हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
31/10/2014
       

উল্লেখ করা  : 1137
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2000 1500
গুড়
অচ্ছূ 3300 2800
উন্ডে 3100 2850
কালা 3530 2400
দিসারা 2560 2400
নং0 3 2600 2400
পঠারী 2800 2400
পীলা 2920 2400
মুড্ডে 2900 2700
লাল 3500 2500
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 2000
চিনি
চীনী 3800 3200
মধ্যম 3220 3200
মহিন 3600 3500
ডালডা
ডালডা 8200 6410
নারকেল
নারিযল 22000 1800
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 12000 12000
মধ্যম 17500 5000
শ্রেণী­2 15000 6000
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 1980
যেম
যাম 1600 1400
রবার
আর®এস®এস®­4 12400 12300
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
সুপারী
রাসী 33899 21699
লাল 18500 18500
সুপারী 25000 22000
সফেদ 20000 20000
সিপ্পেগোট্টূ 6006 5150
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 2450 1450
147 ঔসত 1610 1300
এম®পী® লোকবান 1400 1400
কল্যাণ 2000 1640
জ্বারী 1650 1650
দড়া 1680 1130
বংসী 2800 1650
মধ্যম 2000 1600
মধ্যম ফাইন 2300 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2000 1465
মিল ক্বালিটী 1610 1400
লাল 2600 2000
লোক­1 2300 1360
লোকবান 1819 1300
লোকবান এম®পী® নং0 1 1411 1300
শরবতী 2650 1350
স্থানীয 2500 1400
সফেদ 1711 1113
সোনা 2200 1570
চাল
1009 কার 2500 1400
আঈ আর­8 2900 2300
উসনা চাবল 2100 1900
এচ®বাঈ বী® 2320 2250
কচ্চা বাসমতী 3600 2400
কট্টাসাম্বর 2600 2350
চিবড়া 2650 800
জযা 3900 3000
তৃতীয 2360 1670
ফাইন 4600 2250
ফাইন বাসমতী 3150 2550
বাসূমতী 9600 9400
বী®পী®টী® 4200 2500
মটা উসনা 3750 3000
মধ্যম 4200 1900
মসূরী 3250 2420
মোটা 2700 1600
মোটা আঈ ®আর®20 2270 2250
রতনাচুড়ী 7185­749 2970 2800
সুপর ফাইন 4050 3950
সরবতী কচ্চা 3180 2560
সামান্য 3500 1600
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5400 3200
সোনা 3100 2400
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3200 2250
হন্সা 2500 2300
জেব 1100*
দরা 1550 1020
স্থানীয 1260 1130
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3500 1137
জ্বার হাঈব্রীড 1375 950
স্থানীয 1285 950
সফেদ 1600 1450
হাঈব্রিড 1600 950
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1121 3200 1700
D.B. 1800 1600
1121 2831 2521
D.B. 2412 2285
Sarvati 1771 1670
Common 1311 1310
Sarvati 1800 1700
Sugandha 1800 1700
1121 2700 2700
Common 1400 1350
Fine 2800 1600
Common 1438 1150
Fine 2160 2130
Common 1370 1370
1121 2900 2600
1001 1800 1220
আঈ ® আর® 36 1560 1200
আঈ ® আর® 64 1291 1221
আঈ ®আর® 64 1700 1131
এ® পুন্নী 1700 1345
এএসটী 16 1600 1400
এডীটী 36 1600 1200
এডীটী 37 1772 1300
এডীটী 38 1395 1370
এডীটী 39 1584 1360
এডীটী 43 1620 1279
এম®এম®টী® 1800 1601
এমটীযূ­1001 1460 1200
এমটীযূ­1008 1291 1234
এমটীযূ­1010 1600 1262
এমটীযূ­2077 1390 1310
ধান 1800 1100
নং0 2716 1860 1800
পপটলা 1236 1185
পৈডী জ্যোতি 1450 1400
পৈডী মধ্যম 1600 1200
পৈডী মহীন 2700 1200
পৈডী মোটা 1500 1180
পোন্নী 2110 1860
বাসুমতী 3052 1775
বী®পী®টী® 2380 1200
মসূরী 4200 1650
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1360 1320
রতনা 1585 1568
সুপর পোন্নী 1615 1409
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1360
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1530 1205
সম্বা মসূরী 2051 1300
সিন্না পোন্নী 1636 1516
সীও® 43 1585 1280
সোনা 2100 1360
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1600 1276
হংসা 1601 1311
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2076 2019
বজরা 1250*
দেশী 1050 1010
বোল্ড 1400 1300
স্থানীয 1600 1250
হাঈব্রীড 1950 975
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1560 701
দেশী সফেদ 1560 1100
পীলা 1650 907
মধ্যম 1310 1280
স্থানীয 1700 601
হাইব্রিড 1400 1300
হাইব্রিড£স্থানীয 1500 700
