हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
27/8/2014
       

উল্লেখ করা  : 891
(till 16:30 40)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1800 1400
গুড়
অচ্ছূ 3500 3100
করীকটু 3300 2600
কালা 2800 2600
দিসারা 3400 3300
নং0 3 2550 1500
পঠারী 3190 3150
পীলা 3450 2700
লাল 3480 3100
চিনি
চীনী 3390 3340
নারকেল
নারিযল 17434 3500
বড়া 15000 13000
মধ্যম 13680 9000
শ্রেণী­3 6000 5000
ভাঙা চাল
চিবড়া 600 600
রবার
আর®এস®এস®­4 12900 11900
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5000 1800
সুপারী
চিপ্প্ূ 19000 14000
পকা 26500 24000
সুপারী 25000 22000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1740 1400
কল্যাণ 1750 1407
দড়া 1585 1290
দেশী 1600 1448
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1670 1255
মধ্যম 1500 1400
মহারাষ্ট্র 2189 1500 1400
মিলবর 1500 1475
রাজস্থান টুকড়ী 1750 1725
লোক­1 2300 1425
লোকবান 1900 1290
শরবতী 1801 1601
স্থানীয 1805 1400
সফেদ 1500 1450
সোনা 1620 1400
চাল
1009 কার 2580 1480
আঈ আর­8 2800 2600
এচ®বাঈ বী® 2350 2250
চিবড়া 1860 1420
জযা 3200 3000
তৃতীয 2270 1925
পরমল 2100 2030
ফাইন 3210 2380
বী®পী®টী® 4500 3500
মটা উসনা 3950 3300
মধ্যম 2350 1830
মসূরী 3150 2460
মোটা 4400 1800
সুপর ফাইন 4000 3300
সরবতী কচ্চা 3240 2460
সামান্য 2700 2300
সোনা 3300 2300
সোনা মহিন 5200 5100
চিঁড়ে
চিবড়া 2200 2000
জেব 1100*
দরা 1450 1200
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 4400 1300
জ্বার হাঈব্রীড 1800 1040
স্থানীয 1600 1530
সফেদ 4000 1200
হাঈব্রিড 1100 1000
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1476 1310
Fine 1400 1345
Common 1430 1200
Fine 1520 1440
Common 1400 1200
1001 1700 1290
5001 1600 1400
আঈ ® আর® 36 1530 1400
আঈ ®আর® 64 1345 1300
আঈ®আর®20 1500 1250
এ® পুন্নী 2000 1900
এএসটী 16 1600 1400
এডীটী 36 1600 1100
এডীটী 37 1759 1200
এডীটী 43 1440 1300
এমটীযূ­1001 1470 1330
এমটীযূ­1010 1547 1280
এমটীযূ­2077 1400 1380
ধান 1800 1250
নং0 2716 1730 1670
পৈডী জ্যোতি 1400 1400
পৈডী ডপ্পা 1600 1500
পৈডী মধ্যম 2020 1311
পৈডী মহীন 2200 1250
পৈডী মোটা 1460 1200
বাসুমতী 3700 3600
বী®পী®টী® 2500 1000
মসূরী 1650 1550
সুপর পোন্নী 1581 1181
স্বর্ণ মসূরী নযা 1530 1310
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1576 1310
সম্বা মসূরী 2135 1381
সীও® 43 1505 1198
সোনা 2100 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 2200 1500
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2250 2250
বজরা 1250*
দেশী 1170 1130
স্থানীয 1500 1125
হাঈব্রীড 1500 1080
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1728 1000
দেশী সফেদ 1350 1211
পীলা 1425 1050
ফাইন 1400 1310
ব্হাইট সফেদ 1800 1265
মধ্যম 1310 1250
স্থানীয 1570 950
হাইব্রিড 1400 1120
হাইব্রিড£স্থানীয 1500 1100
রাগী 1550*
স্থানীয 1550 1430
ডাল
অড়হর 4350*
অরহর 4600 3500
অরহর দাল তূর 6950 6500
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 7600 6850
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 9200 4400
উড়দ কী দাল 6550 6250
দেশী 5000 4800
স্থানীয 6600 6100
কলথী
কুলথী সাবূত 3175 367
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 3600 1800
গুলাবী 3200 2800
চনা খংডিত 3300 3000
জ্বারী£স্থানীয 4500 4300
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3430 2800
দেশী সাবুত 3700 2000
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4800 3400
বিণ্স
সেম সাবুত 2600 1000
মুগ 4600*
মধ্যম 6500 4000
স্থানীয সাবুত 6250 6040
হরা সাবুত 7600 5200
মূগ দাল
মূংগ দাল 8300 7800
মসুর
সাবুত 4800 4700
দেশী সাবুত 5000 2200
স্থানীয 4800 2101
মসুর ডাল
মসূরী দাল 5650 5450
লাখ
লাক সাবূত 1615 1400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 2901 2901
তিলহন
অতসী
অলসী 3700 3680
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 10500 8910
চীনে বাদাম 4000*
G20 3875 3390
জেএল­24 3600 3400
টীএমবী­2 4200 3500
বড়া কোশ যুক্ত 4400 3250
বোল্ড 4500 3000
স্থানীয 5020 3000
হাঈব্রীড 4255 3330
জিঙ্গেলী
কালা 13300 3650
নিচোড়া হুআ 3810 3795
সফেদ 11650 9000
সফেদ জৈসা 11575 10625
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 2000 750
নারকেল তেল
কোপরা তেল 17300 16200
নীমের বীজ
নীম বীজ 1600 1200
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 7000 3100
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5233 5016
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 3000
সূর্যমুখী 3800 2800
হাইব্রিড 3225 3000
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 6800 3090
লোহী কালী 3380 2900
সরসোং 3575 3000
সরসৌং কালী 4025 3000
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3850 2500
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 3895 3600
ফল
অনার
অনার 9167 50
আঙ্গুর
