हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
2/7/2015
       

উল্লেখ করা  : 1096
(till 18:01 28)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1200 800
গুড়
অচ্ছূ 3000 1900
উন্ডে 3800 3600
করীকটু 2233 1800
কালা 3230 2300
নং0 3 2400 1500
নিজামাবাদ 2425 1775
পঠারী 2950 2700
পীলা 3225 2000
মুড্ডে 4200 2300
লাল 3300 3180
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1600
চিনি
চীনী 3200 2840
মহিন 2925 2900
ডালডা
ডালডা 8500 6140
নারকেল
নারিযল 22000 2000
শ্রেংণী­1 18500 7000
শ্রেণী­2 12500 3600
শ্রেণী­3 9000 8600
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 1650
যেম
যাম 1800 18
রবার
আর®এস®এস®­4 12700 12600
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 10600 5700
পান
স্থানীয 16000 2000
সুপারী
এপী 33829 33419
কচ্চা 2400 2200
কেম্পূগোটূ 26039 14199
গোরাবালূ 22629 13119
চালী 26119 19609
চিপ্প্ূ 19685 15001
টটীবেট্টী 30899 21199
নঈ বৈরাযটী 27500 12000
পকা 25301 20170
বিলেগোটূ 21666 9905
বেট্টে 24050 23640
রাসী 32000 20069
সুপারী 29000 20000
সরাকূ 65509 48009
সিপ্পেগোট্টূ 12569 8369
সী®ক্যূ®সী®এ® 22500 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1550 1300
147 ঔসত 1910 1350
1482 1601 1450
এম®পী® শরবতী 1900 1300
কল্যাণ 2200 1390
দড়া 1700 1270
দেশী 1450 1300
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1830 1200
ফর্মী 1760 1500
বংসী 2800 1400
মধ্যম 2000 1700
মধ্যম ফাইন 2300 2100
মহারাষ্ট্র 2189 2900 1410
মিলবর 1350 1325
রাজস্থান টুকড়ী 1700 1650
লাল 2550 1230
লোক­1 1650 1251
লোকবান 2030 NR
লোকবান এম®পী® নং0 1 1340 1268
শরবতী 2550 2200
স্থানীয 3500 1510
সুপর ফাইন 2800 2600
সফেদ 2100 1509
সেচর নং0 1 1830 1355
সোনা 2200 1650
চাল
1009 কার 3800 1600
আঈ আর­8 2900 2200
উসনা চাবল 2400 1920
এচ®বাঈ বী® 2300 1890
কট্টাসাম্বর 2600 2400
চিবড়া 2500 1850
জযা 3400 3325
তৃতীয 2250 1800
ফাইন 4500 1930
বী®পী®টী® 3800 3000
মটা উসনা 3200 3000
মধ্যম 5400 1970
মসূরী 3000 2824
মোটা 3600 1800
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2600 2300
সুপর ফাইন 3700 3600
সামান্য 3300 300
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4400 3000
সোনা 5200 2300
সোনা মহিন 4000 3900
হন্সা 2500 2300
জেব 1150*
দরা 1475 1200
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার পীলী 2900 2721
জ্বার সফেদ 4000 1011
জ্বার হাঈব্রীড 1750 1287
রবী 1200 1200
লাল 1920 1550
সফেদ 1500 1400
হাঈব্রিড 1000 1000
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1390 1330
1001 1802 1200
5001 1450 1360
আঈ ® আর® 36 1070 855
আঈ ®আর® 64 1400 1300
এ® পুন্নী 2010 1700
এএসটী 16 1600 1320
এডীটী 36 1700 1400
এডীটী 37 1466 NR
এডীটী 39 1758 1250
এডীটী 43 1800 1400
এমটীযূ­1001 1360 1222
এমটীযূ­1010 1450 1227
ধান 1850 1100
পপটলা 2000 1700
পৈডী জ্যোতি 1580 1350
পৈডী ডপ্পা 1425 935
পৈডী মধ্যম 2200 1000
পৈডী মহীন 2500 1060
পৈডী মোটা 1642 980
পোন্নী 2400 1530
পৌম্মানী 1416 1380
বাসুমতী 1850 1750
বী®পী®টী® 2380 1290
মসূরী 1650 1500
রাইট পৌন্নী 2195 1700
লাল 1550 1350
সুপর পোন্নী 1608 1336
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1120
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1360 1100
সম্বা মসূরী 1600 1250
সীও® 43 1700 1230
সোনা 1730 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1959 1173
হংসা 1400 1132
নবানে
নবানে হাইব্রিড 4221 2740
বজরা 1250*
দেশী 2500 875
বোল্ড 1320 1300
হাঈব্রীড 1700 1060
ভুট্টা 1310*
এচ®বাঈ®বী® 1020 990
এচ®বাঈ®বী® সফেদ 1310 950
দেশী লাল 1800 1005
দেশী সফেদ 1600 1305
পীলা 1755 1100
ফাইন 1450 1350
মধ্যম 1350 600
স্থানীয 1650 700
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 4600 2500
হাইব্রিড 1350 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1583 1000
রাগী 1550*
ফাইন 2250 1500
স্থানীয 1650 1100
সুজী
সোজী 2300 2040
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 8500 8200
777 New Vasad Imp 5689 5689
অরহর 7270 5029
অরহর দাল তূর 10500 8350
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6000 3500
আবরে দাল
