हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
2/3/2015
       

উল্লেখ করা  : 1207
(till 21:59 22)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3500 2000
দিসারা 2760 2250
পঠারী 2700 2640
পীলা 3000 2150
লাল 3150 2000
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 2100
চিনি
এম­30 3400 3000
চীনী 3700 3400
ডালডা
ডালডা 7500 6060
নারকেল
নারিযল 8000 4500
মধ্যম 12500 11500
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1800
যেম
যাম 2000 1800
রবার
আর®এস®এস®­4 12600 12200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 8000 7055
পান
স্থানীয 16000 4400
সুপারী
কচ্চা 1820 1200
রাসী 41000 40000
সুপারী 26000 18000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1825 1172
কল্যাণ 2735 1315
দড়া 1800 1400
দেশী 2100 1440
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1880 1300
মধ্যম 2951 2400
মহারাষ্ট্র 2189 2200 1400
মিলবর 1360 1350
রাজস্থান টুকড়ী 1760 1330
লাল 1500 1500
লোক­1 1665 1389
লোকবান 2130 1200
লোকবান এম®পী® নং0 1 1447 1400
শরবতী 3450 1800
স্থানীয 1770 1390
সফেদ 2100 1301
সেচর নং0 1 2205 1405
সোনা 1800 1750
চাল
আঈ আর­8 2900 2300
এচ®বাঈ বী® 2600 2500
জযা 3600 3100
তৃতীয 2280 1400
ফাইন 6125 2080
বাসূমতী 9400 9200
বী®পী®টী® 4500 3100
মটা উসনা 3200 2700
মধ্যম 2850 1650
মসূরী 2950 2100
মোটা 4300 1625
মোটা আঈ ®আর®20 1860 1840
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2750 2650
সুপর ফাইন 8000 3400
সোনা 2500 2300
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2500 1750
সোনা মহিন 4000 3900
জেব 1100*
দরা 1780 1425
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3350 900
জ্বার হাঈব্রীড 1750 1650
স্থানীয 1600 1530
সফেদ 2750 1400
হাঈব্রিড 1285 1000
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1001 1610 1190
আঈ ® আর® 36 1460 1160
আঈ ®আর® 64 1395 1260
আঈ®আর®20 1363 1363
এ এস টী 19 1695 1204
এ® পুন্নী 2200 1195
এএসটী 16 1600 1380
এডীটী 36 1700 1200
এডীটী 37 1987 979
এডীটী 38 1380 1215
এডীটী 39 1500 1210
এডীটী 43 1800 1200
এমটীযূ­1001 1470 1360
এমটীযূ­1008 1266 1200
এমটীযূ­1010 1500 1250
এমটীযূ­2077 1360 1360
কল্চর 1460 1000
ধান 1850 1055
নং0 2716 1600 1420
পপটলা 1809 1668
পৈডী জ্যোতি 1400 1360
পৈডী ডপ্পা 1400 1400
পৈডী মধ্যম 1700 1150
পৈডী মহীন 1650 1130
পৈডী মোটা 1420 1020
পোন্নী 2400 1300
পৌম্মানী 1293 945
বাসুমতী 2100 1200
বী®পী®টী® 2380 1200
মসূরী 1650 1550
রতনা 1420 1410
রাইট পৌন্নী 1879 1212
লাল 1500 1400
সুপর পোন্নী 1700 1159
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1080
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1380 1340
সম্বা মসূরী 1500 1350
সীও® 43 1700 950
সোনা 1750 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1650 1400
হংসা 1345 1270
বজরা 1250*
দেশী 1425 1025
বোল্ড 1400 1064
স্থানীয 1461 1050
হাঈব্রীড 1450 1025
ভুট্টা 1310*
এচ®বাঈ®বী® সফেদ 1420 1370
দেশী লাল 1440 1140
দেশী সফেদ 1520 1300
পীলা 1600 900
ফাইন 1450 1310
ব্হাইট সফেদ 1699 1265
স্থানীয 1360 810
হাইব্রিড 1400 1110
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1150 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1460 1000
রাগী 1550*
স্থানীয 1880 1200
সুজী
সোজী 2300 2030
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 7500 7000
অরহর 8000 2200
অরহর দাল তূর 8250 6000
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4200 3000
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 9600 3802
দেশী 7500 4855
স্থানীয 6000 4800
কলথী
কুলথী সাবূত 3615 2656
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 5000 1679
কাবুল ছোটা 3700 3700
গুলাবী 3700 3000
চনা খংডিত 3900 3700
জ্বারী£স্থানীয 3222 3222
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3550 3400
দেশী সাবুত 3925 2600
বিণ্স
সেম সাবুত 5600 5600
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10400 8500
মধ্যম 7000 6950
স্থানীয 8500 5500
স্থানীয সাবুত 7500 7420
হরা সাবুত 8700 NR
হাঈব্রীড 7560 4600
মটরগুটি
সফেদ ফৌজী 2900 2400
হরা মটর 2200 2000
মসুর
সাবুত 4450 4300
দেশী সাবুত 5500 3255
স্থানীয 6000 2070
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 9300 6000
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4000 3451
তিলহন
অতসী
অলসী 4280 4200
কুসুম 3000*
কুসুম 2747 2309
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 15500 4900
চীনে বাদাম 4000*
G20 4450 3200
গুংগরী কোশযুক্ত 7600 2070
গেজে 5129 2001
টীএমবী­2 4881 2219
ডীএমবী­7 4720 3800
বড়া কোশ যুক্ত 4335 3500
বোল্উ করনেল 4255 3255
বোল্ড 4285 2750
মূংগফলী কা বীজ 6366 6011
স্থানীয 5224 2340
জিঙ্গেলী
Red 7119 6069
কালা 8000 6000
সফেদ 6750 6650
তিল 4600*
কালা 14500 NR
তিল 8325 7500
সফেদ 12800 6000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 12300 12100
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6980 3560
