हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
23/7/2014

બજાર રીપોટ : 758
(till 16:45 30)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 3580 3380
ગોળ
અચ્છુ 3600 3200
અનકાપલલી 3800 2000
કરીકટુ 2500 2500
કાળા 2800 1500
ન ૩ 2450 2000
પઠારી 3400 2900
મુડડ 4000 3600
લાલ 3450 3000
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2350 1600
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2800 2400
નાળીયેર
નાના 8000 6000
નાળીયેર 18000 1400
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 12000 6000
ભાગ ૩ 8000 7000
મધ્યમ 14000 12000
મોટા 15000 13000
રબર
આરએસએસ-૪ 14000 13500
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
૧૪૭ સરેરાશ 1807 1501
કલ્યાણ 1755 1460
દરા 1590 1130
દેશી 1600 1450
મૈકસીકન 1886 1426
મીલ કવોલીટી 1530 1200
મીલબાર 1550 1500
રાજસ્થાન ટુકડી 1800 1750
લોક ૧ 2050 1490
લોકવાન 1740 1400
સેચર નં.૧ 2100 1375
સ્થાનિક 2900 1390
સુપર ફાઇન 1705 1300
સોના 1500 1450
ચોખા
આઇઆર ૮ 2500 2400
આરતી મસુરી 4600 4400
ઉકાળેલા ચોખા 2800 1800
જયા 3200 3000
તુતીય 2300 1900
પરીમલ 2100 2000
ફાઇન 7500 2300
ફાઇન બાસમતી 4000 3900
બાસમતી 9200 9000
બી પી ટી 4200 2500
મધ્યમ 4800 1650
મસુરી 3500 3400
મોટા 2560 1700
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2000 1800
સરબતી કાચા 1730 1730
સામાન્ય 2900 2400
સોના 4000 3100
સોનાફાઇન 5200 5100
જવ 1100*
દરા 1400 1020
જુવાર Hybrid:1500 Maldandi:1520
જુવાર સફેદ 4175 1300
જુવાર હાઇબ્રીડ 1800 1200
સફેદ 3885 1200
ડાંગર Common:1310 Grade-A:1345
1540 1340
૧૦૦૧ 1700 1030
અનાજ 1850 1200
આઇ આર ૩૬ 1460 1380
આઇ આર ૬૪ 1392 1291
આઇ આર ૫૦ 1485 1404
એડીટી ૩૭ 1733 1158
એડીટી ૩૯ NR 1705
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1500 1170
એમટીયુ ર૦૭૭ 1460 1310
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1370 1300
ટીકેએમ ૯ NR 1412
નં. ર૭૧૬ 1720 1720
પ૦૦૧ 1690 1460
પૈડી કોરસ 1600 1310
પૈડી ફાઇન 2200 1345
પૈડી મધ્યમ 1900 1311
પૈડીડપપા 918 918
પોણીયા NR 1943
બાસમતી 3550 3400
બીપી ટી 2600 900
સુપર પોણીયા 1576 1345
સમબા મસુરી 1345 1310
સવણઁ મસુરી જુના 1568 1310
સવણઁ મસુરી નવા 1520 1250
સીઓ ૪૩ 1560 1385
સીન્ના પોણીયા NR 1444
સોના 1950 1400
સોના મસુરી જુના 1400 1300
સોનામહસુરી 2300 1300
હંસા 1350 1225
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 2170 2140
બાજરી 1250*
દેશી 1350 1100
બોલ્ડ 1350 1230
સ્થાનીય 1750 1075
હાઇબ્રિડ 1700 200
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1717 1125
દેશી સફેદ 1250 1125
પીળા 1755 1030
ફાઇન 1450 1330
મધ્યમ 1310 1250
સ્થાનિક 1500 1000
હાઇબ્રીડ 1400 1270
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1050
રાગી 1500*
સ્થાનીય 1460 1340
સરસ 2200 1900
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 9000 7600
અડદ 4300*
અડદ આખા 8000 5205
દેશી 6900 4300
સથાનીય 6000 4400
અડદની દાળ
અડદની દાળ 8600 5700
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4400 4400
આવરે દાળ
ઓવરે 4000 3200
કળથી
કળથી આખી 4000 3100
ચણા 3100*
ગુલાબી 3400 2720
ચણા ફાડા 3300 3100
જવારી સ્થાનિક 4500 3700
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3740 3710
દેશી આખા 3670 2700
સફેદ આખા 3900 3800
સરેરાશ (આખા) 3800 2280
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 5700 4800
તુવેર 4300*
અડદ આખા 4660 3555
તુવેરની દાળ 8000 6250
મધ્યમ 6400 5500
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 4550 3200
મધ્યમ 6000 3500
લીલા આખા 8000 6100
સ્થાનિય આખા 7005 4500
મસુર 2950*
7500 5000
આખા 4400 4100
દેશી આખા 4510 2505
નાના આખા 5830 5200
સ્થાનિય 4400 2150
મસુર દાળ
મસુરની દાળ 7800 5325
મોથ
ગુવારઆખા 5500 1500
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 4400 2000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 15800 14600
કપાસીયા
કપાસીયા 1950 1850
જીગલી
કાળા 8000 7500
તુરીયા 3020*
તુરીયા 1700 790
તલ 4500*
કાળા 15255 1300
સફેદ 12310 2070
સફેદા 12125 11500
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3930 3725
દીવેલા 3995 3250
મગફળી 4000*
એફએકયુ 3650 3450
એમ ૩૭ 3880 3200
ગુગરી (કવચ વાળા) 3375 3000
ગેજે 3729 2821
જેએલ 3500 3300
જીર૦ 3875 3125
ટીએમવી ર 4200 3800
બોલ્ડ 3900 2750
બોલ્ડ કરનેલ 4530 2705
મોટા (કવચ વાળા) 3800 3075
શીગદાણા 7000 3755
સ્થાનિય 4200 3000
હાઇબ્રીડ 3680 3015
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 8000 3000
લોહી કાળી 3300 3215
સરસવ 3100 2925
સરસવ કાળા 4000 2850
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3200 3000
સુયઁમુખી 3800 2800
