हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/6/2016
       

উল্লেখ করা  : 1488
(till 18:43 57)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2300 1800
গুড়
অচ্ছূ 4600 2700
অনকাপল্লী 3800 2800
উন্ডে 2506 2500
করীকটু 3500 2200
কালা 2000 2000
নং0 1 3850 3505
নং0 2 2865 2850
নং0 3 2820 1500
নিজামাবাদ 3955 2500
পঠারী 3300 3100
পীলা 3775 2800
মুড্ডে 4400 4200
লাল 4220 2940
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1800
চিনি
এম­30 3900 3800
চীনী 4200 3200
শক্কর 4000 3800
ডালডা
ডালডা 7500 6050
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 2000
যেম
যাম 2000 2000
রবার
আর®এস®এস®­4 13800 13200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11290 9000
পান
স্থানীয 12000 8000
সুপারী
কেম্পূগোটূ 16699 10200
কোলে 9299 6091
গোরাবালূ 15399 10079
চালী 21711 17099
চিপ্প্ূ 13509 11009
টটীবেট্টী 20519 17689
নঈ বৈরাযটী 23500 15000
পকা 23000 17019
ফৈক্ট্রী 10617 8009
বিলেগোটূ 15809 11929
বেট্টে 25629 15599
রাসী 25999 19559
সুপারী 20000 17000
সরাকূ 43669 25069
সিপ্পেগোট্টূ 10069 8200
সী®ক্যূ®সী®এ® 17500 7000
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1600 1420
147 উত্তম 1611 1600
147 ঔসত 2395 1550
কল্যাণ 2500 1575
চন্দৌসী 3500 3100
দড়া 1680 1500
দেশী 2600 1500
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1425 1375
ফর্মী 1900 1750
বংসী 1911 1911
মধ্যম 1900 1700
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মহারাষ্ট্র 2189 3050 1535
মিল ক্বালিটী 1735 1670
মিলবর 1650 1600
রাজস্থান টুকড়ী 2075 1640
লাল 4000 2000
লোক­1 1800 1750
লোকবান 2000 NR
লোকবান গুজরাত 2005 1640
শরবতী 2800 1650
স্থানীয 3100 1530
সুপর ফাইন 3000 1650
সফেদ 2800 1601
চাল
1009 কার 5400 1750
আঈ আর­8 2700 2100
এচ®বাঈ বী® 2400 1990
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কট্টাসাম্বর 2650 2400
চিবড়া 2600 1475
জযা 3500 2100
তৃতীয 2350 1975
ফাইন 6000 2150
বাসূমতী 6600 6400
বী®পী®টী® 4250 2100
মটা উসনা 3800 3500
মধ্যম 4400 2000
মসূরী 3250 2000
মোটা 4200 1900
মোটা আঈ ®আর®20 2150 2100
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2700 2500
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 4000 3000
সরবতী কচ্চা 3350 2480
সামান্য 2900 1700
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3500
সোনা 2500 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3300 1900
সোনা মহিন 3900 3800
জেব 1225*
দরা 1700 1615
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার পীলী 1857 1600
জ্বার সফেদ 3200 1100
জ্বার হাঈব্রীড 1329 1329
লাল 2500 1328
স্থানীয 980 950
সফেদ 1620 1580
হাঈব্রিড 1895 1500
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Fine 1512 1484
Common 1490 1450
Fine 1520 1475
Common 1415 1415
Fine 1400 1350
Common 1350 1300
Fine 1420 1200
Common 1410 1200
Fine 1680 1650
Common 1200 1110
1001 1850 1300
আঈ ® আর® 36 1500 1000
আঈ ® আর® 64 1450 1450
আঈ ®আর® 64 1556 1250
আঈ®আর®20 1400 1400
এ® পুন্নী 2050 1159
এএসটী 16 1700 935
এডীটী 36 1700 1250
এডীটী 37 2625 928
এডীটী 39 1450 1177
এডীটী 43 1700 1120
এমটীযূ­1001 1450 1400
এমটীযূ­1010 1600 1380
এমটীযূ­2077 1410 1410
কল্চর 1480 1410
টী®কে®এম®9 1373 1147
ধান 2400 1200
পপটলা 2500 2333
পৈডী মধ্যম 1800 1000
পৈডী মহীন 2060 1190
পৈডী মোটা 1752 1200
পোন্নী 2880 1460
পৌম্মানী 1333 1250
বাসুমতী 2050 1700
বী®পী®টী® 2500 1350
মসূরী 2100 1250
রতনা 1600 1550
রাইট পৌন্নী 2458 1692
রাজাহম্সা 1289 1289
রাসী 1800 1484
লাল 1500 1300
সুপর পোন্নী 1850 1393
স্বর্ণ মসূরী নযা 1460 1410
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1450 1300
সম্বা মসূরী 2309 1360
সীও® 43 1700 1600
সোনা 2100 1356
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1350
সোনা মহসূরী 2300 1069
হংসা 1456 1340
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1876 1306
বজরা 1275*
দেশী 1700 1400
বোল্ড 1730 1250
স্থানীয 1782 1625
হাঈব্রীড 1906 900
ভুট্টা 1325*
এচ®বাঈ®বী® 1160 1140
এচ®বাঈ®বী® সফেদ 1325 1325
দেশী লাল 2351 1400
দেশী সফেদ 1900 1600
পীলা 2091 1250
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 2496 1450
মধ্যম 1500 1325
স্থানীয 1900 1100
হাইব্রিড 1570 1325
