हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
1/9/2015
       

উল্লেখ করা  : 1433
(till 21:36 01)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1800 800
গুড়
অচ্ছূ 3200 1800
অনকাপল্লী 4000 2000
উন্ডে 3100 2900
করীকটু 2300 1950
কালা 3260 2400
দিসারা 3225 2480
নং0 2 2819 2460
নং0 3 2459 2000
নিজামাবাদ 2815 1660
পঠারী 3450 3150
পীলা 3450 2150
মুড্ডে 3600 1900
লাল 3400 2225
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2600 1900
চিনি
এম­30 2960 2580
চীনী 3300 2850
ডালডা
ডালডা 8500 6130
নারকেল
নারিযল 20000 1000
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 10000 10000
মধ্যম 12210 11780
শ্রেংণী­1 20000 6000
শ্রেণী­2 13000 3300
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2000
যেম
যাম 2200 14
রবার
আর®এস®এস®­4 11300 10500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 9600 5750
পান
স্থানীয 4400 3600
সুপারী
এপী 24829 24419
কচ্চা 1500 1200
কেম্পূগোটূ 19287 12220
গোরাবালূ 19699 10100
চালী 24989 20872
টটীবেট্টী 26089 21769
নঈ বৈরাযটী 27500 12000
পকা 27000 20000
বিলেগোটূ 21799 14011
বেট্টে 19089 18649
রাসী 26749 20669
সুপারী 32000 21000
সরাকূ 61809 36169
সিপ্পেগোট্টূ 11643 8833
সী®ক্যূ®সী®এ® 20000 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1600 1480
147 ঔসত 2100 1250
1482 1800 1300
এম®পী® লোকবান 1450 1450
কল্যাণ 2000 1425
দড়া 1600 1250
দেশী 2900 1365
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1470 1450
ফর্মী 1600 1445
বংসী 2800 1650
মধ্যম 3800 1800
মধ্যম ফাইন 2500 2200
মহারাষ্ট্র 2189 2821 1400
মিল ক্বালিটী 1500 1300
মিলবর 1400 1375
মৈক্সিকন 1601 1250
রাজস্থান টুকড়ী 2030 1300
লাল 2600 1425
লোক­1 2300 1395
লোকবান 2000 1350
শরবতী 4000 2170
স্থানীয 3200 1195
সুপর ফাইন 3100 1620
সফেদ 2150 1339
সোনা 2200 1650
চাল
আঈ আর­8 3200 2200
এচ®বাঈ বী® 2500 1780
কচ্চা বাসমতী 2600 2300
কট্টাসাম্বর 2610 2400
চাবল ফলোর 3000 2500
চিবড়া 2400 1360
জযা 3700 3200
তৃতীয 2200 1500
ফাইন 6100 1750
বাসূমতী 7000 6800
বী®পী®টী® 4200 3100
মটা উসনা 3250 3150
মধ্যম 5200 1700
মসূরী 3200 2100
মোটা 4000 1800
মোটা আঈ ®আর®20 1900 1880
মোটা কোর্স উসনা 2100 1900
রতনাচুড়ী 7185­749 2700 2350
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 3400
সরবতী কচ্চা 3240 2500
সামান্য 3300 300
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4400 2900
সোনা 4850 3250
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 1750
সোনা মহিন 3900 3800
হন্সা 2700 2300
জেব 1150*
দরা 1510 1075
দেশী 1150 1130
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার পীলী 3100 2200
জ্বার সফেদ 4250 1000
জ্বার হাঈব্রীড 3093 1162
রবী 1500 1500
লাল 2200 1600
স্থানীয 1530 1250
সফেদ 2178 1400
হাঈব্রিড 1600 1225
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1206 1060
1121 2500 2200
Common 1452 1052
1001 1600 1200
5001 1450 1300
আঈ ® আর® 36 1185 1080
আঈ ® আর® 64 1250 1250
আঈ ®আর® 50 1233 1233
আঈ ®আর® 64 1400 1101
এ এস টী 20 1500 1300
এ® পুন্নী 2250 1015
এএসটী 16 1600 1019
এডীটী 36 1600 1080
এডীটী 37 1426 958
এডীটী 39 1880 1225
এডীটী 43 1700 1173
এমটীযূ­1001 1500 1380
এমটীযূ­1010 1600 1250
এমটীযূ­2077 1400 1360
কল্চর 1480 1250
টী®কে®এম®9 1184 1064
ধান 1600 1100
নং0 2716 1730 1575
পপটলা 2201 1700
পৈডী ডপ্পা 1445 1400
পৈডী মধ্যম 1480 1150
পৈডী মহীন 1800 1090
পৈডী মোটা 1400 1000
পোন্নী 2535 1500
পৌম্মানী 1416 1380
ব্হাঈট কার 1132 1104
বাসুমতী 2100 2000
বী®পী®টী® 2400 1300
মসূরী 1650 1375
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
রতনা 1240 1230
রাইট পৌন্নী 2083 1200
রাসী 1550 1450
লাল 1600 1500
সন্না ভট্টা 1150 1150
সুপর পোন্নী 1700 1015
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1350
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1200 1050
সম্বা মসূরী 1969 1340
সিন্না পোন্নী 1413 940
সীও® 43 1800 1320
সোনা 1750 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1310
সোনা মহসূরী 2000 1450
হংসা 1572 1216
নবানে
নবানে হাইব্রিড 3093 1472
বজরা 1275*
দেশী 1425 1000
বোল্ড 1400 1320
স্থানীয 1350 1215
হাঈব্রীড 1600 1040
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1530 1300
দেশী সফেদ 1531 1300
পীলা 1771 1203
ফাইন 1475 1310
ব্হাইট সফেদ 1525 1410
মধ্যম 1350 400
স্থানীয 1576 800
হাইব্রিড 1500 1100
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1550 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1038