঑বরে দাল 7000 5500
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 13600 8300
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 12200 2019
দেশী 9000 5380
স্থানীয 7900 7850
কলথী
কুলথী সাবূত 4125 1401
কলসি
মটাকী ডব্ল্যূ 11500 8000
ছোলা 3175*
Bold 5900 5700
ঔসত সাবুত 6200 2005
ক৉টা 3570 2000
গুলাবী 4500 3100
চনা খংডিত 4600 4500
জ্বারী£স্থানীয 4262 2150
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4820 4600
দেশী সাবুত 5200 3600
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8000 7500
তূর দাল
তূর দাল 11000 9200
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 6100 5500
বিণ্স
সেম সাবুত 6200 400
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 13500 9000
মধ্যম 6450 2411
স্থানীয 5978 4300
স্থানীয সাবুত 7650 5500
হরা সাবুত 11500 2704
মূগ দাল
মূংগ দাল 11400 9000
মটরগুটি
সফেদ ফৌজী 2900 2800
হরা মটর 4300 3500
মসুর
দেশী সাবুত 7600 3605
স্থানীয 7350 3410
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 10000 7200
মৌঠ
মোঠ ডব্ল্যূ 8000 7000
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 5355 1786
তিলহন
অতসী
অলসী 4390 3750
কুসুম 3050*
কুসুম 2420 1811
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 12900 4600
মধ্যম 8100 8000
চীনে বাদাম 4000*
G20 5125 3600
গুংগরী কোশযুক্ত 4177 2844
গেজে 5839 2919
জেএল­24 5000 4800
টীএমবী­2 6119 3690
বড়া কোশ যুক্ত 4839 3070
বল্লী£হব্বূ 4489 3809
বোল্উ করনেল 5605 4055
বোল্ড 5700 1402
মূংগফলী কা বীজ 7374 2000
স্থানীয 5700 3300
হাঈব্রীড 4500 4400
চীনে বাদামর তেল (মুংগফলী)
মূংগফলী কা তেল 10200 10200
জিঙ্গেলী
কালা 13165 4600
তিল 8650 6205
সফেদ 8405 5250
নীমের বীজ
নীম বীজ 2151 2151
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 5000
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5900 5600
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7375 7000
সুরজমুখী
এস®এচ­3322 7700 7700
স্থানীয 3300 3100
সূর্যমুখী 3700 3135
হাইব্রিড 4000 2639
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 3800
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4750 4100
লোহী কালী 4089 3400
সরসোং 4650 3000
সরসৌং কালী 4920 3375
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4150 2800
সোযাবীন 3601 3201
হাঞ্জ সীড
এরংড 3955 3600
এরংড কা বীজ 3925 NR
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 25000
ছাগল
বকরী 12000 9000
ছাগলী
বকরী 20000 10000
বলদ
বুল 30000 12500
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 16600 14000
মেঢক
ভেড় 40000 20000
মোষ
ভৈংস 60000 7000
ভৈংসা 5000 2500
ষাঁড়
বৈল 35000 22500
ফল
অনার
অনার 10833 1100
আঙ্গুর
কালা 6100 1000
সফেদ 3100 2100
হরা 11000 3700
আনারস
অনন্নাস 5000 700
আপেল
অমেরিকন 13000 11750
কশ্মীর£শিমলা­2 7060 6600
ডৈলীসিযস 9800 7100
র৉যল ডেলীসিযস 12000 4500
সেব 14000 2000
আম
Keshar 3000 2000
তোতাপরী 5500 700
দশহরী 5200 1250
নীলম 1200 500
রসপুরী 4500 3500
লংগড়া 3100 1990
সফেদা 7143 2000
কমলালেবু
সংতরা 4000 3000
কলা
Karpura 80 40
Bhushavali(Pacha) 80 40
Chakkarakeli(White) 100 40
Amruthapani 100 50
Desi(Bontha) 150 80
Chakkarakeli(Red) 200 100
এলক্কী বালে 3500 1000
খাংদেশ 1400 350
নন্দ্রা বালে 4800 1000
নৌটী বালে 1500 800
পকা হুআ কেলা 5500 1600
পচ্ছা বালে 2100 600
পূবন 5000 2000
পলযমথোড়ন 3000 1000
মধ্যম 2195 130
রসাকথাঈ 3800 3000
রোবস্টা 3000 600
কাঁঠাল
কঠহল 2200 700
খরবূজা
খরবূজা 2667 267
ডাব
কচ্চা নারিযল 9000 4000
তরমূজ
তরবূজ 1200 250
পেপে
পপীতা 2600 525
পেয়াবা
অমরূদ 6500 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 5500 1200
সফেদা
সপোতা 4200 700
বনোত্পাদ
অন্টাবলা
অংটাবলা 603 603
কাঠ
Subabul 444 430
যূকৈলিপ্টস 420 400
তেতুল
ইমলী 8000 2800
চপাথী 6400 5900
নন এ£সী পতলী 6500 6200
নন এ£সী ফূল 4200 3200
ফূল এ£সী 6400 5600
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 3500 1200
রীঠা
মহিন নযা 6000 5800
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 9500 8000
সূখী 27500 26500
কাজূ
জম্বূ 60000 59800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 64000 63000
