हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
25/5/2015
       

উল্লেখ করা  : 1275
(till 22:55 40)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1600 1100
গুড়
অচ্ছূ 2850 2200
উন্ডে 3100 2700
করীকটু 2400 2100
কালা 3220 2000
দিসারা 2500 2300
নং0 1 3310 3000
নং0 2 2995 2850
নং0 3 2849 2000
নিজামাবাদ 2900 2100
পঠারী 2760 2720
পীলা 3290 2400
মুড্ডে 4400 2300
লাল 4100 2300
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1900
চিনি
চীনী 3260 2830
শক্কর 2869 2756
ডালডা
ডালডা 7600 6090
নারকেল
নারিযল 20000 2000
বড়া 14200 12270
মধ্যম 11850 9000
শ্রেংণী­1 20000 6000
শ্রেণী­2 13000 5000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1800
যেম
যাম 2800 2600
রবার
আর®এস®এস®­4 12300 11200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11000 5575
পান
স্থানীয 5400 4400
সুপারী
এপী 33069 32619
কচ্চা 1500 1200
কেম্পূগোটূ 22699 16019
কোলে 15000 9500
গোরাবালূ 22069 11750
চালী 26811 17609
চিপ্প্ূ 19019 14500
টটীবেট্টী 26219 21799
নঈ বৈরাযটী 25000 12000
পকা 24500 15000
ফৈক্ট্রী 13100 5019
বিলেগোটূ 19366 13769
বেট্টে 26999 20130
রাসী 32550 18199
সুপারী 25000 20000
সরাকূ 62510 42809
সিপ্পেগোট্টূ 10889 4051
সী®ক্যূ®সী®এ® 18309 6786
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1500 1350
147 ঔসত 1700 1450
1482 1494 1425
এচ®ডী® 1400 1380
কল্যাণ 2855 1450
চন্দৌসী 3600 3000
জ্বারী 1416 1126
দড়া 1560 450
দেশী 1340 1320
বংসী 2800 1650
মধ্যম 3100 1800
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2000 1450
মিল ক্বালিটী 1510 1450
মিলবর 1450 1450
রাজস্থান টুকড়ী 3150 1260
লাল 2400 1205
লোক­1 2300 1320
লোকবান 2235 1185
লোকবান এম®পী® নং0 1 1400 1296
শরবতী 4000 1850
স্থানীয 2800 1450
সুপর ফাইন 2800 2500
সফেদ 2100 1313
সেচর নং0 1 2430 1235
সোনা 2200 1650
চাল
1009 কার 3800 2565
অলূর সন্না 2600 2200
আঈ আর­8 3200 2000
কট্টাসাম্বর 2550 2300
চিবড়া 2400 1158
জযা 3500 2500
তৃতীয 2265 1740
পরিমল নযা 2800 2600
ফাইন 4450 1880
বাসমতী দাবত 6000 3400
বাসমতীবার কচ্চা£পুরানা 10400 10000
বী®পী®টী® 4000 3000
মটা উসনা 3200 3000
মধ্যম 4400 1850
মসূরী 2900 2350
মোটা 8000 1600
মোটা আঈ ®আর®20 1735 1715
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 3000 2550
সুপর ফাইন 14000 3300
সরবতী কচ্চা 3000 2550
সামান্য 3300 1800
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4300 3000
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 2000
সোনা মহিন 1700 1600
জেব 1150*
দরা 1550 1100
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার পীলী 2541 2200
জ্বার সফেদ 3605 851
জ্বার হাঈব্রীড 3056 856
লাল 1050 900
সফেদ 2336 1400
হাঈব্রিড 1401 1050
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Fine 1040 1012
Common 1365 1050
Fine 1410 1410
1001 1650 1200
আঈ ® আর® 36 1370 700
আঈ ® আর® 64 1400 1320
আঈ ®আর® 64 1813 1021
ঈরা মেল্লূ 1199 1199
এ® পুন্নী 1800 1100
এএসটী 16 1600 1056
এডীটী 36 1700 1200
এডীটী 37 1550 1025
এডীটী 38 1430 1430
এডীটী 39 1430 1240
এডীটী 43 1800 1240
এমটীযূ­1001 1410 1137
এমটীযূ­1010 1500 1210
এমটীযূ­2077 1410 1360
কল্চর 1480 1300
টী®কে®এম®9 1408 1105
ধান 1760 1000
নং0 2716 1490 1400
পপটলা 1700 1666
পৈডী ডপ্পা 1418 925
পৈডী মধ্যম 1510 1150
পৈডী মহীন 1800 970
পৈডী মোটা 1410 960
পোন্নী 2453 1500
পৌম্মানী 1400 1200
বাসুমতী 2040 1200
বিজযা মসূরী 1400 1400
বী®পী®টী® 2400 1200
মসূরী 1700 1360
রতনা 1095 1075
রাইট পৌন্নী 2105 1253
লাল 1600 1400
সুপর পোন্নী 1700 1029
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1080
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1360 1042
সম্বা মসূরী 1550 1160
সিন্না পোন্নী 1360 1200
সীও® 43 1700 1250
সোনা 1700 1290
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1600 1131
হংসা 1380 1170
নবানে
নবানে হাইব্রিড 4541 1051
বজরা 1250*
দেশী 1475 855
বোল্ড 1350 1075
স্থানীয 1415 950
হাঈব্রীড 4686 1080
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1530 1150
দেশী সফেদ 1320 1200
পীলা 1630 1155
ফাইন 1450 1310
ব্হাইট সফেদ 1631 1180
মধ্যম 1500 1310
স্থানীয 3338 500
হাইব্রিড 1450 1120
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1300 1000
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1274 1161
হাইব্রিড£স্থানীয 1400 751
রাগী 1550*
ফাইন 2200 1800
স্থানীয 1840 1242
হাইব্রিড 1185 1151
সুজী
সোজী 2300 2040
