हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/2/2015
       

উল্লেখ করা  : 902
(till 19:24 00)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
কালা 3050 3000
দিসারা 2760 2200
পঠারী 2700 2100
পীলা 3110 NR
লাল 3150 2520
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 2100
চিনি
খাংড 2800 2800
চীনী 3700 3000
মহিন 3600 3500
ডালডা
ডালডা 7500 6000
নারকেল
নারিযল 9000 3400
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2200 1900
যেম
যাম 2000 1800
রবার
আর®এস®এস®­4 12700 12200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 8305 6250
পান
স্থানীয 5400 1400
সুপারী
রাসী 44000 44000
সুপারী 22000 20000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 1575 1525
147 ঔসত 1871 1380
কল্যাণ 2135 1250
দড়া 1770 1350
দেশী 1533 1331
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1518 1205
বংসী 2800 1650
মধ্যম 2100 1800
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মিলবর 1400 1350
রাজস্থান টুকড়ী 1980 1310
লোক­1 2300 1515
লোকবান 1800 1295
লোকবান গুজরাত 1720 1500
শরবতী 2400 1800
স্থানীয 1850 1110
সফেদ 1920 1439
চাল
অলূর সন্না 2500 2100
আঈ আর­8 3000 2300
এচ®বাঈ বী® 2625 2575
চিবড়া 2100 1500
জযা 3500 3000
তৃতীয 2275 1700
ফাইন 3800 2220
বাসূমতী 9700 9400
বাসমতী দাবত 5000 3200
বী®পী®টী® 4500 3100
মটা উসনা 3200 2700
মধ্যম 2700 2020
মোটা 4300 1750
মোটা কোর্স উসনা 2200 1800
সুপর ফাইন 2100 2061
সামান্য 2700 1400
সোনা 3400 3200
সোনা মহিন 5000 4900
জেব 1100*
দরা 1760 1380
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3505 901
জ্বার হাঈব্রীড 2846 1218
স্থানীয 3236 3009
সফেদ 3214 1160
হাঈব্রিড 1355 1052
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1360 1300
Sugandha 1400 1320
SuperFine(Basmati) 2325 2225
Common 1380 1000
1121 2340 1895
Common 1400 1150
1121 1890 1450
Fine 1650 1410
Common 1400 1350
1001 1700 1200
আঈ ® আর® 36 1200 1200
আঈ ®আর® 64 1350 1209
এডীটী 36 1600 1200
এডীটী 37 1400 1333
এমটীযূ­1001 1410 1134
এমটীযূ­1010 1500 1310
এমটীযূ­2077 1380 1360
ধান 1850 1100
পৈডী জ্যোতি 1360 1360
পৈডী মধ্যম 1730 1100
পৈডী মহীন 1525 1235
পৈডী মোটা 1460 1000
বসংগী 1360 1360
বাসুমতী 2240 1200
বী®পী®টী® 2380 1300
মসূরী 1450 1410
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1175
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1380 1340
সম্বা মসূরী 1761 1212
সোনা 1750 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 2200 1400
হংসা 1336 1282
বজরা 1250*
দেশী 1375 1025
বোল্ড 1350 1300
স্থানীয 1550 1122
হাঈব্রীড 1600 980
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1430 900
দেশী সফেদ 1600 1500
পীলা 1650 1130
ফাইন 1310 1310
ব্হাইট সফেদ 1550 1290
মধ্যম 1310 1310
স্থানীয 1620 1000
হাইব্রিড 1380 1250
হাইব্রিড£স্থানীয 1460 750
রাগী 1550*
স্থানীয 2000 1000
সুজী
সোজী 2300 2020
সাজেঃ
সজ্জে 1235 1050
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 7200 6800
অরহর 6302 1860
অরহর দাল তূর 8200 6200
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 9000 3885
দেশী 6000 5000
স্থানীয 6000 5300
কলথী
কুলথী সাবূত 3850 2890
ছোটা 3450 3360
ছোলা 3100*
Bengal Gram Dal 5000 4790
ঔসত সাবুত 4600 2466
ক৉টা 3165 2980
কাবুল ছোটা 4400 4400
গুলাবী 3500 3150
চনা খংডিত 3900 3700
ছোটা খংডিত 3400 3200
জ্বারী£স্থানীয 4000 3800
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3700 3400
দেশী সাবুত 3930 1830
মুগ 4600*
মধ্যম 7000 6950
স্থানীয 8425 5389
স্থানীয সাবুত 7500 7400
হরা সাবুত 9800 NR
হাঈব্রীড 7520 7520
মটরগুটি
হরা মটর 2300 1200
মসুর
দেশী সাবুত 5000 3600
স্থানীয 6009 2600
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 9000 6600
Masoor Gola 5450 5100
Masur Dal 7500 6200
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 3791 3451
তিলহন
অতসী
অলসী 4300 3500
কুসুম 3000*
কুসুম 2622 2059
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 12222 4900
মধ্যম 9100 9000
চীনে বাদাম 4000*
G20 4450 3250
গেজে 4911 2602
টীএমবী­2 5159 1444
বড়া কোশ যুক্ত 4980 2514
বোল্ড 4250 3000
স্থানীয 5295 2040
জিঙ্গেলী
কালা 14855 6000
তিল 9205 7400
সফেদ 9575 5050
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 3452 2891
নারকেল তেল
কোপরা তেল 14500 14000
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6600 3750
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4500 3250
সুরজমুখী
স্থানীয 4360 2844
সূর্যমুখী 3700 2319
হাইব্রিড 4000 3800
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 3800
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 4900 3100
লোহী কালী 3720 3000
সরসোং 3955 2950
সরসৌং কালী 3685 3050
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3320 2500
স্থানীয 3200 2950
সোযাবীন 3225 2409
হাঞ্জ সীড
এরংড 3550 2900
এরংড কা বীজ 3560 3050
পশুধন (Rs per No.)
