हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/1/2015
       

উল্লেখ করা  : 884
(till 17:36 05)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1800 1600
গুড়
কালা 3200 3130
দিসারা 2950 2860
পঠারী 2690 2400
পীলা 3115 1902
লাল 3200 2500
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2700 1650
চিনি
চীনী 3800 3140
ডালডা
ডালডা 6800 5760
নারকেল
নারিযল 19000 8000
শ্রেংণী­1 23000 8000
শ্রেণী­2 15000 5000
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 1700
রবার
আর®এস®এস®­4 12100 11700
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 7955 6905
পান
স্থানীয 15000 4400
সুপারী
কচ্চা 1700 1540
কেম্পূগোটূ 24299 9809
গোরাবালূ 22159 10000
চালী 26612 20656
চিপ্প্ূ 19269 13500
টটীবেট্টী 33445 27469
নঈ বৈরাযটী 22500 12500
পকা 23709 20509
পাইলোন 2667 2000
ফৈক্ট্রী 12729 5019
বিলেগোটূ 20989 9099
বেট্টে 36999 26599
রাসী 36000 28000
সুপারী 25000 18000
সরাকূ 55769 37419
সিপ্পেগোট্টূ 11369 10500
সী®ক্যূ®সী®এ® 18569 5024
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 1650 1550
147 ঔসত 1735 1350
1482 1800 1700
এচ®ডী® 2225 1219
কল্যাণ 1970 1355
দড়া 1820 1350
দেশী 2500 1470
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1850 1555
বংসী 2800 1650
মধ্যম 1420 1200
মধ্যম ফাইন 1700 1450
মিলবর 1525 1500
রাজস্থান টুকড়ী 1800 1455
লাল 2500 1700
লোক­1 1890 1355
লোকবান 1840 1275
স্থানীয 3100 1535
সফেদ 1900 1800
সোনা 2200 1450
চাল
আঈ আর­8 3000 2250
উসনা চাবল 2200 2030
কচ্চা বাসমতী 3580 2400
কট্টাসাম্বর 2730 2250
চিবড়া 2600 1200
জযা 3400 3000
তৃতীয 2360 1700
ফাইন 4400 2100
ফাইন বাসমতী 2650 2300
বাসমতীবার কচ্চা£পুরানা 12500 12000
মটা উসনা 3200 2700
মধ্যম 4400 1600
মসূরী 2800 1250
মোটা 4300 1650
মোটা কোর্স উসনা 2100 2000
রতনাচুড়ী 7185­749 2950 2500
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 3600 3500
সরবতী কচ্চা 2960 2100
সামান্য 3300 1600
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5700 3200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2500 2300
জেব 1100*
দরা 1830 1380
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3600 1200
জ্বার হাঈব্রীড 3104 1014
সফেদ 3000 2750
হাঈব্রিড 1950 1275
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1360 1360
Fine 1400 1400
Common 1380 1350
Fine 1356 1336
Sugandha 1550 1450
SuperFine(Basmati) 2550 2450
1121 2680 1800
Fine 1830 1326
Common 1400 1400
1121 2700 2600
Common 1450 1360
Fine 1290 1270
Common 1248 1130
1001 1400 1200
আঈ ® আর® 36 1450 1160
আঈ ®আর® 64 1500 1300
আঈ®আর®20 1203 1189
এ® পুন্নী 2100 1680
এএসটী 16 1415 1340
এডীটী 36 1825 1160
এডীটী 37 1560 1056
এডীটী 38 1390 1150
এডীটী 39 1637 1012
এডীটী 43 1800 1180
কল্চর 1325 1300
ধান 1720 1000
পপটলা 1541 1361
পৈডী জ্যোতি 1733 1360
পৈডী মধ্যম 1610 1000
পৈডী মহীন 2000 1133
পৈডী মোটা 1385 NR
পোন্নী 2400 1448
পৌম্মানী 1385 1135
বাসুমতী 2670 1907
বী®পী®টী® 2000 1063
মসূরী 1600 1360
রাইট পৌন্নী 1914 1485
রাজাহম্সা 1509 1111
লাল 1750 1600
সুপর পোন্নী 2400 1500
স্বর্ণ মসূরী নযা 1360 1090
সীও® 43 1700 1600
সোনা 1620 1600
সোনা মহসূরী 2202 1219
নবানে
নবানে হাইব্রিড 3251 1067
বজরা 1250*
দেশী 1450 1075
বোল্ড 1260 900
স্থানীয 1415 1030
হাঈব্রীড 3109 1002
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1490 1076
দেশী সফেদ 1400 1295
পীলা 1700 1000
ব্হাইট সফেদ 1600 1250
স্থানীয 1540 850
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 5000 4800
হাইব্রিড 1400 1090
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1350 1250
হাইব্রিড£স্থানীয 1410 800
রাগী 1550*
ফাইন 2300 1500
স্থানীয 1800 1200
