हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
21/10/2014
       

উল্লেখ করা  : 397
(till 12:33 29)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
কালা 2600 2400
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 2100
চিনি
চীনী 3800 3480
ডালডা
ডালডা 6600 6430
নারকেল
নারিযল 7500 3400
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2300 1960
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5000 4000
সুপারী
সুপারী 35000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 1625 1575
এচ®ডী® 1375 1300
কল্যাণ 1650 1550
দড়া 1530 1450
লোক­1 2300 1470
সফেদ 1950 1800
চাল
এচ®বাঈ বী® 2325 2250
ফাইন 3500 2700
বী®পী®টী® 4200 2500
মধ্যম 3600 2000
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
সুপর ফাইন 3500 3300
সামান্য 2650 1900
সোনা 4000 2300
জেব 1100*
দরা 1490 1420
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 1600 1500
সফেদ 1700 1600
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1121 3150 1650
1001 1400 1360
আঈ ® আর® 36 1520 1480
আঈ ®আর® 64 1345 1345
এ® পুন্নী 2395 2195
এডীটী 36 1600 1200
এডীটী 37 1400 1360
এডীটী 39 1950 1750
এমটীযূ­1001 1410 1310
এমটীযূ­1010 1500 1310
কল্চর 1640 1480
ধান 1700 1300
পৈডী মহীন 1430 1375
পৈডী মোটা 1330 1200
বাসুমতী 2830 2280
বী®পী®টী® 2300 1400
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1360
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1480 1320
সম্বা মসূরী 1400 1360
সীও® 43 1690 1490
সোনা 2200 1550
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1600 1310
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1230 1200
দেশী সফেদ 1580 1420
পীলা 1380 1320
ফাইন 1450 1310
স্থানীয 1450 1100
হাইব্রিড 1360 1300
হাইব্রিড£স্থানীয 1310 1200
সুজী
সোজী 2300 2070
ডাল
অড়হর 4350*
অরহর দাল তূর 7500 6310
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 5650 4800
দেশী 6200 6100
স্থানীয 6300 5000
ছোলা 3100*
Bengal Gram Dal 5000 4570
ঔসত সাবুত 3000 2800
গুলাবী 3250 2600
দেশী সাবুত 3450 3400
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 9500 8500
মধ্যম 6200 5600
হরা সাবুত 6455 5300
মসুর
সাবুত 5100 5000
স্থানীয 5000 4950
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 7200 6250
তিলহন
চীনে বাদাম 4000*
জেএল­24 4400 4200
ডীএমবী­7 4860 4590
স্থানীয 4360 3300
জিঙ্গেলী
কালা 7800 7200
নারকেল তেল
কোপরা তেল 14800 14300
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6500 4900
সুরজমুখী
স্থানীয 4350 2700
হাইব্রিড 3800 3600
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 3500 3300
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 3620 3590
লোহী কালী 3300 3250
সরসোং 3900 3480
সরসৌং কালী 3320 3200
ফল
অনার
অনার 8000 4000
আঙ্গুর
কালা 10000 10000
হরা 7000 7000
আনারস
অনন্নাস 3000 2500
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 5000 2000
গোল্ডন 3000 1500
ডৈলীসিযস 5300 2800
সেব 7000 1500
কমলালেবু
মধ্যম 1850 1650
কলা
Karpura 140 110
নন্দ্রা বালে 5100 3200
পকা হুআ কেলা 5000 2500
পূবন 6200 3800
পলযমথোড়ন 3500 1500
মধ্যম 1900 550
রোবস্টা 2800 1800
লাল কেলা 3800 3500
পেপে
পপীতা 625 575
মৌসম্বী
মৌসমবী 3000 2000
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 2800 2400
ফূল এ£সী 6300 5600
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 5000 4000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 67000 65000
নারকেল
নারিযল 7500 650
রসুন
দেশী 5030 5030
লহসুন 9000 4000
লঙ্কা
লাল 6700 3000
হলুদ
ফিংগর 4100 3900
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 9000 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4100 2600
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এচ­4 4050 4050
এম®সী®যূ 5 4400 3600
এমসীযূ 4400 4000
এল®আর®এ® 3800 3500
কপাস অনজিন্ড 4100 3200
দেশী 4700 3800
পাট 2400*
টী®ডী® 5 2950 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 9000 6000
অতরৈথস
অমরংথস 2400 1500
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 2000 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3200 2800
আলু
আলূ 4000 1300
জ্যোতি 2025 1300
জালংধর 2400 2000
দেশী 2100 1500
লাল 1800 1600
স্থানীয 2000 1500
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 500
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 4400
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7500 1500
কালা তোরী
কালী তোরী 2200 500
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4200 2000
গ্বার
গ্বার 5072 1000
গাজর
গাজর 4800 3600
চজনা
ড্রমস্টীক 5000 2600
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3000 2000
টপীওকা
টৈপিযোকা 2300 1600
টমাটো
টমাটর 8000 1000
দেশী 3000 800
স্থানীয 2000 200
হাইব্রিড 1750 1340
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 300
ধনে
ধনিযা 6560 1000
স্থানীয 10000 9400
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 3000
পেয়াজ
ছোটা 4000 2400
নাসিক 2000 1400
প্যাজ 4000 700
বড়া 3000 1900
লাল 1900 1040
স্থানীয 1400 1400
ফুলকপি
ফূলগোভী 5900 500
স্থানীয 6000 5000
বাঁধা কপি
গোভী 3500 800
বীট
বীটরূট 3600 2000
বেগুন
গোল 1400 500
গোল£লম্বা 1200 1000
বৈংগন 4000 500
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 4000
মুলো
মূলী 1500 200
মেথি
মেথী 4000 1000
লাউ
বোটল গৌর্ড 5000 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 5300 2500
শসা
খীরা 2800 500
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7000 1000