हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
30/7/2014
       

উল্লেখ করা  : 957
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2500 2000
গুড়
অচ্ছূ 3600 3100
অনকাপল্লী 3800 2000
উন্ডে 3250 2860
করীকটু 3000 2500
কালা 2700 2500
দিসারা 3125 3075
নং0 1 3750 3200
নং0 3 2600 2400
নিজামাবাদ 3340 2810
পঠারী 3327 2940
পীলা 3500 3000
মুড্ডে 4100 2700
লাল 3500 2925
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2400 2200
চিনি
এম­30 3560 3375
নারকেল
ছোটা 8000 6000
নারিযল 18000 1800
বড়া 15000 1600
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 12000 6000
মধ্যম 14100 5000
শ্রেংণী­1 18000 9000
শ্রেণী­2 18000 4800
শ্রেণী­3 6000 5000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2100 1900
যেম
যাম 2000 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 13700 13000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5200 1700
সুপারী
কেম্পূগোটূ 27089 23999
গোরাবালূ 32689 15160
চালী 31489 24099
চিপ্প্ূ 24059 18099
টটীবেট্টী 48899 35009
নঈ বৈরাযটী 30000 10000
পকা 32336 25281
ফৈক্ট্রী 17701 7019
বিলেগোটূ 23299 11090
বেট্টে 65126 30399
রাসী 62659 35111
সুপারী 25000 9000
সরাকূ 65200 50351
সিপ্পেগোট্টূ 15305 14169
সী®ক্যূ®সী®এ® 23871 7100
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1800 1400
এচ®ডী® 1550 1500
এম®পী® লোকবান 1550 1425
কল্যাণ 1785 1331
চন্দৌসী 3000 2900
জ্বারী 1650 1650
দড়া 1510 1360
দেশী 2000 1500
বংসী 2800 1650
মধ্যম 1700 1428
মিলবর 1550 1500
রাজস্থান টুকড়ী 1920 1460
লোক­1 2300 1430
লোকবান 1950 1150
লোকবান গুজরাত 1635 1520
স্থানীয 3000 1400
সুপর ফাইন 2600 2400
সফেদ 2500 1440
সোনা 2200 1330
চাল
অলূর সন্না 2500 2000
আঈ আর­8 3000 2100
উসনা চাবল 2050 2050
এচ®বাঈ বী® 2475 2450
কচ্চা বাসমতী 3600 2500
কট্টাসাম্বর 2800 2400
চিবড়া 1900 1380
জযা 3300 3000
তৃতীয 2300 1850
ফাইন 7000 2200
ফাইন বাসমতী 4000 3900
বাসূমতী 9200 9000
বাসমতী দাবত 4500 3000
বাসমতী পৈডী 9000 8700
বী®পী®টী® 4500 2500
মটা উসনা 3900 3200
মধ্যম 4600 1900
মসূরী 3150 2370
মোটা 3200 1700
সুপর ফাইন 4200 2500
সরবতী কচ্চা 1730 1730
সামান্য 2900 350
সোনা 4000 2300
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3200 3100
সোনা মহিন 4200 4100
হন্সা 3060 2460
জেব 1100*
দরা 1420 1210
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার সফেদ 4105 1250
জ্বার হাঈব্রীড 1800 1030
স্থানীয 1800 1150
সফেদ 4000 1200
হাঈব্রিড 1200 1000
ধান Common:1310 Grade-A:1345
Common 1450 1175
1001 1800 1200
5001 1600 1400
আঈ ® আর® 36 1500 1400
আঈ ®আর® 64 1440 1221
আঈ®আর®20 1685 1550
এএসটী 16 1764 1300
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1774 1200
এডীটী 38 1412 1309
এডীটী 39 2172 1466
এডীটী 43 1650 1279
এমটীযূ­1001 1400 1200
এমটীযূ­1010 1500 1150
এমটীযূ­2077 1400 1310
ধান 1850 1040
নং0 2716 1730 1445
পপটলা 1773 1396
পৈডী জ্যোতি 1600 1350
পৈডী ডপ্পা 1600 935
পৈডী মধ্যম 2000 1310
পৈডী মহীন 2350 1310
পৈডী মোটা 1650 1100
পৌম্মানী 1764 1678
বাসুমতী 3850 3750
বী®পী®টী® 2500 900
মসূরী 1650 1360
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1350 1310
রতনা 1558 1542
রাইট পৌন্নী 2121 1525
রাজাহম্সা 1125 1125
সুপর পোন্নী 1657 1240
স্বর্ণ মসূরী নযা 1500 1200
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1558 1310
সম্বা মসূরী 1740 900