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1800 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 2000 1200
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1800
স্থানীয 1850 1365
সুজী
সোজী 6000 2270
ডাল
অড়হর 4425*
777 New Vasad Imp 9079 6633
Local 9100 5889
Desi(Whole) 8414 8214
Local 9342 6141
Desi(Whole) 9000 8900
Medium 12000 11200
অরহর 14800 5000
অরহর দাল তূর 15000 4455
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6200 5026
উরত 4425*
Fine 13000 12000
উড়দ সাবুত 19300 5000
উড়দ কী দাল 18000 11600
এফ®ক্যূ® বর্মা 19000 14000
দেশী 12000 9500
রাজকোট টী­9 12600 12600
স্থানীয 12000 8350
হাঈব্রীড 5400 5330
কলথী
কুলথী সাবূত 7375 2351
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 8200 8000
Bold 6900 6700
Bengal Gram Dal 8000 6300
ঔসত সাবুত 12000 2700
ক৉টা 7235 6800
কাবুল ছোটা 9300 5405
গুলাবী 6300 4750
জ্বারী£স্থানীয 7600 4800
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 7300 5650
দেশী সাবুত 8510 3425
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7200 6800
বিণ্স
সেম সাবুত 6000 250
মুগ 4650*
বোল্ড 8500 8300
মূংগ দাল­1 11000 9000
মধ্যম 5600 5550
স্থানীয 6800 4500
স্থানীয সাবুত 5700 5600
হরা সাবুত 10400 2067
মূগ দাল
মূংগ দাল 9800 7600
মটরগুটি
হরা মটর 4500 2900
মসুর ডাল
Masur Dal 10600 7000
Kala Masoor New 5625 3325
Masur Dal 12000 7400
Masoor Gola 7400 5600
Masur Dal 10500 6800
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8300 5295
তিলহন
অতসী
অলসী 4700 3950
কুসুম 3300*
কুসুম 3465 2600
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 7455 7100
কোপরা 11000 4000
চীনে বাদাম 4030*
G20 6425 4130
কে­134 6000 4000
গুংগরী কোশযুক্ত 5220 1500
গেজে 6219 2661
জেএল­24 6000 4000
টীএমবী­2 6103 2869
ডীএমবী­7 4590 4000
নট্টে 6099 3109
বড়া কোশ যুক্ত 5855 2989
বল্লী£হব্বূ 4460 3503
বোল্ড 6355 4000
মূংগফলী কা বীজ 6290 4755
স্থানীয 5909 2100
তিল 4700*
কালা 13625 4200
তিল 7670 6355
লাল 7715 5700
সফেদ 7110 4285
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11300 8700
নীমের বীজ
নীম বীজ 2943 1600
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 4725
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 6605 5416
সুরজমুখী
স্থানীয 4400 3098
সূর্যমুখী 3700 3010
হাইব্রিড 3750 3750
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 3800
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4560 4000
রাঈ যূ®পী® 4250 4150
লাহা সরসীব 4100 4000
লোহী কালী 4250 3500
সরসোং 4500 3750
সরসৌং কালী 4950 3350
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 4100 2761
সোযাবীন 3700 2700
হাঞ্জ সীড
এরংড 3170 2875
এরংড কা বীজ 3265 1205
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 7000
ছাগল
বকরী 7400 1300
ছাগলী
বকরী 7080 1200
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1400
বড়ী ভেড় 6000 4900
মধ্যম ভেড় 4500 1700
মোষ
ভৈংস 50000 18000
ষাঁড়
বৈল 25000 11000
ফল
অনার
অনার 8000 1250
আঙ্গুর
কালা 9300 1250
সফেদ 2200 1500
হরা 7100 5400
আনারস
অনন্নাস 6200 400
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 9400 9200
ডৈলীসিযস 7920 3000
র৉যল ডেলীসিযস 7260 7200
শিমলা 24000 7700
সেব 16000 2187
আম
Keshar 8000 1500
তোতাপরী 6000 400
দশহরী 4000 946
নীলম 3000 600
লংগড়া 4000 3450
সফেদা 3000 2000
হাপস অলফাসো 6250 1400
কমলালেবু
মধ্যম 3850 3450
সংতরা 4500 1750
কলা
এলক্কী বালে 6200 1000
খাংদেশ 1720 200
নন্দ্রা বালে 8200 3500
নৌটী বালে 2800 800
পকা হুআ কেলা 6200 40
পচ্ছা বালে 2400 600
পূবন 7000 3000
পলযমথোড়ন 4000 1200
মধ্যম 2600 1050
রসাকথাঈ 6500 5800
রোবস্টা 3500 1000
লাল কেলা 6000 3500
কাঁঠাল
কঠহল 3200 400
খরবূজা
খরবূজা 1800 800
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2500 250
পেপে
পপীতা 4100 640
পেয়াবা
অমরূদ 5400 4600
মৌসম্বী
মৌসমবী 6000 500
সফেদা
সপোতা 4000 1000
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 450 320
Casuarina 4600 4600
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 510 375
তেতুল
ইমলী 11200 2000
চপাথী 5150 4850
নন এ£সী পতলী 12100 12000
নন এ£সী ফূল 6500 6200
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1800 1600
