हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
4/9/2015
       

উল্লেখ করা  : 1508
(till 22:00 24)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1400 800
গুড়
অচ্ছূ 3500 1930
অনকাপল্লী 4000 2000
উন্ডে 3200 2800
করীকটু 2300 1950
কালা 3300 3200
দিসারা 2680 2480
নং0 1 3070 2600
নং0 2 2599 2460
নং0 3 2459 1500
নিজামাবাদ 2755 1800
পঠারী 3450 NR
পীলা 3440 2050
মুড্ডে 3600 1800
লাল 3350 2700
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1600
চিনি
এম­30 2960 2580
চীনী 3350 2550
শক্কর 2700 2600
ডালডা
ডালডা 6500 5340
নারকেল
ছোটা 16000 16000
নারিযল 20000 5000
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 10000 10000
মধ্যম 10000 4000
শ্রেংণী­1 20000 6000
শ্রেণী­2 13000 3300
ভাঙা চাল
চিবড়া 1000 1000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2080
যেম
যাম 2000 1500
রবার
আর®এস®এস®­4 11300 11100
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 9500 7000
পান
স্থানীয 4400 3600
সুপারী
এপী 35109 25099
কচ্চা 1500 1200
কেম্পূগোটূ 19686 15599
গোরাবালূ 18800 11111
চালী 24840 20000
চিপ্প্ূ 19569 16019
টটীবেট্টী 27869 21169
নঈ বৈরাযটী 27500 12000
পকা 25191 22509
পাইলোন 2000 2000
ফৈক্ট্রী 10829 2509
বিলেগোটূ 20550 13225
বেট্টে 31669 18000
রাসী 27392 21669
লাল 26000 26000
সুপারী 25000 22000
সরাকূ 56600 36569
সিপ্পেগোট্টূ 10269 10269
সী®ক্যূ®সী®এ® 20000 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 4300 1400
147 ঔসত 1701 1361
1482 1800 1391
কল্যাণ 1800 1420
দড়া 1650 1250
দেশী 2900 1375
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1470 1450
ফর্মী 1600 1440
বংসী 2900 1200
মধ্যম 3600 1400
মহারাষ্ট্র 2189 2200 1400
মিল ক্বালিটী 1435 1419
লাল 3600 2200
লোক­1 2300 1380
লোকবান 2025 1300
শরবতী 3600 1878
স্থানীয 3200 1450
সুপর ফাইন 2800 2700
সফেদ 2289 1369
সোনা 2200 1650
চাল
1009 কার 3800 1856
অলূর সন্না 2600 2200
আঈ আর­8 3000 2200
উসনা চাবল 2270 2145
এচ®বাঈ বী® 2220 2180
কচ্চা বাসমতী 2600 2300
কট্টাসাম্বর 2610 2400
চাবল ফলোর 3300 2500
চিবড়া 2450 1360
জযা 3700 3200
তৃতীয 2200 1550
পরিমল নযা 2800 2600
ফাইন 6100 1870
বাসূমতী 7000 6800
বাসমতী দাবত 6000 3800
বী®পী®টী® 4200 3100
মধ্যম 5250 1700
মসূরী 2700 2350
মোটা 4000 1800
মোটা আঈ ®আর®20 1760 1740
মোটা কোর্স উসনা 2100 1935
রতনাচুড়ী 7185­749 2700 2450
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 2800
সরবতী কচ্চা 3200 2540
সামান্য 3000 300
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3400
সোনা 4850 2300
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 1750
সোনা মহিন 3900 3800
হন্সা 2750 2350
জেব 1150*
দরা 1560 1100
দেশী 1150 1130
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার পীলী 3002 1500
জ্বার সফেদ 3150 1301
জ্বার হাঈব্রীড 1607 1386
রবী 1500 1500
লাল 1735 1606
স্থানীয 1450 400
সফেদ 1500 1400
হাঈব্রিড 1400 900
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1206 1100
Fine 1228 1208
Common 1206 1186
Fine 1226 1206
Common 1200 900
1121 2440 2150
Fine 1500 1470
Common 1200 1065
Fine 1360 1360
Common 1300 1100
1001 1600 1200
5001 1450 1250
আঈ ® আর® 36 1250 1110
আঈ ®আর® 50 1273 1263
আঈ ®আর® 64 1400 1049
এ® পুন্নী 1800 1191
এএসটী 16 1600 1053
এডীটী 36 1600 947
এডীটী 37 1426 865
এডীটী 39 1569 927
এডীটী 43 1700 940
এমটীযূ­1001 1500 1380
এমটীযূ­1010 1600 1090
এমটীযূ­2077 1400 1360
কল্চর 1550 1350
টী®কে®এম®9 1461 1101
ধান 1850 1140
নং0 2716 1870 1800
পপটলা 1916 1700
পৈডী জ্যোতি 1410 1410
পৈডী ডপ্পা 1445 1400
পৈডী মধ্যম 1800 1160
পৈডী মহীন 2200 1090
পৈডী মোটা 1400 1100
পোন্নী 2693 1500
পৌম্মানী 1416 1267
বাসুমতী 1910 1060
বী®পী®টী® 2500 1300
মসূরী 1700 1400
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
রতনা 1308 1292
রাইট পৌন্নী 2083 1399
লাল 1600 1500
সুপর পোন্নী 1427 1013
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1350
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1370 1142
সম্বা মসূরী 2029 1340
সিন্না পোন্নী 1299 1089
সীও® 43 1750 1700
সোনা 1800 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1310
সোনা মহসূরী 2244 1159
হংসা 1728 1227
নবানে
নবানে হাইব্রিড 4430 1527
বজরা 1275*
দেশী 1400 1150
বোল্ড 1380 1320
স্থানীয 1525 1200
হাঈব্রীড 1590 1050
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1660 1270
দেশী সফেদ 1425 1300
পীলা 1655 1200
