हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
26/11/2015
       

উল্লেখ করা  : 406
(till 12:22 16)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
কালা 2500 2300
নং0 3 2100 1500
পীলা 6200 2300
লাল 2730 2400
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2300 1900
চিনি
চীনী 3000 2550
শক্কর 2900 2800
ডালডা
ডালডা 6100 5650
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 2010
যেম
যাম 3200 2200
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1690 1650
1482 1800 1700
এম®পী® শরবতী 1890 1560
দড়া 1550 1490
দেশী 2800 2000
ফর্মী 1750 1650
মিলবর 1550 1500
রাজস্থান টুকড়ী 1850 1800
লাল 3200 3000
লোক­1 1800 1750
লোকবান 1955 1355
সফেদ 2600 2450
চাল
আঈ আর­8 3100 2400
উসনা চাবল 2000 1900
এচ®বাঈ বী® 2600 2400
জযা 4700 2900
তৃতীয 2050 1970
পরিমল নযা 2900 2700
ফাইন 4100 2600
বাসূমতী 7400 7200
বী®পী®টী® 4300 3800
মধ্যম 2700 2460
মোটা 2050 1950
রতনাচুড়ী 7185­749 2600 2400
সুপর ফাইন 4000 3000
সামান্য 3200 1800
সোনা 3600 3200
সোনা মহিন 4300 4200
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 2750 1500
স্থানীয 1600 1400
সফেদ 1620 1580
হাঈব্রিড 1750 1650
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Basmati 1509 1700 1500
1121 2650 1700
Common 1410 1410
Basmati 1509 2921 1951
1001 1460 1360
5001 1450 1350
আঈ ® আর® 36 1452 1452
আঈ ®আর® 64 1450 1400
এ® পুন্নী 1288 1260
এএসটী 16 1750 1400
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1439 1125
এডীটী 43 1750 1300
এমটীযূ­1001 1400 1350
এমটীযূ­1008 1450 1450
এমটীযূ­1010 1600 1360
কল্চর 1560 1480
ধান 1850 1300
পৈডী মধ্যম 1410 1410
পৈডী মহীন 1450 1280
পৈডী মোটা 1430 1260
পোন্নী 2200 1500
ফার্ম কড্ডী 1850 1750
বী®পী®টী® 2570 1450
মসূরী 1700 1600
স্বর্ণ মসূরী নযা 1450 1080
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1360 1340
সম্বা মসূরী 1650 1360
সীও® 43 1820 1800
সোনা 2400 1660
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1350
সোনা মহসূরী 1800 1410
হংসা 1450 1450
বজরা 1275*
দেশী 1525 1250
বোল্ড 1310 1290
হাঈব্রীড 1550 1500
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1580 1480
দেশী সফেদ 1625 1350
পীলা 1550 1300
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1550 1400
স্থানীয 1550 1295
হাইব্রিড 1380 1320
হাইব্রিড£স্থানীয 1360 1320
সুজী
সোজী 2200 2050
ডাল
অড়হর 4425*
অরহর দাল তূর 19000 12900
উরত 4425*
Urid Gola G. Deer 4600 4425
উড়দ সাবুত 14000 4625
দেশী 12500 12000
স্থানীয 13500 6500
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 6500 6010
ঔসত সাবুত 5360 5220
গুলাবী 4900 3750
চনা খংডিত 5000 4900
দেশী সাবুত 5500 4400
মুগ 4650*
মধ্যম 7500 6150
স্থানীয 7100 6200
হরা সাবুত 6700 6200
মসুর
সাবুত 11000 7700
দেশী সাবুত 11000 10900
স্থানীয 7100 7050
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 10500 9600
Masoor Gola 7000 6800
Masur Dal 9800 7300
তিলহন
চীনে বাদাম 4030*
G20 4375 3455
ডীএমবী­7 5140 4600
বোল্ড 4150 1350
মূংগফলী কা বীজ 4105 3355
স্থানীয 4800 3400
জিঙ্গেলী
কালা 14450 4000
সফেদ 7240 5255
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 5850 5400
সুরজমুখী
স্থানীয 4390 3800
হাইব্রিড 3650 3550
সরষের তেল 3100*
লোহী কালী 4070 3900
সরসোং 4700 4000
সরসৌং কালী 4040 3970