রাগী 1550*
ফাইন 2300 2200
স্থানীয 1716 1100
সুজী
সোজী 6710 2040
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2475 1100
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 6200 5500
অরহর 5321 3800
অরহর দাল তূর 7000 4860
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4000 3500
আবরে
঑বরে দাল 8500 5300
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9000 6000
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 8900 2000
উড়দ কী দাল 7600 5250
দেশী 6200 3000
মোগন মধ্যম 5050 4700
স্থানীয 6400 6000
কলথী
কুলথী সাবূত 3300 2009
ছোলা 3100*
Bengal Gram Dal 5000 4300
ঔসত সাবুত 6950 1549
গুলাবী 3200 2700
চনা খংডিত 3200 2800
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3625 3080
দেশী সাবুত 3800 2750
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6500 5400
তূর দাল
তূর দাল 8700 6150
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4200 3400
বিণ্স
সেম সাবুত 4000 1250
মুগ 4600*
বোল্ড 7109 2869
মূংগ দাল­1 7920 6460
মধ্যম 6100 6050
স্থানীয 7400 6600
স্থানীয সাবুত 6500 6400
হরা সাবুত 9600 2013
মসুর
সাবুত 4550 4450
দেশী সাবুত 4200 2050
স্থানীয 5200 2280
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 8000 5900
Masoor Gola 5110 3850
Masur Dal 7000 5900
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4383 1800
তিলহন
অতসী
অলসী 2500 2500
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 17001 4300
চীনে বাদাম 4000*
G20 4210 3400
গেজে 5012 2010
জেএল­24 4600 4100
টীএমবী­2 4200 4000
নট্টে 5109 2249
বড়া কোশ যুক্ত 5079 2500
স্থানীয 4608 1639
জিঙ্গেলী
কালা 6650 6550
সফেদ 13000 7580
নাইজর বীজ 3600*
শমতীল কা বীজ 5000 4800
নারকেল তেল
কোপরা তেল 15500 15100
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 4580
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 1710 1670
সুরজমুখী
স্থানীয 3370 2128
সূর্যমুখী 3700 2106
হাইব্রিড 4019 2711
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 4200 2861
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 3700 3000
লোহী কালী 3630 3050
সরসোং 6750 2900
সরসৌং কালী 3470 3090
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3425 2310
স্থানীয 2750 2650
সোযাবীন 3275 2800
হাঞ্জ সীড
এরংড 3835 3756
এরংড কা বীজ 3784 2600
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 61000 3000
ছাগল
বকরী 10500 1500
ছাগলী
বকরী 10500 4000
বলদ
বুল 25000 10000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 3800 1800
মেঢক
ভেড় 24000 15000
মোষ
ভৈংস 55000 15000
ষাঁড়
বৈল 27500 7500
ফল
অনার
অনার 11300 4070
আঙ্গুর
কালা 6000 1000
সফেদ 3000 2000
হরা 7000 3400
আনারস
অনন্নাস 4200 1200
আপেল
অমেরিকন 3000 2000
কংডীশন 4800 4000
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7000 4000
কশ্মীর£শিমলা­2 6590 4150
গোল্ডন 7000 1500
ডৈলীসিযস 7500 1563
মহারাজী 2500 1500
র৉যল ডেলীসিযস 8000 2760
রিচ রেড 6500 3000
শিমলা 5800 5650
সেব 12000 1000
কমলালেবু
সংতরা 5500 1700
কলা
Karpura 200 100
Chakkarakeli(White) 200 100
Amruthapani 200 100
Bhushavali(Pacha) 200 100
Desi(Bontha) 200 100
Chakkarakeli(Red) 400 200
Karpura 2800 120
এলক্কী বালে 4200 1200
খাংদেশ 1825 250
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 5000 1200
পকা হুআ কেলা 6590 800
পচ্ছা বালে 2500 1500
পূবন 5400 2800
পলযমথোড়ন 4450 1400
মধ্যম 2350 900
রসাকথাঈ 5700 4600
রোবস্টা 4510 700
লাল কেলা 4600 4000
সামান্য বড়া 5556 5000
খরবূজা
খরবূজা 1000 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 5000
তরমূজ
তরবূজ 1800 500
পেপে
পপীতা 2800 575
পেয়াবা
অমরূদ 6500 1460
মৌসম্বী
মৌসমবী 4400 1000
সফেদা
সপোতা 3000 700
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 14000 2400
চপাথী 5600 3200
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6000 5200
