हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
7/10/2015
       

উল্লেখ করা  : 1017
(till 15:34 22)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1400 1200
গুড়
অচ্ছূ 3000 2600
উন্ডে 3060 2700
কালা 2500 2300
দিসারা 2700 2560
নং0 2 2000 1500
নং0 3 2500 2000
পঠারী 3400 NR
পীলা 3440 2300
মুড্ডে 3800 3200
লাল 3400 2750
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1900
চিনি
চীনী 3600 2420
শক্কর 2750 2600
ডালডা
ডালডা 7500 5345
নারকেল
নারিযল 20000 5000
মধ্যম 9000 9000
ভাঙা চাল
চিবড়া 1000 1000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 1950
যেম
যাম 2200 20
রবার
আর®এস®এস®­4 11000 10500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 4500 1850
সুপারী
কচ্চা 1500 1200
সুপারী 26000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 4450 1450
147 ঔসত 1890 1300
1482 1700 1600
এম®পী® শরবতী 1780 1550
দড়া 1600 1300
দেশী 2800 2000
ফর্মী 1650 1600
মধ্যম 2000 1700
মধ্যম ফাইন 2400 2100
মিলবর 1525 1500
রাজস্থান টুকড়ী 1800 1750
লাল 2600 2500
লোক­1 2500 1750
লোকবান 2150 1300
শরবতী 2500 2200
স্থানীয 3000 1450
সফেদ 2150 2000
চাল
1009 কার 2400 2200
আঈ আর­8 2900 2400
উসনা চাবল 2270 2165
চিবড়া 3000 1230
জযা 3700 2600
তৃতীয 2140 NR
পরিমল নযা 2800 2600
ফাইন 5000 1710
বাসূমতী 7200 7000
বী®পী®টী® 4400 3100
মধ্যম 4600 1700
মসূরী 3100 2600
মোটা 4200 1865
মোটা আঈ ®আর®20 1690 1670
মোটা কোর্স উসনা 2175 2025
রতনাচুড়ী 7185­749 2550 2250
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 2800
সামান্য 3300 1730
সোনা 2500 2300
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 1650
সোনা মহিন 4300 4200
হন্সা 3040 2480
জেব 1150*
দরা 1620 1470
দেশী 1150 1130
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 2500 1400
স্থানীয 1580 1110
সফেদ 2627 1400
হাঈব্রিড 1700 1600
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1400 1350
Basmati 1509 1481 1450
1121 1532 1400
Common 1135 1115
Fine 1240 1220
Common 1135 1115
Fine 1500 1200
Basmati 1509 1450 1450
Fine 1210 1190
Common 1250 1000
Fine 1500 1450
Common 1360 1200
1001 1450 1200
5001 1450 1360
আঈ ® আর® 36 1250 1092
আঈ ®আর® 64 1450 1049
এ® পুন্নী 2100 1284
এএসটী 16 1750 1185
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1502 890
এডীটী 39 1549 1060
এডীটী 43 1750 1300
এমটীযূ­1001 1530 1020
এমটীযূ­1010 1650 1350
এমটীযূ­2077 1400 1360
কল্চর 1560 1480
টী®কে®এম®9 1120 1008
ধান 1650 1100
পৈডী ডপ্পা 1445 1445
পৈডী মধ্যম 1450 1000
পৈডী মহীন 1550 1170
পৈডী মোটা 1410 1000
পোন্নী 2881 1500
ব্হাঈট কার 1159 1089
বী®পী®টী® 2453 1300
মসূরী 1700 1000
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
রতনা 1325 1315
রাইট পৌন্নী 2092 1578
লাল 1600 1500
সুপর পোন্নী 2200 1080
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1350
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1410 1060
সম্বা মসূরী 2189 1219
সীও® 43 1820 1800
সোনা 2400 1600
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1380
সোনা মহসূরী 1800 1500
হংসা 1803 1218
বজরা 1275*
দেশী 1450 1125
বোল্ড 1330 1000
হাঈব্রীড 1700 1150
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1750 1270
দেশী সফেদ 1590 1300
পীলা 1609 1200
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1550 1300
মধ্যম 1310 300
স্থানীয 1650 971
হাইব্রিড 1600 1100
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1280
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1800
সুজী
সোজী 2200 2020
ডাল
অড়হর 4425*
Medium 10000 9000
অরহর 10420 6000
অরহর দাল তূর 15000 10000
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4500 3800
আবরে
঑বরে দাল 6000 4000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 18000 3000
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 13000 NR
দেশী 10500 4800
স্থানীয 10000 6950
কলথী
কুলথী সাবূত 5330 3200
ছোটা 5100 5000
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 6200 5830
ঔসত সাবুত 6400 4700
গুলাবী 5150 3200
চনা খংডিত 5150 4800
জ্বারী£স্থানীয 4400 4200
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4740 4700
দেশী সাবুত 5500 4200
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8400 8200
তূর দাল
তূর দাল 17000 10980
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 7300 6000
বিণ্স
সেম সাবুত 7500 1400
মুগ 4650*
বোল্ড 8059 4019
মূংগ দাল­1 9600 9000
মধ্যম 6200 6150
স্থানীয 8100 7000
হরা সাবুত 11000 4800
মূগ দাল
মূংগ দাল 12000 10500
মটরগুটি
হরা মটর 3600 2800
মসুর
সাবুত 9300 9100
দেশী সাবুত 10500 4400
স্থানীয 7450 7250
সাধারণ খংডিত 10920 9490
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 10200 9300
Masoor Gola 7550 7500
Masur Dal 9500 7800
Masoor Gola 7085 7025
Masur Dal 8000 7400
Masoor Gola 7000 6950
Masur Dal 10400 8050
Masoor Gola 6700 6500
মৌঠ
মোঠ ডব্ল্যূ 9000 8000
তিলহন
অতসী
অলসী 4380 3840
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 6500 6000
চীনে বাদাম 4030*
G20 5125 4500
ডীএমবী­7 5680 4500
বড়া কোশ যুক্ত 5300 3000
বোল্ড 4580 3325
মূংগফলী কা বীজ 7054 1000
স্থানীয 6931 2100
জিঙ্গেলী
কালা 14175 2511
সফেদ 7190 4000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 12500 11200
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 12000 3500
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 6042 5900
সুরজমুখী
স্থানীয 3980 2288
সূর্যমুখী 3600 3500