ফাইন 1450 1310
ব্হাইট সফেদ 1511 1250
মধ্যম 1350 1310
স্থানীয 1557 700
হাইব্রিড 1547 1300
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1280
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1800
লাল 1700 869
স্থানীয 1680 1350
সুজী
সোজী 5800 2160
সাজেঃ
সজ্জে 1400 1375
ডাল
অড়হর 4425*
অরহর 10289 6151
অরহর দাল তূর 17800 8130
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5500 1667
আবরে
঑বরে দাল 6000 4200
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 14000 9500
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 11400 4500
উড়দ কী দাল 11000 7500
দেশী 8200 7500
মোগন মধ্যম 9437 8800
স্থানীয 9600 6000
কলথী
কুলথী সাবূত 3800 2250
ছোলা 3175*
Bold 5600 5400
Bengal Gram Dal 6600 5490
ঔসত সাবুত 7850 2940
ক৉টা 4275 4100
গুলাবী 4900 3200
চনা খংডিত 5000 4800
জ্বারী£স্থানীয 4891 3381
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4800 4620
দেশী সাবুত 5450 3400
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8500 8000
তূর দাল
তূর দাল 15000 6666
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 6500 3600
বিণ্স
সেম সাবুত 3000 800
মুগ 4650*
বোল্ড 9000 5111
মূংগ দাল­1 11000 8000
মধ্যম 6600 5550
স্থানীয 7500 4749
হরা সাবুত 11400 1400
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 8200
মটরগুটি
হরা মটর 4000 3200
মসুর
সাবুত 9600 3800
দেশী সাবুত 8500 4002
স্থানীয 9519 3140
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 10500 7800
Masoor Gola 7275 6930
Masur Dal 10500 7800
Masoor Gola 6910 6810
Masur Dal 9500 7310
লাখ
লাক সাবূত 2650 2600
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4400 2695
তিলহন
অতসী
অলসী 4350 3775
কুসুম 3050*
কুসুম 7259 2166
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 13100 4500
গুরেলূ
গুরেল্লূ 8389 8389
চীনে বাদাম 4030*
গুংগরী কোশযুক্ত 9300 2000
গেজে 6539 1500
জেএল­24 6100 5800
টীএমবী­2 6192 3059
ডীএমবী­7 5640 4500
নট্টে 10500 2889
বড়া কোশ যুক্ত 6772 2569
বল্লী£হব্বূ 5973 4269
মূংগফলী কা বীজ 7769 6871
স্থানীয 6690 2100
হাঈব্রীড 4549 4289
জিঙ্গেলী
কালা 6697 NR
সফেদ 8190 5389
তিল 4700*
কালা 8028 7439
তিল 7750 6000
সফেদ 7660 6660
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11900 11500
নীমের বীজ
নীম বীজ 3505 3505
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 4000
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5833 5416
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7250 7250
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 3189
সূর্যমুখী 4000 2816
হাইব্রিড 4831 1500
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 4800 3600
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4450 4200
রাঈ যূ®পী® 4350 4250
লোহী কালী 4222 3300
সরসোং 5000 3800
সরসৌং কালী 5025 3550
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3501 2455
সোযাবীন 3405 2850
হাঞ্জ সীড
এরংড 3750 3750
এরংড কা বীজ 4095 2500
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 14000 5500
ছাগল
বকরী 6800 1800
বলদ
বুল 24000 12000
মোষ
ভৈংস 60000 10000
ষাঁড়
বৈল 29000 9000
ফল
অনার
অনার 9167 60
আঙ্গুর
কালা 9100 140
সফেদ 3500 1500
হরা 8000 4000
আনারস
অনন্নাস 5500 400
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 5000 1000
কশ্মীর£শিমলা­2 7500 1500
গোল্ডন 4000 200
ডৈলীসিযস 6000 2500
র৉যল ডেলীসিযস 9000 2500
রেড গোল্ড 3220 1840
শিমলা 6500 4000
সেব 11000 200
আম
চৌসা 13000 6000
দশহরী 8000 7300
ফজলী 6250 3750
কমলালেবু
মধ্যম 2260 2020
সংতরা 3600 375
কলা
Chakkarakeli(Red) 400 200
Bhushavali(Pacha) 180 100
Karpura 200 100
Chakkarakeli(White) 200 100
Amruthapani 200 100
Desi(Bontha) 200 100
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 4500 1000
খাংদেশ 1300 125
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 5000 1200
নৌটী বালে 1500 800
পকা হুআ কেলা 5600 900
পচ্ছা বালে 2400 600
পূবন 6200 800
পলযমথোড়ন 3000 1000
মধ্যম 2600 620
রসাকথাঈ 5700 3700
রোবস্টা 2500 650
লাল কেলা 4700 4300
খরবূজা
খরবূজা 5000 400
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 5000
তরমূজ
তরবূজ 6000 500
পেপে
পপীতা 3000 400
পেয়াবা
অমরূদ 3500 400
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1000 500
মরাসেবূ
মারাসেবূ 2000 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 15000 500
সফেদা
