हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
17/1/2017

બજાર રીપોટ : 1373
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 13400 11200
ડાલડા
ડાલડા 7200 5910
મગફળી તેલ
શીગતેલ 10800 10000
સરસવ તેલ
11600 9750
ગાય
ગાય 40000 19000
ઘેટા
નાના ઘેટા 2000 1200
બકરી
બકરી 2000 1200
ભેંસ
ડોબુ 60000 30000
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 4250 3900
ચીની 4200 3350
મહીન 3800 3400
શકકર 3950 3850
ગોળ
અચ્છુ 4400 3000
અનકાપલલી 3400 3000
કરીકટુ 3500 3200
ખંડસારી 3040 2960
ન ૧ 3210 3000
ન ૩ 2795 1500
ન ર 3125 1500
નીઝામાબાદ 4000 3070
પઠારી 3500 2800
પીળા 3570 2900
મુડડ 4600 4400
લાલ 3550 2970
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 3200 2090
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2000 1500
મેદાનો લોટ
મેદો 3200 2040
રતાળુ
યામ 1800 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 14600 13500
અન્ય અનાજ
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4400 2000
ઘઉં 1525*
2200 1670
૧૪૭ ઉત્તમ 1849 1849
૧૪૭ સરેરાશ 2141 1470
કલ્યાણ 2650 1750
ખેતી 2200 1900
જવારી 1600 1600
દરા 1950 1650
દેશી 2600 1800
પી આઇ એસ એસ આઇ 2200 1700
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1800 1600
બંસી 3000 2600
મૈકસીકન 2080 1890
મધ્યમ 2200 1800
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2400 1680
મીલ કવોલીટી 1720 1680
મીલબાર 1825 1750
રાજસ્થાન ટુકડી 2110 1425
લાલ 2800 2000
લોક ૧ 2000 1500
લોકવાન 2150 NR
શરબતી 4100 2150
સ્થાનિક 3600 1400
સુપર ફાઇન 3200 2800
સફેદ 2550 1501
સોના 2800 2200
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 5700 2090
આઇઆર ૮ 3000 2300
ઉકાળેલા ચોખા 2900 2320
એચવાયવી 2050 1950
એપીરો ચોખા સોના પોણીયા 3200 3000
કટટા સામબર 2800 2600
કણકી 2500 1720
કાચા બાસમતી 3600 2200
જયા 3500 3000
તુતીય 2590 1950
તલલાહમસા િિલીહમસા 3500 2850
પરીમલ નવા 3000 2900
પુસા બાસમતી કાચા જુના 3300 2775
ફાઇન 6000 2200
બી પી ટી 4300 2600
મટા ૫રઉકાળેલા 3850 3700
મધ્યમ 4500 2200
મસુરી 2800 1880
મોટા 4200 1650
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 3000 2500
સુપરફાઇન 4000 2290
સામાન્ય 2900 1800
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3700
સોના 4800 3800
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2400 1900
જવ 1225*
દરા 1940 1780
દેશી 1901 1750
જુવાર Hybrid:1625 Maldandi:1650
જુવાર પીળી 2540 1300
જુવાર સફેદ 3500 1088
જુવાર હાઇબ્રીડ 1881 1257
લાલ 3200 1375
સ્થાનિક 2564 1110
હાઇબ્રીડ 1875 1462
ડાંગર Common:1470 Grade-A:1510
1510 1200
1476 1448
1510 1050
1500 1140
1480 1055
1750 1650
1060 950
1980 1230
1350 1055
2470 1950
1510 1500
2765 2280
૧૦૦૧ 1850 1000
૧૧ર૧ 2725 1470
અનાજ 3500 601
આઇ આર ૩૬ 1520 1270
આઇ આર ૬૪ 1850 1309
આઇ આર ૫૦ 4800 3500
આઇઆર ૬૪ 1510 1460
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1000
એડીટી ૩૬ 1580 1380
એડીટી ૩૭ 1733 1533
એડીટી ૩૮ 1500 1500
એડીટી ૩૯ 1500 1500
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1375
એમટીયુ ર૦૭૭ 1470 1470
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1670 1450
ચિંતી મુથ્યાલુ 2629 2049
જયા 1500 1250
નં. ર૭૧૬ 1470 1400
પૈડી કોરસ 1710 1070
