हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
26/7/2016
       

উল্লেখ করা  : 1607
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1500 800
গুড়
অচ্ছূ 4400 3200
অনকাপল্লী 3800 3400
উন্ডে 3920 2950
করীকটু 3900 2900
কালা 2600 2000
নং0 1 3360 3160
নং0 2 3150 3140
নং0 3 2600 2000
নিজামাবাদ 4020 3105
পঠারী 3480 3200
পীলা 3820 3200
মুড্ডে 4600 4200
লাল 4020 3100
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1800
চিনি
এম­30 4200 3900
চীনী 4500 3300
মহিন 3800 3400
শক্কর 4131 3925
ডালডা
ডালডা 7600 7200
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 2000
যেম
যাম 1800 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 14400 13900
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11675 9000
পান
স্থানীয 17000 750
সুপারী
এপী 32699 30869
কেম্পূগোটূ 17268 14539
কোলে 14599 10299
গোরাবালূ 19129 10080
চালী 21389 17290
চিপ্প্ূ 14039 12099
টটীবেট্টী 22899 19695
নঈ বৈরাযটী 24200 15000
পকা 23300 19399
ফৈক্ট্রী 8809 6309
বিলেগোটূ 16502 11090
বেট্টে 28109 21358
রাসী 29369 20166
সুপারী 23000 16500
সরাকূ 48681 28619
সিপ্পেগোট্টূ 10409 9601
সী®ক্যূ®সী®এ® 17500 7000
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1620 1500
147 ঔসত 2330 1645
কল্যাণ 2400 1595
চন্দৌসী 3600 3100
দড়া 2000 1490
দেশী 2600 1606
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1410 1390
ফর্মী 1860 1780
বংসী 2000 1700
মধ্যম 1800 1550
মধ্যম ফাইন 2400 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2500 1500
রাজস্থান টুকড়ী 2015 1640
লাল 2500 2000
লোকবান 1975 1550
লোকবান এম®পী® নং0 1 1648 1600
লোকবান গুজরাত 1910 1670
শরবতী 2800 1652
স্থানীয 3100 1650
সুপর ফাইন 2800 2600
সফেদ 3377 1448
সেচর নং0 1 1960 1730
চাল
1009 কার 5000 2300
আঈ আর­8 2800 2200
উসনা চাবল 2600 2100
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কচ্চা বাসমতী 3500 2700
কট্টাসাম্বর 2750 2400
চাবল ফলোর 3000 2500
চিবড়া 2600 1500
জযা 3500 2850
তৃতীয 2390 1750
পৌন্নী 2750 2650
ফাইন 6000 1650
বাসমতী পৈডী 11400 4100
বী®পী®টী® 4500 2500
মটা উসনা 3800 3500
মধ্যম 4400 2000
মসূরী 4000 2000
মোটা 4200 1650
মোটা আঈ ®আর®20 4148 2130
মোটা কোর্স উসনা 2600 2400
রতনাচুড়ী 7185­749 2850 2550
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 3000
সামান্য 2800 1600
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3500
সোনা 5200 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 2000
সোনা মহিন 4000 2580
জেব 1225*
দরা 1750 1610
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 3200 1200
জ্বার হাঈব্রীড 1880 1552
লাল 2500 1791
স্থানীয 2200 1300
সফেদ 1805 1805
হাঈব্রিড 2180 1462
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1315 1295
Fine 1530 1500
Common 1510 1470
Fine 1530 1490
Common 1370 1250
Fine 1550 1450
Common 1415 1280
Fine 1630 1600
Common 1500 1150
1001 1600 1380
আঈ ® আর® 36 1530 1210
আঈ ® আর® 64 1450 1350
আঈ ®আর® 64 1540 1260
এ® পুন্নী 2540 1159
এএসটী 16 1700 1600
এডীটী 36 1550 1250
এডীটী 37 1415 900
এডীটী 39 1450 1215
এডীটী 43 1700 1200
এম®এম®টী® 2175 2175
এমটীযূ­1001 1450 1410
এমটীযূ­1010 1700 1380
এমটীযূ­2077 1430 1410
কল্চর 1700 1650
টী®কে®এম®9 1400 1267
ধান 1900 1161
নং0 2716 1725 1710
পপটলা 2333 1204
পৈডী মধ্যম 1980 1100
পৈডী মহীন 2200 1225
পৈডী মোটা 1800 1200
পোন্নী 2892 1450
পৌম্মানী 1416 1333
বাসুমতী 2100 1700
বী®পী®টী® 2600 1267
মসূরী 2100 1450
রতনা 1630 1570
রাইট পৌন্নী 2333 2239
রাজাহম্সা 1339 1339
লাল 1500 1300
সুপর পোন্নী 1850 900
স্বর্ণ মসূরী নযা 1480 1410
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1510 1300
সম্বা মসূরী 2253 1360
সিন্না পোন্নী 1311 1311
সীও® 43 1550 1410
সোনা 2136 1500
সোনা মহসূরী 2300 1561
হংসা 1450 1200
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1850 1458
বজরা 1275*
দেশী 1955 1250
বোল্ড 2050 1330
স্থানীয 1954 1605
হাঈব্রীড 2350 1320
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 2000 1500
দেশী সফেদ 2100 1906
পীলা 1830 1295
ফাইন 1325 1325
ব্হাইট সফেদ 2000 1515
স্থানীয 1820 1275
হাইব্রিড 1675 1075
হাইব্রিড£স্থানীয 2100 1325
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1950
লাল 2010 1589
স্থানীয 1820 1060
সুজী
সোজী 6400 6200
সাজেঃ
সজ্জে 1455 1455
ডাল
অড়হর 4425*
Local 8300 8000
