हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
24/6/2018
       

উল্লেখ করা  : 503
(till 22:27 03)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
সরসের তেল
Mustard Oil 10750 8300
গুড়
খণ্ডসারী 3300 2730
নং0 2 2000 2000
নিজামাবাদ 3175 2100
পঠারী 3000 2650
পীলা 3200 2765
মুড্ডে 3200 2750
লাল 3420 2300
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 2180
চিনি
চীনী 4230 3550
মহিন 4000 3800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 2380
যেম
যাম 2500 1500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 18000 14000
সুপারী
ঈ ডী আঈ 35321 29509
গোরাবালূ 22825 15022
বেট্টে 41721 37869
রাসী 35869 28801
সরাকূ 59005 42099
খাদ্য সস্য
গম 1735*
Sonalika 1650 1500
147 ঔসত 1670 1450
কল্যাণ 1840 1425
দড়া 1760 1450
দেশী 2150 1650
বংসী 1831 1697
মহারাষ্ট্র 2189 1900 1650
লোকবান 1850 1720
চাল
এচ®বাঈ বী® 2850 2750
তৃতীয 2770 2050
ফাইন 3850 2500
মধ্যম 2950 2575
মোটা 3000 1650
রতনাচুড়ী 7185­749 3600 3250
সন্না ভট্টা 2500 2200
সামান্য 2700 2200
জেব 1410*
দরা 1640 1250
দেশী 1440 1400
জোয়ার Hybrid:1700 Maldandi:1725
জ্বার সফেদ 3060 1700
লাল 1565 1300
ধান Common:1550 Grade-A:1590
Common 1650 1325
Fine 1580 1520
Common 1600 1550
Sugandha 2700 2500
Basmati 1509 3000 2800
1001 1550 1450
এমটীযূ­1010 1650 1440
ধান 1525 1390
পৈডী মধ্যম 1760 1560
পৈডী মহীন 2800 1400
পৈডী মোটা 1750 1550
সোনা মহসূরী 1640 1569
হংসা 1518 1209
বজরা 1425*
দেশী 1255 1100
পীসীবী­138 1090 1000
হাঈব্রীড 1210 1050
ভুট্টা 1425*
দেশী লাল 1300 1135
দেশী সফেদ 1450 1425
পীলা 1500 1000
স্থানীয 1425 1118
হাইব্রিড 1215 1100
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1120 1100
হাইব্রিড£স্থানীয 1200 1050
রাগী 1900*
স্থানীয 1769 1580
সুজী
সোজী 2750 2525
ডাল
অড়হর 5450*
অরহর 3700 2770
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 5900 4900
উরত 5400*
Hanuman A1 5600 5400
উড়দ সাবুত 3460 3100
উড়দ কী দাল 6400 5500
স্থানীয 5400 5400
ছোলা 4400*
দেশী সাবুত 5960 3300
তূর দাল
তূর দাল 7160 5400
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 5500 4975
বিণ্স
সেম সাবুত 5500 4000
মুগ 5575*
ছোটা খংডিত 8000 7700
মূংগ দাল­1 7800 7400
মধ্যম 6200 6000
হরা সাবুত 4500 3900
মূগ দাল
মূংগ দাল 6325 6275
মসুর ডাল
মসূরী দাল 7150 5450
মুসুর ডাল 4250*
Masoor Gola 3350 3275
Kala Masoor New 3950 3200
Masur Dal 6200 5700
Masoor Gola 4300 4200
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 6700 6600
তিলহন
অতসী
অলসী 4050 3960
চীনে বাদাম 4450*
মূংগফলী কা বীজ 2800 2700
স্থানীয 3589 2100
সরষের তেল 4000*
পীলী কালী 3850 3750
লোহী কালী 3890 3340
সরসোং 3675 3350
সরসৌং কালী 3850 3350
সোয়াবীন Black:3050 Yellow:2775
পীলা 3450 2551
হাঞ্জ সীড
এরংড 4000 3940
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 70000 24500
ছাগল
বকরী 11000 2800
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 12000 3500
মোষ
ভৈংস 72000 26000
ভৈংসা 23500 5000
ষাঁড়
বৈল 66000 23000
ফল
অনার
অনার 10000 2470
আপেল
কংডীশন 8200 8100
কশ্মীর£শিমলা­2 8350 8100
ডৈলীসিযস 9850 6625
শিমলা 30000 8450
সেব 11000 5000
আম
তোতাপরী 3500 2500
দশহরী 2900 1160
বাদামী 4000 950
লংগড়া 1500 1100
হাপস অলফাসো 12000 1000
কমলালেবু
নাগপুরী 4320 4250
কলা
পকা হুআ কেলা 4000 1300
মধ্যম 2200 2100
কাঁঠাল
কঠহল 1300 680
খরবূজা
খরবূজা 900 600
তরমূজ
তরবূজ 1325 400
পেপে
পপীতা 2530 1500
মৌসম্বী
মৌসমবী 5000 2300
বনোত্পাদ
কাঠ
যূকৈলিপ্টস 400 400
জ্বলানী কাঠ
জলাঊ লকড়ী 300 200
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 6800 6000
জিরে
মধ্যম 15805 10000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 3500 3250
নারকেল
নারিযল 3120 1400
রসুন
দেশী 2200 1600
যূ®পী® 1340 950
লহসুন 2700 1650
হলুদ
হল্দী 6888 5017
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:4020 Long staple:4320
কপাস অনজিন্ড 5250 3500
পাট 3500*
টী®ডী® 5 3900 3000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 2000 900
আলু
লাল নৈনীতাল 1620 1000
আলূ 2200 700
এফ®এ®ক্যূ® 1000 400
জ্যোতি 1625 1200
দেশী 2200 1200
বাদশাহ 1250 1200
লাল 1500 1430
স্থানীয 2100 800
কুন্দুরূ
Little gourd (Kundru) 2500 300
কুমড়ো
কদ্দূ 2200 160
করেলা, উচ্ছে
করেলা 4000 800
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 6600 2350
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4595 750
কাঁচা পেপে
Papaya (Raw) 2000 1600
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6000 800
কালা তোরী
কালী তোরী 4200 620
কোলাকৈসিযা
Colacasia 2500 900
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2000 1000
গাজর
গাজর 4000 500
ঘিযা তরোঈ
Sponge gourd 1200 670
চজনা
ড্রমস্টীক 5500 1500
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4000 3000
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1500 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 2500 1500
টমাটো
টমাটর 3200 300
দেশী 2180 500
স্থানীয 2500 400
হাইব্রিড 1600 200
টিণ্ডা
Round gourd 1800 1400
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3100 200
পটোল
Pointed gourd (Parval) 2500 700
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 5500 4000
পেয়াজ
নাসিক 1600 1150
প্যাজ 2000 500
পূসা­লাল 1400 800
লাল 1850 760
স্থানীয 2000 500
সফেদ 1420 840
ফুলকপি
ফূলগোভী 4500 600
র৉চী 1800 1600
স্থানীয 1800 1400
বাঁধা কপি
গোভী 3100 280
বীট
বীটরূট 2200 500
বেগুন
গোল 980 900
গোল£লম্বা 3100 600
বৈংগন 3100 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 4300 3500
মুলো
মূলী 1600 250
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1200 800
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1000 400
লাউ
বোটল গৌর্ড 1600 280
লেবু
Lemon 4000 1900
শসা
খীরা 3100 180
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 12000 3000
সিম
মটর 5000 2500
সিম্
French Beans (Frasbean) 4000 3000