हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
30/7/2016

બજાર રીપોટ : 1222
(till 18:35 13)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 20000 12500
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 12000 3000
બકરી
બકરી 16000 4000
બળદ
બળદ 20000 10000
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 4200 3900
ચીની 4500 3300
ગોળ
અચ્છુ 4400 2600
અનકાપલલી 3800 3400
ઉનડા 1809 1809
કરીકટુ 3800 2900
કાળા 2600 2200
ન ૧ 3530 3530
ન ૩ 3140 1500
ન ર 3280 3160
પઠારી 3500 3200
પીળા 3840 3200
મુડડ 4600 2800
લાલ 4100 3100
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2800 1700
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1000 800
ડાલડા
ડાલડા 8000 6100
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 2000
રતાળુ
યામ 2400 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 14600 13000
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1650 1550
૧૪૭ સરેરાશ 1867 1600
કલ્યાણ 2350 1570
દરા 1725 1460
દેશી 2600 2000
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1410 1390
બંસી 2216 1991
મધ્યમ 2040 1691
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 3050 1500
મીલ કવોલીટી 1685 1550
મીલબાર 1650 1625
રાજસ્થાન ટુકડી 2000 1635
લાલ 3550 2000
લોક ૧ 1850 1550
લોકવાન 2100 1500
લોકવાન એમ પી નં. ૧ 1940 1552
લોકવાન ગુજરાત 1940 1675
શરબતી 2800 1840
સેચર નં.૧ 1980 1710
સ્થાનિક 3100 1525
સુપર ફાઇન 2800 2600
સફેદ 3000 2500
સોના 1750 1750
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 5000 2100
આઇઆર ૮ 2800 2200
ઉકાળેલા ચોખા 2600 1900
એચવાયવી 2700 2500
એપીરો ચોખા સોના પોણીયા 3300 3100
કટટા સામબર 2750 2400
કણકી 2800 1500
કાચા બાસમતી 3500 2700
જયા 3500 2900
તુતીય 2430 1970
પરીમલ નવા 3000 2800
ફાઇન 6000 2100
બાસમતી 7300 7100
બી પી ટી 4500 2500
મટા ૫રઉકાળેલા 3800 3500
મધ્યમ 4400 2000
મસુરી 4000 2000
મોટા 2500 1800
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 1900 1700
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2800 2650
સન્ના ભટ્ટા 2200 1800
સુપરફાઇન 14000 3000
સામાન્ય 3000 1600
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3600
સોના 2500 2300
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2600 1700
સોનાફાઇન 4000 3900
જવ 1225*
દરા 1800 1550
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 1700 1599
જુવાર સફેદ 3200 1347
લાલ 2200 1654
સ્થાનિક 1620 1200
સફેદ 1755 1755
હાઇબ્રીડ 1834 1455
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1411 1240
1500 1400
1400 1320
1700 1670
1420 1390
1650 1550
1500 1400
૧૦૦૧ 1700 1380
અનાજ 1900 1200
આઇ આર ૩૬ 1500 1420
આઇ આર ૬૪ 1470 1260
એડીટી ૩૬ 1550 1400
એડીટી ૩૭ 1333 1200
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1720 1380
એમટીયુ ર૦૭૭ 1430 1410
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1510 1410
નં. ર૭૧૬ 1700 1680
પૈડી કોરસ 1440 1150
પૈડી જ્યોતિ 1650 1605
પૈડી ફાઇન 2300 1240
પૈડી મધ્યમ 1500 1000
બાસમતી 2080 1700
બીપી ટી 2600 1410
મસુરી 2200 1475
મોગુલુકુલુ નવા 1500 1460
રાસી 1600 1513
સમબા મસુરી 1900 1365
સવણઁ મસુરી જુના 1500 1340
સવણઁ મસુરી નવા 1480 1300
સોના 1700 1500
સોના મસુરી જુના 1510 1410
સોનામહસુરી 2300 1750
હંસા 1450 1340
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1660 1660
બાજરી 1275*
દેશી 2105 1400
બોલ્ડ 1980 1430
સ્થાનીય 2005 1620
હાઇબ્રિડ 2135 1300
મકાઇ 1325*
એચઆઇવી (સફેદ) 1400 1300
દેશી લાલ 1961 1320
દેશી સફેદ 1992 1860
પીળા 2055 1200
ફાઇન 1325 1325
સ્થાનિક 1820 1200
સવી કોનઁબિસ્કીટસ 1770 1700
હાઇબ્રીડ 1776 1300
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 2100 1300
રાગી 1650*
સ્થાનીય 1645 1350
સરસ 2200 1950
સોજી
રવો 2400 2250
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 10800 7450