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1800
লাল 1689 NR
স্থানীয 1680 1200
সুজী
সোজী 5800 2130
সাজেঃ
সজ্জে 1450 1430
ডাল
অড়হর 4425*
Medium 9500 9000
777 New Vasad Imp 9009 7116
অরহর 10100 4201
অরহর দাল তূর 15000 7551
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5500 3500
আবরে দাল
঑বরে দাল 6000 5000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 12500 9500
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 11300 4500
উড়দ কী দাল 11400 7200
দেশী 8200 4800
মোগন মধ্যম 9000 8383
স্থানীয 9000 6000
হাঈব্রীড 6500 6320
কলথী
কুলথী সাবূত 4175 1624
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 7785 5460
ঔসত সাবুত 7100 3000
ক৉টা 4290 4005
গুলাবী 5000 3300
চনা খংডিত 5000 3100
জ্বারী£স্থানীয 6200 4000
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5200 4600
দেশী সাবুত 5400 4000
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8500 8000
তূর দাল
তূর দাল 15000 9500
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 7200 5500
বিণ্স
স্থানীয 1400 1400
সেম সাবুত 2500 800
মুগ 4650*
বোল্ড 6751 5259
মূংগ দাল­1 11000 8600
মধ্যম 6500 6350
স্থানীয 6950 4009
স্থানীয সাবুত 5550 5450
হরা সাবুত 9400 4268
হাঈব্রীড 8861 2665
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 9000
মটরগুটি
হরা মটর 4000 3200
মসুর
সাবুত 9500 7200
দেশী সাবুত 8200 3800
স্থানীয 9800 6509
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 10500 7800
Masoor Gola 7300 6125
Masur Dal 10500 7370
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4500 2836
তিলহন
অতসী
অলসী 4380 3760
কুসুম 3050*
কুসুম 2400 2080
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 13300 4500
মধ্যম 7800 7600
গুরেলূ
গুরেল্লূ 9153 7539
চীনে বাদাম 4030*
G20 5175 3750
গুংগরী কোশযুক্ত 9300 2000
গেজে 6479 2235
টীএমবী­2 6171 3310
ডীএমবী­7 5640 4500
নট্টে 4049 3229
বড়া কোশ যুক্ত 5051 3030
বোল্ড 4825 4110
মূংগফলী কা বীজ 7836 2000
স্থানীয 6600 2100
হাঈব্রীড 4869 4666
জিঙ্গেলী
কালা 6436 NR
সফেদ 7186 5012
তিল 4700*
কালা 15230 5900
তিল 7375 6200
সফেদ 9060 5000
নারকেল তেল
কোপরা তেল 13000 12500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 5200
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5833 5416
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7250 6625
সুরজমুখী
স্থানীয 4310 3083
সূর্যমুখী 3761 3241
হাইব্রিড 4631 2801
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 3800 3600
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4470 3670
রাঈ যূ®পী® 4300 4200
লোহী কালী 4261 3500
সরসোং 5000 3000
সরসৌং কালী 5025 3500
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3426 2700
সোযাবীন 3350 2006
হাঞ্জ সীড
এরংড 4045 3625
এরংড কা বীজ 4056 3250
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 6000
ছাগল
বকরী 8500 1500
মোষ
ভৈংস 60000 3039
ভৈংসা 14000 6000
ষাঁড়
বৈল 31000 8000
ফল
অনার
অনার 9000 1667
আঙ্গুর
কালা 8600 3800
হরা 9100 4000
আনারস
অনন্নাস 5800 800
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7000 1000
কশ্মীর£শিমলা­2 5666 1200
গোল্ডন 5000 200
ডৈলীসিযস 6600 3200
র৉যল ডেলীসিযস 8000 2500
রিজকবাড়ী 2500 2000
রেড গোল্ড 3220 200
শিমলা 5850 5700
সেব 11000 300
আম
চৌসা 8000 3000
ফজলী 7500 2500
কমলালেবু
মধ্যম 2750 2410
সংতরা 6700 6000
কলা
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 3500 600
খাংদেশ 1800 125
নন্দ্রা বালে 5500 2000
পকা হুআ কেলা 5500 800
পচ্ছা বালে 4600 1000
পূবন 5500 750
পলযমথোড়ন 3750 1200
মধ্যম 1800 610
রসাকথাঈ 5600 4800
রোবস্টা 2450 600
লাল কেলা 4700 4300
খরবূজা
খরবূজা 4375 1250
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 5000
তরমূজ
তরবূজ 1500 1000
পেপে
পপীতা 2750 500
পেয়াবা
অমরূদ 2250 200
মৌসম্বী
মৌসমবী 3000 600
সফেদা
সপোতা 3000 1000
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 450 350
তেতুল
ইমলী 9000 2500
নন এ£সী পতলী 6500 6200
নন এ£সী ফূল 3800 3200
ফূল এ£সী 5800 5200
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2700 2400
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1575 1575
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3300 2500
সূখী 27500 26500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 63500 62500
গরব্লেড 66500 65500
