हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
24/7/2014
       

উল্লেখ করা  : 1114
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2600 2000
গুড়
অচ্ছূ 3600 2800
অনকাপল্লী 3800 2000
উন্ডে 3000 2760
করীকটু 2700 2300
কালা 2800 1500
দিসারা 3180 3100
নং0 1 3200 2860
নং0 3 2600 2000
নিজামাবাদ 3310 2500
পঠারী 3000 2920
পীলা 3500 2400
মুড্ডে 4000 2700
লাল 3460 2900
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2400 1800
চিনি
এম­30 3580 3380
চীনী 3800 3500
নারকেল
ছোটা 8000 6000
নারিযল 20000 3500
বড়া 15000 12000
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 11000 6000
মধ্যম 14000 5000
শ্রেংণী­1 19000 9000
শ্রেণী­2 13000 4800
শ্রেণী­3 8000 7000
ভাঙা চাল
চিবড়া 1050 800
যেম
যাম 2000 1800
রবার
আর®এস®এস®­4 13400 13200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
সুপারী
এপী 78115 77719
কেম্পূগোটূ 32099 18630
গোরাবালূ 32342 17800
চালী 32239 18000
চিপ্প্ূ 26099 18000
নঈ বৈরাযটী 30500 10000
পকা 30300 24000
বিলেগোটূ 26411 20269
বেট্টে 58810 35089
রাসী 77600 77200
সুপারী 26000 9200
সরাকূ 71636 55099
সিপ্পেগোট্টূ 16555 12369
সী®ক্যূ®সী®এ® 25099 8000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1785 1300
এচ®ডী® 1675 1500
এম®পী® দেশী 1450 1405
কল্যাণ 1471 1300
দড়া 1600 1120
দেশী 1697 1470
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1625 1570
বংসী 2800 1600
মধ্যম 3200 1500
মহারাষ্ট্র 2189 3100 1400
মিল ক্বালিটী 1500 1300
মিলবর 1550 1500
মৈক্সিকন 1940 1341
রাজস্থান টুকড়ী 1800 1750
লোক­1 1750 1331
লোকবান 1881 1350
শরবতী 2700 1500
স্থানীয 2900 1430
সফেদ 2256 1529
সোনা 2200 1530
চাল
আঈ আর­8 2620 2200
কচ্চা বাসমতী 3500 2500
কট্টাসাম্বর 2700 2400
চিবড়া 2650 1380
জযা 3500 2900
তৃতীয 2300 1850
ফাইন 7500 2300
ফাইন বাসমতী 4000 3900
বাসূমতী 9200 9000
বাসমতী পৈডী 9200 8800
বী®পী®টী® 4800 2500
মধ্যম 4800 1800
মসূরী 3150 2400
মোটা 2600 1700
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2850 2750
সুপর ফাইন 10000 2900
সরবতী কচ্চা 1740 1500
সামান্য 3000 1900
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5400 3100
সোনা 5400 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3100 2300
সোনা মহিন 5200 5100
হন্সা 2980 2300
জেব 1100*
দরা 1470 1000
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার পীলী 1700 1700
জ্বার সফেদ 4075 1090
জ্বার হাঈব্রীড 1800 1040
রবী 1200 1000
লাল 2800 1600
স্থানীয 1600 1600
সফেদ 3750 1300
হাঈব্রিড 1600 1550
ধান Common:1310 Grade-A:1345
Common 1500 1340
1001 1800 1310
5001 1680 1420
আঈ ® আর® 36 1490 1350
আঈ ®আর® 64 1740 1200
আঈ®আর®20 1600 1550
এএসটী 16 1600 1300
এএসটী 18 1662 1652
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1717 1293
এডীটী 39 1720 1289
এডীটী 43 1559 1252
এমটীযূ­1001 1400 1280
এমটীযূ­1010 1500 1100
এমটীযূ­2077 1400 1310
টী®কে®এম®9 1341 1341
ধান 1950 1075
নং0 2716 1730 1440
পপটলা 2080 1289
পৈডী জ্যোতি 1485 1350
পৈডী ডপ্পা 1600 916
পৈডী মধ্যম 1700 1100
পৈডী মহীন 2250 1345
পৈডী মোটা 1600 1250
পোন্নী NR 1919
ব্হাঈট কার 1666 1627
বাসুমতী 3550 3450
বী®পী®টী® 2500 900
মনীলা 1600 1400
মসূরী 1897 1350
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1350 1310
রতনা 1558 1542
রাইট পৌন্নী 2172 1861
সন্না ভট্টা 1600 1600
স্বর্ণ মসূরী নযা 1520 1300
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1558 1310
সম্বা মসূরী 1955 1330
সিন্না পোন্নী 1745 1535
সোনা 1950 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 2200 1300
হংসা 1350 1225
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2280 1660
বজরা 1250*
দেশী 1140 1100
স্থানীয 1425 1100
হাইব্রীড­2 1230 1190
হাঈব্রীড 1600 1080
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1740 1125
দেশী সফেদ 1275 1125
পীলা 1480 1000
ফাইন 1450 1310
স্থানীয 1680 850
হাইব্রিড 1400 1050
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1140