সুজী
সোজী 2300 2080
সাজেঃ
সজ্জে 1080 1080
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2350 2100
ডাল
অড়হর 4350*
777 New Vasad Imp 5531 2416
777 New Ind 4848 4848
777 New Vasad Imp 5526 4611
Medium 6600 6200
অরহর 7030 2039
অরহর দাল তূর 8400 3639
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4428 3000
আবরে
঑বরে দাল 6000 2700
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9200 6800
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 6075 NR
দেশী 5370 5200
স্থানীয 7500 4400
হাঈব্রীড 5190 4730
কলথী
কুলথী সাবূত 3500 1900
ছোটা 3390 3300
ছোলা 3100*
Medium 3700 3600
Bengal Gram Dal 5000 4830
ঔসত সাবুত 4200 2400
ছোটা খংডিত 3300 3150
জ্বারী£স্থানীয 3725 3271
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3750 3200
দেশী সাবুত 3800 2750
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7500 6500
তূর দাল
তূর দাল 9000 4385
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4800 3800
বিণ্স
সেম সাবুত 5900 500
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10600 8700
হরা সাবুত 9200 NR
হাঈব্রীড 8770 5050
মূগ দাল
মূংগ দাল 11500 8800
মটরগুটি
হরা মটর 4300 1350
মসুর
সাবুত 2850 2381
দেশী সাবুত 4200 2200
স্থানীয 2922 2383
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 9400 6900
Masoor Gola 5300 5215
Masur Dal 8000 6920
Masoor Gola 5350 4200
Masur Dal 9600 6210
তিলহন
অতসী
অলসী 5000 3710
কুসুম 3000*
কুসুম 2515 2450
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 15626 4900
চীনে বাদাম 4000*
G20 5000 3750
গুংগরী কোশযুক্ত 4579 2489
গেজে 4762 3829
নট্টে 4619 1521
বড়া কোশ যুক্ত 4889 2651
বল্লী£হব্বূ 2639 2639
বোল্ড 4875 3225
স্থানীয 4250 4125
হাঈব্রীড 2909 2909
জিঙ্গেলী
কালা 15360 7000
তিল 10105 7705
লাল 11820 5650
সফেদ 10455 NR
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 2825 2431
নারকেল তেল
কোপরা তেল 15000 13300
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 4125
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4855 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 3980 2530
সূর্যমুখী 3200 2761
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 4900 3100
লোহী কালী 3750 3180
সরসোং 6500 3000
সরসৌং কালী 4400 3150
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3540 2600
সোযাবীন 3300 2850
হাঞ্জ সীড
এরংড 3950 3500
এরংড কা বীজ 4065 NR
ফল
অনার
অনার 10000 4950
আঙ্গুর
কালা 11000 1000
সফেদ 5100 3000
হরা 7000 2500
আনারস
অনন্নাস 4000 700
আপেল
কংডীশন 5200 5100
কশ্মীর£শিমলা­2 5150 4000
ডৈলীসিযস 7000 1300
মহারাজী 2700 1000
র৉যল ডেলীসিযস 4540 4470
শিমলা 6000 4000
সেব 11000 3800
কমলালেবু
দার্জিলিংগ 6800 800
সংতরা 4000 1800
কলা
এলক্কী বালে 3500 1000
খাংদেশ 1315 486
নন্দ্রা বালে 4500 1000
পকা হুআ কেলা 4400 1400
পচ্ছা বালে 1900 600
পূবন 5000 1800
পলযমথোড়ন 3500 1000
মধ্যম 4100 1780
রসাকথাঈ 4500 4200
রোবস্টা 2200 800
লাল কেলা 3800 3600
খরবূজা
খরবূজা 1200 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 2800
তরমূজ
তরবূজ 2000 500
পেপে
পপীতা 3000 400
পেয়াবা
অমরূদ 5000 950
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1500 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 4500 1605
সফেদা
সপোতা 3500 1000
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 9500 2753
চপাথী 7300 3250
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1800 1550
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3300 2800
সূখী 27500 26500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 60500 59500
গরব্লেড 63500 62500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16505 11400
