हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
24/10/2014

બજાર રીપોટ : 699
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 19000 15000
ગાય
ગાય 15000 7400
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3800 3400
મહીન 3600 3500
ગોળ
અચ્છુ 3300 2800
કાળા 2600 2400
ન ૩ 2600 1500
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2500 1600
ડાલડા
ડાલડા 8000 6400
નાળીયેર
નાળીયેર 7000 4000
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 1650
રબર
આરએસએસ-૪ 12350 11800
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1600 1580
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1570 1470
મધ્યમ 2000 1600
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
લોક ૧ 2300 2100
સફેદ 1980 1850
ચોખા
આઇઆર ૮ 2900 2500
કણકી 1700 1600
જયા 3500 3100
ફાઇન 5000 2200
બાસમતી 9600 9400
બી પી ટી 4200 3400
મટા ૫રઉકાળેલા 3750 3000
મધ્યમ 3600 2000
મસુરી 3200 2500
મોટા 2700 1750
મોટા આઇઆર- ર૦ 2270 2250
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2250 1800
સુપરફાઇન 3800 3600
સામાન્ય 2600 1600
સોના 3000 2800
સોના મસુરી નોન બાસમતી 3200 2400
સોનાફાઇન 3500 3400
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 1700 1300
જુવાર હાઇબ્રીડ 1750 1650
સફેદ 1700 1500
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
2650 2475
1380 1360
1935 1835
1360 1360
૧૦૦૧ 1400 1290
૧૧ર૧ 3200 2160
અનાજ 1800 1300
આઇ આર ૩૬ 1515 1420
આઇ આર ૬૪ 1359 1173
એ એસ ટી ૧૬ 1638 1400
એ પોન્ની 2390 1550
એડીટી ૩૬ 1600 1200
એડીટી ૩૭ 1696 1105
એડીટી ૩૯ 1950 1559
એડીટી ૪૩ 1639 1558
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1480 1280
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1430 1310
પ૦૦૧ 1680 1280
પૈડી કોરસ 1460 1220
પૈડી ફાઇન 1750 1300
પૈડી મધ્યમ 1500 1200
બાસમતી 3131 1500
બીપી ટી 2350 1200
મસુરી 1750 1625
રતના 1585 1568
શરબતી 1775 1605
સુપર પોણીયા 1650 1488
સમબા મસુરી 1400 1360
સવણઁ મસુરી જુના 1508 1360
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1350
સીઓ ૪૩ 1680 1480
સીન્ના પોણીયા 1425 1425
સોના 2100 1450
સોના મસુરી જુના 1350 1300
સોનામહસુરી 2268 1310
હંસા 1582 1236
બાજરી 1250*
બોલ્ડ 1450 1350
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1360 841
દેશી સફેદ 1580 1420
પીળા 1112 829
ફાઇન 1450 1350
મધ્યમ 1300 1270
સ્થાનિક 1800 850
હાઇબ્રીડ 1360 1300
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1310 1150
સોજી
રવો 6210 2050
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 8500 4400
અડદની દાળ 8800 7600
સથાનીય 6300 6200
ચણા 3100*
4975 4550
ગુલાબી 3250 2800
ચણા ફાડા 3200 3000
દેશી આખા 3100 2800
સરેરાશ (આખા) 7050 2900
તુવેર 4350*
6000 5500
અડદ દાળ તુવેર 7500 6230
મગ 4600*
બોલડ 6339 4726
મગની દાળ ૧ 9500 9000
મધ્યમ 6200 6150
લીલા આખા 9200 5300
મસુર 2950*
8000 6000
આખા 4550 4450
દેશી આખા 5100 3600
સ્થાનિય 5000 3950
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 15200 14500
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 10100 7800
જીગલી
કાળા 7500 5111
સફેદ 13100 11280
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 3611 3611
મગફળી 4000*
જેએલ 4400 3600
ટીએમવી ર 4200 2100
બોલ્ડ 6540 5461
શીગદાણા 5500 4900
સ્થાનિય 4300 3300
રાઇ 3050*
રાઇ યુપી 3500 3400
સરસવ 4200 3200
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 1600 1600
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 3500 3300
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 2900 2611
સુયઁમુખી 3700 2600