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2800 2700
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 9000 8000
777 New Vasad Imp 7136 6951
অরহর 7551 4340
অরহর দাল তূর 9000 7500
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6000 2460
আবরে
঑বরে দাল 5500 3800
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 14000 8400
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 9000 4800
উড়দ কী দাল 7350 7235
দেশী 8380 4800
স্থানীয 8350 5400
কলথী
কুলথী সাবূত 4265 1972
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 5000 4710
ঔসত সাবুত 6000 2709
কাবুল ছোটা 5900 4900
গুলাবী 4800 3150
চনা খংডিত 3900 3700
জ্বারী£স্থানীয 6400 3266
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5000 4680
দেশী সাবুত 4930 3030
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7000 6500
তূর দাল
তূর দাল 12000 8000
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 5500 4600
বিণ্স
সেম সাবুত 10000 1100
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 11000 9200
মধ্যম 7180 3009
স্থানীয 8500 5329
স্থানীয সাবুত 8020 7550
হরা সাবুত 11000 1058
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 8500
মটরগুটি
সফেদ ফৌজী 3000 2900
হরা মটর 3300 3000
মসুর
সাবুত 7400 7300
দেশী সাবুত 7200 3255
স্থানীয 7400 1234
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 9900 7000
Kala Masoor New 5300 5100
Masur Dal 9500 8200
Masoor Gola 6630 5300
Masur Dal 8100 7220
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 5400 3511
তিলহন
অতসী
অলসী 8490 3700
কুসুম 3050*
কুসুম 2850 2251
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 13501 4900
চীনে বাদাম 4000*
G20 4720 3250
গুংগরী কোশযুক্ত 5550 5550
গেজে 5939 2000
জেএল­24 4850 4650
টীএমবী­2 5820 2250
ডীএমবী­7 5400 4000
নট্টে 5859 2650
বড়া কোশ যুক্ত 5756 2511
বল্লী£হব্বূ 4149 3192
বোল্উ করনেল 5455 3750
বোল্ড 5515 1242
মূংগফলী কা বীজ 5730 1400
স্থানীয 7189 3300
হাঈব্রীড 5089 3549
জিঙ্গেলী
Red 6790 5119
কালা 8280 4400
সফেদ 8749 7039
তিল 4600*
কালা 14275 6000
তিল 11725 7500
লাল 10950 10625
সফেদ 12000 5000
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 600 600
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11950 11800
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 4870
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5625 4375
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7485 7455
সুরজমুখী
স্থানীয 4300 2820
সূর্যমুখী 3700 3000
হাইব্রিড 4000 3392
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 3850 3051
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 3825 3005
লাহা সরসীব 3875 3825
লোহী কালী 4152 3350
সরসোং 4365 2500
সরসৌং কালী 4500 3100
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3850 2400
স্থানীয 3400 3200
সোযাবীন 3815 3286
হপ্পি সীড
হাংজ সীড 2061 2030
হাঞ্জ সীড
এরংড 3970 3410
এরংড কা বীজ 4005 3125
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 25000
ছাগল
বকরী 10000 3500
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 9000 3000
মোষ
ভৈংস 60000 7000
ভৈংসা 19000 18500
ষাঁড়
বৈল 28250 18500
ফল
অনার
অনার 23000 60
আঙ্গুর
কালা 6000 1000
সফেদ 3000 2000
হরা 11000 3000
আনারস
অনন্নাস 4000 250
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 7300 5190
ডৈলীসিযস 7680 5500
শিমলা 10000 7500
সেব 16000 500
আম
Keshar 4900 1500
তোতাপরী 11000 950
দশহরী 3200 2400
বাদামী 5000 2500
রসপুরী 5000 2500
সফেদা 4200 2000
হাপস অলফাসো 15000 2800
কমলালেবু
মধ্যম 2100 1900
সংতরা 4900 200
কলা
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 2800 800
খাংদেশ 300 200
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 5000 1000
নৌটী বালে 1300 800
পকা হুআ কেলা 6500 1100
পচ্ছা বালে 2000 600
পূবন 3500 600
পলযমথোড়ন 2600 900
মধ্যম 2480 400
রসা বালে 1800 1000
রসাকথাঈ 2500 2200
রোবস্টা 2000 600
লাল কেলা 4000 2500
কাঁঠাল
কঠহল 2040 1000
খরবূজা
খরবূজা 1500 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 5000
তরমূজ
তরবূজ 5000 300
পেপে
পপীতা 2440 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 28500 2000
সফেদা
সপোতা 2000 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 510 490
তেতুল
ইমলী 8000 2320
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 6000
নন এ£সী পতলী 6500 3800
নন এ£সী ফূল 4600 2500
