हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
27/11/2014

બજાર રીપોટ : 903
(till 17:08 16)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ભેંસ
ડોબુ 60000 40000
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
એમ 30 3575 3350
ચીની 3800 3300
મધ્યમ 3215 3185
મહીન 3575 3540
ગોળ
અનકાપલલી 3800 2000
દીસારા 2400 2200
ન ૩ 2000 1500
પઠારી 2830 2050
પીળા 3140 2105
લાલ 3550 2180
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2500 1650
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1800 1400
ડાલડા
ડાલડા 6600 6410
નાળીયેર
નાળીયેર 15000 3400
મેદાનો લોટ
મેદો 2200 1700
રબર
આરએસએસ-૪ 12400 11100
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1700 1500
૧૪૭ સરેરાશ 1750 1300
૧૪૮ર 1800 1467
કલ્યાણ 1650 1500
ખેતી 1650 1550
ચંદૌસી 3000 2900
દરા 1740 1210
દેશી 2500 1500
પી આઇ એસ એસ આઇ 1725 1455
મધ્યમ 2000 1700
મીલબાર 1500 1475
રાજસ્થાન ટુકડી 1675 1650
લોક ૧ 1650 1394
લોકવાન 2035 1200
લોકવાન ગુજરાત 1550 1505
શરબતી 2500 1800
સેચર નં.૧ 1860 1475
સ્થાનિક 2051 1100
સફેદ 1900 1760
સોના 1700 1650
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 1800 1400
આઇઆર ૮ 4800 2300
આઇઆર ૮ કાચા નવા 2800 2500
ઉકાળેલા ચોખા 2100 1900
એચવાયવી 2220 2190
કણકી 2100 1520
જયા 3500 1250
તુતીય 2340 1800
પોણીયા 3075 2950
ફાઇન 6700 2200
ફાઇન બાસમતી 5000 4700
બાસમતી 10000 6000
બાસમતી પૈડી 4300 4200
બાસમતી બાર કાચા જુના 13000 12800
બી પી ટી 4500 3400
મટા ૫રઉકાળેલા 3750 3200
મધ્યમ 3100 1700
મસુરી 3100 1250
મોટા 4200 1700
મોટા આઇઆર- ર૦ 2130 2110
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
સુપરફાઇન 8000 3300
સરબતી કાચા 2200 1800
સામાન્ય 2700 2300
સોના 5450 2300
જવ 1100*
દરા 1630 1140
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 4105 1150
જુવાર હાઇબ્રીડ 1351 1144
સ્થાનિક 1210 1200
સફેદ 4000 3500
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1410 1390
1365 1225
2160 2130
1360 1315
2150 1500
1400 1360
૧૦૦૧ 1700 1100
૧૧ર૧ 2900 1790
અનાજ 2531 1200
આઇ આર ૩૬ 1550 1360
આઇ આર ૬૪ 1401 1259
આઇ આર ર૦ 1750 1700
એ એસ ટી ૧૬ 1800 1400
એ પોન્ની 2330 1100
એડીટી ૩૬ 1650 1200
એડીટી ૩૭ 1825 1200
એડીટી ૩૮ 1365 1250
એડીટી ૩૯ 1570 1270
એડીટી ૪૩ 1595 1265
એડીટી ૪ર 1370 1290
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1420 1280
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1470 1353
કલવર 1640 1300
દહેરાદન 2535 2500
નં. ર૭૧૬ 1750 1700
પૈડી કોરસ 1450 960
પૈડી ફાઇન 1900 1300
પૈડી મધ્યમ 1600 1200
પૈડીડપપા 1630 1500
પોણીયા 1879 1879
બાસમતી 2885 1340
બીપી ટી 2270 1200
રતના 1490 1480
લાલ 1750 1600
સુપર પોણીયા 2400 1500
સમબા મસુરી 1767 1209
સવણઁ મસુરી જુના 1420 1320
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1360
સીઓ ૪૩ 1635 1380
સોના 1744 1372
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1650 1360
હંસા 1716 1361
બાજરી 1250*
દેશી 1350 980
બોલ્ડ 1360 1000
સ્થાનીય 1205 1075
હાઇબ્રિડ 1500 930
મકાઇ 1310*
એચઆઇવી 1320 1310
દેશી લાલ 1300 700
દેશી સફેદ 1400 1100
પીળા 1670 1000
સ્થાનિક 1400 900
સફેદ 1450 1100
હાઇબ્રીડ 1360 1050
હાઇબ્રીડ પીળી 1340 1320
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1360 700
રાગી 1550*
સ્થાનીય 1750 1200
સરસ 1800 1600
સોજી
રવો 2300 2030
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 9100 3000
દેશી 5955 3605
સથાનીય 6500 5000
કળથી