હાઇબ્રીડ 3800 3650
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 5100 1800
સોપારી
કાચા 2000 1800
સોપારી 32000 28000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 625 6
અનાનસ
અનાનસ 4200 6
કેળા
150 100
ચમ્પા 1400 1200
નન્દ્રા બાલે 5000 1500
પલયમ થોડન 3600 1500
પુવન 7000 3300
પાકેલા કેળા 5600 850
મધ્યમ 780 550
રસાકથાઇ 6000 5500
રોબસટા 2800 800
લાલ કેળા 5000 4600
સામાન્ય મોટા 5556 5000
ખરબુજા
તરબુચ 700 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 40 20
તરબુચ
તરબુચ 600 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 6000 100
લીલા 7000 3100
દાડમ
દાડમ 5000 60
નારંગી
મધ્યમ 1850 1650
સંતરા 6000 150
પેરુ
અમૃત 2830 60
ફણસ
ફણસ. 500 500
મોસબી
મોસંબી 2200 600
સફરજન
અમેરીકન 3000 2000
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 4000 3000
ડીલીસીયસ 5000 2000
મહારાજી 2000 1500
સફરજન 12000 350
મસાલા
કાજુ
જંબુ 58000 57800
આદુ
તાજા શાકભાજી 4600 3000
સુખી 27500 26500
હાઇબ્રિડ 8000 7000
ઇલાયચી
મોટા 121000 119000
નારિયેળ
નાળીયેર 7500 700
મોટા 2200 1800
મરી
ઉગરાબલેડ 66500 65500
ગરબલેડ 69500 68500
લસણ
દેશી 4200 4200
લસણ 10000 2525
લાલ મરચા
લાલ 9000 4200
સુકા મરચા
રેડ ટોપ 10100 8800
લાલ 5500 4200
લાલ નવા 7200 5600
સફેદ 6500 3500
હળદર
ફીંગર 8150 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 4350
સુકી 9500 8500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
એમસીયુ 4400 4000
એમસીયુ - પ 4400 3800
એલઆરએ 3800 3500
કપાસ અનજીન્ડ 4900 3000
ડીસીએચર અનજીન્ડ 5650 4500
દેશી 4000 3550
શણ 2400*
ટીડી ૫ 3075 2270
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 14000 2400
ચપાઠી 6550 3000
નોન એસી ફુલ 4000 3200
નોન એસી ફાઇન 6800 6200
ફુલ એ.સી. 6500 5800
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 3000 2000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3200 2800
અમરાંતસ
અમરનથસ 3200 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 8200 4500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6200 500
કાકડી
કાકડી 3500 500
કારેલા
કારેલા 5600 1200
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4200 1600
કોબીજ
કોબીજ 4200 500
કોળુ
કોળુ 2400 600
કોહળા
પેઠા 3000 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5200 2000
ગાજર
ગાજર 6000 3000
ચીભડા
ચીચીનડા 3600 2000
ટામેટા
ટામેટા 3500 800
દેશી 2100 1500
સ્થાનિય 2000 1500
હાઇબ્રીડ 6000 640
ડુગળી
ડુંગળી 4300 1025
નાના 3700 2600
નાસીક 1600 1400
બીલરી લાલ 1000 800
મધ્યમ 1650 1550
મોટી 2850 1500
સ્થાનિય 2200 1600
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6200 1400
દુધી
ગલકા 2300 200
ધાણા
ધાણા 8000 2000
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 1000
બટાટા
જયોતિ 2500 1670
જલંધર 2400 2000
દેશી 2600 1300
બટાટા 4000 1295
સ્થાનિય 2200 1400
બીટ
બીટ 3600 1700
ભીડા
ભીડા 4200 800
મુળા
મુળા 1200 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 4200 1000
રીગણ
ગોળ 1000 516
ગોળ લાંબા 3500 1200
રીંગણ 4200 500
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 13000 3000
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4000 3500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10000 1500
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 8000 3000
શકકરિયા
શકરટેટી 1800 1250
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 2000
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2300 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 1600 1600
સીમલા મરચુ
મરચા 3500 3000
સીમલા મરચું
મરચા 5000 1000