हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
31/7/2014
       

উল্লেখ করা  : 980
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অচ্ছূ 3800 2450
অনকাপল্লী 3800 2000
উন্ডে 3060 2760
করীকটু 2705 2300
কালা 2800 2200
দিসারা 3200 3100
নং0 3 2600 2400
নিজামাবাদ 3320 2570
পঠারী 3320 2950
পীলা 3500 2400
মুড্ডে 4100 2700
লাল 3800 2880
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2300 900
চিনি
এম­30 3560 3375
চীনী 3800 3320
নারকেল
নারিযল 18000 3400
বড়া 15000 1600
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 6000 6000
মধ্যম 14000 12000
শ্রেংণী­1 17500 9000
শ্রেণী­2 11000 4800
শ্রেণী­3 9000 7000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 2200
যেম
যাম 2200 800
রবার
আর®এস®এস®­4 13400 13200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 5200 1700
সুপারী
এপী 69415 69019
কেম্পূগোটূ 19250 18800
গোরাবালূ 36399 18009
চালী 31816 21099
চিপ্প্ূ 23335 15000
টটীবেট্টী 48700 45009
নঈ বৈরাযটী 30000 10000
পকা 28150 23000
বিলেগোটূ 25689 13101
বেট্টে 26060 25620
রাসী 68119 40000
সুপারী 25000 10000
সরাকূ 67399 52009
সী®ক্যূ®সী®এ® 23009 8000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1722 1400
এচ®ডী® 1750 1500
এম®পী® দেশী 1450 1405
এম®পী® লোকবান 1450 1450
কল্যাণ 2000 1265
দড়া 1600 1360
দেশী 1650 1450
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1675 1400
বংসী 2800 1450
মধ্যম 1465 1420
মহারাষ্ট্র 2189 2401 1340
মিল ক্বালিটী 1513 1350
মিলবর 1550 1500
মৈক্সিকন 1900 1000
রাজস্থান টুকড়ী 1800 1360
লাল 1900 1700
লোক­1 2300 1400
লোকবান 1870 1150
লোকবান এম®পী® নং0 1 1470 1384
শরবতী 1850 1700
স্থানীয 3500 1400
সফেদ 1900 1561
সেচর নং0 1 2175 1515
সোনা 2200 1330
চাল
1009 কার 2550 1450
অলূর সন্না 2500 2000
আঈ আর­8 2800 2100
কচ্চা বাসমতী 3600 2500
কট্টাসাম্বর 2800 2400
চিবড়া 2850 1380
জযা 3200 3000
তৃতীয 2200 1850
পরমল 2550 2000
ফাইন 7000 2200
ফাইন বাসমতী 4000 3900
বাসমতী দাবত 4500 3000
বী®পী®টী® 4600 2500
মধ্যম 4600 1800
মসূরী 3150 2370
মোটা 6200 1700
সুপর ফাইন 3900 2920
সরবতী কচ্চা 2960 1700
সামান্য 3500 2050
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5600 3000
সোনা 3600 2200
সোনা মহিন 3600 3500
জেব 1100*
দরা 1410 1270
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার পীলী 1711 1600
জ্বার সফেদ 4050 1250
জ্বার হাঈব্রীড 1950 1030
লাল 2900 1701
সফেদ 4000 1350
হাঈব্রিড 1425 1261
ধান Common:1310 Grade-A:1345
Common 1500 1340
1001 1500 1310
5001 1680 1400
আঈ ® আর® 36 1508 1380
আঈ ®আর® 50 1507 1425
আঈ ®আর® 64 1421 1300
আঈ®আর®20 1600 1550
এ® পুন্নী 1585 1447
এএসটী 16 1500 1300
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1825 947
এডীটী 39 1719 1587
এডীটী 43 1463 1100
এমটীযূ­1001 1460 1300
এমটীযূ­1010 1530 1250
এমটীযূ­2077 1600 1310
ধান 2450 1178
নং0 2716 1800 1800
পপটলা 1893 1893
পৈডী জ্যোতি 1320 1320
পৈডী ডপ্পা 1600 1400
পৈডী মধ্যম 2200 1300
পৈডী মহীন 2200 1310
পৈডী মোটা 1630 1150
ব্হাঈট কার 1612 1560
বাসুমতী 3850 3760
বী®পী®টী® 2500 900
মসূরী 1650 1360
রতনা 1570 1560
রাইট পৌন্নী 2025 1988
রাজাহম্সা 1051 900
সুপর পোন্নী 1652 1212
স্বর্ণ মসূরী নযা 1500 1310
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1570 1330
সম্বা মসূরী 2089 1307
সীও® 43 1576 1349
সোনা 2000 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1821 1300
হংসা 1350 1225
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2609 1800
বজরা 1250*
দেশী 1530 1115
বোল্ড 1300 1220
স্থানীয 1350 905
হাইব্রীড­2 1230 1200
হাঈব্রীড 1700 1080
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1675 990
দেশী সফেদ 1500 1125
পীলা 1500 876
ফাইন 1400 1310
মধ্যম 1400 1300
স্থানীয 1500 1100
হাইব্রিড 1400 1080
হাইব্রিড£স্থানীয 1975 1070
রাগী 1500*
ফাইন 2200 2100
লাল 2100 2000
স্থানীয 2066 1290
সাজেঃ
সজ্জে 1515 1350