કળથી આખી 3000 1725
ચણા 3100*
5000 3425
કોટા 2400 2000
ગુલાબી 3250 2700
જવારી સ્થાનિક 3500 3000
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3690 3100
દેશી આખા 3800 2440
સરેરાશ (આખા) 3624 2000
તુવેર 4350*
અડદ આખા 5705 3455
તુવેરની દાળ 7800 5800
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 3754 3675
મગ 4600*
બોલડ 6500 6300
મગની દાળ ૧ 10400 8400
મધ્યમ 6400 6300
લીલા આખા 7900 4000
સ્થાનિક 7250 6550
સ્થાનિય આખા 6450 6400
મસુર 2950*
8200 5500
5015 4090
8300 6220
આખા 4900 4450
દેશી આખા 3045 2010
સ્થાનિય 4350 2000
મોથ
ગુવારઆખા 3600 1600
લાખ
લાખ આખા 1610 1605
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 2500 2500
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 5000 5000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 14300 14280
અળસીના બીજ
અળસી 4150 4000
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 8200 8000
જીગલી
8900 7200
કાળા 7600 7000
સફેદ 12600 11000
તલ 4600*
કાળા 15135 10000
તલ 10750 8250
સફેદ 10685 8000
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 4285 3750
દીવેલા 4200 3600
નાઇજર બીયા 3600*
નીગર ના બીજ 4900 4900
મગફળી 4000*
જેએલ 4700 4500
જીર૦ 4315 3000
ટીએમવી ર 4200 3500
ડીએમવી ૭ 4590 3800
બોલ્ડ 4205 2725
બોલ્ડ કરનેલ 4405 3380
મોટા (કવચ વાળા) 3800 3250
શીગદાણા 6800 3125
શીંગદાણા 5305 4105
સ્થાનિય 4500 3381
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 3420 3000
લોહી કાળી 3640 3000
સરસવ 4355 2800
સરસવ કાળા 4100 3050
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4750 4000
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 3700 3500
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4380 2700
સુયઁમુખી 3700 3500
હાઇબ્રીડ 3950 3700
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3305 2540
સ્થાનિય 3350 2690
સોયાબીન 3311 3140
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 9625 7225
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 3000 2500
સોપારી
કાચા 1800 1400
સોપારી 26000 20000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3500 575
અનાનસ
અનાનસ 4000 1200
કેળા
150 130
ખાંદેશ 1500 621
ચમ્પા 1300 1100
નન્દ્રા બાલે 4800 2400
પલયમ થોડન 5000 1300
પુવન 5000 2500
પાકેલા કેળા 4500 1380
મધ્યમ 2200 580
રસાકથાઇ 4000 3500
રોબસટા 3200 800
લાલ કેળા 4500 3000
ખરબુજા
તરબુચ 10000 5625
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4000 1200
તરબુચ
તરબુચ 2000 1660
દ્રાક્ષ્
કાલા 12000 2300
લીલા 9000 3800
દાડમ
દાડમ 10500 2800
નારંગી
મધ્યમ 1880 1680
સંતરા 4100 1500
પેરુ
અમૃત 4000 1100
મોસબી
મોસંબી 3000 1500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 12000 5000
સફરજન
કંડીશન 4400 3800
કાશમીર સીમલા ર 6450 3200
ગોલ્ડન 6000 2500
ડીલીસીયસ 7813 2188
રોયલ ડીલીસીયસ 11600 8250
સફરજન 10000 1000
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 9000 3000
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 2300 2200
સુખી 27500 23000
હાઇબ્રિડ 6200 5800
જીરુ
જીરુ બીજ 11690 8305
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 13380 8500
પુરા લીલા 11250 7750
નારિયેળ
નાળીયેર 6500 850
મધયમ 4200 2500
મોટા 2200 1800
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6250 5125
મરી
ઉગરાબલેડ 67000 66000
ગરબલેડ 70000 69000
લસણ
ઓસત 3500 2200
દેશી 4350 605
લસણ 9000 725
લાલ મરચા
લાલ 10200 1500
