हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
26/8/2016
       

উল্লেখ করা  : 1293
(till 17:25 20)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অচ্ছূ 3740 3350
অনকাপল্লী 4000 3500
উন্ডে 3250 2900
করীকটু 3600 3000
কালা 2600 2200
নং0 1 3855 3250
নং0 2 2600 2400
নং0 3 3290 1500
পীলা 3900 3350
মুড্ডে 5000 2900
লাল 3865 3460
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2900 2040
চিনি
এম­30 4100 3940
চীনী 4200 3670
ডালডা
ডালডা 7000 6050
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 2000
যেম
যাম 1800 400
রবার
আর®এস®এস®­4 13500 12000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 10400 2200
সুপারী
চিপ্প্ূ 15869 12509
নঈ বৈরাযটী 25500 16500
পকা 21429 19269
ফৈক্ট্রী 11299 3509
সুপারী 30000 17000
সী®ক্যূ®সী®এ® 17500 7509
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1710 1500
147 উত্তম 1585 1565
147 ঔসত 1850 1690
1482 1598 1561
এম®পী® শরবতী 2453 1700
কল্যাণ 1770 1400
দড়া 2120 1500
দেশী 3000 1650
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1525 1450
মধ্যম 1800 1600
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মহারাষ্ট্র 2189 6576 1500
মৌটা 4000 3300
লোক­1 1931 1725
লোকবান 2000 1500
লোকবান এম®পী® নং0 1 1700 1662
শরবতী 2800 2000
স্থানীয 3200 1500
চাল
1009 কার 4800 2100
আঈ আর 20 মহিন কচ্চা 3260 2850
আঈ আর­8 2800 2100
এচ®বাঈ বী® 2800 2600
কট্টাসাম্বর 2800 2400
চিবড়া 2400 1200
জযা 3200 2650
তৃতীয 2430 2000
পরিমল নযা 3000 2800
ফাইন 6000 2100
বাসূমতী 7600 7400
বী®পী®টী® 4500 2500
মটা উসনা 4000 3600
মধ্যম 4100 2000
মসূরী 2500 2000
মোটা 2450 1950
মোটা আঈ ®আর®20 2320 2260
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
সুপর ফাইন 14000 3000
সামান্য 3200 1600
সোনা 5300 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 2100
হন্সা 2600 2350
জেব 1225*
দরা 1755 1600
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 3150 1300
লাল 2300 1700
স্থানীয 1620 1100
হাঈব্রিড 1650 1480
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1560 1520
Fine 1590 1550
Common 1415 1350
Fine 1410 1390
Common 1320 1300
Fine 1500 1450
Common 1500 1150
Fine 1765 1450
Common 1350 1150
1001 1510 1000
আঈ ® আর® 36 1520 1220
আঈ ®আর® 64 1450 1289
এ® পুন্নী 2385 1940
এএসটী 16 1750 1000
এডীটী 36 1700 1250
এডীটী 37 1452 900
এডীটী 39 1450 1295
এডীটী 43 1750 1110
এমটীযূ­1001 1460 1410
এমটীযূ­1010 1720 1310
এমটীযূ­2077 1440 1410
কল্চর 1700 1410
জযা 1750 1500
টী®কে®এম®9 1372 1159
ধান 1900 1150
পপটলা 2500 1559
পী®বাঈ 01 1450 1410
পৈডী মধ্যম 1960 1130
পৈডী মহীন 2000 1250
পৈডী মোটা 1700 1200
পোন্নী 2585 1355
পৌম্মানী 1333 1333
বাসুমতী 2050 1700
বী®পী®টী® 2600 1267
মসূরী 2250 1350
রতনা 1680 1620
রাইট পৌন্নী 2417 2185
সুপর পোন্নী 1505 1040
স্বর্ণ মসূরী নযা 1410 1410
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1560 1325
সম্বা মসূরী 2362 1365
সুরেখা 1460 1410
সিন্না পোন্নী 1303 1195
সীও® 43 1700 1200
সোনা 2200 1500
সোনা মসূরী পুরানা 1500 1400
সোনা মহসূরী 1900 1700
হংসা 1854 1340
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1800 1270
বজরা 1275*
দেশী 1850 1200
বোল্ড 1830 1810
স্থানীয 1575 1410
হাঈব্রীড 1730 1320
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1870 1400
দেশী সফেদ 1900 1700
পীলা 1726 1350
ফাইন 1450 1325
স্থানীয 1800 1200
হাইব্রিড 1550 1300
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1450
হাইব্রিড£স্থানীয 2100 1325
রাগী 1650*
ফাইন 2100 1500
লাল 1906 1820
স্থানীয 1610 1400
সুজী
সোজী 6300 2170
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1620 1600
ডাল
অড়হর 4425*
Medium 14000 13000
Local 8150 4819
অরহর 12000 4675
অরহর দাল তূর 14810 4200
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5000 4800
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 15000 4450
উড়দ কী দাল 14500 9300