সপোতা 3400 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 440 440
তেতুল
ইমলী 9000 2800
নন এ£সী পতলী 6500 6200
নন এ£সী ফূল 3800 3200
ফূল এ£সী 5800 5200
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 4100 2100
রীঠা
মধ্যম 5500 3850
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3700 2600
হাঈব্রীড 6000 5800
গোলমরিচ
মালাবার 58729 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 17075 12105
সাধারণ 9018 3511
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 13000 6609
নারকেল
নারিযল 9400 500
মধ্যম 3800 2900
মেথির বীজ
মেথীবীজ 7000 6675
রসুন
লহসুন 8000 2880
লঙ্কা
লাল 12000 3000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10800 2069
গুন্টূর 14000 12000
ডব্বী 12300 2969
তৃতীয কিস্ম 6000 5000
তালূ 5500 3600
দ্বিতীয কিস্ম 7500 3500
প্রথম কিস্ম 10000 5500
ব্যাদগী 16000 8889
মন্কটটূ 12000 10000
রেড ট৉প 11600 10000
লাল 9100 6100
লাল নঈ 10000 8300
স্থানীয 9000 2600
সফেদ 8500 7500
হলুদ
ফিংগর 9290 4640
বল্ব 9869 4160
রাজাপুরী 11900 6700
স্থানীয 7900 6000
হল্দী 6500 6000
হল্দী স্টিক 10500 8500
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 60000 59800
স্থানীয কচ্চা 9500 7400
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
170­সীও2 অনজিন্ড 3800 3000
অমেরিকন 4290 3900
এচ­4 4050 4050
এফ­1054 4550 4550
এম®সী®যূ 5 4400 3000
এমসীযূ 3900 3600
এল®আর®এ® 3600 3100
এলএচ­1556 4265 4195
কপাস অডোনী 4905 3500
কপাস অনজিন্ড 4330 3000
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5100 4150
দেশী 4700 3550
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5458 4220
মূংগারী জিন্ড 4000 3500
পাট 2700*
টী®ডী® 5 4400 3000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 15000 4000
অতরৈথস
অমরংথস 2100 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 6000 600
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 1900
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2200 1600
আলু
লাল নৈনীতাল 900 650
আলূ 3500 175
এফ®এ®ক্যূ® 750 520
চন্দ্রমুখী 600 400
চিপ্স 2200 800
জ্যোতি 1400 540
জালংধর 500 300
দেশী 900 400
লাল 730 300
স্থানীয 2700 300
কুমড়ো
কদ্দূ 4700 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5500 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10000 650
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5200 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 17000 400
কালা তোরী
কালী তোরী 4500 300
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4600 300
গ্বার
গ্বার 4300 875
গাজর
গাজর 5400 200
চজনা
ড্রমস্টীক 3500 300
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2500 1600
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3500 300
টপীওকা
টৈপিযোকা 1800 1000
টমাটো
টমাটর 6400 150
দেশী 2500 1000
স্থানীয 2600 100
হাইব্রিড 4800 330
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1300 500
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5000 150
ধনে
ধনিযা 7000 900
নূল খোল
নূল খোল 1400 500
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 500
পেয়াজ
ছোটা 6000 1900
তেলগী 4200 100
দ্বিতীয কিস্ম 4600 3000
নাসিক 7000 2500
পূনা 5000 4000
প্যাজ 6000 1000
প্রথম কিস্ম 5600 3000
পূসা­লাল 4900 1800
বংগলৌর ­ ছোটা 2000 800
বড়া 7300 3000
বীলরী লাল 4500 3500
লাল 5350 700
স্থানীয 8000 700
সফেদ 6000 1000
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 2500 2000
ফূলগোভী 6000 600
স্থানীয 2000 800
বাঁধা কপি
গোভী 4000 300
বীট
বীটরূট 4000 200
বেগুন
গোল 800 600
গোল£লম্বা 4800 400
বৈংগন 4200 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 7000 2500
মুলো
মূলী 2000 267
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 800 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2300 600
মেথি
মেথী 3100 2400
লাউ
বোটল গৌর্ড 3500 100
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1200 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 900
শসা
খীরা 6000 150
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2000 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7000 500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2500 1500
সিম
মটর 5200 1200
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1175 1000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 500
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2800 1000