हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
22/12/2014

બજાર રીપોટ : 1102
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
એમ 30 3380 2975
ચીની 3800 2900
મહીન 3600 2940
ગોળ
અનકાપલલી 3575 2000
કાળા 3240 3125
દીસારા 2760 2160
પઠારી 2700 2550
પીળા 2750 2150
લાલ 3145 2120
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2600 1750
ડાલડા
ડાલડા 7200 6420
નાળીયેર
નાળીયેર 5000 3500
મેદાનો લોટ
મેદો 2300 1940
રબર
આરએસએસ-૪ 11500 9800
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1750 1610
૧૪૭ સરેરાશ 1854 1350
૧૪૮ર 1731 1650
એચડી 1700 1350
કલ્યાણ 1700 1550
દરા 1720 1200
દેશી 1980 1575
પી આઇ એસ એસ આઇ 1880 1250
મધ્યમ 2000 1800
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2100
મીલબાર 1550 1525
મોટા 1490 1450
રાજસ્થાન ટુકડી 2010 1535
લોક ૧ 1890 1500
લોકવાન 2165 1300
લોકવાન ગુજરાત 1820 1600
શરબતી 1700 1525
સેચર નં.૧ 2145 1595
સ્થાનિક 1900 1400
સફેદ 1900 1800
સોના 1770 1730
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 2580 1480
આઇઆર ૮ 3000 2500
આઇઆર ૮ કાચા નવા 3000 2850
કણકી 1700 1300
જયા 3500 3000
તુતીય 2320 1800
પરીમલ નવા 2700 2400
ફાઇન 6250 2050
ફાઇન બાસમતી 2850 2350
બાસમતી 12000 7000
બી પી ટી 4300 4100
મટા ૫રઉકાળેલા 4000 3000
મધ્યમ 3600 1700
મસુરી 2825 1250
મોટા 4200 1550
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2950 2500
સન્ના ભટ્ટા 2500 2000
સુપરફાઇન 4000 3000
સામાન્ય 3000 1400
સોના 2500 2200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2500 2000
જવ 1100*
દરા 1640 1200
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 3905 1500
જુવાર હાઇબ્રીડ 1530 1168
સફેદ 3000 1400
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1400 1400
1600 1500
2600 2500
1360 1360
1410 1390
1400 1238
2650 1390
1400 1238
1900 1390
1200 1100
1370 1170
1365 1100
1400 1350
NR 1100
1400 1400
1309 1245
1600 1580
1300 900
૧૦૦૧ 1400 1050
૧૧ર૧ 2400 1595
અનાજ 1900 1150
આઇ આર ૩૬ 1500 1200
આઇઆર ૬૪ 1160 1160
એ એસ ટી ૧૬ 1850 1400
એ પોન્ની 2492 1100
એડીટી ૩૬ 1765 1200
એડીટી ૩૭ 1840 1200
એડીટી ૩૮ 1390 1265
એડીટી ૩૯ 1773 NR
એડીટી ૪૩ 1718 1275
એડીટી ૪ર 1375 1270
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1310
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1380
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1410 1106
કલવર 1720 1640
જયા 1500 1500
દહેરાદન 2480 2450
પૈડી કોરસ 1460 1100
પૈડી ફાઇન 1770 1140
પૈડી મધ્યમ 1650 1100
પપટલા 2105 2105
પોણીયા 2460 1590
બાસમતી 3000 1625
બીપી ટી 2380 1012
મસુરી 1600 1200
લાલ 1750 1350
સુપર પોણીયા 2400 1225
સફેદ પોણીયા 2283 1718
સમબા મસુરી 1750 1300
સવણઁ મસુરી નવા 1400 1100
સીઓ ૪૩ 1690 1292
સીન્ના પોણીયા 1612 1612
સોના 2460 1360
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1365 1355
બાજરી 1250*
દેશી 2210 960
બોલ્ડ 1350 1060
સ્થાનીય 1145 1080
હાઇબ્રિડ 3000 985
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1475 851
દેશી સફેદ 1580 1100
પીળા 1740 925
મધ્યમ 1310 1280
સ્થાનિક 1450 1100
સફેદ 1600 1111
હાઇબ્રીડ 3450 1125
હાઇબ્રીડ પીળી 1200 1175
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1400 1145
સોજી
રવો 2300 2090
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 9000 3500
અડદની દાળ 6850 4330
દેશી 7500 3955
સથાનીય 5600 5500
કળથી
કળથી આખી 2935 2000
નાના 3360 3280
ચણા 3100*
5000 3425
ગુલાબી 3250 3150
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3685 775
દેશી આખા 3685 2450
સરેરાશ (આખા) 3600 2175
તુવેર 4350*
7000 6640
અડદ આખા 5775 3250
અડદ દાળ તુવેર 8000 5525
મગ 4600*
બોલડ 7652 7000
મગની દાળ ૧ 10500 8500
લીલા આખા 7855 5000
સ્થાનિક 7500 4800
સ્થાનિય આખા 6950 6900
મસુર 2950*
8100 5000
5250 5025
7600 7000
3901 3901
8300 6210
દેશી આખા 4000 1880
સ્થાનિય 4250 2125
મોથ
ગુવારઆખા 6200 1500
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 2100 1650
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 16000 15500
અળસીના બીજ
અળસી 4250 4100
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 9100 6890
મધ્યમ 8700 8500
જીગલી
કાળા 8000 5611
સફેદ 10069 7489
તલ 4600*
કાળા 16450 7125
તલ 10700 9305
લાલ 16005 13770
સફેદ 12010 1660
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 4455 4005
દીવેલા 4555 3800
મગફળી 4000*
જેએલ 4700 4500
જીર૦ 4330 3250
ડીએમવી ૭ 4500 4000
બોલ્ડ 4135 2700
બોલ્ડ કરનેલ 4430 3105
મોટા (કવચ વાળા) 4450 3500
શીગદાણા 5700 3825
શીંગદાણા 5505 3000
સ્થાનિય 4500 3300
મગફળી તેલ
શીગતેલ 9360 9320
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 3600 3230
લોહી કાળી 3600 3050