রাগী 1500*
ফাইন 2200 1900
স্থানীয 1678 1290
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4645 1766
অরহর দাল তূর 7600 6000
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4200 3000
আবরে
঑বরে সাবুত 3500 3000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9000 5720
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 9300 4001
দেশী 6900 4800
মোগন মধ্যম 5200 5200
স্থানীয 7000 4400
কলথী
কুলথী সাবূত 4000 2531
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 4400 2076
গুলাবী 3400 2700
চনা খংডিত 3300 3000
ছোটা খংডিত 3390 3350
জ্বারী£স্থানীয 8100 2060
দেশী সাবুত 3680 2400
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 5700 4800
তূর দাল
তূর দাল 8000 6600
মধ্যম 6400 3501
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4550 3160
মধ্যম 4300 3500
বিণ্স
স্থানীয 4500 4400
সেম সাবুত 6000 1200
মুগ 4500*
মূংগ দাল­1 9000 5500
মধ্যম 6000 3812
স্থানীয 6200 5700
স্থানীয সাবুত 6350 6100
হরা সাবুত 8289 3526
মূগ দাল
মূংগ দাল 9200 7600
মটরগুটি
হরা মটর 4400 4200
মসুর
ছোটা সাবুত 5800 5180
দেশী সাবুত 4200 2050
স্থানীয 4400 2104
মসুর ডাল
মসূর গোলা 4587 4300
Masur Dal 9000 5325
লাখ
লাক সাবূত 1920 1500
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 3817 2202
তিলহন
অতসী
অলসী 3700 3500
কুসুম 3000*
কুসুম 2700 2461
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 8600 4500
চীনে বাদাম 4000*
G20 4075 4000
গুংগরী কোশযুক্ত 3850 2000
গেজে 4029 2401
জেএল­24 4100 3900
টীএমবী­2 4200 3009
বড়া কোশ যুক্ত 3800 2811
বল্লী£হব্বূ 5500 2601
বোল্ড 3650 2500
স্থানীয 4200 2115
হাঈব্রীড 3650 2975
জিঙ্গেলী
কালা 8500 6650
সফেদ 12500 9000
তিল 4500*
কালা 9800 9500
সফেদ 12300 8250
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 1500 805
নীমের বীজ
নীম বীজ 2300 2270
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 7000 3750
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4430 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 3431 2759
সূর্যমুখী 3800 2670
হাইব্রিড 3460 2800
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 3397
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 8000 3230
রাঈ যূ®পী® 3800 3800
লোহী কালী 3260 3120
সরসোং 3900 2640
সরসৌং কালী 3650 2920
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4791 2990
সোযাবীন 2978 2540
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 3920 3600
ফল
অনার
অনার 12000 50
আঙ্গুর
কালা 4500 100
সফেদ 3000 2000
হরা 7000 5000
আনারস
অনন্নাস 5400 1000
আপেল
কংডীশন 8500 8000
কশ্মীর£শিমলা­2 8500 7250
ডৈলীসিযস 18000 3000
র৉যল ডেলীসিযস 9500 6000
শিমলা 7760 7720
সেব 17200 500
হজরতবলী 3214 1143
আম
চৌসা 2500 800
দশহরী 5000 500
নীলম 3000 900
লংগড়া 3750 1400
সফেদা 2000 1500
কমলালেবু
সংতরা 5500 4500
কলা
এলক্কী বালে 5800 1200
চম্পা 2200 1700
নন্দ্রা বালে 5550 1200
নৌটী বালে 1600 1000
পকা হুআ কেলা 4000 1200
পচ্ছা বালে 2100 600
পূবন 6800 3700
পলযমথোড়ন 3000 1400
মধ্যম 4500 1500
রসাকথাঈ 5700 5500
রোবস্টা 2300 1100
লাল কেলা 4800 4600
কাঁঠাল
কঠহল 2500 425
খরবূজা
খরবূজা 2813 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 13000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2000 200
পেপে
পপীতা 3200 525
পেয়াবা
অমরূদ 3000 2200
মৌসম্বী
মৌসমবী 6500 500
সফেদা
সপোতা 3000 900
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 9000 2400
নন এ£সী পতলী 8000 4200
নন এ£সী ফূল 4500 3000
ফূল এ£সী 6150 5800
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2500 1500
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 5200 5000
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 14000 5000
সূখী 32000 1300
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 70000 70000
গরব্লেড 73000 72000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10375 9250
