हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/11/2014
       

উল্লেখ করা  : 1142
(till 23:30 12)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2000 1400
গুড়
কালা 3200 3100
দিসারা 3100 2200
পঠারী 2850 2050
পীলা 3080 2150
লাল 3400 2200
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1650
চিনি
চীনী 3800 3175
মহিন 3560 3010
ডালডা
ডালডা 6600 6420
নারকেল
নারিযল 20000 3400
শ্রেণী­2 10000 7000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2300 1700
যেম
যাম 2000 1600
রবার
আর®এস®এস®­4 11600 11200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 10360 6875
সুপারী
কচ্চা 1800 1400
পাইলোন 2000 1800
সুপারী 26000 22000
সিপ্পেগোট্টূ 7000 5000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 1760 1500
147 ঔসত 1750 1300
1482 1800 1600
কল্যাণ 1780 1500
চন্দৌসী 3000 2900
দড়া 1745 1250
দেশী 2400 1425
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1720 1210
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1650 1550
ফর্মী 1650 1550
বংসী 2800 1650
মিলবর 1475 1450
মৌটা 1495 1455
রাজস্থান টুকড়ী 1855 1575
লাল 2550 1850
লোক­1 2300 1361
লোকবান 2025 1200
লোকবান গুজরাত 1690 1425
স্থানীয 2600 1400
সফেদ 2000 1304
সেচর নং0 1 1925 1495
সোনা 2200 1650
চাল
আঈ আর­8 2900 2300
উসনা চাবল 2100 1900
এচ®বাঈ বী® 2220 2190
কচ্চা বাসমতী 3500 2550
চিবড়া 2700 1750
জযা 3600 1250
তৃতীয 2350 1860
পৌন্নী 3050 2950
ফাইন 4800 2200
বাসূমতী 9500 9300
বাসমতী পৈডী 4300 2200
বাসমতীবার কচ্চা£পুরানা 13000 12800
বী®পী®টী® 4200 2500
মটা উসনা 3750 3300
মধ্যম 4300 1700
মসূরী 3250 1250
মোটা 4200 1850
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2800 2700
সুপর ফাইন 8000 3500
সামান্য 2200 2100
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5600 3300
সোনা 5450 2900
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2700 2150
জেব 1100*
দরা 1600 1120
দেশী 1401 1370
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3600 760
জ্বার হাঈব্রীড 1330 1009
স্থানীয 1320 950
সফেদ 3505 1450
হাঈব্রিড 1415 1012
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1121 2900 2400
SuperFine(Basmati) 2625 2560
Sugandha 1600 1500
1121 2675 2600
Fine 1720 1450
Sugandha 1265 1235
Common 1400 1320
Fine 2100 1800
Common 1450 1360
Fine 1410 1390
1121 2950 2500
Common 1370 1140
D.B. 2351 2221
Common 1361 1320
Fine 2160 2130
Common 1360 1200
Fine 1175 1161
1121 2675 2020
Fine 1935 1835
1121 2575 1700
Fine 2050 1500
Common 1400 1050
1001 1690 1100
আঈ ® আর® 36 1550 1000
আঈ ®আর® 64 1800 1200
আঈ®আর®20 1750 1750
এ® পুন্নী 2480 1210
এএসটী 16 1800 1400
এডীটী 36 1650 1200
এডীটী 37 1785 1200
এডীটী 38 1385 1260
এডীটী 39 1854 1260
এডীটী 42 1390 1280
এডীটী 43 1732 1265
এম®এম®টী® 1625 1625
এমটীযূ­1001 1470 1252
এমটীযূ­1010 1420 1075
জী®আর® 11 1500 1350
টী®কে®এম®9 1212 1172
দেহরাদূন 2535 2500
ধান 1860 1100
নং0 2716 1750 1700
পৈডী জ্যোতি 1500 1400
পৈডী ডপ্পা 1625 1400
পৈডী মধ্যম 1700 1100
পৈডী মহীন 2200 NR
পৈডী মোটা 1420 930
পোন্নী 2413 1750
পৌম্মানী 1758 1692
বাসুমতী 3225 1980
বী®পী®টী® 2270 1100
মসূরী 1800 1200
রাইট পৌন্নী 2092 1867
লাল 1750 1600
সুপর পোন্নী 2400 1319
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1220
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1420 1100
সম্বা মসূরী 1781 1219
সীও® 43 1645 1368
সোনা 2280 1315
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1650 1346
হংসা 1609 1221
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2831 1150
বজরা 1250*
দেশী 2750 920
বোল্ড 1170 800
স্থানীয 1275 1075
হাঈব্রীড 1500 930
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1480 1029
দেশী সফেদ 1600 1100
পীলা 1680 701
ব্হাইট সফেদ 1500 1105
মধ্যম 1310 1280
স্থানীয 1500 786
হাইব্রিড 1350 946
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1340 1320
হাইব্রিড£স্থানীয 1410 700
