हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
27/4/2015
       

উল্লেখ করা  : 719
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3400 2000
পঠারী 2720 2600
পীলা 3050 1900
লাল 3000 2780
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1650
চিনি
এম­30 3000 2600
চীনী 3300 2890
মহিন 2780 2740
ডালডা
ডালডা 8000 6020
নারকেল
নারিযল 10000 3500
ভাঙা চাল
চিবড়া 840 840
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 1700
যেম
যাম 2400 2200
রবার
আর®এস®এস®­4 11800 11700
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 9520 6000
সুপারী
সুপারী 26000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1600 1300
147 ঔসত 1850 1250
কল্যাণ 2210 1250
দড়া 1595 1270
দেশী 2200 1250
মধ্যম 2950 1700
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মহারাষ্ট্র 2189 3251 1400
লোকবান 2150 1200
শরবতী 2750 1260
স্থানীয 1910 1250
সফেদ 2100 1205
চাল
1009 কার 1800 1600
আঈ আর­8 2550 2350
উসনা চাবল 2100 1900
এচ®বাঈ বী® 2700 2500
চিবড়া 1450 1450
তৃতীয 2320 1760
ফাইন 6000 2000
ফাইন বাসমতী 5200 5000
বী®পী®টী® 4200 3100
মটা উসনা 3200 2700
মধ্যম 2700 2010
মোটা 4300 1800
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 3600 3400
সামান্য 2900 1800
সোনা 2500 2300
জেব 1150*
দরা 1520 1180
দেশী 1300 1200
স্থানীয 1120 1120
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3200 903
জ্বার হাঈব্রীড 1630 900
লাল 2800 900
স্থানীয 1665 1000
সফেদ 2721 1350
হাঈব্রিড 980 980
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1360 1025
Fine 1170 1150
Common 1790 1200
1001 1610 1126
আঈ ® আর® 36 1090 1070
আঈ ®আর® 64 1403 1113
এ® পুন্নী 2100 1120
এএসটী 16 1400 1200
এডীটী 36 1600 1175
এডীটী 37 1615 809
এডীটী 38 1385 1195
এডীটী 39 1409 927
এডীটী 42 1370 1180
এডীটী 43 1460 1175
এম®এম®টী® 1650 1358
এমটীযূ­1001 1430 1160
এমটীযূ­1010 1500 1125
এমটীযূ­2077 1360 1360
কল্চর 1300 1250
টী®কে®এম®9 1308 1067
ধান 1550 1100
নং0 2716 1520 1480
পপটলা 891 591
পৈডী মধ্যম 1700 1100
পৈডী মহীন 1430 1270
পৈডী মোটা 1420 1200
পোন্নী 2480 1500
পৌম্মানী 1400 1305
বী®পী®টী® 2400 NR
মসূরী 1650 1410
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
রাইট পৌন্নী 2168 1716
লাল 1750 1400
সুপর পোন্নী 1642 1187
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1170
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1370 1200
সম্বা মসূরী 1710 1300
সীও® 43 1363 968
সোনা 2120 1228
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1600 1355
হংসা 1425 1158
নবানে
নবানে হাইব্রিড 3454 1226
বজরা 1250*
দেশী 1400 1000
বোল্ড 1380 850
স্থানীয 1400 1100
হাঈব্রীড 3390 1079
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1440 1000
দেশী সফেদ 1330 1251
পীলা 1600 925
ফাইন 1450 1350
ব্হাইট সফেদ 1500 1240
মধ্যম 1350 1300
স্থানীয 1380 980
হাইব্রিড 1510 1222
হাইব্রিড£স্থানীয 1475 1000
রাগী 1550*
স্থানীয 1700 1090
সুজী
সোজী 2300 2090
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 8500 8000
অরহর 7031 3208
অরহর দাল তূর 8800 6500
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 3856 3826
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 8500 5000
দেশী 7400 7300
স্থানীয 7300 5250
কলথী
কুলথী সাবূত 4175 3560
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 5000 4075
ঔসত সাবুত 5200 2101
গুলাবী 4200 3150
চনা খংডিত 3900 3700
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4500 3430
দেশী সাবুত 4250 3000
বিণ্স
সেম সাবুত 7000 1800
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 11000 9000
মধ্যম 7500 6550
স্থানীয 7865 6680
হরা সাবুত 10000 3476
মসুর
সাবুত 6900 4580
দেশী সাবুত 4800 4000
স্থানীয 7000 3280
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 8500 7300
Masoor Gola 5431 4775
Masur Dal 7500 6100
তিলহন
অতসী
অলসী 3725 3695
কুসুম 3050*
কুসুম 2651 1808
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 13200 7000
মধ্যম 10000 9200
চীনে বাদাম 4000*
G20 4235 3750
গুংগরী কোশযুক্ত 5400 4000
গেজে 5469 1869
জেএল­24 4000 3800
টীএমবী­2 5457 2669
বোল্ড 5135 3625
মূংগফলী কা বীজ 7001 5666
স্থানীয 5130 2100
জিঙ্গেলী
কালা 7400 4689
সফেদ 8600 7100
তিল 4600*
কালা 16440 11100
তিল 8875 8875
সফেদ 8755 6515
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6900 4490
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5000 3900
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7225 6500
সুরজমুখী
স্থানীয 4150 1909
সূর্যমুখী 3600 2697