হাইব্রিড 3850 3650
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 3800 3600
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4550 4350
লোহী কালী 4065 3480
সরসোং 5200 3800
সরসৌং কালী 5100 NR
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 4250 2500
স্থানীয 2900 2700
সোযাবীন 3922 3000
হাঞ্জ সীড
এরংড 3860 3575
এরংড কা বীজ 4000 3500
ফল
অনার
অনার 10000 5000
আঙ্গুর
কালা 7100 4600
হরা 9100 6200
আনারস
অনন্নাস 4000 1300
আপেল
অমেরিকন 4286 3570
কংডীশন 4650 4000
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 8500 500
কশ্মীর£শিমলা­2 8800 4000
গোল্ডন 4000 300
ডৈলীসিযস 6000 1000
র৉যল ডেলীসিযস 6900 2300
রেড গোল্ড 3680 1840
শিমলা 7600 3500
সেব 7500 NR
কুমড়ো
সীতাফল 1100 900
কমলালেবু
মধ্যম 2840 2400
সংতরা 3500 2200
কলা
Chakkarakeli(White) 150 80
Bhushavali(Pacha) 150 80
Karpura 180 80
Desi(Bontha) 180 80
Amruthapani 200 100
Chakkarakeli(Red) 300 150
এলক্কী বালে 4500 4000
নন্দ্রা বালে 4000 2100
পকা হুআ কেলা 3600 800
পচ্ছা বালে 1500 1000
পূবন 4300 2000
পলযমথোড়ন 3800 800
মধ্যম 2700 510
রসাকথাঈ 4800 2000
রোবস্টা 2400 840
লাল কেলা 3800 3000
সামান্য বড়া 560 550
ডাব
কচ্চা নারিযল 9 8
পেপে
পপীতা 2300 600
পেয়াবা
অমরূদ 1145 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 3800 1520
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 430
যূকৈলিপ্টস 510 375
তেতুল
ইমলী 9000 2800
চপাথী 6350 5650
ফূল এ£সী 6200 5500
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1700 1600
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3000 3000
সূখী 20000 2850
গোলমরিচ
মালাবার 55000 55000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 14585 10000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 12000 7750
নারকেল
নারিযল 9500 1100
মধ্যম 3300 2600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 7505 4750
রসুন
দেশী 4742 4742
লহসুন 9000 1500
লঙ্কা
লাল 14000 1500
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 14000 12000
ব্যাদগী 16000 14000
রেড ট৉প 10800 9300
লাল 8500 6500
লাল নঈ 8600 6900
সূখী মির্চ 8000 7500
সফেদ 9000 7000
হলুদ
ফিংগর 8019 4000
বল্ব 8000 6000
স্থানীয 6600 6400
হল্দী স্টিক 7500 6500
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 62000 61800
স্থানীয কচ্চা 11000 9000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
অমেরিকন 4100 4100
এচ­4 4050 4050
এম®সী®যূ 5 4700 3000
এমসীযূ 4000 3600
এল®আর®এ® 3800 3300
কপাস অনজিন্ড 4900 3000
দেশী 4200 3969
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6140 6140
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4200 3600
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 4500 3000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7800 4000
অতরৈথস
অমরংথস 4000 900
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3600 9
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 1833
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2400 2000
আলু
আলূ 3500 11
এফ®এ®ক্যূ® 760 575
চন্দ্রমুখী 600 400
চিপ্স 2200 900
জ্যোতি 2000 560
জালংধর 2200 1400
দেশী 1000 400
লাল 1400 675
স্থানীয 2600 400
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 13
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 714
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 4
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 10500 500
কালা তোরী
কালী তোরী 5000 20
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 13
গ্বার
গ্বার 4500 2700
গাজর
গাজর 5000 30
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 3
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2000 1600
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1500 500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 1000
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3500 10
টপীওকা
টৈপিযোকা 1700 1000
টমাটো
টমাটর 5200 400
দেশী 2600 800
স্থানীয 4000 500
হাইব্রিড 2500 1200
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 800 600
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5000 20
ধনে
ধনিযা 15000 1800
নূল খোল
নূল খোল 2000 1600
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3000 400
পেয়াজ
ছোটা 5600 3500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 3820 3700
নাসিক 5350 2500
পূনা 4400 4000
প্যাজ 5700 27
প্রথম কিস্ম 3500 2500
বংগলৌর ­ ছোটা 2000 800
বড়া 6000 2600
লাল 4600 950
স্থানীয 4500 1200
সফেদ 3600 2200
ফুলকপি
ফূলগোভী 7500 10
স্থানীয 2000 800
বাঁধা কপি
গোভী 4500 6
বীট
বীটরূট 3600 11
বেগুন
গোল 1000 14
গোল£লম্বা 4500 600
বৈংগন 5500 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 10000 3000
মুলো
মূলী 2300 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1500 500
হোসূর লাল 1300 1000
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1430 1300
মেথি
মেথী 5000 3300
লাউ
বোটল গৌর্ড 5500 8
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1100 600
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 1500
শসা
খীরা 3800 7
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2000 9
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 600
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2400 2000
সিম
মটর 7000 1500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 900
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3000 1800