પૈડી ફાઇન 2380 1060
પૈડી મધ્યમ 1851 1180
પોમ્માની 1500 1500
બસંગી 1470 1470
બાસમતી 3700 2000
બી ટી 3675 3500
બીપી ટી 2600 1400
મસુરી 2100 1130
રાજહંસ 1586 1119
રાસી 1700 1700
વિજયા મસુરી 1740 1680
શરબતી 2020 1800
સફેદ પોણીયા 2083 2083
સમબા મસુરી 1942 1203
સુરેખા 1510 1480
સવણઁ મસુરી જુના 1490 1450
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1050
સોના 2180 1210
સોનામહસુરી 2366 1361
હંસા 1737 1309
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1950 1115
બાજરી 1330*
દેશી 1800 1280
બોલ્ડ 1450 1350
સ્થાનીય 1758 1250
હાઇબ્રિડ 2000 139
મકાઇ 1365*
દેશી લાલ 1510 1025
દેશી સફેદ 1821 1275
પીળા 1740 960
ફાઇન 1365 1365
મધ્યમ 1400 1300
સ્થાનિક 1750 1031
સફેદ 1815 1410
હાઇબ્રીડ 1651 729
હાઇબ્રીડ લાલ (કેટલ ફીડ) 1600 1400
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1200
રાગી 1725*
સ્થાનીય 3400 1900
સરસ 3600 3400
સેમ સાવી
સેમ સાવી સ્થાનિય 2935 2935
સોજી
રવો 3800 2140
સજજા 1451 1451
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 9000 6000
અડદ 5000*
8500 7800
અડદ આખા 9500 NR
અડદની દાળ 11500 9500
એફકયુ 11000 9000
દેશી 7000 4500
સથાનીય 10000 4575
અડદની દાળ
અડદની દાળ 10700 7900
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 7019 3349
આવરે દાળ
ઓવરે 8000 6500
કળથી
કળથી આખી 4649 1750
ચણા 3425*
12000 11500
7700 7400
8855 8740
11000 8800
કોટા 5000 5000
ગુલાબી 9500 5000
જવારી સ્થાનિક 8600 6300
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 9250 9150
દેશી આખા 10600 4801
સરેરાશ (આખા) 10000 3100
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 6000 5500
તુવેર 5050*
5180 3571
5169 3211
4211 3900
4600 4500
4390 4251
4600 3836
4700 4500
5500 4000
9400 9000
અડદ આખા 10800 1770
તુવેરની દાળ 13000 3386
બેંગાલ ચણાની દાળ
અન્ય 12200 11500
ચણા દાળ 13800 10000
મગ 5225*
બોલડ 8200 8000
મગની દાળ ૧ 11500 7000
મધ્યમ 10500 4720
લીલા આખા 8500 1524
સ્થાનિક 5225 3799
સ્થાનિય આખા 4550 4450
હાઇબ્રીડ 7400 6295
મઠની દાળ
મઠ દાળ 6000 5000
મસુર 3325*
10300 3650
6800 6450
9500 7000
6900 6850
7400 6850
6500 6400
6800 6200
6200 5600
4005 4000
મસુરની દાળ 10800 6000
મોથ
ગુવારઆખા 3600 600
સ્થાનિય 5000 1400
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4000 400
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામલાન આખા 5225 5225
લોબીયામાન આખા 7301 4260
તેલીબીયા
અળસીના બીજ
અળસી 4750 4690
કસુબી 3300*
કુસુમ 2808 2475
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
6600 6200
કોપરા 7251 4000
મધ્યમ 6100 6100
તુરીયા 3020*
તુરીયા 3800 3300
તલ 5000*
કાળા 10255 5000
તલ 8000 5225
લાલ 6750 6750
સફેદ 10000 3544
તારમીરા ત
7400 7400
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 4200 3401
દીવેલા 3970 2500
નાઇજર બીયા 3825*
નીગર ના બીજ 5400 5200
મગફળી 4220*
ગુગરી (કવચ વાળા) 8800 2000
ગેજે 5699 1692
જીર૦ 4375 3500
ટીએમવી ર 4989 2712
બલલી હબ્બુ 5159 3070
બોલ્ડ 4670 3150
મોટા (કવચ વાળા) 4500 3530
શીગદાણા 11000 3825
શીંગદાણા 4805 3500
સ્થાનિય 5787 2518
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4350 3275
રાઇ યુપી 3850 3750
લોહી કાળી 4360 3650
સરસવ 4700 2500
સરસવ કાળા 4360 3700
