हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
6/12/2016
       

উল্লেখ করা  : 1243
(till 23:20 47)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
ডালডা
ডালডা 6220 6050
সরসের তেল
Mustard Oil 11700 9640
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1400 1200
গুড়
অচ্ছূ 4100 3200
অনকাপল্লী 3400 3000
করীকটু 3500 2900
নং0 1 3600 2700
নং0 2 2920 2510
নং0 3 2660 1900
নিজামাবাদ 3680 3340
পঠারী 3500 3400
পীলা 3620 2901
মুড্ডে 4600 4300
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1130
চিনি
এম­30 3960 3900
চীনী 4500 4000
মহিন 4152 3400
শক্কর 3950 3761
ময়দার আটা
মৈদা আটা 3000 1140
মরাগেঃসূ
মারাজন্সূ 1000 714
যেম
যাম 2000 1000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11875 10055
পান
স্থানীয 16000 6000
সুপারী
এপী 26369 25929
কচ্চা 1600 1400
কেম্পূগোটূ 16519 7899
কোলে 13427 9019
গোরাবালূ 16389 10169
চালী 20149 14669
চিপ্প্ূ 16547 12549
টটীবেট্টী 22090 18819
নঈ বৈরাযটী 25000 13000
পকা 19874 13786
পাইলোন 2000 1700
ফৈক্ট্রী 12129 11259
বিলেগোটূ 16859 9699
বেট্টে 28569 13139
রাসী 27059 20189
সুপারী 22500 15500
সরাকূ 42999 28100
সিপ্পেগোট্টূ 9589 8500
সী®ক্যূ®সী®এ® 17500 8000
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1850 1550
147 উত্তম 1880 1860
147 ঔসত 2200 1500
1482 1846 1801
কল্যাণ 2085 1300
দড়া 2300 1700
দেশী 2600 1800
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2170 1950
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1725 1675
ফর্মী 2000 1850
মধ্যম 1990 1735
মহারাষ্ট্র 2189 2350 1725
মিল ক্বালিটী 1925 1860
মিলবর 2000 1950
রাজস্থান টুকড়ী 2375 1410
লাল 2400 2100
লোক­1 2250 2100
লোকবান 2275 1700
লোকবান গুজরাত 2135 1895
শরবতী 3200 1970
স্থানীয 3300 1900
সুপর ফাইন 3000 2800
সফেদ 2039 2039
চাল
1009 কার 5750 1276
আঈ আর­8 2750 2500
ঈ এম আর উসনা 3280 2540
উসনা চাবল 2800 1950
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কট্টাসাম্বর 2800 2600
চিবড়া 2600 1730
তৃতীয 2280 1970
ফাইন 6000 2100
ফাইন বাসমতী 7400 7200
বাসমতী পৈডী 2470 2470
বী®পী®টী® 4500 2600
মধ্যম 4600 2200
মসূরী 2800 2130
মোটা 4200 1650
রতনাচুড়ী 7185­749 3000 2700
সুপর ফাইন 14000 3000
সামান্য 3000 1730
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3800
সোনা 5200 3600
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2500 2200
সোনা মহিন 4200 4100
হন্সা 2500 2200
জেব 1225*
দরা 1760 1740
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
জ্বার পীলী 2522 1155
জ্বার সফেদ 3422 1126
জ্বার হাঈব্রীড 2600 1050
লাল 2535 1900
স্থানীয 1650 1215
হাঈব্রিড 3050 1544
ধান Common:1470 Grade-A:1510
Common 1220 1213
1121 2500 1750
D.B. 2475 1725
Common 1470 1470
1121 2490 2250
Fine 1500 1470
Common 1250 1222
1121 2450 2200
D.B. 2390 2300
1121 2340 2060
D.B. 2465 2151
1121 2497 2061
Basmati 1509 2195 2195
1121 2500 1925
D.B. 2435 1915
Common 1480 1460
Fine 1492 1464
Common 1470 1470
1121 2495 1470
Sugandha 1956 1856
1121 2516 2000
Fine 1500 1400
Common 1210 1190
Fine 1494 1466
Common 1475 1025
1121 2476 1938
Fine 1930 1900
Common 1220 980
Fine 1420 1380
Common 1470 1025
1001 2300 1219