গরব্লেড 67000 66000
মালাবার 60000 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16260 10000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 16000 5000
নারকেল
নারিযল 9000 900
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8000 5000
রসুন
দেশী 5405 1755
লহসুন 9000 1355
লঙ্কা
লাল 13000 5000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10600 2099
গুন্টূর 12000 1069
ডব্বী 15600 2509
তৃতীয কিস্ম 3000 2000
তালূ 5400 3400
দ্বিতীয কিস্ম 6000 4000
প্রথম কিস্ম 9300 6100
ব্যাদগী 16000 12500
রেড ট৉প 9500 8500
লাল 8200 5500
লাল নঈ 8400 7000
সফেদ 6500 5600
হলুদ
ফিংগর 9000 5000
বল্ব 7165 5505
রাজাপুরী 8700 6000
সূখী 11500 10500
স্থানীয 5200 4800
হল্দী পাউডর 13000 13000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 11000 7400
কিশমিশ
কিশমিশ 38000 30000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ®বী® অনজিন্ড 4645 3730
এচ­4 4050 4050
এন­44 3800 3600
এফ­1054 4655 3800
এম®সী®যূ 5 4300 3000
এমসীযূ­7 4129 3561
এল®আর®এ® 3800 3000
এলএচ­1556 4600 3606
কপাস অডোনী 4621 3137
কপাস অনজিন্ড 4605 3105
কপাস জিন্ড 4050 4050
জী®সী®এচ® 4712 2250
দেশী 4400 3500
বরালক্ষ্মী জিন্ড 4889 2099
মূংগারী জিন্ড 4000 3500
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4550 3750
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 4000 3200
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 700
অতরৈথস
অমরংথস 4500 800
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 11
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5500 2800
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 1600 1400
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 3100 300
এফ®এ®ক্যূ® 690 555
চিপ্স 3400 1300
জ্যোতি 1800 425
জালংধর 500 400
দেশী 1200 150
লাল 825 300
স্থানীয 2700 200
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 125
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5000 30
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 12000 825
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5000 4
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 11000 25
কালা তোরী
কালী তোরী 6800 22
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 5400 11
গ্বার
গ্বার 4319 750
গাজর
গাজর 5200 35
চজনা
ড্রমস্টীক 11000 3
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3000 2400
চাঊ চাঊ
চাব চাব 600 600
চাল কুমড়ো
পেঠা 3000 500
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4500 25
টপীওকা
টৈপিযোকা 1600 800
টমাটো
টমাটর 4500 300
দেশী 3000 600
স্থানীয 3000 500
হাইব্রিড 4100 1000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2300 1000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 16
ধনে
ধনিযা 3850 1000
নূল খোল
নূল খোল 2600 1200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3800 800
পেয়াজ
ছোটা 7000 3500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1820 1700
তেলগী 1600 500
দ্বিতীয কিস্ম 1000 600
নাসিক 2300 400
পূনা 2300 500
প্যাজ 6750 21
প্রথম কিস্ম 2000 1200
পূসা­লাল 2280 900
বংগলৌর ­ ছোটা 2600 1000
বড়া 4000 2250
বীলরী লাল 2300 2100
লাল 2200 400
স্থানীয 2500 800
সফেদ 2300 950
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 1500 1300
ফূলগোভী 7000 500
স্থানীয 1800 1590
বাঁধা কপি
গোভী 4200 6
বীট
বীটরূট 5500 22
বেগুন
গোল 2900 14
গোল£লম্বা 3100 800
বৈংগন 4400 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 3000
মুলো
মূলী 2000 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 800 700
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1200 300
লাউ
বোটল গৌর্ড 4800 10
লাউ
সফেদ কদ্দূ 800 500
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 1100
শসা
খীরা 3500 7
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3400 11
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 4500 1000
সিম
মটর 5500 2000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1800 700
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2800 2400