સરસવ 6650 661
સરસવ કાળા 4300 3100
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4170 3920
સુયઁમુખી બીજ 3750*
સુયઁમુખીના બી 3700 3500
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4360 2800
હાઇબ્રીડ 4000 3800
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3561 1811
સોયાબીન 3260 2800
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 9650 8000
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 5000 1600
સોપારી
કાચા 2000 1500
સોપારી 25000 18500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2800 400
અનાનસ
અનાનસ 4500 1000
કેળા
ખાંદેશ 861 531
ચમ્પા 1400 1200
નન્દ્રા બાલે 4500 800
પલયમ થોડન 3500 1000
પુવન 5000 700
પાકેલા કેળા 5000 1200
મધ્યમ 3500 580
રસાકથાઇ 4800 4500
રોબસટા 2500 800
લાલ કેળા 6000 5500
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4850 1100
તરબુચ
તરબુચ 2000 1000
દ્રાક્ષ્
કાલા 12000 2400
લીલા 9600 3400
દાડમ
દાડમ 13000 2800
નારંગી
દાર્જીલીંગ 6242.5 700
નાગપુરી 2660 2640
મધ્યમ 4000 1650
સંતરા 4200 900
પેરુ
અમૃત 6200 1000
અમૃત અલ્હાબાદી 2500 2000
મોસબી
મોસંબી 3200 1610
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 6570 3420
ગોલ્ડન 6000 5500
ડીલીસીયસ 6125 3000
રોયલ ડીલીસીયસ 9000 4130
શીમલા 5000 3500
સફરજન 12000 1800
મસાલા
આદુ
છોટી 3200 2800
તાજા શાકભાજી 4500 3000
મોટા જાડા 3600 1600
સુખી 27500 17500
હાઇબ્રિડ 5200 4800
જીરુ
જીરુ બીજ 13250 9250
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 11955 7905
પુરા લીલા 11955 8755
નારિયેળ
નાળીયેર 6000 850
મધયમ 3800 2500
મોટા 2000 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6625 4250
મરી
ઉગરાબલેડ 65500 64500
ગરબલેડ 68500 67500
લસણ
ઓસત 2950 2860
દેશી 4130 605
લસણ 8000 800
લાલ મરચા
લાલ 11000 2000
સુકા મરચા
રેડ ટોપ 9000 7000
લાલ 6800 5700
લાલ નવા 7800 6000
સફેદ 6500 5000
હળદર
ફીંગર 9150 4800
મૂળ, ગાંઠ 7069 4600
સુકી 9500 8500
સ્થાનીય 5600 5400
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
અમેરીકન 4550 3550
એચ ૪ 4275 3800
એચબી અનજીન્ડ 4255 3955
એમસીયુ 3900 3700
એમસીયુ - પ 4800 3800
એલઆરએ 4050 3000
કપાસ અનજીન્ડ 4500 3500
દેશી 4600 3500
બન્ની 4050 4050
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4300 3500
શણ 2400*
3050 2250
ટીડી ૫ 3350 2480
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 2400 2200
ફુલ એ.સી. 6600 5800
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 4000 300
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3600 1800
અમરાંતસ
અમરનથસ 3000 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 9500 4000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4500 550
કાકડી
કાકડી 6000 250
કારેલા
કારેલા 5200 1400
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4000 2600
કોબીજ
કોબીજ 4000 300
કોળુ
કોળુ 2000 450
કોહળા
પેઠા 2400 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 3600 1400
ગુવાર
ગુવાર 5010 1750
ગાજર
ગાજર 5000 500
ચીભડા
ચીચીનડા 3500 1300
ટામેટા
ટામેટા 4000 500
દેશી 2000 500
સ્થાનિય 1400 400
હાઇબ્રીડ 1900 975
ડુગળી
ડુંગળી 5825 500
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 2600 800
નાના 4000 3200
નાસીક 2400 230
મોટી 3600 2000
લાલ 2500 850
સ્થાનિય 2500 800
સફેદ 1860 660
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 22000 2200
દુધી
ગલકા 3600 400
ધાણા
ધાણા 6020 500
સ્થાનિય 1038 1038
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2000 900
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 3150 400
ફુલાવર
ફુલાવર 5600 55
સ્થાનિય 1000 600
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 1800 1000
એફએકયુ 880 600
કાતરી 3350 2800
જયોતિ 1760 800
જલંધર 1200 400
દેશી 1800 200
બટાટા 4200 450
લાલ 1300 600
સ્થાનિય 2900 500
બીટ
બીટ 4600 1600
ભીડા
ભીડા 6000 1000
મેથી
મેથી 5780 200
મુળા
મુળા 1500 150
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1500 500
રીગણ
ગોળ 3300 150
ગોળ લાંબા 2500 250
રીંગણ 6000 400
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 7000 1700
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 3500 300
લીલા મરચા
લીલા મરચા 9500 800
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 3500 1100
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3350 1400
શકકરિયા
શકરટેટી 1500 500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6500 2000
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2200 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 625 450
સીમલા મરચુ
મરચા 4000 3500
સીમલા મરચું
મરચા 8000 2000
સુકામેવા
કાજુ
કર્નલ 45700 45000
સ્થાનિય 7500 6500