ছাগল
বকরী 4500 2100
বলদ
বুল 10000 7500
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 6500 3100
মোষ
ভৈংস 20000 12000
ষাঁড়
বৈল 26000 7000
ফল
অনার
অনার 9800 4655
আঙ্গুর
কালা 5000 2500
হরা 7100 1500
আনারস
অনন্নাস 4000 1500
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 6300 4260
গোল্ডন 4800 4700
ডৈলীসিযস 7200 NR
র৉যল ডেলীসিযস 4780 4720
শিমলা 13000 6400
সেব 11500 2500
কমলালেবু
নাগপুরী 2230 1860
মধ্যম 1950 1800
সংতরা 4000 2000
কলা
খাংদেশ 500 350
চম্পা 1050 950
নন্দ্রা বালে 3200 1800
পকা হুআ কেলা 4000 900
পূবন 4800 2000
পলযমথোড়ন 3500 1000
মধ্যম 2040 650
রোবস্টা 2200 600
কাঁঠাল
কঠহল 6000 2200
খরবূজা
খরবূজা 3750 750
ডাব
কচ্চা নারিযল 7000 3000
তরমূজ
তরবূজ 2000 320
পেপে
পপীতা 2000 500
পেয়াবা
অমরূদ 6111 625
অমরূদ ইলাহাবাদ 1320 1275
মৌসম্বী
মৌসমবী 3800 1620
সফেদা
সপোতা 2500 800
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 6000 1408
করপুলী এ£সী মধ্যম 8500 7000
চপাথী 6700 6000
নন এ£সী পতলী 10000 5900
নন এ£সী ফূল 7300 3700
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3500 2500
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 5000 3000
সূখী 27500 4000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 53500 52500
গরব্লেড 56500 55500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16475 10125
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 8605 3500
নারকেল
নারিযল 3038 400
বড়া 4000 1600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 6750 4500
রসুন
ওসত 4600 3300
দেশী 4530 4240
লহসুন 10000 2500
লঙ্কা
লাল 15000 3000
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 2500 1500
দ্বিতীয কিস্ম 5600 3500
প্রথম কিস্ম 9000 5000
স্থানীয 7100 4350
হলুদ
ফিংগর 7900 4900
বল্ব 7500 6000
সূখী 11500 10500
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8600 6800
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4100 3110
এচ®বী® অনজিন্ড 4000 3230
এচ­4 3836 3101
এন­44 3800 3600
এম®সী®যূ 5 4000 3900
এমসীযূ 3700 3400
এল®আর®এ® 3800 3300
কপাস অনজিন্ড 4050 2951
জী®সী®এচ® 3970 3555
দেশী 4550 3500
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4130 3200
পাট 2400*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3450 2975
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6500 2000
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3800 2500
আলু
লাল নৈনীতাল 750 500
আলূ 3100 200
এফ®এ®ক্যূ® 700 400
চিপ্স 2700 2500
জ্যোতি 1500 400
দেশী 1200 350
লাল 2000 560
স্থানীয 1800 300
কুমড়ো
কদ্দূ 2500 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5750 800
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 667
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4200 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7500 1000
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 1500
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 3600 1000
গ্বার
গ্বার 4500 2875
গাজর
গাজর 6000 300
পুসাকেসর 1540 1450
চজনা
ড্রমস্টীক 10000 3500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 2800 1200
টপীওকা
টৈপিযোকা 2400 800
টমাটো
টমাটর 3500 300
দেশী 1600 500
স্থানীয 2000 200
হাইব্রিড 1440 330
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 6500 1000
ধনে
ধনিযা 2000 200
স্থানীয 208 208
নূল খোল
নূল খোল 600 400
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 3000
পেয়াজ
ছোটা 3600 2000
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 2500 1600
নাসিক 2300 1500
প্যাজ 3650 500
প্রথম কিস্ম 2000 1400
বড়া 3200 1800
মধ্যম 1800 900
লাল 2100 700
স্থানীয 2200 200
সফেদ 1550 1105
ফুলকপি
ফূলগোভী 4000 200
স্থানীয 1150 400
বাঁধা কপি
গোভী 3800 275
বীট
বীটরূট 3200 600
বেগুন
গোল 3200 1070
গোল£লম্বা 2600 500
বৈংগন 3200 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 3200 500
মুলো
মূলী 1000 167
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1438 600
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1500 1250
মেথি
মেথী 2000 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 4800 1200
শসা
খীরা 3200 600
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3200 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7000 1800
সিম
মটর 3600 2100
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 600 450
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2200 1800