हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
27/9/2016
       

উল্লেখ করা  : 347
(till 12:28 34)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
পীলা 3670 3630
লাল 3870 3700
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2400 2010
চিনি
চীনী 4000 3680
ডালডা
ডালডা 6200 6020
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2080
রবার
আর®এস®এস®­4 12400 11800
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
সুপারী
লাল 16000 16000
সুপারী 28000 16500
সফেদ 18500 18500
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Hybrid 1650 1650
Sonalika 1810 1790
147 ঔসত 1743 1586
দড়া 1725 1650
দেশী 1650 1500
লোকবান 1885 NR
চাল
আঈ আর­8 2250 2150
উসনা চাবল 3000 2200
জযা 2950 2800
তৃতীয 2290 2130
পরিমল নযা 3000 2800
ফাইন 2900 2250
মধ্যম 2600 2380
রতনাচুড়ী 7185­749 2800 2600
সামান্য 2900 1350
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2250 2150
জেব 1225*
দরা 1740 1590
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
লাল 1930 1750
স্থানীয 1620 1580
ধান Common:1470 Grade-A:1510
Fine NR 1440
Common 1460 1440
Basmati 1509 1825 1651
Common 1350 1250
1001 1470 1380
আঈ ® আর® 36 1520 1480
এএসটী 16 1750 1168
এডীটী 36 1700 1400
এডীটী 37 1619 1292
এডীটী 39 1450 1333
এডীটী 43 1750 1400
এমটীযূ­1010 1520 1400
কল্চর 1620 1540
টী®কে®এম®9 1333 1333
ধান 1550 1000
পৈডী মধ্যম 1200 1200
পৈডী মহীন 1250 1250
পৈডী মোটা 1480 1100
পোন্নী 2300 1585
পৌম্মানী 1416 1333
বাসুমতী 1700 1500
বী®পী®টী® 2500 1500
মসূরী 2250 2150
রাইট পৌন্নী 2500 2416
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1500 1400
সম্বা মসূরী 1460 1380
সীও® 43 1700 1500
সোনা 2200 2000
সোনা মসূরী পুরানা 1500 1400
বজরা 1330*
দেশী 1555 1280
হাঈব্রীড 1250 1230
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1840 1800
দেশী সফেদ 1750 1500
স্থানীয 1450 1000
হাইব্রিড 1450 1360
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1400
সুজী
সোজী 2400 2190
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1670 1650
ডাল
অড়হর 5050*
অরহর 6700 6200
অরহর দাল তূর 13000 10000
উরত 5000*
উড়দ সাবুত 12600 4669
উড়দ কী দাল 13000 12500
হাঈব্রীড 6400 6000
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 8800 8420
ঔসত সাবুত 10500 7600
দেশী সাবুত 8520 8000
তূর দাল
তূর দাল 13000 11400
মুগ 5225*
মূংগ দাল­1 9000 8500
হরা সাবুত 8300 NR
হাঈব্রীড 4800 4000
মটরগুটি
হরা মটর 4500 3600
মুসুর ডাল 3325*
Masur Dal 8800 6820
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8500 8000
তিলহন
অতসী
অলসী 4520 4480
চীনে বাদাম 4220*
G20 4255 3250
ডীএমবী­7 5140 4860
স্থানীয 5250 5250
তিল 5000*
কালা 5500 4200
তিল 7000 4000
সফেদ 7005 5900
নারকেল তেল
কোপরা তেল 10800 10300
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 4850 NR
সরষের তেল 3350*
লোহী কালী 5000 4050
সরসোং 4650 4000
সরসৌং কালী 4040 4000
সরসের তেল
Mustard Oil 11000 9820
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
পীলা 3240 2700
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 3600 NR
ফল
অনার
অনার 6000 4000
আঙ্গুর
কালা 9300 5000
হরা 6500 6300
আনারস
অনন্নাস 5800 3000
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 6200 6000
ডৈলীসিযস 7000 2000
সেব 8000 3000
কলা
নন্দ্রা বালে 6600 4100
পকা হুআ কেলা 6000 2000
পূবন 5600 3000
পলযমথোড়ন 4000 1600
রসাকথাঈ 5000 4600
রোবস্টা 3000 950
লাল কেলা 5800 4000
পেয়াবা
অমরূদ 1025 975
মৌসম্বী
মৌসমবী 3500 2800
বনোত্পাদ
তেতুল
চপাথী 4100 3800
মসলা
আদা
সূখী 17000 16000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 69000 67000
গরব্লেড 69000 68000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 6375 6125
নারকেল
Grade- II 1500 1300
নারিযল 2800 1500
মধ্যম 2800 1600
রসুন
লহসুন 9275 9175
লঙ্কা
লাল 11500 10000
হলুদ
ফিংগর 8356 7526
বল্ব 7626 6731
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 10000 8000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
Narma BT Cotton 5100 4800
এম®সী®যূ 5 4800 4000
এমসীযূ 5000 4800
এল®আর®এ® 4200 4000
কপাস অনজিন্ড 5600 3810
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4000 3400
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 10000 7500
অতরৈথস
অমরংথস 2400 1100
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4500 2000
আলু
লাল নৈনীতাল 1900 1300
আলূ 3500 800
এফ®এ®ক্যূ® 1550 1000
চন্দ্রমুখী 1100 900
চিপ্স 3400 3250
জ্যোতি 1600 1390
লাল 1370 1330
স্থানীয 3100 700
কুমড়ো
কদ্দূ 2600 800
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 1200
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 2200
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5600 800
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6000 700
কালা তোরী
কালী তোরী 2300 1800
কোলাকৈসিযা
Colacasia 700 700
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4500 2000
গ্বার
গ্বার 3500 3400
গাজর
গাজর 4800 2800
চজনা
ড্রমস্টীক 4000 1400
চাল কুমড়ো
পেঠা 2700 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3500 1400
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 1600
টমাটো
টমাটর 3000 800
দেশী 1600 1200
স্থানীয 1500 700
হাইব্রিড 2000 1300
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3650 600
পেয়াজ
ছোটা 3400 1500
প্যাজ 3400 700
বড়া 2150 1100
লাল 1000 715
স্থানীয 800 700
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 3200 3000
ফূলগোভী 4500 1500
বাঁধা কপি
গোভী 4000 1400
বীট
বীটরূট 3300 1600
বেগুন
গোল 2500 500
গোল£লম্বা 3400 500
বৈংগন 4400 400
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 3000 3000
মুলো
মূলী 1200 400
লাউ
বোটল গৌর্ড 4800 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 5200 2000
শসা
খীরা 2400 800
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3400 823
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7500 2000
সিম
মটর 5750 2300