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 4555 2700
સોયાબીન 3340 2650
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
સોપારી
સોપારી 27000 9000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2600 525
અનાનસ
અનાનસ 5000 800
કેરી
ચૌસા 3000 2500
તોતાપુરી 2500 900
દશેરી 4533 500
લંગડો 4063 1200
સફેદા 2500 1200
કેળા
એલકકી બાલ 5000 1200
ખાંદેશ 1400 300
ચમ્પા 1800 1550
નન્દ્રા બાલે 4400 1200
નૌટી બાલે 1600 1000
પચછા બાલે 1500 600
પલયમ થોડન 2600 1500
પુવન 6000 2500
પાકેલા કેળા 4200 900
મધ્યમ 2700 1250
રોબસટા 3000 1100
લાલ કેળા 3700 3500
ખરબુજા
તરબુચ 3000 700
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 2950 900
તરબુચ
તરબુચ 1667 400
દ્રાક્ષ્
કાલા 4300 900
લીલા 6600 5000
સફેદ 6300 2000
દાડમ
દાડમ 10000 1800
નારંગી
સંતરા 5600 4600
પેરુ
અમૃત 5000 1250
ફણસ
ફણસ. 1000 760
મોસબી
મોસંબી 6000 1200
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 11000 5000
સફરજન
કંડીશન 8600 7860
કાશમીર સીમલા ર 8500 7400
ડીલીસીયસ 8500 7400
રીચ રેડ 8300 8100
સફરજન 17200 3500
હજરતબલી 3571 1143
મસાલા
કાજુ
જંબુ 52000 51800
આદુ
તાજા શાકભાજી 6000 6000
સુખી 32000 31000
જીરુ
જીરુ બીજ 10505 8000
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 19500 8250
નારિયેળ
નાળીયેર 6500 3400
મધયમ 10000 9900
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4755 3605
મરી
ઉગરાબલેડ 74000 72000
લસણ
લસણ 10000 400
લાલ મરચા
લાલ 8200 7800
સુકો સુપ 8280 4410
સુકા મરચા
ગુનટુર 7800 7500
દ્વીતીય નરમ 5800 3500
પ્રથમ નરમ 9000 6000
બયાદગી 18000 16000
રેડ ટોપ 9900 8500
લાલ 5900 4700
લાલ નવા 8000 6600
સફેદ 4600 2200
હાઇબ્રીડ 6000 5800
હળદર
ફીંગર 5250 4200
મૂળ, ગાંઠ 5250 4200
સ્થાનીય 4600 4200
હળદર 5600 4700
હળદર લાકડી 9800 5800
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3700 Long staple:4000
એચ ૪ 4000 4000
એન ૪૪ 4000 3800
એમસીયુ - પ 5100 4100
કપાસ અનજીન્ડ 5130 3500
દેશી 4100 3900
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5370 3310
શણ 2300*
જુટ 2882 2800
ટીડી ૫ 2825 2400
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 9000 2400
નોન એસી ફુલ 4500 3000
નોન એસી ફાઇન 8000 4200
ફુલ એ.સી. 6000 5600
બી વગરની પ્રથમ જાત 2500 1500
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 4000 400
અમરાંતસ
અમરનથસ 2500 1500
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3200 2800
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 4375 700
કેળા કાચા
કાચા કેળા 5700 625
કાકડી
કાકડી 3500 400
કારેલા
કારેલા 4600 200
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3500 1000
કોબીજ
કોબીજ 3000 300
કોળુ
કોળુ 2500 300
કોહળા
પેઠા 2000 250
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 2800 2600
ગુવાર
ગુવાર 4500 1400
ગાજર
ગાજર 6200 1000
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2600 2300
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 4000 3400
ચીભડા
ચીચીનડા 3200 1000
ટામેટા
ટામેટા 8000 1335
દેશી 4000 1250
સ્થાનિય 6225 900
હાઇબ્રીડ 7000 2000
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 2500 1400
ડુગળી
ડુંગળી 4000 550
નાના 3800 2800
નાસીક 3000 1400
પુના 2600 2200
બેંગલોર નાના 1800 1400
બીલરી લાલ 2600 1600
મધ્યમ 2100 800
મોટી 3900 2700
લાલ 2200 380
સ્થાનિય 2000 670
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6000 2800
દુધી
ગલકા 2200 540
ધાણા
ધાણા 7600 3000
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 3400 1400
ફુલાવર
ફુલાવર 7000 300
સ્થાનિય 2500 1500
બટાટા
કાતરી 2400 2200
ચંદ્રમુખી 1700 1600
જયોતિ 3400 700
જલંધર 1600 1200
દેશી 1780 1120
બટાટા 3600 1000
લાલ 1800 1600
સ્થાનિય 2400 1460
બીટ
બીટ 4000 875
ભીડા
ભીડા 3600 200
મેથી
મેથી 4010 4000
મુળા
મુળા 3500 500
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1300 400
રીગણ
ગોળ 956 580
ગોળ લાંબા 2825 520
રીંગણ 4400 300
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 13200 1500
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4000 2400
લીલા મરચા
લીલા મરચા 6000 500
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 9000 2000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4400 3000
શકકરિયા
શકરટેટી 2000 300
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6400 2600
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 1400
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1800 1400
સીમલા મરચુ
મરચા 3500 2000
સીમલા મરચું
મરચા 5000 1000
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 7500 6500