777 New Vasad Imp 8150 7372
Desi(Whole) 8019 6765
Local 8500 7050
Medium 15000 14000
Desi(Whole) 9500 9400
অরহর 14000 5664
অরহর দাল তূর 16000 7850
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 8200 4089
আবরে দাল
঑বরে দাল 6000 5200
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 17000 4425
উড়দ কী দাল 17000 9380
এফ®ক্যূ® বর্মা 17800 15000
দেশী 12505 9500
স্থানীয 15000 4400
হাঈব্রীড 4650 4625
কলথী
কুলথী সাবূত 8075 2500
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 10600 6500
ঔসত সাবুত 12000 5011
ক৉টা 7750 6500
কাবুল ছোটা 8400 7525
গুলাবী 8570 4800
চনা খংডিত 8400 7800
জ্বারী£স্থানীয 10100 9300
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 8600 8480
দেশী সাবুত 8710 5500
সফেদ সাবুত 9000 9000
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8000 7200
বিণ্স
স্থানীয 2800 1400
সেম সাবুত 9425 NR
মুগ 4650*
মূংগ দাল­1 13600 8200
মধ্যম 10500 5200
স্থানীয 5660 4505
স্থানীয সাবুত 4950 4850
হরা সাবুত 9735 NR
মূগ দাল
মূংগ দাল 11500 7450
মটরগুটি
হরা মটর 6500 3000
মসুর ডাল
Masur Dal 10500 7350
Masoor Gola 7585 7500
Masur Dal 10800 7300
Masoor Gola 7110 5740
Kala Masoor New 5900 5800
Masoor Gola 7200 7000
Masur Dal 10200 9800
Kala Masoor New 5670 5650
Masur Dal 7500 6800
Masoor Gola 7300 7100
Masur Dal 10500 8000
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 8800 8600
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 9000 3095
তিলহন
অতসী
অলসী 4950 4180
কুসুম 3300*
কুসুম 2812 2465
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 7700 7000
কোপরা 11000 4300
মধ্যম 5460 5065
চীনে বাদাম 4030*
G20 7500 4200
গুংগরী কোশযুক্ত 6400 1700
গেজে 6423 2489
জেএল­24 4500 4300
টীএমবী­2 5517 2490
ডীএমবী­7 5000 4500
নট্টে 5000 3500
বড়া কোশ যুক্ত 6125 2839
বোল্উ করনেল 6255 4000
বোল্ড 7120 4150
মূংগফলী কা বীজ 9255 4000
স্থানীয 5898 2100
তিল 4700*
কালা 14510 4200
তিল 8275 6625
লাল 8260 4340
সফেদ 8780 4562
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11250 8500
নীমের বীজ
নীম বীজ 6006 5050
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 10800 5200
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 9250 5000
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 3900
সূর্যমুখী 3700 3354
হাইব্রিড 3800 3800
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 3800
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4650 4000
রাঈ যূ®পী® 4300 4200
লাহা সরসীব 4200 4050
লোহী কালী 4250 3560
সরসোং 8200 3000
সরসৌং কালী 5150 3555
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 3850 2300
স্থানীয 3200 3000
সোযাবীন 3650 2480
হাঞ্জ সীড
এরংড 3515 3050
এরংড কা বীজ 3580 NR
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 8000
ছাগল
বকরী 7500 1500
ছাগলী
বকরী 2000 1200
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1200
বড়ী ভেড় 6000 5000
মধ্যম ভেড় 7000 2500
মোষ
ভৈংস 60000 15000
ষাঁড়
বৈল 28000 13000
ফল
অনার
অনার 10000 1500
আঙ্গুর
কালা 12400 1000
সফেদ 3000 2000
হরা 10500 4100
আনারস
অনন্নাস 6800 400
আপেল
কংডীশন 3000 2500
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 5500 1000
কশ্মীর£শিমলা­2 13900 9300
ডৈলীসিযস 16000 7800
র৉যল ডেলীসিযস 13750 4375
শিমলা 30000 6000
সেব 16000 1875
হজরতবলী 3750 1500
আম
চৌসা 4000 1800
তোতাপরী 4000 1400
দশহরী 4000 800
ফজলী 2330 2280
লংগড়া 2500 600
সফেদা 1800 1600
কমলালেবু
মধ্যম 2450 2050
সংতরা 4500 1500
কলা
Desi(Bontha) 300 100
Bhushavali(Pacha) 300 120
Amruthapani 350 150
Karpura 500 150
Chakkarakeli(Red) 400 200
Chakkarakeli(White) 500 200
এলক্কী বালে 5500 1000
খাংদেশ 2022 200
নন্দ্রা বালে 7700 1000
পকা হুআ কেলা 7000 800
পচ্ছা বালে 2600 600
পূবন 7200 900
পলযমথোড়ন 6200 1000
মধ্যম 2800 1080
রসাকথাঈ 7100 4500
রোবস্টা 3600 950
লাল কেলা 5600 4000
কাঁঠাল
কঠহল 1500 650
খরবূজা
খরবূজা 2750 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2000 150
পেপে
পপীতা 3000 600
পেয়াবা
অমরূদ 9500 667
মৌসম্বী
মৌসমবী 3500 500
সফেদা
সপোতা 3500 400
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 450
যূকৈলিপ্টস 500 375
তেতুল
ইমলী 10500 2200
চপাথী 5200 4900
নন এ£সী পতলী 12800 12000
নন এ£সী ফূল 9000 6500
বীজযুক্ত দ্বিতীয কিস্ম 4700 3000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1650 1400