আঈ ® আর® 36 1520 1100
আঈ ® আর® 64 1510 1268
আঈ ®আর® 64 1647 1255
আঈ®আর®20 1600 1600
এডীটী 37 1666 1466
এমটীযূ­1001 1600 1380
এমটীযূ­1010 1600 1190
এমটীযূ­2077 1480 1470
চিত্তী মুথৈযালূ 2253 1510
ধান 2590 1200
নং0 2716 1750 1680
পৈডী ডপ্পা 901 901
পৈডী মধ্যম 1780 1180
পৈডী মহীন 2350 1120
পৈডী মোটা 1700 1070
বাসুমতী 3650 1700
বিজযা মসূরী 1550 1510
বী®টী® 3691 3500
বী®পী®টী® 5010 1201
মসূরী 2100 1130
রতনা 1690 1650
রাজাহম্সা 1411 1201
রাসী 1558 1480
স্বর্ণ মসূরী নযা 1520 1000
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1500 1450
সম্বা মসূরী 1850 1259
সোনা 2000 1331
সোনা মসূরী পুরানা 1510 1410
সোনা মহসূরী 1950 1119
হংসা 1633 1210
বজরা 1330*
দেশী 1675 1150
স্থানীয 1808 1162
হাঈব্রীড 2600 1325
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1736 1075
দেশী সফেদ 1800 1305
পীলা 1500 852
ফাইন 1365 1365
ব্হাইট সফেদ 1600 1240
মধ্যম 1400 1300
লাল 1700 1315
স্থানীয 1620 1102
হাইব্রিড 1800 1156
হাইব্রিড£স্থানীয 2000 1250
রাগী 1725*
ফাইন 3000 2600
স্থানীয 3600 1500
হাইব্রিড 1721 1626
সুজী
সোজী 2600 2410
সাজেঃ
সজ্জে 1531 1381
ডাল
অড়হর 5050*
777 New Ind 4779 3900
777 New Vasad Imp 5911 3869
Local 5460 5250
777 New Vasad Imp 5489 4411
Local 5313 4159
Hybrid 4957 4517
Local 5050 4400
Desi(Whole) 6000 5900
Local 6300 6000
Desi(Whole) 8100 7800
অরহর 12000 2199
অরহর দাল তূর 12100 5489
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 7500 2136
আবরে দাল
঑বরে দাল 9000 8000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 11200 9500
উরত 5000*
Fine 10000 9000
উড়দ সাবুত 11000 2000
উড়দ কী দাল 12500 11400
এফ®ক্যূ® বর্মা 12000 8000
দেশী 7500 3500
রাজকোট টী­9 6500 6500
স্থানীয 12000 3375
হাঈব্রীড 4575 4575
কলথী
কুলথী সাবূত 9100 1750
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 14100 12300
ঔসত সাবুত 13000 5200
গুলাবী 9200 5000
জ্বারী£স্থানীয 11500 5136
দেশী সাবুত 12500 4600
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6700 6500
তূর দাল
তূর দাল 12500 7510
বাংলা চানা ডাল
অন্য 11054 10564
চনা দাল 14500 12000
বিণ্স
স্থানীয 1400 800
সেম সাবুত 2500 400
মুগ 5225*
ছোটা খংডিত 11450 10450
মূংগ দাল­1 7600 6000
মধ্যম 10500 4500
স্থানীয 5225 3015
হরা সাবুত 7500 2000
মূগ দাল
মূংগ দাল 9000 6000
মটরগুটি
জেমিন মটর দাল 3000 2000
হরা মটর 3800 1400
মসুর ডাল
Masur Dal 11000 6150
Masoor Gola 6300 6200
Masur Dal 9500 7000
Masoor Gola 4900 3701
Masur Dal 7500 6000
মৌঠ দাল
Moath (W) 3155 2505
মোঠ দাল 6500 6400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 5557 5557
তিলহন
অতসী
অলসী 6551 6101
কুসুম 3300*
কুসুম 2808 2229
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 6456 6200
কোপরা 6400 4000
চীনে বাদাম 4220*
G20 4500 3250
গুংগরী কোশযুক্ত 8600 2450
গেজে 5689 1509
জেএল­24 4300 3800
টীএমবী­2 5163 2424
নট্টে 5738 2509
বড়া কোশ যুক্ত 4220 3500
বল্লী£হব্বূ 4469 2758
বোল্ড 4675 3125
স্থানীয 5200 2919
হাঈব্রীড 5409 4375
তিল 5000*
কালা 11060 3875
তিল 7400 5955
লাল 7450 7445
সফেদ 10500 NR
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 10000 5000
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5416 2500
