हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
23/2/2017
       

উল্লেখ করা  : 1116
(till 17:02 05)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
ডালডা
ডালডা 7500 7000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 13400 13000
সরসের তেল
Mustard Oil 11350 9400
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 3000 2400
গুড়
অচ্ছূ 4200 3540
অনকাপল্লী 3400 3000
উন্ডে 4418 4418
দিসারা 2800 2600
নং0 3 2600 2000
পঠারী 3500 2900
পীলা 3430 3370
মুড্ডে 4500 3100
লাল 3240 2935
গমের আটা
গেহূং কা আটা 3000 1900
চিনি
এম­30 4300 4080
এস­30 3950 3900
চীনী 4100 3310
মহিন 4125 3865
শক্কর 4000 3900
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2660 2200
যেম
যাম 3000 2800
রবার
আর®এস®এস®­4 16200 15000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11840 10700
পান
স্থানীয 22000 15000
সুপারী
নঈ বৈরাযটী 22500 16000
রাসী 29099 21199
লাল 18000 16500
সুপারী 22000 16000
সফেদ 19000 17500
সী®ক্যূ®সী®এ® 8500 8000
খাদ্য সস্য
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4800 2800
গম 1525*
Sonalika 2000 1690
147 ঔসত 1966 1530
কল্যাণ 2000 1825
দড়া 1950 1640
দেশী 2800 2300
ফর্মী 2000 1850
বংসী 4000 1600
মধ্যম 1600 1500
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2100 1600
লোকবান 1850 1451
স্থানীয 3200 1450
সফেদ 4724 1729
সোনা 2600 2200
চাল
1009 কার 5000 2100
উসনা চাবল 2200 2000
কচ্চা বাসমতী 3900 2400
চিবড়া 2400 1500
জযা 3500 3200
তৃতীয 2650 1925
পরমল 2785 2345
পরিমল নযা 3000 2900
ফাইন 6000 2250
বী®পী®টী® 4800 3100
মধ্যম 4400 1900
মোটা 4400 1900
মোটা কোর্স উসনা 2300 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 3025 2600
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 4000 3000
সামান্য 2900 1500
সোনা 5250 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2500 2000
হন্সা 2500 2300
জেব 1225*
দরা 1980 1740
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
জ্বার পীলী 2500 1625
জ্বার সফেদ 3502 1156
জ্বার হাঈব্রীড 2200 1900
লাল 3400 1600
স্থানীয 1680 1630
হাঈব্রিড 1902 1452
ধান Common:1470 Grade-A:1510
Common 1450 1210
1121 3170 2500
Common 1925 1300
Fine 1600 1450
Common 1475 1080
Fine 1510 1367
1001 1950 1380
আঈ ® আর® 36 1520 1450
আঈ ® আর® 64 1510 1510
আঈ ®আর® 50 1825 1705
আঈ ®আর® 64 1536 1219
এ® পুন্নী 2050 1600
এএসটী 16 1900 1400
এডীটী 36 1800 1380
এডীটী 37 2216 1159
এডীটী 38 1500 1367
এডীটী 39 2492 1349
এডীটী 43 1985 1600
এমটীযূ­1001 1510 1480
এমটীযূ­1010 1600 1200
জযা 1500 1250
ধান 2830 900
পপটলা 2216 1935
পৈডী মধ্যম 1960 1245
পৈডী মহীন 2900 1250
পৈডী মোটা 1865 1200
পোন্নী 2885 1608
পৌম্মানী 1721 1467
বাসুমতী 3160 2400
বী®পী®টী® 2900 1100
মসূরী 1750 1520
রাইট পৌন্নী 2356 1470
লাল 1520 1400
সুপর পোন্নী 2600 1470
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1200
সম্বা মসূরী 2027 1303
সিন্না পোন্নী 2216 1977
সীও® 43 1863 1425
সোনা 2700 1600
সোনা মসূরী পুরানা 1510 1410
সোনা মহসূরী 1700 1600
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1939 1336
বজরা 1330*
দেশী 1575 1300
বোল্ড 1500 1400
স্থানীয 1580 1250
হাঈব্রীড 2300 1280
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1650 1100
দেশী সফেদ 1775 1368
পীলা 1550 1090
ফাইন 1500 1365
ব্হাইট সফেদ 1700 1380
মধ্যম 1365 1365
স্থানীয 3192 790
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 3100 3000
হাইব্রিড 1800 1170
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1650 1400
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1580 1400
হাইব্রিড£স্থানীয 1700 1300
রাগী 1725*
ফাইন 3600 3200
লাল 3200 3200
স্থানীয 3300 2200
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1680 1600
ডাল
অড়হর 5050*
Local 5050 3096
Desi(Whole) 5050 5050
Hybrid 3901 3450
Local 5050 4950
Desi(Whole) 5050 5050
Local 5050 3650
Hybrid 3951 3300
Local 3740 3611
Ordinary (Split) 5050 5050
Local 5100 4450
Desi(Whole) 8100 7800
Medium 8800 8200
Local 4100 3900
অরহর 8000 1489
অরহর দাল তূর 8000 5800
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 7500 3794
আবরে দাল
