350
પીળા 1565 1000
ફાઇન 1450 1300
સ્થાનિક 1725 1104
સફેદ 1850 1390
હાઇબ્રીડ 1503 1135
હાઇબ્રીડ પીળી 1450 1000
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1630 1135
રાગી 1650*
સ્થાનીય 2051 1400
સરસ 2300 2000
સોજી
રવો 2500 2150
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 11000 9000
અડદ 4425*
13800 13000
અડદ આખા 19000 4625
અડદની દાળ 16500 10200
એફકયુ 22000 13500
દેશી 13000 10000
રાજકોટ ટી ૯ 12500 12500
સથાનીય 12000 7650
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 5000 4566
આવરે દાળ
ઓવરે 4900 4200
કળથી
કળથી આખી 5555 2128
ચણા 3425*
7500 6500
5500 5300
7200 6140
કાબુલ નાના 7400 5200
કોટા 5360 5155
ગુલાબી 5300 4150
જવારી સ્થાનિક 6500 4189
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 5520 5420
દેશી આખા 6700 3425
સફેદ આખા 7700 7305
સરેરાશ (આખા) 8000 3281
તુવેર 4425*
9268 7396
9040 6292
13400 12500
8588 7112
8300 8000
9200 8400
9500 9400
અડદ આખા 16000 2222
અડદ દાળ તુવેર 16000 8486
મગ 4650*
બોલડ 8400 8200
મગની દાળ ૧ 12000 8200
મધ્યમ 6050 6000
લીલા આખા 11000 NR
સ્થાનિક 7275 4889
સ્થાનિય આખા 5888 5888
મઠની દાળ
મઠ દાળ 9200 9100
મસુર 3325*
7140 7060
9600 9300
6700 6600
11000 6700
5535 5240
5847 4900
10700 8000
5750 3325
11000 7800
6750 6675
10500 7300
6286 3776
મસુરની દાળ 9900 6600
મોથ
ગુવારઆખા 12000 1200
લાખ
લાખ આખા 3300 1800
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4200 2800
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 6500 4513
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 11250 9600
અળસીના બીજ
અળસી 4600 3840
કસુબી 3300*
કુસુમ 2800 2450
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
કોપરા 8300 4000
ગુરેલુ
ઘરેલુ 9665 9665
તલ 4700*
કાળા 14880 4200
તલ 7805 6755
સફેદ 7906 5500
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3273 2700
દીવેલા 3315 NR
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 5700 3242
ગેજે 5799 1602
જીર૦ 5750 4750
ટીએમવી ર 5580 3550
ડીએમવી ૭ 5140 5000
નટટે 5690 2609
બલલી હબ્બુ 4609 2915
બોલ્ડ 5900 3900
મોટા (કવચ વાળા) 5900 2009
શીગદાણા 12000 5400
શીંગદાણા 6996 6996
સ્થાનિય 6309 2100
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4700 3950
લાહા સરસીબ 4000 3950
લોહી કાળી 3950 3400
સરસવ 5000 3400
સરસવ કાળા 4905 3350
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6515 4700
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4800 3069
સુયઁમુખી 3701 3385
હાઇબ્રીડ 3800 3302
સુવા બી
સુવા દીલ બીજ 8750 7255
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 4015 2500
સોયાબીન 4000 3190
હીપપેસીડ
હીપપી સીડ 2444 2444
હોજ બી
હાજ બીજ 3379 3379
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 12450 8500
સોપારી
અપી 26509 26100
કેમ્પુગેટ્ 18889 13269
કાચા 2500 1200
ગોરીબાલુ 17509 9910
ચાલી 20609 17809
ચીપપુ 15699 13019
ટટીબેટટી 24169 20869
નવી વેરાયટી 24000 14000
પાકેલા 23000 11000
ફેકટરી 11429 3509
બેટટે 26849 20029
બિલેગોટુ 16799 10769
રાસી 28091 20189
સરાકુ 47120 33009
સીકયુસીએ 18500 8000
સીપ્પેગોટુ 8609 8569
સોપારી 27000 19500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2600 400
અનાનસ
અનાનસ 4500 1000
કેરી
કેશર 6000 5000
તોતાપુરી 2000 400
દશેરી 4500 4000
બદામ 4800 800
રસપુરી 2000 1800
સફેદા 7000 4000
હફુસ અલ્ફાન્જો 18000 5000
કેળા
200 100
200 100
200 100
200 100
290 120
400 200
એલકકી બાલ 3200 1000
ખાંદેશ 1598 450
નન્દ્રા બાલે 5400 1200
નૌટી બાલે 1200 500
પચછા બાલે 1500 800
પલયમ થોડન 2300 900
પુવન 5000 1800
પાકેલા કેળા 6500 800
મધ્યમ 2400 1050
રસાકથાઇ 4000 2800
રસાબાલે 1900 1600
રોબસટા 2200 800
લાલ કેળા 5000 3000
સામાન્ય મોટા 600 533
ખરબુજા
તરબુચ 4000 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 6300 300
તરબુચ
તરબુચ 3000 200
દ્રાક્ષ્
ઇન્ડીયન 4000 3800
કાલા 13500 1200
લીલા 15500 2500
સફેદ 4500 3000
દાડમ
દાડમ 6500 1250
નારંગી
મધ્યમ 3900 3500
સંતરા 6500 1000
પેરુ
અમૃત 8000 666
ફણસ
ફણસ. 2050 550
મોસબી
મોસંબી 5500 1350
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 6000
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 7200 5470
ડીલીસીયસ 6400 5210
રોયલ ડીલીસીયસ 5540 5490
શીમલા 12000 4500
સફરજન 15000 3125