সিন্না পোন্নী 1721 1605
সীও® 43 1568 1314
সোনা 2440 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 2200 1269
হংসা 1331 1300
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1800 1800
বজরা 1250*
দেশী 1520 1000
বোল্ড 1750 1230
স্থানীয 1350 1200
হাইব্রীড­2 1230 1200
হাঈব্রীড 1700 1070
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1450 1150
দেশী সফেদ 1500 1100
পীলা 1400 1050
ফাইন 1400 1310
ব্হাইট সফেদ 1950 1310
স্থানীয 1800 985
হাইব্রিড 1400 1070
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1140 1125
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 800
রাগী 1500*
ফাইন 2200 2100
লাল NR 1537
স্থানীয 1600 1280
সাজেঃ
সজ্জে 1425 1370
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2550 2400
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4670 2050
অরহর দাল তূর 7200 5800
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5200 2600
আবরে
঑বরে দাল 6500 4000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 11000 6000
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 10200 4000
দেশী 6900 4300
স্থানীয 7000 4400
কলথী
কুলথী সাবূত 3500 2559
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 4000 1609
ক৉টা 2550 2180
গুলাবী 3100 2650
চনা খংডিত 3300 3000
ছোটা খংডিত 3370 3320
জ্বারী£স্থানীয 4500 3010
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3340 3300
দেশী সাবুত 3700 2600
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6500 5000
তূর দাল
তূর দাল 8000 6000
মধ্যম 6300 3890
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4550 3380
মধ্যম 4000 3280
বিণ্স
সেম সাবুত 5500 1250
মুগ 4500*
মূংগ দাল­1 9000 8500
মধ্যম 6200 5900
স্থানীয 5957 5569
স্থানীয সাবুত 6300 6200
হরা সাবুত 9000 2000
মূগ দাল
মূংগ দাল 10000 6150
মটরগুটি
হরা মটর 4500 3000
মসুর
সাবুত 4500 4100
ছোটা সাবুত 3630 3610
দেশী সাবুত 4460 2260
স্থানীয 4500 2120
মসুর ডাল
মসূর গোলা 4633 4633
Masur Dal 7500 5325
লাখ
লাক সাবূত 1941 1400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 3982 1960
তিলহন
অতসী
অলসী 3701 2000
কুসুম 3000*
কুসুম 3111 2269
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 9400 4500
চীনে বাদাম 4000*
G20 3950 3005
গুংগরী কোশযুক্ত 3829 2000
গেজে 4229 2210
জেএল­24 3500 3300
টীএমবী­2 4200 3061
বড়া কোশ যুক্ত 3800 2690
বল্লী£হব্বূ 3189 2609
বোল্ড 3930 2500
স্থানীয 4200 2200
হাঈব্রীড 4180 3510
জিঙ্গেলী
কালা 8523 7500
সফেদ 12000 9500
তিল 4500*
কালা 15500 2464
তিল 11955 8750
সফেদ 11820 1981
সফেদ জৈসা 11500 10750
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 1500 825
নারকেল তেল
কোপরা তেল 15850 15000
নীমের বীজ
নীম বীজ 2301 2263
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 7200 4445
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4550 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 3370 1098
সূর্যমুখী 3800 2800
হাইব্রিড 3450 2650
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 3294
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 7000 3250
লাহা সরসীব 3350 3250
লোহী কালী 3560 3000
সরসোং 3250 2500
সরসৌং কালী 3620 2890
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4175 2300
সোযাবীন 4050 2240
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 4030 3000
পশুধন (Rs per No.)