রাগী 1550*
ফাইন 2000 1600
লাল 1663 809
স্থানীয 1817 1000
সুজী
সোজী 2300 2040
সাজেঃ
সজ্জে 1200 1009
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2450 2200
ডাল
অড়হর 4350*
অরহর 5450 3401
অরহর দাল তূর 7800 6200
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4500 3600
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 7600 2800
উড়দ কী দাল 6750 6250
দেশী 7000 4630
স্থানীয 6500 6350
হাঈব্রীড 5730 5000
কলথী
কুলথী সাবূত 5200 2055
ছোলা 3100*
Bengal Gram Dal 5000 4500
ঔসত সাবুত 4000 1061
গুলাবী 3200 2800
চনা খংডিত 3200 2800
জ্বারী£স্থানীয 3800 3300
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3700 3100
দেশী সাবুত 3800 2460
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7400 6400
তূর দাল
তূর দাল 8600 6800
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4200 3575
বিণ্স
সেম সাবুত 4125 1800
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10500 8000
মধ্যম 6340 6250
স্থানীয 6900 3725
স্থানীয সাবুত 6550 6450
হরা সাবুত 9500 4019
মটরগুটি
হরা মটর 4100 3700
মসুর
দেশী সাবুত 5000 2530
স্থানীয 5130 3619
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 8600 6500
Masoor Gola 5250 5150
Masur Dal 7600 7000
Masoor Gola 6220 4900
Masur Dal 8300 6230
লাখ
লাক সাবূত 1615 1605
তিলহন
অতসী
অলসী 4150 3850
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 12620 5300
মধ্যম 8600 8500
চীনে বাদাম 4000*
G20 4150 2900
গেজে 4396 2409
জেএল­24 4800 4300
টীএমবী­2 4200 2629
ডীএমবী­7 4500 3800
নট্টে 4739 1819
বড়া কোশ যুক্ত 4620 2014
বোল্উ করনেল 4305 3055
বোল্ড 4300 2675
মূংগফলী কা বীজ 5774 3125
স্থানীয 4500 1459
জিঙ্গেলী
Red 8900 7200
কালা 8200 5476
সফেদ 12600 11000
তিল 4600*
কালা 15125 10000
তিল 10210 8705
সফেদ 10375 8500
নাইজর বীজ 3600*
শমতীল কা বীজ 4950 4950
নারকেল তেল
কোপরা তেল 13200 12500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6500 3750
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4100 3505
সুরজমুখী
স্থানীয 3249 2329
সূর্যমুখী 3700 2095
হাইব্রিড 3900 3800
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 3800 2861
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 3550 3000
রাঈ যূ®পী® 3550 3450
লোহী কালী 3720 3030
সরসোং 4605 2800
সরসৌং কালী 4125 3050
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3300 2501
স্থানীয 3350 2900
সোযাবীন 3301 2852
হাঞ্জ সীড
এরংড 4320 4120
এরংড কা বীজ 4550 1850
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 45000 3000
ছাগল
বকরী 4700 1500
ছাগলী
বকরী 5500 3000
বলদ
বুল 24750 10000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 6000 1200
মোষ
ভৈংস 32000 10000
ভৈংসা 6000 4000
ষাঁড়
বৈল 23000 8000
ফল
অনার
অনার 11000 2500
আঙ্গুর
কালা 11000 100
সফেদ 3000 2000
হরা 8000 3750
আনারস
অনন্নাস 3400 900
আপেল
কংডীশন 4500 3600
কশ্মীর£শিমলা­2 6430 3215
গোল্ডন 6500 2500
ডৈলীসিযস 7500 1875
র৉যল ডেলীসিযস 12000 8000
সেব 10000 NR
কুমড়ো
সীতাফল 200 100
কমলালেবু
নাগপুরী 3000 2000
সংতরা 4000 100
কলা
Desi(Bontha) 1200 1160
Karpura 150 120
এলক্কী বালে 3500 1000
খাংদেশ 1350 1050
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 4200 1200
পকা হুআ কেলা 4000 1380
পূবন 4400 2800
পলযমথোড়ন 3200 1200
মধ্যম 2000 1200
রসাকথাঈ 4000 3600
রোবস্টা 2000 800
লাল কেলা 4200 3000
সামান্য বড়া 6000 5500
খরবূজা
খরবূজা 11250 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 7000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2500 200
পেপে
পপীতা 3700 580
পেয়াবা
অমরূদ 4000 100
অমরূদ ইলাহাবাদ 3200 3000
মৌসম্বী
মৌসমবী 4000 600
সফেদা
সপোতা 3600 800
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 9000 2800
চপাথী 6100 3300
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6500 5700
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 2250 2250
বড়া£মোটা 3600 1200
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 6000 2800
