हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
25/8/2016
       

উল্লেখ করা  : 716
(till 20:24 49)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1200 1000
গুড়
অচ্ছূ 4600 2600
অনকাপল্লী 3340 2500
উন্ডে 3000 2200
করীকটু 3600 2200
কালা 2500 2300
নিজামাবাদ 4115 2700
পীলা 3740 3350
মুড্ডে 5000 4500
লাল 3800 3600
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2100 1900
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 700
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 2200
যেম
যাম 1800 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 14200 12400
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 10400 8800
সুপারী
এপী 27619 27229
কেম্পূগোটূ 19185 11399
গোরাবালূ 18401 10699
চালী 22169 17699
চিপ্প্ূ 15508 10589
টটীবেট্টী 23889 20969
নঈ বৈরাযটী 25500 15000
পকা 24800 18615
বিলেগোটূ 16970 12599
বেট্টে 28101 17609
রাসী 30109 19110
লাল 21200 20000
সরাকূ 49009 28589
সিপ্পেগোট্টূ 10663 9399
সী®ক্যূ®সী®এ® 17500 4001
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1745 1680
147 ঔসত 1860 1600
কল্যাণ 1725 1675
দড়া 2105 1580
দেশী 1704 1525
বংসী 2091 1640
মহারাষ্ট্র 2189 2557 1500
শরবতী 3050 2100
স্থানীয 3200 1560
সফেদ 3051 1209
চাল
1009 কার 3206 3206
আঈ আর­8 2800 2300
কচ্চা বাসমতী 2965 2800
কট্টাসাম্বর 2800 2400
চিবড়া 2150 1500
জযা 3500 2950
তৃতীয 2250 2230
পৌন্নী 2600 2500
ফাইন 5500 1750
বাসূমতী 7400 7200
বাসমতী পৈডী 4600 4500
বী®পী®টী® 4200 4000
মটা উসনা 4000 3600
মধ্যম 4100 2000
মসূরী 4000 2000
মোটা 2650 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2750 2550
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 4000 3000
সামান্য 3000 1800
সোনা 5300 3800
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 2200
হন্সা 2600 2350
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 2500 1045
জ্বার হাঈব্রীড 2200 1900
লাল 2000 1600
স্থানীয 1450 1450
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1455 1435
Fine 1586 1558
Common 1560 1440
Fine 1584 1556
Common 1410 1380
Fine 1410 1390
1001 1850 1000
আঈ ® আর® 36 1540 1340
আঈ ® আর® 64 1450 1450
আঈ ®আর® 64 1450 1450
এএসটী 16 1750 1227
এডীটী 36 1700 1500
এডীটী 39 1450 1295
এডীটী 43 1750 1200
এমটীযূ­1010 1510 1380
এমটীযূ­2077 1430 1410
জযা 1500 1400
টী®কে®এম®9 1300 1300
ধান 1900 1400
পপটলা 2500 2417
পৈডী মধ্যম 1850 1350
পৈডী মহীন 2000 1400
পৈডী মোটা 1450 1200
পোন্নী 2300 1650
পৌম্মানী 1333 1333
বী®পী®টী® 2500 1450
মসূরী 1800 1650
রাইট পৌন্নী 2333 2333
রাজাহম্সা 819 819
স্বর্ণ মসূরী নযা 1460 1410
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1530 1410
সম্বা মসূরী 1450 1360
সিন্না পোন্নী 1333 1308
সীও® 43 1700 1500
সোনা 2200 1700
সোনা মসূরী পুরানা 1510 1400
সোনা মহসূরী 2089 1223
হংসা 1450 1450
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1850 1547
বজরা 1275*
বোল্ড 1340 1320
স্থানীয 1150 1150
হাঈব্রীড 2200 1415
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 2275 1500
দেশী সফেদ 1420 1350
পীলা 1700 1450
ফাইন 1325 1325
স্থানীয 3500 1000
হাইব্রিড 3400 1310
হাইব্রিড£স্থানীয 2100 1325
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1800
স্থানীয 1750 1450
ডাল
অড়হর 4425*
777 New Vasad Imp 5211 4118
Local 8000 5008
অরহর 12500 6005
অরহর দাল তূর 13600 4118
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6500 4200
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 14400 3205
উড়দ কী দাল 15000 7500
এফ®ক্যূ® বর্মা 14500 1400
মোগন মধ্যম 8600 6000
স্থানীয 12000 8500
কলথী
কুলথী সাবূত 3600 2170
ছোলা 3425*
Bold 7200 7000
ঔসত সাবুত 11000 3415
গুলাবী 7500 4800
ছোটা খংডিত 7300 7100
জ্বারী£স্থানীয 8500 4616
দেশী সাবুত 6800 5228
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7200 6800
তূর দাল
তূর দাল 12600 11400
বিণ্স
সেম সাবুত 2400 824
মুগ 4650*
বোল্ড 8500 8300
মূংগ দাল­1 10000 9000
মধ্যম 4201 3620
স্থানীয 5001 4380
হরা সাবুত 8500 2033
হাঈব্রীড 4670 4670
মূগ দাল
মূংগ দাল 7800 7000
মটরগুটি
হরা মটর 4500 3200
মসুর ডাল
Masur Dal 9700 7300
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 8300 8200
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8000 4205
তিলহন
কুসুম 3300*
কুসুম 2612 2571
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
কোপরা 10200 4500
মধ্যম 5100 5000
চীনে বাদাম 4030*
গুংগরী কোশযুক্ত 5088 3140
গেজে 5699 2239
বড়া কোশ যুক্ত 5000 4200
বল্লী£হব্বূ 4616 4129
স্থানীয 5400 2232
তিল 4700*
কালা 7500 4200
তিল 7000 4000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11900 11800
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 10800 4220
সুরজমুখী
স্থানীয 3649 1828
সূর্যমুখী 3741 2789
হাইব্রিড 3800 3581
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 3600 3400
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4500 4300
সরসোং 4550 4450
সরসৌং কালী 5200 4120
সরসের তেল
Mustard Oil 10130 9900
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3651 2800
সোযাবীন 3450 3140