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4500 3500
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 2468
সূর্যমুখী 3700 2219
হাইব্রিড 4000 3800
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 3061 2931
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 4900 3200
লোহী কালী 3700 3100
সরসোং 4255 2275
সরসৌং কালী 4100 3000
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3350 2630
স্থানীয 3150 3080
সোযাবীন 3250 2500
হাঞ্জ সীড
এরংড 3575 3125
এরংড কা বীজ 3580 2525
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 30000
ফল
অনার
অনার 10000 5000
আঙ্গুর
কালা 4500 2500
হরা 7100 2780
আনারস
অনন্নাস 4000 1800
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 6700 4630
ডৈলীসিযস 8000 1250
শিমলা 13000 8000
সেব 12000 3600
আম
হাপস অলফাসো 25000 16000
কমলালেবু
নাগপুরী 2200 2120
মধ্যম 1900 1700
সংতরা 5000 2000
কলা
খাংদেশ 450 325
নন্দ্রা বালে 3700 2100
পকা হুআ কেলা 4400 1200
পূবন 4400 2000
পলযমথোড়ন 2800 1000
মধ্যম 2050 1650
রসাকথাঈ 4000 3500
রোবস্টা 1800 600
কাঁঠাল
কঠহল 800 700
খরবূজা
খরবূজা 3125 750
ডাব
কচ্চা নারিযল 7000 7000
তরমূজ
তরবূজ 2000 320
পেপে
পপীতা 2200 500
পেয়াবা
অমরূদ 3500 625
মৌসম্বী
মৌসমবী 3100 1630
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 9000 2200
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 7000
চপাথী 6500 6000
নন এ£সী পতলী 10000 5900
নন এ£সী ফূল 7300 3700
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3500 2500
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1500 1000
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 6000 5000
সূখী 27500 6000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 51500 50500
গরব্লেড 60000 58000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16765 11750
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9505 3650
নারকেল
নারিযল 8500 850
বড়া 2000 1600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 10000 5500
রসুন
ওসত 4600 3250
দেশী 4500 755
লহসুন 8200 2130
লঙ্কা
লাল 6800 3000
শুকনো লঙ্কা
তালূ 4600 3200
লাল 7200 6000
লাল নঈ 7700 6000
স্থানীয 7300 4500
সফেদ 5500 4500
হলুদ
ফিংগর 10890 4000
বল্ব 9000 5700
সূখী 11500 10500
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8600 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4185 3900
এচ®বী® অনজিন্ড 4005 3250
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 3610 3600
এন­44 3800 3600
এম®সী®যূ 5 4050 2800
এল®আর®এ® 4000 3400
কপাস অডোনী 4100 3000
কপাস অনজিন্ড 4050 3000
জী®সী®এচ® 4569 1069
জী­6 3460 3360
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5100 4200
ডীসীএচ­32 জিন্ড 4500 3800
দেশী 4170 3450
বরালক্ষ্মী জিন্ড 4834 3509
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4045 3000
পাট 2400*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3400 2800
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4400 2600
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1300
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 2500
আলু
আলূ 3400 250
এফ®এ®ক্যূ® 630 450
চিপ্স 2800 1100
জ্যোতি 630 200
দেশী 1000 200
বড়া 2400 2000
লাল 1100 NR
স্থানীয 2000 250
কুমড়ো
কদ্দূ 2200 550
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6500 800
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 1200
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 5600 NR
কালা তোরী
কালী তোরী 5500 2200
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 1700
গ্বার
গ্বার 3521 3000
গাজর
গাজর 6000 300
পুসাকেসর 1550 1450
চজনা
ড্রমস্টীক 8000 2500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2200 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 2400 700
টপীওকা
টৈপিযোকা 2200 1000
টমাটো
টমাটর 3400 200
দেশী 1600 140
স্থানীয 1800 70
হাইব্রিড 2840 330
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 6500 1000
ধনে
ধনিযা 2000 200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 3200
পেয়াজ
ছোটা 3500 2300
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 2500 1600
নাসিক 2250 655
প্যাজ 3850 375
বড়া 3000 1800
লাল 2000 100
স্থানীয 2000 350
সফেদ 1365 1030
ফুলকপি
ফূলগোভী 4000 200
স্থানীয 1400 200
বাঁধা কপি
গোভী 3000 100
বীট
বীটরূট 2600 1000
বেগুন
গোল 3200 600
গোল£লম্বা 2000 610
বৈংগন 3200 100
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 2500 600
মুলো
মূলী 1000 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2200 1200
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 720 500
মেথি
মেথী 1500 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 450
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 5200 1800
শসা
খীরা 4600 800
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2500 2400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 1800
সিম
মটর 3600 1500