અડદ 4425*
12500 11500
અડદ આખા 16500 7138
અડદની દાળ 17000 14000
એફકયુ 17500 14500
દેશી 12630 7005
મોગન મધયમ 13000 12800
રાજકોટ ટી ૯ 11200 11200
સથાનીય 15000 4425
હાઇબ્રીડ 4650 4625
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 6600 4000
આવરે દાળ
ઓવરે 6000 5200
કળથી
કળથી આખી 8190 2500
ચણા 3425*
7800 7500
10000 8150
કોટા 7755 7100
ગુલાબી 9500 4800
જવારી સ્થાનિક 4600 4500
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 8700 8600
દેશી આખા 8730 6300
સરેરાશ (આખા) 12000 5876
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8000 7200
તુવેર 4425*
7856 7680
7641 7109
7829 7029
8180 7500
7800 7400
14000 13000
9500 9400
અડદ આખા 14000 6200
અડદ દાળ તુવેર 16000 11000
મગ 4650*
બોલડ 8500 8300
મગની દાળ ૧ 10000 7300
મધ્યમ 5700 4900
લીલા આખા 9550 4000
સ્થાનિક 5455 4275
સ્થાનિય આખા 4800 4700
મસુર 3325*
10200 9400
7500 7450
10500 7500
7500 7400
9700 7600
7140 5815
11500 7300
7285 7230
10500 8000
7200 4400
7500 6800
7300 7100
મસુરની દાળ 9300 7350
મોથ
ગુવારઆખા 9500 800
સ્થાનિય 2500 2000
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 5000 2000
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 9000 8000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 12000 8800
અળસીના બીજ
અળસી 4525 4270
કસુબી 3300*
કુસુમ 2802 2434
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
કોપરા 11000 4400
મધ્યમ 5000 5000
તલ 4700*
કાળા 13800 5700
તલ 8405 6425
લાલ 9025 6650
સફેદ 10400 4534
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3500 3400
દીવેલા 3505 2700
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 4600 1600
ગેજે 3000 2900
જેએલ 4600 4400
જીર૦ 7500 4000
ટીએમવી ર 5393 3739
બોલ્ડ 6540 4000
બોલ્ડ કરનેલ 6305 4005
મોટા (કવચ વાળા) 5825 2300
શીગદાણા 10800 5200
શીંગદાણા 9105 8005
સ્થાનિય 6763 2100
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4120 3570
રાઇ યુપી 4300 4200
લાહા સરસીબ 4200 4100
લોહી કાળી 4300 3570
સરસવ 4600 2850
સરસવ કાળા 4320 3540
લીબોળી
લીંબોડી 6000 4500
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6175 4970
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4000 3800
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4360 4000
સુયઁમુખી 3800 3600
હાઇબ્રીડ 3800 3800
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 3750 2200
સોયાબીન 3600 2800
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11950 9000
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 9600 8400
સોપારી
નવી વેરાયટી 24250 15000
પાકેલા 23300 20219
સીકયુસીએ 17500 7000
સીપ્પેગોટુ 8000 8000
સોપારી 29000 16500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3000 600
અનાનસ
અનાનસ 7000 480
કેરી
ચૌસા 4800 2000
દશેરી 3000 1200
નીલમ 14000 13600
લંગડો 5000 600
સફેદા 2300 2100
કેળા
300 100
300 120
350 150
500 150
400 200
500 200
એલકકી બાલ 4600 2500
ખાંદેશ 2300 200
નન્દ્રા બાલે 6800 4000
પચછા બાલે 2800 1800
પલયમ થોડન 6500 1100
પુવન 7000 950
પાકેલા કેળા 7200 60
મધ્યમ 2900 1160
રસાકથાઇ 7200 6400
રોબસટા 3000 800
લાલ કેળા 6000 3500
ખરબુજા
તરબુચ 2750 300
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4000 400
તરબુચ
તરબુચ 1000 150
દ્રાક્ષ્
કાલા 11100 3500
લીલા 13100 4100
દાડમ
દાડમ 8500 1500
નારંગી
મધ્યમ 2360 2110
સંતરા 3000 1500
પેરુ
અમૃત 9000 500
ફણસ
ફણસ. 1500 700
મોસબી
મોસંબી 3000 500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 16000 6000
સફરજન
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 11000 1500
કાશમીર સીમલા ર 9800 9600
ગોલ્ડન 8900 8800
ડીલીસીયસ 12000 6000
રોયલ ડીલીસીયસ 7570 7500
શીમલા 30000 5000
સફરજન 16000 1875
હજરતબલી 3750 1500
સીતાફળ
સીતાફળ 2000 700
