हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
6/5/2016
       

উল্লেখ করা  : 977
(till 16:33 37)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
কাজুবাদাম
কাজূ কী গিরী 21000 19000
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2400 2000
গুড়
উন্ডে 3250 2990
কালা 3240 3000
নং0 3 2600 1500
পঠারী 3320 2800
পীলা 3350 3080
মুড্ডে 4200 2400
লাল 3450 3200
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1800
চিনি
চীনী 4200 3000
ডালডা
ডালডা 7500 5610
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1800
রবার
আর®এস®এস®­4 13600 12650
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 16000 12000
সুপারী
কচ্চা 2600 1200
কেম্পূগোটূ 16269 16199
চালী 19209 17699
নঈ বৈরাযটী 23000 14000
বিলেগোটূ 14399 13719
রাসী 25469 23199
সুপারী 24000 16500
সিপ্পেগোট্টূ 10019 8510
সী®ক্যূ®সী®এ® 15399 8000
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1650 1530
147 ঔসত 2200 1525
কল্যাণ 2450 1500
চন্দৌসী 3600 3150
দড়া 2200 1400
দেশী 1595 1487
ফর্মী 1850 1700
মধ্যম 1800 1525
মধ্যম ফাইন 2300 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2500 1750
মিলবর 1525 1475
রাজস্থান টুকড়ী 1900 1800
লোক­1 1750 1700
লোকবান 1880 1450
লোকবান গুজরাত 1595 1530
শরবতী 2800 1400
স্থানীয 3100 1509
চাল
1009 কার 4700 2050
আঈ আর­8 2800 2250
উসনা চাবল 2200 2035
কচ্চা বাসমতী 3500 2400
চিবড়া 2100 1345
জযা 3500 2800
তৃতীয 2240 1850
ফাইন 5000 2030
বাসূমতী 6800 6600
বী®পী®টী® 4500 3800
মটা উসনা 3800 3300
মধ্যম 4200 2000
মসূরী 2950 2350
মোটা 4000 1925
মোটা আঈ ®আর®20 1830 1810
মোটা কোর্স উসনা 2000 1600
রতনাচুড়ী 7185­749 2850 2650
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 3500 3000
সামান্য 3000 1600
সোনা 5100 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 2100
সোনা মহিন 3900 3800
হন্সা 2650 2300
জেব 1225*
দরা 1650 1500
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার পীলী 1600 1500
জ্বার সফেদ 2500 1280
লাল 1900 1700
স্থানীয 1400 1290
সফেদ 1620 1580
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1290 1262
Fine 1234 1206
Common 1350 1200
Fine 1220 1180
Common 1450 1200
1001 1650 1380
আঈ ® আর® 36 1290 1000
আঈ ®আর® 64 1450 1400
এ® পুন্নী 2200 1068
এএসটী 16 1700 1400
এডীটী 36 1700 1333
এডীটী 37 1550 900
এডীটী 39 1550 1041
এডীটী 43 1700 1067
এমটীযূ­1001 1450 1400
এমটীযূ­1010 1600 1300
কল্চর 1560 1480
টী®কে®এম®9 1384 1200
ধান 2250 1150
পপটলা 2167 2000
পৈডী ডপ্পা 1300 1300
পৈডী মধ্যম 1465 1100
পৈডী মহীন 1920 1200
পৈডী মোটা 1460 1200
পোন্নী 2272 1800
পৌম্মানী 1500 1250
বাসুমতী 2000 1900
বী®পী®টী® 2450 1450
মসূরী 2200 1260
রতনা 1558 1542
রাইট পৌন্নী 2250 1916
সুপর পোন্নী 1850 900
স্বর্ণ মসূরী নযা 1460 1175
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1420 1215
সম্বা মসূরী 1750 1650
সীও® 43 1700 1310
সোনা 2000 1511
সোনা মহসূরী 2350 1600
হংসা 1450 1229
বজরা 1275*
দেশী 1945 1425
বোল্ড 1760 1250
স্থানীয 1800 1600
হাঈব্রীড 1850 1370
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1570 1131
দেশী সফেদ 1725 1675
পীলা 1590 1380
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1941 1390
স্থানীয 1700 1050
হাইব্রিড 1600 1325
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1450 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1620 1325
রাগী 1650*
ফাইন 2300 2000
লাল 2167 1909
স্থানীয 1750 1500
সুজী
সোজী 5800 2120
ডাল
অড়হর 4425*
Medium 12400 11800
Local 8600 7950
