हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
3/5/2016
       

উল্লেখ করা  : 842
(till 16:05 33)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3400 2000
কালা 3200 3000
নং0 3 2600 2000
পঠারী 3100 2900
পীলা 3350 3120
লাল 3430 2840
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1800
চিনি
এম­30 3900 3800
চীনী 4200 3800
ডালডা
ডালডা 7200 5670
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2000
রবার
আর®এস®এস®­4 14000 13000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 12050 7500
পান
স্থানীয 16000 12000
সুপারী
কচ্চা 1500 1200
রাসী 27059 26259
সুপারী 21000 16000
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1650 1450
147 ঔসত 1735 1510
1482 1873 1540
কল্যাণ 1650 1475
দড়া 2200 1400
দেশী 2500 1491
ফর্মী 1850 1700
মধ্যম 1800 1600
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মিল ক্বালিটী 1522 1485
মিলবর 1500 1450
রাজস্থান টুকড়ী 1900 1750
লোক­1 1750 1700
লোকবান 1875 1450
লোকবান গুজরাত 1675 1525
স্থানীয 2140 1485
চাল
আঈ আর­8 2800 2050
জযা 3500 1600
তৃতীয 2230 1880
ফাইন 6000 2030
বাসূমতী 6800 6600
বী®পী®টী® 4100 3900
মধ্যম 2850 1800
মসূরী 2950 2100
মোটা 2300 1850
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2850 2350
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 3000
সামান্য 2900 1570
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 1800
সোনা মহিন 3900 3800
জেব 1225*
দরা 1640 1500
দেশী 1440 1400
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 2500 775
লাল 1900 1700
স্থানীয 1570 1150
সফেদ 1620 1580
হাঈব্রিড 1700 1600
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1040 1020
Fine 1226 1198
Common 1280 1248
Fine 1222 1180
Common 1450 1000
1001 1450 1380
আঈ ® আর® 36 1040 1000
আঈ ®আর® 64 1450 1280
এ® পুন্নী 1650 1430
এএসটী 16 1700 1400
এডীটী 36 1700 1320
এডীটী 37 1550 900
এডীটী 39 1450 1068
এডীটী 43 1700 1067
এমটীযূ­1001 1450 1400
এমটীযূ­1010 1600 1380
এমটীযূ­2077 1420 1410
কল্চর 1560 1400
টী®কে®এম®9 1352 1133
ধান 2250 1150
পপটলা 2167 2000
পৈডী মধ্যম 1460 1100
পৈডী মহীন 1540 1275
পৈডী মোটা 1460 1100
পোন্নী 2480 1406
পৌম্মানী 1500 1172
বী®পী®টী® 2500 1255
মসূরী 2200 1560
রাইট পৌন্নী 2292 1916
লাল 1450 1300
সুপর পোন্নী 1850 900
স্বর্ণ মসূরী নযা 1450 1170
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1420 1410
সম্বা মসূরী 1550 1360
সীও® 43 1700 1600
সোনা 2000 1411
সোনা মহসূরী 2300 2200
বজরা 1275*
দেশী 1975 1250
বোল্ড 1760 1200
হাঈব্রীড 1850 1380
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1590 1340
দেশী সফেদ 1775 1400
পীলা 1575 1250
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1600 1540
স্থানীয 1775 1050
হাইব্রিড 1600 1300
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1450 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1325
রাগী 1650*
লাল 2156 1689
সুজী
সোজী 5600 2180
ডাল
অড়হর 4425*
Local 8800 8300
Desi(Whole) 7800 7600
Local 7800 7600
Medium 12500 12000
Desi(Whole) 9500 9400
Local 9100 8800
অরহর 9780 6750
অরহর দাল তূর 16000 9000
উরত 4425*
Fine 13000 12000
উড়দ সাবুত 19000 4625
উড়দ কী দাল 16000 10000
দেশী 12000 10000
স্থানীয 12000 7750
কলথী
কুলথী সাবূত 5770 4750
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 7300 6390
ঔসত সাবুত 11200 4900
গুলাবী 5300 4150
জ্বারী£স্থানীয 4900 4500
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5470 5000
দেশী সাবুত 6200 4830
বিণ্স
সেম সাবুত 13000 5000
মুগ 4650*
বোল্ড 6412 6193
মূংগ দাল­1 12000 8500
মধ্যম 6050 6000
স্থানীয 6450 5755
হরা সাবুত 11000 4800
মটরগুটি
হরা মটর 4000 3600
মুসুর ডাল 3325*
Masur Dal 11000 7000
Masoor Gola 7135 7100
Masur Dal 9500 7300
Masoor Gola 7050 6280
Masur Dal 10300 6800
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 9200 9100
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 6500 3300
তিলহন
অতসী
অলসী 3870 3850
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
কোপরা 6200 5300
চীনে বাদাম 4030*
G20 5825 3750
ডীএমবী­7 5140 4800
বোল্ড 5960 3625
মূংগফলী কা বীজ 7536 6804
স্থানীয 5200 3500
তিল 4700*
কালা 15000 6500
গজ্জর 6500 6000
তিল 7750 6905
লাল 8109 6489
সফেদ 7375 5500
নারকেল তেল
কোপরা তেল 9800 9400
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 7500 6850
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 6600 5000
