हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
9/10/2015

બજાર રીપોટ : 663
(till 14:19 08)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 32000 18000
ગાય
ગાય 50000 20000
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 13000 7000
બકરી
બકરી 10000 5000
બકરી 15000 8000
બળદ
બળદ 32000 18900
ભેંસ
ડોબુ 38000 20000
મેડા
ભેડ 18000 12000
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
એમ 30 2975 2600
ચીની 3100 2700
ગોળ
અનકાપલલી 4000 2000
ઉનડા 3060 2700
કાળા 3400 2300
દીસારા 2700 2560
ન ૩ 2100 2000
પઠારી 3340 NR
પીળા 3450 3150
મુડડ 3800 3200
લાલ 3450 3325
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2250 1900
નાળીયેર
નાળીયેર 20000 5000
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 10000 10000
મધ્યમ 7000 7000
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 1950
રબર
આરએસએસ-૪ 11800 11300
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
1600 1500
૧૪૭ સરેરાશ 1900 1450
કલ્યાણ 1750 1570
દરા 1620 1400
દેશી 2100 1625
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2720 1450
રાજસ્થાન ટુકડી 1925 1350
લોકવાન 2050 1200
શરબતી 2500 2200
સ્થાનિક 3000 1648
ચોખા
આઇઆર ૮ 2800 2450
કણકી 1800 1450
જયા 3500 3000
તુતીય 2150 NR
પરીમલ નવા 2800 2600
ફાઇન 6000 2100
બી પી ટી 4000 3400
મધ્યમ 4600 2100
મોટા 4200 1800
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2400 2250
સુપરફાઇન 14000 3000
સરબતી કાચા 3050 2450
સામાન્ય 3200 1800
સોના મસુરી નોન બાસમતી 3200 1650
સોનાફાઇન 3300 3200
જવ 1150*
દરા 1620 1250
દેશી 1150 1130
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 2902 1600
જુવાર સફેદ 2525 1400
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1410 1200
1491 1335
1410 1410
1500 1150
1280 1050
૧૦૦૧ 1420 1200
૧૧ર૧ 1532 1400
અનાજ 1830 1015
આઇ આર ૩૬ 1200 1190
આઇ આર ૬૪ 1450 1400
એ પોન્ની 7000 1292
એડીટી ૩૬ 1475 1410
એડીટી ૩૭ 1421 929
એડીટી ૪૩ 1493 1373
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1650 1320
એમટીયુ ર૦૭૭ 1380 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1560 1300
ટીકેએમ ૯ 1148 1076
પ૦૦૧ 1450 1360
પૈડી કોરસ 1430 1300
પૈડી ફાઇન 1721 1111
પૈડી મધ્યમ 1420 1150
પોણીયા 2265 1867
બાસમતી 1550 1100
બીપી ટી 2400 922
સુપર પોણીયા 2200 1100
સફેદ કાર 1248 1154
સમબા મસુરી 1450 1360
સવણઁ મસુરી જુના 1370 1070
સવણઁ મસુરી નવા 1400 1360
સીઓ ૪૩ 1530 1158
સીન્ના પોણીયા NR 1385
સોના 1981 1650
સોના મસુરી જુના 1450 1380
સોનામહસુરી 2400 1600
હંસા 1400 1360
બાજરી 1275*
દેશી 1375 1100
બોલ્ડ 1350 1025
હાઇબ્રિડ 1700 900
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 1675 1340
દેશી સફેદ 1360 1340
પીળા 1500 1225
ફાઇન 1400 1310
સ્થાનિક 1680 500
સફેદ 1425 1300
હાઇબ્રીડ 1400 1200
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1600 1300
રાગી 1650*
સ્થાનીય 1400 1400
સરસ 2000 1800
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 12000 8400
અડદ 4425*
અડદ આખા 13000 5000
અડદની દાળ 9800 9700
દેશી 9000 8900
સથાનીય 12000 6950
અડદની દાળ
અડદની દાળ 18000 13000
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4500 3800
આવરે દાળ
ઓવરે 6000 5000
કળથી
કળથી આખી 4755 2200
ચણા 3175*
6000 5800
6225 5650
ગુલાબી 5150 3600
ચણા ફાડા 4900 4800
જવારી સ્થાનિક 4500 4400
દેશી આખા 5500 3980
સરેરાશ (આખા) 6400 3800
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8400 8200
તુવેર 4425*
અડદ આખા 10950 7060
તુવેરની દાળ 17000 8825
પટકી
મઠ (ડબલ્યુ) 9000 8000
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 7000 6000
મગ 4650*
બોલડ 9000 8800
મગની દાળ ૧ 10700 9200
મધ્યમ 6100 6050
લીલા આખા 11000 5101
સ્થાનિક 10255 5980
મસુર 3075*
16000 8600
6900 6800
10000 7400
7080 7025
10500 8410
આખા 7550 7450
દેશી આખા 10500 10400
સ્થાનિય 7450 3950
મોથ
ગુવારઆખા 3000 1600
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 4400 4000
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 3600 2800
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 11950 11800
અળસીના બીજ
અળસી 4360 3850
કો૫રા Milling:5550 Ball:5830
કોપરા 7510 7400
તલ 4700*
કાળા 13635 5100
લાલ 8250 6750
સફેદ 8580 5000
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 3980 3555
મગફળી 4030*
જેએલ 6100 5900
જીર૦ 4825 3750
બોલ્ડ 4840 3500
મોટા (કવચ વાળા) 4240 2775
શીગદાણા 12000 3500
શીંગદાણા 5400 3800
સ્થાનિય 6500 3300
રાઇ 3100*
પીળા કાળા 4500 4400
લોહી કાળી 4000 3725
સરસવ 4700 4000
સરસવ કાળા 4240 NR
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4330 3500
