हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
2/9/2014
       

উল্লেখ করা  : 1078
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অচ্ছূ 3600 2800
কালা 3370 1600
দিসারা 3400 3320
পঠারী 3180 3110
পীলা 3400 2850
লাল 3550 3145
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1600
চিনি
চীনী 3800 3500
নারকেল
নারিযল 20000 3400
মধ্যম 13000 12000
শ্রেণী­2 15000 9000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2200
যেম
যাম 1600 1000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
সুপারী
এপী 40669 40229
গোরাবালূ 24069 10009
রাসী 40150 15059
সুপারী 31000 20000
সী®ক্যূ®সী®এ® 13000 8000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1728 1300
এম®পী® শরবতী 1829 1393
কল্যাণ 1605 1375
জ্বারী 1600 1600
দড়া 1610 1180
দেশী 1460 1400
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1875 1425
বংসী 2800 1650
মধ্যম 1418 1408
মহারাষ্ট্র 2189 1725 1600
মিল ক্বালিটী 1530 1300
মিলবর 1450 1400
মৈক্সিকন 1700 1200
রাজস্থান টুকড়ী 1755 1325
লোক­1 2300 1375
লোকবান 1800 1120
লোকবান এম®পী® নং0 1 1380 1370
লোকবান গুজরাত 1615 1350
শরবতী 2500 1800
স্থানীয 2500 1400
সুপর ফাইন 1705 1400
সফেদ 1900 1450
সেচর নং0 1 2000 1405
সোনা 1620 1575
চাল
1009 কার 2570 1470
এচ®বাঈ বী® 2350 2250
কচ্চা বাসমতী 3500 2500
চিবড়া 2450 1225
তৃতীয 2360 1880
ফাইন 4500 2380
বী®পী®টী® 4500 2500
মধ্যম 4600 1845
মসূরী 3150 2450
মোটা 2700 1800
সুপর ফাইন 4000 3500
সোনা 5300 2300
সোনা মহিন 5200 5100
হন্সা 2520 2350
চিঁড়ে
চিবড়া 2400 1900
জেব 1100*
দরা 1440 970
দেশী 1200 1100
স্থানীয 1120 1080
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার পীলী 1750 1750
জ্বার সফেদ 4375 1000
জ্বার হাঈব্রীড 1800 1041
স্থানীয 1600 1530
সফেদ 4500 1350
হাঈব্রিড 1525 1350
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1320 1310
1001 1650 1290
আঈ ® আর® 36 1540 1360
আঈ ® আর® 64 1350 1340
আঈ ®আর® 50 1480 1001
আঈ ®আর® 64 1420 1236
আঈ®আর®20 1450 1250
এ এস টী 19 1647 1647
এ® পুন্নী 2000 1900
এএসটী 16 1600 1300
এডীটী 36 1600 1100
এডীটী 37 1729 1252
এডীটী 39 1717 1560
এডীটী 43 1352 1255
এমটীযূ­1001 1470 1330
এমটীযূ­1010 1750 1250
এমটীযূ­2077 1400 1350
টী®কে®এম®9 1365 1167
ধান 1800 1150
নং0 2716 1730 1670
পপটলা 1905 1905
পৈডী ডপ্পা 1500 1500
পৈডী মধ্যম 2000 1310
পৈডী মহীন 2200 1000
পৈডী মোটা 1420 1220
পৌম্মানী 1425 1425
ব্হাঈট কার 1628 1533
বাসুমতী 3700 3600
বী®পী®টী® 2500 1000
মসূরী 1650 1525
সুপর পোন্নী 1572 1206
স্বর্ণ মসূরী নযা 1540 1291
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1568 1310
সম্বা মসূরী 1706 1310
সিন্না পোন্নী 1707 1345
সীও® 43 1508 1265
সোনা 1600 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 2200 1310
হংসা 1512 1225
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2251 2251
বজরা 1250*
দেশী 1415 1105
বোল্ড 1350 1250
স্থানীয 1600 1150
হাঈব্রীড 1800 1100
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1668 1150
দেশী সফেদ 1500 1400
পীলা 1805 1000
ফাইন 1310 1310
স্থানীয 1450 900
হাইব্রিড 1310 1100
হাইব্রিড£স্থানীয 1500 1120
রাগী 1550*
ফাইন 2400 2000
স্থানীয 1729 1300
ডাল
অড়হর 4350*
অরহর 5275 1500
অরহর দাল তূর 7700 5700
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4869 2609
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 10500 6000
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 6810 5000
দেশী 6900 4800
স্থানীয 6950 5900
কলথী
কুলথী সাবূত 3400 2981
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 5000 1926
কাবুল ছোটা 3450 3450
গুলাবী 3200 2800
চনা খংডিত 3300 3000
জ্বারী£স্থানীয 4500 1896
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3450 2900
দেশী সাবুত 3590 1700
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6500 5200
তূর দাল
তূর দাল 7800 6400
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 5000 3180
বিণ্স
সেম সাবুত 4000 1000
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10000 8000
মধ্যম 6600 4500
স্থানীয 6501 3889
স্থানীয সাবুত 6705 5105
হরা সাবুত 8800 1089
মূগ দাল
মূংগ দাল 8500 8150
মটরগুটি
হরা মটর 4100 4100
মসুর
সাবুত 4400 4300
ছোটা সাবুত 6450 5500
দেশী সাবুত 5000 2240
স্থানীয 5100 2350
মসুর ডাল
Masur Dal 7550 5500
Kala Masoor New 4100 4000
Masur Dal 7000 6000
Masoor Gola 5200 4361
Kala Masoor New 4536 4536
Masur Dal 7600 7000
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 2611 2611
তিলহন
অতসী
অলসী 3710 3600
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 10800 4000
চীনে বাদাম 4000*
G20 3950 2505
এম­37 3805 3100
গুংগরী কোশযুক্ত 4905 1500
গেজে 4800 2614
জেএল­24 4200 3800
টীএমবী­2 4861 2942
বড়া কোশ যুক্ত 4450 2660
বোল্উ করনেল 4255 3130
বোল্ড 4430 2500
স্থানীয 5089 2409
জিঙ্গেলী
কালা 8000 6300
সফেদ 12050 9400
তিল 4600*
কালা 14750 5000
সফেদ 14000 6565
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 820 780
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 3700
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5233 5016
সুরজমুখী
স্থানীয 3158 1408
সূর্যমুখী 3800 2444
হাইব্রিড 3325 3000
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 2215
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 6800 3280
লোহী কালী 3380 3050
সরসোং 3300 2975
সরসৌং কালী 4000 2980
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3700 2600
সোযাবীন 3615 2250
হাঞ্জ সীড
এরংড 3775 3675
এরংড কা বীজ 3975 3320
পশুধন (Rs per No.)