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 9005 8425
সুরজমুখী
স্থানীয 4850 4150
হাইব্রিড 3800 3800
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4600 3950
লোহী কালী 3800 3400
সরসোং 5300 3375
সরসৌং কালী 4725 3400
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3951 1800
সোযাবীন 3800 3100
হাঞ্জ সীড
এরংড 3200 2900
এরংড কা বীজ 3250 2500
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 50000 5000
ছাগল
বকরী 5800 1500
ছাগলী
বকরী 2000 1200
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1200
মোষ
ভৈংস 20000 10000
ভৈংসা 13000 6000
ষাঁড়
বৈল 28000 7000
ফল
অনার
অনার 7100 4200
আঙ্গুর
কালা 6600 3000
হরা 7200 3500
আনারস
অনন্নাস 5500 1200
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 7100 6900
ডৈলীসিযস 7625 6080
শিমলা 6850 6700
সেব 15000 4000
আম
তোতাপরী 1750 1350
বাদামী 3700 3500
রসপুরী 2000 1800
সফেদা 7000 3500
কমলালেবু
মধ্যম 3850 3450
সংতরা 8000 7000
কলা
নন্দ্রা বালে 5300 2600
পকা হুআ কেলা 6800 1900
পূবন 4300 2000
পলযমথোড়ন 2700 900
মধ্যম 2600 1050
রসাকথাঈ 3400 3000
রোবস্টা 2200 800
লাল কেলা 4800 2800
কাঁঠাল
কঠহল 2000 1000
খরবূজা
খরবূজা 5000 700
তরমূজ
তরবূজ 3200 400
পেপে
পপীতা 2100 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 6000 1570
সফেদা
সপোতা 6300 2000
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 440 365
তেতুল
ইমলী 5500 1850
করপুলী এ£সী পতলী 12600 12600
চপাথী 5550 4700
নন এ£সী ফূল 6900 6900
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 2500 2500
মসলা
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 20000 7500
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 7525 5000
নারকেল
Grade-III 8500 8500
Grade-I 17000 15000
নারিযল 4500 560
মধ্যম 2900 1800
মেথির বীজ
মেথীবীজ 4500 3555
রসুন
লহসুন 8500 1900
লঙ্কা
লাল 17250 6000
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 6000 4500
দ্বিতীয কিস্ম 15600 7500
প্রথম কিস্ম 11500 9500
হলুদ
ফিংগর 9230 8000
বল্ব 8740 7000
হল্দী 8300 8000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 11000 5040
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
এচ®বী® অনজিন্ড 4805 3605
এচ­4 4850 4100
এম®সী®যূ 5 5000 3600
এমসীযূ 3800 3600
এল®আর®এ® 4100 3600
কপাস অনজিন্ড 5005 3333
কপাস জিন্ড 4100 4100
জী®সী®এচ® 4600 4500
দেশী 4100 3900
মূংগারী অনজিন্ড 4100 4100
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5200 3400
পাট 3200*
টী®ডী® 5 5600 4000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4800 1000
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1200
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5400 2500
আলু
আলূ 3600 400
এফ®এ®ক্যূ® 790 750
চিপ্স 3400 1500
জ্যোতি 1870 700
জালংধর 600 500
দেশী 1400 700
বড়া 2800 2200
লাল 1150 1030
স্থানীয 2400 600
কুমড়ো
কদ্দূ 2500 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 700
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10000 1300
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7000 1400
কালা তোরী
কালী তোরী 3850 900
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 9700 2000
গ্বার
গ্বার 3500 2250
গাজর
গাজর 6000 800
চজনা
ড্রমস্টীক 3400 800
চাল কুমড়ো
পেঠা 2100 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4000 1200
টপীওকা
টৈপিযোকা 2500 1000
টমাটো
টমাটর 5200 300
দেশী 1000 300
শংকর 600 300
স্থানীয 3500 300
হাইব্রিড 1400 300
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5400 360
ধনে
ধনিযা 4000 800
স্থানীয 8000 8000
নূল খোল
নূল খোল 4000 3600
পেয়াজ
ছোটা 4000 2400
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1500 935
দ্বিতীয কিস্ম 700 300
নাসিক 1200 500
প্যাজ 4800 200
প্রথম কিস্ম 1100 800
বড়া 2500 1000
লাল 1400 800
স্থানীয 2000 300
ফুলকপি
ফূলগোভী 6500 500
বাঁধা কপি
গোভী 4600 200
বীট
বীটরূট 5200 1600
বেগুন
গোল 1900 500
গোল£লম্বা 3300 500
বৈংগন 3800 250
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 2000
মুলো
মূলী 2800 350
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1300 1100
মেথি
মেথী 2000 800
লাউ
বোটল গৌর্ড 6000 400
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 1000
শসা
খীরা 4500 250
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3400 1000
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 9000 200
সিম
মটর 4600 2200
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 4000