हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/5/2015
       

উল্লেখ করা  : 883
(till 15:25 32)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অচ্ছূ 2000 2000
কালা 3220 2300
দিসারা 2500 2300
নং0 3 2200 2000
পঠারী 3050 2390
পীলা 3295 2700
লাল 3300 2440
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1650
চিনি
চীনী 3200 2800
মহিন 3300 3000
শক্কর 2800 2600
ডালডা
ডালডা 8000 6030
নারকেল
নারিযল 10500 3400
মধ্যম 14000 10000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1700
যেম
যাম 3000 2000
রবার
আর®এস®এস®­4 12300 11800
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5400 4400
সুপারী
কচ্চা 1760 1200
রাসী 32759 25019
সুপারী 31000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1500 1300
147 ঔসত 1810 1200
1482 1700 1500
কল্যাণ 1550 1450
চন্দৌসী 3600 3000
দড়া 1581 1300
দেশী 3000 2000
ফর্মী 1325 1255
মধ্যম 1800 1600
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মিল ক্বালিটী 1540 1450
মিলবর 1450 1450
রাজস্থান টুকড়ী 1450 1450
লোক­1 1450 1450
লোকবান 1900 1150
স্থানীয 1530 1425
সোনা 1670 1620
চাল
1009 কার 2638 1985
আঈ আর­8 3000 2400
আঈ আর­8 কচ্চা নযা 3800 3200
এচ®বাঈ বী® 2200 2100
চিবড়া 1500 1300
জযা 4200 2700
তৃতীয 2200 1800
ফাইন 3800 1880
বাসমতীবার কচ্চা£পুরানা 10400 10000
বী®পী®টী® 4200 3100
মধ্যম 2600 1850
মসূরী 2900 1850
মোটা 4300 1750
রতনাচুড়ী 7185­749 2800 2550
সুপর ফাইন 14000 3000
সামান্য 3300 1800
সোনা মহিন 4000 3900
জেব 1150*
দরা 1350 1150
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3400 1500
জ্বার হাঈব্রীড 1700 1600
লাল 1000 900
স্থানীয 1500 849
সফেদ 2456 1400
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1240 1220
Fine 1040 1020
Common 1280 1220
Fine 1036 1016
Common 1380 950
Fine 1780 1700
Common 1410 1300
1001 1400 1320
5001 1450 1340
আঈ ® আর® 36 1220 1190
আঈ ®আর® 64 1411 1271
এ® পুন্নী 1800 1043
এএসটী 16 1600 1400
এএসটী 18 1850 1750
এডীটী 36 1785 1079
এডীটী 37 1400 820
এডীটী 39 1300 1230
এডীটী 43 1800 1092
এমটীযূ­1001 1400 1360
এমটীযূ­1010 1500 1300
কল্চর 1480 NR
টী®কে®এম®9 1301 1185
ধান 1800 1050
নং0 2716 1490 1480
পৈডী ইমরজেন্সী 1360 1360
পৈডী জ্যোতি 1510 1360
পৈডী ডপ্পা 1400 927
পৈডী মধ্যম 1650 1100
পৈডী মহীন 1430 1100
পৈডী মোটা 1460 1000
পোন্নী 2535 1500
বাসুমতী 2050 1950
বী®পী®টী® 2350 1300
মসূরী 1650 1450
রাইট পৌন্নী 2119 2025
লাল 1600 1500
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1080
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1370 1000
সম্বা মসূরী 1550 1440
সীও® 43 1700 1600
সোনা 1750 1600
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1750 1230
হংসা 1346 1165
বজরা 1250*
দেশী 1295 1105
বোল্ড 1380 1300
হাঈব্রীড 1400 1100
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1335 1140
দেশী সফেদ 3600 1310
পীলা 1500 1150
ফাইন 1450 1310
ব্হাইট সফেদ 1675 1175
মধ্যম 1500 400
স্থানীয 1400 909
হাইব্রিড 1430 1157
হাইব্রিড£স্থানীয 1535 1150
রাগী 1550*
ফাইন 1900 1700
লাল 1530 1331
স্থানীয 1580 1050
সুজী
সোজী 2300 2060
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 7600 7000
অরহর 7000 5130
অরহর দাল তূর 10500 7300
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5650 5650
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 10784 10784
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 7800 NR
দেশী 8200 6700
স্থানীয 8200 7000
কলথী
কুলথী সাবূত 3200 3200
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 5000 4740
ঔসত সাবুত 4940 3000
ক৉টা 4070 3800
গুলাবী 4800 3150
চনা খংডিত 3900 3700
জ্বারী£স্থানীয 4800 4600
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5030 4960
দেশী সাবুত 4980 3090
তূর দাল
তূর দাল 9500 9500
বিণ্স
সেম সাবুত 6000 1800
মুগ 4600*
বোল্ড 7355 6550
মূংগ দাল­1 11000 9000
মধ্যম 7000 6650
স্থানীয 7250 6288
স্থানীয সাবুত 7900 7580
হরা সাবুত 7895 6100
মসুর
সাবুত 7400 4620
দেশী সাবুত 7200 5000
স্থানীয 7200 3950
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 9600 7300
Masoor Gola 6680 5400
Masur Dal 9500 7240
তিলহন
অতসী
অলসী 4350 3710
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 9500 7500
চীনে বাদাম 4000*
G20 4900 4000
ডীএমবী­7 5400 4000
নট্টে 5000 3500
বোল্ড 4100 3350
মূংগফলী কা বীজ 5825 1400
স্থানীয 5989 3255
জিঙ্গেলী
Red 8200 5119
কালা 8280 4800
সফেদ 8679 6900
তিল 4600*
কালা 9080 8055
সফেদ 9525 8000
নাইজর বীজ 3600*
শমতীল কা বীজ 7200 7200
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11800 11100
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6500 4850
সুরজমুখী
স্থানীয 4600 3000
সূর্যমুখী 3700 3200