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 5833 5000
સુયઁમુખી બીજ 3950*
સુયઁમુખીના બી 3071 2661
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3800 2694
સુયઁમુખી 3600 2639
હાઇબ્રીડ 3800 3800
સોયાબીન Black:2775 Yellow:2775
પીળા 3180 1685
સ્થાનિય 2820 2210
સોયાબીન 3050 2158
હોજ બી
હાજ બીજ 2333 2250
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 12505 7600
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 11000 4600
સોપારી
અપી 27229 26819
કેમ્પુગેટ્ 19459 10685
કાચા 2000 1700
ગોરીબાલુ 16699 11009
ચાલી 22099 18889
ટટીબેટટી 25849 18011
નવી વેરાયટી 20000 12000
પાકેલા 21928 16009
બેટટે 30089 15149
બિલેગોટુ 17629 8011
રાસી 28389 22399
સરાકુ 44189 30000
સીકયુસીએ 17000 6101
સીપ્પેગોટુ 10244 7899
સોપારી 25000 15000
પીવાના પદાથઁ
ચા
આસામ સીટીસી ડસ્ટ 25000 24000
આસામ સીટીસી પત્તી 34000 33000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 1800 300
અનાનસ
અનાનસ 4800 400
કેળા
170 110
એલકકી બાલ 3800 1000
ખાંદેશ 1700 230
નન્દ્રા બાલે 6900 1000
નૌટી બાલે 1600 800
પચછા બાલે 1800 600
પલયમ થોડન 4900 900
પુવન 6000 2100
પાકેલા કેળા 6000 800
મધ્યમ 2500 1550
રસાકથાઇ 5700 4500
રોબસટા 2953 1500
લાલ કેળા 5950 3300
ખરબુજા
તરબુચ 1400 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4000 400
તરબુચ
તરબુચ 2400 250
દ્રાક્ષ્
કાલા 8000 1000
નાતાલ 4000 2000
લીલા 11150 4100
સફેદ 5000 2285
દાડમ
દાડમ 10000 1500
નારંગી
દાર્જીલીંગ 11350 3200
નાગપુરી 1950 1875
સંતરા 5200 500
પેરુ
અમૃત 2850 667
અમૃત અલ્હાબાદી 1800 1750
ફણસ
ફણસ. 1900 1750
બોરહન્નું
બોરેહનનુ 1000 500
મોસબી
મોસંબી 3800 600
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 6000
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 7400 7200
ડીલીસીયસ 14000 4600
રોયલ ડીલીસીયસ 5285 5230
શીમલા 11000 6000
સફરજન 12800 2500
મસાલા
અજમો
14500 6201
આદુ
તાજા શાકભાજી 3100 1000
મોટા જાડા 1600 800
સુખી 12000 10900
જીરુ
જીરુ બીજ 19075 NR
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 12000 4750
બદામી સ્ટીમ 6800 5611
નારિયેળ
12000 10000
12000 10000
9932 9932
6000 6000
10000 10000
12000 7000
નાળીયેર 13000 2400
મધયમ 12000 3000
મોટા 22000 1400
મેથી દાણા
મેથીદાણા 8500 3150
સારા 3000 3000
મરી
ઉગરાબલેડ 66000 64000
ગરબલેડ 63500 62500
મલબાર 61069 30000
લસણ
ઓસત 4700 3800
દેશી 12000 1500
લસણ 13500 4000
લાલ મરચા
લાલ 10500 5500
વરીયાળી
13300 4725
સુકા મરચા
કડ્ડી 13999 2099
ગુનટુર 9909 1899
ડબ્બી 14800 3099
તાલુ 5000 2000
દ્વીતીય નરમ 10800 4000
પ્રથમ નરમ 11000 9000
બયાદગી 20000 12000
મન્કટ્ટુ 10000 8500
રેડ ટોપ 10500 5000
લાલ 12500 5000
લાલ નવા 11200 5000
સ્થાનિય 10250 2250
સફેદ 10900 1500
હળદર
ફીંગર 8370 5000
મૂળ, ગાંઠ 9000 4888
રાજાપુરી 8375 6525
સુકી 12000 11900
હળદર 6266 6250
હળદર લાકડી 13000 8500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3860 Long staple:4160
૧૭૦ સીઓ-ર અનજીન્ડ 5510 4820
અમેરીકન 5860 4200
ઇરા અનજીન્ડ 4160 4160
એચ ૪ 5405 5005
એચ-૪ (એ) ર૭ મીમી સુપરફાઇન 5551 5400
એફ ૧૦પ્૪ 5783 4212
એમસીયુ 5000 4800
એમસીયુ - પ 5589 2000
એલઆરએ 5500 5200
એલએચ૬ 5849 4876
એલડી ૩ર૭ 6200 2269
કપાસ અનજીન્ડ 5570 3000
કપાસ અડોની 5829 4050
કપાસજીન્ડ 4160 4160