ছাগল
বকরী 10000 8000
ছাগলী
বকরী 2000 1500
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1500
বড়ী ভেড় 5000 3500
ফল
অনার
অনার 9500 60
আঙ্গুর
কালা 9100 100
সফেদ 3200 2200
হরা 9100 6000
আনারস
অনন্নাস 5400 1400
আপেল
কংডীশন 8500 7620
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 6000 5500
কশ্মীর£শিমলা­2 7100 6725
ডৈলীসিযস 8900 7000
রিচ রেড 8430 8390
শিমলা 7870 7830
সেব 17200 500
হজরতবলী 5000 4000
আম
চৌসা 2500 1000
তোতাপরী 8000 6000
দশহরী 3700 1300
নীলম 3200 2200
লংগড়া 2200 1400
কমলালেবু
সংতরা 7500 4500
কলা
এলক্কী বালে 5100 1200
চম্পা 2200 1700
নন্দ্রা বালে 4300 1000
নৌটী বালে 1600 800
পকা হুআ কেলা 4800 1800
পচ্ছা বালে 1950 600
পূবন 6200 3300
পলযমথোড়ন 3800 1500
বেসরাঈ 1200 1000
মধ্যম 3800 795
রোবস্টা 2600 1000
লাল কেলা 4000 3500
কাঁঠাল
কঠহল 810 600
খরবূজা
খরবূজা 1800 800
ডাব
কচ্চা নারিযল 11000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2000 200
পেপে
পপীতা 2350 NR
পেয়াবা
অমরূদ 3000 2200
মৌসম্বী
মৌসমবী 15000 500
সফেদা
সপোতা 2100 1000
বনোত্পাদ
জ্বলানী কাঠ
জলাঊ লকড়ী 4000 2800
তেতুল
ইমলী 21000 1000
নন এ£সী পতলী 8000 4200
নন এ£সী ফূল 4500 3000
ফূল এ£সী 6200 5600
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2500 1500
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 9000 5000
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 8100 7900
সূখী 28500 27500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 71500 70500
গরব্লেড 74500 73500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10500 8000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14500 8500
পূর্ণ হরা 10050 7500
মধ্যম হরা 10005 9000
নারকেল
নারিযল 7200 1000
মধ্যম 5500 5000
মেথির বীজ
মেথীবীজ 4250 2000
রসুন
ওসত 3700 3600
দেশী 5150 450
লহসুন 10000 1675
লঙ্কা
লাল 8400 8000
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 8000 6000
তালূ 3500 1000
দ্বিতীয কিস্ম 5800 3500
প্রথম কিস্ম 9000 6000
ব্যাদগী 16000 9000
রেড ট৉প 9900 8500
লাল 6700 4700
লাল নঈ 8100 6700
সফেদ 4800 2300
হাইব্রীড 6000 5800
হলুদ
ফিংগর 8498 3359
বল্ব 7200 3289
সূখী 9500 8500
স্থানীয 6000 4500
হল্দী স্টিক 9000 7000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এচ®বী® অনজিন্ড 4905 3500
এচ­4 4000 4000
এফ­1054 4520 4369
এম®সী®যূ 5 5100 3700
কপাস অডোনী 5439 4259
কপাস অনজিন্ড 5400 3000
জী®সী®এচ® 5100 4900
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6400 5900
দেশী 4100 3500
মূংগারী জিন্ড 5000 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5110 2755
পাট 2300*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2825 2450
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 3000 1100
অতরৈথস
অমরংথস 2500 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3000 1100
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4300 2700
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3000 2600
আলু
আলূ 4100 666
এফ®এ®ক্যূ® 1700 1525
চিপ্স 2400 2000
জ্যোতি 1680 1320
জালংধর 1800 1500
দেশী 1750 1000
বড়া 2200 2000
লাল 1820 1600
স্থানীয 2600 900
কুমড়ো
কদ্দূ 3100 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 7000 700
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 15000 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4100 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 8000 400
কালা তোরী
কালী তোরী 3020 900
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7200 1000
গ্বার
গ্বার 6020 2500
গাজর
গাজর 6200 1000
চজনা
ড্রমস্টীক 6200 1000
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4000 3400
চাল কুমড়ো
পেঠা 3000 350
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4000 800
টপীওকা
টৈপিযোকা 2600 1300
টমাটো
টমাটর 7200 1000
দেশী 6500 2000
স্থানীয 4550 1000
হাইব্রিড 6000 2000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1600 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 15000 740
ধনে
ধনিযা 6510 6500
স্থানীয 10000 6900
নূল খোল
নূল খোল 2600 800
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3200 1750
পেয়াজ
ছোটা 4300 2700
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1950 1800
তেলগী 2000 1000
দ্বিতীয কিস্ম 1500 900
নাসিক 2800 1000
পূনা 2800 1000
প্যাজ 4150 375
প্রথম কিস্ম 2400 1600
পূসা­লাল 2500 700
বংগলৌর ­ ছোটা 1800 1200
বড়া 4200 2300
বীলরী লাল 2800 2400
মধ্যম 2200 1500
লাল 3550 850
স্থানীয 2200 1000
সফেদ 2580 800
ফুলকপি
ফূলগোভী 4800 500
স্থানীয 3000 800
বাঁধা কপি
গোভী 4000 375
বীট
বীটরূট 5000 800
বেগুন
গোল 2100 600
গোল£লম্বা 4200 540
বৈংগন 4000 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 4200
মুলো
মূলী 4000 400
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1700 1300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1600 500
মেথি
মেথী 7510 7500
লাউ
বোটল গৌর্ড 2500 200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7000 2500
শসা
খীরা 3000 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 1000
সিম
মটর 6200 1500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1600 1400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2800 2400