हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/4/2015
       

উল্লেখ করা  : 1073
(till 21:26 58)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3400 2000
কালা 3010 2970
দিসারা 2360 2250
পীলা 3210 2200
লাল 3075 2345
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1900
চিনি
এম­30 3000 2600
চীনী 3100 2810
মহিন 3300 3000
শক্কর 2801 2710
ডালডা
ডালডা 6500 6030
নারকেল
নারিযল 10000 3400
বড়া 15000 12000
মধ্যম 14000 9000
শ্রেণী­3 6000 5600
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1950
যেম
যাম 2400 2200
রবার
আর®এস®এস®­4 11800 11700
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5400 4400
সুপারী
কচ্চা 1500 1200
সুপারী 22000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1600 1300
147 ঔসত 1800 1200
343 1450 1439.12
এচ®ডী­2329 1450 1439
কল্যাণ 2000 1550
দড়া 1601 1280
দেশী 2200 1200
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1905 1350
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1425 1400
ফর্মী 1730 1400
মধ্যম 1900 1450
মহারাষ্ট্র 2189 3031 1401
লোক­1 2300 1294
লোকবান 2050 1250
লোকবান এম®পী® নং0 1 1400 1225
শরবতী 4500 1625
স্থানীয 1450 1250
সফেদ 1940 1231
চাল
আঈ আর­8 3800 2400
এচ®বাঈ বী® 2700 1990
জযা 4200 3200
তৃতীয 2550 1700
পূসা বাসমতী কচ্চা পুরানা 3600 3400
ফাইন 6000 2150
ফাইন বাসমতী 2450 2200
বাসূমতী 8000 7800
বী®পী®টী® 4200 3100
মধ্যম 2680 1800
মসূরী 2600 2200
মোটা 4300 1750
মোটা আঈ ®আর®20 1810 1790
রতনাচুড়ী 7185­749 2800 2550
সুপর ফাইন 8000 3000
সরবতী কচ্চা 1800 1600
সামান্য 3300 1800
সোনা 2500 2300
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2500 1900
জেব 1150*
দরা 1525 1170
দেশী 1110 1046
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3325 811
জ্বার হাঈব্রীড 2093 912
স্থানীয 1500 1400
সফেদ 1500 1400
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1360 1280
Fine 1170 1150
Common 1150 1050
Fine 1650 1550
Common 1300 1300
1001 1400 950
আঈ ® আর® 36 1150 1070
আঈ ®আর® 64 1400 1113
এ® পুন্নী 2110 900
এএসটী 16 1600 1400
এডীটী 36 1700 1165
এডীটী 37 1550 890
এডীটী 38 1430 1430
এডীটী 39 1620 902
এডীটী 43 1800 1180
এমটীযূ­1001 1380 1360
এমটীযূ­1010 1500 1345
কল্চর 1380 1320
টী®কে®এম®9 1224 1119
ধান 1850 1150
পপটলা 1916 1700
পৈডী মধ্যম 1650 1450
পৈডী মহীন 1700 1020
পৈডী মোটা 1460 960
পোন্নী 2400 1360
পৌম্মানী 1416 1200
বাসুমতী 1900 1200
বী®পী®টী® 2400 1200
মসূরী 1600 1360
রতনা 1370 1350
রাইট পৌন্নী 2061 1398
লাল 1750 1400
সুপর পোন্নী 1700 1280
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1080
সম্বা মসূরী 1500 1400
সীও® 43 1700 1210
সোনা 2100 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1650 1400
হংসা 1303 1136
নবানে
নবানে হাইব্রিড 3402 1212
বজরা 1250*
দেশী 1400 1000
বোল্ড 1450 750
হাঈব্রীড 2909 623
ভুট্টা 1310*
এচ®বাঈ®বী® 1120 1080
দেশী লাল 1430 1000
দেশী সফেদ 1620 1310
পীলা 1630 1215
ফাইন 1450 1350
ব্হাইট সফেদ 1500 1250
মধ্যম 1310 1310
স্থানীয 1450 900
হাইব্রিড 1400 1100
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1300 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1510 1068
রাগী 1550*
স্থানীয 1480 1293
সুজী
সোজী 2300 2010
ডাল
অড়হর 4350*
অরহর 7088 3868
অরহর দাল তূর 8800 6100
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 3790 3650
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 9510 5460
দেশী 7400 5850
স্থানীয 7050 6500
কলথী
কুলথী সাবূত 3720 3670
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 5400 4075
ঔসত সাবুত 5200 2309
ক৉টা 4140 3800
কাবুল ছোটা 5540 3300
গুলাবী 4200 3100
চনা খংডিত 3900 3700
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4550 4350
দেশী সাবুত 4300 NR
বিণ্স
সেম সাবুত 6000 1800
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10600 8500
মধ্যম 6600 6550
হরা সাবুত 10000 4700
মটরগুটি
সফেদ ফৌজী 2900 2500
মসুর
সাবুত 6100 3100
দেশী সাবুত 3500 3500
স্থানীয 7000 3275
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 8800 6100
Masoor Gola 5835 5490
Masur Dal 9000 7000
Masoor Gola 5000 4800
Masur Dal 8000 6600
Masoor Gola 5900 5190
Masur Dal 7600 7000
Masoor Gola 5300 5200
Masur Dal 9500 6330
তিলহন
অতসী
অলসী 4200 3200
কুসুম 3050*
কুসুম 2551 2210
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 17000 7000
মধ্যম 9920 9400
চীনে বাদাম 4000*
G20 4100 3330
গুংগরী কোশযুক্ত 5279 3839
গেজে 5421 1989
টীএমবী­2 5510 2670
ডীএমবী­7 5140 4000
বড়া কোশ যুক্ত 4500 3750
বোল্ড 4460 3300
মূংগফলী কা বীজ 6636 5624
স্থানীয 5170 3200
জিঙ্গেলী
Red 7409 6649
কালা 8529 5350
সফেদ 8669 7119
তিল 4600*
কালা 16550 6500
সফেদ 8665 7000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11700 11500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6987 5880
