हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
28/11/2015

બજાર રીપોટ : 1086
(till 23:54 09)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 30000 20000
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 10000 2500
બકરી
બકરી 9500 2200
બળદ
બળદ 20000 10000
અન્ય
કાજુ
કાજુની ગીરી 42000 38000
ખાંડ
એમ 30 3125 2875
ચીની 3600 2990
ગોળ
અચ્છુ 3000 2600
અનકાપલલી 3580 1925
દીસારા 3325 3225
ન ૧ 2950 2740
ન ૩ 2599 1500
ન ર 2739 2600
પઠારી 3200 2700
પીળા 3280 2200
લાલ 3500 2265
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2800 1900
ડાલડા
ડાલડા 8500 8000
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 2200
રતાળુ
યામ 2400 1600
રબર
આરએસએસ-૪ 10500 10400
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
1800 1640
૧૪૭ સરેરાશ 1860 1700
કલ્યાણ 2250 1575
દરા 1675 1400
દેશી 2040 1400
પી આઇ એસ એસ આઇ 2365 1705
બંસી 1956 1550
મધ્યમ 1800 1600
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2000 1400
મીલબાર 1550 1500
રાજસ્થાન ટુકડી 2505 1400
લાલ 3300 3200
લોક ૧ 1775 1510
લોકવાન 4435 1400
લોકવાન ગુજરાત 1845 1535
શરબતી 2850 2150
સ્થાનિક 1465 1450
સફેદ 2300 1900
ચોખા
આઇઆર ૮ 3700 2300
ઉકાળેલા ચોખા 2000 1850
એપીરો ચોખા પર૯૩ 3200 2400
ચોખાનો લોટ 2500 1900
જયા 4700 2800
તુતીય 2200 1960
ફાઇન 6100 2070
બાસમતી 7400 7200
બી પી ટી 4300 3500
મટા ૫રઉકાળેલા 3400 3000
મધ્યમ 2825 2100
મસુરી 2700 2500
મોટા 4000 1760
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 1800 1600
સુપરફાઇન 4050 3000
સામાન્ય 3300 300
સોના 3600 3200
સોનાફાઇન 4300 4200
જવ 1150*
દરા 1660 1350
દેશી 1300 1200
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 2402 1800
જુવાર સફેદ 2600 850
જુવાર હાઇબ્રીડ 1370 1250
લાલ 2401 1700
સ્થાનિક 1279 1279
સફેદ 1620 1580
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1410 1280
2200 2100
2100 2000
2760 2660
1410 1240
1800 1600
1500 1200
1450 1450
1410 1410
2377 2200
1410 1410
1180 1120
1090 1030
1450 1450
2900 1951
2065 2050
2100 1060
1450 1450
1360 1025
૧૦૦૧ 1450 1000
૧૧ર૧ 2700 2410
અનાજ 1850 1320
આઇ આર ૩૬ 1452 985
આઇ આર ૬૪ 1450 1200
આઇ આર ર૦ 1450 1400
એડીટી ૩૬ 1600 1450
એડીટી ૩૭ 1440 1266
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1680 1240
એમટીયુ ર૦૭૭ 1450 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1565 1350
ચિંતી મુથ્યાલુ 1880 1669
નં. ર૭૧૬ 1730 1665
પૈડી કોરસ 1500 1000
પૈડી ફાઇન 1540 1200
પૈડી મધ્યમ 1450 1155
બાસમતી 3066 1500
બીપી ટી 2630 1200
મસુરી 1700 1550
વિજયા મસુરી 1800 1740
સુપર પોણીયા 2200 1600
સમબા મસુરી 2069 1360
સવણઁ મસુરી જુના 1410 1340
સવણઁ મસુરી નવા 1460 1050
સોના 2230 1450
સોના મસુરી જુના 1450 1350
સોનામહસુરી 2125 1550
હંસા 2056 1015
બાજરી 1275*
દેશી 1760 900
બોલ્ડ 1500 1180
સ્થાનીય 1600 1300
હાઇબ્રિડ 1775 1160
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 1580 1250
દેશી સફેદ 1370 1340
પીળા 1600 1290
ફાઇન 1450 1325
મધ્યમ 1350 600
સ્થાનિક 1690 810
સફેદ 1610 1490
હાઇબ્રીડ 1600 1300
હાઇબ્રીડ પીળી 1600 1000
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1431 1300
રાગી 1650*
મધ્યમ 1900 1650
સ્થાનીય 1731 1550
કઠોળ
અડદ 4425*
અડદ આખા 14000 5000
અડદની દાળ 6400 5500
દેશી 13000 8000