જયધર 5400 5000
જીસીએચ 5909 4000
દેશી 5600 4200
મુગારી અનજીન્ડ 4100 4100
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 7039 2009
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5900 4800
શણ 3200*
ટીડી ૫ 5000 2500
વન્ય ઉત્પાદન
અરીઠાં
મધ્યમ 9850 4900
આમલી
આમલી 9993 750
નોન એસી ફાઇન 13200 13200
કચુકા
કચુકા 1500 1350
લાકડા
4000 3900
4400 4400
નીલગીરી 4000 400
શાકભાજી
અમરાંતસ
અમરનથસ 5200 1200
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3000 2600
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 4500 2200
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 550
કાકડી
કાકડી 5600 400
કાચા ૫પૈયાં
2000 1600
કારેલા
કારેલા 6000 1000
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4000 600
કોબીજ
કોબીજ 3000 100
કોલાકૈસીયા
5200 4500
કોળુ
કોળુ 2800 350
કોહળા
પેઠા 3300 700
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5550 1000
ગુવાર
ગુવાર 3825 2700
ગાજર
ગાજર 3400 200
પુસાકેસર 800 700
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2600 1000
ચાઉ ચાઉ
ચાવ ચાવ 1200 400
ચીભડા
ચીચીનડા 3800 400
ટામેટા
ટામેટા 2600 52.5
દેશી 1600 100
સ્થાનિય 1500 100
હાઇબ્રીડ 1450 300
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1500 900
ડુગળી
ડુંગળી 3352 200
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1500 800
તેલગી 850 200
નાના 3200 1700
નાસીક 1420 750
પુના 1050 300
પહેલો ક્રમ 1000 600
પોલે 691 250
બેંગલોર નાના 500 100
બીજા ક્રમ 600 200
મધ્યમ 1400 100
મોટી 2200 1000
લાલ 1200 80
સ્થાનિય 1700 50
સફેદ 1145 700
હાઇબ્રીડ 950 150
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 11000 1100
દુધી
ગલકા 5100 300
ધાણા
ધાણા 8000 300
સ્થાનિય 11500 3511
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2000 800
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 300
ફુલાવર
આફ્રિકન સરસો 1250 500
ફુલાવર 3500 100
રાઁચી 1300 700
સ્થાનિય 2500 500
બટાટા
એફએકયુ 1000 410
કુફરી ગીરીરાજ 375 280
કાતરી 1600 900
ચંદ્રમુખી 400 300
જયોતિ 700 180
જલંધર 750 300
દેશી 1800 150
બટાટા 3000 200
લાલ 1600 490
સ્થાનિય 1800 300
બીટ
બીટ 4000 300
ભીડા
ભીડા 8000 400
મેથી
મેથી 2250 350
મુળા
મુળા 1800 100
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1000 400
મોગરી
800 700
રીગણ
ગોળ 1200 300
ગોળ લાંબા 2000 380
રીંગણ 4600 200
લીબુ
2050 1000
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 6000 900
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 2500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 9653 450
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 1800 300
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3800 600
શકકરિયા
શકરટેટી 1375 600
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6500 2200
સફેદ કોળુ
સફેદ કોળું 1200 1000
સુરણ
2300 700
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 1500
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 600 250
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1200 1000
સીમલા મરચુ
મરચા 3200 2500
સીમલા મરચું
મરચા 7500 333
સુકામેવા
કાજુ
71000 69000
કર્નલ 70500 70000
સ્થાનિય 30000 9000
સ્ કી દરાખ
દ્રાક્ષ 15000 5000