কালা 6100 100
সফেদ 3000 2000
হরা 11100 6250
আনারস
অনন্নাস 4000 1000
আপেল
কংডীশন 6580 5000
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 3600 1000
কশ্মীর£শিমলা­2 6950 3000
গোল্ডন 2760 1380
ডৈলীসিযস 8200 1500
র৉যল ডেলীসিযস 9000 3000
রেড গোল্ড 4370 1840
শিমলা 6200 5900
সেব 14500 500
আম
চৌসা 8000 1600
দশহরী 4000 1000
কমলালেবু
মধ্যম 1800 1600
সংতরা 5600 600
কলা
Chakkarakeli(White) 250 100
Karpura 450 100
Amruthapani 350 120
Chakkarakeli(Red) 400 200
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 6300 1200
খাংদেশ 1300 250
চম্পা 1600 1350
নন্দ্রা বালে 5800 1200
নৌটী বালে 2800 1000
পকা হুআ কেলা 5500 45
পচ্ছা বালে 1500 600
পূবন 5000 3500
পলযমথোড়ন 3100 1400
মধ্যম 2600 550
রসাকথাঈ 6500 6200
রোবস্টা 2500 900
লাল কেলা 4200 4000
কাঁঠাল
কঠহল 1450 575
খরবূজা
খরবূজা 3500 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 13000 5000
তরমূজ
তরবূজ 1800 200
পেপে
পপীতা 2600 400
পেয়াবা
অমরূদ 3300 60
মৌসম্বী
মৌসমবী 3500 500
সফেদা
সপোতা 3000 800
বনোত্পাদ
তেতুল
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6400 6000
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 4700 4500
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 7400 7200
সূখী 32000 26500
কাজূ
জম্বূ 53000 52800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 68000 67000
গরব্লেড 71000 70000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 9900 9275
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 11000 8750
নারকেল
নারিযল 7500 4.5
বড়া 2200 1800
মধ্যম 3600 3300
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8000 6800
রসুন
ওসত 4500 2900
দেশী 5300 500
লহসুন 10000 1000
লঙ্কা
ড্রাঈ সূপ 7700 3500
লাল 9000 1000
শুকনো লঙ্কা
রেড ট৉প 10400 8500
লাল 5600 4200
লাল নঈ 7800 6000
সফেদ 5000 3200
হাইব্রীড 6000 4200
হলুদ
ফিংগর 7320 4000
বল্ব 8000 4900
সূখী 9500 8500
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এচ­4 4000 4000
এম®সী®যূ 5 5100 3500
এমসীযূ 4600 4200
এল®আর®এ® 5000 3500
কপাস অনজিন্ড 4900 3000
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6500 5440
দেশী 4100 3000
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5760 5696
পাট 2400*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2900 2195
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 2000
অতরৈথস
অমরংথস 2500 1800
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3800 3300
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3200 2600
আলু
আলূ 3600 1300
এফ®এ®ক্যূ® 1900 1550
গ্রেট স্ক৉ট 3200 3000
চন্দ্রমুখী 2000 1800
জ্যোতি 1850 1450
জালংধর 2000 1900
দেশী 2000 750
লাল 1820 1600
স্থানীয 2500 1500
কুমড়ো
কদ্দূ 2100 375
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5800 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 14000 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6000 400
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7500 800
কালা তোরী
কালী তোরী 2200 800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2200 1100
গ্বার
গ্বার 5720 1300
গাজর
গাজর 5100 563
চজনা
ড্রমস্টীক 5500 1800
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2600 2400
চাল কুমড়ো
পেঠা 2000 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3400 1100
টপীওকা
টৈপিযোকা 4000 800
টমাটো
টমাটর 6000 400
দেশী 5000 1700
স্থানীয 5225 400
হাইব্রিড 6000 900
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1800 1300
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3600 86
ধনে
ধনিযা 4520 1000
স্থানীয 9500 9300
নূল খোল
নূল খোল 1200 1000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 5000 1430
পেয়াজ
ছোটা 4100 2300
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1900 1650
দ্বিতীয কিস্ম 3200 3000
নাসিক 2400 1700
প্যাজ 3800 250
বড়া 4000 2000
লাল 2870 600
স্থানীয 2600 800
সফেদ 1905 975
ফুলকপি
ফূলগোভী 5500 800
স্থানীয 3100 2000
বাঁধা কপি
গোভী 3400 400
বীট
বীটরূট 3000 1400
বেগুন
গোল 2500 500
গোল£লম্বা 3650 500
বৈংগন 4400 275
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 8000 3000
মুলো
মূলী 1600 333
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1500 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 825 500
মেথি
মেথী 1100 800
লাউ
বোটল গৌর্ড 2900 100
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 2000
শসা
খীরা 2300 250
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 1000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2200 1800
সিম
মটর 6000 5500
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1200 1125
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1800 1200
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 2400