সূখী 27500 26500
হাঈব্রীড 5200 4800
কাজূ
জম্বূ 55000 54800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 66500 65500
গরব্লেড 69500 68500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 11900 8955
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 13500 8500
নারকেল
নারিযল 6500 850
বড়া 2200 1800
মেথির বীজ
মধ্যম 5005 4005
মেথীবীজ 9200 7000
রসুন
ওসত 2830 2200
দেশী 5250 605
লহসুন 11000 900
লঙ্কা
লাল 10200 4200
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 5000 4000
দ্বিতীয কিস্ম 6500 5500
প্রথম কিস্ম 9500 7500
মন্কটটূ 8800 7000
রেড ট৉প 9500 8500
লাল 6800 5500
লাল নঈ 6500 5500
হলুদ
ফিংগর 8669 4000
বল্ব 8000 3800
সূখী 9500 8500
স্থানীয 6300 6300
হল্দী স্টিক 9000 6000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 3995 2870
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4050 3880
এচ®বী® অনজিন্ড 4055 3255
এচ­4 4200 3690
এন­44 4200 4000
এফ­1054 4210 3800
এম®সী®যূ 5 4800 3500
এমসীযূ 3900 3700
এল®আর®এ® 3200 3000
এলডী­327 4189 2889
কপাস অনজিন্ড 4900 3500
জী®সী®এচ® 4199 3409
জী­6 4050 3866
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5100 4750
দেশী 4921 3700
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 431 মিমী ফাইন 4100 3700
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4085 3400
পাট 2400*
জূট 2900 2300
টী®ডী® 5 3500 2450
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7500 4000
অতরৈথস
অমরংথস 3600 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3500 2000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3600 2600
আলু
আলূ 4000 500
এফ®এ®ক্যূ® 2070 1250
চন্দ্রমুখী 1300 1000
চিপ্স 4000 3900
জ্যোতি 2200 1700
জালংধর 2200 1400
দেশী 3000 900
লাল 2250 1700
স্থানীয 3000 800
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 450
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 860
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 9000 933
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4800 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 9800 800
কালা তোরী
কালী তোরী 2700 895
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4600 1600
গ্বার
গ্বার 4731 2100
গাজর
গাজর 5000 500
চজনা
ড্রমস্টীক 20000 1700
চাল কুমড়ো
পেঠা 3800 1000
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 600
টপীওকা
টৈপিযোকা 2000 1400
টমাটো
টমাটর 3600 300
দেশী 2500 200
শংকর 1400 800
স্থানীয 1550 600
হাইব্রিড 4200 575
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1300 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4600 865
ধনে
§মোটা¬ ছোটা§ 3000 1800
ধনিযা 7020 400
স্থানীয 10000 1800
নূল খোল
নূল খোল 4000 900
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 500
পেয়াজ
ছোটা 5600 2800
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1610 1440
দ্বিতীয কিস্ম 1100 500
নাসিক 2400 155
পূনা 2000 1500
প্যাজ 3000 365
প্রথম কিস্ম 1800 1200
বড়া 3800 2000
বীলরী লাল 1225 1200
লাল 1950 900
স্থানীয 1900 600
ফুলকপি
ফূলগোভী 6600 400
স্থানীয 2000 400
বাঁধা কপি
গোভী 4000 400
বীট
বীটরূট 5800 800
বেগুন
গোল 1400 450
গোল£লম্বা 2200 350
বৈংগন 4800 400
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 1600
মুলো
মূলী 1800 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1500 500
হোসূর লাল 1500 1300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 900 300
মেথি
মেথী 2250 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 4600 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6800 900
শসা
খীরা 3000 300
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3000 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 2000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2000
সিম
মটর 2500 1400
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 813 625
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4000 1000