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 19500 8250
নারকেল
নারিযল 7000 2900
মেথির বীজ
মেথীবীজ 6000 3600
রসুন
ওসত 3550 3450
দেশী 5200 400
ন্যূ মীডিযম 6000 4000
লহসুন 14000 1500
লঙ্কা
ড্রাঈ সূপ 8000 3000
বোল্ড 6200 5200
লাল 9700 800
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10109 1869
গুন্টূর 7800 7500
তৃতীয কিস্ম 4000 3000
তালূ 4000 1500
দ্বিতীয কিস্ম 5500 4500
প্রথম কিস্ম 8000 6000
ব্যাদগী 18000 16000
রেড ট৉প 10000 8400
লাল 6000 4800
লাল নঈ 8100 6800
স্থানীয 7305 2900
সফেদ 4800 2300
হাইব্রীড 6000 5800
হলুদ
ফিংগর 8250 4000
বল্ব 8000 3890
রাজাপুরী 6750 5050
হল্দী স্টিক 9800 5800
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 5000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এফ­1054 4873 3269
এলডী­327 4900 4900
কপাস অডোনী 5409 4307
কপাস অনজিন্ড 5000 3600
কপাস জিন্ড 4000 4000
জী®সী®এচ® 5469 2050
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6300 5800
দেশী 4100 3900
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6369 3800
মূংগারী জিন্ড 5000 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5375 4375
সবিতা 4650 4650
পাট 2300*
টী®ডী® 5 2825 2200
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4375 500
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1200
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 1800 300
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4300 3700
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3200 2600
আলু
আলূ 4000 1000
এফ®এ®ক্যূ® 1900 1450
চন্দ্রমুখী 1800 1700
চিপ্স 2500 2000
জ্যোতি 1600 800
জালংধর 1600 1300
দেশী 1800 750
লাল 1800 1580
শিমলা 2000 1440
স্থানীয 2500 1000
কুমড়ো
কদ্দূ 2800 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 300
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 15000 1013
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5500 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 10200 500
কালা তোরী
কালী তোরী 2800 1000
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 6500 700
গ্বার
গ্বার 5287 1500
গাজর
গাজর 6500 1000
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 300
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4000 3500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2500 300
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4500 800
টপীওকা
টৈপিযোকা 2800 1000
টমাটো
টমাটর 8500 600
দেশী 4800 1300
শংকর 3200 2000
স্থানীয 5500 600
হাইব্রিড 5150 2000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2500 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4000 500
ধনে
ধনিযা 8000 800
স্থানীয 5000 3500
নূল খোল
নূল খোল 2800 1400
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 1650
পেয়াজ
ছোটা 3600 2500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 3000 1850
তেলগী 2150 500
দ্বিতীয কিস্ম 1000 700
নাসিক 2500 1300
পূনা 2600 1000
প্যাজ 4000 250
প্রথম কিস্ম 2200 1800
পূসা­লাল 2400 700
বংগলৌর ­ ছোটা 1600 1000
বড়া 3600 2400
বীলরী লাল 2700 1500
মধ্যম 2400 800
লাল 4500 1200
স্থানীয 2000 750
সফেদ 2500 900
হাইব্রিড 1850 1775
ফুলকপি
ফূলগোভী 4400 800
স্থানীয 2500 1500
বাঁধা কপি
গোভী 4000 300
বীট
বীটরূট 4800 800
বেগুন
গোল 2700 500
গোল£লম্বা 2000 500
বৈংগন 4200 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5750 2000
মুলো
মূলী 2600 500
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1700 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1400 300
লাউ
বোটল গৌর্ড 2800 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 2500
শসা
খীরা 4000 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5400 1000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2300
সিম
মটর 4500 1500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1600 1400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 2300