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 6000 4000
বড়া£মোটা 3000 1000
সূখী 12500 9333
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 65500 64500
গরব্লেড 68500 67500
মালাবার 59669 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18310 5000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 13600 5000
নারকেল
Grade-I 6000 6000
Grade-III 5000 4000
Grade-I 9253 9253
Grade-III 10000 6500
Grade-I 16000 4500
Grade-III 9100 9100
Grade-I 5000 4500
নারিযল 6000 600
বড়া 15000 1100
মধ্যম 9000 600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 4250 3100
রসুন
দেশী 8000 1500
লহসুন 12400 4300
লঙ্কা
লাল 15000 6500
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 12459 2869
গুন্টূর 14000 10500
ডব্বী 15800 3069
তৃতীয কিস্ম 7000 4200
তালূ 5500 4000
দ্বিতীয কিস্ম 15800 4000
প্রথম কিস্ম 12800 8500
মন্কটটূ 15500 13500
লাল 10000 8000
হলুদ
ফিংগর 10409 4850
বল্ব 9208 2475
রাজাপুরী 13500 11000
সূখী 13000 12000
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 80000 75000
স্থানীয কচ্চা 11200 7500
কিশমিশ
কিশমিশ 18500 14500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
170­সীও2 অনজিন্ড 4300 4100
এচ®বী® অনজিন্ড 5680 4230
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 4600 4400
এফ­1054 5925 5160
এম®সী®যূ 5 5000 3600
এমসীযূ 4600 4300
এমসীযূ­7 5629 5049
এল®আর®এ® 4200 3700
এলএচ­1556 6189 5695
এলডী­327 3400 3400
কপাস অডোনী 6110 4000
কপাস অনজিন্ড 5625 3565
জী®সী®এচ® 5500 4009
দেশী 4100 3900
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5750 4060
পাট 3200*
টী®ডী® 5 5700 4000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4500 400
অতরৈথস
অমরংথস 3200 1200
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 6000 3600
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3400 3000
আলু
লাল নৈনীতাল 1800 1200
আলূ 4000 700
এফ®এ®ক্যূ® 1280 1025
চিপ্স 2200 1500
জ্যোতি 2200 1480
জালংধর 900 800
দেশী 1690 500
বড়া 3500 2600
লাল 2200 1210
স্থানীয 2400 800
কুমড়ো
কদ্দূ 3000 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5600 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 700
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6400 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 10000 600
কালা তোরী
কালী তোরী 3500 300
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 8000 1000
গ্বার
গ্বার 3500 2500
গাজর
গাজর 5400 400
চজনা
ড্রমস্টীক 7200 1000
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4000 3000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4400 700
টপীওকা
টৈপিযোকা 2500 588
টমাটো
টমাটর 6000 600
দেশী 5000 1575
স্থানীয 7000 500
হাইব্রিড 4500 2600
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1600 1000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5600 200
ধনে
ধনিযা 8000 800
নূল খোল
নূল খোল 3600 3000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3000 2500
পেয়াজ
ছোটা 6000 3000
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1040 680
দ্বিতীয কিস্ম 800 400
নাসিক 1400 700
পূনা 1250 300
প্যাজ 4800 100
প্রথম কিস্ম 1200 800
বংগলৌর ­ ছোটা 400 100
বড়া 3000 1100
মধ্যম 2000 1700
লাল 3400 100
স্থানীয 1400 300
সফেদ 900 300
হাইব্রিড 1000 300
ফুলকপি
ফূলগোভী 7700 1000
স্থানীয 2000 650
বাঁধা কপি
গোভী 5300 500
বীট
বীটরূট 5000 400
বেগুন
গোল 2550 1000
গোল£লম্বা 2700 815
বৈংগন 4400 600
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 4000
মুলো
মূলী 2500 250
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2000 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1700 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 5800 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 600
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7500 1800
শসা
খীরা 4500 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3000 1500
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8500 1500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 4000 2600
সিম
মটর 4000 2000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2800 2400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 5500 5000