হাইব্রিড 3800 3700
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 3900 3650
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4500 3270
লোহী কালী 3600 2930
সরসোং 3965 2450
সরসৌং কালী 3925 3000
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4051 3000
সোযাবীন 3911 2309
হাঞ্জ সীড
এরংড 3575 3260
এরংড কা বীজ 3630 3025
ফল
অনার
অনার 7000 5860
আঙ্গুর
কালা 6000 2400
হরা 10000 3240
আনারস
অনন্নাস 4000 3200
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 6500 5600
গোল্ডন 6700 6450
ডৈলীসিযস 6765 5460
শিমলা 22000 20000
সেব 11000 5000
আম
তোতাপরী 1600 1400
হাপস অলফাসো 23000 10000
কমলালেবু
মধ্যম 2050 1950
সংতরা 3400 2400
কলা
খাংদেশ 250 175
নন্দ্রা বালে 2900 1800
পকা হুআ কেলা 2975 800
পূবন 3200 2000
পলযমথোড়ন 2500 1000
মধ্যম 1820 510
রসাকথাঈ 2600 2100
রোবস্টা 1000 600
সামান্য বড়া 5100 4900
কাঁঠাল
কঠহল 1500 1000
খরবূজা
খরবূজা 4000 1000
ডাব
কচ্চা নারিযল 6000 6000
তরমূজ
তরবূজ 1000 700
পেপে
পপীতা 1850 500
পেয়াবা
অমরূদ 10000 4500
মৌসম্বী
মৌসমবী 3000 2400
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 6500 1475
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 5000
নন এ£সী পতলী 9000 5500
নন এ£সী ফূল 5500 3000
বীজযুক্ত দ্বিতীয কিস্ম 2350 2200
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2700 1500
বীজরহিত দ্বিতীয কিস্ম 2200 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 3000 1000
মসলা
আদা
সূখী 27500 26500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 58500 57500
গরব্লেড 61500 60500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18010 10250
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9025 6750
নারকেল
নারিযল 9000 2500
বড়া 2000 1600
মধ্যম 900 800
মেথির বীজ
মেথীবীজ 11000 8000
রসুন
লহসুন 5000 2230
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 4000 2000
তালূ 4200 2500
দ্বিতীয কিস্ম 6000 5000
প্রথম কিস্ম 7700 6300
লাল 7800 7000
লাল নঈ 8200 6500
স্থানীয 6250 3400
সফেদ 5500 4500
হলুদ
ফিংগর 9600 4000
বল্ব 8400 5500
রাজাপুরী 12100 7500
সূখী 11500 10500
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8700 7500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বী® অনজিন্ড 4505 3530
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 3900 3801
এন­44 3800 3600
এম®সী®যূ 5 4200 3500
কপাস অডোনী 4652 3107
কপাস অনজিন্ড 4615 3209
জী®সী®এচ® 4693 1069
দেশী 4000 3750
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5242 2569
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 431 মিমী ফাইন 4685 4160
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4700 3960
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3300 2850
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4500 2600
অতরৈথস
অমরংথস 3400 2000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3000 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 3500
আলু
আলূ 2400 175
এফ®এ®ক্যূ® 535 390
চন্দ্রমুখী 350 300
চিপ্স 1250 1100
জ্যোতি 1800 300
দেশী 700 200
লাল 665 540
স্থানীয 1400 300
কুমড়ো
কদ্দূ 2000 480
করেলা, উচ্ছে
করেলা 4500 600
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10000 1200
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6000 1000
কালা তোরী
কালী তোরী 2600 1200
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 1000
গ্বার
গ্বার 4800 1200
গাজর
গাজর 4600 563
চজনা
ড্রমস্টীক 3600 2800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 2000
টমাটো
টমাটর 3600 500
দেশী 1900 720
স্থানীয 2100 200
হাইব্রিড 3270 900
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4400 250
ধনে
ধনিযা 3000 500
স্থানীয 7500 7300
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 2000 1500
পেয়াজ
ছোটা 3000 2600
দ্বিতীয কিস্ম 900 300
নাসিক 1800 800
প্যাজ 2850 410
প্রথম কিস্ম 1400 1000
বড়া 2750 1800
লাল 1850 100
স্থানীয 1770 455
সফেদ 1230 875
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 500
বাঁধা কপি
গোভী 3000 175
বীট
বীটরূট 3400 800
বেগুন
গোল 920 500
গোল£লম্বা 1300 700
বৈংগন 4000 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5000 1563
মুলো
মূলী 1500 210
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1700 1500
মেথি
মেথী 1875 1000
লাউ
বোটল গৌর্ড 1250 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 4600 3400
শসা
খীরা 3000 500
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 1900 600
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 1000
সিম
মটর 4000 2000