Desi(Whole) 9500 9400
Local 8700 4201
অরহর 14600 6750
অরহর দাল তূর 16000 7500
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5800 4000
আবরে দাল
঑বরে দাল 6500 3000
উরত 4425*
Fine 14000 13000
উড়দ সাবুত 19000 NR
উড়দ কী দাল 16000 10200
এফ®ক্যূ® বর্মা 19000 13500
দেশী 11500 1000
রাজকোট টী­9 11500 11500
স্থানীয 12000 7900
কলথী
কুলথী সাবূত 5800 2600
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 7300 6330
ঔসত সাবুত 11000 4700
ক৉টা 5270 4800
গুলাবী 5250 4100
জ্বারী£স্থানীয 5200 4500
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 6050 4200
দেশী সাবুত 6050 3570
সফেদ সাবুত 5200 4200
বিণ্স
সেম সাবুত 12000 3800
মুগ 4650*
মূংগ দাল­1 12000 8800
মধ্যম 5800 5750
স্থানীয 6895 4850
স্থানীয সাবুত 6900 6800
হরা সাবুত 11000 3699
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 9300
মটরগুটি
হরা মটর 4500 2800
মসুর ডাল
মসূরী দাল 7200 6800
মুসুর ডাল 3325*
Masoor Gola 6800 5050
Masur Dal 11000 7600
Masoor Gola 7250 7100
Masur Dal 9400 7300
Masoor Gola 6425 6300
Masur Dal 10300 6820
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 9200 9000
লাখ
লাক সাবূত 3900 2400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 6500 6000
তিলহন
অতসী
অলসী 7500 3850
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
কোপরা 6000 4000
চীনে বাদাম 4030*
G20 6125 4500
গেজে 5775 1819
ডীএমবী­7 4860 4590
বড়া কোশ যুক্ত 4000 3800
বোল্ড 5825 3675
মূংগফলী কা বীজ 7999 6996
স্থানীয 6229 2100
তিল 4700*
কালা 14120 4200
গজ্জর 6500 6000
সফেদ 8080 5500
নারকেল তেল
কোপরা তেল 9600 9300
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 12000 NR
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 6690 4700
সুরজমুখী
স্থানীয 4200 3449
সূর্যমুখী 3700 3300
হাইব্রিড 3800 3800
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4600 3650
লোহী কালী 4000 3400
সরসোং 5000 3255
সরসৌং কালী 4500 3400
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3680 2970
স্থানীয 3595 3595
সোযাবীন 4025 3250
হাঞ্জ সীড
এরংড 3200 2750
এরংড কা বীজ 3200 NR
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 55000 6500
বলদ
বুল 26000 12000
মোষ
ভৈংস 7000 5500
ভৈংসা 38000 29000
ফল
অনার
অনার 6500 4000
আঙ্গুর
ইণ্ডিযন 4190 4000
কালা 13000 1000
সফেদ 5000 3000
হরা 13200 3000
আনারস
অনন্নাস 5300 1000
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 7150 6950
ডৈলীসিযস 7100 6100
র৉যল ডেলীসিযস 13000 6500
শিমলা 14000 4500
সেব 13000 1600
আম
তোতাপরী 5200 1300
রসপুরী 2200 1800
সফেদা 7200 4500
হাপস অলফাসো 16000 13500
কমলালেবু
সংতরা 7600 3500
কলা
এলক্কী বালে 4000 1000
খাংদেশ 550 170
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 5100 1000
নৌটী বালে 2000 800
পকা হুআ কেলা 4800 800
পচ্ছা বালে 1700 600
পূবন 4800 1800
পলযমথোড়ন 3600 900
মধ্যম 2900 1700
রসা বালে 2100 800
রসাকথাঈ 4300 3300
রোবস্টা 2200 700
লাল কেলা 5000 2800
কাঁঠাল
কঠহল 2000 1050
খরবূজা
খরবূজা 2500 800
ডাব
কচ্চা নারিযল 7000 7000
তরমূজ
তরবূজ 3000 300
পেপে
পপীতা 2600 610
মৌসম্বী
মৌসমবী 7000 1300
সফেদা
সপোতা 3000 1000
বনোত্পাদ
অন্টাবলা
অংটাবলা 800 800
তেতুল
ইমলী 3300 2000
করপুলী এ£সী মধ্যম 12700 12700
চপাথী 4900 4700
নন এ£সী ফূল 7100 7100
বীজযুক্ত দ্বিতীয কিস্ম 2200 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 15000 1450
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3700 3500
সূখী 15200 6000
হাঈব্রীড 3000 2700
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 68500 67500