સથાનીય 14500 6500
કળથી
કળથી આખી 6000 3810
ચણા 3175*
6400 6200
7000 6000
કોટા 4450 4065
ગુલાબી 4900 3850
ચણા ફાડા 5000 4600
જવારી સ્થાનિક 5000 4800
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 5600 5425
દેશી આખા 5800 4000
સરેરાશ (આખા) 5350 3501
તુવેર 4425*
15000 13000
અડદ આખા 11750 6000
અડદ દાળ તુવેર 14400 10060
તુવેર દાળ
મધ્યમ 6500 5500
મગ 4650*
બોલડ 9700 9500
મધ્યમ 8500 6150
લીલા આખા 9025 5000
સ્થાનિક 7329 4459
સ્થાનિય આખા 7000 6500
હાઇબ્રીડ 10260 6820
મઠની દાળ
8045 5500
મઠ દાળ 8500 8500
મસુર 3075*
11000 9300
5000 4500
9500 7800
7045 3700
8410 6800
5000 5000
આખા 11500 7800
દેશી આખા 11000 3800
સ્થાનિય 12029 3800
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 6000 4000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 12150 12000
અળસીના બીજ
અળસી 4530 4400
કો૫રા Milling:5550 Ball:5830
કોપરા 6600 6400
મધ્યમ 6700 6500
જીગલી
કાળા 5000 4400
સફેદ 7849 3449
તલ 4700*
કાળા 15170 6125
તલ 9500 5000
લાલ 9000 6705
સફેદ 10305 4775
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3835 3505
દીવેલા 3885 2009
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 3250 2000
જીર૦ 4450 3500
ટીએમવી ર 5157 2100
ડીએમવી ૭ 5140 4600
બોલ્ડ 5055 1200
મોટા (કવચ વાળા) 7040 2501
શીગદાણા 7300 3850
શીંગદાણા 5000 3000
સ્થાનિય 5200 2090
રાઇ 3100*
પીળા કાળા 4800 4700
લોહી કાળી 4300 3700
સરસવ 4555 4400
સરસવ કાળા 4300 3100
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 5416 4000
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4100 3800
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4380 3558
સુયઁમુખી 3600 3500
હાઇબ્રીડ 3700 3550
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 4285 2500
સ્થાનિય 3500 3300
સોયાબીન 3750 2600
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11260 7400
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 6000 3000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2450 550
અનાનસ
અનાનસ 3500 1200
કેળા
150 80
ખાંદેશ 1300 1000
નન્દ્રા બાલે 3500 1300
પલયમ થોડન 3000 800
પુવન 3600 900
પાકેલા કેળા 3600 35
મધ્યમ 1850 510
રસાકથાઇ 3200 3000
રોબસટા 2000 600
લાલ કેળા 3800 3000
ખરબુજા
તરબુચ 3750 1250
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 2500 800
તરબુચ
તરબુચ 6000 1300
દ્રાક્ષ્
કાલા 11000 200
લીલા 11000 5000
દાડમ
દાડમ 11000 60
નારંગી
મધ્યમ 3850 3450
સંતરા 3000 60
પેરુ
અમૃત 2333 825
મોસબી
મોસંબી 22000 1200
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 12000 6000
સફરજન
અમેરીકન 3500 2500
ગોલ્ડન 3750 2000
ડીલીસીયસ 5625 1960
મહારાજી 2240 625
રીચ રેડ 8500 3500
રોયલ ડીલીસીયસ 11000 5500
શીમલા 5700 5600
સફરજન 6000 300
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 3600 1500
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 2250 2200
સુખી 27500 26500
જીરુ
જીરુ બીજ 16925 9000
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 10240 8500
પુરા લીલા 10005 7880
નારિયેળ
નાળીયેર 9500 900
મધયમ 3200 2600
મોટા 1800 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 7000 4500
મરી
ઉગરાબલેડ 65500 64500
ગરબલેડ 68500 67500
લસણ
ઓસત 7060 6960
લસણ 12800 6000
લાલ મરચા
લાલ 14500 7800
સુકા મરચા
તૃતિય નરમ 6000 3000
