हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
1/11/2014
       

উল্লেখ করা  : 486
(till 18:39 29)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3980 2000
কালা 1600 1600
পঠারী 3300 2400
পীলা 3530 2485
লাল 3500 2550
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1600
চিনি
এম­30 3575 3350
চীনী 3800 3200
ডালডা
ডালডা 8500 6450
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2300 1650
রবার
আর®এস®এস®­4 12200 12000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11875 7750
সুপারী
সুপারী 32000 22000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1800 1250
কল্যাণ 1975 1350
দড়া 1700 1200
দেশী 2000 1378
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1880 1400
মধ্যম 2000 1800
মধ্যম ফাইন 2300 2000
মিল ক্বালিটী 1500 1400
লোক­1 1610 1200
লোকবান 1841 1076
লোকবান গুজরাত 1760 1500
স্থানীয 2055 1375
সফেদ 1950 1820
চাল
আঈ আর­8 3400 2300
উসনা চাবল 2100 1900
জযা 3600 3250
তৃতীয 2320 1870
ফাইন 7500 2200
বাসূমতী 9600 9400
বাসমতী পৈডী 2800 2200
মটা উসনা 3750 3100
মধ্যম 3300 2000
মসূরী 2800 2700
মোটা 2700 1750
মোটা কোর্স উসনা 2200 1800
সুপর ফাইন 3800 3500
সামান্য 2000 1800
জেব 1100*
দরা 1620 1100
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 1580 1120
সফেদ 1500 1500
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1121 3000 1780
1001 1380 1360
এডীটী 36 1450 1200
ধান 1400 1400
পৈডী মধ্যম 1600 1200
পৈডী মহীন 2200 1300
পৈডী মোটা 1450 1000
বাসুমতী 3131 1800
মসূরী 1450 1250
বজরা 1250*
দেশী 1210 1000
বোল্ড 1205 1000
স্থানীয 1820 1280
হাঈব্রীড 1460 980
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1480 1200
দেশী সফেদ 1580 1305
পীলা 1650 1011
স্থানীয 1360 1100
হাইব্রিড 1225 1110
হাইব্রিড£স্থানীয 1310 1135
সুজী
সোজী 2300 2070
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 6500 6000
অরহর 4945 3800
অরহর দাল তূর 7500 5500
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 8200 2450
দেশী 4700 3080
কলথী
কুলথী সাবূত 2625 2250
কুলথী দাল বিপাটিত 5100 5000
ছোলা 3100*
ক৉টা 2560 1700
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3350 3060
দেশী সাবুত 3900 3080
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 9500 8500
স্থানীয 7350 4450
হরা সাবুত 7715 5300
হাঈব্রীড 7505 5000
মসুর
দেশী সাবুত 3600 1900
স্থানীয 2600 1950
মসুর ডাল
Masur Dal 7600 6000
তিলহন
অতসী
অলসী 3715 3685
চীনে বাদাম 4000*
G20 4055 3250
বড়া কোশ যুক্ত 4350 4250
বোল্ড 4760 2850
স্থানীয 3550 3200
তিল 4600*
কালা 16650 6250
তিল 12350 8500
সফেদ 10100 7000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 15500 15200
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 4105 2550
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4300 3400
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 1800 1800
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 3320 3280
লোহী কালী 3700 3050
সরসোং 6750 3100
সরসৌং কালী 3655 3140
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3315 2305
সোযাবীন 3375 2500
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 4625 4000
ফল
অনার
অনার 10000 5000
আঙ্গুর
কালা 4500 3000
হরা 8500 3400
আনারস
অনন্নাস 3000 1600
আপেল
অমেরিকন 3000 2000
কশ্মীর£শিমলা­2 5700 3200
গোল্ডন 2500 2000
ডৈলীসিযস 6600 1500
মহারাজী 2500 1500
র৉যল ডেলীসিযস 5000 4000
শিমলা 6000 5700
সেব 9000 1500
কলা
নন্দ্রা বালে 6000 2550
পকা হুআ কেলা 7500 800
পূবন 6000 2400
পলযমথোড়ন 5000 1000
রোবস্টা 4300 600
লাল কেলা 4400 3500
পেপে
পপীতা 2080 1700
পেয়াবা
অমরূদ 2000 1460
মৌসম্বী
মৌসমবী 2660 1665
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3500 2800
সূখী 27500 21000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 67500 66500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 11630 8500
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 11900 7500
পূর্ণ হরা 10280 7250
নারকেল
নারিযল 2787 2351
বড়ো এলাচ
বড়া 121000 119000
রসুন
ওসত 3500 2700
লহসুন 10000 625
লঙ্কা
লাল 9500 3000
শুকনো লঙ্কা
স্থানীয 6100 6000
হলুদ
সূখী 9500 8500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4130 3820
এচ­4 5001 3800
এল®আর®এ® 3800 3500
কপাস অনজিন্ড 4175 3805
কপাস জিন্ড 4075 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4205 3650
পাট 2400*
টী®ডী® 5 3150 2000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7000 4500
অতরৈথস
অমরংথস 2800 1400
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4200 600
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3100 3000
আলু
আলূ 4100 800
এফ®এ®ক্যূ® 2315 1950
চিপ্স 4000 3600
জ্যোতি 2400 1760
দেশী 2600 1250
লাল 2365 2335
স্থানীয 2600 1950
কুমড়ো
কদ্দূ 3100 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 4600 1330
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 12000 2600
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4200 900
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 11000 900
কালা তোরী
কালী তোরী 2200 680
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2400 1500
গ্বার
গ্বার 2000 1500
গাজর
গাজর 5200 688
চজনা
ড্রমস্টীক 5000 1600
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3500 2000
টপীওকা
টৈপিযোকা 2200 1400
টমাটো
টমাটর 5500 800
দেশী 1800 250
স্থানীয 1800 850
হাইব্রিড 2010 450
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4000 780
ধনে
ধনিযা 2250 1250
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 3000
পেয়াজ
ছোটা 4600 2400
নাসিক 1800 1500
প্যাজ 5100 265
বড়া 3800 1800
লাল 3090 500
স্থানীয 1750 800
সফেদ 2510 1050
ফুলকপি
ফূলগোভী 5500 300
স্থানীয 2600 850
বাঁধা কপি
গোভী 3000 250
বীট
বীটরূট 2800 1280
বেগুন
গোল 2400 80
গোল£লম্বা 5000 370
বৈংগন 3500 275
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 7000 4000
মুলো
মূলী 1400 267
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1400 1000
মেথি
মেথী 2000 1000
লাউ
বোটল গৌর্ড 1400 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7000 1800
শসা
খীরা 4100 750
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3500 3000
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5200 1600
সিম
মটর 5000 3800
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 900 750
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 3000