हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/8/2014
       

উল্লেখ করা  : 439
(till 12:41 39)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
কালা 2800 2600
নং0 3 2550 1500
পীলা 3220 2850
লাল 2970 2850
নারকেল
নারিযল 9000 5000
মধ্যম 5500 5000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 4400 1800
সুপারী
সুপারী 28000 22000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
দড়া 1620 1200
মিলবর 1450 1400
রাজস্থান টুকড়ী 1750 1725
লোক­1 1725 1500
স্থানীয 1800 1365
চাল
অলূর সন্না 2500 2000
আঈ আর­8 2700 2500
জযা 3500 3100
তৃতীয 2330 1900
ফাইন 3600 2800
বাসূমতী 9500 9400
বাসমতী দাবত 5000 3200
বী®পী®টী® 4400 2500
মধ্যম 2500 1830
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
সামান্য 2900 2400
জেব 1100*
দরা 1430 980
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 4600 4025
সফেদ 4500 4000
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1420 1370
Fine 1500 1450
Common 1350 1320
1001 1380 1310
আঈ ® আর® 36 1450 1400
আঈ ®আর® 64 1345 1345
আঈ®আর®20 1450 1250
এ® পুন্নী 2000 1900
এডীটী 36 1600 1100
এডীটী 37 1400 1300
এমটীযূ­1001 1410 1345
এমটীযূ­1010 1410 1300
ধান 1450 1250
বী®পী®টী® 2500 1385
স্বর্ণ মসূরী নযা 1530 1310
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1400 1310
সম্বা মসূরী 1550 1450
সোনা 2100 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1345 1300
বজরা 1250*
স্থানীয 1405 1100
হাঈব্রীড 1500 1120
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1375 1225
পীলা 1530 1050
ফাইন 1310 1310
স্থানীয 1450 1200
হাইব্রিড 1400 1100
হাইব্রিড£স্থানীয 1310 1280
ডাল
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 6820 6000
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 10200 4400
দেশী 6900 6800
স্থানীয 6000 5500
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 4600 3900
গুলাবী 3100 2900
চনা খংডিত 3300 3100
জ্বারী£স্থানীয 4100 3900
দেশী সাবুত 3650 2900
তূর দাল
তূর দাল 7300 6500
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 3820 3200
মুগ 4600*
হরা সাবুত 6860 5500
মসুর
ছোটা সাবুত 6400 5600
স্থানীয 2700 2700
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 7500 7000
লাখ
লাক সাবূত 1610 1600
তিলহন
চীনে বাদাম 4000*
G20 3875 3800
টীএমবী­2 4200 3800
বোল্ড 3590 3130
স্থানীয 4200 3450
জিঙ্গেলী
কালা 9500 7000
তিল 4600*
সফেদ 11500 10350
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 850 800
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 5500 3100
সুরজমুখী
সূর্যমুখী 3800 3600
সরষের তেল 3050*
লোহী কালী 3400 2920
সরসোং 3900 2950
সরসৌং কালী 3420 2950
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 3880 3630
ফল
অনার
অনার 11000 3000
আঙ্গুর
কালা 3900 3800
হরা 6200 6000
আনারস
অনন্নাস 3400 1800
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 5500 2500
কশ্মীর£শিমলা­2 6500 3800
ডৈলীসিযস 9500 3500
সেব 9200 800
আম
দশহরী 3500 1200
কলা
চম্পা 1300 1100
নন্দ্রা বালে 5600 4700
পকা হুআ কেলা 6200 5000
পূবন 6200 4000
পলযমথোড়ন 3000 2000
বেসরাঈ 1200 1000
মধ্যম 1800 1600
রসাকথাঈ 6500 6200
রোবস্টা 2200 1600
কাঁঠাল
কঠহল 715 700
তরমূজ
তরবূজ 1700 1700
পেপে
পপীতা 3000 600
পেয়াবা
অমরূদ 1300 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 3000 2000
বনোত্পাদ
তেতুল
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6400 5800
মসলা
আদা
হাঈব্রীড 13000 11000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 9900 7000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 10750 8750
নারকেল
নারিযল 7500 500
মধ্যম 4200 3500
রসুন
দেশী 3550 3450
লহসুন 8000 1500
লঙ্কা
লাল 6800 4200
শুকনো লঙ্কা
হাইব্রীড 6000 4200
হলুদ
ফিংগর 6200 4000
বল্ব 8000 6000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8700 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এম®সী®যূ 5 4800 3500
এমসীযূ 4600 4200
এল®আর®এ® 3850 3500
কপাস অনজিন্ড 4900 3700
দেশী 4100 3000
পাট 2400*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2800 2600
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 9000 2600
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4400 3000
আলু
লাল নৈনীতাল 3000 2200
আলূ 4400 1400
এফ®এ®ক্যূ® 1850 1580
চন্দ্রমুখী 2000 1800
জ্যোতি 1900 1650
জালংধর 2000 2000
দেশী 1850 1000
লাল 1800 1600
স্থানীয 2000 1700
কুমড়ো
কদ্দূ 3000 500
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5900 140
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 14000 4000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6600 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7500 600
কালা তোরী
কালী তোরী 2700 1400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4600 1800
গ্বার
গ্বার 5681 1500
গাজর
গাজর 5000 3000
চজনা
ড্রমস্টীক 5000 2000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2600 500
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4400 1600
টপীওকা
টৈপিযোকা 2500 1500
টমাটো
টমাটর 5400 2000
দেশী 4400 1850
স্থানীয 5000 1800
হাইব্রিড 4500 2000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 500
ধনে
ধনিযা 8000 4000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3000 2000
পেয়াজ
ছোটা 4400 2300
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1920 1850
নাসিক 3000 1100
প্যাজ 4000 1000
বড়া 3400 2000
লাল 2150 1200
ফুলকপি
ফূলগোভী 5500 1500
স্থানীয 4500 4000
বাঁধা কপি
গোভী 3000 500
বীট
বীটরূট 4600 1800
বেগুন
গোল 1000 700
গোল£লম্বা 4000 400
বৈংগন 4400 400
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6500 3300
মুলো
মূলী 1700 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1600 1400
লাউ
বোটল গৌর্ড 4500 400
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 2800
শসা
খীরা 3000 500
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 6000 3000
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 1000
সিম
মটর 4000 3500