এফ®ক্যূ® বর্মা 15800 12000
দেশী 9500 9000
রাজকোট টী­9 10400 10400
স্থানীয 12000 7249
হাঈব্রীড 7800 4625
কলথী
কুলথী সাবূত 2530 2406
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 10500 10300
Bold 7200 7000
Bengal Gram Dal 11354 8480
ঔসত সাবুত 12700 4500
গুলাবী 9000 4700
জ্বারী£স্থানীয 7200 4500
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 8350 8150
দেশী সাবুত 9000 3800
সফেদ সাবুত 8000 4901
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7500 6800
তূর দাল
তূর দাল 13200 9800
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 11000 10400
বিণ্স
সেম সাবুত 2400 600
মুগ 4650*
বোল্ড 8500 8300
মূংগ দাল­1 10000 7400
মধ্যম 5800 3350
স্থানীয 6500 3749
হরা সাবুত 12700 3650
হাঈব্রীড 4650 4300
মূগ দাল
মূংগ দাল 7800 6800
মটরগুটি
হরা মটর 4800 3500
মসুর ডাল
Masur Dal 11500 6600
Masoor Gola 7050 7000
Masur Dal 10600 7300
Masoor Gola 7250 4230
Masur Dal 10100 7400
Masoor Gola 7285 7230
Masur Dal 10000 6800
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 8300 8200
লাখ
লাক সাবূত 3240 2940
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 7500 6500
তিলহন
অতসী
অলসী 4980 4420
কুসুম 3300*
কুসুম 2800 2450
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 7405 7380
কোপরা 7350 4500
চীনে বাদাম 4030*
গেজে 6449 1619
জেএল­24 4400 4000
টীএমবী­2 5170 2678
ডীএমবী­7 4590 4320
বড়া কোশ যুক্ত 6256 1760
স্থানীয 5425 2100
তিল 4700*
কালা 6919 4200
তিল 5600 4000
সফেদ 7100 5650
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11300 10300
নীমের বীজ
নীম বীজ 7450 6000
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 10800 5300
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 1611 1430
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 1500 1500
সুরজমুখী
স্থানীয 4300 3500
সূর্যমুখী 3700 2850
হাইব্রিড 3800 3800
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 3600 3500
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4550 4120
রাঈ যূ®পী® 4300 4200
লাহা সরসীব 4200 4100
লোহী কালী 4300 3600
সরসোং 9000 2601
সরসৌং কালী 5100 4000
সরসের তেল
Mustard Oil 11600 9710
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3600 2000
সোযাবীন 3660 2850
হাঞ্জ সীড
এরংড 3430 3250
এরংড কা বীজ 3540 3211
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 45000 6000
ছাগল
বকরী 5000 1400
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 4800 2000
মোষ
ভৈংস 50000 18000
ষাঁড়
বৈল 30000 11000
ফল
অনার
অনার 8500 1250
আঙ্গুর
কালা 9150 1875
হরা 11150 4100
আনারস
অনন্নাস 5800 500
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7000 3000
কশ্মীর£শিমলা­2 7700 1800
ডৈলীসিযস 8350 4500
র৉যল ডেলীসিযস 6535 6475
শিমলা 12000 3000
সেব 12500 1000
আম
চৌসা 13000 13000
কুমড়ো
সীতাফল 1000 950
কমলালেবু
মধ্যম 2800 2400
সংতরা 3750 1875
কলা
Bhushavali(Pacha) 350 150
Desi(Bontha) 350 150
Chakkarakeli(Red) 400 200
Amruthapani 400 200
Karpura 500 200
Chakkarakeli(White) 500 200
Karpura 2500 2200
এলক্কী বালে 4700 2200
খাংদেশ 1654 831
নন্দ্রা বালে 8000 3900
পকা হুআ কেলা 7200 45
পচ্ছা বালে 2700 1800
পূবন 7400 3400
পলযমথোড়ন 5800 1700
মধ্যম 3200 1050
রসাকথাঈ 6700 6300
রোবস্টা 3800 975
লাল কেলা 6200 4200
কাঁঠাল
কঠহল 600 550
খরবূজা
খরবূজা 600 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 8000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2000 200
পেপে
পপীতা 3225 600
পেয়াবা
অমরূদ 2000 600
মৌসম্বী
মৌসমবী 3500 550
সফেদা
সপোতা 1500 400
বনোত্পাদ
কাঠ
Casuarina 472 460
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 476 400
তেতুল
ইমলী 13000 2200
নন এ£সী পতলী 12000 10400
নন এ£সী ফূল 7500 5500
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1800 1200
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 3800 3300
বড়া£মোটা 5500 1200
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4000 3500