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 1400 1400
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 2400
সূর্যমুখী 3700 2566
হাইব্রিড 4159 3105
সুরজমুখীর বীজ 3950*
সূর্যমুখী কা বীজ 2771 2667
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4600 4000
রাঈ যূ®পী® 4150 4050
সরসোং 4500 3300
সরসৌং কালী 5000 4100
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
পীলা 3325 1201
স্থানীয 2860 2400
সুপ 2775 2775
সোযাবীন 3050 1425
হাঞ্জ সীড
এরংড 3790 3140
এরংড কা বীজ 3780 1902
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 7000
ছাগল
বকরী 6400 1500
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1300
মোষ
ভৈংস 60000 12500
ষাঁড়
বৈল 26000 10000
ফল
অনার
অনার 8000 2000
আঙ্গুর
কালা 8000 1000
সফেদ 3500 2000
হরা 8000 5715
আনারস
অনন্নাস 3000 400
আপেল
ডৈলীসিযস 9000 4000
র৉যল ডেলীসিযস 5700 5500
শিমলা 12000 4000
সেব 11250 300
কুমড়ো
সীতাফল 1250 500
কমলালেবু
দার্জিলিংগ 9500 8000
মধ্যম 5000 4000
সংতরা 7000 500
কলা
এলক্কী বালে 3500 1000
খাংদেশ 1090 271
নন্দ্রা বালে 5400 1000
পকা হুআ কেলা 6000 800
পচ্ছা বালে 1600 600
পূবন 4800 3300
পলযমথোড়ন 3000 1700
মধ্যম 3500 700
রসাকথাঈ 3900 3500
রোবস্টা 2800 1700
লাল কেলা 5800 3500
সামান্য বড়া 556 500
খরবূজা
খরবূজা 1500 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 4000 200
পেপে
পপীতা 2500 500
পেয়াবা
অমরূদ 4000 666
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1000 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 6500 800
লেবু
Lime 2000 1600
সফেদা
সপোতা 3000 500
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 440 375
তেতুল
ইমলী 11000 2500
নন এ£সী পতলী 11000 11000
নন এ£সী ফূল 5800 5200
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1300 1100
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 1400 600
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3200 2500
সূখী 3030 2500
গোলমরিচ
গরব্লেড 67000 67000
মালাবার 57109 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 19060 14375
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14000 4205
নারকেল
Grade-III 10000 7000
Grade- II 9153 7500
Grade-III 7500 6000
Grade-I 14000 4000
নারিযল 12000 300
বড়া 19500 4000
মধ্যম 12500 3000
মেথির বীজ
মেথীবীজ 4701 2000
মোরি
Soanf 9000 5205
রসুন
ওসত 7610 4852
দেশী 11005 1200
লহসুন 13500 2750
লঙ্কা
লাল 11880 7000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13669 2509
গুন্টূর 13500 1609
ডব্বী 18200 3199
তালূ 6000 1500
দ্বিতীয কিস্ম 7200 6200
প্রথম কিস্ম 11500 4100
ব্যাদগী 24000 16000
মন্কটটূ 11000 9000
রেড ট৉প 12700 5200
লাল 12400 6000
লাল নঈ 12700 6000
সূখী মির্চ 32000 16000
স্থানীয 11250 3400
সফেদ 8800 2200
হলুদ
ফিংগর 7888 3306
বল্ব 9000 2119
রাজাপুরী 15900 14000
স্থানীয 6700 6300
হল্দী স্টিক 13500 8000
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 70500 70000
স্থানীয কচ্চা 15000 9600
কিশমিশ
কিশমিশ 18000 13000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
Narma BT Cotton 5335 4975
170­সীও2 অনজিন্ড 5115 4700
অমেরিকন 5410 3500
এচ®বী® অনজিন্ড 5230 4205
এচ­4 5075 4700
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 5050 5000