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 3500 3000
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 4000 4000
সূখী 12500 12000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 70000 69000
গরব্লেড 69000 68000
মালাবার 62109 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 20660 7500
দেশী 17730 14505
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14000 4000
নারকেল
Grade-I 9340 9340
Grade-III 10000 4500
Grade-I 11000 4000
Grade- II 1500 1300
নারিযল 7000 850
বড়া 15000 1100
মধ্যম 9000 840
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8400 3400
রসুন
দেশী 9455 3000
লহসুন 12000 5250
লঙ্কা
ড্রাঈ সূপ 13500 7500
লাল 14500 1200
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13500 2969
গুন্টূর 13500 10000
ডব্বী 18500 4069
দ্বিতীয কিস্ম 16000 4000
প্রথম কিস্ম 12700 12550
ব্যাদগী 15500 13000
রেড ট৉প 14500 6100
লাল 13300 6000
লাল নঈ 15800 7000
সূখী 5000 4000
স্থানীয 12000 8000
সফেদ 10500 4500
হলুদ
ফিংগর 10690 2840
বল্ব 9000 2660
সূখী 13000 12000
স্থানীয 7050 7050
হল্দী স্টিক 12200 8600
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 12000 9400
কিশমিশ
কিশমিশ 19000 15000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
170­সীও2 অনজিন্ড 4200 4000
এচ®বী® অনজিন্ড 6380 4780
এফ­1054 6000 6000
এম®সী®যূ 5 5700 3900
এমসীযূ 4800 4500
এমসীযূ­7 6121 4559
এল®আর®এ® 5000 3950
এলএচ­1556 6569 4005
কপাস অডোনী 6859 4736
কপাস অনজিন্ড 6200 3000
কপাস জিন্ড 4100 4100
দেশী 4200 3950
বরালক্ষ্মী জিন্ড 7031 2000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 6750 5500
পাট 3200*
টী®ডী® 5 5500 4000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6000 500
অতরৈথস
অমরংথস 3200 1200
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 6400 2200
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2800 1400
আলু
লাল নৈনীতাল 2000 1400
আলূ 3500 500
এফ®এ®ক্যূ® 1480 1075
চিপ্স 3650 1500
জ্যোতি 2500 1560
জালংধর 1200 1000
দেশী 2500 600
বড়া 3300 2600
লাল 2600 1350
স্থানীয 2750 400
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5800 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 10400 664
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 7400 620
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 12000 400
কালা তোরী
কালী তোরী 5000 400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4600 600
গ্বার
গ্বার 4450 2000
গাজর
গাজর 6000 400
চজনা
ড্রমস্টীক 5700 800
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2500 1000
চাল কুমড়ো
পেঠা 3200 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3800 300
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 840
টমাটো
টমাটর 5000 250
দেশী 3700 1500
স্থানীয 4200 250
হাইব্রিড 4500 700
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2000 500
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 400
ধনে
ধনিযা 14000 1500
স্থানীয 10500 4000
নূল খোল
নূল খোল 2000 600
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3600 1600
পেয়াজ
ছোটা 4000 1450
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1500 815
তেলগী 1050 300
নাসিক 1300 500
পূনা 1300 300
প্যাজ 3253 225
প্রথম কিস্ম 900 700
বংগলৌর ­ ছোটা 500 200
বড়া 2400 1200
বীলরী লাল 1600 1500
মধ্যম 2500 1900
লাল 1600 100
স্থানীয 2000 100
সফেদ 750 300
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 500
র৉চী 4200 3800
স্থানীয 1200 400
বাঁধা কপি
গোভী 5000 400
বীট
বীটরূট 4000 400
বেগুন
গোল 2850 1400
গোল£লম্বা 5000 800
বৈংগন 4500 600
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 4500
মুলো
মূলী 2500 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2000 1000
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1625 400
মেথি
মেথী 3100 1500
লাউ
বোটল গৌর্ড 4000 100
লাউ
সফেদ কদ্দূ 600 500
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 1500
শসা
খীরা 3800 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2500 800
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 9000 1500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 3200 2800
সিম
মটর 3000 1000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2400 1800
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 1600