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4150 3850
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4300 3750
સુયઁમુખી 3650 3400
હાઇબ્રીડ 3800 3650
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 4200 3000
કાળા 2600 2500
સ્થાનિય 3300 3100
સોયાબીન 6000 3250
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 6500 6500
સોપારી
કાચા 1500 1200
સોપારી 25000 23000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2200 600
અનાનસ
અનાનસ 3800 1500
કેળા
150 130
એલકકી બાલ 4500 4000
ખાંદેશ 400 250
નન્દ્રા બાલે 3800 2400
પચછા બાલે 1700 1000
પલયમ થોડન 3000 1200
પુવન 4200 2500
પાકેલા કેળા 3700 NR
મધ્યમ 2650 600
રસાકથાઇ 4600 4400
રોબસટા 2200 800
લાલ કેળા 4600 4200
તરબુચ
તરબુચ 2000 1000
દ્રાક્ષ્
કાલા 6600 5900
લીલા 9000 8000
દાડમ
દાડમ 13000 NR
નારંગી
મધ્યમ 2810 2600
સંતરા 7700 2200
પેરુ
અમૃત 5100 2000
મોસબી
મોસંબી 4000 1600
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 7000 7000
સફરજન
અમેરીકન 2188 1875
કંડીશન 4800 4200
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 7500 1400
કાશમીર સીમલા ર 5100 3900
ગોલ્ડન 4000 300
ડીલીસીયસ 6900 1000
રેડ ગોલ્ડ 4140 1840
રોયલ ડીલીસીયસ 4400 4000
શીમલા 8000 4500
સફરજન 8800 NR
સીતાફળ
સીતાફળ 3200 3000
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 3000 2600
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 12000 8500
નારિયેળ
નાળીયેર 9500 1150
મેથી દાણા
મેથીદાણા 9500 8500
મરી
ઉગરાબલેડ 65000 60300
ગરબલેડ 66700 62700
મલબાર 41830 41830
લસણ
લસણ 9200 3500
લાલ મરચા
લાલ 14000 7550
સુકા મરચા
ગુનટુર 14000 12000
બયાદગી 16000 14000
મન્કટ્ટુ 12000 10000
રેડ ટોપ 10500 9000
લાલ 9400 8000
લાલ નવા 9000 7000
સુકા મરચા 8000 7600
સફેદ 8200 7100
હળદર
ફીંગર 7900 6100
મૂળ, ગાંઠ 7601 5500
સ્થાનીય 6750 6733
હળદર 6250 6250
હળદર લાકડી 7500 6500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
એચ ૪ 4050 4050
એચબી અનજીન્ડ 4405 3930
એમસીયુ 3900 3600
એમસીયુ - પ 4100 3200
કપાસ અનજીન્ડ 4355 3000
જીસીએચ 4700 4515
દેશી 4200 3550
શણ 2700*
ટીડી ૫ 4400 3650
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 9000 2800
કરપુલી એ.સી. ફાઇન 9500 8000
ચપાઠી 6350 5650
ફુલ એ.સી. 6500 5200
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 460 400
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 4000 800
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3800 1900
અમરાંતસ
અમરનથસ 2800 1000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 8000 3400
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4000 400
કાકડી
કાકડી 3500 300
કારેલા
કારેલા 5500 700
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 2200 650
કોબીજ
કોબીજ 3800 300
કોળુ
કોળુ 2400 300
કોહળા
પેઠા 2400 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 4000 900
ગુવાર
ગુવાર 3800 1150
ગાજર
ગાજર 6000 900
ચીભડા
ચીચીનડા 3400 800
ટામેટા
ટામેટા 4000 467
દેશી 1900 1325
સ્થાનિય 4000 600
હાઇબ્રીડ 4000 1200
ઠોગરીકાઇ
થોગારીકાઇ 3600 3400
ડુગળી
ડુંગળી 5500 800
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 3770 3660
નાના 5600 3500
નાસીક 4700 2250
પુના 4000 3400
બેંગલોર નાના 1600 400
મોટી 6000 3700
લાલ 4150 1500
સ્થાનિય 4500 1600
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 5500 400
દુધી
ગલકા 5400 300
ધાણા
ધાણા 7000 2000
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2000 1600
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 3400 700
ફુલાવર
ફુલાવર 5500 400
સ્થાનિય 1800 1000
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 800 600
એફએકયુ 750 600
કાતરી 3350 900
જયોતિ 725 560
જલંધર 2200 1400
દેશી 1000 400
બટાટા 3100 300
લાલ 1500 670
સ્થાનિય 2600 400
બીટ
બીટ 3500 500
ભીડા
ભીડા 5000 800
મુળા
મુળા 2300 300
રીગણ
ગોળ 1750 600
ગોળ લાંબા 2800 550
રીંગણ 4000 350
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10000 839
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3500 3000
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10500 700
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 11000 700
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3600 3400
શકકરિયા
શકરટેટી 2000 1500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6500 1800
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2600 1200
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1100 900
સીમલા મરચુ
મરચા 3500 600
સીમલા મરચું
મરચા 8000 900
સુકામેવા
કાજુ
62000 61800
સ્થાનિય 10000 9000
સ્ કી દરાખ
દ્રાક્ષ 18000 14000