঑বরে দাল 9000 7000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9490 6700
উরত 5000*
Fine 8000 7000
উড়দ সাবুত 9600 1900
উড়দ কী দাল 10500 6000
এফ®ক্যূ® বর্মা 10000 7900
দেশী 6000 3500
স্থানীয 10500 4900
হাঈব্রীড 7000 4575
কলথী
কুলথী সাবূত 6000 2801
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 9500 9000
Bold 7400 7100
999 7055 6940
Bengal Gram Dal 7000 6400
ঔসত সাবুত 8500 3012
ক৉টা 4545 4201
কাবুল ছোটা 8255 8200
গুলাবী 9000 4800
জ্বারী£স্থানীয 8700 4888
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 6900 6800
দেশী সাবুত 8850 4650
সফেদ সাবুত 8800 8670
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6000 5200
তূর দাল
তূর দাল 10300 6200
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 8515 6500
বিণ্স
সেম সাবুত 4650 870
মুগ 5225*
বোল্ড 8200 8000
মূংগ দাল­1 9000 6500
মধ্যম 5650 5250
স্থানীয 6600 2800
স্থানীয সাবুত 4500 4400
হরা সাবুত 8500 2750
হাঈব্রীড 5000 3950
মূগ দাল
মূংগ দাল 7000 6000
মটরগুটি
হরা মটর 4600 400
মসুর ডাল
কালা মসূর ন্যূ 6200 6000
Masur Dal 10800 5300
Masoor Gola 6440 6400
Masur Dal 10600 7500
Masoor Gola 6300 6100
Masur Dal 10600 3450
Masoor Gola 5755 5620
Masur Dal 5800 5300
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 5700 5600
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8000 3500
তিলহন
কুসুম 3300*
কুসুম 2964 2452
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
কোপরা 7070 4000
মধ্যম 7400 7400
চীনে বাদাম 4220*
G20 4140 3790
গেজে 5500 3501
টীএমবী­2 5560 2809
ডীএমবী­7 4400 4100
বড়া কোশ যুক্ত 4500 4000
বল্লী£হব্বূ 5327 3001
বোল্ড 4040 3000
মূংগফলী কা বীজ 7654 7654
স্থানীয 5839 2209
তিল 5000*
কালা 8700 5000
তিল 7175 6000
সফেদ 6990 4125
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 5100
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5416 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 3300 2910
সূর্যমুখী 3400 2600
হাইব্রিড 3800 3800
সুরজমুখীর বীজ 3950*
সূর্যমুখী কা বীজ 4800 4800
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 3360 3300
লোহী কালী 4250 3200
সরসোং 3600 2890
সরসৌং কালী 4380 3200
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
কালা 2775 2775
পীলা 2825 2100
স্থানীয 2700 2100
সোযাবীন 2900 2000
হাঞ্জ সীড
এরংড 3790 3600
এরংড কা বীজ 3785 3000
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 30000
মোষ
ভৈংস 60000 20000
ফল
অনার
অনার 9000 4000
আঙ্গুর
ইণ্ডিযন 5140 5100
কালা 6000 100
সফেদ 3500 2500
হরা 9150 1500
আনারস
অনন্নাস 4800 800
আপেল
ডৈলীসিযস 8000 5400
র৉যল ডেলীসিযস 5270 5210
শিমলা 7100 7000
সেব 14000 4550
কমলালেবু
দার্জিলিংগ 11000 3200
সংতরা 4500 1500
কলা
এলক্কী বালে 4700 1000
খাংদেশ 375 250
নন্দ্রা বালে 6200 3600
পকা হুআ কেলা 5000 1700
পচ্ছা বালে 2200 600
পূবন 6000 2400
পলযমথোড়ন 4600 1300
মধ্যম 2200 2000
রসাকথাঈ 5400 4500
রোবস্টা 3050 1300
লাল কেলা 5754 3400
সামান্য বড়া 560 480
কাঁঠাল
কঠহল 3000 1300
খরবূজা
খরবূজা 1600 1000
ডাব
কচ্চা নারিযল 10000 7000
তরমূজ
তরবূজ 2500 400
পেপে
পপীতা 3500 400
পেয়াবা
অমরূদ 3670 1355
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1000 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 3400 1555
লেবু
Lime 800 300
সফেদা
সপোতা 4135 1000
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 440 315
Casuarina 510 460
Subabul 460 420
Casuarina 4000 3900
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 4200 390
তেতুল
ইমলী 11000 1500
করপুলী এ£সী মধ্যম 10500 10500
চপাথী 8500 3800
নন এ£সী পতলী 14000 14000
নন এ£সী ফূল 8000 4000
বীজযুক্ত দ্বিতীয কিস্ম 2500 2300
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1435 1200
রীঠা
মধ্যম 11200 7100
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 1400 800
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4000 2700
সূখী 11500 10500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 57000 55000
গরব্লেড 56000 55000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 19705 14250
জোৱান
Ajwan 9510 4250
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 10000 3500
নারকেল
Grade-I 15000 6000
Grade-III 13000 13000