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 4000 4000
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 3500 3000
સુખી 12500 6500
જીરુ
જીરુ બીજ 19500 10755
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 14000 5000
મધ્યમ લીલા 7280 6380
નારિયેળ
6500 6000
5800 5100
8000 7500
8000 7000
8500 8100
11000 4000
નાળીયેર 7000 200
મધયમ 9000 2400
મોટા 15000 1100
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4100 3150
મરી
ઉગરાબલેડ 70000 69000
ગરબલેડ 69000 68000
મલબાર 63000 30000
લસણ
દેશી 11005 1600
લસણ 13000 5525
લાલ મરચા
લાલ 14500 3000
સુકા મરચા
ગુનટુર 13500 10000
દ્વીતીય નરમ 15800 4000
પ્રથમ નરમ 13000 10000
બયાદગી 15500 10100
હળદર
ફીંગર 8600 3689
મૂળ, ગાંઠ 9000 3689
રાજાપુરી 9800 7600
સુકી 11000 10900
સ્થાનીય 7500 7500
હળદર 7950 7100
હળદર લાકડી 12200 8600
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
૧૭૦ સીઓ-ર અનજીન્ડ 4200 4000
એચ ૪ 4100 4100
એચબી અનજીન્ડ 6455 5000
એફ ૧૦પ્૪ 6001 6001
એમસીયુ 4800 4500
એમસીયુ - પ 6100 4000
કપાસ અનજીન્ડ 6200 3000
કપાસ અડોની 6569 4000
દેશી 4200 3950
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 6890 6510
શણ 3200*
ટીડી ૫ 5500 4000
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 10500 2200
નોન એસી ફુલ 9000 6500
નોન એસી ફાઇન 13250 10500
બી વગરની દ્વીતીય જાત 4700 3000
બી વગરની પ્રથમ જાત 3000 2000
કચુકા
કચુકા 14000 1300
લાકડા
4600 4600
4400 420
નીલગીરી 440 375
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 5600 2100
અમરાંતસ
અમરનથસ 3000 1300
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 1600 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 6000 750
કેળા કાચા
કાચા કેળા 7600 550
કાકડી
કાકડી 3500 100
કારેલા
કારેલા 6000 300
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 5000 200
કોબીજ
કોબીજ 4200 400
કોળુ
કોળુ 2600 300
કોહળા
પેઠા 2500 900
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 3000 300
ગુવાર
ગુવાર 3500 2250
ગાજર
ગાજર 6000 500
ચીભડા
ચીચીનડા 3600 500
ટામેટા
ટામેટા 4200 100
દેશી 3000 800
સ્થાનિય 3000 101
હાઇબ્રીડ 2600 450
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1800 1600
ડુગળી
ડુંગળી 4000 175
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1100 845
નાના 4000 1800
નાસીક 1450 500
પુના 1200 800
પુસા લાલ 1180 280
પહેલો ક્રમ 1200 600
બેંગલોર નાના 500 200
બીજા ક્રમ 2000 300
મોટી 2500 1300
લાલ 3700 100
સ્થાનિય 1500 300
સફેદ 1200 300
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6600 600
દુધી
ગલકા 4000 100
ધાણા
ધાણા 14000 1500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 1600 1200
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 1800 1700
ફુલાવર
ફુલાવર 5500 500
સ્થાનિય 800 700
બટાટા
એફએકયુ 1075 1025
કાતરી 3000 1500
જયોતિ 2600 1600
જલંધર 1200 1000
દેશી 2500 500
બટાટા 4000 500
મોટા 3400 2600
લાલ 1620 1350
સ્થાનિય 2900 600
બીટ
બીટ 4000 300
ભીડા
ભીડા 4000 200
મેથી
મેથી 2000 1500
મુળા
મુળા 3000 250
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1875 600
રીગણ
ગોળ 2000 800
ગોળ લાંબા 4200 700
રીંગણ 4500 200
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10000 914
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 1800
લીલા મરચા
લીલા મરચા 15000 960
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 8000 4500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 2500 1500
શકકરિયા
શકરટેટી 1563 1000
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6000 1300
સુરણ
900 600
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 1300
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 2000 1800
સીમલા મરચુ
મરચા 3000 2700
સીમલા મરચું
મરચા 7500 1000
સુકામેવા
કાજુ
80000 75000
સ્થાનિય 13000 9400