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 7500
ছাগল
বকরী 8500 3200
ছাগলী
বকরী 6500 3500
বলদ
বুল 26000 20000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 56000 3500
মেঢক
ভেড় 13500 7000
মোষ
ভৈংস 60000 15000
ভৈংসা 5000 5000
ষাঁড়
বৈল 50000 22000
ফল
অনার
অনার 9500 3000
আঙ্গুর
কালা 10000 1000
সফেদ 3000 1000
হরা 12000 4100
আনারস
অনন্নাস 5800 600
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 3500 1500
ডৈলীসিযস 9000 3800
শিমলা 24000 10000
সেব 13500 1900
কমলালেবু
সংতরা 6700 3000
কলা
এলক্কী বালে 7000 1000
চম্পা 1500 1200
নন্দ্রা বালে 8000 3400
নৌটী বালে 2400 1000
পকা হুআ কেলা 7000 2200
পচ্ছা বালে 2700 1000
পূবন 7400 3300
পলযমথোড়ন 5600 1500
রসাকথাঈ 7400 6400
রোবস্টা 3600 2000
লাল কেলা 6400 4100
খরবূজা
খরবূজা 1200 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2000 500
পেপে
পপীতা 2800 600
পেয়াবা
অমরূদ 1500 1000
মরাসেবূ
মারাসেবূ 2000 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 3600 1600
লেবু
Lime 2200 700
সফেদা
সপোতা 2200 1000
বনোত্পাদ
কাঠ
যূকৈলিপ্টস 420 420
তেতুল
ইমলী 13000 6500
করপুলী এ£সী পতলী 14000 11000
ফূল এ£সী 7500 6500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3000 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1220 1150
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 5700 5500
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 6500 5500
সূখী 11000 9100
হাঈব্রীড 6000 3300
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 69000 68000
গরব্লেড 68500 67500
মালাবার 60711 30000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 6489 3610
পূর্ণ হরা 5000 5000
নারকেল
Grade-III 7000 5500
Grade-I 14000 5000
Grade-III 11500 5000
Grade-I 13025 5000
Grade-III 8300 8250
Grade-I 20000 5000
নারিযল 7000 1388
বড়া 17000 1300
মধ্যম 10000 1600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8600 7800
রসুন
লহসুন 13000 4046
লঙ্কা
লাল 14000 13000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 18099 16009
গুন্টূর 13500 12000
দ্বিতীয কিস্ম 6887 3500
প্রথম কিস্ম 13500 10000
ব্যাদগী 18000 13000
হলুদ
ফিংগর 8249 2189
বল্ব 9900 1812
সূখী 12000 11900
হল্দী 7250 7000
হল্দী স্টিক 13000 8600
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 12500 9600
কিশমিশ
কিশমিশ 19500 17000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
170­সীও2 অনজিন্ড 4200 4000
এফ­1054 5580 5000
এম®সী®যূ 5 6200 2680
এল®আর®এ® 4300 4100
এলএচ­1556 5669 5125
কপাস অনজিন্ড 5000 3452
জী®সী®এচ® 6279 2369
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6631 2250
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4000 3100
লিণ্ট
ডী®সী®এচ® 6571 3845
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 8500 5000
অতরৈথস
অমরংথস 5000 1100
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4400 1600
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2000 1800
আলু
আলূ 3600 NR
এফ®এ®ক্যূ® 1620 1500
চিপ্স 2000 1800
জ্যোতি 1800 1485
জালংধর 1200 1100
দেশী 2600 2500
বড়া 2800 2300
স্থানীয 2500 900
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 1800 500
কুমড়ো
কদ্দূ 2200 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 600
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 900
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 7000 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 15000 20
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 3600 400
গাজর
গাজর 6000 400
চজনা
ড্রমস্টীক 3400 600
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2000 1800
চাল কুমড়ো
পেঠা 2200 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3800 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 1500
টমাটো
টমাটর 2500 30
স্থানীয 3200 100
হাইব্রিড 1850 300
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 8000 300
ধনে
স্থানীয 7800 4012
নূল খোল
নূল খোল 1600 1200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 2000 1000
পেয়াজ
ছোটা 3600 1600
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1010 940
তেলগী 950 250
দ্বিতীয কিস্ম 900 100
নাসিক 5300 1100
পূনা 1250 300
প্যাজ 2751 300
প্রথম কিস্ম 700 500
বংগলৌর ­ ছোটা 400 200
বড়া 2200 1000
লাল 1450 100
স্থানীয 1300 300
সফেদ 800 200
ফুলকপি
ফূলগোভী 7700 300
স্থানীয 1800 1500
বাঁধা কপি
গোভী 3500 200
বীট
বীটরূট 3000 200
বেগুন
গোল 2400 1300
গোল£লম্বা 4200 900
বৈংগন 4400 400
মুলো
মূলী 2000 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 3000 750
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1350 1000
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 200
লাউ
সফেদ কদ্দূ 900 600
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7000 1800
শসা
খীরা 4000 100
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 1500 700
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 6500 1000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 1666 1666
সিম
মটর 2000 500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3000 1800