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4869 1504
অরহর দাল তূর 7500 3586
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4400 3000
আবরে দাল
঑বরে দাল 6500 5000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 11000 6000
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 10200 3009
উড়দ কী দাল 6050 5915
দেশী 6900 4300
স্থানীয 7000 4400
কলথী
কুলথী সাবূত 3510 2305
ছোলা 3100*
Bold 4000 3800
ঔসত সাবুত 4500 2025
গুলাবী 3100 2700
চনা খংডিত 3300 3100
ছোটা খংডিত 3380 3340
জ্বারী£স্থানীয 4500 2850
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3680 3625
দেশী সাবুত 3800 2075
তূর দাল
তূর দাল 8000 6000
মধ্যম 6300 5400
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4550 3100
মধ্যম 4000 3280
বিণ্স
সেম সাবুত 4000 1400
মুগ 4500*
বোল্ড 8600 8400
মূংগ দাল­1 10000 7500
মধ্যম 6300 3012
স্থানীয সাবুত 6405 5305
হরা সাবুত 9000 3002
মূগ দাল
মূংগ দাল 10000 7750
মটরগুটি
হরা মটর 4500 3000
মসুর
সাবুত 4250 2810
ছোটা সাবুত 3635 3615
দেশী সাবুত 4500 2000
স্থানীয 4500 2100
মসুর ডাল
Masur Dal 8200 5325
Masoor Gola 3005 3005
মৌঠ
মোঠ ডব্ল্যূ 8000 7000
লাখ
লাক সাবূত 1620 1600
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4555 1789
তিলহন
অতসী
অলসী 3700 3680
কুসুম 3000*
কুসুম 2800 2415
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 9400 4500
চীনে বাদাম 4000*
G20 3925 2825
এম­37 4030 3125
গুংগরী কোশযুক্ত 7150 2000
গেজে 4299 2222
জেএল­24 4100 3300
টীএমবী­2 4200 3361
বড়া কোশ যুক্ত 7600 2889
বল্লী£হব্বূ 3201 2469
বোল্উ করনেল 4380 2855
বোল্ড 5423 3080
স্থানীয 4200 2100
হাঈব্রীড 4125 3410
জিঙ্গেলী
কালা 8500 7000
সফেদ 12000 9500
তিল 4500*
কালা 15300 3650
তিল 11755 8355
সফেদ 12000 2002
সফেদ জৈসা 11400 10550
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 990 825
নীমের বীজ
নীম বীজ 2300 2250
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6500 4280
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4450 3900
সুরজমুখী
স্থানীয 3404 2788
সূর্যমুখী 3800 2800
হাইব্রিড 3050 2600
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 3376
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 7000 3000
লোহী কালী 3300 3000
সরসোং 3570 2800
সরসৌং কালী 4000 2900
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4455 1101
সোযাবীন 5400 2150
হাঞ্জ সীড
এরংড কা বীজ 4080 3400
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 90000 17000
ছাগল
বকরী 8000 2500
ভেঁড়া
বড়ী ভেড় 4000 3000
মধ্যম ভেড় 11000 3000
মোষ
ভৈংস 80000 30000
ভৈংসা 20000 2000
ষাঁড়
বৈল 57000 22000
পেয় পদার্থ
চা
অসম সী®টী®সী পত্তী 29000 28000
সী®টী®সী® ডস্ট 26000 24000
ফল
অনার
অনার 10000 2000
আঙ্গুর
কালা 9100 1000
সফেদ 3000 2000
হরা 9100 6200
আনারস
অনন্নাস 5500 1000
আপেল
কংডীশন 8500 7800
কশ্মীর£শিমলা­2 7950 7850
ডৈলীসিযস 8725 5000
র৉যল ডেলীসিযস 11500 3750
রিচ রেড 8450 8400
শিমলা 8000 7800
সেব 17200 1500
হজরতবলী 5000 1143
আম
চৌসা 2700 1850
তোতাপরী 900 600
দশহরী 5000 600
নীলম 3000 2000
লংগড়া 4000 1000
কমলালেবু
সংতরা 5600 4600
কলা
Chakkarakeli(Red) 400 200
এলক্কী বালে 5500 1200
খাংদেশ 1500 1200
চম্পা 2200 1700
নন্দ্রা বালে 4500 1200
নৌটী বালে 1600 800
পকা হুআ কেলা 4200 1425
পচ্ছা বালে 1900 600
পূবন 6400 3300
পলযমথোড়ন 3500 1300
মধ্যম 4200 1550
রসাকথাঈ 5700 5500
রোবস্টা 2000 1000
লাল কেলা 4800 4600
কাঁঠাল
কঠহল 650 575
খরবূজা
খরবূজা 2000 1000
ডাব
কচ্চা নারিযল 13000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2000 500
পেপে
পপীতা 2700 500
পেয়াবা
অমরূদ 3000 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 6000 1000
সফেদা
সপোতা 2100 900
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 8000 2400
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6200 5600
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1900 1700
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 4600 4400