Grade-I 20000 8000
নারিযল 14500 200
বড়া 8500 1450
মধ্যম 5500 850
মেথির বীজ
মেথীবীজ 2905 2905
মোরি
Soanf 16375 4750
রসুন
ওসত 6000 3500
দেশী 6000 2000
লহসুন 12000 2500
লঙ্কা
লাল 12000 6000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13197 1866
গুন্টূর 14000 6000
দ্বিতীয কিস্ম 11000 3000
প্রথম কিস্ম 10500 5500
ব্যাদগী 19000 3265
মন্কটটূ 10000 9000
লাল 13000 9000
স্থানীয 11000 3800
হলুদ
ফিংগর 10199 4000
বল্ব 8619 4000
হল্দী স্টিক 10000 7000
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 77000 75000
স্থানীয কচ্চা 16000 10000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
Narma BT Cotton 5000 4500
170­সীও2 অনজিন্ড 5400 5350
অমেরিকন 6120 5000
এচ­4 5530 5005
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 5600 5500
এফ­1054 5600 5000
এম®সী®যূ 5 5500 3800
এমসীযূ 5000 4800
এল®আর®এ® 4050 3850
এলএচ­1556 5989 1005
কপাস অডোনী 4160 4050
কপাস অনজিন্ড 5825 3860
জযধর 6000 5501
জী®সী®এচ® 6011 5301
জী­6 5468 5400
দেশী 5695 4150
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6912 1200
শংকর 431 মিমী ফাইন 5875 5000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5900 4000
সীও­2 অনজিন্ড 4160 3860
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4300 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4000 1500
(মোগরী)
Rat Tail Radish (Mogari) 500 400
অতরৈথস
অমরংথস 3357 1200
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3400 3000
আলু
লাল নৈনীতাল 500 400
আলূ 3000 150
এফ®এ®ক্যূ® 470 375
চন্দ্রমুখী 350 250
চিপ্স 1300 900
জ্যোতি 1000 200
জালংধর 400 300
দেশী 750 100
লাল 1280 400
স্থানীয 1500 240
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 3200 1325
কুমড়ো
কদ্দূ 2800 350
কম্হড়া (চপ্পল কদ্দূ)
Squash(Chappal Kadoo) 1000 1000
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5800 1000
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 6200 800
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4800 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 11554 15
কালা তোরী
কালী তোরী 4200 300
কোলাকৈসিযা
Colacasia 6800 6400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 8000 1000
গ্বার
গ্বার 3400 2700
গাজর
গাজর 3400 200
পুসাকেসর 600 400
চজনা
ড্রমস্টীক 5500 500
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2800 1800
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1000 400
চাল কুমড়ো
পেঠা 4600 1600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4800 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 1600
টমাটো
টমাটর 3300 100
দেশী 1900 300
স্থানীয 3500 250
হাইব্রিড 2000 240
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 7800 1000
ধনে
ধনিযা 5200 300
স্থানীয 6012 3512
নূল খোল
নূল খোল 2500 1500
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3000 2500
পেয়াজ
ছোটা 5000 2200
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1300 800
দ্বিতীয কিস্ম 600 200
নাসিক 1300 600
পূনা 1100 800
প্যাজ 3752 150
প্রথম কিস্ম 950 600
পূসা­লাল 950 310
বংগলৌর ­ ছোটা 750 300
বড়া 2400 1000
বীলরী লাল 1000 800
লাল 1550 150
স্থানীয 1800 300
সফেদ 960 330
ফুলকপি
ফূলগোভী 4800 100
স্থানীয 2000 300
বাঁধা কপি
গোভী 3600 100
বীট
বীটরূট 4600 200
বেগুন
গোল 1500 250
গোল£লম্বা 1600 250
বৈংগন 4200 250
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 3200 300
মুলো
মূলী 1600 150
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1500 600
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 900 500
মেথি
মেথী 1150 300
লাউ
বোটল গৌর্ড 3800 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1300 800
লেবু
Lemon 2700 2200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 8000 2250
শসা
খীরা 4200 400
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 800 200
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 1100
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2800 2600
সিম
মটর 4000 600
সিম্
French Beans (Frasbean) 1200 1000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1600 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4000 2000