દ્વીતીય નરમ 10000 1000
પ્રથમ નરમ 12500 7184
હળદર
ફીંગર 9550 4000
મૂળ, ગાંઠ 9500 4589
સુકી 11500 10500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
૧૭૦ સીઓ-ર અનજીન્ડ 3980 3780
અમેરીકન 4379 4100
ઇરા અનજીન્ડ 4000 4000
એચ ૪ 4100 3900
એચબી અનજીન્ડ 4505 4030
એમસીયુ - પ 4700 3500
એલઆરએ 3600 3200
કપાસ અનજીન્ડ 4505 3000
કપાસ અડોની 4260 3386
કપાસજીન્ડ 4200 3200
દેશી 4716 3800
બન્ની 4100 4000
મુગારી અનજીન્ડ 4100 4100
શંકર ૪ ૩૧મીમી ફાઇન 4450 4150
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4375 3750
સવીતા 4100 3936
શણ 2700*
જુટ 4000 4000
ટીડી ૫ 4900 4100
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 7500 4800
કરપુલી એ.સી. ફાઇન 10000 6200
ચપાઠી 3500 3200
નોન એસી ફુલ 3800 3200
નોન એસી ફાઇન 6500 6200
ફુલ એ.સી. 6000 4500
બી વગરની પ્રથમ જાત 2500 2000
કચુકા
કચુકા 1750 1400
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 420 400
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 1200 400
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4500 1000
અમરાંતસ
અમરનથસ 5000 1200
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 11000 2500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4000 500
કાકડી
કાકડી 8000 700
કારેલા
કારેલા 12000 800
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4000 1000
કોબીજ
કોબીજ 5000 229
કોળુ
કોળુ 3000 400
કોહળા
પેઠા 4600 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 7000 1500
ગુવાર
ગુવાર 3400 1000
ગાજર
ગાજર 5500 188
પુસાકેસર 800 506
ચીભડા
ચીચીનડા 6000 400
ટામેટા
ટામેટા 6600 300
દેશી 4000 800
સ્થાનિય 2800 300
હાઇબ્રીડ 2700 1000
ડુગળી
ડુંગળી 7000 375
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 2350 2260
તેલગી 2650 400
નાના 6100 3600
નાસીક 4200 1250
પહેલો ક્રમ 2700 1500
પોલે 2050 800
બીજા ક્રમ 1400 400
બીલરી લાલ 3000 2400
મોટી 6100 2600
લાલ 3500 100
સ્થાનિય 3000 300
સફેદ 1920 1255
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 14000 800
દુધી
ગલકા 6000 200
ધાણા
ધાણા 2500 400
સ્થાનિય 9500 500
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 700 400
ફુલાવર
ફુલાવર 10000 200
સ્થાનિય 1800 1000
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 1200 1000
એફએકયુ 960 525
કાતરી 1500 1200
જયોતિ 1400 750
જલંધર 600 400
દેશી 1225 650
બટાટા 4200 320
મોટા 3300 2400
લાલ 950 875
સ્થાનિય 2600 400
બીટ
બીટ 5600 229
ભીડા
ભીડા 5600 360
મેથી
મેથી 1500 400
મુળા
મુળા 2000 100
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 950 700
રીગણ
ગોળ 800 600
ગોળ લાંબા 4000 450
રીંગણ 10000 100
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 7000 2833
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 5000 4500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10500 150
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 7200 2000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4900 1500
શકકરિયા
શકરટેટી 1600 500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 8200 1600
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2000 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 750 400
સીમલા મરચુ
મરચા 4500 1280
સીમલા મરચું
મરચા 8000 500
સુકામેવા
કાજુ
63000 62800
સ્થાનિય 11000 7400