মালাবার 60000 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 17125 7500
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 16000 3955
নারকেল
নারিযল 9000 900
বড়া 1800 1600
মধ্যম 3800 2900
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8250 6000
রসুন
দেশী 7000 1000
লহসুন 8500 2390
লঙ্কা
লাল 12000 3000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10000 2009
গুন্টূর 14000 12000
ডব্বী 12650 2900
তৃতীয কিস্ম 6000 5000
তালূ 5500 3500
দ্বিতীয কিস্ম 8500 6500
প্রথম কিস্ম 102000 9000
ব্যাদগী 16000 14000
মন্কটটূ 12000 10000
রেড ট৉প 10900 8800
লাল 8300 6000
লাল নঈ 8900 7700
সফেদ 8000 700
হলুদ
ফিংগর 9299 4000
বল্ব 8000 3889
সূখী 11500 10500
স্থানীয 6500 6000
হল্দী 7500 5600
হল্দী স্টিক 10500 8500
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 60000 59800
স্থানীয কচ্চা 9500 7400
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
অমেরিকন 3950 3700
এচ­4 4050 4050
এফ­1054 4375 4375
এম®সী®যূ 5 4300 3000
এমসীযূ 3810 3415
এল®আর®এ® 3600 3100
এলএচ­1556 4546 4289
কপাস অডোনী 4825 3706
কপাস অনজিন্ড 4285 3000
কপাস জিন্ড 4050 4050
জযধর 4221 4211
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5000 4200
দেশী 4500 3550
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5329 1019
মূংগারী জিন্ড 4000 3500
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4725 3500
সীও2 জিন্ড 3700 3650
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 4200 3000
লিণ্ট
জযধর 6801 5201
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 15000 1200
অতরৈথস
অমরংথস 2700 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3300 8
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 1900
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2200 1600
আলু
লাল নৈনীতাল 1000 700
আলূ 3200 11
এফ®এ®ক্যূ® 760 360
চন্দ্রমুখী 500 300
চিপ্স 2200 800
জ্যোতি 1500 540
জালংধর 500 400
দেশী 800 350
লাল 720 640
স্থানীয 2700 300
কুমড়ো
কদ্দূ 2600 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 15
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10000 770
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5500 4
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 10500 18
কালা তোরী
কালী তোরী 3250 12
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4000 10
গ্বার
গ্বার 4100 500
গাজর
গাজর 5000 30
চজনা
ড্রমস্টীক 4000 3
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2200 1500
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1500 600
চাল কুমড়ো
পেঠা 3000 550
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4400 10
টপীওকা
টৈপিযোকা 2000 900
টমাটো
টমাটর 4200 200
দেশী 2500 400
স্থানীয 2900 100
হাইব্রিড 3750 130
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1500 500
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3100 11
ধনে
ধনিযা 10000 1350
স্থানীয 10000 9800
নূল খোল
নূল খোল 1400 800
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3200 600
পেয়াজ
ছোটা 4200 2400
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 4750 4650
তেলগী 4500 800
দ্বিতীয কিস্ম 4400 3000
নাসিক 5700 2800
পূনা 5000 4000
প্যাজ 6500 1250
প্রথম কিস্ম 6000 3000
বংগলৌর ­ ছোটা 2000 800
বড়া 7300 2100
বীলরী লাল 5500 4500
লাল 5600 1000
স্থানীয 6000 800
সফেদ 5000 1000
হাইব্রিড 2000 1500
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 3000 2000
ফূলগোভী 6400 200
স্থানীয 1500 800
বাঁধা কপি
গোভী 4600 8
বীট
বীটরূট 3800 12
বেগুন
গোল 1100 600
গোল£লম্বা 3700 600
বৈংগন 5500 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 7500 1500
মুলো
মূলী 2200 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 600 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2400 500
মেথি
মেথী 2700 1800
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 6
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1200 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 900
শসা
খীরা 3600 5
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2000 9
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 600
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2500 1800
সিম
মটর 2500 1000
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1800 1625
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 500
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2800 1800