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9125 NR
নারকেল
নারিযল 3650 850
বড়া 2000 1600
মধ্যম 4600 2000
মেথির বীজ
মেথীবীজ 6250 4500
রসুন
ওসত 4900 3200
লহসুন 6200 2200
লঙ্কা
লাল 11000 3000
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 9500 8000
ব্যাদগী 18000 8500
মন্কটটূ 8500 7000
স্থানীয 7500 4500
হলুদ
ফিংগর 7911 6723
বল্ব 7509 6523
সূখী 9500 8500
স্থানীয 7500 7500
হল্দী 4900 4900
হল্দী স্টিক 11500 9000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 9400 5500
কিশমিশ
কিশমিশ 35000 26000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
Bunny 4050 4050
অমেরিকন 4145 3420
আর­51 জিন্ড 3710 3500
এচ­4 4050 3750
এফ­1054 3900 3000
এম®সী®যূ 5 4800 3749
এমসীযূ 3500 3000
এল®আর®এ® 4050 3000
কপাস অনজিন্ড 4050 3500
জী®সী®এচ® 3969 1469
দেশী 4605 3285
বরালক্ষ্মী জিন্ড 4707 3919
শংকর 431 মিমী ফাইন 4100 3625
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4075 3000
পাট 2400*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3250 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 10000 2500
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 2000 400
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3600 2000
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2600 2000
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 3600 342
এফ®এ®ক্যূ® 1600 410
চন্দ্রমুখী 550 400
চিপ্স 2000 1600
জ্যোতি 1500 500
জালংধর 725 500
দেশী 1000 400
লাল 800 600
স্থানীয 3000 450
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 680
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5625 700
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8500 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 8900 1200
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 2200
গ্বার
গ্বার 4165 3000
গাজর
গাজর 5000 400
চজনা
ড্রমস্টীক 24000 1600
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3000 2000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3000 500
টপীওকা
টৈপিযোকা 2000 1000
টমাটো
টমাটর 3000 200
দেশী 1750 400
স্থানীয 2500 700
হাইব্রিড 2100 800
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2000 1000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 8000 1000
ধনে
ধনিযা 3510 500
নূল খোল
নূল খোল 2200 300
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 2200 1000
পেয়াজ
ছোটা 4000 2700
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 2350 1550
তেলগী 1300 300
নাসিক 2200 1000
পূনা 2000 400
প্যাজ 4000 450
পূসা­লাল 1600 500
বংগলৌর ­ ছোটা 1200 500
বড়া 4600 1800
মধ্যম 1600 1500
লাল 1750 905
স্থানীয 1500 300
সফেদ 1700 600
ফুলকপি
ফূলগোভী 5200 200
স্থানীয 2000 500
বাঁধা কপি
গোভী 4000 200
বীট
বীটরূট 4000 800
বেগুন
গোল 1500 50
গোল£লম্বা 2500 500
বৈংগন 4200 250
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 3500 400
মুলো
মূলী 1800 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 3000 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1750 150
মেথি
মেথী 3220 200
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 200
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6200 1600
শসা
খীরা 3000 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2500 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 10000 1000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2000 1700
সিম
মটর 1650 1000
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1500 750
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1700 600
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3000 1500