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 6000 2000
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 5300 3000
সূখী 27500 21000
হাঈব্রীড 8200 7800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 67000 67000
গরব্লেড 70000 69000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10005 8500
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 7204 7011
নারকেল
নারিযল 10125 750
বড়া 121000 1800
মেথির বীজ
মেথীবীজ 10000 5600
রসুন
ওসত 3100 2800
দেশী 5500 800
লহসুন 12000 2000
লঙ্কা
লাল 9000 3000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 9800 1869
তৃতীয কিস্ম 4500 2500
দ্বিতীয কিস্ম 6000 3500
প্রথম কিস্ম 9500 5500
রেড ট৉প 10200 8800
লাল 5800 4500
লাল নঈ 7900 6600
সফেদ 6300 3500
হাইব্রীড 5800 5600
হলুদ
ফিংগর 8100 4000
বল্ব 8000 3970
সূখী 9500 8500
স্থানীয 6150 6150
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 45500 44500
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4301 3600
এচ­4 4335 3921
এফ­1054 4400 3000
এম®সী®যূ 5 4000 3600
এমসীযূ 4000 3800
এল®আর®এ® 3800 3500
এলডী­327 4380 2666
কপাস অনজিন্ড 4900 3000
কপাস জিন্ড 4050 3888
জী®সী®এচ® 4332 1733
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5600 4530
দেশী 5025 3500
বরালক্ষ্মী জিন্ড 4590 4000
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4025 3950
পাট 2400*
জূট 2500 2300
টী®ডী® 5 3125 2350
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7000 4500
অতরৈথস
অমরংথস 3800 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3500 2000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3700 1400
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3500 3000
আলু
আলূ 3800 900
এফ®এ®ক্যূ® 2220 1500
চিপ্স 3200 2100
জ্যোতি 2500 1600
জালংধর 1800 1600
দেশী 2600 1250
লাল 2300 1800
স্থানীয 3000 800
কুমড়ো
কদ্দূ 2500 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 13000 889
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4500 400
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 13000 700
কালা তোরী
কালী তোরী 3200 585
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 6000 2000
গ্বার
গ্বার 5164 2000
গাজর
গাজর 6200 700
চজনা
ড্রমস্টীক 8000 2800
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3200 2800
চাল কুমড়ো
পেঠা 3000 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3800 1400
টপীওকা
টৈপিযোকা 2200 1350
টমাটো
টমাটর 3400 300
দেশী 1800 500
স্থানীয 2000 100
হাইব্রিড 4200 525
ঠগরীকাঈ
থোগারীকাঈ 3600 3000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1600 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 775
ধনে
ধনিযা 6000 1000
স্থানীয 10000 9500
নূল খোল
নূল খোল 3400 500
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4100 2500
পেয়াজ
ছোটা 5000 2400
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1450 1300
নাসিক 2150 1500
প্যাজ 4550 400
প্রথম কিস্ম 2000 1600
বড়া 4100 1800
মধ্যম 1450 1300
লাল 2000 751
স্থানীয 2200 800
ফুলকপি
ফূলগোভী 6200 600
স্থানীয 3200 550
বাঁধা কপি
গোভী 4200 300
বীট
বীটরূট 3200 800
বেগুন
গোল 2400 100
গোল£লম্বা 3200 400
বৈংগন 4200 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 1500
মুলো
মূলী 3200 100
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 400
হোসূর লাল 2000 1600
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 3200 150
মেথি
মেথী 4510 400
লাউ
বোটল গৌর্ড 2200 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 1500
শসা
খীরা 4200 300
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 4000 598
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5500 1667
সিম
মটর 6300 3400
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2000 1600
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 1200