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 7900 7700
সূখী 28500 27500
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 72000 71000
গরব্লেড 75000 74000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10410 5005
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14000 4500
পূর্ণ হরা 10450 7250
নারকেল
নারিযল 7000 1000
মেথির বীজ
মেথীবীজ 5755 3538
রসুন
ওসত 3700 3610
দেশী 5225 500
লহসুন 8000 400
লঙ্কা
লাল 8400 8000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 8460 3511
গুন্টূর 8000 6000
তৃতীয কিস্ম 4000 2000
তালূ 4000 1300
দ্বিতীয কিস্ম 5500 4500
প্রথম কিস্ম 8000 6000
ব্যাদগী 16000 11500
মন্কটটূ 10000 8000
রেড ট৉প 10500 8500
লাল 5500 3500
লাল নঈ 7500 5500
সফেদ 4000 2500
হাইব্রীড 6000 5800
হলুদ
ফিংগর 8498 3575
বল্ব 7200 3209
সূখী 9500 8500
স্থানীয 6400 6400
হল্দী স্টিক 9000 7000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4000 3000
এচ­4 4000 4000
এফ­1054 4300 4100
এম®সী®যূ 5 4400 4200
এলএচ­1556 5150 3149
কপাস অডোনী 5451 4307
কপাস অনজিন্ড 5250 3255
কপাস জিন্ড 4000 4000
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6400 5900
দেশী 4100 3900
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6169 3389
মূংগারী জিন্ড 5000 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 3805 3805
পাট 2300*
জূট 2882 2000
টী®ডী® 5 2825 2400
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4000 500
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1400
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3000 900
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4300 2700
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3100 2500
আলু
আলূ 4000 600
এফ®এ®ক্যূ® 1950 1500
চিপ্স 2400 2000
জ্যোতি 2000 1370
দেশী 1850 800
লাল 1900 1600
স্থানীয 2600 900
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 12000 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5500 400
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 8000 500
কালা তোরী
কালী তোরী 3520 1000
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 5800 800
গ্বার
গ্বার 6510 1250
গাজর
গাজর 6200 1000
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 300
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3400 3200
চাল কুমড়ো
পেঠা 2000 1100
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 800
টপীওকা
টৈপিযোকা 4000 1000
টমাটো
টমাটর 7500 1200
দেশী 6500 2000
স্থানীয 6025 2500
হাইব্রিড 6000 2000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2500 1200
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 9000 200
ধনে
ধনিযা 8500 3000
স্থানীয 9900 6600
নূল খোল
নূল খোল 3000 1300
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 1400
পেয়াজ
ছোটা 4300 2600
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1900 1750
তেলগী 2050 500
দ্বিতীয কিস্ম 1400 1000
নাসিক 2700 1250
পূনা 2500 900
প্যাজ 4200 375
প্রথম কিস্ম 2400 1600
পূসা­লাল 2500 700
বংগলৌর ­ ছোটা 1400 1000
বড়া 4200 2400
বীলরী লাল 2700 1500
লাল 2800 430
স্থানীয 2700 750
সফেদ 2580 800
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 1000
স্থানীয 2500 1000
বাঁধা কপি
গোভী 3200 300
বীট
বীটরূট 5200 600
বেগুন
গোল 2500 580
গোল£লম্বা 4200 475
বৈংগন 3800 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 3000
মুলো
মূলী 3500 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1700 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1300 500
মেথি
মেথী 8010 2000
লাউ
বোটল গৌর্ড 2200 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 5500 3200
শসা
খীরা 4000 240
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 800
সিম
মটর 2500 1000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1800 1400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 2600 2400