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3530 3130
স্থানীয 3600 3600
সোযাবীন 3575 3400
হাঞ্জ সীড
এরংড 3605 3400
এরংড কা বীজ 3850 3400
ফল
অনার
অনার 8000 5000
আঙ্গুর
কালা 5800 5600
হরা 8000 5000
আনারস
অনন্নাস 3200 2200
আপেল
গোল্ডন 6000 4000
ডৈলীসিযস 8000 6000
সেব 5000 3000
কমলালেবু
মধ্যম 3800 3150
সংতরা 4000 4000
কলা
Karpura 150 130
নন্দ্রা বালে 2900 2200
পকা হুআ কেলা 3000 800
পূবন 3800 2000
পলযমথোড়ন 3000 1000
মধ্যম 780 510
রসাকথাঈ 3100 2800
রোবস্টা 2000 600
তরমূজ
তরবূজ 3000 2000
পেয়াবা
অমরূদ 2400 2000
মৌসম্বী
মৌসমবী 2800 2200
সফেদা
সপোতা 3000 3000
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
তেতুল
ইমলী 5500 2800
চপাথী 6300 5750
ফূল এ£সী 5900 4900
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 17000 16600
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 1500 1500
সূখী 5500 5000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 15205 13750
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9905 8500
পূর্ণ হরা 10750 5125
নারকেল
নারিযল 9500 3600
মধ্যম 6005 2600
মেথীবীজ 7250 5250
রসুন
লহসুন 22000 3000
লঙ্কা
লাল 8900 8500
হলুদ
ফিংগর 8500 4000
বল্ব 8500 6000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 11000 7000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
অমেরিকন 4187 3300
এচ®বী® অনজিন্ড 4405 3855
এচ­4 4100 4100
এম®সী®যূ 5 4600 3000
এমসীযূ 3800 3600
এল®আর®এ® 3800 3200
কপাস অনজিন্ড 4400 3696
দেশী 4500 3969
মূংগারী জিন্ড 4000 3600
সীও­2 অনজিন্ড 4100 3000
পাট 2700*
জূট 2800 2700
টী®ডী® 5 4800 3200
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 2400
অতরৈথস
অমরংথস 2800 2400
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 2800
আলু
লাল নৈনীতাল 1200 1000
আলূ 3200 500
জ্যোতি 1200 790
স্থানীয 2800 350
কুমড়ো
কদ্দূ 2600 800
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5500 2300
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 7000 3500
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 3200 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 10500 750
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 2800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7500 2400
গ্বার
গ্বার 3200 2800
গাজর
গাজর 5500 400
চজনা
ড্রমস্টীক 14000 8
চাঊ চাঊ
চাব চাব 400 400
চাল কুমড়ো
পেঠা 3200 1200
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 5200 2200
টপীওকা
টৈপিযোকা 1500 1100
টমাটো
টমাটর 6000 1750
দেশী 3800 1500
স্থানীয 3600 670
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5600 1300
ধনে
ধনিযা 1000 600
স্থানীয 9500 9300
পেয়াজ
ছোটা 6300 3800
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 2400 2280
নাসিক 4100 2500
প্যাজ 6300 355
বড়া 6100 2500
লাল 2600 2400
স্থানীয 2650 1500
ফুলকপি
ফূলগোভী 7000 300
বাঁধা কপি
গোভী 3600 800
বীট
বীটরূট 4600 3000
বেগুন
গোল 600 600
গোল£লম্বা 4100 300
বৈংগন 4800 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 4000 3000
মুলো
মূলী 1800 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 1000
মেথি
মেথী 1600 400
লাউ
বোটল গৌর্ড 5500 500
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 8500 5500
শসা
খীরা 3600 1500
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 700 600
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7000 1300