হাইব্রিড 3800 3700
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4500 3470
লোহী কালী 4800 3300
সরসোং 4400 3150
সরসৌং কালী 4370 3215
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3950 3000
সোযাবীন 3800 3750
হাঞ্জ সীড
এরংড 3725 3681
এরংড কা বীজ 4000 NR
ফল
অনার
অনার 10000 4500
আঙ্গুর
কালা 12000 3500
হরা 7000 1600
আনারস
অনন্নাস 4000 500
আপেল
অমেরিকন 14000 13000
কংডীশন 6500 6000
কশ্মীর£শিমলা­2 7350 6275
ডৈলীসিযস 13000 5500
র৉যল ডেলীসিযস 6280 6220
শিমলা 7750 7500
সেব 16000 4000
আম
Keshar 3000 2000
তোতাপরী 3000 1600
দশহরী 4500 2500
বাদামী 3000 2800
রসপুরী 1500 1300
সফেদা 5500 1500
হাপস অলফাসো 4500 2950
কমলালেবু
মধ্যম 2100 1860
সংতরা 3500 3500
কলা
Karpura 150 130
খাংদেশ 250 180
নন্দ্রা বালে 4500 1500
পকা হুআ কেলা 6000 40
পূবন 4200 2500
পলযমথোড়ন 2800 1100
মধ্যম 2440 1700
রসাকথাঈ 3000 2200
রোবস্টা 2300 1000
লাল কেলা 4300 4000
কাঁঠাল
কঠহল 1600 610
খরবূজা
খরবূজা 1370 200
ডাব
কচ্চা নারিযল 12000 6000
তরমূজ
তরবূজ 1200 215
পেপে
পপীতা 2500 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 5400 1855
সফেদা
সপোতা 2815 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 510 480
তেতুল
ইমলী 6500 2505
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 6000
নন এ£সী ফূল 4200 3800
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4500 3000
কাজূ
জম্বূ 62000 61800
গোলমরিচ
মালাবার 40000 40000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 14100 12950
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 10375 7150
নারকেল
নারিযল 9000 1250
মধ্যম 4200 2100
রসুন
দেশী 6400 1000
লহসুন 7300 2000
লঙ্কা
লাল 11100 3000
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 4000 3000
দ্বিতীয কিস্ম 6000 5000
প্রথম কিস্ম 9000 7000
স্থানীয 7200 4600
হলুদ
ফিংগর 8915 5800
বল্ব 8069 5900
স্থানীয 4100 3900
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 10200 6800
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বী® অনজিন্ড 4525 3305
এচ­4 3800 3700
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 4200 4200
এম®সী®যূ 5 4300 3500
এমসীযূ 3500 3200
এল®আর®এ® 3800 3400
কপাস অনজিন্ড 4100 3000
কপাস জিন্ড 4050 4050
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5159 4400
দেশী 4400 3550
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 3900 3650
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3800 2700
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4500 700
অতরৈথস
অমরংথস 2800 1800
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 2000 400
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5000 3500
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 6900 160
এফ®এ®ক্যূ® 610 400
চিপ্স 1400 16
জ্যোতি 1500 300
জালংধর 400 400
দেশী 1400 150
লাল 700 500
স্থানীয 2000 200
কুমড়ো
কদ্দূ 4000 25
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 9000 1400
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5000 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7000 22
কালা তোরী
কালী তোরী 2800 300
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7500 800
গ্বার
গ্বার 4710 1150
গাজর
গাজর 5000 22
পুসাকেসর 2640 2560
চজনা
ড্রমস্টীক 9600 400
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 150
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 100
টপীওকা
টৈপিযোকা 2200 800
টমাটো
টমাটর 7000 200
দেশী 2400 400
স্থানীয 3500 800
হাইব্রিড 3200 18
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4000 27
ধনে
ধনিযা 5000 600
স্থানীয 9500 6900
নূল খোল
নূল খোল 3600 3200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 800
পেয়াজ
ছোটা 4000 2500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1470 1280
দ্বিতীয কিস্ম 1200 500
নাসিক 2100 1000
প্যাজ 2400 22
প্রথম কিস্ম 2100 1300
বংগলৌর ­ ছোটা 22 18
বড়া 3400 1900
বীলরী লাল 2100 1900
লাল 1900 750
স্থানীয 1900 740
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 400
স্থানীয 2045 1370
বাঁধা কপি
গোভী 6500 14
বীট
বীটরূট 4800 400
বেগুন
গোল 1290 500
গোল£লম্বা 3100 550
বৈংগন 6900 22
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5000 2500
মুলো
মূলী 2000 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1100 800
লাউ
বোটল গৌর্ড 5000 100
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 1350
শসা
খীরা 2800 100
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 700 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 11000 400
সিম
মটর 4300 2000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1400 1200
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 4000