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 3200 3000
સુખી 14000 8500
જીરુ
જીરુ બીજ 18000 11500
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 16000 6025
પુરા લીલા 7405 5780
નારિયેળ
18000 8000
11899 7500
12500 7500
9500 7000
16500 5000
1000 900
નાળીયેર 10500 200
મધયમ 9000 1800
મોટા 6800 1400
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4750 3600
મરી
ઉગરાબલેડ 70000 68500
ગરબલેડ 71000 70000
મલબાર 63409 62719
લસણ
લસણ 10000 3470
લાલ મરચા
લાલ 17500 6000
સુકા મરચા
કડ્ડી 14069 3669
ગુનટુર 13000 1569
તૃતિય નરમ 6000 4000
તાલુ 6500 3500
દ્વીતીય નરમ 15600 4056
પ્રથમ નરમ 15200 7883
બયાદગી 15800 8691
લાલ 15100 7000
લાલ નવા 16000 7000
સ્થાનિય 10950 2000
સફેદ 9700 3800
હળદર
ફીંગર 11053 4150
મૂળ, ગાંઠ 9726 4010
રાજાપુરી 10110 8000
સુકી 13500 12500
સ્થાનીય 9850 9300
હળદર 8400 7000
હળદર લાકડી 12000 8000
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
એચ ૪ 5191 4100
એચબી અનજીન્ડ 4780 3755
એફ ૧૦પ્૪ 5100 3600
એમસીયુ 3800 3600
એમસીયુ - પ 5000 3600
એલઆરએ 4990 3535
એલએચ૬ 5279 3705
કપાસ અનજીન્ડ 4850 3600
કપાસ અડોની 4100 4000
કપાસજીન્ડ 4100 4100
જીસીએચ 5200 4100
ડીસીએચર અનજીન્ડ 6549 5790
દેશી 4800 3900
મુગારી અનજીન્ડ 4100 4100
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5201 3400
શણ 3200*
ટીડી ૫ 5800 4000
વન્ય ઉત્પાદન
અન્તાવાલા
અનટાવલા 800 795
આમલી
આમલી 13000 1200
ચપાઠી 5550 4700
નોન એસી ફુલ 7500 2800
નોન એસી ફાઇન 12800 4000
બી વગરની પ્રથમ જાત 2800 2600
બી વગરની પ્રથમ જાત 6500 1500
કચુકા
કચુકા 15000 1450
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 440 360
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 5000 2000
અમરાંતસ
અમરનથસ 3300 1100
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3100 2700
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 28300 1000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 550
કાકડી
કાકડી 3200 250
કારેલા
કારેલા 5000 800
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3700 600
કોબીજ
કોબીજ 3500 200
કોળુ
કોળુ 2000 210
કોહળા
પેઠા 2700 700
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 8200 600
ગુવાર
ગુવાર 3250 2000
ગાજર
ગાજર 5600 300
ગોળ
સુવણાઁગડડે 3500 2800
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 3200 1500
ચીભડા
ચીચીનડા 3200 1000
ટામેટા
ટામેટા 3800 200
દેશી 3200 400
સ્થાનિય 2800 300
હાઇબ્રીડ 2500 800
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1500 1000
ડુગળી
ડુંગળી 3600 100
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1500 920
તેલગી 800 200
નાના 4000 2000
નાસીક 1800 790
પુના 1200 300
પુસા લાલ 850 300
પહેલો ક્રમ 1100 800
બેંગલોર નાના 500 100
બીજા ક્રમ 1200 400
મોટી 2500 1100
લાલ 1250 100
સ્થાનિય 1500 230
સફેદ 930 200
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 3200 400
દુધી
ગલકા 1800 300
ધાણા
ધાણા 2700 500
સ્થાનિય 8831 8200
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 4000 1200
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 1700 1000
ફુલાવર
ફુલાવર 6300 300
સ્થાનિય 2500 2000
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 1800 1200
એફએકયુ 760 700
કાતરી 3400 1600
ચંદ્રમુખી 1500 1300
જયોતિ 1800 700
જલંધર 700 500
દેશી 1300 250
બટાટા 3300 160
લાલ 1800 960
સ્થાનિય 2650 500
બીટ
બીટ 5000 400
ભીડા
ભીડા 5000 260
મેથી
મેથી 2000 1600
મુળા
મુળા 2000 250
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1300 900
રીગણ
ગોળ 1200 400
ગોળ લાંબા 2100 450
રીંગણ 3800 200
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 6000 951
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 4000
લીલા મરચા
લીલા મરચા 8000 800
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 5750 2500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3000 1500
શકકરિયા
શકરટેટી 1600 1200
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6200 1200
સફેદ કોળુ
સફેદ કોળું 1000 600
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2500 532
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 2000 1400
સીમલા મરચુ
મરચા 2500 1200
સીમલા મરચું
મરચા 8000 350
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 11000 5040
સ્ કી દરાખ
દ્રાક્ષ 18000 14000