ছাগল
বকরী 7000 1800
ষাঁড়
বৈল 17000 7000
ফল
অনার
অনার 9167 2000
আঙ্গুর
কালা 1600 1000
আনারস
অনন্নাস 2100 2000
আপেল
কংডীশন 5950 4800
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 4500 1500
কশ্মীর£শিমলা­2 6950 3800
গোল্ডন 2500 2000
ডৈলীসিযস 8000 2000
র৉যল ডেলীসিযস 8500 3000
শিমলা 20000 12000
সেব 14000 800
আম
চৌসা 13000 2000
কমলালেবু
মধ্যম 1800 1600
সংতরা 5500 4500
কলা
Karpura 150 95
খাংদেশ 1300 250
নন্দ্রা বালে 4600 1200
পকা হুআ কেলা 3000 NR
মধ্যম 3550 550
রোবস্টা 800 720
ডাব
কচ্চা নারিযল 8000 6000
তরমূজ
তরবূজ 1667 1300
পেপে
পপীতা 2500 400
পেয়াবা
অমরূদ 3000 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 3000 1100
সফেদা
সপোতা 4000 900
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 6500 2400
করপুলী এ£সী পতলী 10500 6000
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6500 4500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3000 2000
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 7500 6800
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10005 6750
মধ্যম 9605 8280
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 10180 7019
মধ্যম হরা 10680 9255
নারকেল
নারিযল 7000 650
মেথির বীজ
মেথীবীজ 6055 4000
রসুন
ওসত 4050 3050
দেশী 5050 400
লহসুন 4500 1500
লঙ্কা
লাল 6800 5600
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 8000 6800
তৃতীয কিস্ম 3500 2500
তালূ 3000 2800
দ্বিতীয কিস্ম 5800 3500
প্রথম কিস্ম 9000 5500
রেড ট৉প 10500 8500
লাল 5600 4300
লাল নঈ 7800 6500
সফেদ 4300 3000
হাইব্রীড 6000 4200
হলুদ
ফিংগর 7770 3020
বল্ব 8000 3369
রাজাপুরী 7350 5100
স্থানীয 4000 4000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8700 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4670 4480
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এচ­4 4300 4000
এফ­1054 4650 4150
এম®সী®যূ 5 5100 3500
এল®আর®এ® 3850 3500
এলডী­327 5229 3262
কপাস অডোনী 5579 4575
কপাস অনজিন্ড 4995 2500
কপাস জিন্ড 4000 4000
জী®সী®এচ® 4850 4460
দেশী 4700 3550
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5949 3400
মূংগারী জিন্ড 5000 4500
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4825 4525
পাট 2400*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2850 2000
সব্জি
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3500 500
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2800 2400
আলু
আলূ 3125 1000
এফ®এ®ক্যূ® 1860 1600
চিপ্স 3000 2800
জ্যোতি 1880 1500
দেশী 2000 1000
লাল 1850 1830
স্থানীয 3001 1500
কুমড়ো
কদ্দূ 2000 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 4000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8200 1023
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 1800 525
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7900 220
কালা তোরী
কালী তোরী 3000 500
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2300 800
গ্বার
গ্বার 5411 700
গাজর
গাজর 5500 625
চজনা
ড্রমস্টীক 2400 300
চাল কুমড়ো
পেঠা 1000 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 600 300
টমাটো
টমাটর 4500 280
দেশী 2850 800
শংকর 3000 2000
স্থানীয 3200 300
হাইব্রিড 3450 290
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3200 400
ধনে
ধনিযা 5000 2500
স্থানীয 9500 5057
নূল খোল
নূল খোল 1200 1000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3000 1385
পেয়াজ
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1800 1475
দ্বিতীয কিস্ম 4287 1200
নাসিক 2700 1600
প্যাজ 3000 200
প্রথম কিস্ম 2300 1700
লাল 2800 550
স্থানীয 2600 1000
সফেদ 1000 775
ফুলকপি
ফূলগোভী 8400 300
স্থানীয 2500 2000
বাঁধা কপি
গোভী 3000 200
বীট
বীটরূট 2200 600
বেগুন
গোল 3000 300
গোল£লম্বা 2200 500
বৈংগন 3300 275
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 8000 2000
মুলো
মূলী 2500 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 500 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1025 425
মেথি
মেথী 4520 4500
লাউ
বোটল গৌর্ড 2300 200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 2500 1800
শসা
খীরা 2300 200
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 1000
সিম
মটর 6500 600
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2200 1800