গরব্লেড 69500 68500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16250 7500
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 15600 5850
নারকেল
Grade-I 18000 1400
নারিযল 8000 640
বড়া 6800 1400
মধ্যম 4200 2000
মেথীবীজ 7000 3000
রসুন
লহসুন 8500 2000
লঙ্কা
লাল 14000 5500
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 13000 10500
দ্বিতীয কিস্ম 15000 14000
ব্যাদগী 15800 13000
স্থানীয 9000 4000
হলুদ
ফিংগর 11089 5000
বল্ব 9519 7000
সূখী 13700 11200
হল্দী 8200 7800
হল্দী স্টিক 12000 8000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 11000 7500
কিশমিশ
কিশমিশ 18000 14000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
এচ®বী® অনজিন্ড 4855 3930
এচ­4 4850 4825
এম®সী®যূ 5 5000 3600
এল®আর®এ® 4100 3900
কপাস অনজিন্ড 4625 3750
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6410 5800
দেশী 5100 3900
মূংগারী অনজিন্ড 4100 4100
শংকর 431 মিমী ফাইন 5055 4235
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5125 3450
পাট 3200*
টী®ডী® 5 5700 4950
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 1000
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1200
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4800 3000
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3600 3200
আলু
লাল নৈনীতাল 1800 1200
আলূ 3400 400
এফ®এ®ক্যূ® 720 680
চিপ্স 1600 1300
জ্যোতি 1940 1150
জালংধর 700 600
দেশী 1300 800
বড়া 2800 2100
লাল 2000 1020
স্থানীয 2700 600
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 800
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 7000 700
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 7400 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 9000 280
কালা তোরী
কালী তোরী 3300 1300
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 10000 3000
গ্বার
গ্বার 4000 1800
গাজর
গাজর 5300 1000
চজনা
ড্রমস্টীক 3600 1200
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4200 3000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3300 1600
টপীওকা
টৈপিযোকা 2000 504
টমাটো
টমাটর 5000 467
দেশী 950 400
স্থানীয 4000 500
হাইব্রিড 3000 700
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2000 1400
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5000 400
ধনে
ধনিযা 3000 500
স্থানীয 8000 8000
নূল খোল
নূল খোল 4000 2200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 1800
পেয়াজ
ছোটা 4000 2400
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1500 900
নাসিক 1600 500
পূনা 1100 600
প্যাজ 3800 250
প্রথম কিস্ম 8500 400
পূসা­লাল 830 260
বংগলৌর ­ ছোটা 400 100
বড়া 3600 1100
লাল 1400 350
স্থানীয 2500 200
সফেদ 910 300
ফুলকপি
ফূলগোভী 6300 500
স্থানীয 6200 1500
বাঁধা কপি
গোভী 4400 200
বীট
বীটরূট 5200 800
বেগুন
গোল 1300 500
গোল£লম্বা 1900 500
বৈংগন 4200 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 6000 2000
মুলো
মূলী 2400 300
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 800
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1500 1000
মেথি
মেথী 1900 1500
লাউ
বোটল গৌর্ড 2000 400
লাউ
সফেদ কদ্দূ 3600 3200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 1200
শসা
খীরা 4500 350
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 1700 1600
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 3400 3000
সিম
মটর 3600 2500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2600 2000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 5500 5000