সূখী 17500 10900
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 70000 68000
গরব্লেড 69500 68500
মালাবার 64000 30000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 10000 3800
নারকেল
Grade-I 12000 4000
Grade-III 8000 4500
Grade-I 6000 5000
Grade- II 1500 1300
নারিযল 7000 85
বড়া 17000 1300
মধ্যম 10000 850
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8600 7800
রসুন
দেশী 11000 1800
লহসুন 13500 7000
লঙ্কা
লাল 13800 4000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13550 2900
গুন্টূর 13500 12000
ডব্বী 19200 5009
তালূ 5500 4000
দ্বিতীয কিস্ম 10000 5000
প্রথম কিস্ম 11800 10000
ব্যাদগী 18000 13000
লাল 10500 6000
হলুদ
ফিংগর 10022 6000
বল্ব 9900 6500
রাজাপুরী 8835 7400
সূখী 12000 11900
হল্দী 8500 7000
হল্দী স্টিক 13000 8600
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 80000 75000
স্থানীয কচ্চা 13000 8500
কিশমিশ
কিশমিশ 19500 17000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
Narma BT Cotton 5100 4800
170­সীও2 অনজিন্ড 4200 4000
এচ­4 4100 4100
এম®সী®যূ 5 6000 3900
এমসীযূ 5000 4000
এল®আর®এ® 4300 4100
কপাস অনজিন্ড 6000 3458
জী®সী®এচ® 5950 5900
দেশী 4200 4000
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5999 5290
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4900 2650
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7500 4500
অতরৈথস
অমরংথস 4100 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5000 1800
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 1600 1400
আলু
লাল নৈনীতাল 2200 1400
আলূ 3600 500
এফ®এ®ক্যূ® 1505 1075
চন্দ্রমুখী 1000 800
চিপ্স 3650 1400
জ্যোতি 2000 1350
জালংধর 3600 1000
দেশী 1800 375
বড়া 3000 2300
লাল 2500 600
স্থানীয 3300 600
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 2000 500
কুমড়ো
কদ্দূ 3000 100
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 800
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 7000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 12000 600
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 200
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 3800 400
গ্বার
গ্বার 4000 2650
গাজর
গাজর 6000 400
চজনা
ড্রমস্টীক 3900 550
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 1900 1400
চাল কুমড়ো
পেঠা 3000 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3800 300
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 840
টমাটো
টমাটর 3000 100
দেশী 2050 200
স্থানীয 3000 100
হাইব্রিড 3000 250
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 900 600
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 8000 300
ধনে
ধনিযা 6000 700
স্থানীয 6000 5000
নূল খোল
নূল খোল 1600 633
পটোল
Pointed gourd (Parval) 4000 4000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 2000 800
পেয়াজ
ছোটা 3900 1900
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1050 940
দ্বিতীয কিস্ম 1600 300
নাসিক 1300 500
পূনা 1200 800
প্যাজ 3200 300
প্রথম কিস্ম 1000 600
পূসা­লাল 1100 310
বংগলৌর ­ ছোটা 400 200
বড়া 2500 1000
বীলরী লাল 1400 1000
লাল 1090 50
স্থানীয 1500 300
সফেদ 1210 150
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 200
স্থানীয 779 379
বাঁধা কপি
গোভী 4000 200
বীট
বীটরূট 3500 200
বেগুন
গোল 1600 800
গোল£লম্বা 4200 500
বৈংগন 4400 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 3000
মুলো
মূলী 2000 200
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1600 950
মেথি
মেথী 2000 1600
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 5600 1400
শসা
খীরা 3000 100
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 1200 1200
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 1000
সিম
মটর 2500 600
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 800
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3400 2000