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5000 4375
সুরজমুখী
স্থানীয 3200 2600
সূর্যমুখী 3350 2727
হাইব্রিড 4000 3750
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4500 3350
রাঈ যূ®পী® 4050 3900
লাহা সরসীব 3600 3500
লোহী কালী 3650 2900
সরসোং 4050 3125
সরসৌং কালী 3620 3200
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4060 3174
সোযাবীন 5000 2189
হাঞ্জ সীড
এরংড 3620 3150
এরংড কা বীজ 4000 3000
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 24000 22000
ছাগল
বকরী 1800 800
ফল
অনার
অনার 13000 5000
আঙ্গুর
কালা 6000 2700
হরা 7200 4200
আনারস
অনন্নাস 4500 1800
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 7050 5230
গোল্ডন 6700 6480
ডৈলীসিযস 12000 5500
শিমলা 23000 22000
সেব 12000 4000
আম
Keshar 4750 3200
চৌসা 3800 2500
তোতাপরী 6000 1800
সফেদা 4800 2500
হাপস অলফাসো 21000 5000
কমলালেবু
সংতরা 4500 2500
কলা
খাংদেশ 300 175
নন্দ্রা বালে 3500 2100
পকা হুআ কেলা 4800 1500
পূবন 3800 600
পলযমথোড়ন 2800 1000
রসাকথাঈ 2600 2100
রোবস্টা 2400 750
কাঁঠাল
কঠহল 2000 1450
খরবূজা
খরবূজা 3500 3000
ডাব
কচ্চা নারিযল 6000 6000
তরমূজ
তরবূজ 1700 450
পেপে
পপীতা 1500 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 4200 1775
সফেদা
সপোতা 2000 1600
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 6500 2800
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 5000
নন এ£সী পতলী 8000 7300
নন এ£সী ফূল 4100 3200
বীজরহিত দ্বিতীয কিস্ম 2200 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 14000 1500
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4200 4000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 80000 70000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 15900 11950
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 8950 6350
নারকেল
নারিযল 9500 123
মধ্যম 4800 3080
মেথির বীজ
মেথীবীজ 11000 4500
রসুন
লহসুন 7600 1375
লঙ্কা
লাল 15625 3000
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 4000 2000
দ্বিতীয কিস্ম 6000 3900
প্রথম কিস্ম 9500 6100
লাল 7800 6800
লাল নঈ 8600 7000
সফেদ 5500 4000
হলুদ
ফিংগর 9600 5500
বল্ব 8400 5500
রাজাপুরী 10550 7500
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 46000 45100
স্থানীয কচ্চা 13000 6800
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 3900 3805
এন­44 3800 3600
এম®সী®যূ 5 4200 3000
এমসীযূ 3700 3450
এল®আর®এ® 3900 3500
কপাস অনজিন্ড 4300 3534
জী®সী®এচ® 4673 2509
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5030 4700
দেশী 4000 3550
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4750 3600
পাট 2700*
টী®ডী® 5 3250 2900
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 1500
অতরৈথস
অমরংথস 4000 900
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 2000 400
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 2600
আলু
আলূ 3200 120
এফ®এ®ক্যূ® 550 250
চিপ্স 1200 750
জ্যোতি 1000 300
জালংধর 500 500
দেশী 1400 200
লাল 750 500
স্থানীয 1600 170
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 13000 1200
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4500 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7500 1000
কালা তোরী
কালী তোরী 2700 1000
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7500 1000
গ্বার
গ্বার 4850 1100
গাজর
গাজর 4600 800
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 300
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3500 1000
টপীওকা
টৈপিযোকা 1800 800
টমাটো
টমাটর 4000 400
দেশী 2000 730
স্থানীয 2400 200
হাইব্রিড 2870 1000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4700 400
ধনে
ধনিযা 5000 500
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 1300
পেয়াজ
ছোটা 3300 1500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1600 1500
দ্বিতীয কিস্ম 1200 400
নাসিক 1700 750
প্যাজ 3000 400
প্রথম কিস্ম 1700 1300
বড়া 3000 1500
লাল 1810 100
স্থানীয 2400 249
ফুলকপি
ফূলগোভী 5700 200
স্থানীয 1900 750
বাঁধা কপি
গোভী 3500 200
বীট
বীটরূট 3800 200
বেগুন
গোল 1000 500
গোল£লম্বা 2700 680
বৈংগন 4000 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5500 1800
মুলো
মূলী 1200 250
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 500 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1200 700
মেথি
মেথী 1000 1000
লাউ
বোটল গৌর্ড 5000 200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 4200 1600
শসা
খীরা 3600 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 550 500
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 800
সিম
মটর 1800 1500
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 4000