સુકા મરચા
દ્વીતીય નરમ 9000 8000
પ્રથમ નરમ 9000 7000
રેડ ટોપ 9800 8500
લાલ 6800 5500
લાલ નવા 8100 6600
સફેદ 6500 4500
હાઇબ્રીડ 5800 5600
હળદર
ફીંગર 8600 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 4600
રાજાપુરી 5750 4900
સુકી 9500 8500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
અમેરીકન 4030 3461
એચ ૪ 4050 3750
એચબી અનજીન્ડ 4080 3500
એચવાય-૪ અનજીન્ડ 4050 3880
એન ૪૪ 4200 4000
એમસીયુ 3900 3700
એમસીયુ - પ 4800 3800
એલઆરએ 4050 3000
કપાસ અનજીન્ડ 4900 3500
ડીસીએચર અનજીન્ડ 5000 4700
દેશી 5400 3200
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 4000 4000
શંકર ૪ ૩૧મીમી ફાઇન 4185 3625
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4075 3000
શણ 2400*
જુટ 2900 2290
ટીડી ૫ 3500 2450
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 3000 2800
ચપાઠી 6100 3300
ફુલ એ.સી. 6500 5600
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 2000 1000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3600 2100
અમરાંતસ
અમરનથસ 3000 1000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 7000 4000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4600 550
કાકડી
કાકડી 3200 600
કારેલા
કારેલા 5200 1200
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4200 600
કોબીજ
કોબીજ 4500 420
કોળુ
કોળુ 2400 300
કોહળા
પેઠા 3800 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 4600 1500
ગુવાર
ગુવાર 4758 2500
ગાજર
ગાજર 5200 500
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2400 1000
ચીભડા
ચીચીનડા 3500 1600
ટામેટા
ટામેટા 3800 400
દેશી 3600 700
સ્થાનિય 1700 500
હાઇબ્રીડ 4200 400
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1200 800
ડુગળી
ડુંગળી 5000 400
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1500 1440
નાના 5600 2600
નાસીક 2200 150
પહેલો ક્રમ 1800 1200
બીજા ક્રમ 1100 300
મોટી 3900 1900
લાલ 1800 650
સ્થાનિય 1900 600
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 19000 1400
દુધી
ગલકા 4400 400
ધાણા
ધાણા 4400 900
સ્થાનિય 10000 9500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 4000 800
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2950 400
ફુલાવર
ફુલાવર 6600 400
સ્થાનિય 2200 500
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 2700 1800
એફએકયુ 2050 1360
કાતરી 3600 3500
ચંદ્રમુખી 1700 1500
જયોતિ 2400 1700
જલંધર 3300 1800
દેશી 2400 850
બટાટા 4000 850
લાલ 2200 1700
સ્થાનિય 2500 800
બીટ
બીટ 5600 1000
ભીડા
ભીડા 4500 900
મેથી
મેથી 5500 500
મુળા
મુળા 1800 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 3200 200
રીગણ
ગોળ 3150 1000
ગોળ લાંબા 2700 340
રીંગણ 4600 400
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10000 1000
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3000 2500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 9800 1000
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 6000 1500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3200 2000
શકકરિયા
શકરટેટી 1600 400
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1200
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2400 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 1200 625
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 2500
સીમલા મરચું
મરચા 8000 1500
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 8700 6500