এফ­1054 6000 4415
এম®সী®যূ 5 6290 1600
এল 147 4975 3425
এল®আর®এ® 5140 5050
এলএচ­1556 5359 5089
এলডী­327 6670 5400
কপাস অডোনী 5335 4050
কপাস অনজিন্ড 5260 3425
কপাস জিন্ড 5000 4500
জী®সী®এচ® 5599 3819
জী­6 4950 4800
জে®কে®এচ 25 4160 3800
দেশী 5170 3500
ফার্ম অনজিন্ড 4455 4265
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6761 6289
শংকর 431 মিমী ফাইন 5390 5000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5350 4000
সীও­2 অনজিন্ড 4160 3860
পাট 3200*
জূট 2800 2700
টী®ডী® 5 5000 3000
সব্জি
অতরৈথস
অমরংথস 2400 2000
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2800 2400
আলু
আলূ 2900 144
এফ®এ®ক্যূ® 740 475
চন্দ্রমুখী 750 600
চিপ্স 2200 1500
জ্যোতি 1200 400
জালংধর 750 600
দেশী 2000 50
লাল 2400 1800
স্থানীয 2800 500
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 2800 600
কুমড়ো
কদ্দূ 2000 150
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 6000 800
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5000 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6000 120
কালা তোরী
কালী তোরী 1800 400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 400
গ্বার
গ্বার 3300 750
গাজর
গাজর 4200 125
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 1400
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2000 1600
চাঊ চাঊ
চাব চাব 600 500
চাল কুমড়ো
পেঠা 1400 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 2700 300
টমাটো
টমাটর 3500 30
দেশী 1800 300
স্থানীয 1700 100
হাইব্রিড 2300 130
টিণ্ডা
Round gourd 600 600
ঠগরীকাঈ
থোগারীকাঈ 3200 3000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1400 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 6500 300
ধনে
ধনিযা 3000 200
স্থানীয 7000 5109
নূল খোল
নূল খোল 1600 600
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 1400 600
পেয়াজ
ছোটা 3400 3200
তেলগী 1150 200
দ্বিতীয কিস্ম 500 200
নাসিক 1550 800
পূনা 1400 1000
প্যাজ 2000 100
প্রথম কিস্ম 1100 500
পোলে 1251 300
বংগলৌর ­ ছোটা 400 50
বড়া 2200 2000
বীলরী লাল 800 600
লাল 1500 75
স্থানীয 2000 50
সফেদ 1375 550
হাইব্রিড 951 200
ফুলকপি
ফূলগোভী 4000 100
র৉চী 3200 2800
স্থানীয 1300 304
বাঁধা কপি
গোভী 3000 200
বীট
বীটরূট 3000 400
বেগুন
গোল 1000 200
গোল£লম্বা 2000 250
বৈংগন 3200 100
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 1200
মুলো
মূলী 1600 100
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1800 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1500 300
মেথি
মেথী 1600 300
লাউ
বোটল গৌর্ড 1050 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 800 600
লেবু
Lemon 1550 600
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 3800 2000
শসা
খীরা 4500 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3200 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 3500 200
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2400
সিম
মটর 2000 400
সিম্
Indian Beans (Seam) 1500 1400
French Beans (Frasbean) 2400 2200
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 600 250
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3200 2000