বীজযুক্ত দ্বিতীয কিস্ম 2200 2000
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2000 1000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 3000 1000
রীঠা
মধ্যম 6800 4800
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4500 4000
সূখী 27500 5600
হাঈব্রীড 5200 4800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 58500 57500
গরব্লেড 61500 60500
মালাবার 57500 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18625 11250
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14500 7500
নারকেল
নারিযল 9500 135
বড়া 2000 1600
মধ্যম 4400 850
মেথির বীজ
মেথীবীজ 10800 4900
রসুন
ওসত 7000 5000
দেশী 6230 600
লহসুন 7500 1005
লঙ্কা
লাল 10000 3000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10800 2369
গুন্টূর 10000 1069
তৃতীয কিস্ম 3000 2000
তালূ 4800 3000
দ্বিতীয কিস্ম 6000 5000
প্রথম কিস্ম 900 500
ব্যাদগী 16500 12500
স্থানীয 7650 4050
হলুদ
ফিংগর 7856 4000
বল্ব 8000 5900
রাজাপুরী 10550 7000
সূখী 11500 10500
হল্দী 7550 6500
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 50500 50000
স্থানীয কচ্চা 10000 1360
কিশমিশ
কিশমিশ 27000 25000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বী® অনজিন্ড 4675 3105
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 3999 3900
এন­44 3800 3600
এফ­1054 4565 4400
এম®সী®যূ 5 4555 3000
এমসীযূ 3500 3200
এল®আর®এ® 3800 3750
এলএচ­1556 4536 3205
কপাস অডোনী 4670 3333
কপাস অনজিন্ড 4900 3000
কপাস জিন্ড 4050 4050
জযধর 3651 3651
জী®সী®এচ® 4832 700
দেশী 4300 3800
বরালক্ষ্মী জিন্ড 4864 3210
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4730 3500
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3700 2700
লিণ্ট
জযধর 6383 6383
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 300
অতরৈথস
অমরংথস 3500 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 300
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5400 2300
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3400 2800
আলু
লাল নৈনীতাল 1000 800
আলূ 3200 160
এফ®এ®ক্যূ® 610 350
চিপ্স 1800 1200
জ্যোতি 1400 200
জালংধর 300 300
দেশী 800 200
লাল 700 200
স্থানীয 1500 200
কুমড়ো
কদ্দূ 4500 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 600
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10000 650
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5500 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 8500 200
কালা তোরী
কালী তোরী 3200 600
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 9500 1000
গ্বার
গ্বার 4800 1100
গাজর
গাজর 5200 250
পুসাকেসর 2460 2400
চজনা
ড্রমস্টীক 9600 400
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3000 2400
চাঊ চাঊ
চাব চাব 2500 1000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 200
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 1600 800
টমাটো
টমাটর 7000 280
দেশী 4400 600
স্থানীয 4000 300
হাইব্রিড 4500 500
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 800 400
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4200 400
ধনে
ধনিযা 3500 500
স্থানীয 13500 6900
নূল খোল
নূল খোল 3200 1400
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 1000
পেয়াজ
ছোটা 4300 3000
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1700 1280
তেলগী 1100 250
দ্বিতীয কিস্ম 900 500
নাসিক 1800 900
পূনা 2000 400
প্যাজ 4250 325
প্রথম কিস্ম 2400 1000
পূসা­লাল 1800 700
বংগলৌর ­ ছোটা 800 400
বড়া 3200 1850
বীলরী লাল 2100 1900
মধ্যম 1650 1550
লাল 2150 100
স্থানীয 2000 400
সফেদ 1950 500
ফুলকপি
ফূলগোভী 6500 200
স্থানীয 3600 800
বাঁধা কপি
গোভী 7000 200
বীট
বীটরূট 4500 300
বেগুন
গোল 1320 500
গোল£লম্বা 2800 400
বৈংগন 7000 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 2000
মুলো
মূলী 2200 133
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1200 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 950 200
মেথি
মেথী 2300 2000
লাউ
বোটল গৌর্ড 2000 150
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1100 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 900
শসা
খীরা 3000 150
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 4000 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2200
সিম
মটর 5200 3000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2400 1400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 5000 4500