हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
16/4/2014
       

উল্লেখ করা  : 357
(till 13:33 55)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অচ্ছূ 2900 2800
নং0 3 2600 1500
লাল 2870 2600
নারকেল
নারিযল 6000 3400
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
সুপারী
সুপারী 17000 16000
খাদ্য সস্য
গম 1350*
দড়া 1440 1375
লোক­1 2300 2100
লোকবান 1520 1480
স্থানীয 1850 1400
সুপর ফাইন 1925 1500
চাল
এপী কচ্চা চাবল­1001 3000 2800
তৃতীয 2020 1850
ফাইন 3200 3000
বী®পী®টী® 4500 3000
মধ্যম 2800 2700
মসূরী 2900 2800
মোটা 1950 1900
রতনাচুড়ী 7185­749 2910 2890
সোনা 3500 3100
সোনা মহিন 4900 4800
জেব 980*
দরা 1165 1150
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার সফেদ 3050 1500
জ্বার হাঈব্রীড 1850 1750
সফেদ 1400 1200
ধান Common:1310 Grade-A:1345
1001 1345 1310
আঈ ® আর® 36 1550 1500
আঈ ®আর® 64 1345 1102
এডীটী 36 1317 1229
এডীটী 37 1429 1174
এডীটী 39 1329 1324
এমটীযূ­1001 1370 1370
এমটীযূ­1010 1400 1280
এমটীযূ­2077 1400 1380
ধান 1850 1280
পৈডী মহীন 2700 2550
পৈডী মোটা 1330 1000
পোন্নী 1372 1372
বাসুমতী 3750 3650
বী®পী®টী® 2800 1100
সুপর পোন্নী 1358 1158
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1310
সম্বা মসূরী 1450 1250
সীও® 43 1340 1196
সোনা 1800 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 1868 1300
বজরা 1310*
স্থানীয 1665 1100
হাঈব্রীড 1675 1160
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1505 1200
ফাইন 1310 1310
স্থানীয 1330 1100
হাইব্রিড 1390 1200
হাইব্রিড£স্থানীয 1325 1200
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4420 3850
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 8100 4900
দেশী 5000 4800
ছোলা 3000*
গুলাবী 3050 2550
চনা খংডিত 3400 3200
দেশী সাবুত 3550 2750
মুগ 4500*
স্থানীয 5300 4900
স্থানীয সাবুত 6250 6150
মসুর
দেশী সাবুত 4400 4300
স্থানীয 4300 4300
তিলহন
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 9975 9850
চীনে বাদাম 4000*
G20 3345 3055
গুংগরী কোশযুক্ত 2990 2950
জেএল­24 3100 2900
টীএমবী­2 4200 4000
বড়া কোশ যুক্ত 3225 3025
বোল্ড 3190 2960
স্থানীয 4450 3200
জিঙ্গেলী
কালা 8800 8600
তিল 4500*
সফেদ 12430 9750
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 5400 4125
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4166 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 4350 3000
সূর্যমুখী 3700 3500
হাইব্রিড 3100 2600
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 3100 2900
সরষের তেল 3000*
পীলী কালী 3160 3030
সরসোং 2575 2400
সরসৌং কালী 3150 2950
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
সোযাবীন 3300 3300
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 3775 3250
ফল
অনার
অনার 14000 10000
আঙ্গুর
সফেদ 5000 3500
হরা 5000 4000
আনারস
অনন্নাস 3900 1200
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 6100 5930
ডৈলীসিযস 6600 6500
সেব 16000 7000
আম
দশহরী 5000 3000
সফেদা 4000 3800
কমলালেবু
মধ্যম 1800 1600
সংতরা 6500 2000
কলা
নন্দ্রা বালে 4200 2900
পকা হুআ কেলা 3600 700
পূবন 5500 2400
পলযমথোড়ন 4500 1500
মধ্যম 800 600
রোবস্টা 1800 1600
লাল কেলা 3000 2800
কাঁঠাল
কঠহল 2000 1800
তরমূজ
তরবূজ 2000 700
পেপে
পপীতা 3000 550
পেয়াবা
অমরূদ 4000 3000
মৌসম্বী
মৌসমবী 3500 1500
সফেদা
সপোতা 2700 1500
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 2600 1500
নন এ£সী পতলী 9600 5500
নন এ£সী ফূল 6500 3500
পুরানী মধ্যম 2000 1500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3000 2000
মসলা
আদা
সূখী 29000 28000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 61000 59000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 8740 8200
নারকেল
নারিযল 7000 5000
রসুন
লহসুন 4000 2300
শুকনো লঙ্কা
দ্বিতীয কিস্ম 4800 3200
প্রথম কিস্ম 8000 5300
লাল 6000 4800
লাল নঈ 8300 6700
সফেদ 4500 2300
হলুদ
ফিংগর 6000 4000
বল্ব 8000 5000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8000 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এচ­4 4500 4500
কপাস অনজিন্ড 4700 3700
জী­6 4770 4500
মূংগারী জিন্ড 5000 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5150 3750
পাট 2300*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2950 2650
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 3000 1500
অতরৈথস
অমরংথস 2500 1200
আলু
আলূ 3500 700
এফ®এ®ক্যূ® 880 840
কুবের 1000 800
জ্যোতি 1100 900
জালংধর 1000 900
দেশী 1250 900
লাল 1270 1130
স্থানীয 1055 1000
কুমড়ো
কদ্দূ 1800 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 1500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 15000 5450
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6000 300
কালা তোরী
কালী তোরী 2760 1800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7100 2600
গ্বার
গ্বার 5010 5000
গাজর
গাজর 4000 900
চজনা
ড্রমস্টীক 4000 2000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2600 1800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4500 1500
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 2000
টমাটো
টমাটর 3500 500
দেশী 1200 1080
স্থানীয 1800 200
হাইব্রিড 1510 433
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5200 2000
ধনে
ধনিযা 4000 800
পেয়াজ
ছোটা 3000 2000
নাসিক 1200 800
প্যাজ 3000 800
বড়া 2200 1400
লাল 1300 800
স্থানীয 1200 300
সফেদ 5000 5000
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 500 400
ফূলগোভী 3600 200
স্থানীয 625 580
বাঁধা কপি
গোভী 2500 200
বীট
বীটরূট 3200 1800
বেগুন
গোল£লম্বা 575 515
বৈংগন 3500 400
মট্টীগুলা 1000 700
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 3200 1200
মুলো
মূলী 1000 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2500 800
মেথি
মেথী 2510 200
লাউ
বোটল গৌর্ড 1500 350
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6900 3000
শসা
খীরা 2200 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 4400 1200
সিম
মটর 5000 900
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4000 3500